Skip to main content

Full text of "Arseniou Iōnia =: Arsenii Violetum"

See other formats


Gougle This is adigital copy of a biK)k ihal was presLTVvd for guiiLTalions on library sIil-Ivl-s ru-lbre il was carefully scaniiL'd by Googlu as parl of a projccl 

to makc thc world's books discovcrablc onlinc. 

Il has survivcd long L-nough for llu- copyrighl lo cspirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is onc that was ncvcr subjccl 

to copyrighl or whosc lcgal copyrighl Urrn has cxpircd. Whcthcr abook is in thc public dornaiii may vary country tocountry. Publicdomain books 

arc our gatcways to thc past. rcprcscnting a wcalth of history. culturc and knowlcdgc thafs oftcn dillicult to discovcr. 

Marks. notations and othcr margiiialia prcscnt in thc original volumc will appcar in this lilc - a rcmindcr of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and linally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with librariL-s u> digili/L- public doniain niaUTials and niakL- Uiltii widcly acccssiblc. Public doniain books bclong to thc 
public and wc arc mcrcly llu-ir cuslodians. Nl-vltiIil-Il-ss. this work is cxpcnsivc. so in ordcr to kccp providing ihis rcsourcc. wc havc takcn stcps lo 
prcvcnt abusc by coninicrcial parlics. iiicIliJiiil: placing: lcchnical rcstrictions 011 automatcd qucrying. 
Wc alsoasklhat you: 

+ Make non-commerciai u.se ofthefilvs Wc JcsigncJ Googlc Book Scarch for usc by individuals. and wc rcuucst thal you usc thcsc filcs for 
pcrsonal, non-commcrcial purposcs. 

+ Refrain from mttomutvil qtterying Donot scnd autoniatcd uucrics of any sort to G(K>glc's systcni: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation. optical charactcr rccognition or othcr arcas whcrc acccss to a largc aniount of tcxt is hclpful. plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
uscofpublic domain matcrials for thcsc purposcs and may bc ablc to hclp. 

+ Maintain attribittion Thc Googlc "watcrniark" you scc on cach lilc is csscntial for inforiiiiiig pcoplc about this projcct and hclping thcm lind 
additional maturials ihrough Googk' Uook Scarch. Pk-asL- do not rcmovc it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc. rcmcmbcr that you arc rcsponsiblc for cnsuring that what you arc doing is lcgal. Do not assumc that just 
bccausc wc bclicvc a b(K>k is in thc public domain for uscrs in thc Unitcd Statcs. that thc work is also in thc public domain for uscrs in othcr 
courilrics. Whclhcr a book is slill in copyrighl varius from counlry lo counlry. and wl- can'l offcr guidancL' on wliclhcr any spucilic lisl' of 
any spccilic biK>k is allowcd. PkasL- do not assumc that a b(K>k's appL-arancL- in Googlu Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhcrc in thc world. Copyrighl iiilriiigciiicnl liability can bc quitc scvcrc. 

About Google Book Search 

GooglL-'s niission is lo organi/c thc world's information and to makc it univL-rsally accL-ssibk- and lisl-1'uI. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovLT Uil' world's books wlulc liclpniL! amhors aiid publishurs ivacli ncw audiuncus. You cau scaivli Lhrough llic liill lc\l of ihis book on llic wcb 
al |--.:. :.■■-: / / bQQkj . qooqle . com/| A 
HARVARD 

COLLEGE 
LIBRARY f ,*-' >•--'<' --'V: ^'* "• ' ■'■fS/I 

*?• l i APZENIOY IQNIA. r U*> ARSENII YIOLETUM EX CODD. MSS. NUNC PRIMUM EDIDIT, ANIMADVERSIONIBUS 

INSTRUXIT ET ALIA QUAEJ)AM INEDITA 
\«- 

ADJECIT 

i 

CHRISTIAtfUS YTALZ, 

Ph. Dr. rigii Skkiba&ii Tubihgkbsu Repetens. ^STUTTGARTIAE, I H LIBRARIA LoiFLUSDIAIi MDCCCXXXII. 4*#6* t 
k , i :v ..i ♦ t HMWARD CQLLEQE LIBBARY 


i^ Amicis candidissimis CHRISTOPHORO EBERHARDO FtNKH 
LCDOVICO de SDflNER 

* 

CHRISTOPHORO FRIDERICO STAELEV 

HENRICO STIRM libellum hunc • *• . • pro a m 1 c 1 1 1 a e suae tessera D. D. D. CHRISTIANUS WALZ. «* II \ T i / \> • « P R A E F A T I O. De Arsenii violeto, bucusque inedito, ma- 
gnam eispectationem movit Wyttenbachius, cum 
annuntiatione editionis, a Christiano Frid. Mat- 
thaei, Professqre Moscovensi, praeparatae, in 
bibliotheca critica VoL-.IL P. L p. 126* facta, 
tum gravissimo judicio, quod in praefatione ad 
Plutarchum Tom. I. p. XLI. his verbis tulit: „Col- 
lcctio illa exempli Moscovensis quantiris est pre- 
tii> quippe quae multa habet nova, nec aliunde 
cognita, sire illa ex pleniore, quam nunc fer- 
to, Stobaeo, sive ex aliis perditis libris ducta: 
^uod equidem afErmare haud dubito, qui ejus 
apographum ipse tractari x , ex eoque excerpta 
seiravi." Quod quidem summi viri judicium eo 
fflagis apud me valuit , quo severiori examini 
idem similis argumenti librum, Eudociae viole- 
tum dico, in bibliotheca critica subjecerat. Ita- 
que quum his quatuor abhinc annis, anno 1828 
Dresdae versarer, admonitus ab amicissimo Bar- 

1) Mattbaei apographum suum cum Ruhnkenio com- 
tounicavit, isque inspiciendum dedit Wyttenbachio , Wyt- 
fenkachiua excerpta sua transmisit ad Gaisfordium , vide 
Praefat. Stobaei p. IX. y 

dili, apographum codicis Moscovensis, a Ghri- 
stiano Fr. Matthaei a. 1779 confectum, quod in 
illa bibliotheca adservatur, inspexi, et liberalis- 
sime permittente Eberto, bibliothecae praefecto 
illustrissimo, descripsi. Alius violeti codex a ex- 
stat in bibliotheca Mediceo - Laurentiana , a Mos- 
covensi ita diversus, ut propriam recensionem 
cbntinere yideatur. Est enim multo locupletior, 
plurima in ordineni a Moscovensi diversum re- 
dacta exhibet, et praeter prolterbia, sententias ct 
apophthegmata, quae ei cum illo commiyiia sunt, 
quartam partem, historias mythicas, continet, 
contra sententias e sanctis patribus petitas, quas 
Moscovensis 4iabet, plerumque omittit. 

Nostrum jam est, ut, quid de indole libri 
compertum nobis sit, diligentius exponamus. 

Michael Apostolius, Byzantinus, medio se- 
culo decimo quinto clarus, Caspari, Osmi in Hi- 
spania episcopo, rtccQoifiicov owctycoyrjv compositu- 
rum se jpollicitus est. Quo consilio cum veteres 
auctores perlegeret, simul ad sententias et apo- 
phthegmata virorum sapientium animum advertit, 
totumque opus, hoc modo adornatum, Itovidv ap- 
pellavit 3 . Proverbiorum collectionem postquam 
ad finem jperduxerat, Gaspari tradidit, reliqua se- 

2) Apographum, in vita Reiskii p. 172. m^moratum 
ubinam existat, et utrum violetum lntegrum, an apo- 
phthegmata sola contineat, videant, qui possunt. 

3) Yide praefationem Ar&enii, coll. Fabricio BibL 
Gr. Vol. V. p. 110. ed. Harl. ' III cundis curis castiganda in aliud tempus rejecit 
Super his quum morte abreptus esset, Arsebius, 
filius ejus, Monembasiae, quae hodie Napoli di 
Malvasia vocatur, archiepiscopus, paternae eru- 
ditionis haeres, lamav plurimls a se proverbiis 
auctam, Leoni decimo^ Pontifici Maximo dedica- 
tam, Romam transmisit, et aliquanto post eam 
partem, quae apophthegmata continebat, eidem 
Leoni dedicatam, typis imprimendam curavit 4 , 
proverbiis quibusdam et sententias huc illuc im- 
miitis. Apostolii adagiorum epitomen graece edi- 
ditHervagius Basileae a. 1538- 8-> plenam collo- 
ctionem, latine versam et annotationibus illustra- 
tam, Fetr. Fahtinus Lugd. Bat. 1619. 4. 

Jam, qnaenam inter has duas violeti partes 
editas et violetum ineditum ratio intercedat, fa- 
ciKus erit explicatu. 

Proverbia quidem maxima. ex parte eadem 
simt, quae in Apostolii edito libro, sed dimi- 
diam fere partem Arsenius omisit, alia in brevius 
contraiit, alia amplificavit, alia de suo adjecif, 
quamquam discrimine inter proverbia et senten- 
tias minus severe observato. Sententiae fere 
onmes ex Stobaei florilegio, nonnullae ex Cle- 
^ente Alexandrino aliisque scriptoribus sanctis 
petitae sunt: quod vero de pleniore Stobaeo co- 

4) Praeclara dicta philosophorum 9 imperatorum et 
poetarum, ab Arsenio archiepiscopo Monembasiae col- 
«jcta, sine loco et anno: 8« min. Vide Ebert. lex. bi- 
foogr. nr. 1263- XV gitavit Wytteftbachhis, id quidem ad 8. Maximi < 
vel Antdriii Melissae locos communes refefrre mar 
Ihnj nam hos fontes adiisse Arsenium liquet ex 
Pantelii in Cynaegiruin «fc Callimachum, Athe- 
niensium in pngna Marathonia duces, versibus, 
qui in violeto p. 2i4-? intMaiimi locis commun. 
T. II. p. 545- e& Combefis. legimtur s . Apo- 
jShthegmata, quorum multa ex Diogene La€rtio 
£t Plutarcho hausta sunt, in libella impresso nu- 
merosiora sunt, quam in rioleti codicibns, ex 
qua re ipsa apophthegmata post violetum Leotii X. 
traditum impressa esse conjeci. Sed codices 
etiam muita continent , qnae desidertatur in im- 
presso libello> ita ut difficile sit intcllectu, cur 
Arsenius in secunda eaque pleniore violeti rccen- 
sione, quam ih codice Mediceo contineri censeo, 
quaedam omiserit, quae receperat in primain co- 
dicis Moscovemisj et in imprimenda apophthe- 
gmatum coLlcctione non panca/ quae in violeto 
conscripta erant, ejecerit. 

Quae cum ita sint, in violeto edendo haxtc 
secutus sum rationem. Sententias, cum s^i Sto- 
baeiun aditus cuique pateat, et lectionis varietas, 
ut in codicibus recentissimis levissima et ple- 
rumque mendosa, a Wyttfenbachio cum Gaistfbr- 
dio, quamquam minus aocurate, in Stobaed usum 
communicata sit, omisi 6 . Apophthegmata lectu 

5) Vide Fabric. Bibl. Gr. VoL IX. p. 662- ed. Harl. 

6) Si quis vero hujus generis inedita dcsideret, ad- jucundassima^ quum multa contineant, quae nus- 
quam; alibi inteni, et exemplaria impressa non mi- 
nus rara sint, quam codices, omnia, quaecunque 
seu collectio impressa seu codices suggererent, 
recepij ita qnidem, ut ea, quae collectipni impres- 
sae propria essent, asterisco, squ nominibus, seu. 
singulis apophthegmatibus praefixo, notaremj alia 
quaedam in codicibus Vaticanis 151* -et 711 in- 
venta notis inserui, aliam collectioiiem minorem 
ex codice Monacensi 8* ad calcem libri subjecij 
quae vero in «codice Farnesino L £. 48« conti- 
nentur tmocp&iyficfra egio&ev acxpwv, eorum, ciim ad 
nnum omnia ex Diogene Laertio descripta esse 
viderem, in Aristippo tantum p. 111. sqq. quasi 
speciminis loco rationem habui. Praecipuam yero 
curam prorerbiis impendi. Saepe enim miratus^ 
quin indignatus sum, nostra aetate, qua tot alii le- 
vioris saepe momenti auctores ad taeditun usque ty- 
pis recuduntur, paroemiographos, in quibus tot egre- 
gia Gxaeci ingenii monumenta recondita sunt, in 
paucis cum publicis, tum privatis bibliothecis inve* 
niri, prorsusque neglectos jacere. Toti yero colle- 
ctioni publicandae et illustrandae cum nec vires 
nec tempus, edendis Graecis Rhetoribus satis oc* 
cupatmn, mihi suppetant, in eo certe operae pre- 

cat duos codices Barberinos , • qui tanti aestimantur a 
bibliothecae illius praefecto, ut veniam eos accuratius 
investigandi ab eo petere verecundiae caussa non aiide- 
rem , quantum autem • raptim peryolanti ex frequentibus 
8S. Patrum locis conjicere licuit ,* aut S. Maximi et An- 
tonii gnomologia aut simile opus esse suspicatus sum. TI tinm me facturum censui, si ea, quae mihi ad 
paroemiographos emendandos et illustrandos prae- 
sto essent, hac occasione oblata proferuem, ut 
ei, qui majori operi, quam maxime necessario, 
sese accingere velit, utilia esse possint. Nam 
non modo ea, quae in legendis auctoribus re* 
teribus sese mihi obtulerunt, ad proyerbia ex- 
plicanda adhLbui, sed etiam Macarii Chrysoce- 
phaii proverbia, nequaquam paryi ' aestimanda, 
quorum specimen Yilloisonus Anecd. Tom. II. 
p. 68* proposuit, ex codice Marciano descripsi, 
et suis singula locis in notas retuli; alia mihi 
commentarii in rhetores Graecos inediti, aiia 
Eustathii Opuscula, quibus edendis Tafelius no- 
ster de litteris Graecis egregie meritus est, sug- 
gesserunt, denique ex codice Mediceo Plut. LVII. 
24* Aesopi proverbia, et alia quaedam, qualia 
plurimis codicibus tog iv nzaQody adlita inveniun- 
tur, appendicis loco subjeci. Ab reliquis pa- 
roemiographis et. lexicographis, unde facili nego- 
tio ingens adnotationum apparatus congeri pote- 
rat^ consulto abstinui, ne nimis excresceret pla- 
gularum numerus. Historias mythicas e codice 
Mediceo recepi. . . 

Haec erajit, lector benevole* quae praemo- 
nenda mihi viderentur. 

Scribebam Tubingae, mense Februario a. 
MDCCCXXXn. AP2ENI0Y 1 Q N I A. Ttji navaytcordtoj xai fJtaxaQtondxtff xvqIoj xvQtq), rjfdt— 
upp xvQtip , Aeovrt dexazq), rijg dyiag tov &eov 'Fujftat— 
xrfixal xa&oXtxjjg ixxXqoiag dxQoj aQ%teQei, *AQOevtog £ 
Moveftpaoiag aQxtenioxonog rqv iiovtdv dvau&qotv. * 

l ftiv e/uog narrJQ, navayuorare xal fiaxaQtonare 
iiGiuna , ndlai nore diazQiftcw iv 'Pojftjj TaonaQt * %$ 
Aotfuardrzo^ entoxonoj tov ^Oofxov ovvaycoyqv naQot— 
Hw ow&etvat vnkoypzo. ^AQJzdftevog d$ tojv naQOifttojv, 
Gmfivrjod'^ xal yvojfioov anocp&eyfiaTOJv re xal vno&q— 
xw aQxaioraTOjv xal oocpcordrojv dvdQcov * %avrl 3 yaQ 
fynov&ev dXXrjXcov eioiv ddeXtpd* o&ev xdnl zoTg to/v «v— 
<W, xani Totg^ e^cod^ev Iotzv evQetv naQotfttaOTaig 4 ovx 
°Uyag xal yvoi/.tag xal vno&qxag xai dnocp&eyficcza* Talg 
idv ovv naQoiftiaig TeXog eni&eig, cp xai vneo%ed-i) f egi—. 
iozo* t« Xotnd de xaraXtnoJv t ereQatg cpQovriotv do%ohi\— 
&*£, xal voocp dvtjxeoTq* neQtneocov, ovftne<pvQf4eva xal 
wuxza^ xal iv* Amo xax ^Ava^ayoQav^ ndv&* Ofiol 
'Wtficrza, vov xtvog. 6e6f.teva 9 e£ dxa^iag eig td£tv naQa— i) Pro tjJv Iwviav avarC^tjot, 

u * est in Moscovensi , Laur. ba- 
*>et: y r Q €f p evrvx^y* 

2) Tdma^ Laur» raun&Qrt k Dresd. n<xqoipi*s, *Tq. 
Moic. 3) Laur. raura. omisfto 8^ 

7TOV&tV, 

4) naqoi/niaorotiq LftUi;, A.pOgr, 2 — yayetv, %ov fiiov fierrjXXa^ev oiov %i ovx i$Qaftevov aXH a§~ 
ftatpav vnodrifta, dg aXXog ng 'Ionatog ^AQiorayoQ* ogpag 
VTtodyoaod-ai 5 . iyco de ravra dtade^aftevog xal rdtg ?ta~ 
TQixoTg 6 idqiooi ovyxarafd^ag tovg iftavrov y reXog £vv 
d-etT) rtj) eQyto inedrjxa, i^- dra^lag elg ra^tv naQayaytov, 
xal TCQog roTg ixelvov ndfmoXXa , ovx ori rcov «£tc>, aXXa 
xal rtov eoto oocptov %vvayr t o%tog 7 xal ralg naQOiftlaig ^vv- 
Tera%tog f dr^eQy feiVrep rtov ixeivov TiaQevQrjfievtov aQ%aio- 
T€Qa XeyoifC dv eivai xal toQaioreQa , &aQQuiv av emoiftt 
rdXrjd-eg. Tovrov de ftoi yeyovev diriog 6 Xoyiwrarog 
avrJQ, ^Ia)uvv7]g 6 AaoxaQig^ 6 rov yevovg rtov 'EXXrjvtov 
imorjfiorarog , 6g rjdf/ rdg rcov TtaXaitov ixeivtov xal fta- 
xaQtcov (MftXovg avdQtov, tov ov% pri ye oi xa&* rjftag, 
dXXd xal oi txoXXu} ifttov TiQoreQOt ovd? *otog fldeoav ra 
6vofiara 9 ftr) uii ye rd OvyyQaftftara , rdg fiev oixoi yijg 
ro) %QOVt[) xQvfteioag, rdg <T r)fti($Qtorovg orjoi xai xovitii 
yevoftevag, novoig ovx oXiybig rolg eavrbv xai dvaXtofta- 
oiv ovx evxaratpQovr)roig rov yewaiorarov xai neQitpave- 
ordrov TtarQcg rfjg vftereQag Ttavaytorrjrog iv OXtoQevritf 
ye aveotooaro ' onov rdg ftev ixyQatptov iyto , 8 IlerQto rtp 
fxeyakoTtQenet xai yewaito ovyyovw rr)g deoitoreiag oov f 
rdg nXeiovg yaQ ixeivtov df iftov dvexaivioe , rov doidl- 
(jtov ^fi&re itarQog ifitov tzqo oXiyov eig %0Q0oraoiag dyl- 
iov a7toi%6ft)sv0v , rdg de fteruov xard dvvafttv r)uereQav 
eQavi^bfirrv xai ayeXeyofirjv rd xdXXiora, tog al fteXiooai 
ttov dv&etov rd evcodeOrard re xai toQaiorara. EiXxvoe v 5) jMosc. fitertjXla^ey t % Aqiora^ 
yoQ* ucpeif vnoStjaaafrat ovte t§~ 
\u[a[a4vov , alV aoqa(pov to' vnd- 
dtj/ua.- Alludit ad proverbium, 
quod sub litt. r. /uera rov 5. 
exprfcnitur, brevius inter rrcr^oi- 
fiCaq aliquot in Cod. Laur. Plut. 

liVIU» Cod. 24* ITaqa rovro- ro 
vnoSq/ua $Q(ia\f>epev *IoXM*io^vnt- 
Svffaro S* *AQtoray6(t*$. Sumtum ex Herod. VI. i. e O Sh Idqrayfy- 

vq$ OQettiv avrov rexvd^oyra, elni, 
eloatg rqv or^eKtqv ?rj$ anoard- 
otos* oVrta toi, Yortaie , £/** 
nara raura ra nQtjyjuara' rovro 
ro vnoStjjua h*a§arf/ag /tev ort, vnt" 
Stfoaro'6% ? A(ttrtTay6(>ij$. 

6) Apogr. Dresd. laroixoTs. 

.7) Laur. etMosc. ^vvafvftax^i* 

8) eytu Laur. om. faq xdfti-Tor* $v OlioQewitf Std %ov oocpondrov Aaoxd- 
(piog 6 qtiUlltpr ixetvog xai fteyalovovg AavQev%tog f %o 
oxqov trjg twv OlcoQevriiov yeQOvoiag dwz6v %e xal xUog^ 
hov xal trjv oijv eyviov ftaxaQtorrjfa 9 . JJoze drj irori 
%m r)v; ore xai O^v/jikrjv wg iv akkaig *A&r)vaig & ^fl 
nokvzefol oov olxiq rq> ^AQiCTOtpdvovg tzIqvtw naQe- 
oxevdxeig kaftTZQcog. To fttv ovv ftiftkiov IO , navaytwTare 
Sionova, neQag r)Srj de^dfjtevov 7tifme%ai ooi rqi oo<pish~ 
%<m? ye aQ%i7ioiiievii olov tv dcoQov dftotfiatav Ttjg v* 
dmag, tjv 6 fLteyalojtQeneOTarog U*TQog xid yewaiorcczog 
tioi bftaifiuoviv OktoQevzicc fioi ivedeigaro xal rjy j5 v/tte- 
«jc " uavaytozrjg ix Ttaxiqwv ad£ei tcbqi TOv,"EXXrpa 
h/ov OTtovdrpr ia * ov cT avrog, navayiwtaze xvQte, ev+ 
pmg wzodigaio, xal %aQiv dvrmaQaoxoig ov% onwg ifto), 
«&r xai itavzi Tqi yevet t$ r)ftSTeQW, xdptoi x3 [th yodfi— 
fiaoiv djtoOToktxoIg dvTixaraTtiftifJatg tt)v eiXoyiav oov 
m kqo tov iA&elv xai owftartxwg TtQooxwJjoat tt)v de~ 
onozeiav oov. IJQoaexvvrjoa yaQ TOTe -jzqwtov dxovoag 
Mflavza oe %r)g axQag aQxrjg, xai r)a7taodiirjv Tovg dxQav- 
tovg oov nodag mevftarixwg fteTa ndvrwv KQrjzwv, o% 
*« owrjO&rjftev ooi xai ovvrjvtpQav&rjftev l4 ofto&vf.tadov, 
mU& xald %e xai dya&d Xoyiodftevot tov &eov did Trng 
xmyiorrjTog oov to nokvrtovov yivog 'Ekkqvtjov noitioetv 
icitv ". e%oftev o e$aQxov Trjg evtpQoavvrjg x6 xcci &v-* 
ftTjtiiag ye Tavrrjoi ^hodwrjv tov 17 Advrov, tov aideoi— 
mtaov Tr)g KQtpqg irtioxortov l8 , tov ^EveroTg iointftm 
ttnuxqidriVj %ov i^ dya&cov dya&ov, tov xcdov Tt)v yvri— V Laur. iravayidrqrct. 

io) Mosc. et Laur. fivfikiov. 

11) Laur. otj. 

12) Apogr. Dresd. anovSfjf. 

13) Apogr. Dresd. IpoL 

U) Apogr. Dresd. ovrevyqav- 
*Wtv. Laur. owtivy. 
15) MoftC. to nolvnovov yd- rog'EZX)jrtoy Xoytoa/ufvot tov Stor 
Sta oov nottjoety Idelv. 

16) evcpQOovrqg Mosc. jfoufur» 

Laur. 

17) ror Laur. om. 

18) Laur. aQxtinioxojrot, toV 
laonpov 'ZfrfroF*. I ■ _ 4 — 

/jijv xal StQtotov iv talg ftQaSsotv' og ncnov elSog dyak- 
ktuoetog tote xal evtpQOOvvyg ovx iveSei^azo evSov xci 
f£to tijg avtov fitijtQonokecog , nvQOovg ftvQiovg iv zdig 
xcoScovtwatv dvrjipe, xcoScovag r%etv toTg in avto tovto ze- 
taypevotg ig oySoijv dStakeinztog nQOOeza^e x9 , ktza- 
viag notelv iv'*° fyteQatg okatg oxtco bvx inavoato, TQat- 
*c3v xal Aaxivcov teQ&tov xal ieQOtiovd%cov at ovvrj&QOto^ti- 
nov Ofiov xal to &etov itfktnaQovvttov aa trjv orjv (jtaxa- 
ftottjza inanokavetv xal vyeiag oco t ttaztxijg eig xvpeQvrjoiv 
vov xQtotwvvfiov kaov. *AkV ifte ph 9 cog ecprjv, icpo- 
diddatg a3 tfj evkoyicf oov, ixeivcp Si yevoto nQog &eov** 
aavaQtoze aQ%tnoi^tijv ^ dytikrpvtcaQ xal ftorj&og xal to vw 
elvai tekioatg avtcp th no&ovftevov* 5 ' vvv yaQ ovx eottv eti* 
rov ftikkeiv xatQog, dvdotrj&i toivvv, dvdtmjd-t, co ftaxaQtw- 
taze * r 9 igtd-t, dvakafte xatd ftaQftaQcov d&ecov tcV otavQtxoi 
VQonatov, ixxdkeoov tovg r)ye{i6vag tcov EvQconaicov, oipe 
yovv xatd tcov TevxQcov atQatevoao&at , tov e"ye xal Svo 
ftovov oi fteytotot ovfxcpcovijocooi * 8 xai to7g yevvatozazot$ 
xai fteyakoxpixotg ^Evetotg ^v(.t(.ta%r]cfcoot, naoav trjv i]ye- 
ftbviav tcov TevxQiov xai Svvaptv xataotQeipovotv. *Atto- 
Sog ovv a9 to navtaxov SteonaQftevqv yevog rjfttov tfj iia- 
tQtSt> to noti ftev viprjkotatov xai oocpcotatov, vvv d 
i^ov&evrjfdvov olfxov 3o xai tanetvotatov* vofttoov vvv 
dxoveiv tcov 'Ekkrjvcov fiocovtcov xai nQog ikev&eQiav ix- 
xakovfUvtov 3l oh tov xQattotov aQ%tnoiiieva* SetSov xal 
iv % Izaki(f "Ekkrjvag itaki^ovtag, xai iv ^EkkdSi ^ltulovg 19) xtaSwvag >)X e * v """ ~~ aSiaX. 
7rqoatra\t MOSCOV. Olll. 

2ft) lv Laur. ty* Mosc. 

21) pro ieqhior kat U^o/uovaxwv 
Liaur. jiabet Tiarro^ rov xltjnov. 

22) Laur. ixlma^ourroi i>)v 
et)r fiax. xat vyttag Inanokavtiv» 

23) Laur. i(poStdaaig, to$ 7tqo- 
ttpqv, : 

2^) ttqus &to0 Laur. om. , *> .««- 25) Apogr. Dresd. ttqoSv- 
/jtov/uevov* . 

26) fn Laur. om. Pro p*'X- 
Xetv apogr. Dresd. ftiXttv. 

27) roirvv , avdarqfrt , 
xaQiuirart Lairr. oin. 

28) Laur. '^v^qnovtjaioai. 

29) ovv Laur. om. 
50) oiuot Laur. om, 
31) LaillV intxx-aXovut-vioW — 5 — 

ltirpri£ov%ag* btateQOvg aQttnovg exatiQatv %ah fhavzatVy^^ 

& tfB xai vjuvrjoovot koyotg xai inatviaovotv iyxtoftlotg 

ttjv akrj&rj oov ootpiav, tr)v aQiotrjv oov tpQwrjOtv, %t)v 

ir}$ dkrjd-eiag ttprjv, %6 ikaQOv oov xal xoojutov xai tpi— 

iw$Qtonov y %6 ikev&iQtov %r)g ovQaviov oov xai fieyako- 

vov ifwxfig* akka %e nokkd 3 * xai dyad-d, xai %otg xjqj]— 

lovot %rjv inaQxetav, o ooi /ifyUmpr do£av elg tov ioofte- 

vov owoet, xai dna&avatioet %r)v juvrjftrjv natdog dexofiti— 

vov noQa TtatQOg. Meraniftipatg di xdfti %6v ikdxtozov 

rifi ^ Movepfiaoiag aQXtenioxonov , %6v ^ 4 ddixtog xai 

axQitwg TtaQ^ avdqog KQrjtog iv ^Fiofjtrj xal %avza dtd— 

yonog, onov det (Jtdktata trjv dkrjd-etav ow£eo&at> dno— 

yvftvtod-iwa tov d£toif4a%og t iva xai nQtorjv Stdxovog iov 

vjtijQettjoag iv QktoQevtUf TlitQt^ %(j> dotdiptQ ovyyovtp %r)g 

deonoteiag oov vnrjQerrjoo) xai iv ^Fto/ttrj tr^ d-etozdzrj oov 

xai teQ& xetpakfj, fj (tiov dkvnov tfjde %6 $eiov xtxi int~ 

\irpuoiov ovv vyela xai evet~ia, xdxei [xe%d %tov nQtoztov 

uvdQwv ixeivtov xai ftaxaQitov. %r)v dyrjQto xai paxaQiav 

doirj £corjv. !/4AAa ooi fiev %$ navayttordztp ftot natqi xai 

xvoiQi xvQUp ndktv xai nokkdxtg nokkd %d e%rj xai ndoa 

iv fctji evtvxia. ^Hfttv 35 <W nokkdg %tov naQotftitov nQog 

taig %ov natQog ^wayrjoxocft ^ 6 , xai ovv ixeivatg |iwe- 

raxootv, %va firj %tg tjjlicov imldftotTO, tog ftr) owaytoyrjv 

7tuQ0tftt(O2 notovftivtov tr)v naQOtftiav OQt£oftivtov , r\ Sr) 

xcii o ootpog KtxeQtov inekdfieto llavatziov, 'Ftofiaiog r El— 

krpog, ovyyeyQatpotog ftiv neQi tov xa&rjxovtog , %i <M ov 

mtv 37 , ovda/Liov einovtog avzq) %op ovyyQtiftftazog, oqi— 

Cziov dv etrj %r)v naQOtftlav, rj kaftovzeg-avto&ev exofiev. 52) Laur. SXla r* nolld rt 

•«« ay. 

55) rtjs Moscov. ora. 
54) ror ad(xio$ xat axQiTttig — 
~ tov aittojuarof MoSCOV. om. 

^b eodem post n<HSqp verba: 

Itaxovo; <av absunt. 35) Moscov. tjfiiv y VVa /utj 
rt$ omissis reliquis. 

36) Laur. ^uvay^toxoai. 

57) oy icnr Achill. Tat. V. 
10. flV//HWf St , Snoi 77 ot* ar 
watr Srrts, pdfrtoat rr t r *yyt///?', 
*«i d^iorrat' nbi vide notam — 6 — 

flaQOtfdcc roivvr iorl Xpyog imxaXwiTtav to oatptg 
doacpeiq, r) dt* dtod>rpwv &Qay/tc&ii)v. ctyjAaiviov nQay/naTa 
vorjrd, r) imxexQv/t/tsvwg Trjv dXrfteiav ins/tcpaivtov, xal iri 
Tovde tov TQonov. IlaQOt/iia iazi dtrjyrjfta naQodtxov , l) 
» Qrj/ta TeTQt/t/ievov iv %r\ %Qr)au tcov ye noXXcov 9 dno ze 
fttxQtov tivoov xal oXiytov iq> y h/iota nJLeito xal /tei£co ue— 
TaXrjq>d-r)vai dvvdftevov' r) Xtiyog imiTertjdev/tevog Totg 
rjd-eot xai Trj dv&Qtonivr\ £o)fj xard tq exkog^Ttov ^covrcov' 
xai eTi ye ovrcooL JJaQot/iia io%i Xoyog. cocpiXt/tog rjrot 
titcocpeXqg emxQvifjei fierQia noXv tq ,x/Qrjotftov e%cov iv 
eavrtji' r) Xoyog nQOTQenTtxog naQa naaav tov ftiov rr)v 
odov yfjQrjatfteVLov ' StacpeQet de tov aivov' oti 6 /tkv <*2— 
vog ioTi Xoyog. /iv&tqep ixcpeQo/tevog dno dXoyioy £totov v 
tpvrcov TtQog dv&Qcontov uaQaiveotv' r\ Xoyog evxrixog, 
tjvoi naQaxXrjrtxog ix drj/novQyrj/tdrcov xai xa&OQ&cojud- 
tcov /.tvrj/tovevo/tevog , r) naqot/iia i^rjnXtoftevrj /ueTa dirj— 
yrjoecog dnaQTtC^ovoa to voov/tevov , r) Xoyog xard dvano— 
Xrjotv /ivd-txrjv dno dXoycov £cocov rj cpmtov jiQog dv&Qco— 
kovg elQrj/xevog, cog tprjoi Aovxtog** TaQQatog iv Ttp nQcoxcp 
neQi naQot/iuov , olov dno /xev dXoycov £totov, cog nccQ* 
AQXtXo%c$ Z9 ' „cuvcg Ttgdv&Qtontov ode, aig ccq* dXcoTvrj^ 
xderog ^vvcovirjv s&evro" xai Ta e^fjg. xal ndXtv 40 „iQeto 
tiv* v/iiv alvov co KrjQvdixrj dxvv/ievrj oxvrdXrj," ew* im— 
qyeQet, „ni&rjxog r/ei &rjQi6v vnoxQt&elg /tovvog dv* ioxcc— 
Tirjv, Tcji <T aQ y dXconrji; xeQdaXij oyvrjyreTO nvxvov exovoa 
vow. n Kai 'Hoiodog 41 ' 

Nvv <T alvov paOtXeyo* zq&o voeovot *ai avrfiig, 
£2c d *tQrjt; rtQooeetnev drjdova notxtXodetQOv. k Jacobsii : Boisson. ad 'Philo>str. 
p. 660* ad Eunap. p. 357. 595. 

^8) Eustath. ad. II. A: p. 855. 

ed. Ron. AovxilAog 6 Ta^Qaiog. 

qucm sequitur Schoell. litU Graec. Vol. II. p. 540. vers. 
germ. 

39) Fragm. XXXVIII. ed. 
Gaisf. 

40) Fragm. XXXIX. 

41) "Moy ^Oi. -— 7 — 

unb ie q>v%tZv 9 wg efei %b %ov Kakliftdxov 4 *, „dxove dr) 
%bv aivov, ev xtne Tfitolq? ddtpvr]v ikaia vetxog oi ndkai 
Avdol Xeyovai &£o&ai' rj di naQoifda t?)v anb xfcqpcr— 
kaiov inl %b %uqov dvatpoQav e^ei, ivSiovaa 43 xov dlvov, 
xal tjjv e^cofrev ivSexofievr] fteTaftaoiv' olov fteve ftovg 
Ttore ftordvqv ' xai ^Axtaaog fitT avdeaxr^ia. ^EcvftoXo— 
yehai Se b pev alvog naqa to ialvco to neftnco xai Sia— 
%ko' lalvEtai yaQ xai diayhraL ?) ipvxt) %fl Sirjyrjoei %cov 
mtovSe koycov' % laivog xai> dtpaiQrfiei alvog, b %r)v Sidvoi— 
av iaivcov xai neQiT&Qncov**' OftrjQog, iaiveTai Sk cpQevag 
iioio. *H Se naQoiftia ix Trjg naqa nQofreoetog, xai %ot 
outog, r) bSbg, naQaoifda xai naQouua rjpoi to naQoSixbv 
i(ji[i[ia re xai Sirjyrjfta. *Ev yaQ %fi aQxjj €Ti tcov TQiptov 
wrfiwv ovocov Sid to Tovg bdevovrag ftr) dnoxdftveiv Tcji 
ftf t yivcoaxeiv nbaov T?jg bSov Strjvvoav, xai tI leineTat, 
iu vvv TiQoaayoQevbfteva fdlia nQog 'Ptoftaitov, Ttne orj— 
niia xakovfteva, oi nalaioi xard Tivag T?jg bSov Tonovg 
'rt&eaav, xai Tovroig iniyQacpov Tiva ^rjnnftara. Tovro 
<5e inoiovv dvolv evexa 45 , tov Te yvcoQtQeiv tov bSev— 
on« irjg bSov to noabv', xai tov dvayivcoaxovra to ini— 
'/(/QUfta xai t?jv neQi tovtov aacpr)veiav xarayiyvoftevov 
rov xaftaTOv inixovcpi&o&ai. IleQtix^ Se naidevatv 
rfttov xai na&cov inavoQd-cooiv , xai tcov nQaxrecov nvxvag 
ixo$r t xag. TLtQi ftev olv iTVftoloyiag xai StatpoQag aV— 
vov xai naQOiftiag, eTi T€ neQi tcov oqcov TOivSe avrcqv 
lyfivat tpdvai xai dXXa, ixavd ye bftcog eiQr/fteva %oaaSe, 42) Fragm. XCIII. ed. Ern. 

43) Laur. evS/ovaav. 

44) Archil. Fragm. XXXIII. aXV aXXog aXXy xoc^SCfjv \aivciat y 

ubi Gaisf. et quos ille laudat, 
45) Laur. %vexcv. » 

\ \ 


A P 2 E N I O Y T O Y M O NEMBASIAS APXIEttlSKQttO T I Q N IA. 


r- 10 — TtOTQ *E 7t i y q a (i fi a. 

*Iamav xixlfjxa rovd€ %ov itovov, 
l Rjf4f]g Akov TiQoedQe xal aocpaiv xliog*' 
2v <T ovv TQvyqoov tiwv uov, oo* av d-ilfig*, 
XqIvoVj xqoxov, vaQxiooov, &VQ0W 7} Qodov* 

i) Pro oofttv *Uos Laur. I .2) Apogr. Dresd. WZeig. 

VToAtqXM T€. I <»!»«» / _ — 11 — ■ 

AF2EM0Y APXIEimKOnOY M0NEMBA21AI 

tor 
AIIOSTOAIJOY \ " *Itov ta g JSvy&yxTjs* tov a fiiera f %ov (l orotxelov. Idpvdyvaiv irtttpoQrjixa *• ertl rc3y arjdwv elco&e 
Tavtead-at* e&og yaQ r)v Totg ^Aflvdijvotg fikra to detmov 
*<u zag anovdag itQoadyetv xovg uatdcig tcjv tit&wv Totg 
iwxovfjilvoig* xexQayortav d£ t&v kaldwv- xal &oqv(Iov 
f&Ofiivov ar/diav nokkrjv elvat Totg datTVfioatv. 

^Apvdog ioTiv a * ini avxotpdvrov TarTeTOi, dtd to 
ioxetv avxo<pavrag elvat Tovg ^Afivdrpovg. 

*AflaodvtaTog 3 av&Qonog e\* dyvfivaaTog rj 
we^eTaaTog , ddoxtpog. elqrjvat de dno Tr)g fiaoavov, Ttjg 
Jgvooxoixijg kl&ov, iv rj doxtfid^ovat t6v %qvoov. 

"ApQ<ovog (tiog 4 * 6 nokvrekyg. "AfiQW faQ ug 
tyevero nkovatog' od-ev xaL apQodiatTog ** Tavrov xal 
Socekixq TQane£a xal 2vpaQtTtxdg (liog. \ 1) Apost. Gentb I. 1. Macar. 
Ghrysoceph. brevius, ut solet: 
*ni ruv a/jStHy xa\ oxX*j (><*>?. 

2) Apost. Cent. I. 2* Cfr. 
Benthardy Synt. Gr. p. 47« 

S) Apost» Cent. I. 5»' 4) Apost. Cent. I. 4- Macaf. 

InVrtav rioXvreX&v' roiovrog yvq 
6 Idfiqwv , ?£ ov xai ro d/Sqog 
xa\ afiqo&tatrog. 

5) Aetch. Pers. 41* afao&ftrwv 
8* tnerai Avd&v oX*°s> ubiBlomf. 

o* 12 — '-. To a petd tov y. 

*\iya9(Hv d-dlavoa* * ini noXXiov dya&div xai 
pieydfoov tdooetac* Xiyezat, dk xal aya&uiv novtog y xal 
dyad-aiv otoQog \ 

^Ayad-tov /uvqjutjxuc 3# ini nXrjd-ovg evdatftoviag , dtd 
to iveqyov xai nolvpox&ov ttSv ftvQ^trjxcav ' tpaoi de * 
^avtoyg tr)v eavtwv yeaiQylav iQya&o&ai Oxoliwtatrjv, 
totg imfiovXelovoi otplotv 5 tuiv ^qiiov tr)v naQodov 
dvonoQOv, rj- xal navtekuip anoQOV dnoyaivovrag' tr)v de 
yrjv, r]v i^OQvttovoiv , dXXa xal taitrjv yneQ tov otoftiov 
neQtfiaXovteg, oiovel teixrj tivd iQyaQovtai, ojg'firj to 
vSloq, to *| ovqovov xatad-eov, intxXvoav avtovg dnoXeQfl* 
jflftaotdg de ttvag dnetQyovoag 6 dn* dXXrjXtov tovg %r]— 
Qaftovg dtaoxi£ovotv* elev <T av ol %loqoi tQeTg 9 xai tov 
ftev dnotpaivovotv ooov dvdQtov elvat, iv tp diattuivTai oi 
ixQy&eSy xai ooov ovv avtotg 9rjXv m tov de eztQOv, ev&a 
dnotixtovoi xvovoai ftvQftrjxeg, oiovei ywatxiova' tQitov 
«T iteQOv drjOavQov te xai ot$QQV 7 dnoxQivovov toVg 1). Apost. Cent. I. 5- Macar. 
dyafr&r /uvQ/uqxtd , int nXtj&ovg 
evSaipov£ag , et paullo ante: 

dyattiov oioQog y hfi noXXijg -cv- 
Jaipovtag y €t: dya&tav &dXaooa' 
«7i i nXtjfrovg dya&wv. Voces &d- 
Zaooa* n6vTog y niXayo;, xXvStov 

ad sjgnificandara rei alicujus 
magnitudinem frequenter usur- 
pantur: xaxwp nt'Xayog Eur. 
Suppl. 834* xXvStov noXt/uitav 
Iphig. T. 316* xXdSatv SoQog 
Suppl. 484» Qtvpa oroarov Iphig. 
T. 1437« nletort xXddwrt xaxcov 
fi*fivirtop*r ot Heliod.Aethiop.il. 
17. Cfr. Dederl* aii Soph. Oed. 
Col. 659* 

2) otoQog %o>j/udriov Aristoph. 
Plut. 2&9> <n*i>6; jfaltui AchiH. Tat. VI. 4. ubi Jacobs. cfr. ib. 
c. 12* — - Laur. ooQdg. 

3) Apost. Cent, I. 8. Cfr. 
Theodor. Hyrtac. in Boisson. 
Anecd. I. p. 254* xa\< fivQpyxtd 

Ttg djjBX^i. tf* **yah x dir. 

4) Apost. Cent. L 8* Hic lo- 
cus totus est expressus e* Ael. 
Hist. Anim. L. VI. c 43« Math. 

5) ocptoi Laur. 

6) StttQyovoag Laur. 

7) Male Apostol. ovqor, cfr. 
Demost. de Cherson. p. 101- 
vnto ds twv ptXtvtav xa\ twv 
qXuqsHv Ttar iv rolf &Qaxioif a*~ 
Qoig Iv rto fiaQd&QM x&ijudCtir. 
Julian, £;p. 53. in. ev Bodx^ 
didyttv. /uurtf \ *<r* Toig lvrau#u 
otQotg hyxetpd&tr. . P© fovei| — 15 — r^goioftivoig OTzeQftaotv* ol 3i fivQftrjxeg co07ZBqovv im— 
wioao&at nQOtovteg totg fteyiotoig enovtat* ol di ayovot, 
n^atffujv dbtTjv, xal eig td Xrjim iX&6vteg f oi ftev ett 
vtaqd zr)v xaXdftrjv vtpeotaatv, oi de rjyeftoveg cheQnovot, 
xal zovg xaXovftevovg ovQaxovg tcov xaQnificov SicctQa— 
fimg ztp dr)fiq> tcp xdtto (UTVtovQiv # oi dk neQteX&cvteg 
jovg fiev a&eQag dnoxbntovotv* ixXinovot de tdg tbv 
nvQov ozeyovoag xal neQtafinexovoag d-vXaxidag f xal ftrjte 
abrjtov deoftevoi, ftrjte avdQcov Xtxftr)oai 6vvaftevcov f ftr/ze 
lirpt meiyofievcov nvevftdtcov dnoxQivat xal dtaoetoat tdg 
apog' xai tbv xaQnbv av&Qconcov aQOwtwv te xai onet— 
(jonwv tQotpdg e'xovot f xai tovg te&vecotag di ftvQftqxag 
oi Jtfiooyxovteg iv taig tcov nvQcov xrjdevovot irvXaxiotv 8 , 
wg iittzeQag r) nuv tb tpiXtov iv taig 9 ooQoXg oi av&Qto— 
noi. Oaoi de avtovg f cog iv totg navoeXrjvotg ovde ru— 
xtuy (Haxzvovotv f ovde iXtvvvovotv , dXX* exovtat tfjg 
wiovdrjg, to av&Qconot f fivQiag nQOcpdoeig xai Oxrjipetg elg 
w (xjtozcoveveo&at intvoovvteg. 

Ayd&covog avXrjotg lo " r) firjte #crtaf(>a, ftrjte 
*«(&, alX evxQatog xai rfiiotr n ftaXaxr) xai ixXeXvfihr\ f 
wo Ayd&covog avXrjtov* ovtog dya&bg " rjv tbv tQonov 
x<dno$£ivog totg tpiXotg* ixcoftipdelto Se elg %rrjXvzrjta. 

Aya9"r) ftd£a ia ftet* aQtov* iizi tcoV ta dev— 
KQa noi dtdovtcov* Oftoia tfj* Alx €T(xt > xa i fi&Xov dXrjtrjg. 

Aya&bg l3 tpdXtrjg, dya&bg ^coftonotog* tog 
wilv , SidcpoQOV r) dt OQydvtov cptovr) r)dovr)v ifinotel trjg 
ii oiptov xai ^cbftov axevaaiag. / ^AQxiSaftog yaQ , b Zev— 
iinnov nQog tbv ovvtotdvta xpdXtrjv xai einovta f ovtog 
^yctfos tpdXtrjg iottv f elne f naQ r)ftiv cfa ye ovtog aya— 

*4 feras captandas Long. Fast. 10) Apost. Cent. I. 9* 

P- 10* ubi Villois. 11) Aristoph. Ran. 84* 

8) Apogr, Dresd. 9ylaxi<n. 12) Apost. Gent. I. 10* Ma- 

V Codd. roig ooqoli (Apost. car. ayafrq *ak /"«'?<* jutv 9 aqrov' 

" w ?°'?)« Sqtj. 4*ao\ Se avroug — }tt\ twy t« Sevreoeid r. $. 

*troovyre$ Apost. adjecit. 15) Apost. Gent. I. 11. 14 — &6g £o)/uortoi6g '• TtQog de %6v irtaivovvta xi&aQqtdov xal 
&av/ttd£ov%a %r)v dvva/uiv avrov, gj lyore, etyrj, ndiov yk- 
Qag itaqa aov %otg ayafrotg <xv6qcccw eorai, o%ay ov%wg 
inaivfjg l4 ; 

*Ayad-ov daifxovog l5i e&og efyov olitaXaioi f^e- 
%a %6 -delnvov itiveiv aya&ov daipovog, im^QOipovvTes 
axQarov" xal %ov%o d£ tqItov* xal rjfieQav de ttjv devre- 
Qav %ov ftrjvog , ovTiog ixaXovv ' xal iv ®r t {laig l6 - r)v rjQqiov 
aya&ov daiftovog. 

Aya&a Ktlixcov l7m irtl %cov aito %wv ov 7tQoar r 
xovtcov TtkovTovvrwv" itQodorqg yaQ %ig %cov KiXixcov, 
Jillkrjtov TtQodovg, yvrtoQrjoev* o/ioia %avtrj xai r) m Idno 
vexQcov qtoQoloyeT. 

*Aya&cov aya&ideg l8 \ inl Tt^llcov ayadwv ?*e- 
yerau 

^Ayafiejn.vovog^vaia l9# irii %cov dvOTteid-cov xal 
axkrjQcSv* d-vovrog yaQ ^ Ayafxefxvovog 6 ftovg cpvycov /<o- 
fog ikrjip&r]' r) oti^tjjv eavrov ifiovltzo ^Ayafiefcvcov &v^ 
auioat &vyaT&Qa, r) d* ecpvyev. 14) Apogr. Dresd. inaivng. 

15) Apost. Cent. I. 12. Ari- 
Stoph. Equ. 85» dxQaTov otvov 
dyafrov SaC/uovog, ubi interpp. 
ibid. 106» onovSf/v Xafte Sy xal 
anetaov dyafrou Satuovog. Mat- 

thaei laudat Aelianum Yar. 

Hist. I. 20» TrjV naQaxet/utvqv 
tifiyvQav Tto \dno'XXtovi TQanetav 
reXeuaag dtpeXeiv (sc. Dionysius) 
dyafrov • SaCpovog tw &e<j> SiSdv- 
rag nQdnoatv. 

16) Pausan. IX. 39, 5. 

17) Apost. Cent. I. 13. Ma- 

car. ayaita KtXtxCtov ' XsCnei to 
$%Gi m nQoSdtrjg yaq 6 KtXtxCtav 
MtXtjatog' xal nQoSoug MCXrjTov 
eunoQtjaev. 

18) Aposi. I. 17« Macar. aya&tSv aya&a xa\ ayafrtav dya- 
&CSeg \rii Tcuv aatSSqa pvSat/uo- 
vovvTtdv. Laur. in sequentibus 
mutat proverbiorum ordinem. 
Ita enim sibi succedunt: dya- 
&d KtXCxtov. , dyi Xaarog 7ttToa 
ayvoTFoog nqSaXCov. dyafriav dya- 
&CSeg. dyvrj yd/utov. uyqog tj nd- 
Xig. dyoQtz X6xtog. dyoQa xfq- 
xointov. ayuoQtdg eort. ayovan 
boqtiov ol xXtnTat. aydjuevog Stc 
tpQaTOQtav xvcov. ayQanTOTBQog /3d- 
Tog avog (sic). dyeta/u^TQtjTog /ur t - 
S$Cg. dyqov ntjytj. dyqCnov azao- 
noTkQog. dyiav- ov Sf/srat. \dya~ 
/ue/jvovog ■frvata. ^Ldya/uepvdvFit 
tpQ^ara. dya&ot S* aQiSdxQveg av- 
Sqeg. 

19) Apost. Cent. I. 52* Ma — 15 — 

'Ayafiefivoveia tpQea%a a0a ini twv iXevd-eQito*. 

^Ayaiikiivtov yaq uoqcc %r)v AvXiSa xaX %rj» oXrjv C £A— 

2«<fc cpQEcera (OQvgev. 

} Aya&ol ** <T aQiddxQveg avdqeQ* ml %wv 
tfjwtya TtQog eleov ($Xe7t6v%(av. 

v Ayet 2 * de tzqoq g>aig %r)v dXr)&etav %qovoq. 

^Ayfato ** &eog, ov yaQ e%(o di%a zx5<T aeideiv* KaX— 

hfiaxov. 

AyeXaa%og ne%Qa 24 ' irii %u>v Xvnijg nQO%iv(Ov m 
ix avzrjg yaQ ixd&ioev, o%e i£r)%ei %r)v xoQqv, r) Jr]— 

l Ayvr) ydjucov 25 * ini %iov otocpQOVCov ywaixdHv' et— 
qwixwg de xal irii %(ov fir) atotpQOvtov. 

l Ayv6%€Qog nrjdaXiov aG * irii %uiv ayviog (liavv-- 
W naQooov iv &aXdoor] io%lv dei %6 nrjddhov. 

AyQog.y n>6Xig a7 * irii %iov 7paQavofiovv%tov* *Etxl+ 
WQIioq \ dyQov %r)v nohv hoieig. 

'AyoQa Xvxiog a8# irii %cov %a%&og ninQaoxofie- 
v w, ix fi€%a<poQag %ov £(oov* aQTtaxtixov yaQ. 

AyoQa K€QX(07t(ov 29# iriv ttov TtovrjQtov xal xa— 
xwjxkov ' xeQX(07t€g ydg %iveg dna%ewveg iyevov%o iv *£igpe- **• «** tSv 8v$7tet&eov xa\ av- 
wroToxrwy. dtj/uuv yaq ioTdqei, 
*S -Ayafityvovor&vorTOg ev Tqola 
»> 7*1 8 fiovg xa\ polig Xrjtp^eig 

20) Apost. Cent. I. 33- 

21) Apost. Cent. I. 31. Con- 
^tit Macar. nisi qWd fcrtdv- 
tw habet pro fiXendvrtov. 

22) Hoc et sequens abest ab 
kurentiano. 

23) Callim. Fr. 146. — JWosc. 
ov Vc fyw rwv 3' a. omisso SC- 
*■•- 7»<r Bentl. scripsit, dor. 24) Apost. Cent. I. 14- 

25) Apost. Cent. I. 18- Ma^ 

car. ayvrj ydjtttov , *cS$ ro xavovv 
rij$ $eov tpeqetv* $n\ twv o<*~ 
(fyuviov etc. ut ArseniuS. 

26) Apost. Cent. I. 16* Ma- 
car. fa \ Ttav ayv&g pifjnatotiav* 

27) Apost. Cent. I. 49- Ma- 
Car. en\ rwv ardxTotfvTtov. 

28) Apost. Cent. I. 20* Maw 
car. lx fiergKfbqag tov £o&ov eto* 
omittit. 

29) Apost» Cent. I. 21- ftfe 
car. Kfyxtants ya^ Tivtg etc* 
omittit. ' \ / — 16 — 

ato. dt xai %6v Jla igaTtarijoai fititeiQartaf oaoia if it 
Xvxtov dexag, xai t xQcopvkov £evyog. 

^Ayovatv &0QT7jv 3o ol xXeitTat* %aQieorccrr} r) 
avvra^tg xai Ixavcog Ttejtatdev^evrj xqtcc xcofttg3txr)v #«- 
qiv * x Xeyetat im tcov adecog xXejiTOVTuxv* 

■-Ayiftevog 3l dta tpQaTOQcov xvtov' im twv 
oitov ftr) del evQtaxoftevcov • iv yccQ To7g tpQatQQOt xvwr 
evQe&eig TtftcoQtiTat. 

^AyecofteTQtjTog 3a ftrjdetg elolTco' avti tov 
adtxog xal avtaog* r) yaQ yecofteTQia Tr)v la&trjta xal Trp 
dtxatoovvrjv ^tjret. 

^AyvaitTOTeQog 33 ($cctov avov* ini tov ip]QOv 
xal av&adovg tov tqotxov. ^ 

^AyQiititov axaQixoTeQog* u iiti tcov avcotpefaov' 
eort 3e ayQtTtrtog r) ayQtelaia r} devdQov axaQTtov. 

^Aygoixov 35 . t*r) xatatpQovet, fyqroQog* iflfo- 
sed-txr), ori ftrjdk tcov evrelcov\del xaraq>QOveiv. 

^AyQOtxog 36 etfti, Tr)v axatprpt oxctcprjv Xiyiov. 

*A?qov nvyr)' 37 irti tcjv XtitaQwg xai iniftcvtoci 
c/rmdr) eQtycp 7tQOOxad , rjftivcov. 

'AyvjlQiog 38 1 iott> 9 IlQOvoftov 39 ncoytov 30) Apost. CenJ. I. 23. Apost. 
et Suidas , ex quo hausit Apost. 
ioQTtjy, Codd. eoqT&v, quod re- 
scribendum videbatur Pantino. 

31) Apost. Cent. I. 24. Ma- 

car. iht rtav onov /uq SeZ evqt- 
axofiivwv xa\ Tt/jnaQovptviov ' na- ' 
qdoov xvtav evqtoxdjuevog ev qyqd- 
TiOt (sic) fiaoTiyOvxai. 

32) Apost. Cent. I. 25* 

33) Apost. Cent. I. 50. Ma- 
Caf. ayva.nrdTarof fidrog avog* 
tnl rov oxXtfqov xa\ av&d&ovs, 

54) Apost. Cent. I. 27* Codd. 
ayqlnov et ayqinoq. 

35) Apost. Cent. 1.28« De- 
est hoc proTt Sn Laur. Macar. C P fl 

OT» ayq. prj xaTatpq. qrjTOqot 
ovSe TVJV tVT. S. x. 

36) Lucian. Jnp. trag. c. 52* 

eyta yaq, .ctff 6 xtaftixo$ $<pq, ayq- 
el/ui, tjJv ox. ax. leyiav* Vid* 
infra: Ta ovxa ovxa etc. 

37) Apost. Cent. I. 26* Laur. 
et Mosc. tt^. Recte Macar. 

ayqov . nvyrj , . in alijs cuttl Arse- 
nio consentiens, nisi quod w- 
tivi ovv habet pro u*Tiv*Si' 
Ad.rem cfr. Schneideri Lex. s. 
y. n vyrj , et Pantinum ad Apost. 
- 38) Apost. Cent. I. 22. Arist. 
Eecles. 102« "Aydfaot yovv ror 
Jlqovdfiov nwywv* (x*** tei>i&e. 
39) Apost. habet jflarqovJaov, -r- 17 — 

i%iav' iid tojv tfnp>i£oju£viw *° xcA onvtoft&vojv' ovtog 
OtDarrffdg fjy iv Ar)itvqp xal tov ftto&dv tojv itotrpolt* 
owhtfte' xal rtQahog ixxkrjotaottxbv diiojxev' 6 di IIqo— 
vofiog avlrp;r>g rjv (.liyav €%0)V nwytava. 

'dyvQrrjg el. 4l inl tcZv eQyov noiovpivow ncQivo— 
<nw zag ayvtag xal cplvaQiag owetQetv* ftrjTQayvQrat ii 
d zjj htjtqI tojv &€uiv tt\ 'Piq vvaxei/ievot , yor/reuav xal 
yiltQiw xtxraox€vaOTal, otig *«J yaklovg 4A xalovotv, 
(moxmovg ovrag tojv yewr/vixojv ftOQtoJv f xal JiQog t« 
(topjfiova Ttd&rj hotfiOTaTOvg. 

*Ayo)v ov de%€Tai oxqipetg' 43 iril tojv fir t dtv 
mmnevtw el axrjipatvro. 

To a ft€Ta %ov d \ 
*Atde ta TiXlrjdog' 2 ird tojv oxojmtx&v' TiX— tpod Pantinus es . compendio 
scribendi ortum esse eenset. 
Vide <piae diximus in epistola 
cr k P- 33. not. 

40) Apost. yjqtpttoptyttiv cor- 
Kxit Pantinus. dnvtojutvtov scri- 
icre jubet Matthei: in Cod. 
Mosc. et in Apostolio dnvojue- 
w. , 

41) Abest hoc prov. a Laur. 

42) Mosc. 7raUovg. Scriben- 
dum videtur ydXXovg. VidePhur- 
n «t. de natura Deorum p. 147. 
Matth. 

45) Apost. Cent. I. 29. Ma- 

Wr. avrov 7T(jd(padtv Stajufvet, Srj- 
io*. Aristoph. Ach. 392- t»g axrj- 

V"» uyioy ovrog ovx egSt^eTat. 
Alciphr. I. 39. xerV v ao v tpt- 
bi Tiynpaaetq dyttv, UDi Bergler. 

p Ut. Cratyl. p. 421- d. ov n*v- 

r °i uoi Soxei nQOfpdaetg*o dytov 

'i&ZKtfaii ubi Heind. Adjicio 
«lia quaedam, quae Macarius 
fttulit, proverbiat 9 Ayvoel 3* dqdxvrj naiSag t*i 
natSeverai' 

Goeyaoa yao Tt&vrjxe noog tow 
tptXrdrov. 
iyu tcSv xa& 9 eavrcov ti noayjua— 
Tevo jutvtav. — *jty<hv ydo ov 
fttXovTog (sic) dd-XtjTov jut 4 - 
vei dXxr)v* in\ tov jur) inea— 
fidXXovTog.-*- *Ayd XjuaTa*Exd~ 
t rj g ' en\ t-Gv olgTtotovv dyaX— 
Xojutvcov. xdvag Se Xtyei rj na- 
(totjuCa. — — ^jiy^Ca jueXiTTa' 
ln\ Ttov otpdSfya novrjquiv xa\ im- 

juvov. 

1) Laur. hunc proverbioruiti 

ordinem praebet: aSt rd 2V2- 
XtSog. SSov 7tQtoxTtj>. S&axQvg 
TtdXe/uog. dSevg Stog. d&qdorettt 
vtjueatg. uSetg e%toy. afietg noag 
uvqCvijv. *jiSu)vtSog xrfnog. a Sg 
%eiQ. uSetg&aneo elg dTjXov* 
dSeXtpog dvSf/L dSSrjtpdyov aopa. 

2) Apost. Cent. I. 34 x . Trt- 
Xtjvog et nominativum T/Xlrjv 
praebet. Similitor Macar. *fib t — £8 Aj?£ yaQ avlrjzrjg iyivezo, qg Ttaiyvta xaziktne x<*Q lv 
i'xovra. 

y, Atdetg e'xwv 3 * ftdzrjv keyoiv XrjQelg. 

"AdaxQvg nole/uog 4 * inl zaiv Qaara xal TtaQ* 
iXrtlda zd 7tQay(iaza xazoQd-ovvzcov* XQrfi^tbg yaQ edo&rj 
Aaxedatfiovioig , adaxQw * ftdxrjv nxrjoat* od-ev ovde elg 
to zrjvtxavta zovzcov ane&ave. 

"Atdov 7%qcoxz$ TteQiTtetiriQ 6 ' jjyovv televzrjarjg* 

AdQaazeia Nipeotg 7 * irtl zcovTtQoreQov fiiev ev- 
datftovrjOavzcov, vazeQOV de dvozvyrjadvzwV zcZv yaQ im— 
yovcov 8 Qrjftaioig imozQazevodvzcov , ftovog AlytaXevg 
amolezo IddQaozov Ttaig. "Allot de Xiyovat zr)v *AdQa— 
ozetav elvat zrjv avxrjv zfj ^Nefiiioet, Xa^eXv de zovvofia 
aTto AdQaozov ztvbg ftaoiXecog ex zivcov ftavzetcov, tdQv— 
aa/uivov Uqov Nefiiaecog, o TtQoaayoQevd-rjvat fieza zavza 
\AdQaozeiag, cog^Avzifiaxog iv zoizoig orjXot. 
*Eozt l di ztg Nifieotg, fteydkrj &ebg, r) zdde utdvza 
IlQog ftaxaQcov eka%ev 9 , (lcoftbv 8e ol etouzo rtQcokog 
'AdQijozog, Ttozaftolo ixaQa qoov Alorjnoto; 
'Evd-a zeziftrjzat ze xal ^AdQrjazeta xaketzat. 
JrjfirjrtQtog 8e 6 2xr)yjtog ^AQzefitv tprjoiv eivai zrjv *AdQa— 
ozetav, viib ^AdQaazov ztvbg tdQVfiivrjv. . V V, a fi$ra rov i. aSe ra TsXXrjvos ' 
in\ t&v oxtonTtxtov ' TtXXrjv ydq 
noitjrqq tov, piXrj xariXine nXtt- 
orrfv %dqtv %X oyra xat oxto/u/uara. 
^ x i) Apost. Gent. I. 41« 

4) Apost. Gent. I. 38- Macar. 
in\ t&v axivStivtns ra, nqdy/uara 
xaToq&odvTtov. 

5) Apogr. Dresd. aSaxqv. 

6) Apost. Genty I. 55* Mosc. 
Gt Laur. .ntqtndarjQ' tjyovv fir) 
TtXtvTrjojjQ. 

7) Apost. I. 40. Macar. enl 

Ttav nqdTtqov juev tvSaifiQvrjqaiy- 
Ttov , taanto o "ASqaoTOQ , v\ar. St Svar. nihil amplius. Flat. Po- 
lit. V. p., 451« •£• nqogxvvtS Ss 
"ASqdoTeiav. Lucian. Dial. mer. 
XII. }!qti tiq &eog rj ^AS^doTeia^ 
xal Ta Toiavra oqa. Gonviv. c. 
25« anelr] S% xal rj ^ASodareia. 

8) Laur. dnoydvtov. Matth. no- 
tat: „vide Harpocrat. p. 5. ubi 
hic totus locus repeoitur. Adde 
Phurnut. p. 156. Schol. ad Sy- 
nes. neq\ evvnMtov p. 110« *r*- 
vtQ Siatotqeiv tpaa\v x. r. 2. et 
quae yiri docti notarunt ad He- 
sych^in dSoaorela" 

9) Mosc. et LaUr. ?^f . 19 — % A8ehg XQ dioq didoixag* «W zwv ftccxrjy ite- 
dmcov. 

"AtSeig " Ttqog ftvQivrjv 9 ed-og ijv %6v fir) 8wd— 
psm iv GvpTZOOup c}oat f 8dtpvrjs xXdSov^ 7} ftvQivrjg ila- 
§ina TtQog rovtov qSetv. 

*AideL£ vjorteq " els ArjXo.v 7t Xicov* inl wv 
(fdrjdovcov xal dcpQOwioTCOV. . 

^AdeXtpog <a dvSQl TtaQeirj* oxi TtQOTtftrjriov 
tovg olxelovg. 

l A di x € *Q ** tuv %*iQ<x vi^ei x * m *tbtixdQftov ra- 
aocp&eyfta *° xccfd tptXaQyvQcov. 

*A88rjtpdyov aQfta xT * iitl tcov yatnQtfjtaQyowTiov* 
td dSSrjtpdyos TQtrjgrjs, rj ftoXvreXijs, *<*i dSSrjtpdyog 
typog, xal dSSrjcpdyov TtevrrjxovroQOV* OiXiOTog* Xiyoiev 
i av ovtoc zdg ineXofdo&ovg xal noXXd dvaXtoxovoag* 
toixs 8e ix fiexatpoQag tcov mTtcov. %tov zeXeitov xal dyco— 
vunw Xiyea&tu 9 o% Tweg eltod-egav eSftevat dSSrjv, xazd 
tov noirjzrjv x8 . AXxatos ' 8& iv zfj xcoficoSozQ/aycoSitf zovg 
%kovg Xv%vovs dSSrjcpdyovg et7te r xal ^AQtOzotpdvrjg iv 
wpeXatg, oifioi^t yaQ fiot zov nozrjy rjrtzeg x9 Xvyyov. 

^AStoviSog xrjnog 2 °,. im zcov oXtyoxQOvicov xal 10) Apost. Cent. L 39. Ma- 
fcur* adfk; Stog Stjlrj jj naqot/uta. 

11) Apost. Gent. I. 42. Flut. 
Symposiac. I. 5« nqtarov /uhv 
Ti*ov taSrjv tov &eov xoivtag a- 
xarreg f**a <p**>vjj nattavt^ovreg f 
ocvrtqov S* Btpelgtjq exdorto /uvq- 
^yfji naqaSe&ojuevqg , fjv aXoaxov, 
Otyieri, Std to aSetv rov Se%d- 
fttrov txdlovv. 

12) Apost. Gent. I. 45. 

13) Apost. Gent. I. 46- Ma- 
**"• ddeXtpog naqetrj* ori nqort- 
fnjrfov rovg olxeiov; elg fivy- 
toarr.. Plat. Polit. II. p. 362- 

' «• Ovxovv, r/v S* 2y», to Xeyd- 
ftvor, dSeXtpog dvSql naqetr/' &or* xa\ ov , et ri SSe llleinet, 
Indfiwe. Auctor proverbii npn 
constat : scholiastes ex Od. n. 97. 
Muret. ex II. <f>. 308* derivat. 

14) Apost. CenU I. 44. 

15) vt£a prb vinrm Tarentino- 
rum esse grammatici falso di- 
cunt : Vid. Coray ad Heliod. II. 

p. 83- 

16) rdndtpd: Laur. dndtpS. 
Mosc. Apost. 

17) Apost. Gent. I. 48 — 51* 

18) II. E. S03. p. 83. { 

19) Mosc. elnreg. scribendum 
Jjnres. ex Aristoph. Nub» 57- 
Matth. Laur. Ijnreg. 

30) Apost. Ccnt. L 43* PUU ~ 20 — 

dtOQtov, xai ftij iQQi^tojtevtov' ineidr) yaQ 6 v Adtovig, tQw^ 
juvoq wv,.tog 6 pv&og, vijg ^AtpQodhrjg, tiqo rjfirjg ufov- 
rc( 9 oi Tccvtf} OQytd^ovreg xrpzovg elg dyyeld ziva tpvzev- 
ovreg r) q>vrevovoai, Ta%etog ixeivtoy did to fir} £(5£(£um, 
o&ai ftaQaivo t utvcov , ^Adtovidog avrovg ixdkow. To a fiBTa tov e *. 

^Abtov VjtTao&ai diddoxeig \1 ini Ttov iy%u-\ 
qovvtcov diddoxeiv Tivdg, d iniotavTai ftulkov Ttov d-elov^ j 
Ttov diddoxeiv* ., 

*Abtov xoQtovrj eQeo%elel 3 * r) naQOipla oatfrfr 
ralg yaQ xflQtovaig eQyov iori Tovg deToig eQeoyeluV ct 
di vTteQfpQOVovOiv avrtov, xai ixelvag fiev dnokeinovoi trp 
xdrto cpeQeod-ai nrijoiv, avroi de tov ai&eQa vxprjloteQOP 
ovra, TOig toxioroig T&fAvovoiv avrov meQdig, ovdenov <te- 
dtozeg* ntog yaQ av tovto einoi Tig tt)v Ttov deTtov dhtrp 
imOTafievog; dXV Idia Tivi (teyaXovoiq itootv eQyeiv ixei- 
vag xdrto. 

*Actg$ 4 fxviag ov ^tjQevet' xai ro avaitahv* 
ini Ttov OftixQoXoytov leyeTat deTog 5 xai Ttov oixodoLir}- 
ftaTiov to xard tov oQotpov, o Tiveg dhtofxa xa?*ovow* Phaedr. c. 61. S vovv h*xtov 
yttOQytg, tav ontQpaTtov xtjdotro 
*a\ tyxagna /SovXotTO ytvtofrat) 
TtoTtQa anovdfi dv &*QOvg tlg *ui- 
StovtSog xtjnovg. aQtav , %a(QOt 
xtttOQtov xaXovg iv rj /utoaiaiv oxrta 
ytyvo/utvovg. .ubi Ast. Macar. 
habet proprium: dduvara $y- 
4»*$"- inl Ttov advvaTou; int%tt- 

QOVVTtOV. 

l) Laur. hunc kabet ordi- 
nem: dt\ xoXotof naQ* xoXotov. 
nt\ Totg fiiXQolg. d*\ yttOQyog. ■ dtl 
yw£ fv TtfaTovety» dtrov %nra- o&ai. dttor ttOQtovq lQ90XtXei> 
att jitovrlvot, dtTog fivtag ov 
&t]QCVtt. dtTog iv vttptZatg. at~ 
tov ytJQag. dtTog &Qinag. dtTu; 
tlg &tJQav. dtC /ttt rotovTOt. a«^ 
tptQtt t« ^difiuq. dtTQv xdv&aQOi 
fxaitvtrai. 

2) Apo^t. Cent. I. 58* Macar. 
dtjXy q naQot/uta. Vide Aelian. 
Ilist. Auim. XV. 22« Matth. 

3) Apost. Cent. I. 59- 

4) Apost. Gent. I. 61* 

5) Vide Pind. 01. XIIL 31. 
cum adnot* BoWi, — 21 — *- 

'jfyidTCHpavTjg oqvioi, zdg yaQ vfitov oixiag iQetfto/uev * 
TiQog aezov. 

^Aezbg iv vetpeXaig 7 ' ini vuv dvoaliozcov' ov 
yaq akiaxezai iv vetpekaig 6 aezbg 8 , xai ditpovg dfjeivcov 
ioil xai tpaQfiaxov xa/udzov ovx avapivei noQio&h e%ta— 
$ev. 'YneQtpQOvtHv di xai vddtcov xai zrjg dvanavoecog f 
%ov dsQa teftvet nokv, xai b^vzaza 6q$ ix nokkov zov 
al&tQog' ztov de veozzcov avzov 9 idv fikv oxaQdaftv^rj zig 9 
trjv avyr)v zfjg zov jjliov dxzlvog 8votonovfievog 9 igecod-vj 
Tr { s eoziag* el <T dvzc^Xetprj xai fidla dzQenztog 9 dftei— 
*w ioziv vnovoiag, xai zoig yvrjqioig iyyQatpezai' inei 
avi<{) nvQ zb ovqoviov r) zov yevovg ddtxqozog te 9 > xal 
tr/QanzoQ dlrj9<jjg iyyQayr) ioziv. 

*Aezov yyQag 10 , xjoqvSov vebzrjg' naQ* oaov 
xtd yrjQaoxtov dezbg xqbIzzcov iozi ved^ovzog OQvi&og m Xe— 
ytzai zbv (iiov dezbg xataozQStpeiv , zijg xdftnijg zov avto 
idlovg nQog zb xazto XQ 0V( l } ovyxafitpdorjg. 

*Aezgq d-Qinag oQtjc 11# iitX ztov xazdtpQovovvztov 

XW fllXQLOV. 

Aezog elg &rjQav 12m ini ztov inizrjSsiiog jceQi zi 

ilWZttiV. 6) Apogr. Dresd. iQQ b 'yjojutv. 

7) Apost. Cent. I. 62. Ma- 

Mr, «ri Ttav SvoaXtartav. Ari- 
stoph. Av. 977- xav juhv, &tonte 
*o\/Qt f noirjg Tavfr* tag initiX- 
^«, aterog iv vttpf-Xijvt ytvtjotat. 

Oraculum apud Plutarch. De- 
mosth. c. 19. 

Trjg en\ &t(*/uo)$ovTi jud%qg 

dndvevoe ytval/uqv, 

Altxog er rttpt'tooi xa\ qtQi 

■9'q/joaafrai. 
KlmUt 6 rtxq&e\g, 6 Se vi- 
■xtjoag dnoXtaXt. 

^riitid, Panath. p. 196» «erdv re ir retptXatg avTtjv 6 &tog xa- 
XeT TtQog TaXXa nbXiapaTa. 

8) Laur. ita legit: ov yaQ 
aXtoxtTai ir rttpt-Xatg ' *AtTOg xa\ 
Sixpovg d/utlvtav Iot\ xa\ xajudrov 
tpaQjuaxov etc. 

9) re recepi ex Laur., Mosc. 
om. 

10) Apost. Cent. I. 63. Ma- 

car. noQoaov xa\ yrjqdoxtav dt- 
Tog djutCvtav tOT\ navrog oQVt&og. 

11) Apost. Cent. I. 64. Ma. 
Car. dtTog &Qtnag SqcSv * in\ Ttav 
dtpQOvTiorovvrtav xa\ xaratpQO^ 
vovvTtav. 

13) Apost. Cent. I.'G5» — 20 — 

dtOQtav, xai i*i] eQ{)i£a){dv(jW inetdr) yaq 6 "Adiovtg, iQw- 
/uvog ajv,.wg 6 pv&og, rfjg ^cpQodirqg, tiqo rjftrjg relev- 
T(j 9 ol ravtfl OQytd^ovreg xr/novg elg dyyetd rtva (pvrev- 
ovreg q (pvrevovoat, rayjkoig ixeiviov dtd ro fiq i§Qi£(ji~ 
ofrat fiaQaivofdvcov, ^Adcovtdog avrovg ixalovv. To a fieta rov e £ . 

^Aerov tnrao&at dtddoxetg H inl rwv iyypt- 
Qovvrwv diddoxeiv rtvdg 9 d inioravrat ftullov rcov d-elov- 
rtov dtddoxetv* 

*Aerov xoQtovq eQe<J%eXel 3 * r) naQotpia oacprjg, 
ralg yaQ xflQiovatg eQyov iorl rovg derovg iQeoyeketv' ol 
di vneQtpQovovotv avrcov, xal ixeivag fth dnoleinovot rr]v 
xdrto (peQeod-at nrrjotv, avrot 3e rov al&eQa vxprjlotieQOv 
ovra, rotg toxiorotg reptvovotv avrov nreQOig, ovdknov (Jf- 
dtoreg' nwg yaQ av rovro etnot rtg rr]v rCov dercov dlxr]v 
intordfiievog ; dXV Idia nvt fteyalovoia icootv e^Qetv ixei- vag xdrto. *Acve$ * iiviag ov O-rjQevet* xal ro dvanahv 9 
inl ruiv OfttxQoloyorv' liyerat derog s xal tojv olxodo(jtr}-> 
ftdnov ro xard rov OQO(pov r o rtveg dhcofxa xaXovotv. Fhaedr. c. 61* S vovv $xoyy 

yetoqytf) iiv oneojuaTutv xtjSoiTO 
xa\ lyxaqna /SovXoito yevtofrai, 
7t6rt(ta onovSfj av &*QOvg elg *ui- 

StOVlSof 9ttj7tOVi, do<OV , %alQOl 

&e<oo<ov xaZovg iv q/ucoaiaiv oxrdt 
yiyvo fihvovg. .libi Ast. Macar. 
habet proprium: dSvvara #$- 
4><*g' enl Ttov dSvvdzou; int%ei- 

QOVVTtOV. 

l) Laur. ljunc liabct ordi- 
nem: del xoXotog naq* xoloiov. 
d&i ToTg /nxqolg. d(i yetooyog. ■ de\ 
y*$ si 7tfaTQV0tv> <i*TQv "titra- o&ai. detov ttootovtj eoeoxelet. 
dei uieovrtvoi. deTog /uvta; ov 
&t](>evei. deTog Iv ve<pt'Zaig. a*~ 
tov ytJQCtg. derog d-ytnag. derug 
elg 9ij(iav. deC /ue toiqvtoi. atl 
<pe'oei ti ^iifivij. deTov xdvitaooi 
fAaieverat. 

2) Apo^t. Cent. I. 58* Macar. 
StjXtj tj naooifiCa. Vide Aelian. 
llist. Auim. XV. 22* Matth. ; 

3) Apost. Gent. I. 59« 

4) Apost. Cent. I. 61- 

5) Vide Pind. 01. XIII. ?1. 
cum ndnot* BoKh, — 21 — + 

'jQKfrocpcmjg oqvioi, %dg yaQ v/uov oixiag iQiipOfiev * 

nfpg aezov. 

'Aetog iy vetpiXatg 7 ' ini tCtv dvoaXvlttov* ov 
yap ailoxetai iv vetpiXaig 6 detog 8 , xai dityovg dfueivcov 
ml xai qxxQ/aaxov xajudrov ovx dvafiivet noQiO&kv egto— 
&ev. 'YneQtpQovtov 3i xai vdartov xai rijg dvanavoecog f 
%ov atyja tifivei noXv, xai o^vrara oQtf ix noXXov tov 
uIHqoq' tcov 8i veottcov avrov 9 idv fikv oxaQdafiv^fi tig 9 
vjv avyijv Ttjg tov r)Xiov axrlvog SvOconovftEvog, i^Etod-rj 
n t g emiag* ei d* dvTiflXiifJi] xai ftdXa dxQenTcog, dfiei— 
m ittzlv vnovoiag f xai Tolg yvrflioig iyyQatpeTai' inei 
mq nvQ to ovqoviov r) tov yivovg ddixqOTog te 9 > xal 
o/Qamog dXr/&cog e]yyQag)q ioTiv. 

'Astov yiJQag 10 , xjoqvSov veoTrjg* naQ* ooov 
xw yijQaoxwv deTog xqeIttcov iorl ved^ovrog oQvi&og* Xi— 
'fiiai zqv ftiov deTOg xataOTQetpetv , Tt/g xdfinf t g tov avco 
lulovg nQog to xarco XQOvcp ovyxafixpdor/g. 

AeTog & q i 7i ctg oQtx X1# iitX tcov xaracpQOVOvvTcov 
m luxqiov. 

AeTog eig &t}Qav "" inl tcov iniTytisicos jceql ti 6) Apogr. Dresd. eQQtyojuev. 

7) Apost. Cent. I. 62- Ma- 

car » ln\ rtav SvaaXoirtov. Ari- 
»toph. Av. 977. r .av /uhv, &tonte 

*°^, noijjs ravfr* tog entrfX- 

lu .?__i -» tutrog kv veytXjiii yevtjaeat. 
°raculum apud Plutarch. De- 
m °stL c. 19. 

*?5 ln\ SeQjuoSSovri pa%)j$ 
dndvevae yevoC/ut/v, 

■«htoj ev vetpieaai xal t}e'(ti 
&t/r}aaa&ai. 

KUki 6 vtxq&e\;, S Se vt- 
. . # xtjaag dndXtoXe. 

*n*tid, PanaUu p. 196, «trdv re ev vetffXatg avrqv 6 Seog xa- 
Xel rtQog rdXXa nbXCapara. 

8) Laur. ita legit: ov ydq 
dXCaxerai ev vetpSZatg' *uier6q xav 
SCxfjovq a/ueCvtov ear\ xa\ xa/udrov 
(paQjuaxov etc. 

9) re recepi ex Laur., Mosc. 
om. 

10) Apost. Cent. I. 63- Ma- 
car. na^oaov xa\ .yqQaaxtov de- 
rog djueCvtov ear\ navTog oovt&og. 

11) Apost. Cent. I. 64« Ma. 
car. derog x^QCnag OQtov ' *n\ rtov 
dtpQOvrtarovvrtov xa\ xaratpQO-- 
vovvrtov. 

13) Apost. Cent» 1/65» 1 « — 22 — i 

y AeTov xdv&aQog fiaceveTac lA * ini tcov xaxco$ 
vtco nvtov TtaoyjsvrcW ra yaQ cod %ov dezov d<pavl&i\ 
xvXicov o xdv&aQog* ■ * j 

*Ael filB l4 TQCOVTOC TlokSjUOt ScCOXOCev' £fl# 
TCOV XaTCUfQOVOVVTCOV TCVCOV' 6/iloia Tfj, iftO TCOrkXtOV &Qi~ 

cov yjoqwvg dxfpcoor t 

*Aei l5 fEQec %v Acfivq xaxov* im tcov chl 
igsvQiOxovTcov ti reov xaxbv. 

*Aei ^ 5 AeovTivoc tibqI Tovg xQaTijQag' eitl 
tcov dei TOig avrolg iyxecpevcov* oi yaQ iv 2cxeli$ Aeov- 
tivoc aeQi noTovg ioxbka^ov. OaXaQig <T avrovg xttvct- 
noke^aag eig Tovg xQarqQag e^QCtpev r dq? ov q tcuq- 
oiftia. ( 

Aei x7 ,ya(rev TtiitTOvtitv olJcbg xvfioc* tw> 
Ttov elg Ttdvra evdac^ovovvncov* ol de iizi tcov d^icog n- 
IKOQOvfAevm », fiieTayeyQafifievov tov ev TtiitTOvotv , &l$ ^ ' 
ifmlitTovoiv. 

*Aei yecoQyog l8 elg'vecoTa Tzlovocog* Otty- 
ftovog' irii tcov iXnidt fiev dei TQecpQjulvcov aTcaXXayijvai> 
tcov decvcovj TOig avrotg de TtdXcv vteQimmbvTcov. 

*Aei xolocbg l9 TtaQcc xoXocbv l£dvec' &d*w / 13) Apost. Cent, I. 68* Apogr. 
Dresd. xdv9aoov. Maoar. derov 
xdv&aqog /uatevao/uai ' enc rwv 
Ti/utaoovftivtav rovg aotavrag. 

14) Apost. Cent. I. 66« Pro 
&gCtav Laur. habet ^r/oCtav. 

15) Apost. Cent. I. 67« Ma- 
car. Irii rtav xaxovoyordrtav ' &rj- 

qCa ydo TtSv dXXtav X a A f7ro > T6 Q a 
Tottpei v/ ~<4ifii}t]. 

16) Apost. Cent. I. 60. Ma- 
cart erii rtav neotanevSovrtav^ xat 
Sia tovto dXiaxo/uevtav ' ^dXaqig 
ya(> xaTijX/uaXtorevae rovg ev 2i- 
xeXCa jleovrCvovg neo\ ndrovg 
ianovdaxdrag , xac rolg xqarijjooi 

. rijg "Ervijg (sic) IvifiaXev. 17) Apost. Cent. I. 57« ^ a * 
car. Inl rtav d^Ctag evdaipovovf" 
rtav. \ K 

18) Apost. Cent. I. 56- *' 
car. enl rtav ev ralg eXnCai *w 
%to/uf-'ro)v. _ f 

19) Apost. Cent. I. 54- m ' 
car. ini roTg 6/uoCoig avveSq'*' 
Zdvrtav (adde rtav post f^j. 
Codd. nonnulli apud Schneirt. 
referunt ad hoc prov. Platonifc 
locum Pol. I. p. 529. -*• no1 ^ 
Xdxig yao avveQxd/ued^ct riyf J * 
Tauro naoanXfjaCav ^XtxiaV X 

naoo,utav. al. ad fjX* ^" ia "«' 
Vide infra S/uo,or S/K»f- nei. I — 25 — ofioioig ^iQoaofulovvrcov' ol tseqi ^ASqLov obcovvteg "Eve- 
toi 2 °, ozav ccqotqov xai onoQov coQa T}v y folg xoXotcug 
ineoTeXXov dcoQa, xpatotd xai /tta^ag. BovXeTat di ta 
dcoQct /uetXiy/LiaTa Tolg xoXototg elvai xai ottovdcov oftoXo— 
yiat, ojg ixeivovg ax rov xaQTtov zov JrjjurjtQiov /urj avo— 
QviTeiVj firjdi naQexXeyetv xarafiXrftevTa eig y^v" xal oi 
fih ccvcc%o)Q0vot, tcc de ycov xoXotcov vitprj dvo r) zQtlg 
xcttd tovq TiQeofteig Tovg ix tcov noXecov ne^novot xara-r 
oxtipofievovg tcov £evitov to nXrj&og., oineQ ovv xai ina— 
viaoi -9-eaoaf.ievoi xal xaXovow avrovg, fj necpvxaotv f oi 
ith xaXetv, ol de inaxovetv. ^EQ%6(jtevov de xard vitptj, 
iccv ftev yevocovrai tcov nQOxetfiivcov 22 , ioaotv ofEvetot^ 
ou ixQa, avrotg nQog Tovg oQvt&ag Tovg nQoetQ^ftevovg 
hmovdcc ioTtv 9 idv ds vneQtdtoOt, xal arifiaaavreg tbg 
evteXij fir) yevocovrat, nentotevxaotv ol int%coQtot 9 orv 
tr t g ixeivcov ineQoipiag ioTtv avrolg Xtpog 23 to zifirjpa. 
v AyevoTOi yaQ ovreg ol nQoetQjjfievot, xal adexaOToi ye 9 
d>g eiTceiVj intneTOvrai Te Talg ctQovQatg 9 xal to ye nXet~ 
otov rcav xareonaQftivcov ovXcoov ntxQoraTa ye ixetvoi 
ovv tcj^ &vfitcp xai dvoQviTOvreg xal dvt%veVovreg. Oi xo— 
lotol de 2 * teQaxi^ovreg xai neTOfievot, nfj ftev dvcoriQco, 
rrij dk xarcoTeQco xqv/liov xai verov dtjXovatv. 

*Aei a5 Totg ptxQotg jnixQa dtdovot d-eoi* KaXXt/ud%ov. 

* 

To a jieTa tov £. 
*A£ rjXog x nXovTog, otv TvtpXog* ini tcov x£- 
xirjttevwv tv xaXov ddrjXov. (Ex Aelian. Hist. Anim. XVII. 
16. Matth.) 

20) Mosc. et Laur. AXveroi. 
Apost. "Everoi. 

21) Laur. exeCvotq. , 

22) Laur. n^oeiQrjfitvtav. 

23) Ante Zt/u6g deletum erat 
o. Matth. 

l\) Si abest a Mosc. et Laur. 
^osc. xoXtot. 25) Apost. I. 55* abest a 
Mosc. Callini. Fr. GLXXIX. rol 9 
pCxxoiq /ulxxa. Macar. habetprae- 
terea: IdeC rig tv KuStavog' 
Koqiv&ioq obroq r t v tptAo]-ivu)Ta~ 
roq. *Aetog ev xo7tqCot ov% 
€7t\ Ttov /urj tvreie'— 
SiSdvrtov nQdy/ua- tTi r ar a i 

otv eavrovg Ini oi v. 1) Apost. Cent. I. 69* _ 24 — *A£avaia xaxd J* im t&v xaxotg difjvextig ttqoq- 
TcaXaibvrw* d^dvrj yaQ TonogaxlrjQog xal zotg yetoQyoJg 
dftQbgnoQiorop. 

To a fieza zov rj. 

*Axxl£eo&ai 3 fioi doxetg* ^Axxta yvvr} rig ijv> 
inl ficoQla diaftaXkoftevr/, rpig ioonTQi^Ofievrj tjj olxdn 
axiy u>g eTeQq-dieXeyeTO. 

^Arjdoveg 4 Xka%aig iyxa&r}fievai m inl %uh 
adokeoxovvTwv. 

To a /neTcc tov &. 

^A&rjvijf tov ailovQOv E * inl-Ttiv xaxmg avyxQi- 
vqvrioy t« xQelTTOva ToTg t/ctooi 8ta [oxqov Sfioiorr/ta r\ 
naQoifiia e^Qr/rai y cog ei Tig dia ykavxorrjra tov atkov- 
Xovqov TJj ^A&rjvJji ovfifidXXoi. i 

*A&vq(otov * OTOfta* inl ruiv noXvXoycov. 2) Apost. Cent. L 70. Ma- 

car. c7it Ttor xaxotg nQognaXat- 
drrtor ' ^jltarta yoiQ rdnog *u£q- 
xaSCag XenTdyetag xa\ yetOQyotg 
aovrTeXrjg. 

3) Apost. Cent. I. 71. In 
Laur. super axxfceofrat scriptum 
est dxueafrat. ''Axto scribit Mosc. 
et Laur. Achill. Tat. VI. 20. 
ovx ayanag , brt aot ' xa\ XaXto ; 
— — aXXa xa\ ixxCCrj xat fi/tf- 
fiaTt*L)j nqog dndrotar ; Julian. 
Or. VII. p. 223- B. \irTixvQag 
oo\ Sei, rC yaQ ar dxxC^ond Ttg\ 
Alia invenies apud Bergl. et 
Wagn. ad Alciphr. I. 37. 

4) Apost. Cent. I. 72. Ma- 

car. nuog Tovg aSoXeaxovrTag. 
Cfr. infra prov. Xtaxn *yxd$n* 
9 jinSdrec vocantur homines gar- 
ruli. Alexis apud Eustath. ad 
II. x. p. 1389* ed. Rom. aov 
8* ly«J AaXtorfymv uv TttanoTt iidor , ovtb xtQXt&nqv , ydrat, •» 
xCTTar , ovx drjSdra , ov TQvyd**, 
ov TtTTtya. Liban. Tom. I^» 
p- 143- TQvydvog XaXtar^a, *l*~ 
r^c,*, drjSdrog, xeQXtonrjg. A^t** 
erant loci, quo confabulandi 
causa convenire solebant Grae- 
ci, ndrrtor dr^Qtontor XaXCataroty 
ut ait Proclus ad Hesiod. fyy. 
493. laudatus a Corajo ad He- 
liodor. II. p. 97. Pausan. Phoc 
XXV. 1. xaXeUat Sh vno J^" 
tptor Xtaxtjy bTi errav&a avrtdrres 
to aoxaior Tci Te anovSatoTeua 0t~ 
eXtyorTO xa\ ondaa fiv&t»3ij ^ 01 " 
auT* elrat noXXa ara nattar *0 
'EXXdSa "OfiriQog er MeXar^ov; 
XotSoQCa nQog ^OSvaata iStjX^' 

1) ipost. Cent. I. 37. wa ' 
car. XeCnet to naQafidXXet *«*• 
en\ Ttor davyxQCTtog v7ieQeX oy * .' 

2) Apost. Cent. L 74« Arl ' 
stoph. Ran. 837« — 25 — "Jdvmrov 3 tii * xaxov avayxtuov yvvr)' -Otiqpovog. 

v A&tog 5 xalv7t%ei Tvlevoa Atjfivlag ftoog* 
im iy Ar)uvy> ($ovv kevxov mizoajitkinjv Xl&ov 6 "AJkog 
lo of/og imoxia^ei' Xeyevai i& etd twv Xvnovvnav %tvag 
r t filctmovTwy. 

To a ue%a %ov i. 
Al tiev%EQai G ntog <pQOv%itieg ooqxa%eoai. 
Al&&Qa 7 vyvefiov movqoeig* inl %&v fia%r;v 

XOVOWTW. 

IIsqI dvaloyiag %tov TeooaQcov o%ot%eitav *. 

Al&r t Q %6 xal tivq 9 avaloyel %$ &iQ€i, %6 tie %fi 
Iw&fl xolj}. \ 

Atjq avakoyel %$ eaQi, %6 tii %tp aiuari. 

Tij avahoyel Ttji qod-LVOTttaqtf , %6 tie irq? ookiyuart. 

YdtoQ avakoyel %t# %eiyt£ievi^6 tii %r\ uelaivrj %okfj. 

Alyio%eov Tiqtirjfia xo# enl %t»v peyaXoifrvxiov. 
Kattiad-evrjQ iv 3ev%&Qip ue%a^OQq)tioetov tatie nov neol 
xmov tprjOiVy ort xa$a Kehuvdg Tiofov %ife ®Qvyiag tiux Avfyianov ayqtoitotov , av&a- 

ddoro/uov, 
fyoyr 3 <x%uXivov , axoaTes, a- 

&vQtatov afd/ua. * 

3) Apost Ceirt I. 75. abest 
a Mosc. — Fr. GIII. ed. Mein. 

4) Se Laur. Iot\ Apost. 

5) Apost. Gent. I. 76. Ma- 

**!■. A9. xa\. nZ&vQag ji. jSodg * 
*'t luv /Hanrdvrtov ix ystrvta- 
°*w?, inet^tj t//>\ iv ^dtj/uvy \x 
P<*W<!qou fiovv do&og 6 "Afriog 

rxtxalvTCTst. Etymol. M. sub v. 

-w«5. 2£o<poxlq$ , "Afriog axtdtet 
vma A*ipvia% fiodg ' ev yaQ rjj 
^/«vw fiovg %aAxij tdQVTat, hp° 
'> tou "A$io % axta tp&dvet. Cfr. 
Tittm. ad Zonar. Scilicet in 
joro Myrinae, urbis Lemniae, 
bu cula(aenea) stabat, quam sol- stitio aestivo, umbra Athonis 
mon.tis attingebat: vide Orotc- 
fond. in Erschii Encyclopaed» 
P. VI- p. 241« b. 0. Mueller 
Orchom. et Min. p. 301. 

6) Abest a Laur. ^oc prov. 

7) Apost Cent I. 77* PfO 
TTovtjaetg Laur. habet aiQtjoetg, 
natum forte ex eo, quod Ze- 
nob. Cent I. 19, habet, fq&- 
attv. Macar. alfr&Qa v^vt/uov tQta- 

OlJSf fiTtt Tldv /uaTtjV 7TOVOJJVTWV. ^ 

8) Titulum Mosc. om. 

9) to xai nvQ scriptum est 
in utroque Cod. in Laur. xal 
omissum, ex correctura super- 
scriptum est Mosc. qvaXoyei 
To&to+t* to xet/uwvi. 

10) Apost Cent L 79- Laur. 

Alyioraiov. — 26 *— ■ 
firpfiv ySalov Atog, %aon<x fted^ vdarog yevoftevov itollag 

oixiag airtavdoovg eig tov fiv&ov xa&eikxvoe. Tov 6e 

drjpiov mvdweiovrog, Midag 6 fiaadevg xQV^f^ *faxfc, 

Owelevoeo&ai %r t v yrj», idv eig %6 '{taQa&Qov ftdlrj %o 

TifiiojTarov iv avd-Qomlvip pit<). Tojv de Kekaivvtw 

XQvaov Te xai aQyvQOv xai tov xoOfiov tojv yvvaixojv eig 

to xdofia QtyjdvTiov , xai firjd^ ovtoj tov xaxov kyyovtog, 

AlyioTeog q viog Mlda, Xoyiodfievog fiqdh elvav Ttfume- 

qov iv (lit# ipvxijg, dvaitrjdrjaag xal dovg TteQiTtloxdg %$ 

yewrjoavTi, xal aTtora^dfievog tjj yvvaixl Tifio&ety fie& 

OQfiijg, $cpiTmog eig tov totvov tov xdofiarog r)vex&ty 

Aiyielg " ovtb tqLtoi, ovts aeTaQTOi' ini 

TtSv 7iavreh5g emeXtov xal fuxQOJV iQOJToivrojv yaQ Tivtav, 

tiveg xQeiTTOvg Ttiv l Ellr)voJV, tovto aTtetpd-ey^avro' Al- 

yieig ovre tqvioi, oxrce TetaQrou 

• Alybg TQOTtog X2 : ird tojv eavroXg irtupeQonw 

xax&' drzo KoQiv&iaxijg foaQOifiiag* 

*H c#£ l3 dovaa Tr)v ftd%aiQav* ovtoj yaQ tiyeratt 

KoqlvMujv "HQtp *AoxQal<f %rv6vroj?t, jjv leyerai ISqvCM 

Mr)deiav, oi iv tjj l4 tcoqoxv fiefiio&ojfihoi , yr\ xQvipav- 

Teg Trpf fidxcttQav, iaxrpttovTO irtilelijo&ai' y 3e ou$ «v- 

%rt¥ %dig Ttoolv dveoxdlevev. TLxvelov dv&Qoirtov xrava- 

trjtpoQOv elvat £oitp heQtp , xaXtog iaaotv alyeg xal tpvkax- 

Tovrav' fieilovoa 6e r) all; a7toa<pdxTea§ai, oatptog l5 oiSe, 

xal to fiaQTVQiov, ovx av tTi TQOtpijg TtQoodipaiTO. Ae- 

yovoiv "AQqpeg, oti Ta TtaQ* avroXg froifivia ktaivetM 

vnb fiovotxrjg ftaliov, r) vno tov xdov' tojv de dlfivotov 

eOxrleiv rjdiov* itoievvai yaQ Trjv TOiavrrjv TQOtpfjV Ttorov 

oipov' tu ye fitv TtQOpara xaxelvo oldev, V€i. avTolg o 

tcov iavro tg ra xaxa iTUOTtoJpS" 11) Apost. Geiit. I. 80. Vide 
Befgl. ad Alciphr. p. 370- 371« 
Matth. 

12) Apost. Gent. I. 81. 

13) Apost. Gent. I. 82* Ma- 

car. a*| tjJi/ judxaioav' Xstnst vtov. w • 

14) tJ Mosc. om. recepi ex 
Laur. 

15) Apogr .Dresd. ooyfc- — 27 — 

fioQQag x<xi 6 vorog- ovfifidxpvTai TtQpg zx> lixvew, ov 
fuiov %wv dva(laivov%wv av%d xqiwv' olde d£, qtl 6 ftev 
fioQQag affyevoTfows iovtv, 6 de vorog &ylvy6vog' xai idv 
diijiav %ov y.6vov %ovde 17 %ovde dx&voftivQ ij, oCg x6 ,<nQdg 
%6v ajzifikeyjev ij noog %ov. *A%ikXevg fifo ow, %va 6 q)L— 
log aifcq> xeifievog irii %r$ nvoag xav&tj y xal evxfigideZro,. 
xai rj r lQiQ TzaQexdXei* %ovg dveftovg av%$> w xaXk r 'OfirjQ€ f 
al de oieg dnQayfiavwg %ovg dvifiovg eig wdlvag agpti- 
qoq x7 ~ vmyQ&tag dxXrjrwg^exovOL' oxotzoI d£ aQa Tpvvttiv 
xai TtoLfiheg dya&oL* . . 

jitfiavt xXalsiv xlt% &<p % wv firj dvvatvro ixuoau 
ttavra. TtQaTTOvreg* ov%wg : ekeyov 61 rzaltuol,. ovS* av 
tteiaji avrovj ovd* aifiari xXalojv^ Hyovqu 6*t Kcrij. ovd? 
av alfJLOTL ozivwv nelceiev»- 

AX% Sx-vQta ~^ m uoXvydhxx%oi de ama^ m ' i» %^f fua^ 
(hj> ie %ij$ dfioXyfg; dvarQ&zovau %d ayyrj.- 

Al OldlTtodeg aQal*° m im tsav fieydtwgdvgtv- 
jpwrarv^ ■ 

16)' SicrCodd. Thomas Mag. 
P* 646* oig\ /uovoovXXdjHtbg ent, 
tylvxov. Cfr. • Villois. . ad Long. 
Pastoral. p. 19* 

17) Laur» taSlva ayeriQav. 

lg) Apost. Cent. I. 80- Ma* 
car. StjXrj. Notat hoc provcr- 
bium Theophylact. ad Luc. 
XXII. 43. W- Matth. Mutat 
ordinem prov-erbiorum Laur. 
ci| ZxvQia' al Oldinodoq aQai* 
alftar* xXaie+v ' alot nltjxxoov ' 
alqeir f£io m4d* ' avel ra niQVOt. * 
•fy*» xat Tovg dv&Qtdvrag* Al- 
^nvevg SXXof ' Al&ioyf ov Xev- 
zaiverai' atQOvvreg fiqq/ue&a' al- 
•Zvvtj ndXetog ' Al&iona o/uq- 
X*t; " aloxqdv to* " alavinetov ai- 
fta' aXfttfv /uaa%dXqv' aloe- ddx- rvlov" alotjato Ta%a " axbxtivoftav 
Tiyv (ptZdrtjTa ' aiy*$dlov rol/r^- 
odTeoos * aloalneiov atua ( ite- 
rum) " alfriov Z f *Q iy (^iota' Alr- 
vaeog xdv&aoo$' d'idog .xvvij' «J- 
&et$' ev nenZtp' alytaclt* lalelg' 
Aldvretoq yiltag' ai "Iftdxov ytf- 
oavot ' ui Zax«vtov 7iQoa&ijxat ' 
) aXoXog &v*jq ' alel ytQ*>vT+ ' a££ 
ovnto TiTonev* at xdqtTcg yv/u~ 
vaC. 

19)*Apostt Genti Ii 83. Ma- 
car. %n\r Ttav dvaTQendvrtov rag 
eyeQyeotag, at ytxQ xcrrd Sxvqov 
alyeg nbXv ydXa dtpieTaat , eXta 
dvaTQenovotv to dyyelov. 

20) Apost. Cent. I. 84* cojk 
sentit Macar. 

4* V — 28 — 

AZqb tzXIjxtqov * 19 inl tojv eig aftwav dvrtxivov- 
ftivwv '**. , 

yfiqeiv^ e^0 noda TtrjXov' inl tojv povXofi&vow 
ftr) iv rtQteyftaotv elvaf Xeyetat d& xal m ^iQetv e£oJ itoda 
akiag. . * 

A'l$uv ptati%&Xtfv % * ' ifii t&v oQxovpthm dyQoixoig. 

AIqG idxtvXoV a5, enl twv vevtxrjX&toW inal- 
QOV0i yd(f tijv %&Qct, ovftfioXov tOv vmxrjO&ai. 

AtQOvvveg yiQrjfte&a'*?' int tojv iXmodvrwv xQa— 
trjoetv TivwVy el&* V7C* ixelvarv aX6vr<&v. 

AIoxqov aT Tot diJQcv Te ftevetv xeveov re 
ve&o&at' ix To7v*OftqQov**: 

Al&Joip ot5. XevxaiveTat a9 * irii tojv dfieTa- 

fiXlfjTOJV. 

Ai&lona Ofi^xeig **' oftolti tjj' XvtQog notxiX- 
Xetg* *£iov TlXXetg. 

Aiaxvvrj 3x TZoXemg noXitov dftaQtta* e% 
dnotpd-fyfiaTQg. 

Attet xal 3a Tovg dvdQtdvtag dXg>iT-a' ini 
t(qv dovfmad-uiv. ~ 

Ai^iovevg aXXog 33# Ai^ojveig dr]fio$ t)v q>vXr]$ 21) Apost. Cent. I. 86* Apogr. 
Dresd. &ot. 

22) Mosc drrixtijutvtov' post 
syllabam xet in God. insertnm 
crat rov. Forfasse voluit dv- 
Tixivovptrcov. Matth. ita legitur 
apud Apost. Laur. dvnxewav- 

fthViAV. 

23) Apost. Cent. I. 88* ^ ■ 

24) Apost. Cent. II. 2- 

25) Apost. Cent. II. 3* 

26) Apost. Cent. I. 96* 

27) Apost. Cent. I. 97. ab- 
est a Mosc. 

28) II- fi- 298- 

210 Apost. Cent. I. 95» 

30) Apost. Cent. I. 98» Ma- caT. Al&Cona ajutjj(eir' tTti rwr 
/udrqv norovvrtor. 

51) Apost. Cent I. 100. Mosc. 
om. 

52) Apost. Cent. I. 91* 

33) Apost. Cent. I. 92* Mosc. 
et Laur. Alttavevg dXXoq AlZw- 
yjyi's dfj/uog >jri et infra: Al£w- 
vt*a-*\vcu. (Confunditur £ et £. 
Pausan. I. 32. 6* intl Ss dneX- 
&6rro$ *§ dvd-Qioniov l H(t(txX£ov; 
h"$firei roug mxidas Euovartv; 
Vulg. Qtjrti. Lectionem Cod. 
Moscovensis ££'/r?t confirmant 
Angel. Ven. Ricc. Neap. cfr. 
Schaef. Meletem. crit p. 74. 
Jacobs ad Philostr. Im. p. 264* — 29 — » > njg KexQOTtidog* ixo>[i<pdo$vro ** ii eig (&aog>?l/i(ovg r utp 
ov xal to xaxaig keyetv ai!*u)veieo&ai ileyov. MevavdQog 
if xanjfcoq)' lUarcov <f iv T$ nejQt avdoeiag <pyolv y 
ovib iod nnog Tavra ye f eyjiav einetv f /iy /u€ etnfl Al— 
jwrca elvcu, ijrot (Haotpijftoy" ivrev&ev t) naQOtftia. 

Aiei 3S %a n&Qvot fielrito* ini ttSv nqwp ^ier 
wiatuovovvTtovy voreQOV de dv&zv%owrayv. 

JIqtjocj xa%a ^ 6 ' oi netQw^ievot (.tereX&Hv soyo* 
wag Hiad-aot xavtrpf leyetv. 

Alo%vvo[xat 37 TTfv tptkoTijTa yfjQatfutov^ iui 
«3* iia yrJQag xoQfiUav. # * " • 

Aiyt&aXov TolfitjQOTeQog *• oatpqg rj flpopoi— 
ftla' o di aiyi&alog JcSoy itnt 9 xai tojv ftev fiixQoiv oq^ 
viOwv vneQtpQOvet, intTi&erat 3e Taig atfl xaxd to xaQ— 
wfor' xai ftev toi 39 Tolg ovfraotr avrorv nQognezouevog 
tna ixfiv^ ix tov yakaxrog, xai tt}v TtptoQiav Tyv ix $ov 
dnolov ov dedotxe* xai Tot novrQov avTOig ftto&ov 
vxeq tjjg nlqoftovijg dnodtdovg* Tvg?kol yaQ %bv ftao&dv, 
ww dnaorj xai anoofiewvGt tijv ixet&ev intQQOijV 4o . 

Aidvtetog yilojg 4l * ini twv naQatpQOvtag ye— 
Wuiy. Ebnsl. ad Eur. Med. 31.) Vide 
Harpocrat. p. 7. in AViwvelg et 
Nato p. 259. Ita legitur quoque 
>pud Alciphr. p. 294- Lexicon 
weditum, quod est apud me: 
Ahmvt 6 pZaotptjpos' pldoytj- 
f 01 ytiQ xtajutoSovvTat elvai ol 
Afrreis, Ct al^taveveo&at to xa- 
mfopivy 70 /Slaotpq/ueiv' 0la- 
n fWoi yaQ ot Alltavetg. Matth. 
adde Eustath. p. 721. t6 al%<a- 

r jvtafra$ t"yovv xaxoXoyetv ' Al- 
swiij yao dqpoiai *ArTtxo x i y 
'wtT6ficroi «5» xaxoXoyot. 

5i) Mosc. Ixwuydelxo. Laur. 

"opySovrTo. 55) Apost. Cent. I. 90. Ma- 

car. del t. n. /?. tovto Inetjttu- 
vovv *Afrr t Vaioi Tanetvov/uevoi 
ngoq Ttav MaxeSoviov. 

56) Apost. Gent. I. 95. \ 
37) Apost. Cent. I. 94» 

58) Apost. Cent. II. 4» alyl- 
&a\og, parus. Est genus avis. ' 
Vid. Ar^stot. Hist. Anim. L. VIII. 
5. et L. IX. 15. Matth. 

39) Apogr. Dresd. /utvTotg. 

40) Long. Pastor.. p. 4. ecl. 
Villois. to Se taaneo ex /uqrow- 
aq d^tjifjg Ttjv IntQ^otjv %lxov jou 
ydXaxTog. 

M) Apost. Cent II. 16. Con- 
sentit Macar. — su — Aiytalcji lal.eXg *■: ieu, %wv avrjxoiav* 
Al *Jftvx&v y&Qauoi, ^ 3, irtl %w dstQog&oxrpcog 
xokaQofdvcov iixi %o&g dfiaQzrj^aotv autwv. "Iftvxog yaq 
ijto h/a%m apaiQOVfisvog yeQavovg Idcov iftaQvvQGTo* 
elta ol Xfjaral iv ^&dxQio yeQavovg $8topevoi y al Y/fyvxoi/ 
yiqavoi Y \ifayov ,. xai avtwQ&evxeg ixoldo&r/oav» 

Ai ** la%dvcov rtQ.o.gd-ijxai' ini %tav firjdev tiitpe- 

iiOVVTCOV* ' . , 

Aiei 4S yipovtt veav HQvftdkhei/ xo^^' em 
ww> 7fQeafiii%6Qwy tfoyl&fievcav de veavg cwsvvd^eo&ai. 

At^ ^ 6 ovitto %exoxev Y eQ^cpog <f ijtl «Jui^ua- 
% P . wti £ e i " isii tSv mJzw* i&%&kv%<iir 7j; yeyovvrtov ^ all 
utefahv ortwvj xat %a.%tov. %eXekov &elovtcov itoieiv* 
. AloMiTi^iov alfta^* iul %uxv dvoaftovimoig evel- 


42) Apost. Cent. II. 15< Boiss. 
Jtneodt Vol. I. p. 167« iu /ueZtTrj 
JU/SavCov' al/C Jipov, to Trjg naqo*~ 
/uCag , en\ xtatpto , dXZ* alyiaXolg 
$&6xovv noooo/uiZelv, tj vexqto nqog 
bvg StaXeyeo&at. Miseri saepe cum 
ventis, cum coelo vel mari dicun* 
tur colloquiv Heliod. Aethiop. 
II» 21» elnov av Ta%a xa\ rolgSe 
rolg xaZd/uoig xaratov /uv&ov, el 
fitj ooi nqoaeTvxov. ubi Coray. 
lb. dvta xa\ xdru) naqafritav, xa\ 
taoneq tw noTaftto tpqovTCStav rt- 
viav xoivov/ufvoq. Alia vide apud 
Wagn. ad Alciphr. I. 8» 

43) Apost. Cent. II. 14. Macar. 
in\ rtSv dnqooSoxrjjto; , dvd"* tav 
ijpaqroVy xoXao&ivTtov. "ffiuxog ydq 
vno ZflOTuiy dvaiqovftevog xa\ ye- 
qdvovg vneqtnTa/utvag iStav, Zftaq- 
TvqaTO ' %qovov 8e naqeX&ovTog 
ot ZflOTav ev SeaTqto &€ta/uevot ev 
JCoqCv&ta } yeqdvovg vneqMTafttvag 
iS6vts$ nqog dXXtjXovg eXeyov' al 
¥/3v*xov yiqavoi ' elr^ ix toxjtov 
oXovtsq IxoXdo&yoav. 

b J \) Apost. Cent. II. 15. 
45) Apost. Cent. II. 18* Laur. via nqo/3dZZei. Macar. ah\ Se 
ytqovTt ytav , TtOTifiaZZ* x6(tijv: 
Tvaqfyyva q Zoyog , Trqec/iVTJqoti 
rdg dx/uatovoag ovvevvd^eiv. cfr- 

Pausan. YL. 37, 4. 

'Mqylve KZv/uenoio ndi XTqeofii** 

yidSab, 
T)yj* qZ&eg yevetjv Sit,ijpevo; i 

dZZ* €Ti xa\ vvv 
€ IoTo/3oijj'i yiqovri , veqv nori~ 

fiaZZe xogojvtjv. 

46) Apost. Cent. II. 17- Ma- 
car. en\ Stapara naCt,ei. en\ Ttav 
ovnta rex^evTtav , xa\ o/uoior n 
Zeyovrtav. Laur; et Mosc. tn\ 
Sta/uarog. Apost. en\ Sw/uara. a«- 
terum metro, alterum linguae 
repugnat : itaque Sta/uan posui. 

47) Apost. Cent. II. 5. b» s 
occurrit in Laur. prima vice ita 
explicatur: ln\ Ttav dSCxtagavai- 
qov/uevtav, ovydq evStxtag ¥xretvav 
rov AXqtanrov ol /leZtpoC alteravi- 
ce cum Mosc. consentit. Macar. 
en\ Ttav Suoanovinroig oveCSeoi 
xa\ xaxoig ouvexo/kivtav , noXi& 
ydq tpaai to $eTov Ti/u<ao>jaao9ai 
rovg dveZovTag rov jfXotanov. — 31 — 

Seaiv iv€xofiiv(ap 9 inetSr) tdig /feXcpoig dSixcog dvsXovoi 
wv Atoconov wqyia&rj 6 &so$. 

Alixiov 48 %aQiv ixTioio* inl tcov Ta%tcog pte-+ 

ydlatg StoQeatg dvrt%aQi£o[ievtov. ^AXocovteq dvd-Qomoi 

rov rjXiov ttaracpXeyovTog Siipei me^o^tevotj tov aQi&ftov 

ixxaiSexa, Ǥta eavrcov dneoretXav, ix nrjyijg 49 yevto-* 

vovarjg xofiiaat vScoq " ovxovv dntcov to piv SQknavov. ro 

&ft7]Tixdv Std %etQog € *Z*> ™ <W aQvartxov dyyelov xavd 

tov ulfiov ecpeQev' iX&cov Se xaralapftavet, deTOv vno ti— 

vog wpecog iyxQarcog Te xal evXaftcog neQtnXaxevrog ano— 

wtyopevov rjSrj* ¥nv%e Se vcqcc xaTamdg f.dv in amov 

o aerog, ov j.ir)v xQelTTiov yevofievog, ovSe Trjg impovXijg 

xquttcov iykveto* ovSe tovto Sr) to *OfirjQtxov , Tolg eav— 

toD Texvoig Tr)v SaiTa ixo/tuoev, dXXd TaXg ixelvov onei— 

(huq TiEQiTteavov EQnaoiv efteXXev ov /«£ dC dnoXeiv t 

iiX" dnoXetad-at. EiScog ovv 6 yecoQyog r) xai dxovcov, tov 

itb elvai Jtog ayyeXov, elScog ye f.ir)y xaxov d-rjQiov tov otptv, 

nj> SQendvco StaxonTei tov &f}Qa y xai ftivrot, tcov dg>vx— 

iw Sea^tcov tov deTOv dnoXvet* aQvadftevog Si to vScoq 

r*e, xai nQog tov otvov xeQaoag coQe^e ndatv* oi Si aQa ' 

i%imov, xai dpivaTi xai noXXag ini Ttp aQiaroy fyteXXe 

ii xai avrog iri* ixeivotg nieo&af eTv%e " Si vnrjQerrjg 

zar' ixelvo tov xatQOv, dXV ov ovfinorrjg cov* inei Si 

xolg %elXeot Tr)v xvXtxa nQoarjyev, 6 ocod-etg deTog ^codyQta 

ixiivcov olj xai xard TV%rjv dya$r)v ixeivov eTi StarQl— 

JW nkQi xov %coqov, iftninret tji xvXtxi xai ixxet to no~ 

iof* 6 Se r)yavdkrrjae y xai yaQ STv%e Stipcov xal Xeyet, 48) Apost. Gent. II. 6- Re- 
pttita haec ex Aeliano Hist. 
Anim. XVII. 37. Matth. 

49) Apogr. Dresd. yr t $. Ita 
fausan. I. 38. 9- ntql Si rtj<; 
*^> roY noifttva svq6vva rovg 

HniSag otpag lovoat. Neapol. yrjg. 

Hiccard. yj y S . ad marg. SXXwg- €7t\ Se Trj$ TTfjy^g.' II. 51- 9« Jlq— 
ydato yaq rto ^innto xal ovrot 14— 
yovoi to v$(dq dvelyai Trjv yijv. 
Riccard. ntjyqv, ad marg. dXX. 

Tqv yrjv. Joseph. b. J. IV. 1» 
5» &rr* ya(> ev adrtj nrjyr) &£q- 
fA&v 'vddrtov ngot axctiiv l7tiTt}— 
iitog. Par. 14-25* ev avTjj rt\ y£. — 52 — 

$i%a ah 5o ftivroc^ av extivog, c!5j>, xal yaQ xal tov oqviv 
iyvtoQioe, TOiavrag ditodidcog roig acorrJQOt Tag %aQitag; 
dXXd Tttog av xal dXXog onovdrjv nara&oiro eig^ Tiva, ca- 
ddi dtbg, %aQvttov icpoQOV, re xai iuojtTOv; xal t{# pb 
Tatka ttQrjTO' 6q$ t)e iniOTQacpelg Tovg Ttiovrag daiiai- 
Qovrag re xal aTtodvrjOxovrag* rjv dk aQa tog ovpftaXeh 
iprjftextog ig Ttjv nrjyijv 6 ocpig xal xeQaOag avtr)v tty 
icTr ovrcog 6 dezog ttj> Otooavrc afioififi Ttfg iaoriftov tfw- 
TrjQlag aTtedtaxe tov (uo&ov* 

Tov 5l de %Qt)Oaerov, tog (T dXXoc tpaolv doT£Qictv } ov 
(.tovov vepQoigj dXXd xal TavQOig imTi&eo&ac 5 * xma 
to xatYceQOw* 6 fiev yaQ xexvtptog xctcco vejuerai 6 TavQOQ* 
6 de aeTog im Ttji 53 Tevovrc tdv £toov xad-ioag eaxrcov 
naiec ztp aropiaTc ovve%eoc xcti jcaQTeQixaig Tcxig vtXrjymg' 
6 de coaneQ oioTQrj&elg i^dXXeTac 54 f xal r\ nodtov e%u 

' tpvyrjg aQ%erac , xal ecog pev ivqXarac 6 d&cog rjov%6g, eOTi 
xal ijtiTt&taTai TtaQacpvXdtTtaV orav de tov ravQOV #£«- 
Urftac ftXrjoiov xQrjfivov yevo/tevov xvxhiaag %d TtTeQa xa\ 
VTteQTeivag amov tcov ocpd-aXn&v ijtoi^e tcx ev, Tiool /*Jj 
TtQoidofiievov xcrceve%&r)vac fiiaioTczra' efaa ifuxeocov xa\ 
ctvaQQ^ag Tr)v yaOT&Qa (xfditog %QrJtac tx\ ccyQq, eig otio\ 
e&eXec' &rjQag de dXXoTQiag ov% aftTeTat xecftevr^g, dlfo 
%alQec TOig eavrov novotg, xocvtoviav Te Tr)y TtQog dXXo\ 
TqxiOTa ivde%erac* xoQeo&elg de ebta tov Xoltcov TtovrjQO 
aod-fiia xal dvOtadeOTarov xara^tvevoag 9 dpQtora %olg dl* 
Xoig rd Xeiipava ia, xal ftevroc aXXqltQV txTttoxco^ieva\ 
oixooac xaXidg, vneQ tov ^r) diacpd-eiQea&av vrto ^ijQffj 

r xal XvTtov/iivovg XvTttiv' ^tjXoTVTCcorarog de eoTtv 6 dew 50) av ex Laur. adjeci. % 

51) Ex Aeliano Hist. Anim. 
II. 59. Matth. 

52) Mosc. et Laur. emttfo- 
t<m. Apost. Imr&so&ai. Fre- 
quens harum terminationum permutatio. cfr. Jacobs ad Phi 
lostr. Icon. p. 219* 641* Lect 
Stob. p. 44* 

53) tw Mosc. om. 

54) Laur. ^dnrerat. <yo~ .ifis vd veotua' idv yovv &edorjtaL %iva fiQOOiorva, 
taiii %oig meqolg avzov xai Totg ovv£i XvfAalve%ai. 

Aixreig 55 iv nenXcp xai al&cov ninlog' ini 
%w otaoeig iyeiQovttov xai vnexxaiovrtov' r) yaQ Ar]l— 
avHQa ninkov enefixpev c HQaxlet 9 itf ov ixavd-rj. 

Ai xaQiTeg yvfivai **' ort 6el ttjv dtoQedv dtpei- 
iug 7i dxevodo^tog xaQi&o&aL 

Ai 57 %aQiTeg ovx iv ovQavt}' owvnaxoieTat 
lo' xav Trj y*l* MyeTai ini Ttov ayav eveQyerovvTtov. 

Ai x&Qweg TQeig' ^Ayhxta^ EvtpQOOvfrrj xai Ev- 

AlTvalog xdv&aQog **' ini Ttov fieydktov t$ 
odfiari. 

v A'idog xvvr) 59# ini Ttov xQvnrovrtov eavrovg did 
nmv firjxavTjftuTwv ' Tavrrj IleQoevg xQ^dfievog ttjv Foq— 

7<i HuQOdOflTjOeV. 

A*lokog 6o avr t Q elg (Io&qov ifineoeiTat' Jjroi 
inavovQyog xai novr/Qog' alokog de orjfiaivei TQia, %ov 
xWjQov, tog ivrav&a', tov noixikov 9 tog naQ* 'OfirjQtp, 
*0(jv&aiokog e 'ExT(DQ 9 xai ovofia xvqiov^ ooTig r)v dvr)Q ev— 
toQXwarog %d ne^i dvifiovg' xdvrev&ev. xai &eog %tov 55) Apost. Cent. II. 9* Pro 
*\9tar Apogr. Dresd. ixl&r^ et 

56) Apost. Cent. II. 11. " 

57) Apos{. Cent. II. 10- Hoc 
H sq. deest in Laur. 

58) Apost. Cent. II. 7- Ari- 
ttoph. Pac. 73- 

Etijyay* AXrvalov p/yiorov xdv~ 

Saqov, 
eodem roodo dicitur AtTvaTog 
Wffo 6 apud Sophoclem Oed. 
CoL 

59) Apost. Cent II. 8* Ma- 
ttr. post fxrixavriiJOTutv pergit: 
rotffpTf yao ij rou . fSov tvrtj, 
1 /« ZWodfAtvoq o Jleootvi tjJv Toqydva tSttooTdftyotv. Aristoph. 
Ach. 386- 

Aaffk y Iftov y* %v$x* 
Jla^ 'Jtqovvpov 
^xvToSaovnvxvdr^t^a ttv* V A'C- 

Sog *vvT]Y f 
Elx* l&votyt pqxavme t«? J&«- 

OiiipOV. 

Luc. bis accus. c. 21. §1 yovv 
Tiq avTvls tov toO Tvyov 3aM- 

TvXtOV *3(»MtV tfc 7t90t9fp*VOVf 

ftq 6qao9aiy ? Ttfv rov "AiSoe 
xwtrjv, etc. Eustath. Opusc. p. 

301« 1. 93« Tqv vvxra wotl xai 
v AtSov xvviqv tii intxQviptv ««- 

<plfttf}lt]f4F.V0l. 

60) Apost. Ctnt. II. 13. 

5 — 34 — > 

avijuiov vneihrpttat • ovrog TtjlentJQav 6l ytytag vrp Aat- 
OTQvyova y iyiwrjoe dvyariQag Hf , xai ravraig v toovg vlovg' 
eioi de rotg pkv aQoeot ta ovofiara v Ioxaorog, Sov&og^ ©cr- 
XaxQog **, XQVomnog, OsQVfiwv xal*AvdQOxXrjg\ raig de 
izaQ&hoig %, Eq)9i] ^ 3 , AioXrj, JTeQiftoia, dia, *Aotvxqo- 
%eia ^* xai 'Htpaiotia. 

To a ii'e%a xov x. 

^Axeooaiov oeXrjvij x ' ini t<Sv eig %qovov cfva- 
/taXkopevwv rtQagai %C rjv Si xv^eQvrjtrjg, og (xf&vftog wv 
eXeye dta navrog dvafievetv oeXrjvrpr, iva ev tporti 6 nXovg 
avrqi ykvovto \ 

"AxaiQog 3 evvota ovdev ex&Qag SiacpiQet' 
*hmoXvrog elne tovto nQog Ttjv Qai&Qav, Xiyovoav av- 
tov 4 tptXeiv vneQ oXovg. 

^Axkrjti 5 x(j)fid£ovOiv elg <piXovg cpiXot' 
Ofioiov avTJ}'ioTt ro, 'avTOfiiarot 6 «T ayad-oi dyadiSv im 
dalra taqiv* ini twv avrofidrwg noQevofjthtav nov. 

v Axove T tov TkttaQa cJrcr e%ovTog' avfop;r)g 
rjv, neQl ov elnev r) Ilv&ia tiolv, <ag naQa<pvXdvtoivro' 
oi d& dfielr/oarteg dnwXovro* evtot d£ 8 inl tov noXXd 
eidorog r) dxovovrog* ol di ini rwv dXrj^evovrtov, <og inl 61) Leur. TijXtndQar. 

62) Codd. <fraQaxXos. 

63) Leur. 7^7. 

64) Apogr. Dreed. 'Aarva- 
xQoWtia. Macar. addit: Alydn- 
t ov ydjuoty tn\ rtSr aXvoiTt- 
X&e yaaodvTtav ' AXyvnror yao 
xaraXindrru rv/r ya/utryr di* 
alaxo6rijra , o- xqdtoTtjs arttXt 
Sfavadg. Al Iv SSov r.Qiaxd- 
Stf' Int rtSr ntottoyi&r xal ro) 
anoxtXQv/u/utroi yinSoatir e&t- 
XdrrtJr' tj TQiaxaf Sk ptvoriJQia 
rfc 'Exarijg. 

l) Apost. Oent. Ih 19. 

\ 2) Laur. yirtjiat. «upra lin. 
yiroiro. 

S) Apost Gent II. 20- Ma- 
car. ravra 'lnndXvrdr tpaoir tl- 
ntlr Sia rqr &al&Qar. 

4) Laur. avrto. 

5) Apost. Cent; II. 21* Ma- 
car. axX. xmfj. tle tplX&v <pCXoi y 
Sfioior rjj' avrdparo* &* aya&ol 
ay. tni Salrag taair. 

6) avTd/uaroi &* Codd. ora. 
De hoc prov. vide Plat. Symp. 
p. 174. B. 

7) Apost. Cent II» 22* 

8) Leur. ulv. — 35 wv "jnolluwQg,' ov tetQaxeiQOv 9 xat tetQaonov **- 

'Axeoiag Idoaito 10 ~ &w tcor ctm xagw lnflii- 
ww* xai ^AQtotofdvTjg ' ^Axeoiag tov nQioxzqv idoato. 

'Axqiq ** dv&xivrjtog %X<oQa m tavtr$ tatg **- 
wfomv <h ayQoixot TtQogtQixovot, xal fiavteiag e£ avttav 
notowtat* ti&erat ovv inl t(av qtavlwg fiavtevopivw. 

"Axtg notafiog "* rai raw «ycw tyvjjQwJ* xftvxQOQ' 
yao tortv ovzog. ' 

v Axqov u kafli xai pioov Sgetg" ol tr)v jftyt- 
m olxovvteg -ixneoovteg avtf t g r dtd noleftov, ixQqoavto* 
t$9tfp* 6 Si tov xqtjohov tovtov elne, xai ovfdfiaXavtBQ 
ixourtrjniov tt xatao%ovteg xatd ftioov yxrjoav' Xiyetat 
ii irii tw dvovoytwv. \ 

'Axeoaiov l4 xai 'Eltxaivog eQya m eni twv 
tovpatog a^itav* ovtot yaQ nQwtot tov tijg *A\hjvag ni— 
rciov idr]fitovQy7joav. 

*Axa$f]fiit]9ev l5 ijxetg* rjtot ootpog xai onovdatog 
WMQxeig. ^Axadtjftla de rp yvfivdotov iv ^A&ipatg cU— 9) Laur. TtTodx'*Q** 

10) Apost. Cent. II. 23« Hunc 
locum non potui reperire in 
Aristophane. Matth. nec ego. 
& eodem verbo dxtla&ai me- 
iici nomen 9 Axe*irlvog finxit He- 
Kodor. IV. 7. ubi Coray p. 143- 

11) Apost. Cent. II. 24« 

12) Apost. Cent. II. 25- 

13) Apost. Cenfc II. 26- In 
*!)• Laur. mutat ordinem. a- 

rovoart rioi. lAxeoatov xal € EXi- 
*»n>;. Sxtay 3* d/ua^Ttuv. axovt 
*« aito xa^SCag. dxdv&iog t4t- 
T 'v axaSr/pCrj&ev tjxeig. dx*<paXog 
fu9o;. dxirrjra x$vttg. dxiooog 
&** dv^torrjota. axota Sipao&ai 
"txrtflp. Sxjutar fiiyioroi. axtav 
& r «5» Zfi/;. dxdvt/v otTlttig. 14) Apost Cent. II. 27* Con- 
sentit Macar. nisi quod eioyd- 
oavro habet pro ISr/pAiovoytjoar. 

15) Apost. Cent. II. 31* Cfr. 
Synes. ep. LIV. ovtjoofiat, Sk od 
/udvov touto rtj$ hti t*s ^Afrif- 
rag SSoS , to Twf na^dmar d- 
ntjlldx$<** xax<tir 9 dXid xai to 
fitjniri Tovg fxel$er fjxorTai s in\ 
Xoyoiq nqoaxvvelr , ol fitjSsv ^-, 
/uobv Ttav &vqr<5v Siayiqovoir ' 
ovxo9v elg cdvtoiv yt tuv Aq*— 
OTOTeXovs xal HXdTotvog* dva- 
aroiiffovrai Sk iv p/uiv 9 tStmtq iv 
flfiidvoiq jjfil9toij Si6ti TtMav- 
Tai Tt)v *AxaSq/ulav rt xai ro 
Adxttov, xaX xi/v iv 8 Zt/vm- 
e(p*Xoo6<pei JloixlXrjr y vvv ouxir* 
otiaav -noixlXrjr ' S ydq dvthjna*- 

s * — 36 — 

0ii6eg l6 , fcV tp duTQifie IlkaTwv, ano ^Axa6r)(.iov tlvo$ 
rjQtoog, rfQcrtQOv 6e *Axa6rjiuia ixaleiTo' tog xai \4qloto- 
(pavrjg l7 , etl 6e xal c AQ7toxQaritov' *Axxx6rjpia l8# xqla 
vuiJQxov yvfivacua, Avxiov, KvvcoaQyeg, ^Axa6rj(.da, ixhj- 
, &rj 6e ano zov xa&ieQWOavrog avrr)v ^Axa6r t fj.ov. 

^Axetpakog x9 fiv&og' em Ttav avekrj keyovxw* 
nXaxitiV axecpaXov xcciaHnoi^a ao fiv&ov. 

^Axivrjxa xiveTg* 1 ' im Ttov liav TtaQavo/ia tzqcci- 
tovtcov, oxv ov 6el xuelv Tv/nf$ovg 9 fw Tacpovg, pr] 
OQoyrjv. 

"Axiooog aa /ueT* av&eOTrjQia* ini twv ftQct- 
detov. 

^Axovrjv ** aiTiQeig, irii Ttov JQOtprj Tzolkjj %qw- 
fievtov, (xrfiev 6e eig ovjfta im6i66vTtov. ahkoi 6e ini 
%Gw a6waxtov. 

v Axove - 4 'T« ixTto xa^6iag' eTii tcov arcaQaxa- 
XvjtTtog a tpQovovoi 6ieJ*i6vrtov. 

^Axdv&iog TeTTi^ 25, im Ttov acptovtov xai afiov- ro; rdg oav{Sag vtpettero. *Enet- 
ra extoZvdev avrovg en\ aotpia 
/uel£or tpoovelv. 

16) Plut. .Cim. c. 13. rijv 8* 
1*4xa8qjuiav 1% dvvSnov xa\ av%- 
fit/odg xardajiuiov dnoSeCiag al- 
oog , r^oxt/ftevov vn* avrov Sqd- 
v /uotg .xafraqolg xa\ ovoxioi; neqt- 
irdxotg. 

. 17) Aristoph. Nub. 1001. vi- 
de Schol. Mattli. 

18) Godd. *Axa8tj/tta . Tftta. 
. Matth. scribendum ccnsct : *Axa- 

Sqjuia' rqia vnijq/ov x. r. /. ita 
enim apud Harpocrat. p. 7, le- 
gitur, 

19) Apost. Cent. II.. 52. Ma- 

car. ln\ rtar dreltj keydrrtar. 
Ivucian, Scyfli. c, 8» fiovlea&e ovv fjSrj enaydyta np /uv&ta to 
rtlog , tag fir/ dxetpaXog neqtvo- 
orottj. 

20) Apogr. Dresd. xaralijro- 
/uai ex legg. VI. p. 752. a. Cfr. 
Heind. ad Gorg. p. 505. d. 

21) Apost. Cent. II.' 53. Ma- 
car. xait* vnenfioZtjv ' Srt ov 
Sel rd oqtatttvra naqa/iaiveiv. 

22) Apost, Cent. II, 54. a 
xtaodg. lntactam reliqui Codi- 
cum lectionem. 

23) Apost. Cent. II. 53. Ma- 
car. eni fdiv rnotptj /uev ti. /o. 
fi. Se elg o. eTTtStSdvrtav. 

24) Apost. Cent. II. 29- Ma< 
car. tn\ zwy. S qtoorouot Stt$t- 
dvrtav. Apogr. Dresd. S tpno- 
rdvot contraxit in dfpnovouoi. 

25) Apost. Centi II, 30, 37 — ffwv' ovx gdovoi yaQ ol ixelae TiTTiyeg, tog xai to fld-* 
rocqpg 2eQicpiog. 

\ixovoare vioi yeQOvrog, ov viov yiQOvreg ijxovov. 

v AxQ€p 2G a*fjao&cu daxTvXco' irii tcov ovx dxQi- 
fcHg vflxr^iivcov. 

"Axfiwv a7 /Liiyiorog ov cpoft&Tai Tovg xpotpovg, 
Kai vovg ixitpQtov ndaav eXxovaav (liav. 

\lxcov [t&v 28 tbg Zevg oldev* eTti tcov dxbvxcov * 9 
uwxvovfiivcov %i. cog xai to, extov dixovrl ye $v{ac7). 

Axwv (T d/LiaQTdjv ovTig dv&QCJTtcov xaxog 3o . 

To a fteTa tov l. 

*'AX,ag * aytov xa&evdetg' eni tcov ev /ueydlta 
wwJwtjj xa&evdovrcov xai QCfOTtiivevoitivtov' ijtmoQOv yaQ 
urog ttjv vavv dXtov TcXr^Qtoaavrog , ena xad-evdovrog , t^v 
urdiav iTvavafiijvai xal, ixrfj!;ai Tovg dXag, 'O de dio— 
'/mavog ovrto cpQa^ei Tyvde ttjv 7CaQt)ifuav' dhcov Se tpoQ— 
*<£, tv9ev qX&ev % ivd^ efir r "EftTZOQOg yaQ Tig dXag 
uprv xai djioxa&evdqoag ditcoXeaev avrovg a , Tijg dvrXlag 
ttctvapdoqg' XiyeTai ovv im twv, drctQ nQoaenoQioav, 
two/Avvrtov. 26) Apost. Ccnt. II. 55. Ma- 

"tWfthwr (sic). Lucian. quo- 
•nod. Hist. eonscr. c. 4. uxqm 
1* t» SaxTvX';} tov nrjXou n^og- 

tt Vtiutvog. 

27) Apost. Cent. II. 56. 

28) Apost. 'Cent. II. 57. 

59) Codd. axovTwr* imo 
•^rw,. Matth. 50) Laur. addit: Zotpoxltovg 
fj yvto/uij. Macar. addit: Idxaq- 
ji 6t€ qo$ uiSuivtS o g xijn ov' 
Itt\ tmv fiKjSiv ysvvalov TtxtXv 
Svvajufvcov. 

^jix aQTt ot € q o g ay qCtcji ov' 
eni T(5v ndvv nevojutvtav ' uld- 
xiovsg yotQ rtjv dyolav iXaiav a- 
yQmnov xalovotv. 

1) Apost. Cent. II. 39- 

2) Apogr* Drcsd. avro\ — 58 .— / 

"AXag 3 xai T^dne^av fxrj naQaftaiveiv* dtjty 
vj naQOipia* (fikoi yaQ ix tovtov 4 ywofxedix. 

- ^AKrj&eOTeQa 5 zcSv iv SayQa* ini Taiv alqOwv, 
ov movevof/evov de. SdyQa Tonog rrjg AoxQidog' ^uqu- 
vrjrat irjg naooiftiqg MevavdQog iv dvarid-efievr]. Aoxqovs 
,de q>aai Tovg *Eni£eq)VQiovg , noleftov e%ovrag tzqoq tois 
nXrjaio%o)QOvg KQoramdrag, ahrjoai avfifia%iav tovq Aa- 
xedai/uoviovg* Tuiv Se otqotov fiev 6 ovx e%eiv yrjoamov, 
didovai 6e avroXg tov$ JioaxovQQvg, olawidaftevovg ro 
xeQTOitrjd-ev , Tr]v t€ vavv dnoOTQeipai xal derj&rjvai wv 
Jiogxoqiov avfinXeXv avroXg.\ Nixrjodvrwv di avd-rjfteQov 
xal Ttjg (prjfirjg diayyek&eiorjg elg 2naQTrjv y to fih txqw- 
tov dniorrj&rjvai* iTzel de evQe&rj dlr)9ij > inikeyew vciis 
dXrjd-eoTaroig fi£v 9 ov niorevoftevoig de. 

*AleXTQva)v imnrjdq 7# inl t&v dyevwg 8 ava- 
fta%Oftho)v 9 Trjv rjvcav' ol dkexrQvoveg vneQayav ow 
qdovoiv iv Tolg vyQoXg %u)Qioig, xal ev&a voriwteQog emv 
6 drjQ* \f)v%Qol de aQa ovreg Trjv avyxQaaiv oi TernysSt 
efoa ftevroi nvQovftivbv xov rjXiov qdovow* alexTQVOve; 
ye fjtrjv xal OQvzd-eg oi Hrddeg nTeQvaaoftevot xal (pQvax- 3) Apost. Gent. II. 41. Ma- 

«ar. rtjv Se/utv tpaai XQV aTt lQ taf ~ 
t,ovoav naqaivelv ' Srt roXg koi- 
vtavtjaaot roVrtov tptXoig %qr}afrat 
AeT. Archiloch. Fragm. LXXXIX. 
ecL Liebel: ' 

'Oqxov S* evootpto&tjg fiiyav^ 
*'AXag re xat rqdnetav , 

cum nota editoris, cfr. Lobek. 
Aglaoph. L p. 85* Plut Sym- 
pos. V. Quaest. X. eCtjret 4>Xio- 
qog , eartta/uivtov rjfi&v naq* av- 
tw, rtveg av elev oi neq\ aXa 
xa\ xxi/uivov ev rjj naqotfttot Xe- 
ydftevot. xa\ rovro /uev ex nqo- 
%etqov SttXvoev lAnoXXoydvijs 6 
yna/tfiarixos ' ol yaq oSrto cvvij- 
&eig (£7*7) TC * r yttw , Sare xat I nqog SXa SetnveTv xa\ xvfiivov} 
vno rfjs naqoifilaq nqofldXXorra»> 

4) Laur. rovrtov. 

5) Apost. Cent. II. 42- Ma * 
car. elg rov en\ ^lraXlav norct' 
/uov JZdyqav vixtjadvrtav M a X^ 
uiaxedaifjiovttav* avthjjueqov ij W J 
fjttj xareXa/Se rfjv\2hdqrfjv. Cflr» 
Menander ed. Meineke p* 17* 

6) fiev Mosc. om. 

7) Apost. Gent. II. 43« 

8) Codd. dyevtag. ) ApOSt eJ" 
yevwg. 

9) dvafjtdxeofrat ryv tjrrav Wf 
pugnam redintegrare, ita ut cla- 
des accepta resarciatur. Spanh. 
ad Julian. Or. I. p. 24* ^" 
Wyttenb. ad p. 17- !>• — 39 — iQftmi xal vnoxQv^ovrig %ufdvjva dyXotot' neriftevoi di 
oqv$eQ elg dXXljXovg xal di* dXXriXtov diovTeg, xetfxwva 
ioopem ovx dyvoovotv *°. 

v Alev " anb fiei£ovog avdqog' avrl tov vno— 
tfaQei io%g xQeizrooiv. 

^AiijXeOftevog " fiiog xal fitejuayftevog' inl 
w iv ifO-ovia xiov invtrfieuov ovrtav JJ inl xov nqo— 
tfiQOv xal hoifAOv' Ofioia Tfi^AOTtaqxa xal dnjQora. 

v Ailrjv l3 Sqvv (laXdvt£e' ini t&v evdeXeyfig al- 
tovnwv u' rj naqa tiZv avraiv del davetfcofiievwv* ol na— 
ifftoi yaQ paXdvotg e£tov, nQog ovv Tovg neQtoxonovvrag 
™$dQvQ, ewe nXrjQetg elev, ette xevat y aXXrv Sqvv /fa- 
ifiwji, eXeyov. 

AlpvQav l4 dxor)v dnexlvoaro noxipnf ild— 10) Laar. in sqq. mutat pro- 
rerbionun ordinem : dXftvodv 

U( "jr. alko ytvog xoint/g. dlrj- 
Itafiiroq fiCog. aXXr/v Savv /3a- 
«>i&. aXtard yCyvtrai. dXtant/% 
9*9o9oKiixat. SXfttj ovx Martv' 
ilirijQiog ti. aXxuovCrtSag tj/uJQag. 
thrtfi xov fiovv iXavvt*. dXitvg 
*%**$. aX/ivoov ytirdvtj/ua. SX- 
i9i *cv tmtCoovoi. dXXoxt fttj- 
iptij. aXitvg wv. iXXtav largdq. 
^rtjrov avSodnoSov. aXtav fti- 
Vor. SXXot xdftov, aXXat. aXta- 
***£«iy xb6$ trtoav dXtantxa. 
*&« uStig. aXXtaq dvaXCoxtiq H- 
*"*• SXXo yXau$, aXXo xoptSvr/. 
'itfojtu&eueiv xtf^v. aXXtjv fttv 
'irrlovfttv. dXXdrpia fidXXtiv. 
•i«« iiaaMtjvMg. iXXa fttv uisv- 
,-y . «21o St ^itvxtavog ovog. dX- 
io.« y fv yXtaoaa, aXXotoi Sk yd/u- 
? ,0< - 'IXoTotov d/uag Mpog. 'AX- 
^og SvSotCa. aXXort S\aX- 
*•» nXitttv. aXXog ovrog € Hoa- 
"jKt ala xa\ xvapov. SXig Sov- 
*\Hlog /M> 5 , &iz n Slana. &XV 
^ tti ntft rov fioiior. *Xl* ovx avfrig aXt&ntjfc. aXXa fttv jitv- 
xtavog ovog (p/gfi , aXXa St uitiS- 
xtav. aXXo ytvog xtanyg. aXXrj ro- 
otXXrj. aXXoTQta fidXXttv. aXXiag 
dvaXCoxtig vStap. dXX* ov Xaxovo* 
Mmvtg. Jam vero in posterum 
divergentem Cod. Laurentiani 
ordinem adscribere supersede- 
bo, cum ad rem nihil faciat. 

11) Inverso verborum prdi- 
ne in dno /utC^ovog dvSoog SXtv 
Arsen. et Apost. idem infra 
receperunt: nostrum ordinem 
hobet Diogen. Cent. II. 56« 

12) Apost Cent. II. 46- Ma* 
car. dXtjXta fkivov fiCov xa\ /ue- 
ftayfitvov flCov* ini rov tro(juow 
xaX noo%tC(>ov xai dxdnov. 

15) Apost. Cent. II. kl* Ma- 
car. ini xiav ivStXtx&g ahovv- 
rtav. 

14) Apost. Cent. II. 44« Me- 
mini me legere hoc et apud 
Platonem et apud Hermoge- 
nem in rhetoricis, sed neutrum 
locum poteram invenire. Idem 
proverbium paullo inferiua.lau* — 40 — yio* ini %iov'c<7to nvog (favkov eig xakov Ti^etaxh- 
vavvcov. 

v Alko l5 yevog xconrjg' inl tcov Tteql to r)&og 
ivrjkXayfievcov. 

''AXcoTa ylvsT^ ini (.teleitp xal novcp dnavia' 

Mevavdqov x6 r) yvcjOjLirj. § - * 

r 

^AlitrjQiog 17 eV inl tov fieza fiiag tv noiovnos 
dno GiTodeiag. Aifiog xaT&afte noTe Tovg 'AfrqvaiovQ' 
li(ma£ov ovv Tiveg dhjjfieva l8 Ta alevqa * dno yovv exu- 
vo)v xaraxQ^GTixwg Tovg novrjQovg aliTrjQtovg ixalovv' o 
de foftog iyevero, dno tov AltujIixov nQXe/uov. 

*AXxvovvTvdag l9 v^ieQag ayevg' inv tcov crta- 
Qtxxwv xal aveitTjQeaGTCOv *°* neQl tov aQvd-pvov dvacptQOV- 
Tai % 2ificovi3rjg yaQ iv nevrd&kovg evdexd (prjGvv avwSi 
xal ^AQvGTVtelr.g iv ToTg neQl ^cocov' JrjjnayoQag eitia' 
(DiXo%OQog ** ivvea' tov <T iat avTaig /liv&ov 'HyrjOW- 
dQog iv Toig neQv vnoftvrtfiaTcov keyev oirtcog* *AXxvoveio$ 
tov yiyavrog dvyaT&Qeg rjoav &ooG&ovla 9 ^Av&rj, Me&w^ 
vrj, ^Akxinnrj, Ilaklrjvr] * z , Jqi/hw, ^AGTeQir/ \ avrav //«- 
ra Tr)v tov narQog TeXevrrjv dno KavaGTqaiov , o eotit 
, (xxqov Tr t g IIaXkr]vr 4 g, eQQVtyav avrdg elg tt)v &ala00av 
^AfttpiTQiTrj <T avrdg 0Qvv&ag inoirjoe, xal dno tov iw- datar. Matth. Locus Platonis 
est in Fhaedro p. 343« C. lm- 
■&v/u(Z 7ioT{/ur>) Xdy>> oiov aluv- 
qav axoqv anoxXuaaafrat. Eun- 
dem locum respicit Hermog. 
srsot Sfivdrfjrog p. 150* ed. Ald. 
xal JlZdrojv ' olov aZ/uuoav dxo- 
jjv aitbxXiiaaa&ai noTtfnp X6y*p. 
Plures, qui hanc phrasin ex- 
presserunt, enumerat Wyttenb* 
epist» crit. p. 55. 56, coll. ad 
Plut. p^ 151. D. r 

15) Apost. Cent. II. 4.5, E<* • 1 

dem modo Laur. bis profcr» 
hoc prov. 

16) p. 52, ed. Mein. 

17) Apost. Cent. II. 50« 

18) Apogr. Dresd. *lo*i*'* 

19) Apost. Cent. II. 51- Arl< 
stoph. Av. 1594- , € . 

'AXxvovlSaq t* av %Y' & nl *' oag aet- 20) Apogr. Dresd. &v*nit**' OTurv. e 21) Apogr. Dresd. <piMX"*" 

22) Apogr^ Dresd. ILalpn 
mox ax(ior tjJs HaXn#m- — 4* — 

t 

ffjog 'AXxvoveg ixM}9r}6av m al 3i vtjvtuot xai yalr]yrv 
kovoai Tjutocct AXxvovktdeg xaXovvrat. 

^AXievg** nXrjyeig vovv o*laer ini ttov fierd 
m$w etg yviootv iX&ovrtov cooneQ xai 6 nXrjyeig aXtevg 
iixohog (4£Ta tijv TQtaotVTOvg Ix&vag /LtaraxstQi&Tat. 

'AXtevg * 4 iov, elra TQaytp3ovg ijttto&tioto' 
kltwv (ir) nQoor]xovra eavrotg 3qojvtcov, dXX* dv6[tota*\ 

1 AXfitrj - 6 oix Iotiv iv avty' inl tov aqdovg xai 
mfnvrov. 

AXrj&ottv&eetv XQewv, ynov Xcoiov Jr 4 no~- 
xfaov r) vno&r]xrj. 

AXXrjv * 7 ftev i£r]VTXovftev, r) 3? inidoiet' 

.M ~ ' * 

m tm ficcrrpf novovvrtov. 

v AXXa * 8 ftiv Aevxtov, aXXa 3e Aevxtoyog 
ovog (peQeC enl tcov ixovrcov Tovg Xoyovg aov(4(pvi-> 
nvg.Totg eQyotg* x Aevxcov yaQ Ttg yetoQyog t fttXtiog- 
mxovq elg tpoQftov ippaXcov ixofu&v elg ^A&rjvag' xqI- 
h> wig qpoQpoTg intftaXcbv, cog oXlyov elgnQax&rjq6(i£- 
w$ riXog* tov 3e ovov neoovrog, ol TeXaivai (iorftrjaai 
ftovlonevoi, eyvcooav orv (xiXi ioTlv. 

v AXa xal xvaftov a9# ini tcov eldevai ftiv n'Qog- 
miovftivorv, ovx el36r&v 3e" ol yaQ ftdvretg ixXa xsxi xv- 
a fiov Ttd-eaoiv, b&ev xai Tovg dnoQQrjrtov xotvtovovvrag 
rot$ neoi aXa xai xvaftov eXeyov. . . , , 

AXig 3qvo$ ^ ' ini tcov t % lg Ttva Siatrav fteXTiova 25) Apost. Gent. II. 55. 

24) Apost. Cent. II. 57« 

25) lAyupeia ea, quae cum 
moribus ipsorum non congru- 
«at. Cfr. Lob. ad Soph. Aj. 1553 •*» hfarty aurro ' «ftt rcoy mrj&wv*. 

27) Apost. Cent. .IJ. £5. 

28) Apost, Cepfc II. £$. In 
Went. bis: fyi^psv _**_*« v, 
•/.„« Se ^ievKtvrai Crog y^««" tni Tt%v dav/utpd(tov{ rovg loyov; 
rot« Xoyoig na^t^ftivtay. dein- 
de : aXXa pty AtvxuiyQe Srag <fi~~ 
Qtt, aXXa ds Atuxiay' ubi post 
tqyotq naQ&xo/utya)K eadem, quam 26) Ap. Crf II. 4^. Mac. o^ Mosc.ofFert, explicatio sequitur 

V % ^ . •« . ^ ^ a _ ^ k A ^-k _•■* 1 20) Apost. Cent. II. 73» 
.J30) Appst Cent. U. 76« Ma- 
car. tnt TtHv vlaxQaif p*y rt *«<■ 
dq6*u>$ Ia&i6v7iav , ettqop tJi fi*X- 
riov svfidrTLor. 

6 — 52 ~ .\ so * ■> »> MTct av *° ftsvroi, ov exttvog, tov, xtu yaQ xavTov oqviv 
iyvcoQtoe y TOtaxrvag ditodidcog roig gcottjqgi %dg %aQtTag; 
dXka mog av xai akXog onov3r)v xaxdd-otTO «?£ Tiva, ai- 
dol dtog, %aQlTcov icpoQov. re xal inowv-ov; xal Tcji ftev 
vavra etQrpo ' 6q$ de imOTQacpeig Tovg mowag aOTtai- 
Qovrdg te xal dnodvr)axovTag m r)v di aQa tog avfi^akelv 
ipr/ftextog ig tt)v nrjyr)v 6 otptg xal xeQaOag avrr)v Ttji 
itp* ovrtog o derog Ttp otoaavrt dptoi(if\ %r$ ioorifiov ato- 
TqQtag drtedcoxe tov (Jtia&ov* 

Tov 5l de XQvoderov, tog cf dkkot tpaolv doTZQtav, ov 
(.tovcw vepQolgj dlld xal TavQotg imzi&eo&ai 5 * xaxd 
to xaQreQov' 6 ftev yaQ xexvtptog xdrto vefierat 6 TavQog' 
6 de aeTog im Tt$ M t&vovti tdv £toov xa&laag eaxnov 
itaiei Ttp OTOftaTi avve%kav xai jcaQreQtxalg Taig itXrjyutg' 
6 de coGTceQ otOTQrj&elg i£dlkeTav 54 f xai r\ Ttodcov e%€t 

< tpvyrjg aQ%ezai, xai icog tiev ivr)karav 6 derog r)ov%6g botv 
xai imTWtiaTat, TtaQacpvldtTcoV orav de tov ravQov &ed- 
tjr/vat rikrfiiov xQrjfivov yevo/ievov xvxXtooag r« meQa xai 
VTteQTeivag amov tcov ocpd-alftcov iuoirjoe Ta iv itooi fir) 
TiQoidoftevov xtrvevex&rjvav ^tattrvara' efaa i/meatov xai 
dva^Qrj^ag Tr)v yaoreqa (xfdicog %Qifvai tjj ayQq y eig oaov 
i&ekev' &rjQag de dlkoTQiag ov% aTtTevav xetftivrjgy ak&a 
XaiQet TOig eavrov Ttovotg, xotvcoviav Te tj/v TtQog dkkov 
ijxtOTa ivdexerat' xoQeo&eig de ekva tov Xotitov tiovijqov 
dod-fita xai dvacodeOTtnov xcna^tvevoag 9 apQiora totg uX- 
Xotg Ta Xeiipava ia, xai fievrot dlXrjlcQV aTttoxtOfievag 
oixoaoi xafadg, vrttQ tov tir) dtacp&eiQeodat imo &r)qag 

r xal Xv7iov/4evovg XvTtttv ^ijloTVTtcorarog de ioTtv o dezdi, 50) av ex Laur. adjeci. % 

51) Ex Aeliano Hist. Anim. 
II. 39- Matth. 

52) Mosc. et Laur. Imrlfo- 
rai. Apost. IniT&ea&ai. Fre- 
quens harum terminationum permutatio. cfr. Jacobs ad Phi 
lostr. Icon. p. 219- 641* Lectt 
Stob. p. 44* 

53) rtp Mosc. om. 

54) Laur. *'$anT8Tai. 3o- .?()0£ va veorria' idv yovv &eaorjral Tiva TtQooiovxa, 
miei %olg jitbqoTq jxvtov xai Toiig ovvgi Xvfjialveiai. 

Al&eig 55 iv TteTiXip xai at&tov TtenXog' ini 
ttiv ataoeig iyeiQovrcov xai vnexxaiovrcov' r) yaQ ArjL- 
meiQa neitkov enefiipev c HQaxXet y ity ov ixav&r}. 

Ai %aQi%eg yvpval 56# ori dei tjjv dioQedv dtpei- 
tiug jj axevodogtog x a Q^ a ^ a ^ 

Al 57 x<xQi%eg ovx iv ovQavtji' ovwrtaxoiexat 
ro' xav Tfj y#' ilyeTav ini tiov ayav eveQyerovvTurv* 

Al xaQweg TQetg' ^AyXdta, EvcpQOoifnj xal Ev— 

AlTValog xav&aQog ** * ini tcov fieydkcov t$ 

OQpOTL 

"Aidog xvvr) 59# im tcov xqv71tovt(ov eavrovg did 
umv ftrj%avrj(.iarojv ' Tavrrj IleQoevg %Qrjod(ievog Ttjv Foq— 
'/w ideiQorofirjOev. 

A*okog 6o dvrQ elg (lod-QOv iixTteoelxai' rrvot 
o nwoloyog xai novrjQog' alokog de orjfiaivet TQia, xow 
tlovtjqov 9 tog ivrav$a\ tov noixikov, tog Ttaq? ^OfirjQtp^ 
*0Qv$aiolog r 'ExT(OQ 9 xai 6vo/na xvqiov, ooTig r)v dvr)Q ev— 
Wviwarog Ta neoi avepovg' xdwev&ev xai &eog twv car. post pqzctvq/uoTuv pergit: 

uttavi^ yaq 17 rou &dov xvrrj. roqyova eSitQord/uyoev. Aristoph. 
Ach. 386* 

Aaffc d* Iftov. y* %v$*m 
JIoq 'Jeqovvpov 
<2ixvToSaov7iv*v6r(xtxa T<»** IrfV- 

Sog *vvtjv f 
Eh* i&votye /utj^avmg T«^2i«- 
otftpov, 
Luc. bis accus. c. 21- »1 yovv 
Tig avTolg tov to«T Tvyov 3am- 

TvXlOV tSu>MiV t£f 7TtQl9f/UtVOUf 

/uq , oqao&at , fj tvjv rou "AiSoe 
xwtqv, etc. Eustath. Opusc. p. 55) Apost. Cent. II. 9- Pro 
«I9w Apogr. Dresd. ai&qg et 

dfidvtiQa. 

56) Apost. Cent. II. 11. "" 

57) Apost. Cent. II. io. Hoc 
& sq. deest in Laur. 

58) Apost. Cent. II. 7- Ari- 
Itoph. Pac. 73- 

Kffjyyay' AxTVttiOV piyiorov *ctv— 
&a(tov , 

eodem modo dicitur AWvaiog 
Innoi apud Sophoclem Oed. 
CoL 

59) Apost. Cent II. 8* Ma-J 301. !• 93* rqv vvxra wotl *al v Ai&ov xuvdtjv eii intxQvipir «/<- 
fpifte/SZqp&voi. 

60) Apost. C«nt. II. 13. 

5 / — 34 — s *«* avifAW vneiXrpttaC oxrtog TrjXenwQav 6l yr)\iag %rp Aat- 
o%Qvyova, iyiwrjoe &vya%&Qag «£, xai %av%atg "oovg viovg' 
elol de %o7g [ikv aQoeov %a ovo/uara ™Ioxao%og, Eov&og, G><*- 
XaxQog **, XQvotnnog, OeQ^cov xaVAvdQOxXfjg* xaig $i 
naQ§evoig %t E(f&ri ^ 3 , AioXrj, IleQifiota, Jla, *Ao%vxqo- 
zeta ^* xal 'Hcpaiorla. 

To a fizzd %ov x. 

^Axeooaiov oeXqvrj %m ini %(Sv eig yjQOvov ava- 
(taXXopevwv nQagai %t\ yv de ,xv(leQvq%r]g, og §<f&vitog wv 
eXeye dta nav%6g avafievetv oeXqvr/v, %va iv tpwti 6 nXov; 
avrqi yivotro \ 

v AxaiQog 3 evvota ovdev ex&Qctg dtatpeQei* 
*JbtnoXv%og eine %ov%o itQog %r)v OaidQav, Xeyovoav av- 
%ov 4 tpiXetv vnkQ oXovg. 

*Axlt]%i 5 xu)fia£ovOtv eig (plXovg g>iXoi* 
Oftotov av%jj'io%t, %o, 'awoftccTOi 6 <T aya&oi aya&wv im 
dal%a taotv* ini %wv av%oftcrto)g noQevo^evtav nov. 

v Axove T %ov %&%zaQa w%a e%ov%og m avXjjrt]i 
rjv, neQl ov elnev r) Ilvd-ia %iolv, tog naQacpvXarrotvTo' 
oi di afieXr}oav%eg amiXovro' evtot, d£ 8 ini %ov noXXa 
eidiftog r) axovovtog* oi di ini %<5v aXrj&evoirtwv, wg inl 61) LtUT. TfjXtnJoav. 

62) Codd. 4>aoauX6s. 

63) Lanr. 9 Ia*&x. 

64) Apogr. Dresd. Idarva- 
xooWtia. Macar. addit: Alyxin- 
r ov ydpo$ y tni rolv aXvoiri- 
XtSg yaaovvrtov ' AXyvnrov yao 
xaraXmSvra tvjv ya/utrqv Si 9 
aloxQOTrjTa , o- xtjStOTVff avtlXt 
siavadg. Al lv SS ov r.o iaxa- 
Stg' ln\ rdSv ntoifyytav xal rd 
anoxtxovfi/uivoi yivtSoxtiv t&t- 
XSvrtav* tj roiaxae Sk /ivartjoia 
rijt *£xarijg. 

1) Apost. Cent. IL 19* 2) Laur. yivtjTat. supra lin 
ytvoiTo. 

S) Apost Cent. II. 20. Ma 
car. ravra *lnn6Xvr6v tpaoiv *?- 
ntiv Sia Tfjv &a{Soav, 

4)^Laur. avn». \ 

5) Apost. Cent, II. 21. Ma 
car. axX. xto/u. fi{ tptttor (pilot 
SfiOiov rfj' avTOftaro* S* aya&o 
ay. hrt Salrag laoiv. 

6) avTo/uaroi S y Codd. om 
De hoc prov. vide Plat. Symp 
p- 174. B. 

7) Apost. Cent. II» 22« 

8) Laur. pkv. — 35- — 

wv 'Anolkojvog,' 'ov TerQa%etQ0v 9 xai TerQaonov **- 
bvGiv. 

*Axeolag IdoatTO xo ~ ini xc3v ini %eiQov Uafti- 
wv' tal *AQunog>dvr;g* ^Axeolag tov nQojxzqv iaoaro. 

'AxQig ** dv&xlvrjTog %XojQa' tavzr$ talg xt— 
YfflMiv oi dyQOtxot nQog%Qi%ovot 9 xal ftavreiag i£ avroiv 
iiotovvtat' zi&erai ovv inl tojv cpavXojg fiavrevoftkvojv. 

"Axtg noraftog x *' ini tojv ixyav xfJv%Qw^' tpv%Qog 
yag iortv ovrog, * 

v Axqov * 3 lafii *ai ftioov S^etg" oi vr)v Aiyt- 
vav oixovvreg -ixneoovreg avrrjg r dtd nokeftov, i%jQr)oavro* 
tyfao)' 6 di tov XQrjOftov tovtov elne 9 xai ovftfiaXovreg 
axQunrjniov xv xarao%6vreg xard ftioov tjpxrjOaV Xiyerat 
ii ml toIsv dvOvorjTOJv* f 

'Axeoalov l4 xai 'Eltxoivog eQya* ini tojv 
bwfiarog aglojy' ovrot yaQ nQonot %&v Tt)g ^A&rjvag ni- 
flAov idrjfuovQyrjOav. 

'Axatirjfilrj&ev l5 r)xetg* ijroi oocpog xai onovdalog 
wao%Big. *Axadrjftia de r)v yvftvdotov ev *A&r/vatg al- 9) Laur. TtTqd^ttqa. 

10) Apost. Cent. II. 23« Hunic 
locum non potui reperire in 
Aristophane. Matth. nec ego. 
Ab eodem verbo dxtlo&at me- 
dici noraen ^Axtnrlvog finxit He- 
Hodor. IV. 7. ubi Coray p. 143- 

11) Apost. Cent. II. 24- 

12) Apost. Cent. II. 25- 

13) Apost. CenK II. 26* In 
«I?. Laur. mutat ordinem. u- 
*Qvoare riot. Idxeoaiov xai 'jEjU- 
••yoj, Sxtav S* d/uaqTutr. axovt 
*« «ro xaqSiag. axdv&tog rir- 
T '|. exaSt}p(t/$tr fjxstg. dxitpaXog 
po&o;. dxirt/ra xtvtlg. axiooog 
m* avStortjqia. axqw Stfmo&a* 
tttxTulu). Sxpwv ftiytorof. &ntav 
&* wj Zedg. ax4vt]v otritntg. 14) Apott Cent. II. 27* Cos- 
sentit Macar. nisi quod elqr*- 
oavro habet pro iSt/ptovqytjoav. 

15) Apost. Cent. II. £i. Cfr. 
Synes. ep. LIV. ortjoo/uat St ou 
u6ror to&to Trjs hti Totg ^A&tj- 
yag 6Sov , to Ttav naqdvTotr a- 
ntjXXdx&at xaxiav y dXld xa\ to 
/utjxiTi Toifi fxtl$ev tjxovTag s in\ 
Idyoiq Tiqoaxvvtlv , ot fitjStv ^-, 
pvbv Ttav &vqT<Sv Siacptqovotv ' 
ovxo9v ilg ovvtolv yt twv 'Aqt- 
oroTiXovg xal HXdrwvog' ava- 
orqi^ovTat St tv j/uTv 9 Sontq Iv 
ijjuidvoig ypC&eoi, Stdri Tt&tar- 
Tai Tqv *AxaSqfiiav Ti xa\ to 
uirfxttov, xa\ rijv iv 5 Ztjvtttr 
i(ptXoo6<ptt JlotxiXtjV, vvv ovxir* 
odoar noixilrjy' § ydq arS^na^ 

5 * — .36 — 

dwdeg l6 , iv y 8ieTQ0e Illdttav, dno *Axa8t']f.iov tivb$ 
rjQtoog, rtQCTEQOv 8e ^Axa8rjf.tia ixaXevto' tog xai \4qig%q- 
cpdvrjg l7 , eti 8e xai ^AQTtoxQtttioyv' *Axa8rj(dia x8 ' xqia 
vnrJQ%ov yvjnvdtna, Avxiov, KvvcoaQyeg, \4xa8rj/.da, ixhj- 
, &rj 8i cctio %ov xad-UQcooavrog amr)v ^AxaSr^ov. 

^AxetpaXog x9 jnv&og' em Ttav drelij keybvtw' 
Itkartav' dxecpalov xara?J7t0Lfa 2 ° pv&ov. 

*AxivrjTa xivelg**' iiti tcov liav TtaQavofxa jiqui- 
Tovrtov, oxt ov det xwelv TVfiftovg, ftv Tacpovg, ftr; 
OQtxpr/v. 

"Axiooog '*" fie%* dv&eOTr/Qia' iiti zatv pQcc- 
detav. 

^Axovrjv a3 aiTiQeig, ini Ttav TQoq)fj Ttokkjj %qw- 
lievtov, (xydev 8e eig ouifta irti8i86vftav. dlXoi 8e iiti 
t&v d8vvaTtav. 

v Axove ■* xd drto xaQSiag* inl Ttav dftaQaxct- 
Ivmtog d tpQOvovoi 8ie%i6vrtav. 

*Axdv&iog TeTTt^ **" irii Ttav dcptavtav xal dftov- ro; ra$ aarlSag vtpeUeTo. *Enet- 
ra extaXvaev auToug enlt, aotpCa 
fiel^ov tpQOvslv. 

16) Plut. ,Cim. c. 15. n]v S y 

„4xaSr>uCav 1% dvvSqov xat av%- 
fttjoag xaTan^uiov a:ioSeC'iag ak- 
aog , rjaxtjfiivov vn* auTov Sqd- 
ftoig xafraoolg xai ovoxCoi; neqt- 
Trdroig. 

. 17) Aristoph. Nub. 1001. vi- 
de Schol. Mattli. 

18) Codd. *AxaSij/iia rqta. 
Matth. scribendum ccnset : \-ixa- 
SqjuCa' Tftia vnr t Q}(ov x. t. /.. lta 
enim apud Harpocrat. p. 7. le- 
gitur, 

19) Apost. Cent. II. 52. Ma- 
car. inl rwf aTelrj XeydrTtov. 
I^ucian, Scyfli. c, 8, flovlea&e ,ouv qSq enaydyta tio fiv'9(p ro 
TfXog, tog fdij dxeipaXog nentvo- 

OTOl)]. 

20) Apogr. Dresd. xaTaXCno- 
/uai ex legg. VI. p. 752. a. Cfr. 
Heind. ad Gorg. p. 505. d. 

21) Apost. Cent. II. 33. Ma- 
car. xait* vnenfioXqv ' Sti ov 
Set ra oqtaV+rTa nanaftaivFiv. 

22> Apost, Cent. IL 54- « 
xiaadg. lntactam reliqui Codi- 
cum lectionem. 

23) Apost. Cent. II. 53. Ma- 

car. ent twr Tqotpjj /ui-v n. /o- 
fi. Se tlg a. emStSdvTtav. 

24) Apost. Cent. II. 29» Ma- 
car. ini Tc5r. S tpnorovot Stt$t- 
dvxtav. Apogr. Dresd. S tpoo- 
rduoi contraxit rn dtpoorouoi. 

25) Apost. CenU II, 30, 57 — otov' ovx (jcdovoi yaq ol ixeioe TetTiyeg, wg xai to fid^ roaxog 2eQiq>iog. \1xovg<xt6 veov yeQOvrog, ov veov ytQOvreg rjxovor. 

v AxQtp * 6 dtyaod-ai daxTvXq)' ini toiv ovx dxQi- 
piHg rfixtyievwv. 

v Jxft(ov 27 /ueyiGTog ov yoflvTac Tovg xjjocpovg, 
Kal vovg i%ecpQtov ndoav ZXxovOav fiiav. 

v Axtav nev 28 tbg Zevg oldev* iiii Ttov dxovrcov i9 
hiapovfievtov ti. cog xai to, excov dexovri ye 9vf4({h 

v Axtov (T dfiaQTOJV ovTig dv&Qcomov xaxog 3a . 

To a (leTa tov X. 

"Ak,ag * aytov xa&evdeig 9 ini tcov ev ^eydltp 
wiwip xad-evdovrtov xai QqtOTtovevojiivtov' i/nnoQOv yaQ 
ttYog tr)v vavv dXtov nXr^Qcooavrog , evvu xad-evdovrog, ttjv 
unttav eTiavaprjvai xai, ixrtjSai Tovg akag, *0 de dio— 
ytnavog ovrco tpQa^ei Trjvde tt)v naQtiftiav* dkcov de gx)Q— 
*og, ev&ev qX9ev> evd-* e^r r "EftTtOQOg yaQ Tig dkag 
uywv xai a7ioxa&evdr)oag amokeoev airvovg a , Trjg dvrXiag 
txctvupuorjg' Xeyevac ovv im Ttov, drctQ TtQooenoQtoav, 
ftTo/iryrwi'. 26) Apost. Cent. IL 55. Ma- 

fa T. fjti T( r Q fi x aXQl/ScHg T4 tj- 

n *',»!itv<ay (sic). Lucian. quo- 
rood. Hist. eonscr. c. 4. axQ<» 
yi ti3 daxTvX'o tov ntjXov n^og- 

«vdunog. 

27) Apost. Cent. II. 56. 

28) Apost. 'Cent. II. 57« 

29) Codd. axovrwr. imo ■«•Vrw;. Mattli. I 2) Apogr* Dresd. qcvto\ 50) Laur. addit: Zotpoxitovg 
fj yvto/itj. Macar. addit: Idxaq- 
71 6re q o $ IdStovtSog xtjnov' 
ln\ Tiov pqdtv ytvvalov T«x«cV 
Svvajufvcjv. 

^AxaQnoTCQOg dy qCtziz ov' 
en\ Tuiv ndvv nevojufvwv ' Ad- 
xioveg yaQ t/}v dyQiav IXaiav a- 
YQiTtnov xaXovenv. 

1) Apost. ,Cent. II. 59- — 58 ■— / 

"AXag 3 xai TtQune^av ftr) TtaQafiaivetv' <J?jty 
r) TcaQotfiia' (piloi yaQ ix tovtov 4 ywofte&a. 

- ^udkq&eoreQa 5 twv iv SayQa' ini Ttov dhrftw % 
ov mozevof/evtov de. 2dyQa Tonog Trjg AoxQidog* fitfi- 
vrjtai ir)g rtaQoiftiag MevavdQog iv dvari&eftevr]. AoxQOvg 
,de <paai Tovg *Em£eq)VQiovg , nokeftov expvrag tvqoq tov$ 
nXrjOioxtoQovg KQorcovidrag , ahrjoai avfifia%iav Tovg Aa- 
xedatftoviovg' tiov de otqotov ftev 6 ovx e%eiv tprpamWs 
didovai Se avroXg tovq JioaxovQovg, oltoviaaftevovg to 
xeQTOftrjd-ev , Tr/K Te vavv anoOTQ&ipai xal deT]&r)vai %dw 
JioaxoQtov avfinXeiv avroXg.\ Nixrjodvrtov Si av&rjfieQOi 
xai Tr)g yrjfirjg diayyeld-eiorjg eig 2naQTrjv y to ftev tiqo)- 
%ov dmOTy&ijvaf iixei de evQe&rj dXr}&rjj imXeyeiv toU 
dXrjd-eoTdxoig fthv, ov marevofievoig de. 

AXeXTQVtov iTtiTirjdq 7 * ini Ttov dyevwg 8 ava- 
fjia%Ofihtov 9 Tr)v rJTTov' oi dXexrQvoveg v7t.eQayav om 
qdovaiv iv Totg vyQoXg %toQioig, xdi ev&a voritoTeQog emi 
6 drjQ* xpvxQoi de aQa ovteg Trjv avyxQaaiv oi TeTTtyeq 
el^a ftevroc nvQovftevbv <cov rjliov qdovoiv* akexTQvovs^ 
ye ftrjv xai OQvi&eg oi Hrddeg nTeQvaaoftevot xai ipQvax- 5) Apost. Gent. II. 41. Ma- 
car. rr)v Sf/utv tpaa\ X 0t J arf ?Q ta '~ 
{ovoav naoaivelv ' 6V* Tolg kot- 
vtovrjaaot toi/t<ov tpCXotg XQrja&at 

Ael. Archiloch. Fragm. LXXXIX. 

ed. Liebel: ' 

'Ooxov <?' evooyCofrr/g fie*yav, 
"^iXqg re xa\ Tqdnetav , 

cum nota editoris, cfr. Lobek. 
Aglaoph. I. p. 85. Plut. Sjm- 
po». V. Quaest. X. etrJTet 4>Xo$- 
oog , eoritofitrrtov f/fi&v nao' av- 
tw, rtveq av e\ev ol nen\ aXa 
xa\ xv/utvov ev rfj naqot/uCa Xe- 
ydfievot. xa\ tovto /uev ex nqo- 
%eCqov St4Xvaev \dnoZZotpavrjg $ 
yQa/jt/uaTixoq ' oi yao oVtw avvrj- 
&eig (tyrjy tmv yClov , (Sare rat noog SXa SetnveXv xa\ xvfiivo* 
vno Trjg naooifiCag nfjofidliorrat 
/J.) Laur. Tov^Ttov. 

5) Apost. Gent. II. 42- Ma 
car. elg tov en\ *lTalCav nora^ 
/uov 2dyoav vtxr/advriov fio%\ 
jiaxeSat fiovCtov \ avS-r/jueoov r) W* 
fir/ xartXa/Se Tr)v2ndqTr/v. Cfr 
Menander ed. Meineke p. 17* 

6) fiev Mosc. om. 

7) Apost. Cent. II. 43. 

8) Codd. dyevtSg. ) ApOSt. tv± 
yevvSg. 

9) dva/ud%eo9-ai Tr\v r/TTav 68 
pugnam redintegrare, ita ut cla 
des accepta resarciatur. Spanh 
ad Julian. Or. I. p. 24* ^ 
Wyttenb. ad p. 17* D. — 39 — 

lifimt xai vno%Qv±ov%$e %unwya dykoiot' netoftevot, di 
oQnfeg eig dllfjkovg xal dt dkkriXwv &£ovzeg, %ei^urva 
kififvov ovx dyvoovoiv xo . 

v AXev " dnb fiei£ovog dvdQog' dv%l %ov vno— 
%{iQti zotg xQeizzootv. 

'AXtjXeOfievog ia ftiog xal [lepayftevog 9 inl 
%Hv iv dfp&oviq %wv invzrfieiw ovzojv § inl %ov tzqo— 
IHqov xal eroifiov* bftoia %fi^'AonaQ%a xal avqQora. 

v AXXrjv x3 8qvv fiaXdvi£e' ini zdv evdeXe%wg at- 
xowtm %i* rj naQa %&v av%wv del davet^o^evcov' oi na— 
kuol yaQ ftaXdvotg e£wv, nQog ovv %ovg neQtoxonovvzag 
*k iQvg, et%e nXrjQetg elev> e"ze xeval, dXXrrv Sqvv /?<*- 
Aowfe, ei^eyov. 

AXpvQav x4 axoijv dnexXvoazo nozi/utp io— 10) Laur. in sqq. rautat pro- 
verbiorum ordinem : dXfiUQav 

uorjy, SXXo yivog xtonrjg. dXrj- 
lufibvoe ftiog. aXXrjv Squv fta- 
Mvifr. aXtord ytyverat. dXxonrj^ 
Otfgofoxerrat. aXfiY] ovx h*ortv' 
^ltT^iog el. dXxuovtrtSag qfttoag. 
oiwnti* jov fiovv eXavve*. dXteug 
*iiytis, aXfivoov yetrdvrjfta. aX- 
J« ftv orretoovot. SXXore ftrj- 
T t w 9'. dXtevg tov. SXXtov larodg. 
•Mvijtov avSodnoSov. dXtov f*4- 
^Proy. SXXot xdjuov, aXXot. dXto- 
*«r£#iy noog rttoav dXtdnexa. 
«ii»5 SSetg. aXXtog dvaXtoxetg €- 
°*f SXXo yXav$, aXXo xoQtdvrj. 
*l*l&oftu9eueiv XQf*tov. aXXrjv fiev 
^nloZftev. aXXdrota fidXXetv. 
•fri &iaaf*9ix&e(g. SXXa juev Aed- 
**y, alXd Se jievxtovog ovog. dX- 
hm fity yXnoaa, aXXotot Se ydju- 
f»w. vXXotqiov dfiag Mqog. *AX- 
MWo ff dvSoeta. dXXore S\dX- 
te» reX&etv. aXXog ovrog € Hqa- 
«Ifc Sla xa\ xdafAOV, SXtg Sqv- 
^; Hlog jMog, iXXtj Statra. dXV 
•^w *«* neol rdv fitoudv. dXX* oux av9"tg dXu&nrjl*. aXXa ftiv jiev- 
xtavog ovog tptoet , aXXa Se jleu- 
xtov. aXXo ytvog xtonrjg. dXXrj ro— 
QtXXrj. dXXoTQta fidXXetv. aXXtog 
dvaXioxetg vStOQ. dXX J ov Xa^ovo 9 
JSmveg. Jam vero in posterura 
divergentera Cod. Laurentiani 
ordinem adscriberc supersede- 
bo, cum ad rem nihil faciat. 

11) lnverso verborum ordi- 
ne ln dno fiei^ovog dvS^dg aXev 
Arsen. et Apost. idem infra 
receperunt: nostrum ordinem 
habet Diogen. Gent. II. 56* 

12) Apost* Cfent. II. 46* Ma- 
car. dXrjXeofitvov fttov *a\ /ue- 
fiayfttvov fitov', ent. rov eroijuov 
xal nQO/etQOv xat dxdnov. 

13) Apost. Cent. II. 47. Ma- 
car. ent t<ov evSeXe^tog ahovv- 
rtov. 

14) Apost. Cent. II. 44* Me- 
mini me legere hoc et apud 
Platonem et apud Hermoge- 
nem in rhetoricis, sed neutrum 
locum poterara invenire. Idem 
proverbium paullo inferius lau« > 40 yio' inl Ttov'anv nvog (javkov eig xakov TifteTaxkn 
vdvnov. 

^Alko l5 yevog xconrjg* inl tcov neQl to iftok 
ivqlXayftevcov. 

^AltoTa yiveT^ eniftekeia xal novtp dnavta* 
MevdvdQov l6 27 yvcoftq. 

^AXixriqiog 17 eV enl zov fieru plag %i noiomoz 
dnb oiTodeiag. Atftbg xaT&Xa(3e nore Tovg 'Ad-ijvalovg* 
i]Q>7za£ov ovv Tiveg dXdfteva l8 rd akevQa * dnb yovv ixu- 
vcov xaraxQqOTixwg xovg novqQOvg dXwrjQiovg ixalow' <j 
de hftbg iyevero dnb tov Ahcoltxov nolefiov. 

*AXxv ovlx id ag l9 iifieQag dyeig" inl tcov w*i 
quxcov xal dveitrjQeuGTtov 2 °* neQt tov aQi&fiov dtacpiqov-* 
""i* ^ifttovidrjg yaQ iv nevrd&Xoig evSexd cpiyoiv avt<x& 
l ^AQiOTorelrjg iv ToTg neQl ^cotov* JrjftayoQag hvw\ 
OcloxoQog ' Zl ivvea' tov <T m avratg fiv&ov 'Hyrficn^ 
dQog iv Tolg neQl vnoftvrjftdxcov keyei ovrcog' ^Alxvovewi 
tov yiyavrog &vyuTeQeg rjouv 0tood-ovia f "Av&q, Me&w^ 
vrjj ^Akxinnrj, IIuli.rjvr} 22 , Jqijhco, ^AoTeQtr/ * avrai ftei 
tu ' tt}v tov narQog Tekevrijv dnb KavaOTQaiov , b totii 
„ axQOV Tr t g naXlrjvr 4 g, eQQiyjav avrdg elg Trjv &alaOC<w\ 
*Afiq>iTQiTi] cT avrdg oQVL&ag enoiyoe, xal dnb tov #«H Tai 
xal datur. Matth. Locus Platonis 
est in Phaedro p. 343. C. mt- 
&v/u(Z noTi/Ur» Xdyt) oiov aX,uv- 
4>av axoqv anoxXvtraofrat. Eun- 
dem locum respicit Hermog. 
srsot SetvdiqTog p. 150* ed. Ald. 
xai JTJUxtiov' oiov aXpvoav axo- 
9jv anoxXucfaofrai norijwp X6y**. 
Plures, qui hanc phrasin ex- 
pres&erunt, enumerat \\ yttenb, 
epist, crit. p. 55- 56. coll. ad 
Plut. p^ 151. D. i 

15) Apost. Gent. II. 45. E% dem modo Laur. bU proferi 
hoc prov. 

16) p. 52, ed. Mein. 

17) Apost. Cent. II. 50» 

18) Apogr. Dresd. uXovfM* 

19) Apost. Cent. IL 51- An 
stoph. Av. 1594* 

'AXnvovtfaq r' Sv ^P &> ^ oag ati- 20) Apogr. Dresd. artx*?* OTfOV. 21) Apogr. Dresd. <pMx**** 

22) Apogrv Dresd. JlaXnn 6I 
mox axqov t^s JlaXtym- — 44 — . 

ioog Akxvovtg Ixkfj&rpw al di vrjveutu *4tl yaliyrv 
fjowrai fjiteQai AhcvovktSeg xalovvrat. 

'Alievg _"* nlrjyeig vovv oloef ini t&v juera 
rmouv etg yvcooiv ilfrovrcov ' cooneQ xai 6 nlrjyeig ahevg 
evxokog ueTa irp TQcooiv-TOvg l%&vag fiaraxeiQt^etat. 

Altevg 24 iav, elra TQayydovg iuio&iioco' 
vdtw ur) nQoonxovra eavrotg Sqcovtcov, alV avouota*K 

"Alftrj ** avx eoxiv iv avT$' ini %ov arfiolg xai 
moivTov. 

Akrj&oitv&eeiv #pfa5r, Znov XcoXov' Jruo- 
xohov r) vno&rjxrj. 

Allrjv 27 ftev igrjvTkov/itev, r) (T iniSueet' 
wi %w uarrpf novovvrcov. 

Alla * 8 fikv -Aevxiov, cclka 8e Aevxcoyog 
ovog <peQ€L* ini tcov ixovrcov rovg loyovg aoyfupc)— 
wvg.Totg eQyotg' Aevxcov ydcj Ttg yetoQyo$ t ftlktTog 
movg elg q>OQfxov iufialcov ixofti^ev elg *Axrr)vag' xQt- 
Ifag wtg cpoQfcaitg imftakcov, cog ollyov eignQaxfrro6(4e-- 
wc relog' tov 8e ovov neoovrog, oi Tekcovcu por&rjoat, 
flovlouevoi, eyvcooav ori uiXi ioTtv. 

Ala xai xva/uov a9, ini tcov elSevai ftev riQog- 
noiovuevorv , ovx eldorcov 8e" oi yaQ udvreig akcf. xcci xv- 
b.uov Tid-eaotv, b&ev xai Tovg anoQQrjrcov xoivwvovvrag 
tovg TteQi aka xai xvauov ekeyov. . , , 

Alig Sqvoq *°' inl tcov e % tg Ttva dlanav fielxlova 25) Apost. Cent. II. 55* 

24) Apost. Cent. II. 57» 

25) IdfJfieta ea, quae cum 
moribus ipsorum non congru- 
ttttt Cfr.Lob. adSoph. Aj. 1553. 

26) Ap; C- II. 4&. Mac. &}juq 

•iur hroTiy uurtji ' tft» VttV irj$wy. 

27) Apost. Cent. II. fta* 

28) Apost, Cept?. II. 08* I» 
Went. bis: «UZ^/hv Atvxpv, }n\ T(*v aau/u(po(tovg rovg Xdyot^ 
TOlq $qyotg na^t %4> fiivtav '. dein- 
de : aXXa pev Afvxo)vq<; Svag gtf- 
^«*. SXXa cJe Aauxtav' ubi post 
eqyoiq naqe /o {itvcov, eadeni, quam 
Mosc. offert, explicatio sequitur. 
29) Apost. Cent- II. 7&* 
20) Apost. Cent U* 76* Ma- 
car. tnt rw al&XQ^i /**v ri xai 
dqo*u>i eaitidvTtar , ittqov tJi /StX- 
ziov evQ<ivTiov. 

6 — 42 — . / 

ftfTQpvklotAfvW rtavoa/uevoi yaQTwv (iakoafm oi na- 
Xatoi, (jtereT%ov ovnov xai olvov. 

*AlK; el qoQellrj 3 \' OiCioftfia yeQOvrwv* ix to\ 
ooQog ylveTat. 

*AkxrjOTt8og 32 av8Qia' ini t&v xaQreQtov' xd 
*AlxrjOTt8og avafiltaotg' iui twv advvazw xtfi 
amOTtov. AiyeTat yaQ (tv&og TQaytxwSrjg , wg 8rj fid* 
Xovrog *A8ftrjrov d-avetv , avrrj ettezo vjteQ ayrov davfa 
zov. Kal l HQaxlrjg avrrjv <8ta tr)v evoefietav atpeloftevo^ 
xai ^avqyaytov avrrjv ix TOV a At8ov, artedwxev 'Adftrpq 
e/uol 8£ Sdxet (trjSeva ano&avovTa dvvao&ai avaflt&vai 
a)J? iyeve%6 %i toiovtov. **Ei€ei8r) Jlrjkiav 33 a7texruva\ 
ai &vyaTeQeg, xai "AxaOTog 6 IlrjUov edicaxev avrag, oi 
Xanflavei /xev, v AXxrjbTig 8e xaTayevyet, elg QeQag ^j 
y Ad[trjrov avetfJtdv avTrjg * xai xa&e£6(tevog ifti Tijg eauaQ 
ovx ifiovkeTo "AdfirjTog *AxaOTtp exdorov i§aiT0V[ievu 
Sovvat,' 6 8e nolkijv OTQartav naQaxa&toag ini Ttjv no* 
Xiv y iiivQTtoXet, avrovg. *E7tel*ict)v 8e 6 "*A8(*rjrog e%wv *Q 
Xoxctyovg vvxtioq oweXrjqt&rj ^wv' rjnelXei Se v A^ao%o\ 
anoxTelvai avrqv' 7tv&0(jtevrj 8e rj^AXxrjOTig, otl (telk\ 
avaiQeto&ai^AditrjTog 8t avrr)v 9 i^eX&ovoa eavrrjv nctQt* 
dtaxe. Tov ovv "A8(trjrov atpirjotv 6 ^AxaoTog, ixeivrj\ 
8e ovXXanflavet,* ekeyov ovv oi av&QtpTtoi, avSQetayei 
'AkxrjOTig exovoa vneQaite&avev *A8(ifjTov ' toiovto (i& 
toi ovx iyeveTOy tog 6 ftvfrog g>rjot' xara yovv tov xatQO\ -51) Codd. ct Apost. Gent. 
*I. '81. aXXy To^tXXtj. Scripsi 
&XV el wq. eapulus es*i vide 
Fritseliif commentationenv de 
Daetaiensfbus Aristoph&nis p. 
/17. sqq. -Sensus idem esse vi- 
detur, quem Ungua vulgaris ttt 
nostratum > i ita Graecorum ex- 

primit: rov trroov ?rti$te y <pa<r\v, fv rjj coq$ $x«>v? ut^eat apu< 
Luc. HermoC c. T&> — Appst. «| 

tov OWqoq. 

32) Apost. Cent. II. 71« W 
ApOgr. Dresd. ^AXxtfttido$. H^ 
ex Paiacpnato nausta sunt, queir 
vide c. 41* Matth. 

• 53) Apogr. DreSd. mXtto 
et pauUo post TttXtov. — 4* — 

lokov 'HoaxXijg r)xev vywv 34 ex weg rorrw *«£ Jlto- 
^<fot£ Ximovq* tovtov ixeloe TtOQevo/uevov i%bto& J$ 
"jSlitpog* ddvQojievov de ]A3firjTov %r)v ovju^oqov %r)g 
'AXx^nidog, dvaxzrjodfievog l HQaxXJjg im%i9eTat %(# *Axd— 
(TTq>, xci ttjv OTQaridv avrov ttiaq&eiQet* xai %a ft& Xd— 
(pvqa zjj aircov otqoti^ diavifitei, tv)v $V'Akxrp%iv rcjS 
^Aijajttf TiaQadidiooiv' eXeyov ovv oi av&Q<tiitot 9 tog iv- 
tv%uv l HQaxXijg ix tov &avarov i$QVoaro Tr)v v jtXxrj0riv' 
, tovrtav yevofievojv 6 fivd-og TtQOOavenXdo&rj. 

'AXpvQov 3S yetTovrjpa epfiXene woQqW Srj- 
iol de, ori xaxov iort to yeiTOvrjfia Tt 4 g &aXdoarjg e%etv 
r iWfi$ai. ^vrrj dfiola iorl tjj' idv dvvrj odevoat, ftr) 
idtvarjg. ^AXixvqov 8e yeiTovrjfta 37 Xiyerzat r) ddXaooa* 
wn de rj Xe£tg TLXanovixrj 38 * i%Qrjaaro dh zavnj xaX *AX- 
*px» 6 XvQtxog. 

AXXoi? 9 fiev ertetQOvotv, aXXot <T dfirjoov— 
w ml %tav za dXXozQia iti&tovzaw. 

AlAoz* dXXolat 4o iwotat vipt7tezuiv dveftojv. 
AXXoze 4l firjTQvir) TteXet rjfieQa^ aXXoze 34) aytov inserui ex Apostolio. 

35) Apogr. Dresd. e&vqoev. 
Apost ?&vtoev. 

36) Apost. Cent. .II. 54- **- 
(fttnt noQQu). Lexicon ined. aX- 
Pips, «$S tp rdX/tij Tolpqfdg, 
°nuf xat al/utj , dXjuvaog ' xa\ tag 
T W, rvpag. xvoitog Se ri&erai 
9 «|if erii rwv aXag fivoofievviv 
xorofiioy 8 iortv Ixvsouiviav. 

Matth. 

57) Hujus vocabuli exempla 
^otavit Gasaub. ad Athen. p. 30. 
c fr. Bergl. ad Aleiphr. p. 523- 
ytnorla est apud Diog. Laert. 
P* 227* Obiter etiam notari 
potest yetrovedat ex Xenoph. p. 921- yeirovtjjua et ytiTOvevtf* 
aliquoties apud Aretaeum re* 
perias. Matth. 

38) De legg. IV. p. 705. a. 
Aristid. vjteo t&p rerz. p. ^06- 
aXX* Sjuojg ita ravra JlXdrtavog 
X^oip' eotta ro feijdr^j^a ai/uv- 
oov, &g tpyoiv. ', ■ 

, 39) Apost. Gent. IL 55* ,M* 

car» — - — apqaovOiv ' \n\ rmv 

ov% eayrotg, al£ eriootg novoiJr- 

t^v, Callim. Hymn. in Cer. 138. 

tpeqfie xa\ elodretv, *v' Sg &(*>- 

oe , xelvpg apaoet. 

40) Pind. Pyth. III. 188» hAuv. 
non habet. 

41) Apost. Cent. IL 56* St*>b. 

&* ■ ■ - 4A - * 

pQttJ-Q* t7*i ICOV ttQte filv eW}fil£QOVVGWV f ccXXotl Si ivg-* 

i^ie^cmtcov. . 

v AXXo ^ ylaiJ^, aXXo xoqcovtj q>&eyyetar\ 
ini tcov ttXXrjXots aovptpcovovvttov xtxi iQi^ovtcov toit 
xQeittoaiv. 

^AXXotQict 43 pdXXeiV inl tcov ditoxv%av6vtm. 

v AXiov xdf-iov ^ 4 , aXXot <T clivavto' iril iw 
naQ iXmda ta tcov aXXcov xXijQOVOftovvtcov. 

"AXXoioi 4$ fiev yltorxa, aXXoioi de yoftcpioi* 
irti ttov XaXtov xai tpdytov. 

? AXXotQiov 46 dfitfs &iQOs* iiti tcov xatoXiyio- 
Qovvtcov iv totg dXXozQiotg , tj tci dXXotQia xaQTtovpevoJv. 

"AXXoze 47 <T dXXotov teXe&eiy xai %to(!<f 
ViteaO-at* oxi 7tQoor)xet i^oftoiovv eavtov iv vioig <xv 
xonois fevoito' itQrjtaj, di arto tcov noXvTtodcov 48 ' ovxoi 
yaQ r 7} liv ftXqoidacoot TtfaQq, tpoftov xaxeneiyovtos , *& 
zo avzrjs dtdos to eavttov petapdXXovoiv' o/ntnov ?o* tkh 
Xvjxodog TtoXvyjQoov voov *la%e. 

^AXXos 49 ovtos ^HQaxXijs' ini tcov laxvQcov xd XQCtteQCOV. T. 105. 5G- % H<u6Sov %mr. Ma- 
car. ' ln\ twk nore hfv $va7t(ta-~ 
yovrrtor, nore &€ iv nqarrov-* 
rtov. 

42) Apost. Gent. II. 64- Ma- 
car. }n\ ftov XQttTToatv fQitovnov. 

43) Apost Cent. II. 66* 

44) Apost. GeiH. II. 61« Ma- 
cat*. &XX01 xd/uov, ciXXot tovavro ' 
pTfi rfir naQ* tlitiS* rXtjQOroutj- 
ttdvrwr. 

45) Apost. Cent. II. 69- 

• 46) Apost. Cent. II. 70. Ma- 

car. tn\ xtdr ru dXXdrQttt raQ- 

frov/utfrtar. De Cleohe Aristoph. 

Kq. 392« aXXoTQiov dutov &t>Qo$. 

47) Apost. Cent. II. 73. Ma- car. aXX 9 tnov xtoQas ' TQOTfoi; 
Sti 6*tT ztOQag fixdurtjg i ut/u€i<f&* i 
ra ^"'y. > 

48) Vide infr. noXunoSo; 0- 
fjtotoTqz. 

49) Apost. Cent. II. 74- M* 
car. ht\ Ttor fiCa ri n^Qarrdrrtor. 
Plut. Thes. p. '4. b. ed. Ald. 
tTFQOt de xa\ /uerd Ydooro; w 
KoX^otg yev€'ofrat (sc. ror &r t - 
ot-'a otorrai) xa\ ftltfadyQt? ^' 
rtZfXfir Tor xdnqor , rat oio 
Tovta naQOijuCav hirai rt)r ov* 
Srtv &tjOt'toq * avror /u*rroi [**;' 
Seroj oV/ujudxov £et 4 \r€'rra nol- 
Xov? xa\ xaXovg afrZovs xartQ- 
ydo&oSat , xa\ ror aXXoi ovio — \ 7- 46 —■• ' 

v AXXog so fiiog 9 aXXrj dlaiza, ird %&v m djnei- 
wa ftiov ftetaflaXXdfievw. 

^AXV ovdsv 5l del TteQt tov (Hcoftdv zag irtt— 
foiag' ori ov dst iv avrolg %otg TtQayfiaoi fiovXsvsa&ai* 
ol yaq isQstg 5z %a isQsla TtQOOayovtsg qvxow ftetd %6 
xattuoijoai fiovXevovtai. 

*AXV ovx av&ig 53 ali07$ij^ m Xektst %6 aXciaetaf 
m %w novrjQwv. 

v AXXo ** yevog xwTtrjg* iitl %(Zv ttsqI %6 s&og 
injttayftsviaj. 'HQaxXrjg yaQ diaTtSQaiovfisvog irsl %dg 
tyvfyeiag 5S fiovg, lozico %fj Xsonf ixQrjoazo, lozqi ds 
ty {xmdXtiy, iq>* cjJ xai iXsx&r}. 

AXX *° ov %o fisya sv sazi, vo os sv ftsya. 
dyuoo&svqg , &saodfisvog %iva dqfiaycoyov dcpva, piya 
po&na, %ov%* scpq zdnoqi&syfia. 

AXXoTQia 57 ftaXXstv' iril %dv aitozvy%av6vzwv< 
? iv %ty xvfieveiv, r) iv aXXoj rivi. 

*AXV ** ov Xa%ovoa STtivsg iv z$ yQdfifiafi* 
m %m f4€d-v6vzo)v m ol yaQ ^Ad-qvaloi xatd yQctfifdd 
ixljjQovvzo cctto zu)V q>vXwV dexa di t)aav al qvXal' plov 
1 TtQMT) %6 dXcpa, r) dsvzsQa zo pijza slyjs orjfistov fis%Qi 
tov mrnta* Ssxa yaQ ovowv qvXwv, dsxa iysvovzo di~ 
mxTjQia* 6 ovv Xaxwv zo dXrpa TtQuizog sdixa^s, xal ol 
udoi ofiolcog. Taxa ovv ov Xax&vod, (prjolv, ovx idixa— 
& % , aXX emveg. Hfixlijs Xdyor *7t* Ix&lvov xqu- 
rfan. Gleanthem Sevre^oy € Hqa~ 
*iijv vocatum esse refert Diog. 
lacrt. VII. 170. 

50) Apost. Cent. II. 77, Con- 
fentit Macar. Haud inepte hoc 
provcrbium laudarunt viri do- 
c »i ad Terent. Andr. 1. 2. 18* 
Mauh. 

51) Apost. Cent. IL 78* 

52) ttqtt; om. apogr. Drcsd, 53) Apost. Cent. II. >79< 

54) Apost. Cent. H. U &Q? In 
Laur. bis occurrit: sea secuncU 
vice dcmum interpretatio ple- 
na profertur. 

55) Apogr. Dresd. iQvfreia;. ' 
.56) Apost. Cent. II. 82* Ab- 

est a Laur. 

57) Apost. Cent. II. 83. Vi* 
dc paullo ante. Matth. 

58) Apdst. Cent. II. 85- Ei 46 ~ . *A\<ii 59 Staofttjx&eis ovat% x av ovzooi id 
<rc5>? naQanatovztov' tpqoiv ovv y ov %d %v%ovta Ovzog oJye-, 
Xrj&rjoezat diapQex&ds dloiv, tog ini doxov %ov ioyw\ 
nocovftevos, otztves Oftrjxoftevot dloi> fteXzioves yivonat* 
afia (Je xai naQatpQOvovvzas vno fte&rjs (ZQ&xoftev ikaly 
xal dXol, xai totpeXovvzat* r) wg naxv8eQftov avzcv %fov- 
d£ec* td ytxQ nax&a vno ntpekrjs ztov 8eQficcziov akoi pa- 
Xazzofieva evQvzeQa yivezat* ovatz* av ovv f tprjoiv, tvito- 
§aXtov zr)y naxvzrjza* zr)v aQxr)v 8e tpccotv etQrjo&at vtjy 
naQotfiiav dno ztov xeQafteitov, ooot$ dXes iftfidlXtmat** 
vneQ-zov fir) i^iozao&at tby olvov evxeQufe. 

^AXtonrj^ 6l 8toQo8oxetzat* ini ztov Qgdiog d®- 
Qoig dXtoxoftevtov' KqcczIvos voftotg* ifttov eig fiioov exa- 
otos dXtonrj^ 8toQo8oxetzat 9 xai zo dvdnaXtv* dXtour^ 
ov 8toQo8oxeXzat* ini ztov ftr) Q^dicog Scoqols ftetdo- 
ftivtov. 

Tovd[ x F Q aa l° v S ixivovs xazaytovioaa&ac &iXov- 
pav tr)v dXtonexa ccveiQyovotv aiztov zd xkvzQa* r) <5s 
7J0vx c0 S xc *i TtetpetOftivtos tov eavtrjs oz6fiazo$ dvcczQeim 
avtovs xai xXivec wtziov$ t dvao%toaoa te io&iet fyttdias' 
zd 8£ fUXQa ix$v8ta StafrrjQtoot ndw ootptos' TtaQa trpf 
ox&W wv ntycafiov eQxovzat 9 xai zr)v ovqov xa&taotv elg 
zo v8(oq * za 8e nQOOveovza iviox^zai ze xai iftnXdooexai 
%Q v 8aoel %tov zqixcov' ai 8k ivtoxoftevac zov fiev vdaxo^ 
avaxcoQovoiv* iX&oyoat 8k els za ^qcc %(OQta 8taoeiovoi 
zd$ ovqccs xal ixninzet zd ixO-vSta^ xai ixetvac 8et7tvot 
dpQOttriQv ixQvot' neiQCcv 8e notelzac zov ftr) otpaXeqoi 
tonov' ovzlos* naQapdXXet %6 ovs irii *V xQvtfzdlktp, x<*> Aristoph. Plut. 975. ubi vide 
Schol. cfr. V..277» Matth. 

59) AposL Cent» II. 67- Ex 
Aristoph. Nub. 1237* 

60) Arsen. fidllovjai vno rov. 
Apost. IpflaXXovTm enl ro (1. tw). 
^cripsi t t u/S. vntq, quod cum vno saepe confundi ostendi ^ 
ep. crit. p. 44. De permuta 
tione verbi simplicis et com 
positi vide ibid. p. .6* 7- 

61) Apost. Gent. II. 48- Ar 
sen. aX. ov SwooSox. — Tov 
X*Qo.*qq. sunt ex Aelian. Hist 
Anim. VI. 24. Matth. _ 47 — 

fib atoSfjrai pr) vrtrj%ovv xcrrw to Qsvpa, firfii vnorpo- 
(povv rpv%rj elg ftdd-og, r) de tog harwti %(# xQvardXXy 
toxQoel, ei dk pr), ovx av imflalr}. 

^AXdnrj^ 6a tov povv iXavvei' %dvtsxat irti %wv 
jtrj xard Xbyov dno$awbvt(ov , r) ini SoXeQwv xai (uxQtHvy 
omog 8e [teydXa xaraycovi^ofiivcov aq>QOvag^ 

A dXdnexeg atav S , eaO(avrat oqtrjxlav ev^exov^iivrjv^ 
mat (tsv dnodTQiqovrai *bv %rjQafibv, ixvevovaai xal 
wg ix zmv xevTQcov TQwaetg qJvXazTOfievai' xa&iaot de 
fTjv ovqov daovrdrrjv Te ovOav xal fieyloxrjv tr)v avrijv' 
lal diaoelovat zovg oq>r)xag m 61 de nQoaiQ%ovrac rcjJ twv 
ttyiw iaaeV ortav &i dvcmXr\a&(oaiv ^ 53 avtcSv, nQog— 
afanovoi %rpr ovqov r) t divdQq> r) Tol%q> r) alfiaOiq* naio— 
umt de ol aq>r)xeg dnofhrjoxovoiv' elta rjXO-ov ini tov 
mov xdt tovq Xoinovg rtQOOavaXi^aoai xal dnoxt&ivaoai 
taxa wvg rtQWTOvg' atay di ** iwotjowoi Xotnbv elQr/vtp 
tim xal dnb rdv xertQcov iXev&eQlav, xadijxav TOOTOfia 
xai ra oqrjxla iod-lovoi, /xr/te &OQvftovttevai, firpn tm 
xwpa vqtoQcifievau . v • ' 

H di &alaoola dXdnrj^ dt dxQaoiccv tov deXiarog 
ovx anixezat 9 xaraq>QOvel 6i tov dyxiorQOv xai dXofkra 
wixtoqe xai anixetQe r^v oQprjv. 

di 6S xaXov/uevog yjqvahanrfe e%ei ftiv to elSog to 
tov xqvbg, navovQylg Se dixaiorara ccvtlxqIvoito tjj «AgJ— 
raw, xai eozi fiiv %rjvbg fiQa%vreQog, dvdQei&teQog de* 
*&%(OQeiv Sftbae deivcg* dfivverat ovv xai derbv nal ctl— 
hvgov. Oi de %rjveg ^ 6 diaftslfiovteg tov TavQov to OQog 62) Apest. CeDb I. 52. Ex 
Aelian. Hist. Anim. IV. p. 39- 
^atth. 

63) Apogr. Dresd. aranfa- 
twtv tti/T«, xmde conjeci pri- 
m «m ay<mXaxt3oiv. ApOSt. ara- 
''pfrfotr avrwv. Mrtfo Jota postscriptb facile nasci .potuit ex avrtor. 64) Apogr. Dresd. Sk om. 
pro eljttjrqv praebet f^ju^y. 

65) Ex Aelian. Hist. Ahim. 
V. 30. Matth. 

. 66) Ex Aelian. Hist. Aniiri, > — 48 — 

dedoixaai %ovg aerovg 9 xal hxao%6g te avrwv Xl&ov iv- 
daxovreg, iva (at) xQci^waiv' vjOtcbq ovv i/ufidXXovreg a<pi<f§ 
atofuOv, dvaTtetovtat atwTttHvreg xal %ovg detovg %a noUA 
ravTfi dtaXav&dvovot. QeQptOTarog %e aQa w xal tj}t 
q>votv dicmvQOJTccTog 6 %rpj y cplkovTQog ioTt xal vq&m 
%<?LQU xal TQOtpaTg fidXtOTa %aig vyQOTcrtaig* ei de xoi 
i§avaivot%o ino Xtpiov, ddgwrjg <pvXXov ovx av ydpty 
ovd* av andaat $ododd<pvyg' 6t3e yaQ, att %edv^etat\ 
tovtiov %tvog ififpayciv, 

v AXX<av 67 la%QO$ 9 aviog SXxeoi PqvioV U 
%ov TQaytfdov, xal oacpqg. 

*AXcivrj%ov ^ 8 dvdQano^ov^ %6 evreXig xal TtQog 
aXag wvq&ev' o&ev xal MevavdQog 69 * QqcJ^ evyevqg $ 
TiQog IxXag ujvrj/uevog. 

% AX&v 7 ° ftedtfivov dftopaytiv' iitl %tav d%a- 

lAXtoitexi^et 71 TtQog k%&Qav dXcoTtexa' iitl 
t<Xv i^anctt^v ^ovXofxevcov %ovg dfiolovg. 

™AXX<ag 7a ydetg' enl t<3v ftcctipr novovvtwv. 
™AlX<ag 73 dvaXioxetg v3ioq* inl twv /Ltarawno- 

vqvpvw. \ , > ' 

*AXoyto%6g ia%t nag 6 iv %otg. avftfiaivovai xaxd %rp 
yvotxrp dvdyxrrv dx&ofievog* V.~29« Matth. Apostol. haec 
om. 

67) Apost. Cent. II. 58* Eu- 
ripidi tribuit Suidas. Similia 
invenies apud Wyttenb. ad Plut. 
Moral. p. 71. F. 

68) Apost. Cent. IL 59* 

69) p. 257» ed. Mein. 

70) Apost. Cent. II. 60. Ma- 
car. in\ Ttav a/uvq/uovoijvTtov rtav 
iplXtav* Plut* jjfQi noXvtptXias c. 3* 
de amico multis annis spectato : 

'rpv QQvXJLovftevor ixstvor XS** 1 ? rtav aXtov ovyxaTS&qSoxtot f*t~ 

St/uvov. ubi Wyttenb. 

71) Apost. Ceni. II. 62* Ma- 
car. aXtontxi^tiv nQog It4q<xv *- 
Xtansxa ' tn\ rtav Toug opoiovi 
i\anaTav tyxetQovvrtov, 

72) Apost. Cent. II. 63. Con- 
sentit Macar. apud quem scrip* 

tum est SXtog u&etf. 

73) Apost. Cent. II. 84» In 
Laur. bis occurrit: primuin 
consentit cum nostro; altero 
loco: i7ri rtar paTatoXoyoitvTtdV — 49 To a fisrcc tov fi. 

^Jftak&elag * xeQag 9 inl twv a<p&6va*g xal «v— 
iaipomg ^www, mi %r\ TQO<p(ji avrov ^/uald-eiq: 6 Zevg 
i!; alyog TQegwvorj avrov naQea%e *£Qag alyog, di* ov 
i:ieftlv£ev aifrfj hav, b av fjxrjoaTO. Kal alXcjg' Aiye— 
lai Trpf c ft/av, Texovoav tov Jta y dedcoxevai tjj Idfial— 
fatct TQeq>eiV r) di ^tr) e%ovaa, alyl vnefialkev avrdv, 
ifrev alyiov%og ixXr)&r} ' 6 toIvw Zevg Tr]v fth alya xct— 
brfiieQrjoev ' A iv t§ ovQavqi' tq di ev twv xeQarxov ag>e~ 
hiv TJj ^AnaXSeiq dedcaxe, naQaaxevdaag avrfj yevio&ai 
nray, oneg aforjoei 3 , dia tov xeQccrogt 

*0 8i Hahxiyaxog neQi ^AfxaX&eiag ovto) tprjolv, vti 
'HQaxXrjg anodrjjncjv xaTa Boioniav fxeTa 4 ^lokaov tov 
udelqndov xaralvei iv Qeomalg ev Ttvt navdo%ei f iv ip 
tjv Ttg ywr) xaXovfiivrj ^Afial&eia, ojQaia xal xaXr]' 6 3k 
tyaxkijg rjdofievog avrjj, nkelova %qovov il-evi&TO. Jfo— 
laog 8e qeQtov fiaQecog inivoel ttjv iftnoXr)v 5 Tijg ^Aftal— 
xTtiag iv xeQaxi xeifievrjv aveXeo&ai,, e§ rjg iftnokrjg, ei «ro rwr ev BixaarfjQCovg nQog 
vJa^ leydvrtov. ~— Addit Macar. 
A9vuovvTeg av S q e g ovnto 
Tpo'jr a tor tOTrjoav' SqXfj. (A 
principio excidisse videtur 
*IV.) *AXV n Xdxog. rag 
etjra; exdXeig juoXtav' }n\ 
7wy vnoxQivo juivtav xa\ neiQta- 
ptvnv \\anaruv. *> 

1) Apost. Cent. II. 86« (Mosc. 

constanter ^AuaXSCag). Macar. 
*ni TQtv euofrevovvTtov xa\ ev 
7if>aTT6vrtav' \duaXd~aCa yctQ Trj 
Tt\o<ptp xfyag eStaxev 6 Zeitg, na- 
V**(Xeuaag yeviobai auTtj , S av 
a «f« rov xtoaTog ^alrtjoqTai ' 3i- 
011 f*h 1z ova * *vry yalu alyl avrov vn*paXev. Himer. Or. V. 

15» el yuQ Tig tj juaxdqtov vtjoovg^ 
fj Alfridntov Xei/uiova ndjutpoqov, 
tj ^AijaXS-tCag x/qag trjret 0* H'!" 
Tei) , natfiv av rj noXtg Ttjv eni—' 
&V(Miav nXr/Qoiaeie. Pbilostr. Her. 
p. 344- Boiss. ^ApaX&eCag ztQag 
e/unXtjaetg. 

2) Apogr. Dresd. xafrtordQtf- 
aev. Apost. xarqaTfQvjoev. Schol. 
Arati p. 21« Kdvtov o fia$mia- 
rixog JlroXe fiafy %GQttd /uevog Be - 
oevCxtjg nXdxafiov e% *u*r+v xvct- 
vjOT^Qrjae. 

3) Apost. Sntq alTtjaeie. 

4) Apogr. Dresd. xaed. 

5) Apogr. Dresd. i/untaXqv, 
et e/untaXifg. -<■ 

7 — 50 — 

%i ijd-eXev-, tovel%o xal %$ 'HQaxXel* eXeyov ovv ol twex- 
drjfxoij ^HQaxXfjg %6 xeQag ea^e %r)g lA^aX&eiag^ i£ ov 
mu%Oj oaa fiovXoi%o in* av%^ 9 o&ev q fiv&os nQoaave- 
nXda&rj % 

c O 6 8i 2coxQa%rjg %6 %i)g *A(iaX$elag xeQag i^rffov- 
pevog %otu£%qg %ivog avacpOQag r)^itoaev' elvai yaQ gvji- 
fioloVj av ptr) %ig jj ftdX&tov, dXX* iQycrrrjg, ndv%a e^eiv 
%a aya&d' xa%d /ttev %r)v *Aj**X&eiav %ov f.ir) ttdX&wvos 
ta%%0(zevov' xa%a de %6 xeQag %ov fioog iQya%ixma%ov 
ov%og %6v eQyd%rjv ivorftiaiveo&ai,' ($6%Qvg dk ev %t$ xeqcn^ 
elvat xal %u Ofiotcc, ozi iv % %fj yecoQyig ndv%a eveo%iv> v)v 
KjQeiav exoftev* dio xal e%ov%eg av%6 eladyov%aij b xe 
dya&og dalfttov 7 >ial r) aya&r) %vxTi* 

1 • 

"Afiaga 8 %6v pavv eXxei' inl %tav dv%ia%Qoq)tos 
%t nqiovv%tov. 

*AfiaZa 9 %r)v ^A^rjoia.v fxe%r)X&ev' inl twv 
npXvxQOvloig ^rprjaeoi xjQ (J) h& V03V ' ^Aftala yaQ r) Jyfujrrjfy 
*A£rjoia de r) xoqtj. 

™Anna%a xo nXexeig' inl %<x>v xx oxoXivov %pvg 
TQonovg' dno %cov iv Kaoiip IleXovqianuiv , 61 tpvoixji 
rixWI dmicaa enXexov, doxovg inl doxolg owdn%ov%tg. 6)* Absunt haec ab Apo9to- 
lio: sumsit Arsen. ex Stobaeo 
Tit. 56. 16« In eundem sensum 
dicit Phocylides ibid. 6* 

XqqiXwv nXovTov pfMrtjv £/£ 

nlovog ayoov , 
Ayoov ydo ts Xtyovaiv *A/uaX- 
■9aCt]q Xfoaq elvai, 

7) Quem bonum Even- 
tum Latini vocant. - Plin. II. 
N. 35. 8* Hujus (sc. Euphra- 
noris) est simulacrum boni 
Eventus, dextra pateram, si- 
nistra spicam ac papaver te- 
nens. 36* 5* Romae Praxite- lis opera sunt Flora, Tripto- 
lemus, Geres in hortis Servi- 
lianis, boni Eventus et bonae 
Fortunae simulacra in Capito- 
lio. t 

8) Apost. Cent. II. 88« L uc * 
Dial. Mort. VI. 2- vuv Se ro 

Ttjg TKXQOl/LtCaS , jj OfAO^a TOV 

fiovv (noXkaxig ex(pt?pe # , quod 
adjectum est, Hemsterh. rese- 
candum censet). 

9) Apost. Cent. II. 87* 

10) Apost. Cent. II. 97- 

11) Ttiiv Mosc. om. Moxutcr- 
que Cod. habet HqXovatioTur. — 61 — 'Apa&riQ " dva^vQida ^neQt&efievog ttdot 
taittjv ideixvv' iril %dv €vq6vtojv v&xfl Ttva t m ovx 
fjoav o^tot. 

"Afia l3 didov xal Xdfi(iave* s orav nQog am- 
otor owaXkdoaiofxev x4 . 

l A/ia^iala l5 §r)fiaT'a m enl twv fteyaXtav Xcyoxv 
m xoftTtaOftdrtov. * 

v A t ftag l6 dnflTOW, ol dk dnijQVOvvTO Cxa— 
yag, im tcov dXia fiev dnatTOVvrcjv 9 dXXa d& ftrj e%etv 
oqvovftevtav. 

'AfiaQTeTv 11f ovx eveOTt dlg iv noXefitf* naQ* 
«jw Qvi*~dna}~ dfiaQrelv det. 

'Afiad-eoveQov l8 ntog elnh xal aaq>&ttT€Qov. 
Tqvqov. 

"Afienog x9 , dfi eQyov inl twv o^icog dvvoftevtav. 

v A(ifj.eQ 2 ° noT* ijftev, del Ta neqvat peX%lw* 
lOJULVovfievoi ol ^A&rpcaot tovt eXeyov. 

"Afifieg 21 noT f/fieg dXxtftot veaviat* 
Aamvixrj r) naQaftoXr), dvrl tov rjfietg nor* ijfiev* tqiojv 
7*Q X°i}w ovtcjv xard Tag TQelg r)Xtxiag xat owtOTafie— 
w iv Tcug eoQraig, 6 ftev tcjv yeQOvrtov aQxifievog tovt 
tUytv' 6 dk tcov veoneQOJV xdl dxfta^ovrtov , ~ * 12) Apost. Cent. III. g. 

13) Apost. Cent. III. 12. Ma- 

^ar* im rwv an Cotujy xa\ ayviti- 

fiovtay. 

U) Apogr. Dresd. ovvaUd- 

15) Apost. Cent. III. 10« Di- 
ctum ad analogiam twv a/ua£i- 
«W U&<ov. Xen. Anab. IV. 2. 
3. Cfr. Hor. Ars Poet. 97. ses- 
^pedalia verba. 

16) Apost. Cent. II. 96« Ma- 
«*• Jrjlj. Vide Schol. ad Arist. 
p *. 289- 17. Apost. Cent. II. 97- ad- 
dit in fine: ovx Sti iv rtoSe, 
dlla xa\ Iv aUoiq. 

18) Apost. II. 98. Abesthoc 
a Laur. 

19) Apost. Cent. III. 11. Ma- 
car. Sijl^. Vidf Boisson. ad 
Nicet. p. 8* 

20) x Macar. c?/«c nox* fyec 
(sic) avrl tov yjuelf nore tjfitv. 

21) Apost. Cent. III. 6- At- 
sen. tzot 3 r t fitv, sed litterae v 
in Cod. inscriptnm erat g. 
Matth. Vide Plut* Lyc. c. 21- 

7 * — 52 "Afifieg da y iofiev, al de Ijjg, itelQov lapi 2S ; 
& de %tov vrjnicov xai ovnto ax(ia£ov%cov , 
"Afipeg de y* iooo/iteo&a 23 nollco xaQyqveg a *. 

^Apelovg 25 ycovia' inl %tov ()$&vj,uog xai aQytog 
xa9rjf.ievwv. ™Eo%i yaQ %o)Qiov Aifivrjg iy anoxQigxp, 
*AfieXovg ycovia xalov/nevov. 

'Afiieivovcov 26 oicovtov %v%elv* eiti %cov ix xa- 
xtov elg ayaOa fie%afiaivov%cov. 

^Afxeivov 27 %f uXji &eia OvyxcoQr)oav%a %r)v do^av 
vix^Vj r) %f\ do^rj ovyxcoQrjGawa TtQog %r)g ulrj&eiag r)r- 
%aod-ai. 

^Afivvei a8 tog eotxev r) itayrj' im %tov dta %rjg 
alkcov ancoXeiag oco£ofievcov. 

*A[iovoo%eQa 29 Aeiprj&Qlcov' ini %tov aitai- 
dev%o)v' Aeipr}$Qiov yvcQ OQog IIieQixov, ov%e /iiXovg 
ajtlxog, ov%e 7toir)(.ia%og ewoiav lafiftavov. 

^A/ifxov 3o f4e%Qelv m ini %tov avr)vv%a itoiovv%tov. 

*Afivo%\ 3l niveiv' keye%ai hti %cov anvevtni xai 
avev %ov avanaveo&ai mvovrtov, oiovei fiijde 3a /ivaav- 
%vov* %ov av%ov e'xe%ai xai'%b i^a(xvo%r)oai. 

AficpidQOfiiav 33 tiyeig' %r)v nefimrjy ayovoiv 22) Pro nel^av JLa/3'e in marg. 
legitur auydaSeo. Matth. Ita 
Iegitur apud Plut. Instit. La- 
con. p. 338. B. ubi vide "Wyt- 
tenb. 

23) Godd. eod/Te&a. Scr. eo- 
«opeofra. 

24) In Plufcarcho duo Godd. 
Gardinalis Rodulfi et Vatica- 
nus xqefoooves. Arsenii Godd. 
•caqoveq. 

. 25) Apost. Cent, III. 3. 
26) Apost. Cent. III. 2- Mosc. 
ct Laur* duitvtov oiufvuji-. Macar. 
•Qnsentitt 27) Abest a Laur. et Apost. 

28) Apost. Cent. III. 8« 

29) Apost. Cent. III. 1. 

30) Apost. Cent. III. 5. hu 
tcov aSvvcrTWY. Similiter Macar. 

31) Apost. Gent. II. 95. Ho- 
rat. Od. I. 56» Thrcicia vincat 
amystide. Callim. Fragm. CIX. 

xa\ yaq 6 Qf»rfivUi]V juev' aixeGTv- 
ye %av86v ajuvaTiv Lta^onoTeir. 
Vide Spanh. ad Julian. Or. I. 
p. i5- C. 
. 32) Apogr. Dresd, Sh. 

33) Apost. Cent. II. 89- Ad 
rem cfr. Bottigcr Amalthe* — 55 — 

m wig fiQitpeoiv, iv rj dnoxa&aiQOvtat %dg xelqag <** 
owaifjdfievai %rjg ftaiuioecog' %6 de fiQttpog naQagteQOVoi* 4 
irp totiav %Qexov%eg, xai duiQa niftnovoiv oi nQOOr)xov— 
kj, ibg inl %6 nleiOTOv nokvnodag. . Aeye%at ini %(av 
xabaiQOftevcov , xai Avoiag iv %u) neQ{ dftpkutoewg' fjfteQa 
ug Tffeto ini %olg veoyvolg naidiotg, iv fj %6 pQetpog 
naoa %rp eotiav e%Qexov <peQOv%eg, xai naQu %uov olxeicov 
tal tpDjtav nolvnodag xai oqniag iXdftfiavov. 

Anyi&eTQ) eniveg - 3S ' ini %ulv ^uyQonorovvvtov' 
au(fi$e%og de io%i tpidXrj r) xa%d nav fteQog av%fjg Ti&e— 
!iivr$ anvd-fievog' ov %6 naQ rjfilv 7to%rjQiov 9 dXXd yevog 
USipog, ix rtavrog fteQovg dwdfievov edQav exeiv. 

*Afttpt&aXr)g 3G eQto^g io%iv iv r)filv m 6 iv dfi~ 
tjQitQoig $dXXu)v, 7} tpiXoig r) yovevot, xai firjdevog cJp- 
napivog. 

AfivQig 2r fiaive%ai' ini %ov tpQevr t Qovg' ov%og 
SuoQog vno 2vftaQl%tov neftcpSetg elg delcpovg neQi ev— 
iuittoviag, xai %ov &eov XQ^ aaVT °S^ dutoXeiav 2vftaQL-> 
rwv heoO-at %6%e, o%* dvd-Qtonovg &etov nQO%iftr)ocooi, 
fcaacefievog dovXov, nQog iBQtji ftao%iyovftevov xai nQog— 
yr/ona %u) ieQu) xai ftrj dnoXvoftevov 38 , vo%eQOV de elg 
io iov fiao%iyovv%og na%Qog ftvijfta xa%acpvyov%a dnoXv~ 
Srvai, owelg %6 Xcyiov , i^aQyvQiodftevog %i)v ovoiav 
wffiEv 39 tlg IlelQnovvrjGov. °0 *ovv Xoyioftq) inoiqoe, ' v °l- L p. 55* et qui ifoi laii- 

danlur. 

*}) Apost. tpioovoi naqa rijv 
taiiar, 

35) Apost. Cent. II. 90. Cfr. 
Eostath. ad II. y,. p. 1299- 54- 

36) Apost. Cent, II. 91« Ari- 

^0ph.Ay. 1737. d/A<pt!)alr)g fy w? . 

Eusutb. ad Hom, II. x . 496. 
•^ff- ot natg o d/ucpoTtow&ev 
**Uiov ijTot evSat/uovwv , tjyovv 
^'«r^ xa\ ptJTtjq neqCsufiV. Cfr. 

Lop ay »4 Heliod. h i%. p, tt\. 37^ Apost.' Cent. II. 95. Ex- 
positio sumta est ei Eustathio 
p. 298- 2. qui sua ex Pausa- 
niae Lexico rhetorico mutuatus 
est. Macar. ln\ twv xafrijxov 
fiiv n nQaTTovTwv, do^av 6k /ua- 
yiag Tiai SiSdvTnyv. 

58) Apogr. Dresd. anolXv- 
jievov. 

39) ApOSt. anrfyev. — Partf. 
cipia aowStTtog juncta, ut h. t 
our elg t$ Idyiov, iZaQyvoiod/uevog 
Trjv ovo. praecioue amat lion; — . 54 — j 

tovt* eig /uaviav JvfiaQtTca juireaTQexpav' 6 de %%$ y$k 
np Sia %r\v TtQognoirftov fiaviav i&av/udod-rj* 

*Afivia ** &eQi£eiv' iril %tOv XQovtp vtneQov ri 
fitOQOv/uevotV orav yaQ afivla f n ovx aitoxekQerai. \ 

*Aficpix%vovi.xov 4l ovv&SqioV to ^EXXrjvixov fl| 
Slxatov awrjyero Se iv OeQjuoTtvkaig' wvofiaadv} Se nci 
aTtb ^AfKptxrvovog tov JevxaXiovog, orti ocvrog owrjyctfl 
%a e&vrj ftaotXevcov , tog tprjfft Oeorto/uTtog iv dySorj' tavti 
Se rjv SdSexa' "lo>veg, JcoQteTg, Tle^ai^ol, Bouord 
M&Sovreg» ^Axaioi, O&iuhai, MrjheTg, Jolorteg, 4w*& 
veg 42 , jdekcpol , Qwxielg ' r) arto tov TteQiolxovg eivat TtSi 
Jekcfcov rovg awax&evrag • cbg ^Ava%ifjievr}g iv nQvwi 
'EXlqvixuiv* To a fie%cY%ov v+ ^ 

9 Avaloxvvrog x xal avSrjQovg avd-Qtartog' ha 
%tov aTtrjQvd-Qiaxorwv xai fir^Seftiav [ieTc$bXr}V tov ttjo- 

CCOTtOV TtOlOVflkvCOV. 

*AvayvQaatog a Saifitov* cofwrarog 6 *AvayvQu- 
aiog 3 ovrog. 

*Avai fiaxrov 4 ea%r/0e %QOTtatoV eitX tojv avw 
xtvSvvov xal tpovcov fteycc %i xcctooQ&taxbrov. gu$. III. p. 70« Villois. eXg 
drj xviav tiov 7i(to/9aT€VTix<av d/ue"- 
Xetav (pvXdSag , xqtag a^ndoag £- 
yvye. Vide Villois. not* p. 127. 
145. — Julian. Misop. p. '355. 
A. 6 Sh aotxcSv, Atu elqyd/uevog, 
dtpetg jU6jU(peo&ai rov dfitxovjue- 
vov — TQfnei. Plut. Instit. La- 
con. p. 237- A. tovtov Sel tov 
tio/uov yvpvaad/uevov Aaxcjvtxuig, 
j(j) JEuQdira XeXovjutvov enoxlja- 

ofrai. Cfr. Boisson. ad Ari- 
stacn. p. 256* 

40) Apost. Cent. U.J&. Cfr. 
Eustath. p. 1624* 14* j 41) Apost. Cent. III. h> 
j 42) Codd. Atve^dveg, mox m* 
qtoixiaTovg pro neqtoCxovg. ** a ' 

car. addit d/u(polv x F Q oir ' ^*' 

1) Apost. Cent. III. 13- «'- 

vog e'€ aSd/iavThg vj aiSdoov **' 
XaXxevTat fieXatvav xaoSCav. * * 

dari apud Plut. de Util. ei 
inim. p. 91. A. 

2) Apost. Cent. III* 35* 

3) Apogr. Dresd. ^Avayh** 
aog. . 

4) Apost. Cent. III. 64- *?• 
stid. Panath. p. 180- /udvoi yn 
andvrtav dv&Qainior to Uyop* — 55 — ^Avaficcdrjv 5 avartavouai' istl x&v auekwv. 

*AvdQog 6 xaxwg TtQaooovvQg ixTtodwv <pl~ 
loi* ml %wv iv zoig xaxoig ftrjdeulccv evQioxovzwv TiaQa 
zolg (fllotg wepeketav* 

^AvdQairoSwdrjg 7 &qI%* irtl twv r)hiMwV JlAa— 
xW exovzag avdQano&w&eig inl %r)g ipv%rjg fQi%ag w* % 
ufiovoiag. 

^AvdQtavra ' yaQyaXi^etjg* ml rwv adwarwv* 

^AvdQog 9 yeQovTog urjnoT* elg Ttvyr^v oqI/v' 
m %w vtQog evia ur) %qtjoIuwv. 

^AvdQog xo <T enoQxov yever) uetOTiio&ev 
R//avwv* rrjg Ilv&iag r) yvwfirj, rjv etQ^xe jtQog TXav- 
w %ov ^Emxvdidrjv 27taQTtdtr]V. tor &q tovto dvat/uaxTOV tqq- 
sofioy torrjaare. Plut. Timol. c. 
57« Twy uiv avTO&i xaxtov ■ vno 
T ?» T W? nQoexxofdio&*\g dvat- 
pazTo; xd\ xafraQOg, — — ra 
«t nUloTa Tfidnata tuv dytiSvtov 
toazfiuTa xa\ dnevfrrj Tolg noXt- 
t<",- xaraoTtjaag. Flamin. C. 71. 
iiiyov Seiv dvaC/uaxrog avTr) xa\ 
wtvSrjg (ptQopfvt/ t6 xdXXiarov 
*a\ TrtQijuaxqTOTaTOV dfrXov. AgeS. 
c * 53- Aa%iSa/uog &*. 6 vlog av— 
rou — ivtxrjaev IdqxaSag Tr)v Xe- 
pfihriY aSaxquv /ud%r]v ' ovSe\g 
K°Q tneae twv fteT* avTov{ ov%- 
>ov; /fp Tc j v evavTtiov dveiXev. 
Themist. Or. II. p. 37. C. tft- 
tovm fiey Qyy gnaoTiaTai dvat- 
wcrroy tiya xa\ aSaxQvv vtxrjv^ 
™ fj; \4(jy.dSwr exQaTtjaav /uerd 
Xf i v f y AfvxTQOtg dvfiipoQav. 

h) Aristoph. Plut. 1123. . 

6) Apost. Cent. III. 18. Ma- 
car ' tifiri. Aristid. Panathen. 
r 112. xa\ Tr)v TuxQOt/utav evrjX- 
^tv ou ydo exnoStov Avai xa- 
T > .,' s * f piXov xaxcSg nQa%avTog, 
ft ^« noXXovq xal twv nodo&ev Siatpdowv en\ ToTg utv %rj {iaoi tpt— 
XovgnenotrjTat. t 

7) Apost. Cent. III. 19. Cfr. 
Eustath. p. 79. 7. — Platonis 
locus est in Alcib. I. p. 120* — 
Pro xpvxrjg Mosc. habet y^. 

8) Apost. Cent. III. 20. Cfr. 
Lucian. Hermot. c. $\. wW^ 
el dv S idvT o g FQtov eTvyxa-*' 
veg, etc. Apud Diogen. Laert. 
IV. c. 2« 3. Phryne de Xeno- 
crate illecebris suis immoto di- Xlt: tag ovx an avooog, aXX an 
dvSoidvTog avaaTatrj. 

9) Apost. Cent. III. 24. Ar- 
sen. itr/yr}v 9 sed priori rj in- 
scriptum v. Matth. Etiam 
Laurent. nrjyrjv. 

10) Apost. Cent. IIL 29. 
Pausan. II. 18, 2.. TodTotg r)v 

dqad/uoXoyouvTa, fjvtxa r) Hv- 

xtta rXavxy T(p (Cod. Angel. 

tou) ^EmxvSovg 2na^TidTn^ fiov- 
XetSaavTi entooxa oudaat , xa\ 
TovSe e\nev eg Tovg ditoydvovg 
xartfvat Tr)v Stxrjv. ColL VIII. 
7, 8- Fl&t. Polit. I. p. 364. D. 
naiSag ydo naiStav tpao\ xa\ ye'-. / 56 r 

% Av6q\ " Avdcji TtQCcyftaTcc ovx yv, dkV av- 
% 6 g i&elcov iitQtaTO\ inl tcjv xaxd eavroig imcmio- 
fisvcov' Kqolaog yaQ eavrq nolifuov ineonaxo Kvqov. 

Av$Qog 12 yeQovTog do&eveg ro xQaviov* in\ 
tcov eig /nrjdh %Qrjoif,iev6vrcov' nav yaQ to ocbfta tov ye- 
Qovrog do&eveg. ' 

^AvdQog yeQOVTog ,3 al yvd&oi , flaxTrjQlct* 
inl Tciv iiQog to yrJQag noXXd iod-i&vrcov. 

m 

*AvelniOTOV x4 (llov ^fjg' tov xdlliOTOV eiQ^xa^ 
tiiv ^AzTixoi' iv c/j ovx elg ilnidag inTorjtai^ dlla ^ccx^ 
20Tiv rjdrj Taya&d' ovrco JJivdaQog. 

^AveQQicp&co l5 xvftog' inl tiov dvelmOTOig ectv~ 
Tovg imQluTiTOvvrcov , vno Tivog filag ovvco^ovfievcov. 

*Avef.tovg l6 yecoQyelv* nQog Tovg novovvrag, xal 
Hydevog (xeTaXay%avovTag. 

"Avefiov l7 dvxTvcp &rjQ$g 9 inl tcov ddvvarcov. yog xaTdniafrev Xetneo&ai rov 
valov xa\ evoQxov. 

11) Apost. CenC III. 36. Post 
entanw/utvwv Macar. pergit : na- 
qdaov Kqoiooq eavTto noXt/uiov 
eneondaexo Kvqov ? o/uotov xa\ 
to dvdyvQOV xtvet (de quo VI- 
de Boisson. ad Theodor. Hyr- 
tacen. Anecd. Tom. I. p. 268»)' 

12) Apost. Cent. III. 48- Ma- 

car. d. y. dara(p\g ro xq. Ut Ze- 

nob. et Diogen. — Jldv yaQ to 
a. sqq. om. 

13) Apost. Cent. III. $2. Mac. 
ent tiov n(iog r<*> ytJQa noXXct eod". 

14) Apost. Cent.III. 50. 

15) Apost. Cent. III. 32* Ma- 
car. dv€Q{(p$io (sic) xvftog' inl 
Twv eavzovg xafrtivTtov elg xiv- 
Svvor. Menander apud Athen. XIII. p. 559. C. SeSoy/uevov r\ 

nQoyju*-. dveoQup&co xvfiog. * 1U ; 
Jul. Caes. c. 52. TtXog Sh ^i 
&v/uov tivoq, (ogneo d<p€ % tg * aV ' 
vov ex tov Xoyio/uov n-Qog t\ 
jufXXov, xa\ tovto Srj to xotvM 
Tolg elg Ty%ag e/upatvovotv an^ 
Qovg xa\ ToXyag tiqooi/uiov vnst- 
nwv' *AveQo£<p&a) xv^o; 
oJQ/urjne TiQog ri;v (hdftaatv. *^ e 
narratur in vit. Pomp. c. 60. ^ a " 
c. 14. SfjXog /> ev&vg a7iet{>ta*« 
^QaauttjTt tov nsQi t<ov om 
dvnvQifoDv xv/3ov. Lucian. pr< 
iinagg. c. 16- ToXurjato ava? 
§t'y,ai tov xJ/Sov. Aristif fah 
tmv tftt. p. 142. xa\ cig v»'l 
ndrrtov xvfiog dveoQtnTfTO. 

16) Apost. Cent. III. Wl* 

17) Apost. III. 56* — 57 — \4viuov ** jzediov* ini tvjv eifieTaftoXwv xai xoiJ- 

^AvemaQiaoav l9 , ini tojv fxexayivojoxovrojv ini 
wf ol tfaQ IlaQioi Oftoloyrjoavreg naQaioioetv *Jt&rj~ 
vcdoig xtjv no/uv votzqov fteTeyvtooav. 

^AvrJQ ao 6 tpevytov xai ndliv fia%rjoeTai* ini 
nfo foeQakxeZ vixrj %Qto(.tivoyv TarTetai. 

v Av9-Qaxeg 2 * o d-rjoarjQog' ini tojv ilnt£vmov 
uh dya&d, xaxovfdvow de 9 *dq>* ojv r)v avroTg ly tojv a— 
-/a&viv ilnig' r) x% ini itov, itp* olg rjkmoav, dtaiftev— 
o&inuv' cog 6 Aovxtavbg, ixvfrQaxdg fioi tov ^rjOavQov 
taiyrjvag. 

v Av9-Qtonog evQinog a3 * inl tojv i>qoxa /*era- 
faUofiivtov xai aGTafyirjrwv av&Qamov. 

*Av&eZ TtQog imOTvfirpf tyvyv n onore al tov otoftarog 
a*//ai xjqovov ptrjxtt, ftaQaivovrat. 

*Av&Qtonog * 4 dv&QWTZOv daiftoviov' ini twv 
vxqoodoxrfctog vtv* dv&QtoTiov oto^ofiivojv. 

^AvrJQ * 5 tpevyiov ov ftivei kvQag xrvnov' ini tojv 
Ttt$vjQ xai o^itog ocpeilovrojv txaOTa nQavzetv. 18) Apost. III. 57- Macar. 

*<n xovtptoy Olll. 

19) Apost. III. 62. Macar. ln\ 

iwr jutTaytvtofJXurTow' Udotot yaq 
fHTar.uil>avTPz\<lfrqra{oi$ 3t da&t- 
ritav au$ig fXuaav ra Ofioloyrj- 
*»Vro, avp/ua%iag evnoQrjaavreg. 

20)Demosthenes ad fugam su- 
am eicusandam his verbis usus 
es*c dicitur. Cfr. Virg. Aen. It 
367* Quondam etiam victis re- 
dit in praecordia virtus. 

21) Apost. Cent. III. 22. Ma- 

^P* &yfrqax.tg 6 &ij6avQ0g nnptj- 
»'*" *n\ Ttav etp* oig SjZnia&r, 
tHiytvoMvjtov. Phaedr. Fab. IV. 
3i. ed. Bergcr,: Carbonem, ut 
ajunt, pro thcsauro invcnimus. 
Qupni gpes delusit, huic cjuere- la convenit. Lucian. Hcrmot. 
c. 71« old pe elqyaotOy ta jiuxX- 
vp , avfrqaxag juoi tqv xryoauQor 
aifotpi]rag. ( Hunc locum respe- 
xisse videtur Apost.) Timon. 
c. 41- 7i6 f Jfv /quoiov ToaocTov ; 
r) nou orao tuutu eaTt\ Sfaut 
youVj {**] uvirQcrxag tvqto. PIlllOpS.' 
C« 32» to youv tov ?.dyov ixtiro, 
uvfrQaxfig r tl uiv 6 ^Jr^aavQoq nttp»;- 
vag. Navig. C. 26* ndvu aoi dno 
XfnTtjg ' XQOxiji 6 nag ouToat nlou- 
Tog dnrJQTijTat , xa\ ' jjv txt-ivq 
anooQayJj , ndrra ol'/#roi , xa\ 
av&Qax*g aot 6 $rjaavQog furai. 

22) Apogr. Dresd. >; ot Inl. 

^5)..Apost. Cent-sIIL'25. 

24) AposL* Cent. III. 55» 

.25) Apost. Cent. III. 55« 

8 — 68 — "Aydqmiog, 26 evQirtog, %vfy evQiTtog, ^dtdvoia a>- 
% QiTtog' %av%a irti %cov ncdi/uftoktov. 

*Avih%otg 27 tioqXv dvaftaivei ittl %6 %eyog* 
inl %cov apa&wg im %iva e^ya iQxo/nevcov. 

^Avetpy^ievat 28 Movacov d-vQaf im %oov e£ 
hoi/aov kafiftavovtcov %a xdllio%a im %fj ztaideia. 

*Av 29 (xr) Xeov%ij i%ixvel%at y %r t v jdkcoirtexijv 
TtQoaaxfhov' 6 vovg, av fir) cpaveQcog afwvofievog dvtiyrfa 
navovQyia %Qr}oai. 

*Av%l 3o xax^g xvvog avv ditat%^i£ m im twv 
xcdd dv%l xaxtov dnodid6v%cov. 

°Avor/tog 3l veo%%6g excov deixvvot %r)v eavzov veoooiuv. 

^Avdyxji 3a ovde -d-sol iid%ov%at % ofioia Tjj* 
%fi 33 dvdyxrj %Qt) Ttei&ea&ai. 

*Av m (tr) TtaQJj XQeag, %aQi%tp a%eQx%eov' 
naQeyyvffy 6%i del %olg TtaQovow aQxeta&au 

*Av%\ 35 TteQXrjg axoQitiov' im %cov %d %eiQ<$ 
dv%\ fiefaiovtov aiQovfievtov. 

*Av%rjg rto%og' im %cov ayav tpv%Qcov' tyvyyQog yctf> 
ov%6g ia%iv. 

*Av a%Q0vd-6g eig %aQaxag* 35 * TtQdg %ovg olo- 
H&vovg kav&dvstVy iv olg 7tQa%%ovatv. 26) Apost. Gent. III. 60. na- 
XipfidXog, qui se facile mutat, 
simulator ac dissimulator , ve- 
terator. Wyttenb. ad Plut. de 
educat. Puer. p. 4. A. 

27) Apost. Cent. III. 65- Lu- 
cian. Praec. rhet. c. 14. aXX 9 
avCnTotg Tolg noolv (7 naqoijuCa 
tpt/o\v) $/u/3atve. PseudoL C. 4« 
10 g ou juaTqv, ovSe <ptXane%&q- 
/udvtog, ovS* avinTotg noo\ y xara 
Ttjv naqot/utav , en\ TovSe rov 
Xdyov antjVTtjxajuqv. . 

28) Apost.Ccnt. III. 6$. 
2T9) Apost. Cent. "III. 67. Ly- 

sandri apophth. apud Plut. c. 7. | Ttov 8 a^tovyrtav ptj noXe/uW 
/ueta SdXov Tovg atp* 'HqaxXtov; 
yeyovoTag xaTayeXav IxeXevev' #- 
nov yctQ $ XeovTtj juq etptxvelrat^ 
noogoanTeov exel ty/v aXwnexr t v. 

30) Apost. Cent. III. 65« Ar- 

sen. {jy anatrelg. 

31) Apost. Cent. III. 59» Lau- 
rent. veooodg, supra lin. veorTog. 

32) Apost. Cent. III. 49. Si- 
monidis effatum apud Plat. Pro- 
tag. p. 345. d. ubi Heind. 

33) Tfi apogr. Dresd. pm. 

34) Apost. Cent. III. 50- 

35) Apost. Cent. Ilj[. 51. 
35 * Apost. Cent. III. 54- — 59 — 

I 

Avovg ^ 6 6 fiaxQog xa%d %r)y naQOifilav' 
rjg ivavzia, ewovg 6 ftaxQdg,..XfJQog, t)naQOif.iia. 

Av 3r oivov ai%fj, xovdvXov av%q> tfidov* ' inl 
Tbh ayad-d fihr alrowvrcjv y xaxd dl dv%iXafi(fccv6v%wv m 
r) 8s ioroQla dnc %ov KvxXamog. 

* Araxv fi p alid^tzg ** %avg 3iqr(}ovg m hu %a~ 
QaffiS xai £«Ajj£ Xeysrac. 

y Av%l 39 %a^iev%og la.%Q*ov xaxognoiq%r}g xa±- 
IsTo&a* iTzX&vfietg* inl %(av firj %alg Idlatg %e%vaig. 
aQxovftevorv t dXXd xaV naQ* wv ovx "baaz. io^av ifelxo- 
pmov TZQognohpov^ IleQiavdQog yaQ %ig lazQog dgioXoyog 
xcrra %eyyrp cSr, xal inaivovfjievog elg zd fidhoza, cpavXa 
mi7][ia%a. eyQaxpev^ 

*Av *° %ovg q>iXovg fipowfiev^ %l notrpofiev %oig fii- 
eovvzag; e| dno<p&eyfiazog~ 

*Avt 4l eveQyeoiqg ^Ayafiiftvova dqpav 
A%aioi* im %w axaQhrztov. N 

*Av noXXa pdXXrjjg 4a ,. alXov* dXXolov /?a- 
lilg* ini %wv ix noXXwv xal navzodanwv Xoytov r) iq- 
yw mtzvyxavovzeov %ov ^rjzovfiivov r) zx>v axonoik 

*A*%Qwvtog ** ovog,. xai *A%aQvtxoi tnnoz" 
inl %wv fieydXarv xai dyQiarv xai dveveQyrj%arv* %otov%oi 
yay oi oxoi iv v Av%Qom r . xal oi %nnoL iv *A%aQvaig,. wg 
QeQEXQazrg yrjoL 36) Apost. Cent. III. 47« 

57) Apost. Cent. III. 46* 

58) Apost. Cent. III. 43* 

59) Apost. Cent. III. 16. Ar- 
cliidami apophthegma ad Fe- 
riandrum medicum Flut. A» 
pophth» Lacon. p» 218« F- — 
Dc voce ^cr^iVis, quam expli- 
cat Plutarchus per a£idXoyog, 
cfr. Boisson. ad Fhilostr. He- 
roic. p. 312. 

40) Apost* Cent. III. 17. 

41) Apost. Cent. III. 21« Ma- ear. $>jXjj. In Agamemnonis hcr- 
ma, Athenis in porticu* hernia- 
rum posita, inscriptum fuisse, 
avr* ev. *Ay. OTtjoav *A%. et dtj- 
oav parodiae tribuendum essc 
docet Welcker Syllogc Epi- 
gramm. p. 224» 

42X Apost. Centi III. 23. ' 

Codd. noXXa /3dXn$.. 

45) Apost. Cent. III. 26. 
Laur. "LlrTQovtog. Macar.«vr^w- 
vioq ovog ' iru twv natiufytfy. 
Oiojuara e%dvTtav~ 

8* — 60 — 

9 Axovui 44 twv 2xv&tov (taoilea titnov imovSaiav 
i%ew itaaav aQetr]v 9 oarjv oi itvttoi aitaitowxai' €#€* de 
xai viov avtr t g ixeivqg ttSiv alltov aQetfj diartQeTtovta' 
ovxow evQiaxovta, ovts ixeivrjv alltp TzeQiftalelv , ovte 
ixelvov irtayayelv akXrj 9 awayayelv u/ucpco elg %o eQyoV 
zovg de ta ftev eteQa aOTti^ea&at ocpag xal yikocpQO- 
vela&at, ov ftr)v iy%Qifmtea§ai* ovxovv tijg imftovXijg 
tov 2xv&ov aoq)wxeqa r)v za £c5#* imjkvyaoev iftarioig 
xai tov xcd it)v y xal i^eiQyaaato to exvofAOV te xai ex- 
dixov ixelvo eQyov. tog 3e afitpto avveldov to ?tQax&er, 
eha fievroi ro aoeprjfia diekvaavto &avdrtw, Ttrjdrjaawe 
xata xQqfiyov. 

*'Avta TTotafnZv 45 * Xeiitei yytaQOvai nr t yaij ini rtov 
ivavtitog xai avtmaliv, r) tog del 9 leyoftevtov xai ywofie- 
vtov* iog otav 6 noQvog tov atotpQOva liyrj noQvov. 

~ *Av %toXtp ^ 6 7taQoixr)ar}g, iitoaxat^eiv K jLta- 
&rjarj' oti oi fiaQftaQQig xai fiox&ijQoTg avva^Qtovvvftevoi 
aftocpeQOvtai ti tijg ixeivtov tpavXotrpog. 

'AvijQ are/wjg tolg\uaatv iati dovlog. 

^Avoixeiov 47 iv ttj} rtiv&ei yeoftetQia' ini 
toiv ta ftrj TtQoarjxovta Ttdiovvtim'. 44) Ex Aelian. llist. Anim. 
IV. 7- Matth. Apostol. haec 
non habet. 

45) Apost. Cent. III. 31- Ma- 
car. avta 7i OTccjuuJv j(iO()Quoi jry- 
yai' tnl rtov ra tuuTOig itQoauvra 
iXatTtajuara ertootg TiaoaavaTi- 
&evrtav , xa\ ln\ Ttav ra ivuvrla 
mai Tiaoa yvitv ty%Ft(>auvTtav 
•jtoaTTtir. Eurip. Med. 4lu« ano 
'jrorautav Uqiuv xwqougi nuyaC. 
Sltppv 303» arta yvQ av o.'ot ra 

TtoayjuaTa, ubi Markl. Lucian. 
DiaJ. Mort. VI. 2. arto yao 7zo- 
tufiwv Tvurd ye. Ad scnsum cfr. Bcrgl. arl Alciphr. III. »33. et 
notiun ilhifl Ovidianum: in ca- 
put alta suuin labentur flumina 
rctro. 

46) Apost, Cent. III. »33. 
Laur. 7tanoiv.r t tnii. IMosc. oit 
el /iaQjiunotj. suprascriptum ol. 
Matth. Attigit hanc confusio- 
ncm Jacobs ad Philostr. Imag. 
p« 511« Schaefcr Melctem. crit. 
p. 9G» — Proverbium una cum 
expositionc sumtiun est ex Plut. 
de educat. puerorum p. 4. A, 
ubi Wyttcnb, 

47) Apojt. Ccnt, Ul 57. — 61 7- 

» 

\^fy*7£E <xn<poTeQ<xig' ** «tw icSy cmovdtj %i noi- 
Qvriuv' bfioia %fi' navta xaXcov xiveig. 

* Avt ineXaQy elv 49 * dvtididovai yaQiTag' Xeyeica 
yuo tovg neXaoyovg yeyrjQaxbrag Toiig yoveig zQecpeir. c 
^lQKnozikqg cprjol %ov neoi twv neXaoycSv Xbyov dXri&ij' 
ouoiiDg <H cpj]Oi noielv xal Tovg deQonoiag* 5tb ir zoig 
oxrjniQoig dvcoreQco pev neXaoybv Tvnovoi 9 xarwreQio dk 
hxorwcatiov , drjXovvreg y cig vnoTeraxrai r) (lia tij di— 
miOTiQayia So ' 6 de Innonozafiog iozi £<Zov dfftxcoTatov' 
tibqI neXaQyiHv de xal ^AQicnocpdvqg iv qqvioiv ovrco iprjaiv* 
*A)X eoriv ?)iuv toIolv oqviol vbfiog 
Tlalaibg, iv ro7g tcov neXaQycov xvQ/ieoiv, 
^Enijv 6 TtarrjQ 6 neXaQybg ixnerr^otfiovg 
ndvzag noirjor) Tovg neXaQyidetg TQltpcov, . 
Jel Tovg veoTTOvg tov nareQa ndXiv TQecpeiv. 

Avafil^ 5l dyxvXcov InnoTaV ini tcov /ni; xto— 
hofievcjv notelv Tiva dyad-d vizb nQayjndmrv 5a dyxvXcov 
tui oxoXicov" ol de ayxiXoc yivog cpuXayyog netyxrjg, Tj;g 
imixrjg nQO/Liaxoftevoi. 

*Av Tiontjg 53 &Qrjvog m inl tcov ddixcog naoypvzcoVy 
uici zcov Seivwv dnaXXayr)g tvxovtcjjv* ^Avribnr] d-vydxr t Q 
Kvxreiog , 7]v ecp&eiQe Tig tcov noXvtcov * & de narrjQ nejii— 
nu rtfi ddeXcpi>i xoXdoaz* 6 de eyxvov airvrjv d-eaodfievog 48) Apost. Ccnt. III. 58- avr- 
in. Macar. avrXelv dpipoitQaic, 

o/ioia Tfl ' ttuvto, xdZ/ov OtlftV. 

49) Apost. Cent. III. 59. Ma- 
f W. fjri Ttov %aQtTas dvzanoSt- 
«Wrcor. Cfr. annotatioliem Du- 
porti ad II. <>. 501. in Gnomo-v 
'og. Homer. p. 96. Referen- 
duoi huc ciconiae signum Fie- 
Uti adjunctum in nummis fa- 
miliae Caeciliae et Juniae. Eck- 
bel Doctr. Nummor. Vol. V. 
P* 87- 153- iu nummis Antonii 
•b. Vol. VI. p. 42. 50) Apost. addit: ol yetQ nr- 
Xaoyo\ , StxatoTiQayetg uvr^q^ ini 
rtov 7iTtQvyo)v fiaoTdC,ovot rovg 
yeytjQaxdrai ' o Se Imtondtafioq 
iart lloov aStxtararov. Locum 
Aristoph. (Av. 1354-) nonhabet. 

51) Apost. Cent. III. 45* 

52) Apost. yQa/updrtov. Cfr. 
Aeschin. in Ctes. p. 405* Dem. 
pro Cor. p. 265* c. var. lect., 
liekkeri. 

55) Apost. Cent. III. 44. W- 
de Suidam p. 225* Tom. I. ed, 
Kusteri. Matth. — 62. — 

({rxteiQev* r) de yewip Zijd-ov xal *Afiq>lova> evg elg oqo$ 
e^QitpeV a &eiog % d%e d& ywcuxa ovofia JiQxrjv, rp;i£ 
vnovorjoaoa tov eavzrjg avdQa Avxov (piXeiv zr)v ^Avzibnrp^ 
avayu avzrjv sig OQog^, xal dijoaact. avzrpr cmo zQaxfaov 
tovqoVj xal avafyaoa dqtdag, iiti z(av avzov xsqoto», 
tfieXXev avzr)v aTtokveiV r) de i&Qrjyu, xal &oqv($ov ye- 
vofievov ijd-Qolod-t] nlrj&og yewQywv, oirv olg xcd Zi)d>og xal 
*Afupi(av, xal yvcoQioavzeg zr)y firjteQa avttav iQvacmo 
avtr]v y tr)v de JiQxrjy tfj TtQOxeifikvr] naQedwxav tifttQQicf* 
Zrj&og xal *A%upi(av xtiQovoi 0r}ftag xal fiaoilevovot, xal 
zovttov oi auoyovoi fie%Qi Abctov xcd *loxaozov r zov (ts- 
zaxkrftevzog OldiTtodog. 

*Avirtzoig ** %eQ0iv* inl zolrv pefiftoig %sqgI ta 
Uqcc fieza%eiQi£ofiiv(av' 

"Av&QtoTiog 5$ <av fiifivrjpo z% xoivrjg zv%r^ m ' 

v Avev zv%rjg ** yvQ> woneQ r)*7taQ0ifiia, 
FLovog fiovio&elg ovxez* akyvvei pQozovg. 
EvQinidov r) yvwfirj. 

"Avev £vlov 5T fir) (la&i£e 9 Kleofihr]g r gzqcczi- 
citrjg cjv ^A&rjyalog, nQOOenotelto TtQog toTg alkoig x«- 
xolg xal fiavlav $ tildojg, ozi fiioutai itaQa z(av nokitwv, 
dio xal paxzrjQiav l%(av 7teQir)eL r di r)g ryavvcczo zovg 
iTteQyjOfxevovg avt(p. 5&) Apost. Cent. IIL 34» In 
proverbium abiit Homeri ver- 
8U8 Od. Z, 266- z*qoi &* avin- 
TOKftv ' /4t'i Xttfitiv arl&ona olvov 
frtopai. Rhet.Gr. Vol. II. p. 16. 
oiov /ftj/tddou to€ dno Ttjg xoS- 
ntjg avlnroig, to tou Xdyou, X € Q~ 
oiv tn\ to /Sfjjua nrjStjoavTog. Alia 
vide apud Fantinum. — Hoc 
cum quatuor scquentibus prow. 
abest a Mosc. Praetcrea Laur. 
per scribcndi vitium habct: «- 
Ytu dno fttC^ovo; dvSadg. 55) Stob. 28- 22. 

56) Stob. 29» 36. Apost. 
III. 42. 

57) Apost. Qent. III. 58« nt$i 
KXeojutvoug Xtyti , Sg otout. — 
Macar. addit: ^Avt* dya&wy 
dya&iStg' eni twv tu nao%dv~ 
Ttav, av&* dtv tvtjqyhTyoav nqd- 
TtQOV. — ^AvSoi nttvbtvit 
xltnTtiv ftfr* avay xaCta; 
k*%ov' ini Ttav e$ avdyxtj; i» 
noiovvxiav. — 63 — *Avr t Q %Qr)0%6g %Qrjor6v aldtio&ca <fdeu EvQvrti- 
3ovg r) yvuyirj. 

To a fi<e%a %ov £. 

v A^iog x %Qi%6g m inl %ov evteXovg xal %ov %v— 
zonog. 

v A%iog ovSevos \ ' 

v A!*iog s %ov nav%6g' inl %wv oqtoSqa tifdlwv. 

v A£io£ 4 el %r)g iv "AQyei aoniSog' inl %wv 
tvytvm xal evSaiftovwv* oi yaQ iv ^Aivyei avvpQiOtoi 
xciideg xal xa&aQol xaza vofiUfiov naXaiov %ag aOniSag 
ytQoneg noftnevovoiv. 

v A£tog 5 ofteXtoxov. 

*A§la 6 r) xvujv %ov &qovov' inl %(av iutQ a— 
$lav %ivog %vyxav6v%(ov. 

v A£iog 7 kaftelv 6 fttad-og' ittl %wv elg xalXog 
yfxrjftevwv. 

"Aoivov 8 pe&qv 6 QeocpQaOzog %a xovQeta ixalei. To a /ueza %ov n. 

*AnaiSev%6%€Qog 9 QtXwviSov %ov Melize- 
wg* ovvog 6 Oihavidrjg oi fiovov fieyag r)v f aila xal ct- 1) Apost- Cent. III. 68* Ari- 
stoph. Ran. 613* 

El tkotiot'* yZ&ov 3evo 9 , e&t- 
Xu) Te&vtjxtvaiy 

H**Xe\pa tQv owv a^tdv ti xa\ 
TQtxog. 

2) Abest a Laur. 

5) Apost. Cent. III. 69. Macar. 
*;<o$ tov navrdg '• rauTrjs evavTta, 
*v&(v6g al-tog xa\ a'£iog Tot/dg. 

X) Apost. Cent. III. 70. Cal- 
! «m. H. in Lav. Pall. 35- 

& '^rrVor, <ptoeTai 3'e xa\ a Aio- 
(4tj3eog a07r\g f € £lg ?#o$ ^Aoyeitav tovto na- 
XatoTeoov. 
nbi Spanh. 

5) Abest a Laur. 

6) Apost. Cent. III. 71. 

7) Apost. Cent. III. 72. a&o; 
Zafieiv pro Xa/u/2c!veofrai. Eur. 
Alcest. 1065. a'ita 3e juot otpetv. 
Med. 374. £«W tpvXaooetv. Cfr. 
Dissen. ad Pind. Nem, III. 29* 
Boiss. ad Pbilostr. Her. p. 284» 

8) Nonest in Laur. 

9) Apost. III. 75. ct Mosc. 
anat3evTtaTeqog. — 64 — fta&ijg xal vrtdqQ' xcoftipdei de avrbv * AQiaTOtfuvr t g , cog 
itaQaaixovQ exovra 9 xal did tov AatdoQ eQcora ' . *c<j 4 wcjj- 
deitai de coq ovcodrjQ iv toiq IxaiQOiQ uvtov. 

^Aicicov xo €iQ uTVaTOVQia, €7cavr)xeQ elg II 
QaQyrjliwva' iicl tcov ayav pQadvvovrcov. ^ATtazovQia X2 
■de rjv eoQTTj ^Afrqvyoiv , r)v irtov inl TQeiQ r]f.teQaQ' ixd- 
Xovv de ttjv fitv TCQcoTrjv JoQnlav ' iTieidtj cpQaTOQSQ otyiui; 
avvek&ovreQ evcoxovvro' tt]v de devreQav ^Avuqqvoiv' utio 
tov dveiv* e&vov 6k JCX cfQaTQiup xai ^A&qvcx' tt)v dl 
TQiirjv KovQetoTiv, utco tov tovq xovqovq xal tuq xoQaQ 
iyyQacpeiv eiQ tcxq cpQaTQiaQ. C H d& ahia' rcoleftog i;v 
^A&rjVaioiQ tcqoq Boicotovq tc€qI Mekaivcov, 6 r)v li %<oQiov 
iv (.le&OQioiQ. Savd-LOQ de Boicotovq nQoexaXiotno i4 tov 
^Ad-r^vaicov fiaoikea 0vf.toiTi]v' ov de^aftevov de, Mekav- 
&oq i7ciSrjf.tcov 3 Meaar]viOQ lS yevoQ, arcb IIeQixXv(xhovQ tov ' 10) ^Apost. Cent, III. 74- elg 
omisit apogr. Dresd. et Laur. 

11) elg Mosc. et Laur. om. 

l2)"VideSuid. Tom.I. p. 248- 
249« et Schol. Aristoph. ad 
Acharn. v. 146. Matth. VuL 
gatae etymologiae, ab voce con- 
sona cprarav deductae , quam 
etiam Bergl. ad Alciphr. I. 9» 
repetiit , meliorem oppostitt" 
Welcker Nachtrag zur aschyl. 

Trilogie p. 202. = ujuoTraTdqia 

coll. Xenoph. Hellen. I. 7, 8* 
^Anarovqta , ev oig ol re navi- 
qeg xal ol avyyevelg 'l-vveiai atpC- 
otv aurolg. 

15) Apogr. Dresd. ovv. 

14) Apost. TTQoaexaXtaaTo. 

15) Apogr. Dresd. Meatjvtog. 
Scriptio saepe obvia. Pluf. 
Apophth. Reg. p. 194» B. Me- 
arjvrjv. Apophth. Lacon. p. 516. 
F. MearjvCwv. p. 217» MfarjvCov. 
nulla varietate lectionis a Wyt- 
tenbachio annotata. Hermog. 
7req\ yoqydr. p. 155. Ald. Cod. Vindob. XVIII. et Monacens. 
CCCXXVH. Meatjvtjv. Pausan. 
I. 15 1 6. Paris. Bel&eri, Ric- 
cardian. et Venet. MearjvCtov. 
I. 25 j 4« Paris. et Angel. Jljfc- 
atvrj. Ven. et Qiccard. Meatjvr^ 
IV. 9, 5- et 6. Cod. Vindob- 
LI. Mear t vUov. Inter proverbia 
Arsenii legitur: EvQv^ajuog q 
ACearjvtog (ita Cod. Mosc. et 

Laur. ) eb(ie -ittOQaxa 7ioXe/utxdv, 
Inter apophth. sub nomine </>f- 
qexvdov' ^Avnov Se nore elg Me- 
oijrtjv -^- — /ue r ov ttoIv o *«- 
Xto Meatjvtj. Codd. et impr. et 
ita locis innumeris. Nihilomi- 
nus tamen vitiosum censeo hanc 
scriptionem, in omnibus enini 
Messenes et Messanae Siculac 
nummis duo a reperiuntur. 
Eckhel Doctr. Nummor. Vol. I 
p. 220 — 222- MionnetDcscript 
des Med. ant. 1'om. I. p. 254 — 
256. Rasche Lex. nummor. s 
v. Meaaara. Cfr. Mein. ad Me 
nand. p. 18« Ncque probaveri — 66 — NrjXiwg, vniorrj inl %$ paaiXeiy* ftovo(*axovvT<j# dk 
iqavrj Ttji MeXdvdip Tig om&ev tov SovMqv, TQayijv ivii~ 
fihog tG ftlXatvaV «Jgpjy ovv avrov ddtxelv, devreQOV i)xovra, 
o dt dneOTQayr}' 6 de naioag dnoxrelvet avrov* ix di 
zovrov r) Te eoQtrj ^AnarovQia , xaX Jtovvoov MeXavatyl— 
dog pwfiiov edo(.ir]oavro * 6 di GaQyrjXtciv ioTi pev *A9t}~ 
Ydiog, xa&* ov xal eoQrr) ^AnoXXmvog xdl *AQriftt&og GaQ~ 
yr.Ua Xeyofievrj, iv r\ rjipow dnaQxdg t$ &e<[) t&v netpv— 
xonm 17 xaQTiah' Xotovto de iv avrfj xal %oqoI, xal dyiuv 
tiQog ftoiovfievujv l8 GaQyrjkta. v E<poQog dk iv devri^ 
(frfiiv, wg dta tt)v ineQ t<ov oqIcov andrrjv yevoftivrjv 
ixlri&r]. JIoXeftovvTiov yaQ ^A&r/vaiiov nQQg rovg Bouo- 
rovg vneQ Tr.g MeXavlorv xwQ a S> MeXav&og, 6 Tuiv ^Afrrj— 
raiuv paotXevg, Sdv&ov tov QqftaTov fiovo}ia%<5v dnarr^ 
octg anexreivev. 

"AnaVTa l9 Toig xaXotoiv dvdodoi noinet* 

<w . 

AnaXol ao ^eQftoXovoiatg, dpQol paXd-a-* 
xtvviaig ax ' inl tmv vno TQv<pr)g xal dpQCTrjvog dia§— 

^tontov. 

*An axQOq>volo)v ** Xoyovg ivdetxvvvat* 
otorti xatvovg xal veonotrjrovg. ^AQtOTOtpdvrjg* Qrjftara 
« xofixpd xal naiyvia ivdetxvvvat' navra dn* qxgoyi;— 
Qtiav 23 t&v dno xtwapevftdrtov' Xiyet yaQ dtd ftev t<x 
bt' dxQocpvaiwv xatvcig etQyaOfiiva xal olov ix nvQog* dtd aliquid epigramma in novem 
lyricos, a Welckero Sylloge 
tyig r - P- 278« repetitum: 
ipuxog ^fzaioq au ix ''Pqylov 

ijf Mea/jvqt;. 

de aetate enim epigrammatis 
oitul constat. 

16) Apogr. Dresd. avttjutrog. 

17) Apogr. Dresd. n€(pt}v6i(i)y. 

18) tiqqs notovfiiruy apogr. 
Dmd. om. 19) Apost. Gent. III. 78» *.*- 
Xolaiy recepi ex Macario, in ce- 
teris consentiente. Mosc. et 
Laur. et Apost. xa-Xoi;. 

20) Apost. Cent. III. 79. 

21) ApOSt. paX&axav/atf. 

22) Apost. Cent. III. 82* Vid« 
Suid. T. I. p. 244* Matth. 

23) Apogr.Dresd. om. verba: 
tcov anu xivvaftevp. — — «yt 
axqoamwCfOV. 

9 »_» 66 — / Ht&v dno xirvaftevftdraw , clov xatvdog nenXaOfufaa xal 
itd&eoty h'xowa. xiwafiog ds xb &dtoXov y nQog o oi nXd— 
(Pcai xcfl oi fyoyQatpot ftXenovreg diari&evrat nXdrTOvreg xai 
yqdtpovreg. soti de udiokov, oxiwdeg ojuolcofia, r) tpavraaia 
Otifuarog, deQoetdr)g * 4 x* gxtd' tog di BaxxvXidr 4 g' //s— 
Xattftatpeg eldwXov dvdQog ^l&axrjoiov' xal 6 notr(tr)g *Av— 
TtxXeiag* 5 ' TQtg di (.tot ix xetQwv oxifj eixeXov' avrog de, 
ij vnoOTaotg r) &Xrjd-r)g. 

"Arta-vd^ a6 Oftota, xai *Pod(3ntg r) xaXr) 9 ffjy- 
fialvet; ori Tatg Tv%aig dftoiwg vnonenTtoxaotv oi &vrjroi. 

v *AitaGav a7 Tr)v oiroiav r)iitpieoTat' ini t<Hv 
firjdbrtovv ctllo xexrrjftevov , r) oneQ dftnioxovrat. 

Anrjvrrjoe ' 2% xaxov povXr) nQog vne(kaTi]v (fXanrjv. 
' Anavra * 9 pQtord Totg noXtoQxoviievoig. 

"AnavTa 3o ootpolg QtjiQTa' ini twv dta jpQovrj- 
Otv xat'Ttov dvtrxoXtov n£Qiytvof.tev(av. 

"Anaye 3l fto&tova dno xtonrjg' ini Ttov dto%- 
Xowrtov kaoa xaiQOv Totg onovdd^ovotv , 6 yuQ fuofrtov 
(pOQrtxrjg OQxrjoetog eldog. 

y Anaye 3a ^evov.iv %etntavi* eni Ttov dxcciQcog 
iX&ovrwv.. EvQtnidrjg* 

Aqo- tov §evov 
JStvyto dixaitog iv xaxoXg dtptyftevov. 24) Apogr. Dresd. aeooetSeg 
et paulo post: peXep/Saytg. 

25) Od. X. 206- 

26) Apost. Cent. IIJ. &/.. 
Suid. Tom. L p. 245- Matth. 
Vide eundem s. v. iratoai Ko- 
qtvd-iai, ubi inter alias nomi- 
l\a$ur 'PoS^nii S^axnt^ ovvSov- 
Xog AXot&nov rov XoyqnotQv' fj- 
T*g iAtv$6o<i)$€i0a xaTipetvev Iv 

AlyVTLTtf). 

27) AposL Cent. III. 98« 28) Apost. Cent IV. 15. <J- 

Trrjvrqae xaxoo ftoiq noog vneoT* 
aTfjv" f7il t,v»v ffa(J%dvT(ov alzta 

tov t*&qa<iav. Idem Arsen. affert 
infra: Laur. nautrum habet. 

29) Abest a Laur. 

30) Apost. Cent. IV. 5- Ma- 

car. ariavta Tolg ootpoloty *v- 
xoXa. StjXq. 

31) Apos^. Cent. IV. 6- 
. 32) Laur* non habet. — 57 — 'Avtftov ** nediov' irit Ttov eifUTa/i6Xtov xal xoi5- 

AvenaQtatsav l9 , irii TtSv finaytvtooxovrwv ini 
ttrt' oi { yaQ IlaQtot 6ftoloyr}oavreg naQadtaaetv Id&q— 
vaioig rtjv nohtv votsqov fiexeyvtooav. 

^AvtJQ ao 6 tpevycov xal naltv fia%r)oeTaf irii 
iw tTEQakxil vixrj %Qioftivtov TOTTeTat. 

v Av&Qaxeg ai q &rjoarjQog' irii Ttov ilnt£ovrtov 
fth uya&a, xaxovftivwv de, *atp* tov r)v avrotg jj TtSv cr— 
ya&uiv ilnig' tj aa irii Ttov, itf otg rjkntoav, dtaxpev— 
oLrmtov' tog 6 Aovxtavog, av&Qaxag fioi tov 9rjoavQov 
(xmyqvag. 

"Av&Qtonog evQtnog **' irii Ttov Qtjtara jiCTa- 
jiaklofdvtov xal aGTa&firjrtov av9-Qt07ttov. 

*Av&et TtQog intOTiifitjv ipv%r) y onote al tov otofttxrog 
axftcd xqovov ftr]xtt fiaQaivovTat. 

v Av&Qtonog a4 av&Qtonov datftovtov' irii Ttav 
ccTtQOodoxrjTtog vn* dvd-Qtonov oco^ofievtov. 

^Aktjq a5 tpevytov ov fdvet kvQag xTvnoV irit Ttov 
taxkog xai o^etog otpetlovrtov exaOTa nQaxretv. 18) Apost III. 57. Macar. 

xti\ xovtptov Om. 

19) Apost. III. 62- Macar. ln\ 

imv jueraytvioaxuvTtov' HaQioi ydq 
ftrtaxvifjavreg \ld-t]va(otq Si* daOe- 
rttay aufrtg $Xva«v Ta SpoXoyq- 
**Vfor, avju/ua/iag evnoQtjaavTeg. 

20) Demostheries ad fugam su- 
am excusandam his verbis usus 
es&e dicitur. Cfr. Virg. Aen. H. 
367- Quondam etiam victis re- 
<iit in praecordla virtus. 

2i) Apost. Cent. III. 22. ,Ma- 

car. Sv^Qaxeg o iryaavQog nttpq- 
>'y" tn\ rtav etp oig tjlntdkv, 
<l'<*\i>?va,T*vrwv. Phaedr. Fab. IV. 
3i. ed. Berger,: Carbonem, ut 
ajiuit, pfo tliesauro iiivenimus. 
Quern spcs delusit, hufc cfucre- la convcnit. Lucian. Hermot. 

c. 71- oid jue elqydato , ta ^iuxl- 
ve\ av&Qaxdg /uoi tqv x9qoavQor 
aTrotpiJvag. (Hunc locum' respe- 
xisse videtur Apost.) Timon. 
C. 41« nod-tv ZQutriov roaocrov\ 
ij nov uvdQ ruurd Fart\ Sfota 
yovv, prj ctVxf(ia-xaq tuqto. Plulops.' 
C. 52» to youv tqv Xdyov ixtirOy 
uv$-Qaxeg q/ulv u irqaavQoq tretpi;- 
vag. Navig. C. 26« ndvv ooi dno 
XenTtjg XQOxtjg 6 nag ovzooi ixXou- 
rog dn^QTfjrat , xa\ % yv ixt-tvri 
dnooQayJf , ndvta olj^erai'. xat 
avxTQaxtg aoi o irqaavQOs torai. 

22) Apogr. Dresd. >; ol inl. 

2jS) .,'Ajiost: CenU III. ', 25 . 

24) Apost.' Cent. Ifl. 55. 
.25) Apost. Cent. III. 55. 

8 — 58 — "Ay&Qwtog 2G evQiTtog, Tvixi evQi7tog 9 "didvoia a!- 
QiTtog' Tavra inl twv naXtypofoov. 

*AviitTOig 27 tzooIv avapaivet irti to teyog' 
inl tvov dfia&aig ini Tiva eQya iQxofievwv. 

^Aveipynevai a8 Movovbv d-vQaf iitl twv i'i 
fooifuov kapfiavovziov za xdXXiOTa iui tjj natdeiq. 

*Av " /nr) leovzij igixveirai, rr t v jdXwrtexrjv 
itQooaxjJov' 6 vovg, av /*jJ <paveQtog dftvvofievog dvtexjjg, 
navovQyi(f %Qrjoai. 

*AvtI 3o xaxT^g xvvog ovv aitaix^Xg* iitl twv 
xaXd dvrl xaxiov dnodidovriov. 

Avorfcog 3x veoTTog excov deixvvoi ttjv eavzov veoooucv. 

^Avayxji 3a ovde &eol iid%ovTai* opoia rjj' 
Tfi 33 dvdyxrj %Qt} Tiei&eo&ai. 

*Av 34 nr) TtaQfi xQeag 9 TaQi%ip ot€Qxt£oV 
ftaQeyyvijc, oti del Totg naQovoiv ccqxeio&ul. 

*AvtI 3s TteQXrjg oxoQTtiov' inl Tuiv %d %eLqu 
dvrl (tektiovtov aiQOVftevtov. 

AvTqg TtOTog* iitl tcov ayav yjv%Qiov m ipv%Qog y«? ovrog ioTiv. Av OTQovd-og elg %aQaxag* 35 * TtQog %ovg olo- 
ftivovg Xav&dvew, iv olg 7Zq<xttovoiv. 26) Apost. Cent. III. 60- na- 
XiftfidXog, qui se facile mutat, 
simulator ac dissimulator , ve- 
terator. Wyttenb. ad Plut. de 
educat. Puer. p. 4. A. 

27) Apost. Cent. III. 65. Lu- 
cian. Praec. rhet. c. 14. aXX* 
avinTotg Tolg noatv (7 naqoiftia 
tpyo\v) £jtj/3ctir€. PseudoL c. 4* 
(6g 00 juaTqv, ovSe tptXanex&q- 
/udv<og 9 oud* avtnTotg 7100), xara 
Tt)v napotpCav , en\ TdvSe tov 

Xdyov dnqvTfjxa/uer. 

28) Apost.Ccnt. III. 66« 
2T9) Apost. Cent. III. 67« Ly- 

sandri apoplith. apud Plut. c. 7. Ttov S* a^tovvTtav /jtj nolffitiv 
/ujsTcc SdZov Tovg cttp^ ItpaxXeov; 
yeyovdTag xaTayeXav IxeXevev ' 8- 
nov yaq $ Xeovrq /uq ecpixvslrai, 
TTQogpaTCTiov exet tv/v aXwnexrjv. 

30) Apost. Cent. III. 65- Ar- 
sen. ijv dnatTelg. 

31) Apost. Cent. III. 59. Lau- 
rent. veooodg, supra lin. veoTTo;. 

32) Apost. Cent. III. 49- Si- 
monidis efFatum apud Plat. Pro- 
tag. p. 345. d. ubi.Heind. 

33) Tjj apogrf. Dresd., om. 

34) Apost. Cent. IJL 50- 

35) Anost. Cent. Ili. 51- 
55 * Apost. Cent. III. 5-'t- — 59 — 

v Avovg ^ 6 o fiaxQog xara tt)v naQoiftiav* 
rfi evavria, ewovg 6 ftaxQog r .Xr)Qog r r) TtaQoifda. 

*Av 3t olvov aiTJj, xovdvXov avT.q* Mdov* ini 
rw aya&a fihr aiTQvvrtov,. xaxd. Ji : dvrtXafji^avovTtav^ 
r) de loTOQtcc artc tov KvxXto7tog. 

'Araxvftpalid^etg M Tavg 8iq>^ovg* im Ta- 
Qttffig xai ^dXr^g Xeysrai. 

*AytI 39 %aqlsvTog laTQrav xaxoQ'7totijTr]Q xa± 
ItTo&a* i7tX&vfxe%g* iui twv ftt) Tatg Idlaig Tt%vaig. 
aQxovftevwv r dXXd xaV TtaQ* tov ovx loaot* Ao^av ifeXxo— 
pmov jzQognohpov* IleQiavdQOQ yaQ tiq iatQog dgioXoyog 
xorra Tiypnyv cSr, xat inaivovgu&vog elg Ta ftaXiora, (pavXa 
uotrjfiaTa. eyqaipsv.- 

*Av *° Tovg cplXovg fiwwftev^ tI Ttoifjpofiev" tovq ftf- 
Qovnag; i£ drio(p$ey/uaTog~ 

*Avv 4l eveQyeoiqg *Ayaftifsv.ov>a dr}pav 
A%aiol* hTU Ttov axaQioriov. 

"Av TtoXXd ftdXXrjjg 4a , aXXov* dXXolov fta- 
isig m iTtl Ttav ix TtoXXtov xai TtavtodaTtcov Xoytov rj sq- 
jm iniTvyxavovrwv tov 'Qrjvovfikvov rj %ov cxottoii 

'Avtqcjvioq 43 ovog,. xai *Ax<xQvtxoi i7t7tot* 
iJii twv fteydXtov xai dyQitov xai dveveQyrfftav* toiovtov 
?<*(> oi ovov iv v AvrQtovi r xai oi %U7tOL iv *AxaQvalg y . tog 
QtQexQaTrg tpr]oL 56) Apost. Gent. III. 47« 

57) Apost. Cent. III. 46- 

58) Apost. Cent. III. 43« 

59) Apost. Cent. III. 16. Ar- 
chidami apophthegma ad Fe- 
riandrum medicum Plut. A- 
pophth. Lacon. p» 218» F. — 
De voce ^cr^is, quam expli- 
cat Plutarchus per a^toXoyog, 
cfr. Boisson. ad Philostr. He- 
roic. p. 312. 

40) Apost» Cent. III. 17. 

41) Apost. Cent. III. 21'. Ma- ear. Stjb]. InATgamemnonis her- 
ma , Athenis in porticu* herma- 
rum posita, inscriptum fuisse, 

avx* tu. *Ay. orrjaav *A/> e * <J$- - 
oav parodiae tribuendum esse 
docet Welcher Sylloge Epi- 
gramin. p. 224* 

42} Apost. Centi III. 25- 
Codd. noXXa /3dXj]g. 

45) Apost. Cent. III. 26. 
Laur. 1-lvjQuvtog. Macar.«vT(>w- 
vtog ovog ' irri twv na t ujueyt9r ii 
awjuara %%6vTtav* 

8 * — 60 — *Axovw 44 twv Sxv&cov (taoiXea tnnov dnovdctiav 
eyetv naoav at)€T7Jv 9 ootpr oi innoi anaiTOvvrat* e%ei 31 
xai viov avrijg ixeivrjg tcov alliov aQeTjj dianQenona* 
ovxow pvQioxovta, ovte ixeivr/v alltp neQiftaleZv, ovn 
ixeZvov inayayeZv aklrj, owayayeZv u/utpco elg to eQyov' 
zoiig de ta pev treqa aoni&o&ai otpag xal tpiXotpQo- 
veZo&at, ov nt)v iyxQi^nteO&at' ovxow xijg imftovlijg 
%ov 2xvd-ov oocpwzeQa rp> ta ^coa* inrjkvyaoev ifiarioig 
xal tov xal t^v^ xal i^eiQyaoato to exvofAOv te xai «x- 
dixov ixeZvo eQyov. cbg de apcpw ovveZdov %6 TCQa%dh\ 
elta ftevtoi to aoeprjfia dukvoavto &avaxip % Ttrjdqoarte 
xata xqt^vov. 

*'Avco Ttotafiitov 45 * leinet %coqovoi nr t yaij ini ttfo 
ivarticog xai avdnafov, y cog deZ, keyo^tevcov xai yivofti- 
vcov* cog otav 6 txoqvoq tov owcpQova Xiyr\ koqvov. 

- *Av %toktp **> 7taQoixr]origj vnooxd^etv ^a- 
&*lOJl' oti oi (HaQpaQoig xai f.io%&i]QoZg ovva%Qtovvv^evoi 
aftdtpeQovrai tl T?jg ixeivcov cpavXoirjTog. 

Avi)q aT£%^rjg toZgxudoiv ioTi dovkog. 

Avdixeiov 47 iv ttfi nev&et yetofteTQia' ini 
Toiv tcc /ijJ nQOOyxovra nbiovvriov. 44) Ex Aelian. llist. Anim. 
IV. 7« Matth. Apostol. haec 
nou habet. 

45) Apost. Cent. III. 5i. Ma- 
car. arta noTa/uuiv j(tOQOvot ?rtj- 
yai' tn\ Tior rot tavTOtg irQoodvra 
ilarru)/uctTa tnriooig Trqoaavavi- 
&frrtor, xai eni vtor ra Ivavrta 
ttai TiaQct q-viiv ty/FiQovvTU)y 
noarretr. Eurip. Med. 410- av*o 
'jroTajuulv Uqiov %o>novoi nayai. 
OUppl* 303» urta ycrQ av Q*'ot tcc 

TiadyjuaTa, ubi Marltl. Lucian. 
Dial. Mort. VI. 2. «rw yaQ zio- 
ju t utov touto ye. Ad scnsum cfr. Bcrgl. ad Alciphr. III.* 35* et 
notum illud Ovidianum: in ca- 
put alta suum labentur flumina 
rctro, 

46) Apost, Cent. III. o3- 
Laur. naqouiijong. Mosc. ou 
€t fiaQ t iiiooig. suprascriptum o\. 
Matth. Attigit hanc confusio- 
nem Jacobs ad Philostr. Imag> 
p. 511« Schaefer Meletem. criL 
p. 96- — Provcrbium una cum 
e\positione suintum est ex Plut. 
de educat. pueroruiu p. 4» ^» 
ubi Wyttenb. 

47) Apo^t. Cent. UI. 57. - 71 - 

*Anr}vTt]0& xaxov fiolr) nQog vneQTatr^v a- 

trv* hti tcov naoxovrcov a^ia, cov edQtxaav. 

*Anb & xconrjg int firjfta' ini Ttov unb x^QOVtov 
tl$ xQfiTTOva tieTupiftatid-evTtov' rj 68 ad-Qotog xai /*eyi— 
orotg iyxtiQOvvrcov. 

^Anoltokev 69 r) vg, xai ro Ttxkavtov xai r) 
pa&og' ini tov ftr) tvxbvrog cov ijlmoev' ini yuftov de 
fytlify /"7 yevo^tevov. 

^An 7 ° olvQxoGtog andaov* naq* otttrv oi fie%rv— 
omg iXrj&etovotv. 

^Anbnlrjxjog av&Qtonog' MaQxog ^Avrtoviov 
aidtfbg fiaotletog 'Ptoftuitov adoxrpcog dtatf^iQtiat, 
nlrftovg IxtoQog Te xai nvevfturog imoxovrog oi ttjv dva— 
jimmjV b dr) nd&og dnonlrj^ia xaXeiTai xal dnbnlr^xTog 
wtytohog 6 nenovxrcig. 

^AnoTtoeig 7l x°?Q € yiyaQxa' olov tov xarkpa- 
y*£ ? unodtaoetg nleito. 

'Antb keoag ?* tov olvov, intx&as vdtoQ' avrrj 
fVjfovev ex tov 7 AQtoxiov Kvxfoonog, cog tfr t oi Xafttu).etov 
w ty neQi oarvQtov' xai Ilolvtfr^iog outto tfqoi nQog 
Odvooea iv Kvxkomog dQti/uati Xeyojttevtp' keyeTat inl 
twv Ttng xakolg td x£I£uj inif,uyf.ivvTtov. \ 

'AnoTe&Qvwftevog 73 dvr^Q' r t TOt dnqyQuofit* 
w?' ttQr/tai de xaTu (,teTatfOQav Tr}v'anb tcov Te&Qvtov, 
<MtQ itrtiv uyova xai uyQia kdxava. 67) Apost. Cent. IV. 17. De 
Demade rhetore dicebatur: vi- 
de Rhet. Gr. Vol. II. p. 16- 
locum supra sub avinxotg ,x € Q~ 
viv laudatum. 

68) f/ om. apogr. Dresd. 

69) Apost. Cent. IV. 18- 

70) Apost. Cent. IV. 19. ol- 
V0 X**4. Laur. oivo/o^w;. Apogr. 
wesd. otvo/(it(o$. 71) AposJ. Cent. IV. 20. 

72) Apost. Cent. IV. 7- 

75) Apost. Cent. III. 80. ono'- 
Te,9-()ff'}juf-vois et T(*iQuoy. Cum 
expositione consentit Timaeus 
Lex. nisi quod (furd habet pro 
Xa%ava. Vide Schneider ad 
Plat. Folit. pl 495. E. — 62 — I 

iltxreiQev' r) d£ yew$ Zijd-ov xal *Aftepiova> ovg eig o^oi 
eQQtxfJtv a &etog* el%e d& ywdtxct ovo/ua JiQxrjv, rjt^ 
vnovorjoaaa zov e&vrr)g avdqa Avxov tptXetv ttjv ^Avttmr^ 
dvdyei avrrjv eig OQog^ xai di)oao<*. avrrpr ano TQa%rj)*ol 
TavQOVy xal dvdipaoa dydag, ent twv avrov xtQaxvn 
e/ueklev avrrjv drtokvetv' r) de e&QTjyet, xal &oqv($ov ye-i 
voftevov tj&Qolo&Tj 7iXr\&og yewQytaV) avv olg xal Zrj&og ttci 
*Aft<plwv, xal yviOQiaavreg Tr)v ftr/teQa avrtSv eQvaani 
airvr]v, ttjv d£ diQxrp ttj TtQoxetfjtevrj naQedwxav Ttfiatgitf 
Zrj&og xal ^upiwv xTtQovat Qrjpag xal (iaotlevovot, m\ 
Tovrtav oi artoyovot fie%Qt Abttov xal *Ioxdorov r tov /u«- 
TaxXrfteviog: Oidinodog. 

*AvirtTOtg ** %eQolv* eril tvjv fiefirjlotg %eQOi u 
leQa fteza%etQi^o>fdv<av' 

Av&Qomog 55 tov ftiftvrjoo ttj$ xotvrjp TV%rjgJ 

*Avev Tv%rjg 56 yvQ, StOTteQ r)* naqotfda , 
Ilovog ftovw&elg • ovxer* dlyvvet pQorovg. 
EvQLitidov r) yvwfirj. 

"Avev £vXov 5r ^r) (Ha&t£e' KXeofievtjg r azQtm- 
iotrjg atv *Ad-rjyatog> nQoaenotetTO TtQog Totg aXXotg xa- 
xotg xal fiaviav^ tiidtag, ort fitOHTat naQa twv jtoXvtw 
Sio xal fiaxrrjQiav e%<ov neQtr]et T dt r)g r)fivvato %ok 
e7teQ%optevovg avrtp. 54) Apost. Cent. 1IL 34. Inr 
proverbium abiit Homeri ver- 
8U8 Od. Z. 266- zeqol S* avtn- 
TOtotr' /4t'i XeCfietv aiftona olvov 

ffCojuai. Rhet. Gr. Vol. II. p. 16- 

otov /itjjuadov roC ano rijg xtJ- 
ntjg avlntotg, to tou idyov, %€q- 
Otv+ni to /Stjjtta ntjdrjoavTog. Alia 

vide apud Pantinum. — Hoc 
cum quatuor scquentibus prow. 
abest a Mosc. Praetcrea Laur. 
per scribcndi vitium habct: «- 

V€u ano /u€tC,ovog avdoog. j 55) Stob. 28- 22. 

56) Stob. 29* 36. Aposl 
III. 42. 

57) Apost. Cent. III. 58« n f $ 
Kltautvovg Ityet , 8$ ar^ar. — 
Macar. addit: "Avt* aya$® 
aya&tScg' ent twv fu n aaX° v ' 
Ttov, avfr* iav evqqytTyaav nqo- 
tcqov. — 3 uivSot nftvtovi 
xlinTttv ftfi* avayxaU* 
e%ov* int Ttav 1$ avdyxt;; * 
noiovvxtav. — 65 — 

"jvrJQ XQymdg %£^otoj> aldeloO-ai yileu EvqvtzI— 
iovg ij ynifaj. 

To a n*ta %ov §. 

v A%iog x %Q*>%6g m £tu %ov evzeXovg xal %ov %v— 
prtog. 

v A^iog ovdevoc; \ ' 

v A^iog 3 %ov nav%6g' ini cc3v aq>6dqa %ifiio)v. 

A£iog 4 el %ijg iv "AQyet uonidog' inl %tov 
tvy&w xai evdaifiovwv' ol yaQ iv ^AQyei avv$QiG%oi 
mieg xal xa&aQoi xmd vofiifiov nalatov %ag donidag 
yiqomg nofinevovotv. 

v A£tog 5 dftekloxov. 

A§ia 6 7} xvcov %ov &qovov' ini %aiv Ttao a— 
liwi nvog %vy%avov%iov. 

v A£tog 7 kafielv 6 fiiad-og' ini %wv elg xdkkog 
yxTjfibwv. 

Aotvov 8 fied-rjv 6 ®eocpQaa%og %a xovQeia ixdkei. 

To a [ie%a %ov n. 

A7taiSev%6%eQog 9 Qtkuivldov %ov Meki%e~ 
W S' ovvog 6 Otkawidrjg oi /uovov fieyag ?}v, dkkd xai <i— 1) Apost Cent III. 68* Ari- 
«oph. Ran. 613. 

El JiwW tjZ&ov Sevq*, e&e- 

Zta Te&vrjxtvai, 
H *Xe\f>a Ttav otav a\i6v n xa\ 

2) Abest a Laur. 

f )) Apost Cent III. 69- Macar. 
«*«o{ tou navrdq *' rcrt/r//s evavTCa, 
'rnrog a$ tos xa\ aiiog TQt/dg. 

i) Apost Cent. III. 70. Cal- 
I,m - JI. in Lav. Pall. 55. 

- forvcr, iptqeTai Se xa\ a dio- 
prjSeog aon\g, € £lg h*&og *jtqyeltav tovto na- 
iaioTeqov, 
ubi Spanh. 

5) Abest a Laur. 

6) Apost. Cent. III. 71. 

7) Apost. Cent. III. 72* a&o; 
Zafieiv pro Zapfiaveo&ai. Eur. 
Alcest. 1065- a\ia Sf juot otfietv. 
Med. 574. £aW (pvZaooetv. Cfr. 
Dissen. ad Pind. Nera, III. 29* 
Boiss. ad Philostr. Her. p. 284* 

8) Nonest in Laur. 

9) Apost. III. 75. et Mosc. 
anatSevTtaTe^og. — 74 — *.QaTrjO&t% m wtItqv 8uc xqvoov narra nxrjoetg* &i- 
XiciTcy 8s i8o0^rj .tqvto yQrjanoQi alvtTTQ/devov %ov &eov+ 
*og 8td tofjoSoaivQ bzdvrwv xQarr)oet. 

'AQyvQOv x4 xQtjvat kalavatv' irzl twv aazat- 
8evr(ov 9 81 vTttQfiokrjv 8b iikovzov izaQQrjOta£ofA£va)v. 

*Aqvq leQOV l5 * irzl v&v jzoUd aQWfievwv iszl .%$$- 
arotg r) (pavXotg. 

*AQexr]g x6 &o (taQflaQovov owlqatv' im tm 
anatdevvwv. v 

*AQ€orzayirrjQ x ' 7 ' im t&v oxv&Qtonuiv xal ineQ- 
xjejuvwv. 

*AQyovvro)v yoQog l8 ' im twv xaxd TZOtovvrtov. 

*AQlyv(ozog x9 a/tiaQay ( 8og iv /ikv rqi (pdet rt axoTetvog' tzqoQ tovq anoxQVTzrorrag eavrovg, otwv 
XQi ov *°. est enim eadem differentia, qiiae 
inter fg*T$%eiv t* et /uere'xetv 
rtvdg. Cfr. Valk. ad Eurip. 
Fhoen. 594» Doderl. ad Oed. 
Col. 1475* Flut. Apophth. La- 
con. p. 211« F. jotjTtp fxovto (sc. 
Inntxw) rovg /ueytorov etp* Inni- 
*H ipqovovvrag exqdrrjoe. Achill. 
Tat. III. 18« Codd. inter accus. 
et gen. fluctuant. Cfr. Jacobs 
ad IV. 12. Ad rem cfr. Jo- 
annem Sicel. Comment. ad.Her- 
mog. neql ISetav^ qui exstat in 
Cod. Laurent. Plut. LVII. 5- 

Totovrog drjfioo&ivrjg Ttav Idfrr/- 
vajUav 6 NelXog noXXto paXXov, r t 
Jirjtptadg re xal *lXtooog, 6 rolg 
4>tX(nnov firjxavrjfiaot rolg aq- 
yvqoXg dvriJSaivtav , b\ elneq elx* 
Svva/utv xat rovg Xdyovg rovg 
*A&rjvafav vneixovrag, So/Heor 9 av 
xoOfiotpXeyr)g SaXog ^OXvftntdSog, 
MaxeSdveg 3* exXvo&qoav xaraq- 
qmxratg JJatavtitag , H&vrj 3* Pxv- 
Oiv Srjjiov ^Eoix&d.viov. Plut. Aemil. Paul. c. d 2* eqq&rj yovr, 

Sti Tog ndXetg alqeX Ttav ''EXirj- 
vtav ov t J>Utnnog i aXXa to 4*i- 
Xinnov ;f(>i/<uor. 

14) ApoSt. Gent. IV. 44. 
Laur. non habet. Pro XaXov- 
otv apogr. Dresd. habet xaXovotr. 

., 15) Apost. Cent. XV. 48- Ma- 
car. en\ rtav noXXa dqta/iivtav. 

1$) Apost. Cent. IV. 50. 

17) Apost. Cent. IV. 49- 
Mosc. ln\ rtav oejuvtSv, oxvSqta- 
ntuv xa\ fineqaefiviav. Laur. of//- 
vtav om. Macar. ln\ ruv ow- 
&(ftanwv xa\ vneootjuvtov xat oiw- 
nrjXtav. 

18) Apost. Cent. IV. 54. 

19) Apost. Cent. IV. 55* Ma- 

Car. uiqtyvtaTOV ojudqaySog ev Tto 
oxdrei tpaetvog, ev tw tpdet oxo— 
retvdg' nqog rovg anoxqvnrov- 
rag eavrovg , Snov ovx exqrjv. . 

20) Mosc. ov om. — 66 — NtjUuq, vnkazrj ini %ij paaiXeiip' fiovof*a%ovvxu» dk 
ifmy %$ MeXdvdtp %tg ont&ev %ov SavO-iov, %Qayr)v ivii— 
tiivog l6 peXatvaV e<pr] ovv av%6v ddtxtiv, dtvzeqov ijxovta, 
9 61 ujieOTQaq?*]' 6 dk naiaag anoxrelvet avz&v' ix 3i 
toviov rj ze eoQzr) *Ana%ovQta, xal Jtovvoov MeXavatyl~ 
ios pwtidv idofir)oav%o ' 6 di QaQyr/Xtojv iazt ftev Wtfjy— 
whs, xafr* 6v xal eoQrr) ^AnoXXmvog xdl ^Ao%kfa6og ©cro- 
ftha hyofievrj , iv fj rjipovv dnaQxdg %<g &€$ %<3v ne<pv— 
xmtv x7 xaQTiciv' Xazavzo Se iv avzfj xal x°Q°K *<£ dytav 
nfjog tooiovfievorv l8 OaQyrjXta. "EqjOQog ii iv devziQp 
(frfiiv, (og dta %r)v vneQ %<Sv doltoy dndrrjv yevoftevr;v 
tolrjty. JIoXeftovv%cov yaQ ^Afrqvaiiov nQQg %ovg Boua— 
tovg ijxeQ %r)g MeXavlov %coQag, Melav&og, 6 %uiv *A\rij— 
niuv fiaotXevg, Sdvd-ov %bv OrfiaXov fiovofia%<ov cinaxr)- 
fa$ mixzetvev. 

Anav%a l9 %olg xaXolatv dvdQ<ioi nQinet* 
% 

AnaXoi ao &€QftoXovoiatg, apQoi ftaX&a-* 
*tvviaig 31 * inl %<ov vnb %Qv<pr]g xai dpQCzrjzog dia<%- 
ipomov. 

*An axQOcpvatoJv ** Xoyovg ivdetxvvvaf 
uoni xatvovg xal veonotrj%ovg. *AQto%o<pdvrjg' Qr]fia%a 
u xofiipd xal naiyvia ivdetxvvvat' nav%a an* axQoqyy^- 
ghw l3 z&v dno xtwapevfidzcov' Xeyet yaQ dta ftkv %<x 
kt axQocpvaitov xatvcog eloyaofieva xai olov ix nvQog* dta ^iquid epigramma in novem 
Vricos, a Welckero Sylloge 
^H T * p. 278« repetitum : 
'tfuxos *fraZ6q av ix 'Pqyfov 

■f aetate enim epigrammatis 
*fc»l constat. 

16) Apogr. Dresd. avetptvos. 

17) Apogr. Dresd. ng(ptjrdiwv. 

18) Ttftot notovftdvuv apogr. 
^«s^ om. 19) Apost. Cent. III» 78* *<*- 
XoXair recepi ex Macario, in ce- 
teris consentiente. Mosc. et 
Laur. et Apost. xaXol;. 

20) Apost. Cent. III. 79* 

21) ApOSt. paX&axavtatg. 

22) Apost. Cent. III. 82* VW< 
Suid. T. I. p. 244* Matth. 

23) Apogr.Dresd. om. verba: 
rtSv anu xiwaftevfi. — — «« 
axQOipviiow. 

9 66 — &k t6v dno xiyvccftevftaraWj olov xcctvcog nenXaa/idvcc xa) 
Sid&eot? %%ovza. xlwafiog de xo e*idtoXov 9 nQog 6 oi nXd- 
(Puxi xcci oi ^toyQatpot ftXenovreg dtari&evrai nXdrTOvreg xal 
yqdtpovTeg. eoTi de e^ldtoXoVy oxttjodeg o/nolcofia, JJ (favraoia 
otofuarog, deQoeidqg 24 ve gxtd' tog di BaxxvXidrjg* //£- 
Xa{tfta<peg eldtoXov dvdQog ^l&axrjoiov ' xai 6 notrpr)g *Av— 
TtxXeiccg' 45 ' TQtg di f.tov ix %uqo)v oxifj uxeXov' ccvrog de, 
ij vnoOTBOig r) aXr/d-rjg. 

"Aitavd^ * 6 Ofiota, xal ^PodtSntg r) xalq* Grj- 
ftaivet ; ori Tatg Tv%atg o/ttolwg vnonejtrtoxaotv oi &vrjToi. 

. "Artectrecv a7 ttjv ovviccv ijntpieoTai' inl tcov 
ttrjdbrtoiw allo xexrrjftevo)v 9 r) oneQ dftnioxovrat. 

Anqvrrjoe a * xaxov (lovXr) nQog vnetndtrjv (fXccnrjy. 
* Anavra '^ pQtord Toig 7toXtOQxov^evotg. 

"AnavTtt 3o ootpolg q^qtcc' ini twv 3td tyQOvq— 
aiv xai'Ttov dvoxoXtav heQtytvo^tevtav. 

\Anaye 3l fto&tovcc dno xconrjg* eni tcov diox- 
Xovvtcov haQtt xcciqov Totg onovdd^ovocv , o yaQ (uofrtov 
cpOQrixijg bQyrrjoevog eldog. 

"Anccye 3a £evov.iv %ei(jttavi % eni tcov dxcciQtog 
H&6vtq)v., EvQtnidrjg* 

Aqcc tov %evov 
StvytS dixccicog ev xccxotg dcptyitevov. 24) Apogr. Dresd. atqociSi$ 
et paulo post: fteXepPaytq. 

25) Od. X. 206. 

26) Apost. Cent. IIJ. &/.. 
Suid. Tom. L p. 245- Matth. 
Vide eundem s. v. era^ai Ko- 
qtv&iai, ubi inter alias nomi- 
i\a$ur 'PoSfiTZiz Bqaxtxtj. avvSov- 
Xog AXoi&nov tov Xoyonotov' fj- 

T*f *«l*V#ft(4>$6t0a X*T4ftetV9V hV 

Alyij7irtf>. 

27) AposL Cent. III. 98« 28) Apost. Cent. IV. 15. <?. 

7rtjvTtjae xaxoo ftoXq tjooq vntQT, 
Stijv* f7i\ T.cSv ffattxtfvTiov «r|ia 

&v ¥S(taaa*. Idem Arsen. affcrt 
infra: Laur. nautrum habet. 

29) Abest a Laur. 

30) Apost. Cent. IV. 5. Ma- 

car. aTtavta Toig ootpoioty *w- 
xoXa. dtjlq. 

31) Apos^. Cent. IV. 6. 
. 32) Laur. non habet. — 67 — ¥ Anag n ixtvog vqxL%vg" enl twv cTtomiiww x*L 

ivgtQoncaV igcuQ&uwg dk inl xvxttntxcvv % elvov%tav.. 

v Anvoia ** ixivov" ini tcov ttQognoitivpevtov ve — 
•dvivar 6 yccQ %eQOaiog' i%tvo§- ftiXlcov uUoxssdwi^ l«v— 
ibv awuXrioag, uXrjiTov iQyd&Tai* elta/itevTOi xed mi*- 
f« %6 nveSfta xah dxivrpog cctqs^u xui %6k Te&ve&Ta vnoxQwerai. ^AneXfrovrcw tcov oftftdrcav tu tt)$% l&qPW *£** ** 
tov vov yqdicog ixepevyei* 

^Ano^ayripeTab 35 Tetvojtevov to xaXcidtov.. 

^AnoQla 36 xpdXvov /fryj?" ini tcov 7iQO0XWU*ti<- 
tyjxhcov Tt adwaouf. 

*Ano 3T xaXov £vXov xav dndygaod-ai* &£Xst 
ow Uyetv, ptlTtov ioTt XQqo Sai Toig yewaiotg Otqcctt]*- 
foig xal dedoxifiaOftevotg, j^ to7q cfuvXotg 9 xav yaQ derj 
nafciv, xqelzTOV dno dyuO-ov r) (puvXov ndoxetv. 

AnoyXovTog 38 vnuQxsig* dvri tov vavrtxog m 
axoykovTOi 6e xvQicog ixaXovvro oi ^A&Tjyatoi, evexa ttj$ 
w up xconrjlaTetv ovvexovg xa&edQag* oi 6e 3td to Qifc- 
oia fieid fletQtd-ov xaTafidvra etg c 'Atdov, nQog Tiva ne— 
iqw vno IleQGecpovrg inixa&eo&evra ovv Tcji IJeiQi&cp,. 33) Aposti Cent. IV. 13. 
Laur. non habet. Macar. con- 

sentit 

34) Apost. Cent. III. 75. 

55) Apost. Cent. III. 93- et 
kur. explicationem subjungit: 
**i rwy filu rt xai avdyxy not- 
Oin M y' xa \ ^jovxtavog (Dial. 
meretr. III. ubi legitur: dnoo- 
H'/;ovatv ndvv Tfivourtat) bua jurj 
xara Tqv na^oiftiav dnoo^tjhousv 
^utvorreg io xaXwSiov. (Laur. 
l » taXXtoAtov.) 

36) Apost. Cent. III. 76* 
I*u4at haec Phavorinus p, 565* v. 4- Vocabulum dSvvaatag ba- 
bet Thucyd. p. 450. Matth. 

57) Apost. Cent. III. 77> Ex- 
positio spectat ad Aristoph. 
Ran. 736* 

Kav t* otpaZiJT*, «£ d^iov yovv 
rov- '£iilov , 

*Hr xi xa\ ndo%yre, ndoxetv ToTg 
ootpptg SoKtjoere. 

38) Apost. Cent III. 81* £6- 
dem sensu Athenienses vndki- 
anoi sive Xtandnvytg appella- 
bantur. Aristoph. Eq. 1368* 

HoXXolg vnoXlonoig nvyt$toi- 
oiv l%aoiooii 
ubi Interpp. 

9 * ' ' — 7» dr^kai (Je, tog ffsl ^ 6 aQypJAtva ta Seivd pc&kov nei(Hic- 
a&cxi xwiveiv tj axfidaavra xal TeXeud&evra. 

9 Aqxjjv 4T e%(av xoOftee, avrdg Si ftq fterapdlleo. 

^AQxaiotSQog ** ^lfivxov' eizl tcjv evti&Liv' ov- 
tog yaQ TVQaweTv dvvdftevog dTtedrjxrjaevi • 

*AQ%aibxeQa 49 Trig dicp&eQag ley.eig' enizw) 
ftaxQa di r^yovftevov , r) yaQ Si<pfreQa r iu jj d Zevg vm- 
yQacpexo td ytvofteva, itaftttdXaiog r t v. 

^AQxfj TqfllQV UQVTQg 5o '' iwl TtoV 8 % lg TL &QOX071- 
TQVTCOV.. 

'Aqiotc)v 51 fiev TtoXv,, 3 % eiftrelv (Ji ollfov 1 
itti twv €Qed-i£6vztov eavrovg elg td ^AfQodlqia. 

AQ%fjv ?* fiev ftrj ijpifoai entxdovioioiv ccqiotqv 
Ovvra d* ortcog coxtOTa rtikag *Aidao neQSjca^ 
17U t&v dvgrvx&G fitovvrfov. 

*AQ-%aixd ** tyQovetg* ini tcov /hcoqgjv xai evrj&wv^ 

Aqxov Toig avrov xal ftrj diaQTta^e td itkrfiim\ 
ftrjd' av itQoteoo tcov ocov, cog xard tovto fteiovexxvn'. 
c IeQa^ eiTtev. 46) Sel uterque Cod. om. 

47) Laur. non habet. 

48) Apost. Cent. IV. 35. 
Codd. uterque Alfitxov. Mosc. 

TVQarveTv Om. Tovg jutaQqvg oq- 
/aiovg exdXovv Schol. ad Ari- 
stoph. Nub. 597. *0 juhv tavra 
tptjtiei dXaZtav xa\ aQ/atog tog ahj- 
&tog, xa\ KQOVixog av^Qianog. Lu- 
cian. Praec. rhet. c. 10. T6 juev 
avio'9-t ov/nnXtxeafrat 7rQog *Avvl- 
fiav aQ/atov yyeTro XCdv xa\ n^ea- 
fivzixdv. Plut. Fab. Max. c. 25. 
rig ovrto na%ri; eart xa\ dg^atog. 
Julian. Caesar. p. 306- A. oq- 
Zaiorqg tqottov. Alciphr. III. 
64- Cfr. Blomf. ad Aesch. Prom. 
528. '4&1 Apos^Cent. IV. 46- Ma- 
car. en\ riav ra aa&Qa xa\ na- 
Xaid Xeydvrav. '' 

50) Apost, Gent. IV. 46- Con- 
sentit Macar. 

51) Hoc et sqq. quinque 
Mosc. omisit. * 

52) Macar. in«erit pentame- 
trum: 

. MyS* entSetv avydg 6'itog y~ 

XCov ' 
et post neo^oai addit: Beoy*''- 
Sog en\ rtav &varv%wg fie^t^* ' 
rtav. Vide Stob. 120- 3- *• 
Wyttenb. ad Plut. p. 415- E- 

53) Apost. Cenu IV. 38* 

54) Laur. dy&iar. Apost. tvr,- 
&iav. — 79 — 

^AqxiXoxov 5S TtaTslg* itii Ttov kovSoQovvrwv' 

toiokog yaQ 6 *Aq%IXo%oq. 

v Aq%tov axov* xai dtxaicog xddixtog 9 ix tuIv 
Joiwvos iksysiwy TtaQaLvsTLxr^ *?. 

To a fiSTa tov o. 

'Aoxov dsQsig "*• iiil Ttov dvorjrtog tl noLOvvrtov. 

'Aoxov paTVTi^sig "•* nvsvfiaTog TtlqQij' iril 
twv adwartov. 

Aoxbv lytpSTat 3 o tzqotsqov nitov' inl t&v 
ywffiwg vtisq aXXtwv dytovL^Qftsvcov. 

Aos fis 4 daiftovog aloa xaxr\ xal a&socparog tnvog. 

Aoslytjg ioTiv 6 dvrjQ' avrl vov ayav o£sl' 
MorjxTtn di, &g tpaOLv £§ ahiag TOiavrqg' 2styog nofag 
tftl tijs IlLOLdiag, otjov xaxtog to£ov 5 oi av&QtonoL^ xal 
dlTjloig ixotvtovovv* xar^ inbtatHv ovv to dosXyaivstv. " 

AovQOLg 6 otjfiaivsod-aL' ini Ttov ix ftaxQov ti 
vnwoovntov. 

AoxQaTtr) 7 ix TtviloV ini ttov ddvvaTtov xai 55) Apost. Cent. IV. 52« 

Laur. 'AqxiMxov narodg. Ari- 
«opb. Av. 471. *A/ua&qg yaq tyvq ' 
*°v nolun^dy/uiay ovti* Atawnoy 

ztnaTrjxag. 

56) Macar. addit: !4^yn'wv 
?Wfl«S* ln\ Ttov nqodtjhog no- 
V1 }y*v' ol yccQ Idqyeloi en\ v.Xto- 
**'»'« xa/urpdovyrai. — Idqyei- 
«v? o^aj fju T(av oriovy ano- 
plwovTtav xaran Xrjxr ixvSrarov ' 
* a * tn\ T(3y enl xXonjj vnovov— 
Mtwv ioia>g y naqdaov elg rovro 
'^Sovvrai *Aqyelot. — *Aqqg 
Tu 'fayyos* enl r&v juera /3iag 
T * d 'mn oarrojusvcoy. — ldq%at- 
^Jtqo Kd& qov' en\ vneqfioXjj 
'M<ndTf]Tog xa\ evyeveiag* 

Apost Cent. IV. 59« Ma- 

"• m\ Ttay avoqrwg atpdSqa rt 

^Cntav. Plat. Solon. c. 14. *J&&eXe ydq xev xqarijaag, nXov~ 

N rov a(p9ovov Xaflwv, 

Ka\ rvqavvifaag ldd-tfV(5v /uou~ 

:vav q/ufQav /uiav y 
^Aaxog voreaov , Sfodo&at xac 
enireT(ii<pd-ai yh'vog, 

ubi Godd. Ven. et Rom. Car- 
dinalis Rudolfi e^; Vatican. pro 
doxdg praebent aJrog. Cfr. Heind. 
ad Plat. Euthyd. p. 285* C. 

2) Apost. Cent. IV. 61- 

3) Apost. Cent. IV. 66* 

4) Laur. non habet. Od« X. 

61. 

5) Apogr. Dresd. o£»v. Laur. <$£wv-. 6) Apost. Cent. IV. 62* Ma- 
car. aoTQOig oq/uetoua&ai ln\ r<3v 
juaxqav 6S6v xat Hqq/uov nooevo- 
/utvwv. 

7) Abest a Laur. — 80 — evrekaiv, r) yaQ t§. vdurcov r) dyyeltav dovQanr) iv rdi 
tolxotg yevoftevr} , ovdev dvvarai. 

*Aonidog dr)yfia 8# ini %tav dvtdrtov. 

7 Aonldog dxoico 9 drflfia dviarov etvat xai intxov* 
Qiag xquttov, xal f.uoetv a^tov %6 £c3ov %r)g evxlrjQia 
%r)g etg %6rxaxov, aXXa xai^%ov%6v frrjQiov 10 ftiaQton- 
{)Ov yvvr) qaQftaxlg, otav dxovoftev xal %r)v Mr)detav xa 
%r)v KiQxrjv %a ft&v yaQ %tSv donidtov qaQftaxa xal drff- 
ficczog £Qya io%i' %a de ixeivtav dvatQetv xal ix ftovrj\ 
%r)g dqrijg qaotv' evdev %oi xal oi (iaotletg %tav Alyvmi- 
o)v ini tcov dtadrjftd%tay itpoQOW nenotxtkfievag domda; 
%r)g aQ%r)g alvt%%6ftevot %6 dxivrjtov ". Oi drjxfrevrts ^ 
ino aonidog ov neQat%eQta fttovot %e%aQ%rjg toQag* nviy- 
fiog de avrovg xal onaofiog dttaxet xal kvyftog' t$ 
<T donidog qaoi %6v lyyevfiova %d tad dqavlQetv olorii 
%otg eavrov natolv vne£aiQOv%a %ovg fieklovrag dvrina^ 
Xovg' 6 de lypevfitav 6 av%6g aQa xai d§Qrpr xai ^rjlvi 
7jv, fiexetXrjqtag ia xai %r)gde %r)g tpvoetog xai %r)gde' xal 1 ' 
oneiQetv %e xai %ix%etv %otg avtotg r) qvotg edtaxev' drto* 
XQivovrat dk elg %6 drtfioreQOv x4 yevog oi r)%%rj&evi% 
fierd %r)v fitdxrjV oi yuQ xQa%r]Oav%eg dvapaivovot %o% 
7[t%rifievovg xai elg av%ovg oneiQOVotV oi de d&lov ir$ 
i]%%rjg qeQOv%at ta&ivdg %e vnofielvat xai %etag dvrt na- 
tbqcov yeveo&at ftrj%eQag* %o!g ye fir)v\ nolefitta%d%otg av- 
&Qto'ma £tootg donldt xai xQOxodeilta ex&to%ov 6 lypev- 
fitav. Aiftvooav lS de ixQa dotzida xai dnotpaivetv %vtph% 
%tf qvorjfiart dxovta. 8) Apost. Cent. IV. 65* 

9) Laur. axoiJta pdvoy Sqy/ua. 

Aelian. Hist. Animal. I. 54« 
Matth. 

10) Laur. &qqtov. 

V X 

fl) Laur. axtvtjTQY. 12) Laur. /rfrtiJty/afc. ?*' 
mutantur haec verba Niceph. 
Basilac. Ethop. p. 191- A,lat ' 

TQonatov — 2a/3*iv. Cfr. Donr. 
ad Char. p. 557* 
/ 13) Laur. xai om. 

14) Mosc. aTijuLOTefor. 

15) Codd. Aipvadv. — 81 — 

^AG(faXr)g lG «W aftelvcov >; &jfuovg.OTQaTrjXaTrg. 
^Aoxty XT ' ftOQfivTTBO&ai' irti tcov ftarrjv gpo- 
fiorvztov. 

^AocfalioTEQov l% tov Xiyetv to otyyv. ^Emxrrrtov r] t To a fteTu tov t. 

*ATQewg * OftftaTa' olov aTQemot xai oxXr t Qol' . 
ttQtrrai de ano Ttjg ^Atqsojq TTUQavoftlag , og v7tovor]oug 
•*x dtaftoXrjg, tqv adeXcpov QvioTrjv fioi%evew vrrjv ywatxu 
ahov, 'Ta vixva tov Qveotov ovyxoipag xai eiprjoag 3et— 
movvtt 7iaQiirt]xe Ttfi narQt, uio^rfltv naQaoywv Trjg ovft— 
tfoqug ix tov TeXevraXa Ta axQa ftaQa&eivai. 

"ATQtoTog 2 vTtaQxetg, tog 6 Katvevg* Xiyovot 
yaq, otl ovrog icTQtOTog r)v* og <T vnoXuftftuveTUt cctqco— 
tov vtio tftdr s Qov uvd-Qtoitov, evrj&jjg IotLv' r) de uXrjO-etu 
tjei ovrtog. Katvelg rrv QerTuXog T«f yivet, aya&og tu 
nofofitxa, xal t7ttor?]fuov tov ftu%eofraL' yevoftevog dt 
tt rcoAAals ftuxatg, ovdirroTS iTQtoO-J], ovre AujtLdutg 
Giftfiaxoiv ftQog tcov KevruvQMV ccrtid-avev, aXXu tlvXXu— 
(toneg avTOv ftovov xaTtxtooav, xal ovrtog izeXevTrjoev' 
lUyov ovv ol AuitLbut, uveXofievot iov vexQOV uvtov, xai 
M'(jorr€g fiTj TeTQw fdvov to otofta, Katvevg tov ye ciXXov 
fiiov uzQonog r)v, xal aiti&avev uTQtorog. 

*AT$veg 6qc(Q 3 # irii tqjv fiXr^dovvTtov tloIv, ojoneQ 
«*| elg -d-uXaooav. 16) Laur. non babet. 

17) Apost. Cent. IV. 60* Ab- 
est hoq et sq. prov. a Mosc. 
Macar. aaxuy /uoqpioXvTTtofrai.' 
wt tv)y flxrj SeSiTTojvtvav. (Eos, 
<jui de voce /noQfioX&tTev&ai dis- 
putarunt, recenset Beck. ad Ari- 
itoph. Av. 1245.) 

18) Apost. Cent. IV, 63* >/ 
yrw/ry in fine om. 1) Apost. Cent. IV. 67- M«- 

car. }n\ T(5v aratSaJv xat *<J*- 
xwrdTiov. 

2) Apost. Cent. IV. 71- Cae- 
neus. a Centauris, qui vnlne- 
rare eum non poterant, in ter- 
ram vivus intrusus cernitur in 
vasculo apud Millingen Pein- 
tures ant. Tab. VIII. 

3) Apost. Cent. IV. 70. Ma- 

11 — 82 — 

'Attixov pi&ftfbQ 4# iril tcov xoofilcov xal oocpw* 
oi ycxQ ^AcxixoX vTteQOocpov xal evyow elxov to fiUji^ia* 
6 de ye *AQiOTOcpdvr;g 5 iv vecpelaig iiti tcov avaidcov &- 
Xa^ftdvei to ^Attlxov ftlmog, ococpQovl^cov Tovg *A9rpd- 
ovg K aox^ovovytag to Tore. 

*ATTixog elg Xifieva 6 ' enl tcov ^ieTa tiTtovirfa 
o imOT&vrai, noiovvrc&v' oi yctQ ^AttixoI fiillovreg anai- 
Qeiv TtQog fiaxrpf xal tov h/nevog igiovreg x peTa G<po- 
I dQorrjvog ijlavvov TtQcg imdei^iv tcov oixelcov oqcovtw. 

"ATeyxTog 8 av&Qconog TtaQjjyoQrjf.iaotv' o 
fir) pQexofnevog (xr^de iefievog rtcxQapv&iav, aXla oxkrj(jog 
fiv, cog r)> TterQa r) aXXo tl T0y oxXrjQcov, cog firjde vno 
vdcrvog diapQexeo&ai. 

'Atccq 9 r) itayr} eotxe Xrjxpeo&at TtayrjV <*$ 

fioixos $?d HOix<j>* 

*Attixo\ tcc ^Ekevoivta 10# inl tcov tcx anoQ^r/ta 
ftvov/uevcov, oi yctQ ^AttixoI iv ^EkevoTvt iitexekovv Tct trfi 
Jr)ixrjtQog fivOTrjQia. 

"ATTtxog fiaQTvg "*. irtl tov ntoroTcvtov xal c\hr r 
d-eOTcvtov, car. dreveg oquq, toonsQ ou|j rr)v 
&dXaooav ' en\ r<av <ptXrjSovvr<av 
rmtv, <$g r) aV- rjj ^aXdaaij. Plut. 
Cat. min. c. 2« fiXenovrog elg 
rovg tyvovg dreveg xa\ /SXoavqov. 

4) Apost. Cent IV. 69- Cfr. 
Philostrat. Imag. I. 16* avrog 
Se 6 daiSaXog drrtxi^et /uev xa\ 
ro elSog , vn^qao<pov rt xa\ ev- 
vovv filintav. ubi Jacobs. 

5) v. H78. 

6) Apost. Cent. IV. 72. Ma- 

Car. 67tl T<5v euTOVV&TeQOV Std 

rivag naqdvrag eqyutou^voiv^ ene\ 
rovg Idfrqvatovg <paa\ nXrjoiov ov- 
rag rov Xtfihvog, evzovuizeqov Std 
rovg dno rrjg yrjg axonovvrag 
f(tf'ao€iv. 

7) Apogr. Dresd. e*tdvrog. 8) Apost. Cent. IV. 68- De 
voce dreyxrog , durus , qui non 
molliatur r<Z rfyyeo&ai madcfa- 
ciendo, vide Wyttenb. adPlut 
de rect. aud. ratione p. 44« ^* 
Adde Plut. Alcib. 24- raU & 
xa&* tjpeqav ev tw avax ^* 1 * 
xa\ ovySiairaofrai %d(tiOiv ovotv 
ijv dreyxrov rj&og , ovSe yvM 

dvdX<oTog. Callistr. Stat. VII. 
xa\ Xedvrtov dreyxrog qnSotg 1*(> S 
rr)v do/uoviav xarrjvvd^evo. 

9) Apost. Cent. IV. 75« Mosc. 

avraQ. Laur. drdo. 

10) Apost. Cent. IV. 74. Mac. 
ad hoc prov. retulit, quae sub: 
'Attixoq elg Xt/utva posuimus» 

11) Apost. Cent. IV. 80^ Ma- 
car. consentit. — 83 — 

'Attixij nioTig xa * ini T<av ni&<A<av xai ntor<av 
ml evoQxoV IdQvoavro yaQ ol Idmxoi ieqov niorstag. 

*ATTixog l3 vne%ei ttjv %e%Qa ano&vqOx<av' 
i:u %w <ptXaQyvQcav* <piXoxeQdeXg yaQ oi ^A&rpaloi. 

"Azqg Xo<pog l4v ini T<av ocpcdqa (laQvovf«poQ<a— 

lixw. 

'AT8%v<xig lS TtQog tov ocjqoV ini t<Zv evqd-i^o- 

fibw. « 

*At<xq l6 ix xa&aQ&v a%vQiov TBTQvyrjxag 
oitoV ini t<3v fiijdevog ayad-ov f,ieTaXay%avovt<av. 

'ATQepag fiovg 17 * ini twv pQade<ag ovvrekovvTow. 

"ATlag tov ovQavov l9 ' ini T<av fieyakoig Tioi 
noayftaoiv emftaXko/uevcav , xal xaxoig 7UQini7tr6vT<av , 
Ofi(ag avexoftev<av. 

*ATvg>ov l9 fioiqag elg* avri tov apkapovg' b&ev 
mi nXazaJV arvcpov <pqoi tov dpkafiij iv Oaidwvi. inei 
to iwpov (tlamei, xai iniTe&vftevov to xalov, orceQ ano 
tov &V7CTQ) to intxaica Xeyerai • i!~ ov xai %hvftaX<aneg ol 
molekeififievoL zrjg d-vipecag avd-Qaxeg ?jyow oi rfdxavrot. 12) Apost. Cent- IV. 75. Ma- 

Wff. ini Ttav fiefiatav tpvZaTTo- 
fttruv rijy nCartv. 

13) Apost. Cent. IV. 82. pro- 
verbium fortasse originem du- 
iit ex Aristoph. Ran. 170* ubi 
Dionysus ad inferos descensu- 
nu mortuo novem obolos , sar- 
cinarum ferendarum mercedem 
•ffert, mortuus vero v. 176« 
dicit el fiij xara&tjoeig Sv*o $oax~ 
/«*;, ftr} StaZtyov. De dictione 
vntyty rfjv x*iQ a T1 ^ 9 Wyttenb. 
ad Plut. de educ. c. 14« Ari- 
sud. vnep twv nTT: p. 14'7» % 
*{©s xeq9o$ xats Ttjv %t*oa ficpai- 14) Apost. Cent. IV. 79* Mosc. 

aTTtji. Macar. fnt Ttav fiapvov/u- 
tpopoifvTtov. ' 

15) Apost. Cent. IV. 81- 

16) Apost. Cent. IV. 83» 

17) Apost. Cent. IV. 77. 

18) Apost. Cent. IV. 76* Ma- 
car. ZeCnet dneSi%to ' xa\ ZiyeTat 
ent tiZv /usydZto /uev npdy/uari 
enifiaZZo/uivtov , xaxto Sh nepi- 
ntnTdvriov ' "A^Zag ydp ovpavtp 
entfiovZevoqg xdi 6vZZqtp&e\g elg 
to *ATZavrtx6v ntZayog dnc$- 
^Ctprj. 

19> Apost, Cent. IV. 73. Ma- 
car. addit: *ATTtxvl (»ic) 84 TO CC flETCC TOV V. 

Autrj * vvv rj oocpia f?J' ini Tivog evSaiuovovv^ 
tog ?} evSoxif,iovvTog. 

AvTrj a fiev r) (.irjQtvdog ovSlv eOTtaxev^' dni 
%tov dlievrixtov e*iQrp;ai. 

Avtov 3 xexQovxag tov fiaTrJQa Tr)g &vQag f 
igovv im avrug dtfft^at Tag &vQag. 

AvXov 4 odXrttyyt, ovyxQiveig* e\ti %tov rtt 
iXaTTO} Tolg (xeiQoav ovyxQtvbvrtov' tog xal to $6dov dve~ 
f.iiorri m xal to TeTTiyi (xeXiTTtxv ovyxQiveig. 

AvXrjTOV fiiov £jjg 5 * iul Ttov «| dlXtriQitov fii^. 
ovvrtov. 

Avd-ig nvd-toSe 6 ' em Ttov Ta amd TtoXkaxii 
^XQcciTOvrtov , £tQr[cai Se im ftov imnw&avofievtov 7 , /; 
eig Ta itQtoTa naXwSQOfxovvrtov» 

Avto tovto a%&og vetog 8# inl Ttov eixr) xeifii-i 
vtov xai ftr/Sev iveQyovv$tov> prjTe avztov ini atOTr^itt^ 
ftrfte alltov. , 

AvTog 9 evQe tov xaxov Tr)v niTvav' rjyow 
tjjv nqyrjv* inl Ttov eauTotg Ta xaxd imontofievtov. 

AvTodixi] xo xal avToSixeiv* inl tcov eavrtng 
rd Sixaia OQiQovrtov. 

AhTOfiaTtog ll 6 deog dvirjoi Taya&d* iai 
ttov dnoayiiovtog evdaiftovovvTtov. naooixog tni rcov xav.iov yst- 

TOVCOV. 

i) Apost. Cent. fv. 84« 

2) Apost. Cent. IV. 85. Laur. 
iiuntv9o:. Pro an 6 > scribendum 
viclctiir in) , tlc qna pcrmuta- 
tionc vide cpist. crit. p. 59. 

5) Apost. Cent. IV. 86« Pro 
t;youv Laurcnt. olov. •> 4) Apost. Cent. IV. 88« 

5) Apost. Cent. IV. 89- 

6) Apost. Cent. IV. 93- Apogr. 
Dresxl. nvfrcoifes. 

7) Mosc. nvv&avofiiviov. Laur. 
ininvv&avo/u&iov* 

8) Apost. Cent. IV. 90- 

9) Apost. Cent. IV. 91- 

10) Apost. Cent. IV. 92- 

11) Apost. Cent. IV. 94- j — 85 — Avrbg avrbv avXel ia " ini twv lavrovg deixvvv— 
%w wig nQaynaotv, OTtoloi elotv. 

Av%bg eq>a u " iril %cov avacpSQovrwv %i &nl rtva - ■>! xm a$iomoza)v. 

Avru} xavu} x4, iui %uov aqri %i Xv/uaivoftevcjv' %a 
ft() iuiivaj ijd %$ xavcp xoftt^bftsva iqQna^bv %tveg av- 
iy xmiji. ^ 

Avrov l5 l Podog 9 avrov Tvqdqfta' irti rcov aXa— 
^ovtvofihwv inl rtvt, anb 'Podiov %ivbg aXa^ovevoftevov 
m %($ uXXeod-at. 

Avrb&ev xaraftaXXe l6 " avri %ov xaxad-ov *J 
nkavoo' ini %cov fpru) jievwv xai xa%aftaXXbv%cov 17 %a 
ofulofjeva. 

Av%rj l8 %oi dixrj io%i &euiv 9 o l l v OXv(.itcov 
i%ovotv m iiu %cov aftotftrjg %vy%avbv%u)v , cov nqa%%ovotv. 

Avroi %eXuivag io&iere l9# irci %uiv Xtfipdiv* 
txiiug yaQ rjXievoav fieydXrjv %eXcovrpr -xai dvaonaOav%eg 
Qmqv if.t&Qt£ov %r)v naQOvoav, %bv 3e 'EQfirjv 7iaQtbv%a 
Kiiii]» eoriaotv ixdXovv' b de rb TCQOxet/uevov eircev. 

Avrd di? avrcov ao " irci ruiv dei rd avrd Xe— 
ftnw. 12) Apost. Cent. IV. 95- Ma- 

ca r. (<it\ T £ y laurovg SetxvvvTtav. 
fro iavTovg apogr. Dresd. eav- 

13) Apost. Cent. IV. 96. Di- 

°S-Laert.VIII, segm. 46. t { >C- 
To ; Zaxvvfrtog , ov (paatv elvat 
Taxoofcra T*}g tptXoooyCag, avrtav 
hodaxalog , trp* ov xa\ nco avTog 
*'P« itttQOi/uiaxov elg tov /SCov 
tifo. Plerique vero, quos re- 
jenset Potter ad Clem. Strom. 
Jf' P« 441. Pythagorae discipu- 
" s verba baec tribuunt. . 

14) Apost. Cent. IV. 97- 
Vgr. Dresd. xavf vofji\ojueva. 

15) Apost. Cent.' IV. 98« Ma- car. «7i V rtav aXaLovtvojufvwv tnC 
tivi eXqrjTai, ano ^PoSCov nev- 
TafrXov , aXa^ovevo /utvov en\ tio 
aXXeofrat. (Laur. SXet&at, Mosc 

en\ to SXeo&ai.) Vide Aesop. 
Fab. XIV. 

16) Apost. Cent. IV. 99- 

17) KaTafidXXovTtg neqtTTOTe- 
Qovg Ttjg u%Cag ofteXovg. Long. 
p. 41. ubi Villois. Sndaov Tiva 
%l>rj xata/SaXeTv fitofrov. Julian. 
Or. III. p. 126. A. Cfr. Bergl. 
ad Alciphr. I. 10- III. 38. Bois- 
son. ad Philostr. p. 287« 

18) Apost* Cent. IV. 100- 

19) Apost. Cent. V. l. 

20) Apost. Cent. V. 2- — 76 — l AQfi6Siov * 7 fteXog* iitl twv oxoXttav* oxokia 
yuQ fieXrj fidero TtQog 'AQftodtoV tavzov de xcA io 
*A6f,tr}rov fteXog. 

*AQxddag** fitftovfxevoQ* Tavrrj xexQrpat, JlAa- 
twv iv IIiodvdQq), im taiv aXXotg TaXatTtatQovvriov' fta- 
%i{AtovaTOi fxev yaQ ovreg 9 avrol fiev ovde7tore idiav W- 
xrjv ivixqoav, aXXotg de aixioi vixrjg TtoXXoTg iyevono' 
xal 6 nXdrtov ovv [dtd to Tag xa}fia)diag avrbg noioiv 
ixXXotg TtaQexeiv dta neviav, *AQxddag fitfietod-at, eq>rj. 

v Aqti ** ftvg nlTTTjQ yeveTat,' iril tcjv veiom 
neiQdu t&v xaxaiv XafiftavovTaw' to yaQ £alov eig Ttivtav 30 
nirtTOv detvd ndoxet* 

*AQxddag fttfir\oofiat * 1# iftl Toiv ereQOig no- 

* # 

VOVVTIOV. . 

*Aq6tqo9 dxoyTi^etg 3a# inl twv ddtaoxemtog 
Tt notovvrayV) xal to xaromv fir) itQOOQWfievarv. , 

*Aq%t) avdqa deixvvoiv 33 " irii t&v tvqo fiev trjg 
aQ%r)g intetxaiv doxovvrarv, iv avrfj 3e xaxdiv q>atvOfis~ 
vo)v. Qeog)QaOTog iv to} itaQotfitaw* aXXot de (faoiv ano- 
ipbeyfia etvai 2oXa)vog* 

*Aq%t) TtoXe/ucov 34# inl ' to)v ddtxetv imxetQOWtoJV. 

"Aqxtqv itaQOvorjg 3S *x vr i £*]f€iQ m irii % ® v 
udrjXtov' r) yuQ ccqxtoq %£t/*c5ro£ fdv aTtorixtet, xal <p- 
Xevei Texovoa 9 xal vq)OQa)fievrj Tovg XQVfiovg tt)v ,&ttir i - 
fdav tov r t Qog UQOOftevet* ovr* av, TtQtv r) TtXrjQW&rjvai modo, quo in Apostolio, inter- 
puogitur, altera xareondoq om. 

27) Apost. Cent. IV. 33» Mac. 

*jio/uoo*lov /utXog ' sni rtar oxoXtwv. 

28) Apost. Cent. IV. 25, 

29) Apost. Cent. IV. 52. Ma- 
car. tni tiov oye etg alafryoiv 
io^o/u^viov. i 

30) I*aur> niooav. , 

31) Macar. . in\ Ttav eTtoois 
TTQVOvrrttiY, ^Aoxddes ydq l$Ca juev ovStva evCxyaav* ereoot; oi 
nooqTi&tpevoi xa\ ovp/ia/ot yf- 
vofievot evSoxt/uovv, 

32) Apost. Cent. IV. 58- Ma 
car. en\ twv xm&* envrdbv nQt*Y~ 
/uaTevo/uttrior , naodoor ol ertqovi 
dxovriiovreg rovg ntZag /HdlXovotf- 

53) 'Apost, Cent. IV. 51- Ma * 
car. dtjjttj. 

34) Apost. Cent. IV. 57» 

35) Apost, Cent. IV. 40* Ma ' j — 77 — tQug ftfjvag, igaydyoi nvtk %d pQ&<prj* orcev de dto&rjftai 
iuwjjg nenXrjOftivrjg , v<poQ<afihrj xovto dg vooov, £rj%el 
(fwXeov 9 iv%ev&ev %oi xexXrjtat %u aQx%o<pdXeta M %6 
Tiafrog' eioeQ%e%at 8i ovdi j$adi£ovoa 9 dXX* vn%la 9 dcpa- 
vi^ovoa %dig &rjQa%atg %a *%vrj' eav%r)v yaQ intOvQet xa— 
ta vd%a xal naQetoeX9ovoa r)ov%a£et. 

v Aq%ov 37 ovx el%ev 6 n%(a%6g xal %vqov fjyoQat^ev. 

"Aq%i 38 %r)v aQe%r)v £rj%etg' inl %wv naQa xat— 
(jbv novovv%<av inl %t. 

j Aq%t}v di \hjQ<pv ov nQknei %dfir]%ava. 

*AQ%iddfieiog.in6lefiog 39 * inl %tSy Xlav nt- 
xfwv nottjLHov' *AQ%tddfietog di ixXrjdrj dno %ov %6v *Aq— 
lidauov etg %r)v Ax%txrjv ifipaXetv 9 xaddneQ Qovxvdidrjg 
x«l v Eq>oQog xal *Ava%tfievrjg xal Avolag iv %$ xorra *Av- 
iQwlwvog xal FLv&iov £evlag. 

*Aq%v) SxvQla *°' inl %wv ev%eX<av xal firjdev Xv~ 
oiteXeg i%6v%(av 9 naQOOov ne%Qcidrjg xal XvnrjQa* ano 
Qrjaecag intirefiivov 4x %fj Avxofirjdovg aQ%fj 9 o%t neiQuiv 
itj» ywatxa avrov xaxaxQrjfivto&eirj' ootQaxio&^vat de 
TtQwov ^Ad-rjvrjot Qrjoea io%OQet Qe6(pQao%og *\ 

1 AQnax%txii%eQog ^ 3 yaXaiv. 

*AQ%ofievov ** %e vo%ov xal Xrjyov%og Bo— 
pecro" ovvvnaxove%at %6* det nXetv. 

*AQ%r)v 4S tao&at, noXv Xdtov rjh %eXev%rp' W« aqxov (*ic) naoot/otjg ra 

%i X v 1 t*}Ttig' *nt tmv nqodfjXtav. 

56) Mosc. et Laur. t;) a^xro> 

37) Abest a Laur. 

SB) Apost. Cent. IV. 29* 

39) Apost. Cent. IV. 30* 
Mosc. et Laur. ^qx^vj" 10 ? ^is. 
— Cfr. Harpocr. s. v. 

40) Apost. Cent. IV. 51- Ma- 
***. ln\ xwv avTtlwv' ntvi%^ a 
J ff ? rtjoof jj 2lxvqq;. 41) Laur. entTi&c/uivov. 

42) Post Gsdyqacrro; Apost. 
addlt: lv TOif n^oiroig xaiqoig. 

43) Aristoph. Vesp. 362* 
'Sloneq /iw yaXrjv xota 
JCXfipaoav Trjqouoiv. 

44) Apost. Cent. IV. 24- 

45) Apost. Cent. IV. 41« 
Mosc. noXri om. — - yJ TtXevTtjv 
habet Cod. uterque. Vide Ilar- 
pocr. s. v. t — 7» dr t Xci de, wg Ssl ** aQ%x)fi%va xa Seiva paklov neifxi- 
a&ai xcolveiv rj axfiaoavra xcd TaXeud&evra. 

*Aq%t)v A1 e%(jov xddjuse, avrog Si fiq fierapaXleo. 

*AQ%aiOT£Qog ** ^lftvxov' iitl tcjv evr^iav * ov- 
Tog yaQ TVQawetv Svvafievog a7teSrj,irjaevi 

^AQxaioveQa 49 Trg Sig>&eQag ley.eig* inlzw 
fiaxQa Strflovfievoov , r) yaQ Sig>freQa+ iu r[ d Zevg irte- 
YQa^pexo tcc yivofteva, nafinalaiog r t v. 

*-4p#7 W V(JX) ttwtQS 50, ' &A Tuiv elg %i Jtqoxon- TOVTCOV. 

3 Aqiot^v 5l filv itoXv^ S'et7tvelv $i oXiyov* 
iitl Ttav iQe&i^ovriov eavrovg etg ra *AfQoSl<fia+ 

*Aq%jjv 5z fiev fir) <f>dvat imyftovioitiiv ccqigtqv 
Ovvra <T OTtcog oixtOTa Ttvlag *AiSao neQvjaai* 
iid t&v Svgrv%coi; fttovvwv. 

*AQy,aixa ** (pQovetQ* iitl tcov ficoQoov xal evrjSwv^. 

*Aqx6v Totg avrov xal ftr) SiaQTta^e tcc Ttlrfliov, 
fir)&* av TtQoteoo tcSv ocov, wg xara tovto fieiovextw. 
'leQa!; eiTtev. 46) 6*eZ uterque Cod. om. 

47) Laur. non habet. 

48) Apost. Cent. IV. 35. 
Codd. uterque AlfKxov. Mosc. 
TVQurvelv om. Tovg f4u)QO,v$ c?<>- 
/atovg ZxdXovv Schol. ad Ari- 
stoph. Nub. 597. *0 pkr ravra 
tpijifCi aXattov xat aQ/alog tag ahj- 
&iog^ xa\ Kqovixoq av&Qtonog. Lu- 
cian. Praec. rhet. c. 10. To juev 
avio'frt ov/nnXtxeafrat 7rq6$ *Avvl- 
fiav aQ/alov ijyeTro Xitfv xat 7tq€0- 
fivTtxdv. Plut. Fab. Max. c. 25. 
Tt^ ovrto na/dg eart xa\ aQ%atog. 
Julian. Caesar. p. 306* A. <xq- 
%atoTtjq tqottov. Alciphr. III. 
64. Cfr. Blomf. ad Acsch. Prom. 
52g- 49l Atpost.Cent. IV. 46. Ma- 

car. ent Ttav Ta oaS-Qtx xa\ na- 
Xaia Xeydvrtov. % 

50) Apost. Gent. IV. 46« C° n ' 
sentit Macar. 

51) Hoc et sqq. quinquc 
Mosc. omisit. < 

52) Macar. inserit pentame- 
trum: 

JMrjd* entSeiv avyag 6'^e'og r t f~ 
XCov ' 
et po-St TTtQrjoai addit: &edyn~ 
Sog en t Ttav &vaTv%ia$ ftefiutixo' 
Ttov. Vide Stob. 120. 3« 4- 
Wyttenb. ad Plut. p. 115. E- 
55) Apost. Cenu IV. 38« 
54) I^aur. ay&w>. Apost. evr,- 
&<av. — 79 — ^AQ%iko%ov ss TtaTSig 9 isii twv kovSoQOvvTwv* 
loiovuog yag 6 *Aq%IXo%oq. 

v Aqxwv axov^e xai dixaicag xaiixmg* ix t£v 
lolwog ikeysicoy 7taQaw*Tixq *?. To a /nera tov o. 
^Aoxbv 3eQ€tg "*• irii t&v avorjrtog tv noiovvTcav. 
*Aoxov ^aTtri^eig '* itvtv^iaxog tiXt^q^ inl 

rwv advvdrcov. 

'AdXOV kqtfJ€Tai 3 7tQ0T€J)0V TtlWV* ilti T&V 

'/maiw; vTteQ allcov aycovi^ofiivcov. 

*Aoe fi€ 4 dai(xovog aioa xaxr) xal a&eocparog olvog. 

*AaeXy?jg iaTiv 6 avrjQ' avri tov ayav o£ei* 
MOTJxrat d£, wg cpaotv s| ahiag TOtavrrjg' 2ekyog nolig 
cWt ttjS Uioidiag, oitov xaxwg co%ov * ol av&QWTtoi, xai 
viijjloiq ixotvcavovv' xat* iuhacnv ovv to aoeh/aiveiv. ~ 

"AoTQoig 6 oijnaiveo&at' irti tcov ix fiaxQOV tx 
vnovoovncov. 

AaTQanr) 7 ix Ttvikov* irti tcov advvaTcav xai 55) Apost. Cent. IV. 52. 

Laur. *AQ%iXd%ov naTQdg. Ari- 
«oph.A^.47i. ldjua»r)g Y «Q f(pvg' 
*ov noluTCfidy /utov ov3* jtlotanov 

xtnarr f xag. 

56) Macar. addit: 'Aqyetav 
fw?*s" ln\ Ttov nqodtjhog no- 

v^wy' ot ydq ^Aoyeloi en\ xlw- 
-ifia xtajurpSovvrai. — ^Aqyei- 
ov; oqag' snt TtJSv oriovv dno- 
flltxovTtov xaTanlrjXTixtoTarov * 
*<u ml rtav en\ xXonfj vnovov- 
pfrav lSitag t naftdoov elg tovto 
tupu&ovvrai Idqyelot. — *Aq rj g 
J »l>txvvog' enl Ttav jueTa fitag 
7 ' oimtqaTTOfiiviov. — lA q % cr *- 
° T *^o KoSqov' ln\ vneQ/SoXfi 
^aioTfjrog xa\ evyevelag* 

Apost Cent. IV. 59. Ma- 

c * p « tn\ Ttav dvorJTtog otpddqa Tt 
^oioCvrtov. Plat. Solon. c. 14. *H9eXe yaQ xev XQaTtjaag, nXov- 

N tov dtp&ovov Xafitav, 

Ka\ TVQavvtfoag Id&qvtav /uov- 

vov rjfiJQav ju£av y 
*u£oxog voreqov , Seodq&ai xai 

eniTerqitp&ai ytvog. 

ttbi Codd. Ven. et Rom. Car- 
dinalis Rudolfi ei Vatican. pro 
aoxo^praebentaJroff. Cfr. Heind. 
ad Plat. Euthyd. p. 285- C. 

2) Apost. Cent. IV. 6i- 

3) Apost. Cent. IV. 66. 

4) Laur. non babet. Od. X. 

61. 

5) Apogr. Dresd. ottov. Laur. ta^tav-. 6) Apost. Cent. IV. 62. Mo- 
car. aaTQOtg otjfteiouo&ai tn\ TtHv 
juaxqav 6S6v xa\ eQfjjuov nooevo- 
/uevtav. 

7) Abest a Laur. — 80 — evreluiv, r) yaQ e£ vddrcov r) ayye[<av dovQanr) iv rdls 
Toixois yevoftevrj, ovdev. dvvarai. 

*Aontdos dr)yfta 8# ini tojv dvtdrcov. 

'Aomdos dxoico 9 Srjyfta dviarov elvai xal imxov- 
Qiag xqbIttoVj xal fuoeiv a£iov to ^coov ttjs evxlrjQias 
Tijg els T&xaxoVy dlld xahTOvrov drjQiov 10 f4iaQ<in- 
qov yvvr) qpaQfiaxls, oiav dxovoftev xal Tr)v Mrjdetav xd 
Tdjv KiQxrpf* Ta fi&v yaQ tcov donidcov cpaQ/aaxa xai drff- 
fiazog eQya iori* Ta 8e ixeivcav avaiQetv xal ix ftovrjf 
Tr)g dcprjs cpaoiv' ev&ev toi xal oi (taoikeig tcov Aiyvml- 
tov ini tcov diadrjfidrcoy icpoQOW nenoixikfibas domdcx^ 
Tfjs <xQX*]S aiviTTOftevoi to dxivrjtov ". Oi drjx&evres <U 
ino donidos ov neQaiTeQco (tiovoi TexaQrcrjg coQag* nvif- 
ftog de avrovg xai anaoftog dicoxei xai kvy/uog' trfi 
<T donidog <paol tov lyyeifiova Ta cod dcpavi£eiv olovA 
Toig eavrov natolv vne£aiQOvra Tovg ftiklovrag dvrina- 
Xovg' 6 de Ixveiftcov 6 avrog aQa xai aQQrpr xai &t)Ivq 
TjVy ftereilrjcpcbg xa xai Trjgde Trjg cpvcsecog xai Trjgde* xai li 
oneiQetv Te xai Tixreiv ToTg avtoig r) cpvotg edcoxev* duo- 
XQivovrai de efe to drtfioreQOv x4 yivog ol rjTTrj&emg 
(teTa Tjpr fidxrpf* oi yuQ xQarrjOavreg dvaftaivovoi %ovg 
^TTijfievovg xai els avrovg oneiQOvatv* oi de a&lov tfj$ 
TjtTrfi cpeQOvrat coSivdg Te vnofteivai xai Tecog dvri na- 
TeQcov yeveo&at firjveQag' Toig ys ftrjv nokefttcordTOts «*- 
&Qconcp £woig donidt xai xQoxodeilqt ex&torov 6 lypev- 
ftcov. Aiftvooav lS de uqu donida xai dnocpaivetv Tvcplovg 
%<# cpvor 4 ftari dxovco. 8) Apost. Cent. IV. 65« 

9) Laur. axoifto fi6vov Srjyjua. 

Aelian. Hist. Animal. I. 54* 
Matth. 

10) Laur. ^otov. 

V X 

41) Laur. axCvtjTQv. 12) Laur. ptTttZyxws. Per- 
mutantur haec verba Niceph. 
Basilac. Ethop. p. 191* Allat. 
Tf>o7rijv t$ aoefleCag Zaxelv. P ar « 
TQonatov — lafletY. Cfr. Dorv. 
ad Char. p. 557. 
/ 13) Laur. xal om. 

14) M08C. aTi/uairtoov» 

15) Codd. Atpuodv. — 81 — 

\4ocfakrjg lC eav* dfteivcov r) S t Qaovg.OTQaTrjXarr i g. ' 

^Aaxy x7 ~ ftoQftvTTeo&ac* iiil tcov ftarrjv gpo— 
(forrrtw. 

^AocpaUoTeQov x8 tov Xeyecv to otyfo. ^EmxrrjTOv rj, 

To a flBTU TOV T. 

^AtqImq * OfiftaTa' olov uTQeiCTOc xal oxXrjQoi' . 
ttQipai de drco Trjg ^ATQecog naQavofiiag, og vjcovorjaag 
w dtuftoXijg, tov ddeXqpov OveOTrjv fiot%evetv nfjv yvvatxu 
unoVy 'Ta Texva tov Oveotov ovyxoipag xal exfnjoag det— 
movvn naQed-rjxe Ttp tcotqi, uiabrjptv naQaa%Lov Trjg ovft— 
<fOfKcg ix tov TeXevrala tu axQa rcaQad-elvat. 

v ATQcoTog 2 vTTaQxetg, cog 6 Kacvevg' Xeyovoc 
yco, 3w ovrog urQLOTog rjv' 6g <T vTCoXuft^averac utqlo— 
tov vjio atdr d Qov uv&qlotcov, eurj&rjg ioTiv' r) de uXrj&eta 
qm ovriog. Katvelg fjv QerTuXog tc\ ytvec , dyaO-og tu 
nohf.uxd, xai intazijfiLov tov ftuyeo&uc' yevoftevog dt 
\& nolXaTg ftuyatg, oideTCore iTQLoO-rj, ovre AurciSaig 
ivpitaxwy TiQog tcov KevruvQtov ane&avev, aXXu dvXXa— 
fiomg avTOV ftovov xaTtyLoaav, xal ovTLog iTeXevrrjotv' 
utyov ovv ol AuTciSat, dveXoftevoc tov vexoov avTOv, xal 
ivymeq ftrj TeTQcoftevov to ocofta, Katvevg tov ye uXXov 
(>iov icTQLOTog rjv, xal aice&avev uTQLOTog. 

*At*v eg OQ-ctg.** inl tcov qptXrjdovvrcov tcoIv, coarceQ 
tt '| dg $uXaaoav. 16) Laur. non babet. 

17) Apost. Cent. IV. 60* Ab- 
est hoc et sq. prov. a Mosc. 
Macar. eroxw /uoqpioXvTTtofrai' 
wiTbiv elxfj deSiTTopirtov. (Eos, 
qui de voce /uoQfioXvTTea&ai dis- 
putarunt, recenset Beek. ad Ari- 
MopL Av. 1S45.J 

18) Apost. Cent. IV, 63. 1) 
7>t*fitl in fine om, 1) Apost. Cent. IV. 67- Ma- 

car. ?nl TtSr avatStav xa\ n&i- 
stwTaTtov. 

2) Apost. Cent. IV. 71» Cae- 
neus. a Centauris, qui vulne- 
rare eum non poterant, in ter- 
ram vivus intrusus cemitur in 
vasculo apud Milltngen Pein- 
tures ant. Tab. VIII. 

3) Apost. Cent. IV. 70. Ma- 

11 — 82 — I 

*Attixov pla7V%e 4 " ini twv xoo\iim xai oo(pdv* 
oi yaQ *Avtixoi vneQOo<pov xai evyow ei%ov to ^Xejifia* 
6 de ye *AQiOTo<pavr t g 5 iv vecpelaig ini twv avaidoiv «c- 
hxnpavei xb ^Attixov pienog, ouxpQOvi^wv xovg *A&rp>ai- 
ovg K ao%rjixovovyrag xb Tore. 

*ATTtxbg elg Xv^ieva 6 " ini ruiv pera tinovdrfa 
o inlOTavrai, noiovvrcov' oi yaQ ^AttixoI fiillovreg anai-\ 
Qeiv TXQog, (xawjv xal tov h/nevog i^ibvreg x peTa 0(po- 
I dQorrjrog ijkavvov TZQcg inidet^tv tcjv olxeuov oqqjvtqjv. 

"ATeyxrog 8 avdQwnog naQrjyoQrjiiaotv* 6 
fir) pQexbfievog prjde lef.ievog n<xjQapv&lav 9 aXka oxXrjQog 
fiv, wg r)> nkiQa r) allo tz Ttby oxlrjQtov, <bg firjde vno 
vdarog dtapQe%eo&at. 

*At<xq 9 r) nayr\ eotxe Xr)\peo&ai naytjv' <ag 
tm%og ini 1101%$. 

*Attixoi to. ^Elevoivta 10# ini tuv t<x anbtJQrjra 
fivov/uevwv, oi yaQ ^AzTtxoi iv ^EXevotvt inexeXow t<x Tr)g 
Jr)iirjzQog (AVOrrjQta. 

^ATTixbg (xaQTvg "•. ini tov tzlotototov xai alrj- 
%reOT<xrov> car. aTeveg opag, tSonep a?§ tjJv 
SdZaooav ' enl tcSv tpiZrjdouvTtov 
rtffev, (fig jj aVg\ Tij &aldoo$. Plut. 
Cat. min. c. 2» pZinovrog elg 
Tovg Igevovg drevtg xai /SZoouoov. 

4) Apost. Cent. IV. 69- Cfr. 
Philostrat. Imag. I. 16» avTog 
Se 6 daldaZog aTTixt^ei /uev xa\ 
to 'el&og , vn/pootpdv ti xal ev- 
vovv fiZe'ntav. ubi Jacobs. 

5) v. 1178. 

6) Apost. Cent. IV. 72- Ma- 

Car. 67tl TUJV €UTOVlOTtOOV Std 

Tivag napdvrag epyatoufvtav^ ene\ 
rovg Idfrqvatovg tpaal nZrjoCov vv- 
ra; tov Ztjuiyog, evzovuizeoov Sta 
Tovg ano Trjg yijg oxonovvrag 
fpfooeiv. 

7) Apogr. Dresd. eftdvTog. 8) Apost. Cent. IV. 68« D« 
voce aTeyxTog, durus, qui non 
molliatur t<Z rtyyeo&ai madefa- 
ciendo, vide Wyttenb. ad Plut 
de rect. aud. ratione p. 44. A. 
Adde Plut. Alcib. 24- raig & 
xafr* ijpe'pav ev tw ovo)[oZdCetv 
xat ovySiaiTaofrai %dpiOtv ovdiv 
rjv aTeyxTov fj^og , ovSe tpvot; 

dvdZcoTog. Callistr. Stat. VII. 
xa\ Zedvrtav dreyxTog (ptlotg noos 
Tfjv aojuovlav xaTijvvd^eTO. 

9) Apost. Cent. IV* 75* Mosc. 

avrdo. Laur. drdp. 

10) Apost. Cent. IV. 74. Mac. 
ad hoc prov. retulit, quae sub: 
°ATTix6g elg Zi/ut'va posuimus. 

11) Apost. Cent. IV. ao. Ma- 
car. consentit. — 83 — 

'AtTixq TtioTig 12 * im tojv md-c&ujv xai mortiv 
xai twQxwV Idqvaccvro yaQ oi ^Atrixoi Uqov iHarewg. 

'ATTixbg l3 vnk%£i zrjv X € *Q a dno&vqoxwv' 
iiu %w opiXaQyvQwv ' <piXoxeQdetg yaQ oi ^A&rpraXoi. 

"AtrjQ Xocpog l4# ini twv ocpodQa (laQvovfiicpOQoj— 

%ixw. 

^AtBxvwg lS TtQog tov owqov' ini twv €vq&i£o— 

fikw. 

'Atccq l6 ix xa&aQwv axvQwv TBTQvyrjxag 
chov' ifil tojv fiydevbg ayad-ov fieTaXccyxavovtojv. 

'ATQepag fiovg x7 * ini twv ^Qadewg owTeXovvrow. 

v Atlag tov ovQavov l9 " ini twv peydXoig Tioi 
nijayfiaaiv emfiaXXo/uevojv , xal xaxoig n£Qini7tr6vTOJV , 
Ojuaq avexofievojv. 

'ATvcpov l9 fiolQag elg* avri tov apXapovg* o&ev 
m Hkcacov ocrvcpov cpqot tov dftXaftrj iv Qaldojvi. inei 
%o%v(pov pXaTtrei, xai imTe&vftevov tb xalov 9 oneQ anb 
tov frmrw to imxaioj Xeyerai' i£ ov xai &vfidXwneg oi 
anoXeXemp&voi Tijg &vipeojg av&Qaxeg ijyow oi vjdxavroi. 12) Apost. Cent. IV. 75. Ma- 
**. Irii twv fieflatav tpvXaxTO- 
ftirav rj}y nlortv. 

13) Apost. Cent. IV. 82. pro- 
verbium fortasse originem du- 
ut ex Aristoph. Ran. 170* ubi 
Dionysus ad inferos descensu- 
rns mortuo novem obolos , sar- 
cinarum ferendarum mercedem 
•ffert, mortuus vero v. 176» 
<"fii el fttj xara&ijoete Stio 6*00%- 
/»«;, ftif StaMyov. De dictione 
faixttv Tfjv x tl 9 a v *d' Wyttenb. 
*d Plut. de educ. c. 14« Ari- 
stid. irieq t&v t«tt. p. 147» 5 
*?<>« xeqdog xatr tj}i* X e * ca tftpti- 14) Apost. Cent. IV. 79- Mosc. 
oTTfjs. Macar. fnl tcov fiaovov/u- 

tpOQOVVTtaV. ' 

15) Apost. Cent. IV. 81- 

16) Apost. Cent. IV. 83. 

17) Apost. Cent. IV. 77- 

18) Apost. Cent. IV. 76. Ma- 
car. XsCnet aneSf%ta ' xa\ XiyeTai 
ini TtZv fieydXtp /uev nqdyfiari 
entfiaXXofiivtav , xaxto Sh rieqt- 
ntnrdvTtav ' "uirXag yaq ovoavtp 
entfiovXevaag xal ovXXt/tp&eig ■ elf 
to ^jtrXavrtxov ntXayog ancQ- 
qitpt/. 

19> Apost, Cent. IV. 73. Ma- 
car. addit: ^AttixoI (sic) 84 To a fiera tov i). 

AvTrj l vvv r) oocpia £jj* ini nvog evdaiuovovv- 
tog ?} evdoxifiovvrog. 

Avrrj a fiev r) fir)Qiv9og ovdiv eonccxer' dnb 
tiov dXtevTixcov etQrjrai. 

Avtov 3 xexQOVxag tov, fiariJQa zrjg &vqag' 
ijXOvv ini amccg dcpX^ai rag &vQag. 

AvXbv 4 adXniyyi avyxQiveig* ircl %tov t<x 
iXaTTCo ToXg fieit>ooi ovyxQiyovrtov' cog xal tb ftodov dvt- 
fttovj]' xal %o xkztiyi fteXviTav ovyxQivetg. 

AvXrjTOv fiiov £rjg s ' ini Ttov tif dXXoTQicov fii- 

OVVTCOV. 

Av&ig nv&code 6 " eni Ttov %d amd noXXdxig 
^xqottovtcov , eiQrjTac de ini fwv intnw&avofievcov 7 , /; 
elg xd TtQtoTa naXivdQOftovvrcov, 

Avtq tovto a%&og vecog 8 * ini tcov eixr) xetfie- 
vtov xai firjdev iveQyovvxtov , fir^e avTtov ini titorrjQict, 
firjTe aXXcov. 

AvTog 9 evQe tov xaxov Trjv niTvav" iffovv 
tijv nqyrpr* ini tcov eavroXg Ta xaxd imoncofievcov. 

AvTodlxi] xo xal avTodixeXv 9 ini tcov eavrdis 
tu dixata oqiQovtcov. 

AvTOfiaTtog ll b S-ebg dvir^ov xdyaQ-a' em 
icov drrQay 4 u6vcog eidatftovovvTcov. TTclooixog' in\ rtov xaxiov yet- 
Torcov. 

i) Apost. Cent. fv. 84» 

2) Apost. Cent. IV. 85. Laur. 
t uvniv!)o;. Pro ftv7o>serihenduin 
vidctur Jtj) ,' c!c qua pcrmuta- 
tionc vidc cpist. crit. p. 59. 

5) Apost. Cent. IV. 86« Pro 
iiyouv Laurcnt. oiov. * 4) Apost. Cent. IV. 88- 

5) Apost. Cent. IV. 89- 

6) Apost, Cent. IV. 93. Apogr. 
Bresd. 7rv&ia$eq. 

7) Mosc. nvv&avoft*v<av. Laur. 

liTllTTVvfraVOJUSViOV. 

8) Apost. Cent. IV. 90- 

9) Apost. Cent. IV. 91» 

10) Apost. Cent. IV. 92» 

11) Apost. Cent. IV. 94- J — 85 — AvTog avtov avlel ia " inl %wv iavrovg deixvvv- 
%w idig TtQayfiaaiv , onoloi elaiv. 

AvTog eg)a u ' inl t&v dvacpSQovrorv %i hil Tiva wv a^ioniaTUV. Avt$ xavfy l4 ' ini t&v aQTi %i Ivjuaivofusvajv' ta 
ya{) dtiTwa, ini %(# xavy xofii^o/neva riQna^ov Ttveg av— 

Avtov xS ^Podog, avTOv nqdqfia' ini t&v dXa— 
\miw\ihwv ini wn, ano 'Podiov Ttvog dla^ovevofdvov 
im %$ alXea&at. 

AvTod-ev xaTaftalle * 6 ' avrl tov xaTafrov § 
nmavao* ini twv TJTTiofievwv xal xarafiaXXoVTCJV 17 Ta 
(xfulifjeva. 

Avttj l8 %oi dixq iaii #£c5j>, o L l "OXvfinov 
txovoiv" inl t&v df,ioifti}g Tvyyjavbvrujv y ojv itQaTTOvaiv. 

AvtoI y^eXwvag iad-ieTe x9m ini twv fofipcHv* 
ttkug yaQ rjXievaav fisydlrjv %sXdivrp> ^xai dvaandaavreg 
BVTqv ifisQi^ov %7Jv naQOvaav , tov de L EQfir}v naQiovra 
ul trjv sa%iaaiv ixalovv ' 6 ds to nQoxeifievov einev. 

AvTa di* avTwv ao * ini tvjv dei %d avrd Xe— 
pnwv. 12) Apost. Cent. IV. 95. Ma- 

car. tni twv eavrovg SetxvvvTtov. 
Pro eauiovg apogr. Dresd. lav- 

15) Apost. Cent. IV. 96- Di- 

og.Laert.VIII. segm. 46. r^C- 
To ? Zcezvvfrtug , ov (paaiv e\vai 
*«x6oqr f ra rfjg (piXoao(pCag, avTtav 
hvdoxalog, tm* ov xat ro avrog 
*'f a naqoi/uiaxov elg rov ftCov 
&fo. Plerique vero, quos re- 
censet Potter ad Clem. Strom. 
7 P« 441- Pythagorae discipu- 
^s verba haec tribuunt. , 

U) Apost. Cent. IV. 97- 
Vg^. Dresd. xavf vo/ut*6peva. 

15) Apost. Cent.' IV. 98« Ma- car. ln\ rtav aXatovtvo jjttvtav InC rivi eior.rat, W dno K PodCov nev- rdfrXov , dXa^ovevo/uevov en\ tm 
dXXeo&ai. (Laur. dXea-9at, Mosc» 
en\ ro SXeo&ai.) Vide Aesop. 
Fab. XIV. 

16) Apost. Cent. IV. 99. 

1?) KarafidXXovreg neqirrore- 
Qovg rtjg uiCag' ofleXovg. Long. 
p. 41« ubi Villois. 6n6aov riva 
Zltrj xaiaflaXeXY juia&ov. Julian. 

Or. III. p. 126. A. Cfr. Bergl. 
ad Alciphr. 1. 10. III. 38. Bois- 
son. ad Philostr. p. 287« 

18) Apost* Cent. IV. 100» 

19) Apost. Ccnt. V. 1. 

20) Apost. Cent. V. 2- — 86 — i Avto} xqtjttjqi yivrj xaxa 
bciqoiv fiovXevovcai) Tovrotg jteQLTtiTtTOvrojv. 

Avto fioqg 22 , ofioiog ejVTo^de' ^AtTLx&g ncmi 
avfxnXexerai 23# olov avzog eavrq} (AaQTVQeZg, xexpaywj 
o/noiog elvai rqide 2 *. 

Avto del^ei 25 " lelnei to eQyov. To a fieza tov qp. 

A<p eOTlagf*' inl tojv e£ aQx^jg tl itQOTTonm. 
Iaaiog iv Ttji rtQog Kakvdowa" 6 agf eoziag fivovfievo^ 
^A&qvatog iqv navrojg. 

*Aq>elg 2 tt\v viteQav tov 7%6da diojxet' l Yne- 
Qloqg iv t$ neQl TaQi%ov tcqojto}' irtl twv ftaQiovrwv w 
cnovdaioreQa xal TteQi tcc cpavla diarQipovrojv' vne(m 
oe elot vavrtxal oxolvoi, alg vitayexai 3 to xeQag. 

*A(p* irtTtojv iw ovojv 4 ' ml twv arto aefivwv et$ 
%a aoe/Liva tjxovtojv' olov aito yQaju/iaTixrjg ini rjyL0%e\h 
Ttxijv, ^ aXko tv tojv ov oeftvojv. 

*Aqf leQag 5 * ajto tojv TterTetiSvroJV ztaQjjxrai* ev 21) Apost. Gent. V. 3. 

22) Apost. Cent. V. 4. 

23) Laur. ovjunenXexrai. 

24) Mo&c. ouoiog vSv. 

25) Apost. Cent. V. 5« Ma- 
car. ent rwv dniaroiivTOiv t* jutj 
ytvta&ai. Cfr. Heind. et Ast ad 
Plat. Protag. p. 329. B. x 

1) Apost. Cent. V. 20» Sum- 
sit ex Harpocratione. Macar. 
«<p* etrlag aqxeofrai ' ent twv ev 
Svvd/uei yevojutva>v , xai nqoSrovg 
aSixouvTiov rovg olxeiovg. Plat. 
Cratyl. p. 401. a. dXXo n oyv 
£?</>* torlag aq/taus&a xara tov 
rdjuov. Aristid. Or. V. p. 32. 
afidfjtsvog dk d<p* eortag exd&noe rrjv c EXXdSa. X. p. 68* atp* «**« 
d^djueva' xartjvxrai n^enovTa;. 
— vneo Ttov reTr. p. 148* <> ' 
atp* eorCag aQ^djuevog rfjg avzo^ 
avrov ro ov/ujuerqov fioeiro ni> 
rov nltovog. Julian. Ep. 63« P-45S- 
C» dionip d(p* eoriag Fnifttlr,' 

^fjvat. Alia praebet Wyttenb. 
ad Plut. de amicor. mult. p< 
93- D. 

^) Apost. Cent. V. 8» 

3) Laur. et Harpocr., ex q« fl 
sumtum est proverbium, pe- 
rdyerai. 

4) Apost. Cent. V. 9- «» ovov. 5) Apost. Cent. V, 14- — 87 ;'<rp %r\ mvtutg eau tig xvxXog xaXovftevog leQog, ov xt- r» yovotv vorarov. ini xw Tjxiarcc A(p§ovoi Movocjv SvQcti 6 ' 
fioveftag diaxeiftivwv iv Xoyoig. 

*Aq*&dg 7 oot XeXdXqxev 9 <p&dg xal aqp&dg 6 

"HqxuoTog. 

l A (piXoxQtiiiatia 8 StiaQtav eXoi, aXXo di 
oliiv' inl twv ix navrbg xeQdaiveiv neiQto^tevoiv. 

*A(pQodiauog 9 oQxog ovx if.i7ioivif.iog' inlyaQ 
wig tQunixolg imoQxovfievoi ol &eol ovx OQyi^ovrai. 

AipQodtTTj xo xal diovvoog peT* dXXqXtov 
dol* naQ* ooov fj fiia dvvafutg ttjv eriQav xivel. 

AtpQodirji " vv Te&vxeV im tcov axaQiorw* 
ifi ya^ ^AcpQodirfl vg ov frveTai did tcv ^Adtoviv. • 6) Apost. Cent. V. 12. Ma- 

tar. consentit: sed ultima ver- 

M h Idyotg Om. 

7) Laur. om. 

8) Apost. Cent. V. 11. Ma- 

*•*• (n'i Tur <XQyvQtt,eo9at ttqo- 
tioov/itvtay , juertjvexrat Se dno 
XW,uov. Plut. Instit. Lacon. 
P* 239» F. IdXxa/utvtt yoQ xa\ 
v*<m6fmtp rolg fiaatXevat XQI" 

-4 yiloxQrjjuarta 2naQTav dXel. 
Lycurgo datum esse hoc ora- 
culum docent Excerpta ex Diod. 
Sic ed. Mai nr. III. Cfr. Plut. 
H l $ c. 9. dXXd rwv re nQori- 
V** Xltfopav /uvq/uovevoat , ryv 
VinWfiootvtjv , wg oM&qiov rjj 
«aoTij, (pvXdrrea&at StaxeXevo- 

9) Apost. Cent. V. 15- Ma- 

r * **i rav St° ¥q(otcc hcioQ- 

««MTwy. Subjungo locum ex 
p Wnis Sympos. p. 183.. B. 
1 u em Cod. Laur. inter senten- tias neo\ tqtorog refert, Mosc. 
omittit: r O Se Sttvdrarov, &g y% 
Xtyovaiv ol noXXot, ort xa\ ojuvvv— 
rt judvto ouyyvuljuq naQa &tt3r 9 
ixfidrrt ror OQxor' utpQoStator 
ooxor ou tpaair tlvat , ovrto yd^ 
ol &to\ xa\ ol av&Qtanot n&aav 
i^ovatav ntnottjxaat r<o tQtavrt^ 
tog 6 vd/uog <prjo\v tv&dSt. Inter 
sententias ntQ\ Sqxov et inter 
provv. sub litt. <o Callimachf 
versus ex Stob. T. 28« 3« affe- 
runtur: 

• "Sl/uoaev dXXa Xfyovaiv aXa&ta y 
rovg iv Hqmti 
(jQXOvg /Ufj ovvttv ovar tg 
d&ardrwv. 

10) Apost. Cent. V. 17. No- 
tum illud Terentii Eun. IV. 5. 
6. Sine Cerere et Libero fri- 
get Venus. 

11) Apost. Cent. V. 18« Ari- 
stoph. Ach. 793- « 

Dicaeopol. dXX* ovx\ %oiQOi 
1 rdtpQoStrj] &vtrat. — 88 — 

*A<pva elg tcvq* ircl Ttov TeXog o^v lafipwomtf 
staQ^ ooov xal Tt}v dcpvav xayja x * etyeo&at, Ovfifiaivet. 

*Acpvtov xiiiri l3 " ifil T tov iv fuxQoIg TtaQ* attw 
rifuo/Aevcov. 

^AcpQoSiotov **•- eqyov ^AcfQodlrqg' XaftftdveTcti i\ 
erii Ttov Xayvtov, tcov iQtortxcog naQa ttjv ovvovoiav ml 
ccpodQtog dtaxet^ievtov. 

"AcpQtov x5 , o [tev anolkaei, e%ei, o <f els n 
deov dvaXtooei, ovx efet. 

*Acpefievog l6 rijg dQvog, e%eTat tcov nvQwv* 
irit Ttov dno %etQovtov 17 irii Ta fteXTito {leraneoovrtov. 
AtpoQijrog yiveTav xaxia inatvovuht]. 

^Acp\v\prjXov l8 [iov xaTayeX$g* inl TtZv gj 
vxjjovg dtaXeyoftevtov, tooavel, ndvv fiov xaTaq>Qovelg. 
*AtptovgreQog l9 neQdtxog. | 

AtpvxTOV *° ioTi to Tijg nenQto^evr t g xaxov. ,v To a ftaTa tov %. *A%&otpoQog AlyvTtTtog x irii* Ttov (laQea (lct- 
OTa^ovrtov' noXXayjov yaQ ol nottftal d%$v<pOQOvvTag tov$ 
Alyvmiovg cpaoiv. 

A%aXivcov OTOftaTtov, dvofxov % dcpQoavvccg, 
TiXog dvgTV%ta' dr)Xrj. Megar. Ov X ol: Q $ IdyQO&tra; 
juova ya> Sat/udv(av. 

12) Laur. Tdxtaxa. 

13) Apost. Cent. V. 19. 

14) Apost. Cent. V. 6- Ma- 
ear. ^ltpQoS taia dyoa" in\ tcjv 
totoTi dZtoxo/utvtov. 

15) Apost. Cent V. 7- 

16) Apost. Cent. V. 10. Laur. 
boc et sq. prov. om. 

17) Apogr. Dresd. xeiofav. 

18) Apost. Cent. V. 21- Ma- 
car. olovel ndvv /uov xaratpoovetg. 19) Laur. om. Apud Luc. 
Gall. c. 1. adv. indoct. c. 16> 
Legitur: dtptavdreoog Ix&vtov. 

20) In Mosc. nonest. Apost 
V. 13. addit: *AoiaT*TeX*jg. 

1) Appst. Cent. V. 22. L*t 
bajuli a comicis perstringeban- 
tur Aegyptii. Arist. Ran. 1405» 

/lu^ dq/uaT^ elatfveyxe xai ft- 

xpco SvOs 
OSg ovx av dootvT* ovS* exa- 

tov ^iiydnrtot. 

ubi SchoL et Spanh. — 89 — 

v A%&ofiat a avzov Ttp Qvvttp' avri tov tt\ ave— 
kvfcftia xai f.tixQoXoyi$* tov yaQ qvtxov irii Ttov avekev— 
91(mw iti&eoav' ovtto yovv QVitoxovdvlovg 3 Xeyovot zovg 

1010VTOVQ. 

A^zl TzartXrjynai 4 * im tov dvgtpOQovvrog. 
AxQsioyeltog avd-Qtonog 5 * 6 iitl ToXg a%Qrj~ 
moig xai ^ir) ortovdaioLg yeltov xai %aiQiov. 

v A%eiQ vig)&ijvai fiovkevaL 6 ' irtl tlov adv— 

A%qi xoqov 7 * otl a%QL xoqov ixelvog avaia&rjtog 
mi* xal ovrog axQt xoqov (pevaxi%ei. 

v A%ql elg to (iaQa&Qov 8 * iiti tiov> fik%Qi Telev- 
tf§ q xaktov r) xaxtov 9 r) evyevtov r) dvgyevwv ovtlov. 

Axvvfievj] oxvTalrj 9 * ini tcov IvTtQag ayyeXlag 
wffdiovTtov' e&og yaQ irtl §vkov eHaoeiv to yQayev iv 
cmalrj, xal TtetmeLv, olovel aneiXovvreg oi nakaioi, otg 
tfovlono Tte^TveLV ol de de%6(xevoL iv 'loj) xo oxvraltj 
wulovneg xx aveyivo)Oxov zo yQa^iarelov. 

Axpqlotov x2 eveQyerelv xai vexQcv fivQi&Lv iv icrc/i 

XHWI. 2) Apost. Cent. V. 23* 
5) Arsen. ante QunonovS. prae- 
tat ovnoxtvdvvovq ' syllabae xiv 
w Cod. inscriptum erat ov, 
syllabae tto autem imposita erant 
duo puncta sic: puto igitur, 
totum hoc vocabulum expun- 
gendum esse. Matth. 

4) Apost. Cent. V. 24. 

5) Apost. Cent. V. 25. Con- 
«entiente Suida : de phrasi Ho- 
menca, d^Qetov 3* iyrXaaoev y 
°d. XVin. 163- vide Ludov. 

boderiiniProgr.Erlangae 1827. 

editum. 

6) Apost. Cent V. 26» 

7) AposL Cent. V. 27- 

8) Apost Cent. V. 28. 9) Apost. Cent. V. 29- Plut. 
Symp. VII. p. 152. E. dXXd phv 

6 NeiXd^evog &/>//, rr s v juf.v rov 
Al&lonog inirahv ovSiv dv rtg 
dXXo nXqv d%vvuf'vyv oxvrdXqv 
nQoaeCnoi xar* ZdQxtto%or. ubi 

Wyttenb.* Liebel ad Archilocb. 
Fr. LXVIII. 

axvrdXrj. fV 10) Mosc. fv ia(>) 
Laur. Xom omisso lv. 

11) Arsen. et Apost. habent 
dvrantiXouvreg, inducti forsan 
praegresso dnfiXouvreg. Scripsi 
dveiXovvreg. quod convenit cum 
f<reiXovvreg apud Diogenianum > 
III. 25. — Rem ipsam exponit 
Plut. Lys. c. 19« 

12) Apost. Cent. V. 50- 

12 — 80 — 

evtelaiv, r) yaQ «|. vddvcov r) dyyelcav dotQani] iv, rofg 
toi%6ig yevoftivrj, ovdev dvvarat. 

*Aonidog dfjyfta 8 ' ini tcav dvtdtcov. 

'Aonldog dxoico 9 dr)yfia dviatov eivat xai imxov- 
qlag xQsitTOVy xal ftiaetv a^cov tb £uiov tr)g evxlTjQias 
tr)g elg tcr xaxbv, dlld xai^tovtov &rjQtov xo ftiaQwe- 
ifov yvvt) tpaQftaxlg, diav dxovoftev xal tr)v Mr)detav xd\ 
trjv KIqxtjv* td fikv yaQ tcov donidcov tpaQfiaxa xaldrff- 
ftatog eQya iati* ta de ixeivcav dvaiQetv xal ix ftbvrjf\ 
tr)g acprjg cpaotv* ev&ev tot xal oi (laotketg tcov Alyvml- 
cov ini tcov dtadrjftdtcoy icpoQOW nenotxtkftivag domdas^ 
tr)g aQ%r)g alvtttbftevot tb dxivrjtov xx . Oi drjx^evteg M 
inb donidog ov neQatteQco piovot tetaQtrjg toQag* nvty- 
ftog de avtovg xal anaoftbg dtcoxet xai Xvyftog' rfg 
<T danidog cpaol tbv Ijyevfiova td cid dtpctvi£etv oionl 
totg eavtov natolv vne^aiQOvta tovg fteXkovtag dmna- 
Xovg' 6 de Ixyeiftcov 6 avtbg aQa xai a$Qiyv xai dflvg 
rpr, ptexetkrxpcag xa xai tr)gde tr)g cpvaecog xai tr)gde' xal 1 
oneiQeiv te xai tixtetv totg avtotg r) cpvotg edcoxev* ano- 
XQivovtat dk e}g tb drtftdteQOV x4 ykvog oi r)itrj&evr% 
ftetd tr)v ftdxqv' oi yuQ xQotrjoavteg dvaftaivovot %ov$ 
^ttrjftevovg xai elg avtovg oneiQOvotv' oi de d&lov wfi 
rjfttrfi cpeQOvtat codivdg te inoftetvat xai tecog dvti na- 
teQcav yeveo&at ftrjc&Qag' totg ye ftr)v> nolefttcotatoig av- 
&QQ07zcp £cooig danidt xai xQoxodeihp ex&totov b tffw- 
ftcov. Aifivooav xS di ixQa dotiida xai dnocpaivetv tvcplovs 
tcjp cpvar^fiaxt dxovco. 8) Apost. Cent. IV. $5. 

9) Laur. axoxito /uoroy Stjypa, 

Aelian. Hist. Animal. I. 54. 
Matth. 

10) Laur. fyoCov. 

V X 

11) Laur. ax(vt}Tov. 12) Laur. jutTtdtixW' . P< 7" 
mutantur haec verba Nicepn- 

Basilac. Ethop. p. 191- ^ 
TQonrjV «5 aotfletag X<xX eiV ' 
Tqdnaiov — iafieiv. Cfr. D°rV. 
ad Ghar. p. 557- 
/ 13) Laur. xal om. 
14.) Mosc. aTijuvSreoov. 

15) Codd. Aifivofr- — 81 — 

^AocpaXr)g lG zot* dftelvcov r) ^jf&avg.aTQaTrjXdrr^g. 
Aax([) XT ~ ftoQftvTTeo&at' &7ii tcov ftdrrjv gpo— 
jloriiwv. 

^AocpaXeOTeQOv l8 tov Xeyetv zo oiyyv. *E7ttxrr)T0v r) t 

yvvjftT]. 

To a fteTa tov %. 

*ArQeeog l OftftaTa' olov aTQeitTOi xai oxXrjQol' 
itotpai de drto Tr t g ^AcQeiog TtaQavoftlag , og vjtovoijoag 
■« dtaftoXijg, tov dSeXcpov QvtOTr/v fxotyjevetv vrr)v yvvalxa 
akoVy 'Ta Texva tov QvioTOv ovyxoipag xai expr)octg det— 
lyovvti naQed-rjXe tq) itarQi, cuoOrfitv rtaQaoxtov Tiqg avft— 
(fotjug ix tov Televrala tcx axQa ttaQa&etvat. 

"ArQioTog 2 vrtaQzeig, cog 6 Kaivevg' Xiyovot 
yao, oti ovrog arQtoTog r)v k og <T vTtoXaftfidveTat Htqco— 
tov vjto Oidr d Qov av&Qcojtov, evr)0-rjg IotIv' r) de dXrjOeuc 
iiu ovrcog. Katveig r)v QerTaXog r<f yivet, dyaO-og ra 
nohftixd, xai imarr)ftcov tov ftdyeaOav' yevoftevog dt 
\*v iioXXatg ftayatg, ovdirtOTe iTQcoO-rj, ome AartlOaig 
Qvftftaxciiv nQog tcov KevravQU)v cmiO-avev^ dXXd OvXXa— 
ftoneg avTOV ftovov xaciycooav, xal omcog ezeXevTr^aev' 
ikyov ovv oi AaitlOai, dveXdftevoi tov vexQOV avTOv, xai 
trqovreg f*r) TerQcofdvov to otofta, Katvevg tov ye aXXov 
fiiov uTQunog rjv, xai aitid-avev aTQcoTog. 

*AT€veg oQctg 3 ' inl tcov cftXrfiovvrcov Tiaiv, cooneQ 
e*| elg -frdXaooav. 16) Laur. non aabet. 

17) Apost. Cent. IV. 60* Ab- 
est hoc et sq. prov. a Masc. 
Macar. etaxw ftoqp.oXvTTtofrai ' 
'Hi rtoy elxrj SediTToptrtov. (Eob, 
qui de voce /uoQ/uoZvrTsofrat dis- 
putarunt, recenset $eek. ad Ari- 
Htoph. Av. 1*454 

18) Apost. Cent IV. 63» >) 
'puutj in fine oin. ^ 1) Apost. Centr. IV. 67- Ma- 

Car» #7Te. Ttov avatSwv Ttav «<J*- 

XtoTCtTtOV. 

2) Apost Cent. IV. 71- Cae- 
neus. a Centauris, qui vnlne- 
rare eum non poterant, in ter- 
ram vivus intmsus cernitur in 
vasculo apud Milltngen Pein- 
tures ant. Tab. VIII. 

3) Apost. Cent. IV. 70. Ma- 

11 1 — 82 — 

'AtTtxov filzT&w 4 ' ivti tcjv xoojdlcw xai ao<puv 9 \ 
ol yaQ ^Atrtxoi vrc&QOocpov xai ewovv et%ov to fiUfifia^ 
6 de ye *AQtOT0<pavr t g 5 iv vecpeXatg iizi twv avatdwv ex- 
Xa/ufidvet to ^Avctxov pXeizog, oaxpQOvl^arv Tovg ^Axrqvai- 
ovg ao%rj/novovyrag ro Tore. 

^ATTtxog eig Xtfieva 6 ' ini tuv fxera o*7roi;<%, 
o imOT&vrai, itotovvrorv* ol yaQ ^AtTtxoi fiillovreg anai- 
Qetv nQog fta%rjv xai tov liftevog i^tovreg x fteTcc o<po- 
I dQOTTjrog rjXavvov rtQcg imdet^tv tcov oixelwv OQcivtw. 

"ATeyxTog 8 avd-Qwrtog 7taQrjyoQr}(.iaatv' o 
ftrj PQeypfievog firjde Ufievog TtaQapv&iav , akla axlrj()og 
fiv, dg r)> nerQa r) icllo Tt TiSp oxlrjQcZv, (og prjdk vno 
vdarog dtapQe%eo&at. 

'Atccq 9 r) Ttayr} eoixe Xr]xpead-at ttayijv' w$ 
ftot%og ini fiot%q). 

^ATTtxoi tcc ^Elevotvta xo * ini t<ov tcc a7to$r(ia 
fivovfievcjv , ol yaQ ^AvTtxoi iv ^Elevotvt iiteTekow ia tfy 
Jr)fArjtQog fivarrjQta. 

^ATTtxog (xaQTvg "\ im tov moroTarov xcci aty- 

&eOTCCTOV> car. aTeveg OQtxg, tooneQ aX% Tr)v 
&dZaooav ' en\ Ttov tpiXrjSovvTtov 
Tia\v, tSg rj at£ tj\ 9aXdaor\. Plut. 
Cat. min. c. 2» flXe'novrog elg 
Tovg %e'vovg dreveg xa\ fiXoavQOV. 

4) Apost. Cent. IV. 69. Cfr. 
Philostrat. Imag. I. 16- avTog 

Se & /daiSaXoq aTTixi^ei juev xa\ 
to elSoq , vitiQOotpdv ti xa\ ev- 
vovv ftXintav. ubi Jacobs. 

5) v. 1178. 

6) Apost. Cent. IV. 72. Ma- 

Car. BJIV TtOV eVTOVtOTeQOV StU 

Tivag vtaQdvrag eQyatottfVtov^ ene\ 
Tovg *jtfrr]valavg tpaoi nZqoiov ov- 
Tag tov Xifxivoq, evTovtoTeQov Std 
Tovg dno Trjg yrjq oxonovvrag 
fQtooeiv. 

7) Apogr. Dresd. tydvTog. 8) Apost Cent. IV. 68- Dc 
voce aTeyxTog , durus , qui non 
molliatur r<Z Ttyyeo&ai madefa- 
ciendo, vide Wyttenb. ad Plut 
de rect. aud. ratione p. 44* A> 
Adde Plut. Alcib. 24- raU ?* 
xafr* rjpeQav ev tw avoxoXdiw 
xa\ ovyStaiTaofrai %dQtotv ovotv 
yjv aTeyxtov r}9og , ovSe (pvW 
dvdXtoTog. Callistr. Stat VII. 
xa\ XedvTtov dreyxTog tpriotg tc^ 
t*)v aqjuoviav xaTfjvvd^ero. 

9) Apost. Cent. IV. 75« Mosc. 

avTaQ. Laur. aTag. 

10) Apost. Cent. IV. 74. Mac. 
ad hoc prov. retulit, quae sub: 
*ATTixog elg Xi/utva posuimus. 

11) Apost. Cent. IV. $0. Ma- 
car. consentit. — 85 — 

*At%txr) nlo%tg 12 ' ini %cov m&cfvcov xai mtntov 
y.al evoQxojV Idqvaavco yttQ oi ^Ac%ixoi leQtrv iHotewg. 

*Ax%ixog l3 vne%ei %r]v %etQa ano&vr)oxcov' 
trd %w cpiXaQyvQcov ' <piXoxeQdelg yctQ ol ^A&rjvaloi. 

v Axrjg Xocpog l4v ini %cov ocpodQa paQvovf«poQ<o— 

taxw. 

*A%e%v<og lS TtQog %6v ocoqoV ini %<ov evijd-i^o— 

/Wf. 

*AtaQ lG ix xad-aQcov <x%vqcov %e%Qvyrjxag 
chov ini %<ov firjdevog aya&ov fie%aX<xy%av6vt<ov. 

*A%Q€tiag povg 17 ' ini %<ov pQadewg ow%eXovv%ow. 

v A%Xag %bv ovQavov l9# ini %cov fieyaXoig %ioi 
n{jtty(taow imfiaXXofdevcov , xal xaxdig mQimn%ov%cov , 
o/tccig <tve%opih<ov. 

*Azv<pov l9 /notQag elg' <h%i %ov aflXapovg' o&ev 
m nX&vtov axvtpov <pt]Oi %6v dftXaftij iv Oaidcovi. inei 
%ozv<pov pXajttei) xai im%edv(xevov to xalov y oneQ ano 
tov bvmto %6 imxaico Xeye%ai* i£ ov xai ^vfxdXomeg ol 
Kiokletfifi&voi %r)g &vxf)ecog av&Qaxeg rjyow oi t)fiixav%oi. 12) Apost. Cent. IV. 75. Ma- 

ttr* ent Ttav jSefiaiav tpvXaTTO- 
ftirwv rjjy nCanv. 

15) Apost. Cent. IV. 82. pro- 
verbium fortasse originem du- 
ut ex Aristoph. Ran. 170* ubi 
Dionysus ad inferos descensu- 
nu mortuo novem obolos , sar- 
cinarum ferendarum mercedem 
•ffert, mortuus vero v. 176» 
^t el fttj xara&tjoeig Stfo Soa^- 
/«*;, w StaXtyov. De dictione 
fa<X"* rijy /tioa vid. Wyttenb. 
ad Plut de educ. c* 14- Ari- 
8t & vncq ruiv tstt. p. 1^7« ff 
*?°s xt^Sog xatr TqP %eloa tftpet- 
*°'r*;. 14) Apost. Gent. IV. 79- Mosc. 
aTTtjg. Macar. §nt TtSSv fiaovov/i- 

tpQQQVVTtaV. ' 

15) Apost Cent. IV. 81« 

16) Apost. Cent. IV. 83. 

17) Apost. Cent. IV. 77« 

, 18) Apost Cent., IV. 76« Ma- 
car. XeCnet dneSe%ta ' xa\ XiyeTa* 
en\ TtZv /ueydXy [Jiev nQayfiari 
ertifiaXXo pivtav , xaxto Sh neo*- 
nmTdvTtov * "A.TXag yao ovoavtp 
emftovXevoqg xa\ ovXXt]tp&e\$ elg 
tq *ATXavrixov niXayog dne(- ? i- QUpt]. 

19> Apost. Cent. IV. 75. Ma- 
car. addit: 'AttixoI (sic) \ 

— 94 — 

iqonrjd^slg vtco rivog, nov rovg &rjoavqovg. s'xeig , dei$a<; 
rovg tpiXovg, etprj iv tovroig. 

C D ccvrog Idojv xiva tojv yeQovrtov pamovra rdg TQixag, 
elne, fir) tag TQi%ag fidrtTe, aXX^, ei dwaoai, ra yovara. 

'O aiytog iQOJTrj&elg, noXog (HaoiXevg aQtOTog, iqr n 
6 vovg tpiXovg SojQeaTg owixojv, rovg de ix&QOvg Siu 
tojv eveQyeotdiv tpiXovg Ttoiovuevog. 

'0 avrog £evoxQixT€i Tt?) tpiXooocpoj 7tevrr)xovTa tk- 
Xavra Tti/uiffag, o)g ovx ideSaro, (,tr) deTo&ai cprjpag, j?jw- 
rrjoev, el nride cpiXov e'zei EevoxQaTrig' iftol yaQ r i(fr y 
fiofag o JaQeiov ztXovrog dg rovg cpiXovg riQxsoev~ 

'O avTog Tivog: tojv avrov fiXiav ahrvarav¥og~ avtov 
elg TtqoTxa rijg &vyarq6g y ixiXevtxe 7tevrr)xovTa. raXana 
Xafieiv, ovtov de cprfiavrog;?. ixava elvat dixa r ooi ntv 
scpq XafieTv, ifioi de ov% ixavd dixa dovvau 

* *0 avtog l3 ax&eiarjg Ttaidioxrjg TtQog avr6v r w£ 
Owa^>a7tavGO(.t€vr^ TtQog eoniQav pa&eiav qQOJTijpev , (M 
rrjvixavra' Tijg de eiTtovorjg, ort TteQii^ievov yaQ tov av- 
dqa xaraxXTvat, mxQOjg iTteriftrjas roTg 7tatoiv r . ojq jwi- 
xqov dt"' avrovg [toixog yevofievog. 

"AXXore x * 6 avrog TtXrjQojoag otnitov Ttivaxa, eTiefi- 
tfie Jioyivev Tt# xvvixoy 6 de Xaftcov eine, xwixov juev, 
%6 fiQOJfta, ov ftaoiXixov de to doJQOV. 

*0 avrog elg ^lXXvQiovg TtaQayevoftevog iv rtjf tov Jio§ 
^toyoj xaTidtov yvvaTxa xuXXei diatpiQovoav, ixaXayik 
avTr t g rr)v ev/itoQtpiav TtoXvv XQ^vov i&edoaro. Tov 8i 
^HtpaiOTioJvog eiTtovrog, eixog iarv TtaqaXaftaTv avrov vp 
iQtojuivrjv, ecprj, xal rtojg ov deivov, el oi aXXojv axQaOu^ 
xoXdCeiv (HovXouevoi, davXevovreg axqaoiaig, V7t6 tojv it- 
%6g av&Qomojv tpioqa&ojfitev. 

* 'O avtog l5 Ttaig wv, TtoXXa tov OiXirtTtov xatoo- 13) Plut. Apophlli. Vol. VIII. 
p. 100. HutL 14) cc?.Xot8 Laur. om. 
13) 1'lut. 1. 1. 95 bOVVTOg OVX £%(XIQ£V) ulltX TtQOg TOVg OVVTQiCfOfikvOVg 

$.eye Ttatdag, iftoi ftev 6 itcar^Q ovdev uTtoleiifjef Ttov 
5e uaidtov keyovrcov, ozt Tuvra aol XTurat, tI de ocpelog 
imev, iuv l#w hty nokla, tiqu^vj de oidev. 

* '0 avrog l6 ikutpQog tov xai Ttodcoxrjg xui TtaQaxa— 
hvfievog imo tov nuvQOg, Olvftma dQafteiv OTudtov^ 
&/£ tfteXXov, ecprj, (luoiXeig e§eiv uvraycovtOTug. 

* '0 avzog x7 ^Ava^aQxtp tc\) (ptlooocpcp dovvut tov di— . 
oixijtTjv ixekevoev, ooov uv uvtrfifl* tov de dtotxflTOv tprj— 
Cttvrog, tog exarov uhetTut Tukavra, xultog, ecprj, TtoteX, 
yiyvwffxcuv, ort tpikov e%et xai dvvuftevov TflXtxuvra dca— 
fjuodat xai ftovkoftevov. 

*Avrcji l8 im^vfittovri Toig &eolg ucpetdcug xai rtokld- 
xiS imdQOTTOitevtp tov kiftavcoTOv 9 nuQcov Aecovidug 6 Ttut— 
iayioyog, ovrcog, eiTtev, to Ttut, duiptktog imd-vfttuoetg, 
ozav Tflg liftavtOTOtpoQOv XQurr)oflg' tog ovv ixQurrjOev 9 
imtixjjev imoTolrjv TtQog uvtov' aiteoTakxa oot Tuluvra 
kftmmov xal xaoiag, tva ftrjxert fttxQoloyfl TtQog Tovg 
teotg, eldtog, OTt xui Trg aQcofiuTOcpOQOV xQUTOVftev. 

l txvrug l9 ftaQaxuXovftevog vno tcov tpiXtov vvxrog 
iiu&k&at Totg Ttolefxloig eluev, od paoifoxov eOTt xle- 
wuv TYjy vixrjv* 

(xvrog* iQanrj&eg, Tiva ftullov rtoO-et, tov nareQa 
QiUTtTtov, }j ^AQtOTorelrjv 2l tov diddoxalov' tov dtdd— 
tottkov ttprj* 6 fiev yuQ tov yeveo&ai, 6 de tov xaktog 
Wiofhi dlxiog. 

avrog ente, Trjg uvrijg dftaQTiag elvat, to didovat, 
W S nrj del, xai to ftrj didovat, olg deX. 
\ avrog d-eaoaftevog Ttva dficowftov avT([) deikov 6v— 

^> veavioxe, r) Tovvofia 22 ulla^ov, r) tov TQortov. Ta. 46) Plut. Vit- Alex. c. 4. 

17) Plut. Apophth. 

18) Plut Apophth. et Vit. 
***■ c 25. 

19) Plut. Vit. Al. c. 51. 20) Plut. Vit. Al. c. 8. Cfr. 
Theon. Progymn. c. 5. 

21) Impress. ^Aqiarorib;. 

22) Imprcss. to Sro/ua. 1 — 84 To a UBTCC TOV V. 

Avttj * vvv r) oocpia £/J* iizi Tivog evdamovovv^ 
rog ?} evdoxtf.tovvrog. 

Avxt] a fiev r) [.trjQtv&og ovdiv eajzaxev' anb 
tiov dlievrtxcov etQqzat. I 

Avtov 3 xexQovxag tov. (iaTrJQa Trjg &vQag' 
irfovv irzl avrdg dcpt^at Tag &vQag. 

Avkov 4 odkiztyyt ovyxQivetg' em %cov %i 
ekaiTio Tolg fietQoot ovyxQtvovrcov' tog xal to qoSov dn- 
Hlovji' xal to tLtt tyt itekvtTav ovyxQivetg. 

AvkrjTOv ftiov £jjg 5 * inl tcov i'§ dlkoTQicov (li- 
ovvtcov. 

Avd-tg Tzvd-tods c ' ent tiov Ta amd molldxig 
^zqottovtcov , diQrjzat d e eTzl ftov iTziTzvvd&vofievcov 7 , /; 
eig Ta TZQcoTa TzaltvdQOftovvrcov, 

Avto tovto a%&og vecog % ' im tcov eixij xeifd- 
vcov xal ftrjdev iveQyovi&cov , futjTe avzcov int acorrjQia, 
(.trjie ulltdv. 

AvTog 9 evQe tov xaxov tt)v niTvav* rjyovv 
Ti]V 7ir>yrp>' iizl tcov euuToTg Ta xaxd imOTZcoftevcov. 

AvTodixij xo xai avToitxetv' irzi tcov eavrtii$ 
rd dixcua OQtQovrcov. 

AiTOftaTcog ll 6 &eog dvirjot Taya&d' irii 
ttov drzQayttovtog evdaiftovovvTcov. na q o i x o g *7?i iwr xamov yf/- 
Tovtor. 

1) Apost. Cent. IV. 84» 

2) Apost. Cent. IV. 85. Laur. 
/tunw&og. Pro rrTro.scribendum 
vidctur fn) , de cjua pcrmuta- 
tione vide cpist. crit. p. 59. 

5) Apost. Cent. IV. 86- Pro 
»!yovv Laurent. oior. » 4) Apost. Cent. IV. 88* 

5) Apost. Cent. IV. 89- 

6) Apost, Cent. IV. 93- Apogr. 
Dresd. Trvfruides. 

7) Mosc. 7rvv9avo/u*vtav. Laur. 
t n iTi vv 9a v ojuevior. 

8) Apost. Cent. IV. 90. 

9) Apost. Cent. IV. 91. 

10) Apost. Cent. IV. 92- 

11) Apost. Cent. IV. 94« — 85 — \ AvTog avTOv avlel 12 " ini tcov lavrovg deixvvv— 
%w xolg TtQaypaaiv , bnoloi eiaiv. 

AvTog eq>a l3- ini Ttov ava<peQpvrojv %i ini tiva 

%W a!*lOniGTa)V. 

AvTtp xavo) l4 " ini tojv aQTt tl Xv^iacvofievojv' ta 
pQ detnva, iiti ttp xavcp xofit^ofteva riQna^ov Tiveg av— 
xi} xccvtfi. ^ 

Avxov l5 l Podog, avToii Ttfjdqfta' ini tvjv ala- 
^ovevofdBvcav ini ww, anb 'Podiov Ttvbg dla^ovevoftevov 
tTtl T(p alXeo&ai. 

AvTO&ev xaTaftaXle l6# avti tov xaTafrov r] 
xmavco* inl tojv f}TTOj[,tevoJV xal xaTapallovrojv 17 tcc 
ofeilo^teva. 

Avttj l8 to^ dixq ioil ^euv 9 o l l "OXvfinov 
ilovotV inl twv afioipfjg Tvyyjavbvtojv , ojv nQaTTOvoiv. 

AvtoI xekojvag ead-ieTe l9# inl tojv liftpojV 
ahetg yaQ rjkievoav (,teydlrjv xeXoJVtjv -xal avaonaoavreg 
omr)v ifteQi^ov tt}v naQOvoav, tov de K EQftr)v naQiovra 
liii ttjv eOTiaow ixdXovv 9 b de to nQoxeifterov einev. 

Avtcc di* avTwv ao " ini tojv dei t« avrd Xe— 
yonwv. 12) Apost. Cent. IV. 95. Ma- 
car. f7ri twv iavTovg SetxvvvTwv. 
Pro tovrovg apogr. Dresd. lav- 
joig. 

13) Apost. Cent. IV. 96. Di- 
og. Laert. VIII. segm. 46. tvC- 
toz Zaxvv&tog , ov tpaatv e\vat 
Tan6oqr f Ta Trjq (ptXoootpCag, avTtav 
otodaxalog , irp* ov xa\ tj) avTog 

*ffa TTttootjuiaxov e?5 TOV /5Cov 

illrt. Plerique vero, quos re- 
censet Potter ad Clem. Strom. 
II. p. 441. Pythagorae discipu- 
lis verba liaec tribuunt. v 

14) Apost. Cent. IV. 97- 
Apogr. Dresd. xavtp vo/u*6jueva. 

15) Apost. Cent. IV. 98- Ma- | car. «7i V tcov aXatovtvo jjttvtav InC 
tivi sXpyTai , ano l l J od*Cov nev- 
TaS-Xov , aXa^ovevo pevov en\ tw 
aXXeo&at. (Laur. SZeo9a^ Mosc- 
en\ to SXeo&aiJ Vide Aesop. 
Fab. XIV. 

16) Apost. Cent. IV. 99« 

\1) KaTafidXXovTtg nFptTTOTt- 
Qovg Tvjg a%Cag ofieXovg. Long. 
p. 41. ubi Villois. tindoov Ttva 
%i>yi xaTaflaXeXv /xta&dv. Julian. 
Or. III. p. 126. A. Cfr. Bergl. 
ad Alciphr. 1. 10- III. 38« Bois- 
son. ad Philostr. p. 287» 

18) Apost» Cent. IV. 100. 

10) Apost. Ccnt. V. 1. 

20) Apost. Cent. V. 2- — 86 — AvTt# xqtjt^qv yivrj xaxcc 2X " im t&v olg xad^ 
etiQov povksvovraij Tovroig iteQimTtrovrcov. 

Avtofloijfg 22 , ofioiog £>v Ttpde* ^AtTLxvig navv 
avfinXexerai 23# olov avTog eavTtp (xaQTVQeTg, xexQaywg 
ofioiog eivav Ttjide 2 *. 

Avto dei^et 25# Xeirtet to eQyovl- To a peTcc tov <p. 

*Aqr eOTlagf 1 ' inl tcSv i^ aQx^g ti TtQaxTovTtov. 
*IaaTog iv Ttji rtQog Kakvduwa* 6 atp eOTlag fivov^evog 
^AD-rjvalog rp> navrtog. 

*Atpelg a ttjv VTteQav tov 7%6da dtwxet* *Ym- 
Qioqg iv Ttp TteQi TaQixov rtQtoTtp* im TtSv nxaQiovrcov %i 
anovdatoreQa xal TteQi tcc tpavla diarQiflovTtoV vneQW 
oe elav vavrtxal axoXvot y alg vitayexai 3 to xeQag. 

*A(p* %7t7to)v i^t ovtov 4 * im TtHv arto ae^tvcov el$ 
tcc aoe/itva rjxovrtov' olov aito yQa{i/iaTLxrjg iitl rjyioxev- 
Tixijv, ^ allo tl Ttov ov aefivwv. 

^Aq? leQ&g 5 * wtb %wv TtevtevSvTCov naQfjxrai' iv 21) Apost. Cent. V. 3. 

22) Apost. Cent. V. 4» 

23) Laur. ovfinintexrai. 

24) MOSC. b/uoiog tav. 

25) Apost. Cent. V. 5. Ma- 
car. enl rtov dmaroifvToov t* /uq 
yevta&at. Cfr. Heind. et Ast ad 
Plat. Protag. p. 529. B. ' 

1) Apost. Cent. V. 20» Sum- 
sit ex Harpocratione. Macar. 
dtp* etriag dqxeofrai ' htl rtav ev 
Svvd/uet yevojuivaiv , xai 7tqtarovg 
dSixouvrwv rovg olxeiovg. Plat. 
Cratyl. p. 401. a. dXXo t* o^v 
dtp* eariag dq/wuE&a xara rov 
vofiov. Aristid. Or. V. p. 52. 
dq\dixtvog Sk dtp* iariag ixd&flqf rrjv c EZ\dSa. X. p. 68* 09' eariac 
dq^d/ueva' xart/vxrai Trqendvrtag. 

V71BO TtOV TCTT. p. 148« O <T 

dtp* tariag dq^d/uevog Trjg avro; 
avrov to av/u/uerqov ftqeiTo nqo 
rov nieovog. Julian. Ep. 63- p.455- 
C. waneq dtp* eariag ftt t/ueXq- 
&qvai. Alia praebet Wyttcnb. 
ad Plut. de amicor. mult. p. 
93- D. 

2) Apost. Cent. V. 8« 

3) Laur. et Harpocr., ex qito 
sumtum est proverbium, fie- 
rdyerat. 

4) Apost. Cent. V. 9. *** 
ovov. 

5) Apost Cent. V, 14-. 87 f /af tji itstreitf wtoi %tg xvxkog xalovftevog i€Qog, ov xi— 
vovtov vorcevov. 

*A<p&ovoi MovocHv &vQcti 6 " irii rwv ijxtotce 
q&ovEQuig dtaxetftevwv iv Xoyoig. 

*A<p&ag 7 ooi, XeXdXrjxev 9 tp&dg xal d<p&dg 6 
'Rpaunog. 

l A gtiloxQiJft&vlv * SixaQxav IXot, aXXo de 
oviiv' irii %wv ix navxbg xe^daivetv TtetQta^evtav. 

'A<pQodloijog 9 OQxog ovx i^iTtoivt^iog' iniyaQ 
toig iQunixolg imoQxovfievot 61 &eol oix oQyi^ovrat. 

A<pqoSIt7] 10 xal Atovvoog peT dXXrjXtav 
eloi* TtaQ* ooov r) fiia dvvaptg xrp heQav xtvet. 

^AtpQodinji " vv te&vxev im xtav a%aQio%m* 
tfi /txq ^AtpQodiir} vg ov xrverai dtd tcv ^Adtovtv. ♦ 6) Apost. Cent.V. 12. Ma- 
car. consentit: sed ultima ver- 

" a iv loyoiq Om. 

7) Laur. om. 

8) Apost. Cent. V. 11. Ma- 

car. (ji\ t&v 4xqyv(>{Lecf&ai tzqo- 
aiQovjutytav , jusTijrexrai Se dno 
XW.uov. Plut. Instit. Lacon. 
P- 259- F. IdXxajutvei y&Q xa\ 
Qeonoftntp Tolg fiaoiXevoi XQrj- 
Ofio; ISdfrr/' 
■A. (ptloXQq/uarfa 2ridoTav oXel. 

Lycurgo datum esse hoc ora- 
culum docent Excerpta ex Diod. 
Sic. ed. Mai nr. III. Cfr. Plut. 
*g'S c. 9» dXXct Ttav Te nooTe- 
yar Xor/o/utav juvr/povevoai , Tr/v 
fdozoqpoouvrjv , tag uXe&Qiov rfj 

7l( * Dr Hi *pvAaTTeo&ai StaxeXevo- 

ptrtoy. 

9) Apost. Cent. V. 15. Ma- 

car « tn\ Ttav 3i* eotoTa Intoq- 
toorruY. Subjungo locum ex 
Natonis Sympos. p. 183., B. 
«piem Cod. Laur. inter senten- tias neo\ towroq refert, Mosc. 
omittit: c O Se SeivoTaTOv, &g y« 
Xeyovaiv ol noXXo\, oti xa\ ujuvvv— 
t* /udvta avyyvuS/ur/ naqa -d^ewVy 
exfidvTt tov oqxov' uapQodCaiov 
oqxov ov tpaaiv elvat , ovrta yaop 
ol &eo\ xa\ ol av&Qtanoi naoav 
e'f-ovalav nenotrjxaai tw eQtavn^ 
tag 6 vd/uog tpr/aiv ev&dSe. Inter 
sententias neo\ oqxov et inter 
prow. sub litt. to Callimachf 
versus ex Stob. T. 28« 3» afFe- 
runtur: 

"Slpoaev dXXa Xtyovaiv aXa&ta, 
Tovg ev h*QtoTi 
UQXovg firj ovveiv ovaT eg 
dfraraTtav. 

10) Apost. Cent. V. 17. No- 
tum illud Terentii Eun. IV. 5- 
6- Sine Cerere et Libero fri- 
get Venus. 

11) Apost. Cent. V. 18» Ari- 
stoph. Ach. 793. , 

Dicaeopol. dXX"* o«^V ^at^oj 
1 Td(fQo8tTy\ &vetat. — 88 — 

*Acpva elg kvq* irtl tcov TeXog ogv Xa^ctvovrcov 9 
TtaQ? oaov xal tt}v dcpvav zayja lsft eipea&ai ov/ufiaivtt. 

'Acpvcov tiyLri l3 ' iftl tcov iv fuxQOig itaQ^ aXXcov 
Ttficof^evcov. 

^AcpQodioiov l4# eQyov ^AcfQodirr^' Xa^dverai de 
enl tcov Xayvcov, tcov eQcouxcog TtaQa ttjv avvovaiav xal 
ocpodQcog dtaxei^ievcov. 

"Acpqcov 15 , o (xev drtoXeoet, e%et, o «T elg to 
deov dvaXcooei, ovx e%ei. 

^Acpepevog lG Tijg dQvog, e^exai %cov tzvqcov* 
irii tcov dito %eiQovcov 17 ini Ta ^Xtlco ^ercmeaovrcov. 
AcpOQijtog ylvsTat, xaxia iTtaivovuevtj. 
*Acp\vi(>f]lov l8 (uov xaTayelyg- ini %cZv i§ 
vipovg diaXeyofievcov, cooavei, ndvv /uov xavacpQoveig. 
°AcpcovoTeQog l9 neQdixog. ' 

AcpvxTOv 20 ioTi to Tijg neiXQcofxevr^g xaxov. N To a iteTa tov x* *Ax&ocpoQog AlyvTtTiog x iitV tcov (laQea /?«- 
OTa^ovrcov' noXXaxov yaQ oi Ttoiqrai dxfrvcpOQOvvrag tovq 
AlyvnTiovg cpaaiv. 

AxaXivcov oto(*utcov, dvo/uov % dcpQoovvag, 
TeXog dvgTvxta' d^Xrj. Megar. Ov x oT (> $ *J.tp$o&tr* ; 
/udva ya< Sat/udv(ov. 

12) Laur. rdxiara. 

13) Apost. Cent. V. 19. 

14) Apost. Cent. V. 6- Ma- 
ear. *A(pQoSiata dyfta' en\ rc5v 

8Q10TI dllOXO/Uf-V(OV. 

15) Apost. Cent. V. 7. 

16) Apost. Cent. V. 10. Laur» 
hoc et sq. prov. om. 

17) Apogr. Dresd. xeiQtcov. 

18) Apost. Cent. V. 21- Ma- 
car. olovel Trdvu /uov xaratpooveig. 19) Laur. om. Apud Luc. 
Gall. c. 1. adv. indoct. c. 16« 
legitur: d<piavoTeoog Xx&vtav. 

20) In Mosc. nonest. Apost 
V. 13. addit: "AQiaritreXijg. 

1) Appst. Cent. V. 22. Ut 
bajnli a comicis perstringeban- 
tur Aegyptii. Arist. Ran. 1405» 
^lu^ ao/uar* elfyjveyxe xa\ re- 
ro<a Suo, 
vg ovx av aootvr ovd exa- 
rov ^itydnttot. 
uii ScLoL et Spanli. - — 89 — 

v Ax&Ofiai a uvtov Tt?) QVTZtf" uvri xov %r\ uve— 
kvfeyia xal fuxQoloyia* tov yaQ qvtzov irii Ttov uvekev— 
depov iTi&eoav' ovtto yovv QVizoxovdvXovg 3 kiyovoi zovg 
loiouwvg. 

^ A%si izeizXriy^iai 4 * im tov dvgtpoQOvvrog. 

*AxQEioyeltog av&Qtouog 5 " 6 iiii xdig axQrj— 
Qjoig xai [ir) OTZOvdaiotg yeltov xai %alQiw* 

v A%etQ vitp&ijvai (iovXeTui 6 * irzi Ttov adv- 
vixw. \ 

'Axqi xoqov 7 * otl axQi xoqov ixelvog uvaio&rjrog 
*W xai ovrog axQz xoqov yevaxiQei. 

v Axqi €ig to ftaQa&Qov 8 ' iizi Ttov nixQ*> Telev- 
ir$ ij xuktov 7} xuxtov, r) evyevtov r) dvgyevtov ovrtov. 

Axvvfiivrj oxvTtxlrj 9 " ini Ttov XvTZQag ayyeUag 
ttyyelkovrcov' e$og yaQ im %vXov eXiooeiv to yQayev iv 
OMialjj, xai nijUTzetv, oiovei uTzeiXovvreg ol Ttalatol, oig 
tpoviovro Tzifmeiv' oi de dexoftevoz iv Voij xo oxvtu?*?] 
txvulovvreg " uveyivwoxov zo yQUfifiuTelov. 

AxccqiOtov X2 eveQyeTelv xai vexQcv nvQi%eiv iv "oip XtlTttt. 2) Apost. Cent. V. 23* 
5) Arsen. ante quno*ovd. prae- 
«et iwnoxivSvvovq ' syllabae v.iv 
in Cod. inscriptum erat oy, 
syilabae no autem imposita erant 
duo puncta sic: puto igitur, 
totum hoc vocabulum expun- 
gendum esse. Matth. 

4) Apost. Cent. V. 24- 

5) Apost. Cent. V. 25« Con- 
sentiente Suida: de phrasi Ho- 
merica, d/qelov <P eyrXaooev^ 
Od. XVIII. 163. vide Ludov. 
Doderlini Progr. Erlangae 1827- 
editum. 

6) Apost. Cent, V. 26* 

7) Apost. Cent. V. 27- 

8) Apost Cent. V. 28. 9) Apost. Cent. V. 29- Plut. 
Symp. VII. p. 152. E. dXXd ptv 
6 NeiX6'$,evog «tyjy, ri)v /uev rov 
Al&ionoq enirattv ovSev dv Tig 
dXXo nXtjv d/rvjuf-vrjr oxvrdXyv 
7iQOoeinoi %ar* l4o/iXo/ov. ubi 
Wyttenb. v Liebel ad Archilocb. 
Fr. LXVIII. 

10) Mosc. ev liofjy oxvrdXq. 
Laur. Xoro omisso iv. 

11) Arsen. et Apost. habent 
dvraneiXouvreg , inducti forsan 
praegresso dneiXouvTeg. Scripsi 
dveiAourreg , quod convenit cum 
ItpeiXovvreg apud Diogenianum 
III. 25. — Rem ipsam exponit 
Plut. Lys. c. 19. 

12) Apost. Cent. V. 50. 

12 90 — To a fteTa rov Ap. 

*A\pv%6tEQOS t Xaycoov tpevyovTog * inl mv 
Gtpodqa detXtov. 

"Aip (T b naig x rtQog xoXrtov iv^tovoco Tid^vr^g exXiv- 
■9-ij la%tov* xal x^Q^S ^ v tivog fioQfioXvTTOvTog Svoano- 
anaOTtog €%ovoiv Ttov TQOtptov' tovtov de xal r) oipig tpo- 
fiel' ovTog d.e ioTiv ivaQyeiag peOTa Ta eftrj^ trtt ov fxo- 
vov axoverai Tci TtQayitara, aXXa xal OQazai* Xaptov ds 
tovto ix tov filov o Ttoirftrjg axQtog 7i€Qieyev€TO Trjg fii- 
ftrjaetog' TXQtorog 6e Ttaldag iv TQaytpdla eloayei. Tlveg yeyovaaiv aQxqyol Te%Y&v xccl ini- 

* GTTjfXtOV 2 . 

^ArteXXrjg 3 ^iytavtxrjg* Jrjftoa^evrjg fjtjtOQixijg tf$ 
TQiTtjg (xeTa Tag 3vo tpOQag* IlaTtiavdg vo^iod-eolag' v Av- 
Tivog Xoyxonoiiag' EvQvvoog Togoovvrjg' EvQvdafxog Meo- 
Otrviog 4 %rtoQaxog noXey.vxov % EvavdQog xvr>pudog xai 
'cctmidog' ^Onniavog 5 aXtevrixrjg' TQiTtroXefiog otzoqZq 
oItov' RapttpiXog fyoyQatpixrjg' Tvtpyg vavrixfjg* "Aqyog 
vavnrjyiag' x AQXW*)d*]S ftrjxavixr t gi 

AQiaTOTeXovg neQi avifitov 6 . 

Ta d iv aeQi nvkovra ' nvev^uaTa xaXovfjtev aveftovg, 

^avQag 6e Tag £§ vyQov tpeQopevag ixnvoag. Ttav de avs- 

tttov ol fitv ix vevoTiOfitevrjg yfjg nveovreg anoyeioi Xe- 

yovrai' ol de ix xoXntov die^TTOvreg iyxoXmoc' tovzoiq 

avaXoyov tv exovaiv oi ix noTa(.t(Hv xal X^uvdov* oi ie 1) Hom. II. f. 467- Laur. 
non habet. 

2) Mosc. habet post yv<Apa%. 
Laur. om. 

3) Cod. Ua*h~s. 4) Cod. Evqidaftoq Meotjv. 

5) In Cod. erat anmards» 
Littera O liqujore rubro poste- 
rius addita: Matth. 

6) Meteor. r II. — 91 — 

xctTct vitpovs yivofisvot xal dvdXvCLv tov 7Ux%ovq nQog 
ictvrovg noLOVfievoL ixvstpiaz xaXovvzat. fi8&* vdarog Si 
afyocjS (tayevros Qvdqiai Uyovraz* xal oi fth> ait ava— 
tolijg tsws%sis svqol xixXrjvraL, pOQeai 3s oi an? cxqxtov' 
UopvQoi 3s oi dno 3vostas' votol 3e oi dno fieorjfi^iag. 
Twv ye jurjvJecoQoyv, xaixiag ftiv Xiyeraz 6 dno tov neQi ra$- 
feQivag dvtxroXds totzov nvitov aveftos" amjXuiv^g * 3& 

ant)> tov tisqI zds lor>fitSQLvds 9 svqos 3l\. o dno toS 
3£ol ras~ yjSLftSQtvds xat Ttov ivavrjtov ^stpvQtov.. !df(>y€— 
ftr&gevy, & aizo* T7J$ &SQLV7JS 8voeu)s r ovtlvss xaXovoLV 
Avfjtaunf oi d& ianvya" ^itpvQOS 3e o auo^ x^$. lorjfts— 
t*v?£- HxfJ 8s o a7W* ttj$~ %SL[ASQLvrj$ xal Ttov fiOQicov 
tiuog^ o fiev e£fjs tcjp xatxitx xaXttzaL fioQias" artaQxrlas' 
il 6 itps^s & 71 ® % °v noXov xard to fisorjftftQivov nvitov" 
doaoxlas* 3e 6. e^ijs Tzvitov tcT) aQyiOTjj,. ov evLOL xaLxiav 
ttxlovGL^ xtxl tojv vororv 6' ftev dno tov dtpavovs noXov 
feQOftevo? txvrtnaXos tcT) anaQxria, xaXuTaL votos 9 cv— 
qovotos 3e 6 fieTa^v evQOv xal vtrzov* tov 8e inl &areQ& 
tteia%v Xipog xal votov, oi fiev Xipovotov, oi 8e Xl$o— 
foinxa *aXovOL. Tcov 3e dvifitov oijiiv eiGLv evd-vnvooL, 
orcooqj diexnviovOL nQOOco xat* sv&eiW oi 3i dvaxafi- 
yhvooL, xaO-dnsQ t) xaixias Xsyoftsvos' xal oi fjtev %el- 
Liiuvog, cooneQ oi votoz SvvaOTevovrts* oi 8e Mqovs, o>S 

01 krfiiai XsyofievoL. fti^LV tyjovres tcov Te ano aQxrbv 
ftQOftivtov xai ^etpvQtoV oi Se OQVL&iaL xaXovfievoz, ia— 
Qtvoi tivss ovrss dvsfioz, fioQtai sloi t$ yivsL. Tqjv y$ 
,«^ ftiaitov rtvevfidrtjov xaraLyts ftiv eOTL nvevpa avt&9 , & 
nijizov egaitpvrjs, %>velXa 7 3e nvevpa piatov xal atpvto 
^oooaXXoftsvov' XaiXaip Sk xal otqo^lXos nvevft^ ejHtJih- 
luvov xazto&ev avto. avatpvorifta 3e, yffS nvevfta avx& q>&~ 
(}ifievov 9 xard tv)v ex pv&ov tlvos r) Qr}yftaTOS avuSo- 

7) Cod. 9vatX«. 8) Mosc anrjhoufr. 

12 *■ — 92 — 

0iv. . qtccv de etlov/uevov tzqXv <pi{xqrai f tzqjjovtjq yftbnoi 
iorcv 9 . 

a n O e r M A T A • 

*Aycclliag x o KeQxvQatog ^AQtOTOtpdvei 2 yvwQiiiog 
eljve Tug dvo rcoleig, dg cprjow iv rfj domdoTioua r '0^jj- 
Qog, uvai *Ad-qvag xai *EXevoXva % xaraoxeva£u>v omiog' 
%rjv fitv rtQozeQav, enel xaxa yeveoiv %ov xoofiov tzqwi] 
7toi.bg ai ^Ad-ijvai, xara de %rp <pvow xov OTOi%eiov 3 , 
&eog zijv nokiv Tei%07ioiel' imyeQei de ydfwvg *al vfit- 
vaiovg iv ^A&qvaig' tavxa yaQ tzqcjtov ijxd-q, avlovg te 
iv Tolg ydfioig evQev ^A&r^vcc ' dixrjv Te iv %r\ Ttokez ' naQa 
yaQ *Ad-7jvaioig tzqcjtov iyeveTO dixaOT^Qzov ini ^AIlqo- 
&hp 4 TCf TLooetSmog s ' oi 3e dixaOTai ^Ad-qvrjoi fiia&ov 
Xafiftdvovoi' xal did tovto leyez xeio&ai iv iieoy dvo 
XQvopv Talavra' Tqv de eteQav nofov ovoav ^Elevolva' 
nokepov 8e eo%ov ^A&rjvaloi TZQog ^EXevoiviovg , 6v avrol; 
tTtoMfiriQev Ev^ioXtzoq xal Ilooeidciv' fioiftol de amoU 
iloiv ^AQqg Te xal ^A&rjva' 6 [xev %dQTjp' drcodzdovg^ om 
djzelvdnj vQifrelg iv aQekj) Tzdyq)' rj de, otl Tr t g Tzohiog 
cog olxeiag t ixrjdero, xal Ta iTzayQ/neva *idia ^Elevoivog' 
evQtia r TQiTiToXe^iog , iueiTteQ ^Elevolvi tzqcotov xaQ7tov$ 
AijjinjTijQ edtoxev' i) de ozacpvXf^g fteya pQl&ovoa dlwy' 
iizi ^IxaQup xa\ Jiovvoq) TZOQeia. b de Tzozxilkofievog %o- 9) In Laur. orbis delineatus 
cat, intra cpiem radiis ductis 
•inguli venti pivline suo dispo- 
huntur.' 

1) Vide Eustath. et Pseudp- 
Didym.' ad II. i; v. 490. Va- 
riae tectionea, quas hic notavi- 
mus, repetitae sunt ex. Cod. MS. 
sclioliorum HomeiM. % Matth. 

2) Impress. IslQturoyarov;. 

5) Impress. rihv oToi%tliov. 
4) Codd. ot imprcss. k A).mo- &£«). Geminationem tou t ». » n 
compositis ex £*'«> poetae sacpc 
omittunt, ut Hesiod. Theog* 
288- AaUtpdq. Cfr. Bodkh nol. 
crit. ad Pind. Olymp. XI. 75« 
Marlil. ad Eur, Iph. A. 420- 
Eodem modo apud Pausan. MI. 
21. 1 — 5- sexies scribilur A7J- 
XiQoy , nulla a Bekkero anno- 
tata varietate: Angel. scinel 
§. 5» Ka).?.tqfi6rjV T>)v Trrjv^v xa- 
Xovaiv scribit. 

5) Mosc. tw IJofistdv)it. — 95 — 

po$ ^AQtdSvrjg xai Qrjaewg e%ei nQa^eig* iSlco^ 6 Se xal 
6 %eyyizr\g %tov *Ad-r/viov c 'Ucpaia%og ^EQix&ovicp 7 iqi vi$ 
%aQt£6fievog $aaiXevov%i %cov ^A&rjvcav %r)v %oiawrjv na— 
Qaoxevr)v naQeiar)yaye 8 ' %6v aQeiov Sh ndyov eQfirjveiei 
o uqoq xvxXog' oi Sk Sixaazai ^Atyrjvcov. 

A i a ci n o v. 

Jiaconog iQcozri^elg , %i ocpeXog %otg tpevSouevoig ix 
%ov xpevSovg, ecprj, %6 xav aXrj&r) Xeycoai, (tr) niazeve— 

*0 avrog 9 iQwirj&eig, %i ol &eoi nQa%%ovoiv, ecprj f 
ttt fib olxoSojnelv, %d Se xa%aftaXXeiv. 

*0 avzog 10 etprj, Svo nrjQag exao%ov r)uw tpeQeiV zrrv 
fta> itMQoa&ev, %r)v Sh omo&ev, xal elg ftev %r)v eftnQO— 
c$ev anozi&evai %a %cov aXXcov duaQ%rjua%a , eig Se %r)v 
omo&ev %d eamcov, Sco ov xad-OQcofiev avzd. 

l av%6g X1 dxovaag iiaQa %wog, ozi 6 Seiva Xeyei 
xcaa aov, xai %r)v XotSoQiav i^emovzog, etprj, ozt, 12 ol 
tctg na%aiQag noiovvzeg ovx avzol dnoxzeivovaiv , dXV oi 
iqwfievoi zalg vn ixeivcov xazeoxevaofievaig' xai ifie vvv 
Oi/x ixelvog Xeyei xaxwg, dXXp ov 6 %Qcofievog zfj ixeivov 

avzog oveiSco&elg vno zivog ini zc7) yaXenrjv e/juv 
ftjvotytv, ecpjj, ovx elg zo elSog, dXX* eig zov vovv TtQog— 

*A X e !; d v S q o v. 
*Al£i-avdQog 6 OiXinnov xai ^OXvumdSog MaxeScov, 6) Impressa XSiog. 

7) In impress. additur: yaQ. 
Codd. om. 

8) Inroress. 7taQr t y(xye oly.oSof4.ovat , ra Ss xara/SaX-^ 
Xovat. 

10) Recepi ex Laur. 

11) Hoc et sq. apophth. Laur, 
om. "• T * 9 V V «llt 

9) Stob. T. '1Q5. 61. Laur. | 12> bn ab impreas. abest \ 

— 94 — 

iQtorrj&elg vtco %cvog, tzov Tovg ^rjqavQpvg sxecg, dd%a& 
Toiig cpilovg, stprj iv roirvoig. j 

'0 avrbg Idtov xiva tcov yeQovrcov fiamovra Tag tqix^ 
elne, ftij Tag TQtxag (luTZTe, dkV, el dvvaoac, Ta ybvaxa* 

*0 ambg iQcoTrj&elg, noTog (laockevg ixQcOTog, eyy, 
o Tovg tpikovg dcoQeuTg ovvextov, Tovg de ix&Qovg ita 
tcov eveQyeoccov tpiXovg Tioiov/uevog. 

*0 avrog SevoxQuzec tx?) cpcXoootpco Tzevrrjxovra ra-, 
Xavra nejn^ag, cog ovx ide^aro, ftr) deTo&ac tpr]aag, j^w- 
TTjOev, el firide tpiXov e'xec EsvoxQarrjg* iptoi yaQ r %, 
ftoXcg 6 JaQelov zcXovrog slg tovq tpiXovg ijjQxsosv^ 

'O avTog Tivog tcov airtov filcav alTrijravvog* txvtw 
elg TtQoTxa Tr]g %h)ycrtQog r ixiXevos nevrrjxovra. %alann 
Xaftecv, avr&v de tprjoavzog' r . ixavd slvat. Sexa? ooi [t& 
stprj XafteTv, if.toi de ovx ixavd. dexa dovvau 

* *0 avzbg l3 ax^eiorjg 7iacdioxrjg nQog avrbv r wf 
owcn f a7iavoo/nevrjg rtQog eoneQav fia&eiav qQtoTrjoev, or* 
TTjvcxavra' Tijg de eiTcovor^g, orc neQcefievov ■♦ yaQ tov «?- 
dQa xataxXTvuc, mxQcog ineTijitrjos ToTg Ttaiolv r cog /<t- 
xqov dc' avrovg nocxbg yevofievog. 

"AXXcrts l4r o aircbg nXrjQcooag boricov nivaxa, eftty- 
ifis Jcoyevec tcj> xvvcxcTr b de Xaftcov sItcs, xwcxbv [t&> 
tb pQtofxa, ov (iaocXcxbv 3e to 6c3qov. 

*0 avTog elg ^IXXvQcovg naQayevo/itevog iv rq* tov Jio$ 
^cofiiT) xarcdcov yvvaTxa xuXXec dcacpsQOvGav, ix7iXa*/u$ 
airtr)g %r)v evftOQtpiav noXvv xQovov i&edoaro. Tov Si 
'HcpacGTicovog etTtovrog, elxog ioTc TtaQaXafteTv aviov wf 
eQcojuevrjv, etprj, xai Ttcog ov decvbv, el oi ixXkcov axQuota* 
xold&cv fiovXouevoc, dovkevovreg dxQaoiacg, vtcq tcov tx- 
Tog dv&QcoTicov tpioQa&LO[.iev* 

* '0 avcbg l5 naTg cov, noXld tov OcXiniiov xcttoo- 15) Plut. Apophth. Vol. VIII. 
p. ioo. llutu 14) akXoie Laur. oin. 
13) Plut. 1. L — 95 — fowiOQ OVX €X<XIQ€V> dkkd TtQOQ TOVQ GVVTQe<pOflkvOVg 

8.tfe naldag, ifxoi fiev 6 TiarrJQ ovdev aTtokeikpet' tvHv 
ie naidtov keyovrcov, ort Tavra ool xTaxai, xi 8e ocpekog 
euiev, idv e'xo) fiey nokka, nQa^to de ovdsv. 

* '0 avroQ lG ikacpQog tov xai TtoStoxrfi xal TtaQaxa— 
lovftevoQ irrto tov TtarQog, ^Okvfima dQafietv OTadiovt 
ilye efiekkov, e<prj, fiaGiketg tieiv dvraycoviGTag. 

* l O avTOQ xl ^Ava^aQytp rqi cptkooocptp dovvat tov di— 
oixrprjv ixekevoev, ooov av atTrjGj]' tov 8e diotxrjzov <pr)— 
amog, tog exarov aheiTat Takavra, xaktog, e<prj, itotei, 
yipwoxwv, ozt <plkov e%et xal dwaftevov Trjktxavra d<a— 
{jiio$at xal ftovkofievov. 

* Avrtp l8 imd-vfittovrt toIq &eoTg dcpetdtog xal Ttokkd— 
«S lmdQOTTOfxev<p tov ktftavcoTov, TtaQcov Aetovidag 6 nat— 
iw/uyog, ovrcog, eiTzev, to Tzai, daxptkcog int&vfxtdaetgy 
orav Tfjg kipavtorocpoQov xQanjorjQ' cog ovv ixQaTqoeVf 
mntyev intGTokrjv rzQog avrov' dizeGTakxd Got Takavra 
hflavmov xcci xaoiag, %va fvrjxirt fuxQokoyfj tzqoq tovq 
footg, eldtog, ort xat Trg aQcofiaTOcpoQOV xQaTOVfxev. 

l avrog l9 TtaQaxakovfievoQ vjzo Ttov cpikcov vvxrog 
m&eofrat toiq itokefxioig elnev, ou fiaoiktxov ioTt xke- 
muv Ttjv vixrjv. 

airzog 2 ° eQonrftefa Tiva ftdkkov rtod-et, tov nareQa 
QiIxtztzov, rj ^AQtGTOTekrjv 21 tov diddoxakov* tov dtdd— 
Gwhov ecprj* 6 fiev yaQ tov yeveod-ai, 6 de tov xakcog 
Jtvio&at aiTtog. 

aorog eirte, Trjg avrrjg dfxaQTiag elvat, to didovai, 
W S nrj det 9 xal to fir) dtdovat, olg du. 

avrog &eaoafievog Ttva bfitovvfiov aimp detkov oV— 
TCf j S(pij y veavioxe, rj Tovvofia 22 dkka^ov, ?; tov tqotiov. 16) Plut. Vit. Alex. c. 4. 

17) Plut. Apophth. 

18) Plut. Apophth. et Yit. 
*>«. c 25. 

19) Plut. Vit. Al. c. 51. 20) Plut. Vit. Al. c. 8. Cfr. 
Theon. Progymn. c. 5. 

21) Impress. ^Aotaror^b;. 

22) Impress. t6 Svo/ua. — 96 — c avrdg' A3 T(Sv ^lvdtov rov Hqiotov doxovvxa xai hyfc 
fievov 3ia SaxrvXiov tov oiozbv a4 a<pi£vai y exelevoev iia* 
dei!;ao&ai, xai £_/} fiovX6f.ievov OQyio&eig aveleiv nQoak 
Ta£ev. ^Enei 6k anayo/nevog 6 av&Qconog, eleye tzqoq %o 
ayovrag, ou noXvg xQpvog eoriv, aq? ov eni %eiQag Toifi 
ovx elafiov, xai to anovvyjeiv icpoftq&qv , ravza axovft 
*AXe%avdQog ed:avf.iaoe* xai anekvoe iiexa dcoQtov aww 
ori fiuklov anod-avelv vnefteivev , rj %i]g dol-jjg avdizioi 
q>avijvai. ' 

Avrov e^iovrog ini tov nole^iov, ^AQiOTorilrjg {fyfy 
neQifieivov to Tekeiov T?jg r)foxiag xai Tore nolefiei* o <H 
qpoftovftai, elne, fitj neQiftevwv to Teleiov Trjg rjhxias 
tt)v Ting veoTTjfog ToXfiav anokeoco. 

c avrog tdcov Jioyevrjv 2 ? xoi/xoj/uevov iv nidty, fyft 
nid-e (teoTe opQevdiv 9 6 de cpilooocpog avaOTag eq>r], vj /to- 
oiXev /iiyiOTe' 23> Plut. p. 103» tmv Sh 9 Iv- 

otav tov ctQiata tol-evetv Soxovv- 
ra. Laur. et lmpr. tov aoiata 
doxovvta sine to&vetv. 

24) Mosc. et impr. latov. 
In impresso exemplari Dres- 
densi ad marg. adscriptum est 
oiordr. lta Laur. et Plut. Ea- 
dem permutatio in Paus. I. 40* 
3« TtXog Se dvaXtad-rjvat avtolg 
rovg oiorovg. Cod. Vindob. LI. 
latovg. IV. 3« 2. entj Ttav 'Ojutj- 
pov xaTa\fyovatv , Iv ovg tov 
Jrfa/dova 6 Ntattao tto 6'ioTtji 
fieftXtjfttvov nepiintov eat\v ev- 
vo'ixtdg. Angel. lottp. — De 
dictione: Std SaxtvXCov tov 6'i- 
otov atpuvai vide Wytt;enb. ad 
Julian. Or. I. p. 71. G. Hem 
tangit Joannes Sicel. in Com- 
mentar. inedito ad Hermog. 
7iept ISetavi 6 Se xatd ftfQog 
i'Xtt)V eniattj/udvtag xa\ e/ufiatev- 
tap /uetd Xdyov talg OetaQiatgy 8 av flodlijTai) XoytOfa? *« 
Te/vji noiel ' xa\ xa&dneQ » tn 
lAZt'£dvSQOv toldtyg TvSog, w 
/utjv xal *03vooevg' xa\ ovx ai 
^exneaeltai tov oxonov xdt * ou 
nQfTiovtog , xav elg /tixqov r» 
Setjooi xa\ atevoy ttjv emotV 
iutjv tvSeClao&at, tyjv ex pstivfi 
xa\ daxtjaetag dXq&ovg eyyivop*' 
vtjv avtto ibid. inferius. Ovf 
ovttag 6 eniattj/utav , aXXa * ff * 
Hvvotav xa\ Xe%ty xa\ ftiVoSof 
ndvta ta eneigQfovta t$ v ( p ^' 
tijv noXvftdfretav e^etd^et, *& 
fxaatov eavttjt te xai totg> 
eortv aQfioStov TTQoatonoi? **' 
nadypaot, xatdXXtjXtag ovvoqu^ 
Let xai et^aQfio%et , xat ov* 
note xvQtog tav eavtov avoits 10 
tptjaete , xarv elg tov * a X aT ° 
atpCxotto xCvSvvov , aloneQ ov t 
6 MaQSvalog exeivog tor oW ' 
\4XelzdvSQ0v fitd^ovtog. 

25) Laur. Jtoyht;v iStar. — 97 — QiXco Tv%rjg oraXayfiov rj cpQevwv ni&ov, 
r Hg ftr) naQOvorjg dvorv%ovotv a6 ai tpQiveg. 

l avrog naQaxaXoiftevog vno twv cpiXiov Texvonotr)— 
oca, etprj, ftrj dycovtare, xaxaXeima yaQ iftiv %ixva rag 
» %w dywvcov ftov vixag. 

l avrog a7 , inei \4vrinaxQog avrij) noXXd xara Trg 
lirpQog eyQacpev, dyvoeTg, ecprj, cJ ^AvrincrzQe, ort ftrjTQug 
h SaxQvov, noXXtSv diaftoXwv intOToXdg dnaXeicpet. 

'0 avrog * 8 vooroag ftaxQav vooov, tog dvi^ocooer, 
ovSb, ecprj, dtare&rjvat %e%QOV, iniftvqoe yaQ r)ftag r) 
vooog, (tr) fjiiya cpQovetv Svrjrovg ovrag. 

l avrog tov olvo%6ov avTOv aitoXioccvrog cptdXrv 
Igvoijv, xat dtd tovto tpofiovfiivov, ftad-tov tovto, nQOOxaXe— 
aunevog eine, daQOet, <o nat, ortov yaQ av etrj, qfteriQa ioriv. 
Tov SeQ^ov * 9 TtQogva^avrog noXXovg eig deXcpovg 
drai xai to Tiftevog iftnQr^oat xai tiz dva&rfttara ^ovXrj— 
out,**, i ^^ neptcpd^evTeg nctQado^cov oftfiQtov yevoftivtttv 
xul ftsyahav xeQawiov neoovrtov ix tov neQti%ovtog dte~~ 
<p$aQTjoav ov%voi' ol dk JeXcpoi TQonatov eorr.Gov naQu 
10 rijg TtaQccvrjg 3l ^ASrjvag XeQOV, iv t$ Tavra iviyQaipav' 
Mvafta ^AXe^dvdQOv 3 * noXifiov xai ftaQTVQa vixag 

JeXcpoi fte oraoav Zavl %aQt£6ftevot. 
2w cpoiftcp TtToXtTtOQ&ov dmaodfievot OTi%a Mr]dtov 
Kai yjctXxooTecpavov (woaftevot Tiftevog. 

* *0 avrog 33 nv&6ftevog ino Ttvog XotdoQ€to&at, 
faoiiixov, ecpif], ev notovvra xaxtog dxotietv. 

* ^OXvfintdg r} ftrrtrQ ccltov nQog avrov eXeye, xQeto— 
oiw yiyovag r) ftrjtQt ovvicpeQev* ihi xax$ drXovoTt tov 26) Impress. Svaro/ouoiY. 

27) Plut. Vit. Al. c. 59- 

28) Stob. T. 21. 15. Moso. 
el impr. diarttewai. Laur. Sia- 

29) Abest a Laur. 30) Mosc. ovltfoat. 

31) Mihi quidem epithetum 
hoc aliunde non constat. 

32) Mosc. Mv*p 'MtSar- 
Sqoio. 

35) Pl«t. Apophth. et Vit. 
Al. c. 41- 

15 — 98 — 

Ixqiotov efexov ccqiotov, xai dvOTtjvov, Xafiovoa 1oco$ tx 
tov uijuot dvoaQiOToroxeia. 

* c 0.avtog u Ti]v dvvdgov odevcov, avrog tb vtzo Si- 
ipovg inovet xai ol Maxedoveg' oi d& xaraoxonpi %f$ 
%coQag iv xoilrj neTQcc [ttxQov vdartov evQOvreg, tovzq 
(takovreg ini xQavog, ^AlegavdQcp xofti^ovotv' o 6e %fi 
OTQaTiy dei^ag, cog ev&vftetv %Qr] cpav&vrog vdarog, <xv- 
Tog pr) nzcov i§s%jee to xQavog ndvrcov 6qcovtcov' ol Sl 
Maxedoveg dlakd^avreg, ixekevov avT&v qyeto&ai zft 
oSov, ttQog to dixpog eiQcoOTcog dvre%ovreg dtd tx)v %w 
fiaotkecog iyxQazetav. 

* c avTOg nolepcov TZQOowaooe Toig OTQctztmcti^ 
gvQeiv Ta tcov Maxedovcov ykveta, tva (xr) naQe%otev fljo- 
%eiQOv la$r)v Tolg ivavriotg. 

* l O amog x To^evftarz nlrjyel^ elg to oxelog, <k 
nollpl ovvidQaftov tlov nokXdxtg eico&OTcov avzov facv 
ttQOOay.oQevezv , dta%v&etg tc$ nQOOcomo, tovti ptb ctiftVi 
Jtmsv, cog OQaTe, 1 xai ovx 

I%ioq, olog neQ Te (>eei naxaQeoot, &eototv. 

* avrbg 'OftTjQov elnovrog, TQrjQcoveg Tal t g//- ; 
pQOoitjv Aii naTQi cp&QOvoi, dtd to doxetv, eleye, iok 
&*ovg cpdooocpovg xal r)dovr)g (Ael^ovg, dva&dvat, iov 
noti]Tt]V Trp ixeivcov TQocprjv Tcji dodeveOTaTC[} xal TQvqe- 
QOjraTcp £wc;>, vcf ov pQa%v ti dv naQccxofd^otTO. "Attto 
$e Aia ftev vo/ui£ovot Toy rjltov, dxolcw&cog tcT) fllcacon, 
og iv (DaidQcp cprjolv, b jttev dr) jiieyag iv ovQavcT) Zevg y k 
eOTtv 6 r)hog, nrr^vdv ccQfta ilavvcov, djupQOoiav de t«» 
aT/iiidag, aig 6 ijltog TQ&peTaf xa&d dogd£et xat Ar^o- 
xQtTog* dtilov de, cog xcd ix ^alaTTr^f TOtavTi] dvtpLcopAV^ 
TQOcpr) dfta cpeQeTaf xat ^QtOTOTelrjg de dllrjyoQixM 
etfre, SjjXovv "OftrjQov e£ dva&v/ttdoecog TQecpeodat tok 5';) Phn. Al. c. /|2. 35) Plut. Apophth. et Vit. 
Al. c. 28» • — 99' — 

toovg-,. rjtot %d avta ocofiaza dvco TtOQOV £c3o* rtagalto— 
ftona eig evdeit-w zijg zoiavzr^g TQcxpijg. To Sl' dtjxA— 
QHGdal zt^rmo zr.g nezQag drjlovv etfrj, wg xai r) yr) £A— 
m h %r]g- zoiavzr^g avafyvfiidaetog. ^li^af&Qog 3e S 
nioiog lozoQet, zov "OfirjQov viov AiyvTtzitov, Jr^ftayoQOV 
ta\ AtDQag^, zQocpov de avzau TtQOtpijziv riva &vyatiQd 
v 2f ov r ieQetog ™Iai3og, ijg- i» zcHv^ fiaa%wv fx&fo, Qsvoai vnrve 
tk 10 ozofta %ov Tiaidiov, xal %6 pQetgog iv vvxzl qxavdg 
imattQoio&ai+y %eXt36vog,.%awvog, 7teQi0%eQag, xoQtavr.g, 
m^iixog r zwQtpvQiwwg y xpaQog, drj3ovog, xo%%vtpov* eit- 
(tfrp/ai ze %6 Tuadiov ftezd iteQitneQtjiv iwia <rttx%£ov inh 
irfixMitrjg* evw%ovftivriy 8e TtaQa %oig zov Ttaidog yo— 
nm zr}v 2i(tvlkav ififtavr) yevoftevqv , ejirj ayjeStdoai , wv 
V "?X^r daftayGQcx Ttolvvixrfv , iv olg xai tteyaxXer) «xi 
mtcpavlzrjv avzov nQOGelnov, xai vaov xzioav xelevaat 
ima Tieleiddwv, idrjlov 3e zag Movodg' zbv 3e xai %ovto 
Mtrjoai, xal ztp mxtdi dvSQwd&vzi i^emelv zo TtQayfta, *«i 
w noirftrjv ovzw oefivvvat zd £wa, olg pQicpog wv avve<~ 
ffwije, xai uovijoat avzd zty /lCi zr)v dfiftQOoiuv xopi^ew* 

v Alloi 3e cpaai, zov "Ojur/Qov, alvizzofievov , cag ztSv 
nrjhadcov e!~ QQtof.ievwv Oftwg 6 aQtSfidg avzwv ovx >.duok— 
hnai, Inza ovv ovoai tpaivovzat e£ zoig ixel, zi}g piag 
&« xb xai txlXwg dftvSQov zov dozQtoov dtpa% % i£ofitvr}g 
vno zwv rcezQtov' wg 3e rjfteig, tpaoi, Tteleiddcov inixeX-* 
hvow oQxofiefka &eQi£eiv, ovzto> xai &eoi zr t v .dftfiQoaiav. 
wtu^ovoiv. • • 

* Aie^dvdQOV itQcg l \Qxaviav irtaveX&ovzog, ijxe. JtQQ& 
wiov rj (taoifoooa zwv ^fia^ovwv, ovofta Qd?*i/azQt& f 
Httu iQiaxoauav \rffta£ovidwv xexoaprmevtov 7to?*eptixtife 
ttuoig,. fiaOiXevovaa zijg fteza^o zov (Daoi$og xai ©^jw. 
Hudonog %wQag* r)v de zl\ ze xd?let xai zfj rot5 oco/ttx— 
tog i>u>fifi dtacpeQOvoa ' zqv Si (iaoilicog &avftat ) ovzog %o %& 
flttoado^ov zijg naQOVoiag, xai %6 d^icofia zcov yvvaixwv, 
*w> trp OdlrjGZQtv iQOf/evov, zvva ygeiav eypvGa TtaQe— 

13 * — 100 — 

0Tiv, t dnecfaiveTo,. natdonoitag efexev" ixelvov yaQ %m 
tcjfavffov MrdQcov did Tag nQa^eig ccqcotov vnaQ%eiv ' al- 
tjjv de tcov yvvaixcov dlxfj %e xai avdqeiq diatp&Qeiv' el- 
xog ovv tov yevvcoftevQv ix dvoTv yovecov nQcoTevomov 
inegtj-eiv aqerfi tcov alkcov dv&QConcov' xal neQag tjofals 
6 ftaOiXevg, xai nQogde^dfievog ttjv evrev^iv aircijg xai 

avimeQieve%&eig rjueQag ty, Tifujoag Te d^io^oyoig dcoQOig, 
£§antaTeilev eig Trjv~olxiav. 

. * 'O avcog 3G Sexa Xaftcov ^lvdcov yvftvooocpiOTag, tov$ 
Soxovvrag aQiOTOvg elvai xai ftQa%vXoyoytdTOvg, nQofilij- 
ftara avTOig nQOvd"rjxe, tov firj dnoxQivdfievov ev0TO%io$ 
dveXetv anetkrjoag, eva tov nQeoftvreQoy avrcov imxQiveiv 
xei&voag. '0 ftev ovv nQcorog i^erao^eig, noTeQOv dltTctt 
Tovg jtgcovrag eivat nleiovag rj Tovg Te&vecoTag; tovg £wv- 
Tug, ecprj, oi yaQ elvat Tovg Tedvecorag. c O devTSQog $e, 
ncneqov ttjv yrjv. rj vr)v &dkaO0av ftei^ova &rjQia TQ&cpeiv, 
tt)v yijv, ecprj, Tavrrjg yaQ fteQog eivat\rjv S-ukaooav. 
de TQUog, dvaxQtvofievog , tvvv XoytOficp tov 2aftfia ttni- 
tttrjoay aQ%ovra avrcov ovra, dnexQi&rj, xafaog £jjv /iov-. 
lofiwot amov r) xaxcog dno&avelv. '0 dh nefmxog 6(M- 
zrj&elg^ noxeQov Sirjftat Tr)y rjfieQav nQoreQav r) ttjv wrtct 
yeyfivevat; elnev, ijfteQa fiia, tcov yaQ dnoQcov eQcoTijoeow 
dvdyxrj xal Tqg . dnOXQioetg dnoQOvg \eivat. l O de extog, 
dnoQrj&eig, nwg dv Ttg tptXrj&eirj fidktOTa, uv uQcmcno^ 
cov, eqrj, firj tpofieQog elrj. 'O de eftdoftog iQcoT/rj&eig, »w> 
uv Tig i§ dvirQtoncov yevovto &ebg\ ei nQa^eiev elnev, « 
TtQa^ac av&Qconov {rij dvvatov ioTiv. 'O de oydoog ^" 
%rj&eig, tI lo%vQoreQOV, 'Qcorj r) %rdvarog, ^cor), etfrj, %Q- 
oavra xaxd tftQovoa* 4 6 dt evvaTog, H~e?ta0&eig, ptXP 
Tivog dv&QcoTVcti xalco^ eyei £fv, fte%Qig ov, ecprj, Te9w~ 
vai ftrj vofu^rj tov 'Qfjv dfteivovi Keketoavtog de %or 

56) Plui. Al. c. 64. Cfr. Boisson. Anecd. Vol. I. p» 145« i — 101 — 

^Ak^iviqov xal tw dixarov eirtetv ti, dixaarqg yaQ r]v, 
mqog Hpr) hceQOv %eiQOv, «ke* Ttw d£ ^AkeguvdQOv <p;- 
canog, ovxovv xui av TtQukog uTtofruvjj rciavra xqivtov, 
xal nvig, elne, puGtlev, uXrj&r)g etrjg, qrjGug tzqukov utzo~ 
xnlvat, tov TiQuhov u7toxQtv6ftevov xuxtGTU. 

^AlxftulujvoQ. 

^Jhtftuitov * JIvqi&ov KQOTtoviaTrjQ xrpr tpvxqv ce#a— 
mov eqrj xal xtvela&ui uvzr)v Gweyig., u)q tov r)ltov* 

*A l e £ t d o q. ( 

v Jke%tQ a , 6 xfirv xQ>fiQ)du3v 7totrjzr)g, iitetdrj Ttg avrov 
ona 7iQ€0pirrrjv eurQu ftoktg TtoQevoftevov , xal fjQunu, ti 
mieig, eqrj xaza GypXrpr UTtoOyrjoxu). 

* O uvtoq etite. 

Tag rjdovag Gvlleyetv tov GtoqQwva 

Tqeig <T eiatv, diye rr)v dvvufitv xexrrjftevat , 

Trjv tog ccXrj&tog awreXovaav tu) fiitp, 

To metVj to qayelv, to Trjg ^AqQodiTrjg Tvyy&vetv, 

Ta <T uXXa TZQog&rjxug uttuvtu XQ 7 ) xuXeiv. 

* O uvTog etnev * 9 

Ovx eOTi natdaytoybg uv&Qtojtoig uqu 
EtwtOQ ovdetg uXXog erztfteXeGTeQog , 
& y ov fteytOTog eGTt Tuiv deuiv eQtog, 
Kai TtfitojTurov ye tuov nuvrtov rzoXv; 
Ovdelg yuQ ovrtog eOTi qetdtoXog oqodQa 

jfy$QUmOQ, Ovd^ OVTUJQ UXQtftlJQ TOVQ TQ07ZOVQ, 

0g ovyi TOirtuj fteQtda Ttfi &e(o viftet. i) Diog. Laert. VIII. segm. 
R* fine. Ab impr. et Laur. 
»<»men hoc ahcst. 2) Stoh. T. 116* 47. ex rwv 
5) Stob. T. 63« 13* 102 * 'O wvTog slne V 

*Tolovto to £ijv ioriv, oioneQ ol xvftht, 
, Qv tccvt* aei niitTOVGLV ovde tq> (fttp 
Tamov diapthei oxfjpta* pteTaftohag (T e%eu. 

* c avTog elite ff ; 

Kav evrvxfl vtg, wg emxe, TtQogdoxqv 

*Aet Ti det } xai ptrrtL mGTevew tvxTI- v ^ ^ 

Tcij^ uerQuov al uei^oveg "kvnat 
JIolovol toS cpQoveiv fitiTaaTccow» 

* O ttinog etTtev 7 . 

Ot;x eo - ^ 07rws ey/yvoiv al tvxccl cpQevag" 
Ovdeig yaQ av Tovovvog r}tv%eL Ttoze. 

^AfLaovdog. ' ' . ,. " 

^Aftaotg r , o tojv JttyvnTuov fiaOLXevg cpilcp aitofia- 
Xovri vlov yQacpojv TtaQauvd-r^Lxov eljxev, ei ore ovdem* 
rjv ovx ekvTiov, ur}de vvv, ozt ovy.&tl eo%i 2 , XvTtrj&fis. 

^Auaotg IIolvxQttzeL code leyeL 3 * rjdv uev Ttyv9ave- 
oO-ca lcvdQa iplkov xccl ^elvov ev TtQrjGGovTa'. iuoi de cti 
oal ueyalca evzvxiaL ovx aQeoxovotv, ehiGTaumi) io 
&elov, aig zotl cp&oveQov. Kaixojg ^ovXoftaL xai auroi 
Xtti tojv av xrjdouccL, to uev tl evivyjetv tojv ^TtQrjyftaiwr, 
, to db TCQogmtttctv , xcci ovtoj dLctcpeQevv tov attova ivallcts 
TfQrjootov, r) evzvxeeLv tcc TcavTa" ovdeva yaQ xvj loyi? 4) Stob. T. ioo. 4. 

5) Stob. T.lios- 27- 

6) Stob. T/99. 28- 

7) Stol>. T. 107. 4- , 1) Stob. T. 124. 52. 

2) Mosc. torat. Laur. /tti$i 
vvv XvTrq&rji^ ots ovti iarty. 

3) Stob. T. 112. 15. VlqoM- 

* * * ' 

•rou torofiiag rqiTtjc. — i05 — 

otia axovaag, oatig sig tiXog ov xaxwg iteXevtrjae nQoq-^ 
\>i£og, evtvxicov ta ndvta. 

« 

*^Ava^tfiivrjg 
3ey«, toig aoteioig nQeoftvtaig, ooov al xata zo aiofta 
rfimai ano/tiaQaivovtat , tooovtov ai Tieqi tovg Xoyovg 
imdvfilai ndXtv av^ovtai. 

*A v a £ d q x o v. 
*Ava%af>%og * ^A^drjQitr^g iv gvfirtooiq) tov AXegdv~ 
i{jov iQcotrfiavtog airtbv, zi aQa doxel tb deinvov, Stprj^ 
\i'ttaaiXev f ndvta noXvteXcog' edet de Xoinov xecpaXr)v 
oaxqanov ttvbg naQccte&eto&at , anotfyinttov nQojg zbv 
KtxoxQeovta' 6 de fivijoixaxrjoag fietd tr)v teXevtr)v tov 
flaodkog, att nXecov axovoicog nQoorjviyftr] tfj KvnQip. 6 
4va$aQxog, avXXafitov avtbv, xal elg oXfiov {taXcbv, ex£— 
kvoe tvftteo&at oidrjQciig vneQoig' tbv de y ov tpQOvti— 
oana tijg tificoQiag elnelv, ixelvo drj tb neQitpeQOfievov, 
mooe, ntiaoe * tbv ^Ava^aQxov d-vXaxov 9 ^Avd^aQxov ov 
nlrpmg' xeXevoavtog di tov NcxoxQeovtog xai tr)v yXcottav 
mov ixtftTj&qvai, Xoyog, anotQaybvta nQogntvoat avtcji, 

a AvtayoQov. 

AvtayoQag, enei dveyivcooxe naQa Boitotoig tb trjg 
Qrflatdog ovyyQafifia , xai ovdeig vneorjfiaiveto , xXeioag 4) Diog. Laert. IX. segm. 58. 

5) Mosc. 7TTtf$<*< , -nrvaai , lit- 
terae § inscriptum o. Matth. 
Laur. et impr. nTuaat, Trruaat. 
Ad rem cfr. Epigramma in Mu- 
ratorii Anecd. Graec. p. 180. 
,l > ^iXdyqtov xa\ nqdi vnojuo- *r t v. Bo*\f 9 Ent»rtJTOto /uSya xltog 
ev nqoTtQOioiv, 
wnrtv *Ava%d(>xov ' wv 6 /uev 
ayvdf*tvo$, To xXtog ovx uXfyitev' o &* o^- 
/uou /tfjiftf %X 0VTO t 
Konrdftevog y tfida* nTlooeTe 
tov itvXaxov. 
*AXXa av xa\ Stjvatd, r JhtXdyqte y 
ooi/uati xdprtov, 
AanTOfiivo yjv/t)v aiev a~ 
nXrjxTov ?/eig. 
In proverbium abiit apoph- 
thegma usu tritissimum, vide 
infra sufe litt. m nrlaae. Syl- 
burg. etJPotter. ad Clem. Rtrom. 
IV. 8. p. 589- — 104 — 

i 

%b fft§Xiov, dtxaitog, elne, xaXeto&e Botonoi' fiotHv y«jj 
wra e'xere. j 

*Ava£ayoQOV. 

*Ava%ayoQpg x ^HyijotfiovXov KXa^o/uevtog, dvo ekp 
dtdaoxaXiag etvai Sayaxov , tov %e nQO tov yeveadai 
Xjqovov, xal zbv vnvov. 

*0 avrbg ' A TtQcSxog xr\ vXrj vovv eneqrrjoev , a^a^e- 
vog ovrco %ov ovyyQafifiarog , o ioTtv rjdecog xcxt fttyalo- 
tpQOvcog rjQftrpevftevov 3 , navra %Qrjftorta rp> bftov, eiw 
vovg iXd-iliv avrd dtexoOftrjoe , naQO xal vovg ixXqfh]' xd 
tprjoi neQi avrov Tifttov iv rqig oiXXotg ovrco • 

Kai rtov ^Ava^ayoQrjy cpaa* eftftevat aXxtfiov rjQca 4 , 
Novv, oti 6r} vbog avro}, og i^anivrjg inayeiQag 
Jldvra oweo<pr}xcooev bftov TeraQayfteva nQOO&ev. 

c O avrbg 5 nQog tov einbvra, ovdev ooi fteXXet t# 
TtatQidog, ecprj, ifiol yaQ xal ocpbdQa /ue)2et, deti-ag %ot 
v oIqovov. 

Avrbv cpaot G TtQoeinelv Tr)v neQl Atybg notaftov; 
yevoftevrjv tov Xi&ov nTtootv, bv elnev ix tov r)Xiov m~ 
oeto&at, o&ev xal EvQtnidrjv, fAa&r/tijv ovra avrov, jfjv- 
oeav pcoXov etnetv tov rjXtov iv tcT) (Daed-ovrt. 

'0 avTog / nQog tov etnovta, el to, iv Aaftipdxtp oqr t 
eOTai kote d-cxXcttTa, ecprj, idv ye 8 o %QOvog ftfj vno- 
Xemrj. 

l O avrbg 9 nQog tov einbvra, ioTEQrjd-rjg ^A^rpai^ 
ovftevovv, ecprj, aXX* ixelvot iftov. f 1) Stob. 120. f9. 

2) Diog. Laert. II. segm. 6« 

5) Impr. fjQftnfitvov. 

4) Codd. et impr. corruptos 
exhibent hos versus. nou *Ava- 
%ay6otfv <pqt ejupevai aXxt/uov t\~ 
qiorovv ori Stj vdo$ orwr^, 10; ttantvqe eneye£oa(. Pro f^cLaur. 
et lmpr. (pd$. 

5) Diog. segm. 7. 

6) Segm. 10. Laur. tpaolr avrdr. 

7) Segm. 10. 

»8) yt Mosc. om., recepi ex 
Laur. et impr. 
.9) Segm. 10. 1 — 105 — l O avtcg *° eQcmjd-elg, elg rl yeyivrjzai, eig &e<o- 
<iiw, etptj, Tjkiov xal aeXrprrjg xal ovqovov. 

*A v r v y 6 v o v ". 

*Avziyovog itqog tiva fiaxaQl^ovoav avzov ygavv, ei 
flietg, w ftrjreQ, eq>rj, ooqjv xaxtHv iori fteorov zovri to 
quxog, dei£ag xo 8tddrjf.ta, ovx av inl xortqiag avvo xei— 
[ievov ifidoTaoag. 

^Ava%aqaidog. 

^AvazaQOig " 6 Fvovqov Sxv&rjg iQOjrrj&elg, niog 
ovx uv ztg yevono q^iXonozrjg , ei nQo dq>&aXj4iiv l%ev 
tag ttav fte&vovriov da^ftoovvag , elnev. 

l O avtdg l3 fta&cov rertaQag daxzvlovg elvai ro tt«— 
%og %r.g vecog, tooovtov, eqrj, zov 9-avatov tovg nkeovrag 
<at$iv. 

'0 avrbg l4 to elaiov ftaviag (paQftaxov eleye 6ta to 
ukupoftevovg tovq aSXtjvag intftalveo&ai dXlrjXotg. 

l avrog l5 &avftd£eiv eleye, noig oi "ElXrjveg ,ana— 
yof/tiovzeg ftr} rpevdeo&at, iv Tatg xC&rjkeiaig cpaveQwg 

yevdovtai. 

*0 avzog x6 ecpq, yXojoorjg, yaotQog, aidoiojv xQateiv. 

avzog l7 iQortq&elg Tiva tojv nloiorv eiolv atnpa- . 
tiateQa, ecprj td vevecdlxtjftiva. 

c O avzog iQani]&elg, did ziva ahiav ol Itv&Qamoi 
ivnovvtat ndvzoze, ecprj, ozt^ov ftovov avzovg zd \iiu< 
xay.a Ivnei, ulld xcd zd akkozQia aya&u. 10) Segm. 10- 

11) Stob. T. 49. 20. 

12) fn Diog. Lae'rt. I. segm. 
103. Stob. T. 18. 55- !/^«>a<>- 
««>, fyrjY pQiorqfrAg , nujq av ti$ 
/"j fie&voxoiTo ' *?j (prjaiv , oqthj 
T ^5 fit9vorvai, oia iroiovoiv. 13) Diog. segm. 103- 
. .14) Segm. 104. 

15) Segm. 104. 

16) Segm. 104» Laur. 9 Avd- 

%aoaig ?r/;//. ' 

17) Segm. 104. Apogr. Dresd. 
et impr. vetaxeCtisva pvaebet. 

'l4 10« — l O ambg x8 iQmr}9elg, tzoTeQOi sztelovg el&lv, oj 
t>6irzeg, 5 ol vexQol, Tavg ovv izUovag l9 9 etprj, tmov %L\ 

c O o-ikog 2 ° oveidi^ofievog vtzo ^Attlxov, ovi 2oxv-> 
frqg ioTiVy akV ifiol fiev oveidog, elrzev, r) natQig? av 81 
vijg TzazQldog. 

l avrog 21 iQwvt)&£ig 9 %l icTiv iv av&QioTtotg aya- 
9ov re xal yavkov, ykwooa, ecpfj. 

'0 avzog •*'* eleye, xQelTTOv ha cplXov $%ew tzoXXoi* 
a£iov, r) Tzollovg firjdevbg a^lovg. 

. c avrog a3 Tijv ayoQav evQiOftevov eqyq t-otzov elg %o 
aXXrjlovg aizazqv xal nleovexretv. 

c airzog tt4 vtzo fieiQaxlov trzaQa tzotov vfiQiCtek 
eq>rj, jieiQaxiov, iav veog tov, tov olvov fir} tyeQrjg, yeowv 
yevbfievog vdcoQ dloeig* 

EvQe 2S <T ig @lov ayxvQav xal xeQafieixbv tqo%ov+ 

Oapi a< * Tzore tovtov xoificifievov xaze%eiy Tfjjiev de- 
£iif to OTOfia, Tjj de Xcua to. aldola, alviTTOfievov , <fen" 
fiev afiqtolv, fisi^ov de eivai ykdzTTjg xqot^Iv *\ 

t$ v-v .i o & e yo v g. 
^Avriod-evrjg x , ^Avrio&evovg ^Ad-qvatog, fir) <Sv l9a- 
yevfjg xal 6veidt£ofievog. eljze, xal r) ^ttjq twv &ew 18) Segm. 104» Laur. nore- 

qov. 

19) Diog. Laert. nXeovra;. Is. 
Gasaub. postquam conjecerat 
itXeovas, i. e. mortuos, in Ar- 
senium incidisse et conjectu- 
ram suam probatam invenisse 
se refert. 

. 20) Segm. 104. Stob. T. 86. 
16. responsum exhibet: ...clne, 
T<5 yivei , aXX* ov tw t^6t%cj. 

21) Segm. 105. 

22) Segm. 105- 
33) Segm. 105. 
.24) Segm. 105- 25) Segm. 105. De inven- 
tione rotae figulinae vide prae- 
ter interpr. Diogenis Bach. ad 
Critiae fragm. p. 35- Schol. ad 
Pind. Olyinp. XIII. 28- 

26) Clem. Strom. V. 8« P- 
672. 10. in Laur. non est. 

27) Impress. addit: # ft - 
vtjg. Inter apophthegmata Co- 
dicis Vat. CLI. legitur: 'Jw- 
X<*f>OiS ^Xeyev^ 6'rav enaivtaoCr p* 
noXXol , rore vo/uiCu) fflSevoi 
$$10$ elvat, orav Se oXCyot 9 ow> v ~ 
Salov av&qtonov. 

1) Diog. Laertl VI. segm. !• — 107 — 

fyvjltc eeriv. ^Edoxsi yaQ elvaz 0Q^%rrjg ftrjTQig*' o&ev 
xal iv TavayQa xara Tr/v f*axr/v evdoxiftqaag , edoxe Ai— 
yuv 2toxQaru,, tog oix av ix dvolv *A&rpraltov ovztog a 
tyeywu yewalog. 

'0 avrog 3 tzqcotos %ov koyov coQioaro> efazcov,. Xoyog 
i<nb> 6 to 9 %l rjy \ eoti 9 . drikcov* 

l Q avrog * TiQog to Ilovzixdv fteiQtxxiov ftilXov gni— 
vp aviip, xal izv&oftEvov r Tivtov avTtjp del, cprjol, (ttflla— 
q'm xal vov y .xal yqatpeiov s xal vov t .xal izivaMidiov xai 
m' zov vovv TzaQSfitpaivtov. 

'0 airzog 6 fivovfievog norz Tct ^OQftxa^ tov leQitog 
tliwnog % ori oi raxrza fivovftevoi nollcov aya&cov iv 
Aiov ftsrixovoi' %l ovv 9 ecpq, ovx aTZQ&vr)oxeig; 

1 '0 avrog 7 iQwrrftelg, diari oXiyovg e%ei fta&r/zag 9 
maQyvQea, ecprj 9 avrovg ix/iaXXco Qajpdtp. 

avrog 8 iQcorrjd-eig , tI paxaQMOTeQOv iv dvd-Qco— 
noig, Ztprj, evrvxovvra ano&avetv. 

'0 avrbg 9 yvcoQifiov tzote 7zqoq avrov artodvQaftivov, 
w§ ilrj Ta vTZOftvrjfiara aTZoXtoXextog, edet, yaQ 9 ecprj 9 iv 
Tjj tpvxu vvvtx xul f 1 *! * v talg x&Qttxig xarayQacpetv. 

'0 avzog lD eXeye Tovg (lovXoftevovg a&avarovg elvai 
iuv £jp evosptog xal dtxaitog. 

'0 avrog " eiTze, Ttrze Tag noXeig arzoXXvo&ai, orav 
l*i} dwtovzat Tovg tpavXovg cctzo tcov onovdaicov diaxQiveiv. 

c avrog ™ ecprj, cooneQ vtzo tov iov tov oidrjQOv, 
wujdq vtzo %ov liiov^ij&ovg %ovg tp&oveQOvg xareg&le*- 2) Mosc et impress. ovrof. 
Mosc. yf^oVe*. 

5) Sfcgm. 5. 

k) Segm. 3- 

5) Impress. yoatptSlov. Masc. 
'/yupiov, pro- quo scripsi y^cr- 6) Segm. 4. 

7) Segm. 4« 

8) Segm. 5. 

9) Segm. 5. impress. unodv- 

QOfttVOV. 

' 10) Segm. 5. 

11) Segm.'5- 

12) Segm. 5, 

14* — 108 — 

l O avrbg l3 elrtev, bptovooivrm ddekcpcoy av^imt^ 
Ttavtbg Teixovg iaxvQoreQav ewat. 

l O atrtbg l4 zoiavza ecprj SeXv icpbSia itoieio&ai, a 
xal vavayr]aavzt ovyxokvfx^rjaei. 

*0 avzbg lS eaxcome ID*dzcova cog zezvcpcoftevov, ito^ 
nr)g ovv yevoftevijg Vtztcov xreaodjuevog cpQvaxzr]v, cprfil 
TiQog Ilkdzcova, idbxeig ftoi xai ov %intog av elvat, Aa//- 
7tQvvzi)g. Tovzo de elnev, irtei ovvexcog o Tlkazcov °ki- 
Ttcov* x6 \tr]vei. Kal rtoze ik&cbv TtQog avzbv vooovna, 
xal deaoduevog kexdvrjg, ev&a 6 Ukdzcov iurjftexei, Sjpfy 
Xokijv uev oqco ivzav&a, zvcpov de ovx oqco. 

l O avzbg l7 iQwzrj&etg inb 2coxQazovg, xa&acpr^ 
Oaviag iv zcp neQi tcov JEcoxqozixcov, zi itoicov xakbg xa- 
ya&bg eooizo, ecprj^ el zd xaxd l8 , a exeig, ozt cpevxza 
eOTi, udd-oig TtaQtx zcov eldbzcov. 

'0 avzbg l9 IIovzixov veaviaxov itokvcoQr\aeiv avccr 
inayyekkouevov , eltb nkoXov dcpixouto zcov zaqixcov, Aa- 
ficbv avzbv xal dvkaxov xevbv rtQog dkcpiTomokiv ijxe, xal 
aa^dptevog aTtrjei' zfjg de ahovorjg zb dtdcpOQOv, q vectvi- 
axog, ecprj, idv zb nkoXov avzov zcov zaQixcov dcpixrptctu 

'0 avTog 2 ° didaxzixrjv ditedeixvve Tr)v aQeTr)v, xai 
zovg avzovg evyeveXg zovg xal ivaQtzovg' avzaQxij di xrjt 
aQeTqv ftQog evdaiptoviav ftrjdevbg TtQogdeoptevrpr , on ffl 
ScoxQazixrjg loxvog. Trjv ze aQezrjv zcov eQycov eivat, ffl 
koycov Ttkeiozcov deoptlvrjv, ptrpe ftad-rjftaTcov* avTaQxr t xi 
tivai tov aocpbv* itdvza yaQ avzqv t elvai za zcov akhov, 
zrrv Te ddo^iav aya&bv, xai "oov Tcji rtbvco, xai tov oo- # 13) Segm. 6. 

14) Segm. 6- 

15) Segm. 7» 16) ApudDiog. legifcir: rovro 20) Segm. 10« 11. I" tm ' 
Se enei ouye%ig d IJldrwr Innov press. xat rovg cevrovg — """* 
*7rtjr(t, 1 avTuqxi] de Tt)v d^rtjv desUJ"» 17) Segm. 8- 

18) Apogr. Dresd. et im- 
press. xaZcl. 

19) Segm. 9- — 109 — (ftn ov xara tovg xeifiivovg vofiovg noktveveo&ai, dkkqc 
ma tov trjg ccQeirjg. 

l avrog ai yafir]oew ekeye Texvonouag %aQtv taig 
tipjmdraig avviovta ywai^l, xai iQao&rjoea&ai de' 
(iovov yaq elfievat tov ooq>6v, iivoyv %Qr) iQ<P>* 

l Q axrtog aa ekeye, avftftdtfovg noielo&at xovg evipv— 
ypvgapa xal dixaiovg' avayaiQexov yaQ onkov r) aQerrj. 

* l avrog iQanrjd-elg, nola del ftav&dveiv raiv 'Oftrj— 
fjov ig>rj' 

K Qm toi ev fieyaQoiOt xaxov Taya&ov re T&tvxrai. 

'0 avtog a3 ecprj, xQelvtov iort fter* okiycov dya&tov 
tyog mavtag zovg xaxoig, r) fterd nokkojv. xoxojv nQog 
iiifovg ttd%eo&ai. 

l avrrog ** ekeye tov dixaiov neol nkeiovog noiel— 
Qfai tov evyevovg' avdqog xal yvvaixog r) atrtr) i&tiv 
qpn}' taya&a xakd* ra xaxd alo%Qa' Ta novrjQa ndvra 
w/iiJeiv ^evixd' Tel%og daq>akioTarov yQOvrjoiv, fir\te yaQ 
xmajijjeiv ftrjre nQodidoa&at Tv%r\' Tei%rj xarcaoxeva— 
tow h Tolg avrujv dvakahotg koyiOftoig. 

Tovtov 2S Qeonofinog inatvti ftovov ix navturv 2to— 
xfjam&v, Sewbv Te etvat xal s dS oftikiag iftftekovg vna— 
'/ayeafai ndvxf ovrivovv aG * dijkov 3e ix tvjv ovyyQaft— 
//orwy xax tov Sevocpojvrog avftnoaiov. ^AvaxQeovTog. * 

AvaxQuov a7 StoQedv Ttaod IlokvxQcctovg kafttav nevte 
Wcnra, v)g iqtQovtioev in avrotg dvolv vvxroiv, dne— 
vunv airtd, elnwv, ov Tiftao&ai avrd tr)g cpQovridog. , 21) Segm. li. 

22) Segm. 12. 

23) Segm. 12. 

24) Segm. l* et 13. 

25) Segm. 14. Laur. Bid- ixofmoi Inatvel 9 u£vTia&evqv pd- vor. 26) Mosc. et impr. na%* $v~ 
tirovv. 

27) Stob. T. 93. 25-. — £10 — *Q> a\VTog elnev~ 

"EQurta yaQ tov apQOv 
Melno^ev ^Qvovra LUTQaig- 
Holvav&eLtoig deidei, 
L de xal &eciv dvVaGTrjg- i 

l 0.d* xal PQorovg daiid^eu. 

O avTog etpfj* 

*Anb lioi daveTv yevotT*, ov yaQ av allrj XvObgr 
*Ex novcov yevoiT , owT aLia tcov de. 

i *A n o l X ar v i o t/- 

- 

3 AnoklcovLog 6 <pi>looo<pog a8 TtQog Tovg- yQappaziai 
tcov ^Ecpealtov vov&eTtov elnev^ ol naldeg >vlicjv nariqw 
Seovrai, ol veot yeQOvxtav, al ywalxeg dy<jQcov 9 oi avdQt 
oqXOvtcov, oi aQxovreg voLicov y ol vbpioi yikooocpwv ,. o 
CfilooocpOL <d-ewr, oi &epl nloTecogr* UQoybvuw ayafrov^ 
ioTe, Ta naQOvra LtiGeiTe. 

c avTog etprj, ov ^Qrjvrjreov, ouov iGTeQrj&rjf4ev, dlla 
livrjnoveweov , otx LieTa Tvbv cpllcov trjv xalHoxrp ^mvrf 
ipiwGaiiev. 

^Aqlllvtjgtov. 
1 * AQtLivrjGTog x iQtorrj&eig , %l LieytGTOv dya&bv w- 
&QCj7i<i), elne, to xaXcog dno&aveiv. "O&ev 6 Movownosl 
p§na£e to xaltog ano&vrjoxeiv eleyev, ave e^eori, M 
xaTa LitxQov to Liev dnodvrjGxeiv oot naQjj-, to 3e xcO^S 
(.irjxeTi i£r. 

^AQxeoiXaov. 

*AQxeailaog 6 JSev&ov * rj 2xv9ov, aig cprjGLv *AJtol- 28) Laur. incipit: *Anolltaviog 

*</»/' ou &(*t]vr]Tkoy , olov eare- 

, fttj^tjfi&v , x. r. X. Tum c auros 

nqog Toijg yQCt/U/U. 

1) Stob. T. 118. 27- 'Q&ev 6 Movowvio* etc. ex Laur. recepi: 
absunt ab impr. et ab Mosc 

2) Stob. T. %$. 91. impress- 

eu&ov. — iii — 

iiiaifog, eieyev 9 coOtuq onov qxxQ/uaxa TtoXka^ xal la~ 
i(»ot nollol, ivrav&a vcoot nletoTat, ovrto xal onov 
wjwi uhlarot, ixei eivat xal adtxiav [teyloTqv, 

*A q t t e i d o v. 

'AQujzeidfiQ ° ^ixcctog ovetdt^o^evog iini nevia ino 
wo$nlovoiov, *mev 9 ifwl f+ev rj nevia ovtiev tOTOQyoet 
*axov, ool de 6 nlothog TaQayag oix iXiyag. 

ambg iqioTrftelg, nooov ioTt %qovov av&Qomov 
whig £jjp 9i IJjpjy, eug av vnoXafifl to Tedvavat xov £jjv 
yxlnov elvau 

* ^jQioTeidqg i%$Qog cov Qefiuoroxkeovg xal rtQeoftev— 
*r$ sx7iefi<p$elg oiv cwry, (lovket, yyotv, c3 Qe/uiOTO— 
*tag, ml tojv oqcov irjv ex&Qav aTioUniopev, av yaQ do— 
*jj, naXtv avrqv inavtovreg Iqipope&a. 

* avTog y irtet tcov *A&yvauov OQjncofievco^ ml %6v 
fyoTQaxiofiidv avO-Qumog ayQa^fxarog xal ayQOtxog OQTQa— 
*w tyw TVQoorjk&ev am($ y xeXevcov iyyQaipat to ovo/ua 
tou Aqmeidov, ytyvcooxetg, ecprj^ tov ^AQiOreidqV %ov 
h w&qojtiov ytyvcodxetv (lev ov (prflavrog ax&eo&at dh 
*!iwii itxaiov TVQOoqyoQiy , ouonqoag iveyQaxpe to ovofia 
tl H ootQaxy xal anedcoxev. 

airvog 3 iQcoTTjd-etg , t/ [lafooTa atTOV iv^TJj <pv— 
ndiTiei, to TTfi rtoTQidog ovetdog, ecpq, xaxtSg axov— 
•tfflfg «V %fi cpvyrj avTOv. 

Avro) TieQt noXtTtxa dtaTQtftoiTi, el&e e<pf] tj yv— 
% *<t fiev *dia xotvcc ivoptOag, t<x dk xotva "dta. 

*A Q,t O T i TC 1t o'v. 

AQmiTtTtog 4 o KvQtjvatog tjtXoooyog iQtoryd-eig, %i 

3) Plut Arist. c. 7« Laert. II. segm. 69- — Eadem 

apophthegmata, ex Diogene L. 
*) Primum et secundum sumta sunt etiam in.Cocl. Farn. 
J P°phth. Laur. om. — Diog. 1 1. E. 48- — 112 — 

avrcp ittQtykyovh ix ytXooocplag, etpr}, to Sivao&at nfa 
&a$()0vvTO)g ofttXstv. \ 

l avxog 5 %Qiaati€voQ ftvQcp, xax&vg xaxwg arcoX^ 
Xevat Tovg xtvalSovg ecpaoxe, xov pLVQOv Tr)v cocpeXetav etj 
XotSoQiav StafteftXrjxoTag. \ 

l avrog ovetSt^ofievog Q vito mvog dve%coQ€i, tov dj 
iTttStcoxovrog xal Xeyovrog, tpevyetg, xal ecprj' tov $ 
yaQ xaxcog Xeyetv Ov Tr)v i^ovoiav e%etg, tov de p\ 
dxovetv iyco. 

^AQicnmitov 7 itmk <paot xaxa norov xeXevom^ 
/ftovvoiov, exaOTOv iv 7toQ<pvQq io&rjTt OQyrjOaa&ai, iw\ 
fiev JlXarcdva f,ir) TtQOOteo&at , mtovra, ovx av dwcdfiri 
-&r}Xw ivSvvat otoXr)v, Xajiovra xai ftkXXovra 0Qxrfi^d\ 
evoroxwg etTielv, xat yaQ iv ^ax%el^iaotv 

Ovo* r)ye ouxpQcov ov StacpxhxQrjaerai. 

c avtog elrte,' nkftvrjoo Xtfiov xat Slyjrjg* wvtt 
y&Q Svvavrat [ieydXcog Totg otocpQOOvvrjv Stcoxovotv. 

l avrog 9 , ahrjoavrbg 10 avrov Ttvog, nooov <xlxoi\ 
[iio9dv vTteQ Ttjg tov t&xvov natSevoecog, %tXiag, % 
dQaxfiag' tov S£ c HQcixXetg elnovrog, cog IneQTtoXv Jj^- 
pat* Svva/uat yaQ avSQcxTtoSov %tXicov TtQiao&at* Tov/ct-* 
qovv etite , Svo e^etg dvSQanoSa , xal tov viot xat w m 
TtQtrj. 

c avrog TtaQextXeveTO ToTg vkotg, TOtavra i 
xrao&at , aTtva avroig xat vavayrjaaat ovvexxoXvfi^ou» 

c amog &eaodfiev6g " Ttva oQyt^Ofievov xal Irt ■» / 5) Segm. 76. Neapol. Dioge- 
nem exscripsit, Arsenius con- 
traxit. 

6) Segm. 70. Laur. et impr. 
tiftqttdpevos ' Diog. et Neapol. 
AotSoQOvpevog nore ave%. 

7) Segm. 78« Codd. et impr. 
praebent xara reurov, Diog.' L. 

Neapol. Ttaqa. 

8) Codd. ovoa. . 0) Segm. 72. / Aristippo trii 
bttitur etiam a Plutarcho d« 
educat. c. 7. ubi Wyttenb. Iso 
crati tribuit liber de Vitis X 
Oratorum: qui Plutarchi no 
men in fronte gerit* 

10) Laur. et impr. ty*W 

oavrog. 

11) Stob. T. 20. 63. fo | P p 
tdtov. — 113 — t&v lb)'w xptencdvona , etprj* ftr) Tovg Xoyovg di* ooyijg 
tyuiuev, dXXd tt)v doyrjv Sid %&v Xoytov navowftev. 

'0 avTog ia Jtovvoiov norh tquov haiQcSv ovoaiv 
(tlav exUBao&uL xeXevouvtog, rdg TQetg dnr)yuyev, etnoh; 
ovie t$ IluQidv ovvjjveyxe ptiuv nQoxQivut' dnayaytov 
ftinoi avrug u%qi tov d^vQtovog, dniXvoev. OvTtag r)v xal 
Htofrai xal xuraq>Qovr)oai noXvg* dio nore 2vqutwu, oi 
ii Illariava nQog avrov elnetv, ool (.tovtp dldorui %?*a— 
liiSa tpoQHV xal Quxog. 

Avrov nore ,3 naotovra, lu%ava nXivtov Jtoyevrg 
toxi)ij.w xal tptjolv, n Tuxrta ipafreg nQogq?eQeo9at*, ovx 
wxvoavvtov avXdg i&eQaneveg' 6 dk, xal ov, elnev, e*-* 
ai 9 fl°* ei G l4 dvOQtoTtotg ofttXeiv, ovx uv Xuyjxva inXvveg. 

uiTog l5 eQtotrj&eig vno Jiovvoiov, diuti ol ftev 
(filoooqtoi ini %dg tuv nXovoitov &vQug eQXOvrat.' oi di 
nloioiot ini Tag Ttov tpiXoootpwv ovxIti, itprjj. ori oi ttev 
touoiv, tov deovrat, ol <T ovx "oaoiv. «*" 

K avrog x6 iQtoTTj&elg , uvt diuq>iQovctv oi nenui- 
bzvn&oi, Ttov dnaidevrtov, etprj, tooneQ oi deduftaofdvoi 
ittoi Tbiv ddafitdoTtov. 

avrog aiviyptd xl Ttvog nQoreivovrog avTtfi, xal 
thovjog, Xvoov, t/, tZ judrute, etpr\, Xvout &LXetg, 6 xui 
otitfiivov rj t iuv nQuy^xuTu nuQtyet; 

avtog l8 , unetvov, ecprj, inuvteiv, r) dnaidevrov 
ilf ut, oi ftev yaQ xQrj^drtov, oi de dv&Qtontoptov deovtut. 

12) Diog. Laert. segm. 67» 
Coasentit Neapol. 

13) Segm. 68* Laur. naotdvTa 
mt sine avzuv. Neapol. na- 

V^U ITOTf auTOV. 

U) Codd. f iSqg. Neapol. XS^. 
, 15) Diog. segin. 69* Consen- 
^Seapol. Stob. T. 3. 46- Idr- 

Tl f**>7S tyoTjyfl**;, ti Stj note 

b t ot nlouoioi nqdg rovg oo- 

lokcnCaoir, uU* avdnahr ; *Z- ntVy Sri ol oo(po\ juev Xoaan\ 
Zv lonv avroig X^ k ^ a w (>°* T ° v 
fiiov' oi 6*t ovx ioaotv' €nt\ /laX- 
Xov oo<p£a$ 7 /Qtifidtajv *7ie//*— 
Xovvto. 

16) Segm. 69- Consentit Nea- 
pol. 

17) Segm. 70. — Neapol. 

avtto n^oT. 

18) Segm.'70. Consentit !Vea- 
pol. 

15 — 114 — Avrtpelg l9 KoQtv&ov nXiovrl nore xal %etita£onb- 
v(f owefi/] TaQaxfrijvai 9 nQog ovv tov etnovra, r)f.ttig fib 
ol IdtcoTat ov dedoixafiev , vfietg dk ol cptXoooqot dti- 
Xtare' ov yaQ neQt [uag 2 °, ecpq, ^vxrjg dywvtoifiev 
kxaozot. 

c avrog 2I , XotdoQowtog avrov Ttvog, etprj, tov ftb 
Xiyetv xaxcog ov xvQtog et, tov 3e dtxatcog dxovetv, «jw. 

*0 avrog 22 egv] nQog tov adeXqov, piftvrjoo, vuir$ 
pev dtaOTaoewg ov iJqI-co, Ttjg de dtaXvoecog eyat. 

*0 avrog 23 eQidTTj&elg, tIvi dtacpeQei 6 ooqngtov 
fir) oocpov, eig dyvcorag^ ecprj, Tovg dvo yv/4V0vg dnixnu- 
Xov, xal etorj. 

*0 avrog 2 * TiQog tov ahtcoftevov, OTt eTatQq owoi- 
xeV aQa ye etnev 25 , ^irjte Steviyxat otxtav Xafietv, ivrf 
noXXol nore cpxrjoav, r) firjde etg; etnovrog <T ov' ti && 
nXevoat ev vrjt, fj fitQtol noTe enXevoav, r} [trjdi etg; ov- 
daptcog* ovd* aQa yvvatxl, eqrj, owetvat, f\ noXXol xtyrp- 
%at, r) fiijdeig. 

c avrog 26 nQog tov atTtcopevov, ort 2coxQarovg jua- 
d-rjtr)g cov, aQyvQtov Xaftpdvet, xal ftdXa, elne' xal yaj 
JScqxqott] 27 , ne^novriov Ttvcov avrcp xai oXtov xai oivox. oXlya Xan@avovra tcc Xotnd dnonipnetv' el%e yaQ za^m 
%ovg nQcoTOvg ^A&rjvakov* eyco dh Evrvyjidr^v aQyvQO)- 

VTftOV. 19) Segm. 71. Laur. !^i- 
mCnnoi tlg Koqw&oy nXiovTi 

TlQTt. 

20) Diog. 1 ouota;. 

21) Stob. T. 19. 6« Articu- 
lum 6 ante avrog apogr. Dresd. 
om. Jn Laur. apopbtlL hoc non 
est. 

22) Stob. T. 84- 19- 
*5) Segm. 73. Neapol. ?£w_' 2 rq&tte Ttore. Hoc et omnia sqq. 
Laur. om.$ tum post Idqx*** 09 
nomen sequitur : IdQtoTinnou «» 
TavTa. 

24) Segm. 74. Consentit Nea- 
ppL 

25) Codd. et impr. fJnttv. 

26) Segm. 74. Consentit Nca- 
pol. 

27) Codd. et impr. ZaxqarH' — 115 — 

*0 avrbg ** ixQ^jro Aatdi rfj ercr/pp, xa&d tpqai xal 
Imim iv devr&Qip %<av diadox&v' nQog ovv rovg fteftcpo— 
Ithovg ekeyev 29 ' e'xo> Adlda, aXV ovx exoftat* inei rb 
xqozhv xai fiij frcTaO&at T)dov<Zv aQiOrov, ov rb fiij *• 

c avrbg 3l nQog rbv bvetdloavra avrtf nolvrelij 
oipmiav, ov ovx av, e<prj, TQioftoXov ravra inQi<a; bftoko— 
pioavzog <fe, ovxen, roivvv <pikr)dovog iy<o f aXXa ov <pi— 
lafflvQog. c O aiwbg 2ifiov 3 * nork rov Jiovvoiov rafiiov 
nokvzekelg olxovg ccvrcji xal Xi&oozQurzovg deixvwrog (rpt 
it Oqv^ xal oled-Qog), dvaxQefti/jdftevog ^ 3 nQOOenrvoe 
%r\c\pec rov <T ayavaxryoavTog , ovx dxpv f elne, rbnov 
iimrfietmeQov. 

l avrbg ^ 4 oeftwvQfikvov nvbg inl noXvftaMq, e<pt] f 
wmQ ovx oi ra nXelora io&iovreg xal yvfiva£6fievoi vyi— 
civovot ftZXXov rdv rd deovra nQog<peQdftivojv f ovzuyg ovx 
oi noXXd f alV oi XjQ*)oifia dvaytyvojoxovreg eloi anov— 

idoL 

'0 avrcg 35 Jiovvoiov nore iQOftevov f ijd tL fjxot, 
ziizb fteradwoeiv , ojv e'xei f ecprj, xal Xr]xpeo&ai f <av fir} 
*#i* moi de ovrojg- dnoxQivaod-ai' bnbre fiev oo<piag 
litoftrjv, rjxov naQa JSqjxqccttjv, vyv de xQW <XTi0V feoM*— 
*'Q$ uaQa oe rjxoj. 

c avrog avxovvrog nvog ini r<$ xoXvfi^v, ovx ai— 
tywfl elnev f ini deX<piv<ov eQyoig dXa£ovev6ftevog ; 

28) Segm. 74. 75. Neapol. I 52) Segm. 75. Consentit Nea- 
'Xwro xal Ad. — xa\ ante 2ta- pol. Laur. JZi/uou. 
tiwv impress. om. Alios, qui 
mentionem hujus apophtbegma- 
t»s faciunt, recenset Potter ad 
Clem. Strom. II. p. 490. 

29) Laur. et impr. fcptj. 

30) ftij apogr. Dresd. om. 

31) Segm. 75. Consentit Nea- 
pol. 33) Impress. avaXQt/uydpevos. 
Laur. drax^vjutpd/uero^. 

34)' Segm. 71- 

35) Segm, 77. Moac. et impr. 
om. 

56) Segm. 75. 
15 * — 116 \0 avtog 37 IloXv^evov noxk rov ootfiOTOv eloe)*&6v- 
tog nQog avrov xal O , eaoa/devov ywaixag xe xal nolv- 
$ekr) oiptoviav, enevta ahiaaa t uivov , [uxqov diaXinwv, 
dvvaoai xal ov fie&* rjfiiuiv or)jueQoy yeveaSai* %ov de\ 
imvevoavrog, ri ovv, ecpr), ifueftcpov; eoixag yaQ ov ttjv 
oipcovlav, dlkd to dvdktofia ahiao&ai. 

*0 aiTog tov 38 d-eQanovrog iv odqi paord^onog 
aQyvQiov xal ftaQvvof.t£vov , wg cpaoiv oi neQi %6v Bltova 
iv taXs diarQipaig, dit6%ee, ecprj, to nleov, ooov dwaaai, 
(idoTaCe. 

'O.atTog deofievog 39 note neQi cpihov diovvoiov, xal 
lir) iniTvyxdvcov, elg Tovg nodag avrov eneoe" TtQog 0W\ 
tov imoxtoipavra ovx iyto cprjotv diTtog, dkkcc Jtovvoiog, 
6 iv toig noal Tag axodg e%tov. 

l O avrog 4o Tovg tcov xvxlitov naidevftaTcov ftexa- 
ozovrag, cpiloootpiag de dnoleicp&evrag, oftoiovg ehyev 
elvat Ttng Trjg JlrjveXonrjg (.ivrjOTrJQOi' xal yaQ ixeivovg 
Melav&to jiiev xal JIokvdtoQav x&l Tag allag &eQunai- 
vag e%eiv, ndoag dh ftfxllov r) avn)v tt)v deonoivav dvva- 
o&ai yr;fiai. , 

O avrog rjrei 4l Jtovvoiov aQyvQiov, xal 6g, dtta 
ftrv icprjg, ovx dnoQr)oeiv tov ootpov 6 cT vnolaftwv, Sog, 
une, xal neQi tovtov fir) Crjroifiev* dovtog de, OQqg, i<f r p 
mi ovx tjnoQrjoa. 57) Segm. 76. 

58) Segm. 77. Mosc. #*<,«- 
Tievorrog. Laur. Diog. et Neap. 

\f€(td n ovTog. 

59) Segm. 79- 

/|0) Segm. 79. 'IVeapol. tovs 

Ttoy lyxvxX. Stob. T. !\. HO. 
Aristoni Chio tribuit: ^QConor o Xtog Tovg 7T€(i\ tu iyxvxha 
fta&tjfiaTa novovvTag , djuelovr- 
Tag 6*8 (pcAooocpiag , Hlsysv, opot- 
ovg tlvai Totg fivqOTijqai rijg **-T 
vskuTtrjg^ oV anoTvy/dvovT€g «***" 
vrjg, nsQt Tag dtqanaiva; lyCvorto- 
segm. 82. 

41) Apogr. Dresd. et impr- 
unonflijofir. — 117 — 

^AqIgtu)v 6 Xiog 43 , 6 xal Oikavd-og imxakovfttvog, 
tovg loyovg Ttav diakextixciv tlxa^e toig t&v aQayjviuiv 
txftaofuxaiv' ovdkv ftev XQtfiifiovgj kiav de Teypixoig. 

*0 avrog etprj 44 , o ikkefioQog okooxeQeOTeQog ftkv kr\— 
(ftug xad-aiQei, eig <5e navv ftixQa TQigt&elg nviyei' ovrta 
xci ij xara (ptloooqiav kenTokoyia. 

*0 avrog e<prj 45 , xrrv diakexrixrjv ioixevai Tiji iv Toig 
bioig nr^k^j TtQog ovdev yaQ ovd* ixelvov %Qr)oiiAOv ovra, 
maflakkeiv TOvg ftadiQovrag. 

'0 avrog eiTiev ^ 6 ' ol iv diakexrixr\ ($ad'VvovTeg ioi- 
xwi xaQxivovg /uaoow/uevotg 47 , dl di* okiyov TQOtpifiov 
TCfi nokka oOTa aoypkovvTai. 

*0 uvrog 48 Tovg diakexTtxovg iotxevat ekeye TOig 
tyrpfQnaixraig , o%Tiveg %aQievro)g TiaQakoyi^ovrai. 

A Q % V T V. 

dQyvrag, MvrjoayoQOv, TaQavnvog, (pikoootpog ccfttz 

xw ttrjuvixdg ljv, inoirjoe TteQtozeQav ^vkivqv neTOftevrjv, 

W, ttjiore xa&ioeiev, ovxerc avioTaTO' ftexQp yaQ 

tovtov. 

l avTog 49 avayvovg tov ^EQaTOOdevovg 'EQftijv, rov— 
iov iitrjveyxe tov otIxov* 
XqtUa navr* idida^e, Ti <T ov xQeico xev av evQOc 5o ; 42) Laun *AQ(oTiovog XCov, 
ri >o tai fri/Ldvdov imxaP.ovjutvov. 
Incipit: *A H Caru>v ^, 6 Uipo- 

(,'OC. 

45) Stob. T. 82. 15. , 

44) Stob. T. 82. 16. 

45) Stob. T._jJ2. 11. Laur. 
« ouro; tteyev loixivat rijv Sta- 

46) Stob. T..82. 7- 47) Impress. paoiap£voi$. 

48) Stob. T. 82. 4» Arcesi- 
lao tribuit. Laur. om.; contra 
id, quod Mosc. primo loco 
posuit, h. 1. refert. 

49) Stob. T. 95- 15. JJZov- , 
rd(i%ov f * tov * oti xal yvvaixa 
TiatdeuTtor. , 

50) Laur. et impr. ovsvqoi, 
sinc accentu. 1 . — ll8 — 

f 

*A q t a fl a £ o vi 

*AQTal$d£og &l eyjuov rovg Ttov cpevyovrtov FLeQOtav 
tietQaxtOftvQiovg , xal dia OtoxiSog eig Maxedoviav m 
QevO-elg d^vzdzaig ndQeiatg e%Qrrto xal eoio&rj ftetcc %\ 
oxquzuotlov elg tt)v \4oiav m oi.d^ c 'EXkrjveg ex tvov foxcpiH, 
QOfv dexaTOV e^eXoftevot xazeoxevaoav xqvoovv TQinoda xcq 
dved-jjxav eig Jeltpovg, enr/Qaipavreg ekeyetov zode* . \ 

'Eklddog evQvxoQov Bz ocoriJQeg zov <T dvefrrjxav, 

/iovXoovvag OTvyeQag (wodfievot noltag. \ 

*EneyQaipav de xal xoXg ev QeQfjtonvkatg d-avovOt, Aaxb- 
daijuovioig xoivjj fiev naot rode* 

£2 " %etv* y ayyetXov Aaxedatfioviotg , oti rfjde 
Keifte&a, zdlg xeivcov netxroftevot rofiiftotg* 

*A QxeotXdov* 

IdQxeoilaog x 6 ISev&ov rj 2xvfrov, ^Hfiovog ttvot 
XioVy detdovg ovzog xat vnolaftfidvovrbg elvat xalov, xai 
iv y}.aviotv det dvaOTQetpoftevov , etnovrog, r) ov doxti 
airtj) 6 ootpog eQao9?;oeGxrat ; ecprj, ovde dv ovrto xakts 
ji xtg y aioneQ ov } ovd^ av ovrto xaXa iftaTta e%r]. 

c O avrog 2 , tog ^AnoXXodtoQog tpr^otVy OTtaftvkov «W 
uyewovg nQayfiara avrqi naQeyjovxog, etprj' 

\4xoXaOT 1 buikelv yiveTat dovktov T&xva* 

'0 avvog, wg 3 ^AnollodtoQog tprjotv, eioeldxov noit 
rtQog Krrjoiftiov vooovvra, xal idtJbv dnoQia d-Xt^Oftevov^ 
xQvtpa (taXdvrtov vne&rjxe Tt# nqooxecpalauo ' xat 6g ISotv, 51) Impr. l4(trd/3a^og. Laur. 
lioc nomen om. 

5?) Mosc. ivQvxtaqou. 

£$) o) Mosc. om. 

f) Diog. Lacrt. IV. segm. 34. — Mosc. et impr. ES&ov « l 

"Hfitovoq. 

2) Segm. 35- Mosc. aropvttov, 
Uterque axuXaara. 

5) Segm. 37» Codd. et impr. 
KaTijaCfiiov. Laur. &$ *AnoUo- 
dcoQog tpfjatv oro. 119 — 'jqxeoikdov, cprjoi, zo naiyvtov* dXXd xai aXXove %iXlag 
ItKtfttag aueoretXev. 

l alxog tiqoq 4 tov tncvd-ofievov , diari ix fiev tuiv 
a)lm fieTapaivovoiv eig rrjv ^EmxovQetov, ix 6e %wv 
%uxovqii(ov ovdenore, etprj, »r ftev yaQ uvSqijv rdkXoi 
yiwnai, ix 6e TdXXwv dvdQeg ov yivovrat. 

l avrog, aig (prjotv ^AnoXXodotQog , eXeyev, uioneQ 
oaov paQfiaxa noXXd xdi IotqoI noXXol, ivravfra vooot 
nklozai, ovzcd xal, onov vojaoi nXelotov, ixei elvai xal 
uiixiav /iieyioTTjv. 

Jtoyevovg s AaeQriov iniyQafifta elg ^AQxeaiXaov. 

AqxeoiXae, %i ftoi ti tooovtov dxQrrvov acpetddig 
"Eonaaag, wore (pQevtov ixTog hXio&eg euiv 6 ; 

OlxteiQto o* ov toooov, inel &dveg, akV ori Moioag 
"YpQtoag, ov fieTQirj xQ^odfievog xvXtxi. 

2i/i(ovidov 7 iniyQafifia elg ^AQxeoiXaov dyaXfia— 

Tonotov. 
AfjTBfttdog tocT dyaXfta, dtr t xootat yaQ c fttOTog 

jQaxjLtai toi JlaQtat, 8 , twv <T inior^fC "AQaTog. 
Joxrjrdg noirjoev ^A&r(vair t g naXaurjotv 

v At;iog ^AQxeoiXag, vlog *AQiozodixov 9 . 

*A Q t O T T € X o v g. 

^AQiororeXrjg *, 6 Nixoftdxov xai Qeoridog 2 , tr)v K) Segrn. 45. Apogr. Dresd. 
*t lmpress. to inixovqiov, lx 
0« rur fnixuvQtiov. 

5) Segm. 45. 

6) Codd. SXvafrai as Zv. Laur. 
w ad versum sq. trahit. Impr. 
oltafrat. Fost oixitiQcoom. omnes 

e\ 7) JH>est hoc ab impressis. 
fo Laur. vox Inlyqafipa non 8) ITaQFiai Laur. 

9) In Codd. l4oxtaUaog, vlog 

^jlqiflTOrltjjUOV. 

1) Diog. Laert. V. segm. 31- 
Non omnia apophthegmata, *b 
Arsenio allata, apud Diogenem 
inveniuntur, qui segm. 54. di- 
Clt: noXXa yaq xdi vXXa flg av— 
tov avatptQHat ovyyQajujuaTa au— 
tov xa\ ano<pfrf'yjuaTa, ayQctqtov 
(ptavtjg evOTO/fj/uara. 

2) Impr. t f>aiaTiddo$. — 120 — 

(piXlav wqIEsto idovTjra evvoiag dvTiGTQqcpov* Tavrrjg A 
ttjv fitv eivai ovyyevixtjv, tt)v de iQOJTixr)v, tt}v 3e !;m\ 
xr]v m eivai 6e xal tov eQtura firY^ovov Cvvovaiagj dkkd xc 
cpilooocpiag. 

'0 avrog 3 6veidi£of.tevog, otl TtovrjQtp dvd-QQjmp ifar^ 
fxoovvrjv edtoxev, ov tov tqotzov, elnev, dlkd %6v avd-Qth 
nov TjXefjOa. 

'0 avrbg 4 eQtoTTj&tlg, dicni fteyag «3v, [iixQav eyr^tl 
ywatxa, eine, tov xaxov- ixkoyrjv Tioirjodjievog to ikd%i-\ 

OTOV T]Q&l0af.iT]V. 

'O amog 5 owe%6Jg eleyev, wg r) fiiv oqaoig ani 
tov 7ieQie%ovrog deQog Xafi^dvei, to cpcog, r) de tyvyifl <xn\ 
tiov fia&rfttdTOW. f 

l avrbg 6 % Tijg. naideiag ecpr} % Tag fiev ftiQag eha\ 
rtixQag, tov de xaQnbv ylvxvv. . 

c avxbg 7 iQtOTTjd-elg , tI yrjQaoxei Tayjv, %aQig, tyr t \ 

^Oaxxbg iQWTri&eig , t/ ioTiv ikmg, iyQrjyoQOiog zi- 
Ttev ivvnviov. J 

* c avrbg tqlojv ecprj deiv naideicj, cpvoetog, [tct- 
&r)oetog, doxrjoeojg. 

c avrbg 8 2coxQciTrp> fiev eleyev okiyoyjQoviov tvqov^ 
vlda, Itkdrojva de TiQOTeQrjfta cpvoecog, QeocpQaOTOV cioh 3) Segm. 17. Stob. T. 37. 

52» *AptOTOTt?3jg o tptXdootpog al- 
trjSeCg noTS epaiov vno no%iJrj- 
pov , xa\ naoaa%d/uevog , InetSr) 
ineXd/SeTO rig avrov , Sti toiov- 

TW J-SlOXeV , OV TM aV&QtoWjK ?^7, 

aXXa tm uvfrQttmCvrp. Cfr. Diog. 
sagm. 20* Idem est in apophth. 
Cod. Vat. CLI. hTtexovprjaev 7TOTS 
rtvi \dotOTOTfXrjg tTTatTtjaavTt av- 
TOVj xaC Ttg Tipog avTov elnev^ 
tag novrjQOg elrj avfrpionog, aXX* 
ov Tto av9pt6mp e*3toxct , tptjatv^ 
aXXa Ttp av&pvmCvtp. — ibid. 
\dotoTOTiXyjg eoioTtojuevog , rC av- dpwnog $xct, ojuotov ^e», r0 
fveQyt-Telv , Htptj. 
K 6) ln Mosc. deest: recepi ci 
Laur. et impr. 

7) Hoc apophtb. et duo sqq. 
ex segm. 18» 

8) De pulcritudine haec ab 
istis philosophis dicta sunt Vid- 
Diog. Laert. L. V. segm. 19- 
Illo in loco displicet mibi Ca- 
sauboni correctio, qui Aristo- 
teli tribuit, Sloqov tu/io^ 
pro edjuoptpCag. Debuisset cor- 
rigere cJwpov tjjv evuoQ(?Cav> ". 
sententia etiam frigidiuscula vi- — 121 — 

mcav mdrrjVj QeoxQiTov ilecpavrivrrv £t]fiiav f KaQved- 
irjv adoQvcpOQfjrov fiaoiXeiav. ^ 

'0 avzog 9 iQcorij&elg, tivi diacpeQOvazv ol nenai— 
kv^boi tcov dnaidevrcov, oocp, etnev, ol ^covreg tcov 
ndnwwv. 

l avrog xo iQcorfj&elg, tL iari cpilog, ecpt], fiia tpv— 
%r\ b ivo acofiaow oixovoa. » 

*0 ainbg xx tcov dv&Qconcov eleye vovg fiev ovtco 
iftldw&ai, cog del ^rjoofievovg, Tovg de ovrcog dvakioxeiv, 
«S airixa Te9vr]£ofievovg. 

l avrog ia iQcorr^&elg, tL nore avTtjp neQiyeyovev ix 
(fUwof iag , ecpr], to dveniTaxrcog noieTv, d Tiveg did tov 

<ttO %W VOfiCOV (fofioV nOLOVOlV. 

l airog x \iQcorr]frelg, ncog av nQoxonTOiev ol fia— 
fyrai, ecpt], idv Tovg nQoe%ovrag dicoxovreg, Tovg iore— 
fjovnag fir) dvafievcooiv. , 

l avrog tov iv voaco dta&i)xag yQacpovra ecprj na— \ 
l/mlyoia ndayeiv TOig iv %eificovi SahxzTUo eirzQeni^eiv 
mo{ihotg rd Ttjg vrjdg onka. ' % 

avrog elnev imTr)deiog elg x * cpcXiav 6 nkeTcrza 
u$imd$ai dwdfievog. 

avrog (Haocprjfiovfievog vno dv&Qconov aaelyovg, 
i( pj, ov xal dxoveig Ta xaxd yqdicog xal leyeig' ifioi de 
fyuv urj&eg xal dxoveiv drfteg. > 

avrog iv «xj> oocpiaTjj cprpi, tzqcotov ^EfinedoxXea 
Wtyjixrp evQeTv, Zrjvcova de diaXexTixrpr , iv de Tcji neQi 
TO/^rwy cprjolv, xal vu l Ofir]Qix6g 6 ^Efinedoxlijg xal 
iuvbg tzsqI tt)v cpQubiv yeyove, cpoQnxcozeQog xS cov x&l 
lo k allotg ToTg neQi noir/zzxrjv iniTevyfiaaz xQcofievog. 

ainlg xQ ecprj, ev navrl tc$ picp TQeTg fteTafteketag «tur. Malim ergo ScS^or t»- 
¥»*«{. Matth. 
1 *-13) Segm. 20. 
U) Laur. ^64 yilCmv. 15) Mosc. <poqn*drtQos. Laur. 
et impr. <foqriy.6g rt. 

16) Catoni majorl tribuk 
Plut. c. 9. 

16 — • 122 — 

elvai" fxlav fiev inl to) ywaixl mOTevoav loyov d7t6$r r 
tov' kteQav de 9 zzlevoai* Trjv && TQvzrp, <yzi fdav r]fieqav 
adidd-STog efjiewag. 

c avrog iQoyrq&elg x7 9 diarl twv xalwv 6 $Qojg, %v- 
qlov 9 einev, r) iQiozrjoig. 

c avzog eqr) l8 , to xdllog Ttdotjg imOTolijg ovaza- 
TixoneQOv eivai. 

*0 amog x9 zovg Ta iveQyr) nQayfiaxa 7teiQO)fih>ovg 
detxvwat, o/uoiov eqrj itoieiv Tolg did kvyyov %6v rjhov 
qiXorifiovftevoig deixvvvai. 

l avrog 2 ° iQOJTrj&elg vrto %vPog 9 tI dvoxvlokaziv 
ioriv iv t$ piqj 9 elne, to oiojtvccv, a fir}< del kaleiv. 

O avrog Seaoafxevog veavioxov xuTOjqQvojfievov, fii^ 
dh de imoxdfievov, veavioxe 9 eqrj, olog fiev doxeXg aizog 
elvaij iyoj yevoifirpf olog de %fj aty&eiy vndq%etg, zoi- 
ovroi fiov " oi ix&Qol yevoivro. 

l avrbg eqrj, d-eov pev ioti 9 itQazTeiv ix (lovtezai, 
• dvd-QOJTtov de, Ta deovra nQod-vfietod-ai. 

L avrog xazavor]oag fietQaxiov inl tv, nolvzetelff 
rfG xhxpvdog oefivwofievov , ov navorj, eqrj, neiQaxw, 
inl pQofiaTOv 0€fuvw6f.ievog aQeTrj ; 

O avrog eqrj 9 6 q&ovog dvTayojviOTrjg ion t&v el~ 

TVXOVVTOJV.' 

c avrog iQojrrjfaig 32 , el 6 eQOjg evexa xr)g owov- 
olag yiveTai, ovre 9 eqrj, did tovto, ovr* avev tovzov. 

Ilo&ev TQeqeTai 6 xoofiog \ 
avrog elnev, el TQeqeTai 6 xooftog xal q&aqjj- 17) Stob. T. 65. 14. Diog. 
L. segm. 20. In Laur. deest. 

18) Diog. segm. 18. Laur. 
om. — Ad finem Mosc. addit: 
*j Soiqov evpoQ(pla$, quae verba 
absunt ab impr. et a Stob. 
T. 65. 11. 19) Stob. T. 4. 87- Laur. 
non habet. 

20) Stob. T. 41. 8- 

21) Impr. pot. 

22) Stob. T. 63. 32. 

1) ExPiutarch. T. II. p.886. 
887. Matth. — 125 — 

mai, dXXd prjv ovdeptidg imdeezat, zQOtpfjg, dta zovzo 
tai atdtog. - TLXazwv avzbv avztp zbv xoo/nov ix zov 
(ffrivonoQ xazd fteza/HoXrjv zb zQeq>ov naQe%eodai' <Di- 
lolaog dtzzrjv etvav zrjv gtfrdQav, zoze ptev e£ ovqovov 
nvqog Qvevzog, zoze de «£ vdazog* oeXrpnaxov neQtozQoq>fj 
rov aeQog dnoxv&evzog , xal zovzwv eivai zdg dvad-v/ut- 
uaeig TQoq>dg zov xooftov 2 . 

i 

TLo&ev zQicpezai o xboftog 3 . 

l avzbg elnev, aQ%alog ztg Xbyog xal nazQtog ioii 
namv dv&Qconotg, tog ix &eov za ndvza xal dtd &etav 
rtilv Oirveozijxev* ovdeftla de yvotg avzr) xad^ eavzrpr 
iouv avzcxQXTjg, eQrjftto&etoa zrjg ix zovzov ocozeQiag' dtb 4 
xd iwv naXatcov einetv ztveg nQorjxfrrjOav , bzt navza 
rma iozi &ecov nXea ze xal dt* bcpfraXptcov IvdaXXofteva 
^iv, xat 6V dxorjg xat ndoqg aio&qoecog' zfj de &ela dwa/uev 
nqmovza xataf}aXX6[,ievot, 5 Aoyov, ov ptr)v zr\ ye ovoia' 
omjjQ iibf yaQ ovzcog dndvzcov iozl xal yevezcoQ zcov oncog— 
iijiune xazd zovde zbv xooptov owzeXovptevcov 6 &eog. 

*AQ%e.Xaov x . 

*AQ%eXaog, *AnoXXoda>QOv rj Midarvog, ^Afrrjvatog rj 
Milrjoiog, pta&rjzr)g ^Ava^ayoQOv, dtddoxaXog 2coxqozovq, 
np tpvatxrjv cptXooocpiav ix zr)g ^lcoviag ftezrjyayev 'A&rjva^e, 
*ai ixXrjty tpvotxog ' ovzog 6vo atziag eXeyev elvat yevi— 
ftwg, SeQptbv xat vyQOv xai zd fc5a dnb zrjg rjXiov &iQ- 
ftf/S yewrjd-ijvat, xal zb dlxatov etvat, xal zb aioyuQQV ov 
ffvm, dXXd vopta}' 6 3i Xoyog avzq) ovzcog e%ev' zr)xo(xe— 
wv (prjoi zb vyQcv imb , zov <D-eQptov 9 xa&b ptev eig nv— 2) Mosc. addit: c O avrog $(prj, 
faov (ih-lmi n^9TT€tv x. r. X., 
Qt paullo ante. 

5) Abest a Laur. 

diu xa\ rmv naAaitav 6tC. usque ad finem absunt ab im- 
pressis. 

5) Mosc. XarapaXlo/Jitvti. Forte 
xarafiaXXopBvot. Matth. 

1) Nomen hoc in impressi* 

16 * — 124 Qaideg owlaTwtat, notetv yrjv' xa&b de nsQi^l, ai^a 
yew^v* ofrev v ftev dno %ov a&Qog, 6 d& ipio tjjq tov 
nvQog 7t€Qiq)0Qag xQaretTat. Tsvvatf§at de q>t]0i tu cwc 
ix &£Qftqg Trjg yrjg xai fkvog, r)v TtkxQankrjaiav yalaxtt, 
olov TQ0cpr)v avlrfliv' ovro) dr) xai tov$ ccv&QU)7iovs notrjoat. **AneXXr}g* 
o ^toyQacpog, iQcoTrj&eig, dtari Tr)v Tv%rjv xad-rjfxevr/v eypa- 
\pev 9 elnev* ov% earrjxe yaQ. 

•^ **AQiOToovv(iog 

einev 9 otv nlop eotxe to? naQa yfjv c tojv nevrjttav /S/o£* 
o de T(Zv nlovoiojv t$ dtd neXdyovg ' TOtg fiev yaQ (>£- 
dtov ioTi xal netojua (taXetv xal 7tQ0O%elv xai veojXxrfiai* 
TOtg 6 ov. 

* ^Anoq>&eyfta *AnoXXojvidov tov Ntxaeoyg y aXXoi ii 

cpaot /Jrjfir/tQlov tov 2xrjipiov, 

*AQeTr) TQiag, avveatg 9 xai xQatog 9 xai Tvxq. 

* ^Aya&oxXeovg. 
^Aya&oxXfjg vtog r)v xeQa/aiojg' yevofievog de xvqios 
ZZixeXiag xai (taoikevg dvayoQev&eig elti&ei xeQa/uea no- 
xrjQta Ti&evai naQa Ta %Qvoa 9 xai Tolg vsoig intdsixw- 
fievog Xeyetv 9 att %ouxvra notuiv nQOieQOv, vvv tavw 
noul dta T7]V intfxeXetav xai rr)v av&Qiav. 

c O avrog noXtOQxuiv nore nofav, intetdr) toZv dnb iov 
Tei%ovg Ttveg iXotdoQOvvro Xeyovreg 9 oj xeQa/nev 9 tov pi- 
o&ov no&ev dnodojoetg TOtg OTQoettojTatg , 7tQ$bg xai //«- 
dtoiv elnev, dixa Tavrav elu). Aaftojv de xard xqotoq inl- 
rtQaaxe tovq al%fiaXuytovg, Xeyo)v ' idv fie ndXtv XotdoQrjii, 
nQog Tovg xvQiovg vfxdv eoTat /uot 6 Xoyog. 

* c O avTog iyxaXovvrojv TOtg vavratg avrov tojv 7#ff- non exstat, quamvis in nomi 
num catalogo enumeretur. J) Stob. T. 105. 60« — 125 — 

trpiw, ori %ji vr)aco nQoaftaXovreg tcov O-Qe^fjdrcov tiva 
iakmaaav, 6 de rjfieTeQog, eqrj, paoifevg ik&cov nQog 
rjuag, ov /liovov za fiQOpara kaficov, dkkd xai zbv noi— 
//arc itQOOexrvqkcoaag dnrjk&ev. 

* ^Ayaaixkeovg. 

*Ayaoixkf}g o Aaxedaiptovlcov paoikevg nQog tov el— 
nma, ncog av ng ddoQvqoQrjrog cov aQ%eiv daqakcog 
tvfaiw, idv ovrcog, eqrj, avrcov aQXjj, coaneQ ol nareQeg 

%W VtCOV. 

l avrbg, d-avfid^ovrog Tivog, ori qtkr)xoog cov ov 
tt%o$Sk%&i;ai tDikoqdvrp tov <aoqtarr)v, eqrj' tovtcov XQjfeco 
tia&Tjzrjg etvai, cov elfit iiog* 

* Ayafieftvovog. 

Ayaftiftvcov qvkarTOftevog to do^at &ariQcp tcov 
r ( ^am %aQiaaad-ai, ai%f.iakcorovg tcov^ Tqcocov awayaycov 
t^to avrovg, bnbreQog tcov 3vo tovtiov t)qcoiov, Atavrog 
Uyta xai ^Odvooewg, nQog xaxov ftakkoviyeveTO ; Tcov 3i 
(hovttov, cbg ^OSvaosvg, exQive koinbv aQiarov eivav tov 
nkXwa ftdktaza kvnr^aavTa TOig i%9Q0vg, o0ev r 'Oftr]Qog' 
Ilaideg 3* Tqiocov dixaoav xai Ilakkag *A&t)vtj. 

* ^Ayrjatkdov. 

Ayrpikaog 6 ftiyag, inatvovvrbg Tivog QtjTOQa im 
ti} iwarcog at^eiv Ta fuxod \tQayftara, ovde oxvtoto— 
fiov, ecpqoev, r)yovftat onovSalov, bg OfuxQcp nodi vno3t]— 
tma fteydka neQiTi&rjoiv. 

*0 avTog, bnbre tpeybvrcov tcvcov t) inawovvrcov axov— 
ot , ov% tjttov $eTO *3elv xarafxav&dveiv Tovg tcov keyov— 
*wy TQonovg, r) neQi cov keyotev. 

l O avtbg ekeyev* oi% ol TWtoi Tovg avdQag ivriftovg, 
«U oi avdQeg Tovg Tonovg imSetxvvovoiv. 

avrbg lcTcov fivv ekxoftevov ix &vQl3og vnb nai— 
tyiov xQOTOhVTog, inei b ftvg iniOTQacpeig edaxe Tr)v 
#tya tov xQarovvTog xai eqvyev> intdei^ag zoig 7Vaqov^ s I 
I — 126 — . 

oiv elnev* otcxv %b ekayjicnov £coov ovrtog dftvvrjrat Ttwg 
aStxovvrag, ii Tovg avdgag nQogrjxei noieXv ktvyi^eoSai; 

c ambg iQcoTyd-etg , a%Qi xivog eioiv 61 %r)g Aaxw- 
vixijg oqoi, tb 6oqv xQadavag, elnev* axQiQ ov %oiko 
cpd-avot. 

C Q avrog tivog im^rjrovvrog, 5iaxi azeixtOTog tj\ 
Stccxqtj], imSei^ag Tovg nokUag it-confooftevovg, Taiia 
iouv, elne, tcx Aaxedatptovicov Teix*]. v AXXov 5e to avro 
im^TOvvrog, ov Xi&otg 5eX xal £vXotg TeTei%io&at tag 
noXetg, ecprj, TaXg 5e tcov ivoixovvrcov cxQeraXg. 

c avrbg Tolg avTOv cpiXoig naQrjyyetXe , fi^ XQW a ~ 
Otv, dvSQicx Se xal aQeTjj onov6a£eti> nXovreXv. 

c ambg iQcorco/iievog , ncog pteydXrp dot-av mQt£-\ 
notrjoaro, d-avaTOV xcxracpQ0vr>Oag , ecprj. 

'0 avrbg fiaxaQt^ovrog Tivog tov TleQOcov fiaoitia, 
veov xoftidrj ovra, elnev, dXX* ov6e IlQiaptog Tawrp 
e%cov tt)v rjfoxlav ifcvxrjoev. 

c avrbg iQcoTcofxevog, dicxrt ftaXiOTa naQa Tovg cd- 
Xovg evdai/AOVOvotv oi 2naQTtaTat, 5t6rt, elne, itaqa 
tovg aXXovg doxovotv cxQxetv Te xat aQxeoO-at. 

c avrbg iQcoTrjd-etg , ncog av Tig (xdXtOTa naQ «>'- 
d-Qconoig evdoxifibiq , el Xeyot, elne, tcx aQttnct, nQccvtoi 
6e tcx xdXXtOTa. 

c awbg' tov OTQcxtrjybv deXv etpaoxe nQog ^tev tovg 
ivavriovg ToXpav, nQog 6e Tovg vntneTayptevovg eivoiav 
ex^tv. » 

c avrcg, im^rjTOvvrog xtvog, Tiva 5el [acxvSum 1 * 
tovg naXSag, Tavra elnev, olg xal av6Qeg yevofievo^ 
XQr]oovrai v 

c avrbg eXeye, Tovg Trjv *Aoiav xcxrotxovvrag, ^Xev^ 
xheQOvg ftev xaxovg eivat, 6ovXovg 5e aya&oig. 

c avrbg 3 neQi avSQeiag xat Sixaioovvrjg iQcofi]$ el & 

» 

i) Plut. c. 25. J ___ — 127 — 

xmgct (teXzlcw, ovdcv dvdQelag ecprj XQrfeopiev, idv ndv- 
ng uftev dixatoi. 

l avrog 4 , Aaxedaiftovicov vixrjadvrcov *Adyvalovg 
m\ tovg ovftftaxovg iv KoQivd-q), nvd-Ofievog to nlrj&Og 
ztiv noltfiicov vexQcov, cpev Tr t g ^EXXddog, elnev, a %o— 
cokovg vq>* eavrag anolcolexev , ooovg aQxel rovg paQ— 
faqovg vixjjv anavrag. 

' Arcodvr\axcov s dh tovg (pilovg ixeXevoe ftrjdefdav 
nlcc&av ftrjdt ftifirjldv notrjoaod-ai, Tag eixovag ovrco 
n^ooayoQevcov ' ei yaQ tc xalpv eQyov nenoirjxa, tovto 
fiov fivrjfietov ioriv, ei de ftrjdev, ov <T ei ndvreg av— 

iqiomeg. 

Sevocpcov de ne^l avrov eleye m nolag yaQ vearrjrog 
ov xq6ittov to ixeivov yrjQag ; 

* v Ayidog. 

Aytg 6 (iaoiXevg ovx tcprj Toig AaxeSatfxoviovg eQco— 
^, noooi eiolv, dlld nov eioiv oi nokifiioi. 

avrog iv Mavrtveitf xcolvofievog diaftaxeo&at, ToXg 
nole[iioig nleiooty ovotv, etnev' dvayxrj nolXdig fidxe— 
o$ai xov aQxeiv noXXcov povloftevov. 

avrog nQog dv&Qconov novrjQov iqcorcovra nolXa— 
**_, ng aQiOTog etrj 2naQTiaTcdv 9 elnev, 6 Tvvrj dvoptoi— 
utcnog. 

avrog nQog tov nvvd-avofievov, nooot eiolv ol 
dwedaifiovioi,, nollol ooi, ecprj, do^ovotv elvai, idv av- 
wvg l idijg ftaxoftevovg. 

nQeopevrrjg ix IleQiv&ov naQayevoftevog dg Aax£— 
fajpowr ifiaxQqyoQet,* cog <T inavocno Uycov, xal r]Qcora 
*ov v Ayiv, Ti del TOig IIsQtvMotg dnayyeUai, Ti <T dllo % 

*Pli i) ort, ov fiev fiofag indvoco Xeyeiv, iyco <T ioico-m 

mv. 

4) Plut c. 16. 5) Plut. c. 2. — 128 — ' 

* *A l x v p v d 3 o v, 

*AlxijHiddr]Q 6 nQOOel&wv didaoxaXelcp fyaiptpdid 

.*IliddoQ jjrei*' tov de didaoxdlov firjdev fyeiv l Ofir$oJ{ 

g>rjoavroQ, ivrQiipaQ avrqi xovdvkov naQijl&ev.. | 

c alxoQ £ti 7 tcoiq tjv ilrjcpd-r} lapr)v iv nalaiot^fi 
xai ftr) dvvafievoQ dtacpvyeXv, edaxe ttjv %UQa tov xcna-\ 
nalaiovroQ' elnovroQ de ixeivov, ddxveiQ <£q ai ywcnxeg^ 
oifievovv, elnev, dkV uq oi XeovreQ. 

c avroQ e%tov 8 xvva nayxalov icovrjftevov enraxis- 
%lXLov dQa%Li(x)v, dnexdcpev aiTOV tt)v ovQav* iQWirjOaY- 
toq de tlvoq avrov, TivoQ %aQiv tovto nenoirjxev, cwrwft 
eq>T], tovto keytooiv ^A&qvaToi neQi ifiov, xai jurjdev ixUo 
nolvnQayfiov&oiv. 

c O avroQ 9 , xalovftevoQ ini xqIolv &avarixr)v vno 
*A&rjvaitov dno JSixeliaQ, exQvxpev eavrov, elntav, evrjty 
\ elvai tov dixrjv e%ovra t > rpeiv dnocpvyeiv, i£dv yvyiiv' 
elnovroQ de tivoq, ov niOTeveiQ zfj narQidv tt)v nz$ 
oeavrov xqioiv; iyd fiev, ecprj, ovde tt\ fxrjiQi, firj nws 
dyvorflaoa tt)v fieXaivav * ^alrj tyytpov dvri ttjq levxffi. 
*AxovoaQ de, vzi d-avaTOQ avrov xal twv ovv avrtji xcrrf- 
yvtaorat, dei^tofiev ovv, elnev, oti ^tofiev, xai nQOQ Aa- 
xedaiftoviqvQ TQexpdfievoQ tov Jexekixcv tjyeiQev ini iov> 
*A&ryvaiovQ noleftov. 

*AvTi(pavovQ. 
^AvTKpdvrfi x0 eJnev, 6 fiqdev ddixwv ovdevoQ deitai 

VOfiOV. 

l O avTOQ elnev *. 
*Ev yfj niveod-ca xquttov, r) nlovrovvra nkeiv. 6) Flut. Alc. c. 7« 

7) Plut. Alc. c. 2. 
S) ib. c. 9* 9) ib. c. 22» 

10) Stob. T. 9- 16- 

11) Stob. T. 59« 15, — 129 — 

* c aVTog elnev Ia . 

"Of&cd/Mwv dv&Qtonog ioxvQtog, xaxd 
Ilatmokla ndo%tov 9 ev dya&av ndo%ei fiQyov, 
"Or* oi% 6(Mjf ywalxa tovtov tov %qovov. 

* c avTog elnev t3 . • 

Aq eavi kiJQog ndvra n Qog ro %Qvtftov, 
Movov yvcQ del dia/uevetv ettofr* dei. 
To XQtofAa <f avro' tcov (piXtov di tovg TQonorg 
Qvdi&od'* dfioitog £toyQatpovotv> ai Tv%at* 
W.mJTog dk (idoavog eotiv dvfrQtonov TQontov. 
Oiav evnoQiov y$Q alo%Qa nQaxrr/ TtQdyfiara, 
Ti rovrtov drioQyoavr* av ovx dlei nouiv; 

* c avTog elnev l4 . 

Ov ntonor* i^ltooa nlovrovvra otpodQa 
Jv&Qomov, anoXavovra fir t 6iv toV e%et. 

* c avTog ilnev. 

% nlovrog rjpag, xa&dnEQ latQog xaxog, 
TvtpXovg fiXenovrag naQaXafttov navrag noiei. 

* c MVTog elne l5 . 
TQtmog dixaiog xrijfia Tifiitorarov. 

* l avTog elne l6 . 

Ityog yaQ to yrjQtxg totfneQ iQyaoryQiov 
Apuxna t* dv%rQtoneia nQOOtfoiTtf xaxa. 12) Stob. T. 73- 52- 
U) ib. 16. 7. 45) ib. T. 37- 13. , 

16) ib. T. 116. 44- Arsen. 

17 — 130 — j 

.'O avTog elne 17 . 

To yrJQag looneq .^(Ofiogiort t&v xaxm. 

TLav% eQT Ideiv yaQ elg tovto xarane<pevyora. < 

O avTog eq>7] 18 . 
l £ig eott, to yafietv eo%arov xov dvorvyjelv. . 

* *'A.v TtfpiavTog. 

9 Avriq>wv eine' Te%vr\ xQaxovfiev,.o)v qtvbei vixtofitfa 

'O avTOg elnev. 

El deot ,ti dfiaQTetv, zo ddixcag dnohvoai ooiwteow 
t)to adixtog dnokeoai* to fiev yaQ dfiaQxrjfia iori, %o 
S& ddixcog dnoxreivav aoeftqfia. 

. * *A q t d q v o 'g. 

* 

^AQTWQiog Tig iv Tip neQi fiaxQoftiwtiag iq? ooov pQ£- 
£ai t« ovtia fiovov olWat delv nQoodyeiv norov, %va jucc- 
xQoriQav xT7]O(0fie9a tt)v £wjJv. 

* *A q x i 3 d fi o v l9 . 

*AQ%i8afiog, 6 *AyrjoiXdov, tdcov ftelog tots nqwtw 
ix'2ixeliag xofiio&ev, dve^6rjoev 9 c3 c HQaxleig, dnofoolw 
avdQog aQeTa. 

*Avt)q 2 ° eig AaxeSaifiova dcpixeTO Xiog, yeQCOV rjdtj 

*wv, Ta ftev dlla dla^cov, r]duTO de ini t$ yrjQqc, xal %ip 

TQi%a noXtdv ovoav, ineiQaTO $atpr\ d<pavt£eiv* naqd- 

&cov ovv elnev ixetva, vneQ cuv xal aqixero* dva<H<t$ 

ovv 6 ^AQxidafiog, tL av, eqrj, ovrog vyieg tlnoi, og ov 17)'Stob. T. 116- 15. 
18) ib. T. 68- 27- 19) ib. T. 50. 12. 

20) ib. T. 12. 20. / — 451 — 
ftwor ikl Tjj ywzfj to ipevdog, aXXa xpi ini zr\ x&pakfj r 2 T P I A I. 

^IOTOQia^AXxprjvrjQ xai ^HlexTQVovog. 

% AXxftr}vrjQ '-xiJQ *HlexTQv6vog xal c Afta^ovg tJjq ^Avay^ 
idov yoao&r] *Aft<piTQvtov , og aveXiav ^HXexrQvova ftowv 
*li(piG(h]TrjO€toQ %oqw , ig "Aqyovg etpvyev eig Qrjpag, ovv 
<tk$ ie xat ^AXxftrjvrj 9 imode%&evrwv di a0fdva)g inb 
wv (taoiXevovrtav tt)q noketog KQiovrog xal c Hvioxov f 
uftrjg iTvyxavov fteyiorr^g* oi povXoftivqg d& *AXxftrp>r]g 
j^itj^rvai, el ftr) ol cpovetg Ttov adeXoptov avrr)g avaiQe— 
diZoi' dtb xtxrr^ytovioaro avrovg ^AftopiTQvtav , nQogXapo— 
pevog ovftfia%ovg Boitorovg xab AoxQovg , m Si xal Oen— 
xtig, ivtavrbv nQooedQevotxg' wg di iniOTQixpag anb Tr)g 
(n^areiag r)ye Toig yaftovg eavrov Te xal Tr)g ^AXxftnvrg, 
ffi avvfi vvxtX iQao&etg avrr)g 6 Zevg xal eixaoO-eig *Aft— 
(fiTQuiavL iftiyr xai viov inoirpev ' bftoitog di xai ^Afttpi— 
tqvw tji avrfj vvxtL ^Hdr di ixeivrg dexaftrviatov %Q0— 
w Trjg fti^etog ixovorg yevvarai HQaxXrjg ftiv ix Jibg, 
fyixkrjg di il; * AftqtxQvtovog. Qaoi di Jia, ovyxoiftta— 
//£>ov ^AXxfirjvr, netoav tov rjXiov fti) avaTetXat, ini TQetg 
ilitQ<xQ> bfrev xai ini TQetg avrfj 6 Zevg tov vQtioneQOv 
HqaxXia inoiroev. 

'IOTOQia ne^l ^AxiXXiwg, , 

ore neQieftaXXov avrbv ta yvvatxeta ifxaTia. 

*AXe%avdQOv tov 'Exafirg ' Te xal nQtaftov ^EXivrv 
uQTtaoavrog , ' Ayafdftvtov xai Mevilaog TOiig "EXXrvag 
xttTci Ttov Tqcolov iorQaroXoyroav. Ilr/Xevg di nQoyi— 
rwaxwv, vti ftoiQidiov r)v iv TQoitf &avelv tov ^AxiXXia, 
ZQQctyevoftevog elg 2xvqov nQog Avxoftrjdipi tov (laoiXev, 

17 * — 152 — 

naQe&eto %bv *A%ilMa, ywaixelav io&ijza d/Mpieaag, ws 
xuQqv fiera %tov d-vyazeQtov dvaozQetpeaSav' %jQi^Oftov de 
do&evtog, fir) dltooeo&ai %r)v, TQoiav %p)Qig ^A^iXXmg, 
nefjttp&evreg vcp* l ElXr)vtov ^Odvooevg re xai Ooivil; xal 
NeoTioQ, HrjXktog aQVovftevov naQ* av%$ nalda ftr) %vy- 
%dveiv, noQevd-erteg elg 2xvqov, xal vnovorjoavzeg ^eta 
%tov naQ&evtov %bv *A%iXXea %Qecpeo&ai, %aig ^Odvooewg 
vnod-r)xaig onXa xal xakaQOvg eQQtxpav ovv itrvovQyixot$ 
SQyaXeioig e'(.MQ00&ev %ov naQ&evtovog. Al fiev ovv xi- 
qul ini %ovg %aXaQOvg toQftrjoav xai %d Xotnd, *A%tXXev$ 
de dveXbfievog %d onXa xazdcptoQog iyevezo xai awetnqa- 
zevoazo. IlQOzeQOv de %aig naQd-evoig owdta%Qi(i<ov 
etp&eiQe JijCddfxaiav %r)v Avxo(ir]8ovg, r\ %ig i£ avtov 
iyevvqae IIvqqov, %bv vtneQov NeonzbXefiov xXrj&ma, 
00% ig %oig "EXXtjoi veog tov aweazQazeioazo ftezd &wa- 
%ov %ov rta%Qog. 

*Ia%OQia TteQi v Ax%oQQg. > 

"AxztoQ yevei ph r)v AoxQog, yr](,iag de A$yivav ti? 
Aotonov %ov nora/nov, Qrjfttov d , vyazeQa, fiezd zrjv Aiog 
fti^cv xazd fjijva iyewrjoe Mevoiziov, bg dvek&tov ini trv 
naTQtoav yr)v ^Onovvza, TldzQOxXov i%exvtooev, ov ehtozotg 
"Of.trjQog MvQftrjdova elne, dtd %b yevvrjd-rjvat %bv naMQU 
avvov iv Aiyivrj. 

. *Ia%oQia ^Aqtjv&oov %ov Boito%iov. 

^AQrjt&oog 6 Boitoziog, aQto%og %tZv xaz* avzbv av- 
&Qtontov, dtaftdg elg %rjv ^AQxadiav' (jfv yaQ diptfta%ia n* 
deoQo %olg Bottoziotg noXizatg xtxl zotg *<AQxdat neQl y r p 
OQtov), nXeio%r]v ivtsv&ev xazeovQezo Xeiav' xazatpQtw^ 
de avzov fteydXtjv ifi^aXbvztov ^AQxddtov^ AvxovjQpg o 
%tov ivzavd-a xQaztozog dvrJQ Xb%ov notr)oag enetoe too 
^AQifi&bov zr)v noXXrjv tpdlayya* avetXe %e avzbv, *«* a — 135 — 

molafldiv avrog ttjv Xeiav, el %i xal tzqoq afivvav rzav— 
%iv%iav feerd ttjq xqqvvtjq. *H UnoQia naQa OeQexvdrj. 

ITsqi ^AQfioviiov xal QenixXov. 

l AQftovidrjQ Texrurv rjv, XeyofievoQ tovto xo ovofta ix 
%ov icpGcQ/uo&iv ivzexvcoQ ta £vXa toiq TexvaatoiQ hQa- 
Yttamvy ov twoq vIoq vnr)Q%ev 6 QeQexXoQ % tzqwtoq Tix~ 
%m xal evQerrjQ feyovwQ ttjq vtjoq, iv jj xal tov *AXe— 
^avdQov naQeaxevaoav elaeX&elv xal naQayevead-az eiQ 
Aaxedaifiova , xal aQjzaaai ttjv l EXevrjv, ttjq ^AqtQodiTijQ 
t$ QeQexlip cvfi^ovXevadarjQ tzqoq tovto, xal avtov tov 
dtigavdQOv, dia to TZQoriftrj&rjvai tu) *AXe!;dvdQU) T(5v 
dhav Seawujv ttjv ^AcpQoditrjv rfi tov firjXov xQiaei xal 
X«pm* wQ ttjv woav tov xdXXovQ vne^aiQe&elaav vtz 
Ad*avdQOV, xal TZQOXQi&eloav twv dXXuxv u)q etQrjrai' 
nooapvcjQ de avftpeftrjxev vlov tov c AQfiovidov tov <Z>€— 
otxlov ovofid&o&ai , ex TexrovoQ toiovtov yeyevrjfievov 

OITOV. 

II e q l a q x t (o v* 

Aqxtoi Svo deixvwrai iv t(;> (loQekp xXiftari* avrrj 
w rj fieyaXrj rj xaXovfievrj dfiaga did to eiQ dfid^rjQ tqo— 
nov xarrjOTeQio&ai,. xal iyyvQ ixeivrjQ r) fiixQa r) xvvb— 
flov^a xaXovfievrj, 3id ro u)q xvvoq e%ew dvaxexXaOftevrjv 
fijv ovqov, rjQ "OfirjQOQ ov fiefivrjrai, ujq evQe&eiarjQ vare— 
fov naQa QaXov tov MiXrjaiov * l , Ivoq twv eiZTa aotpaiv. 
Zeig KaXXiorovQ iQaa&eiQ ttjq AvxaovoQ ifdayeTO avzfj 
lav^avm "Hqov* imyvovaa de r) d-eoQ, fterefiaXev avrrjv 
«S aQxrov, xal u)Q ^rjQiov ^AQtefiidi TZQoaha^e Togevaai. 
ZtiS de eiQ ovqovov dvrrjv dyayu)v izQunrjv xarrjaTeQiaev. 

Aqxjbv&oq ioTi, tpvrov dxav&uideQ , ov ttjv odfirrv 
xavza Ta eQtzerA a7ZOOTQeq>ovTai , TzaQa to *'* ttjv aQav f 
o kn tt)v pXdprjv, xev&ew.' 

M) Cod. M^Xioiov. 22) To Cod. am. x — 134 — JleQt Ay%ioov xal AtpQodcT?^. 

^AcpQodiTrj %QrjOfiov ifmeaovrog , ori %r)g IlQiafiid^ 
**QX*i.S xaralvd-eiorjg oi arto * Ay%ioov Tqcoojv ftaoifav- 
aovaiVj *Ay%ior\ xai TtaQrjxfiaxqrc owrjl&s* Texovoa d 
Aiveiav xai ftovloftivr, TtQOtpaoiv xaraOxevdoat zijg m\ 
II(H)afudcov xazalvoetog, ^AlsgpvdQtp no&ov 'Ehevyg bk 
(lafe, xal fteTa rrjv aQ7tayr t v y zo fih doxstv owefiafi\ 
Ttng Tqcooc, taig de alrj&eiatg naQyyoQei trjv tJttov av\ 
tcov, cva fir) navrekeog: tmeXniaarceg dnodwoovot %i\ 
l EXevriv* i *I o r o q £ a, 
no&ev ol "ElXijveg ixfa/d-rjoav *A%aioL \ 

*A%aioi ixhrftrjaav ol "Elkrjvsg ovrco. Eov&og Tig 7tali 
AloXov kapcov yvvalxa KQeovoav, Tr)y ^EQex&ecog Svyoi^ 
T&Qa, eo%ev eif amr.g naXdag dvo, v Itova xai ^A%awv, on 
6 fiev "itov ^Afrrjvag (jixrjOeVy 6 de ^A%aiog cpovov ificpvhoi 
dQaoag naQeyerazo eig QeooaViav , xal xvQieioag zrg yp-> 
Qag TOig inoTexayfievovg dcp* eavTOv ixaleoev ^Ax^ovq 
'Ellrjveg de xoivcog ndvreg ol zijg c ElXddog ixXr)&rjOav aM 
'Ellr/vog* 


^IOTOQta TteQt Ilrjddoov^ 

i 
i 

*A%ilksvg vno tov Tqcolxov nolefiov txoqSiov *<?$ 
TteQioixovg Trjg ^lMov nbleig dcpixero eig Ttjv ndlai Blo^ 
vrjtav, vvv Se IIr)daaov xaXovfievrjy , xca Tavrrjv ovv taii 
alXaig ekeXv dnoQOvvTog de avcov Tr)v eig to Telog 7t(h 
XiOQxlaV) did to. io%vQOTaxa tov Tonov^ xal filllortoy 
dvcc%toQeXv, cpaolv eloto tojv Tei%cov ovodv Tiva naQ$wo\\ 
iQao9r)vav tov *A%iXletog, xal Xafiovoav fifjlov elg tovto 
yQoupai, xal Qixpat elg fdoov tiov *A%auov. *Hv de fcv^ 
toj yeyQafifievov' 135 — Mr) mtvd , L4JxfAA*v, nQlv-Movrjtw fitjjs, 
tl Yd(t)Q yaQovx eveOTt dity&au , 

Kd %w *A%tXXia imftelvavia ovtco laffeiv tt)v itoktv Tfl 
tov vdazog ortavet. 

Al&imeg ^ 3 %ag adeltpag fxaXiata TifttZot, xal %ag 
liadoxag fidhoza xarakeinovoiv oi ftaotXeig ov zotg eav~ 
uoVy alla zotg tvjv qdelcpaiv violg* orav <T o diade!;a— 
Htrog /ir) jj, tov xaXkiorov ix navrtov xal tiaxifiwTarov 
(tlfjomai fiaoilea, ctbxovot de evoepeiav xal dtxatoovvrpr, 
u&vqqi <T avrtov ai olxlai, xal iv TaTg bdoTg xeifxhm 
rroUwv ovde elg xXenTM. . A Q x $ • *• o H fr « T v t x 8 v ° V ' ,1 * . V To PtieTa tov a. 

Bct&elav avkaxa * # e\i tuv (ta&elag tpQevag xal 
xtxfjvftfievag ixovrtav. 

Buxrjlog et 2 * avrl tov yvvaixc&drjg xal avavdQog' 

PQ BaxrjXog, fieyag ftev r)v, avor t Tog de xal yvvat— 

%idr f g. , 23) Idem Mose. inter senten- 
btontift vo/utoY xa\ i&ia v continet. 
Apost. Cent. V. 31. Aesch. 
Tieb. 592. de Amphiarao: W yaq St loxelv Stxaiog, dXX* 

slvai #/jfci, 

&*£f7ttv Sloxa did tpQtvog xaq- 

p, . novjutvog. 

P [0t Aristid. C. 3- b9ev y tog toixc, 

\ Vv *i? ^Afxtpidqaov vn* AXa%v- 

° v mnoiijuivtav lajufietcov Iv rw &€arQcp Xeyojutrtov' ov yaQ 8o- 
xetv x. r. X , ndvTtg dvtfiXtipav 
tlg 9 jiQiaTttSrjv , tog Ixtivto jud— 
XiOTa Trjg aQtTrjg Tavvrjg TTQogrj— 
xovar,g. — Codd. ntXQVju/uwovc. 

2) Apost. Cent. V. 34. Teles ' 
Stobaei T. 40. 8. aXX* tX ti 

Svg/tQtg avTolg t\rj , rj SSvvtpvTO- 
tnl TovTto , ovx av tjaav /SdxqXoi 

(ex emendat. Jacobsii Lectt. 
Stob. p. 74.). 4 " — 136 — 

Bdx%rjg TQoytov 3 \inl %wv del ti%vyv&v xai c 
TirjXwv, naQooov ai Baxyav oiydboiv. 

BaXavevacv eocxag 4 * ml xov TtoXvTtQayfiovi 
xal TieQMQyov, naQoaov o%oXr)v ayovreg noXvnqayitovov* 
aiv oi (iaXaveTg. 

BaXaveloig 5 dia tirraQag ahlag #(>w^£#a, dim 
xa&aQioTTfia , dXiag %aQiv y vyielag, rjdovijg' oi naXaiA 
de ravca dvO-Qtonoyvaqeia ixdXow' eTiel &crccov r) nQOOfjw 
Qaxol vd adfiava xal nQoyrjpdoxeiv . dvayxd£ec. !ExA?;#j! 
de paXaveTov, ozc oi naXaiol rdg paXdvovg io&iovrtg, ra 
xeXvqprj exaiov ev toTg XovtQoTg. 

BaXX* ° y elg e%ovxa %r)v eniaTr}firjv* enl rm 
XoidoQOvvctov vovg^ Ofiozexvovg. 

BaXX* 7 eig fxaxaQlav* otov elg^Aidov* inl im 
didovxwv df aQerrjv eavfbvg elg &dvarov. MaxaQla ydj, 
tj 'HQaxXeovg / onr/vlxa ineotQcrcevoev 6 EvQvod-evg raig 
^Adrjvaig, eavcr)v dnedcaxe oopdyiov, vnkQ %r)g %wv Xoc- 
7w5v ooycrjQiag. 

Ba/u/ua Kv£ixrjvov 8# xrp dxd&aQtov aayfiiiom- 
vrpr oi ^dxtixoi Xeyovaiv. 

Bdfifta SaQdiavcxov 9 * dvcl %ov fir) ae eQV&oov 3) Apost. Cent. V. 34. Vide 
Lobek Aglaoph. I. p. 67* not. 
A) v Apost. Cenk V. 32. 

5) Clem. Paedagog. III. 9. 
fiaXavetov toIvvv Ttaaa^g elatv 
alrCai , xa#* Sg ,&r* ovto Tia^a- 
yivdfie&a y fj yag xafraqdTqTog 
tvexa x. t. X. Post rjSovrjg Ar- 
sen. plura omisit. Ultima vero : 
exXqfy 6*e fiaXaveTov etc, apud 
Clementem non inveni. — Pro 
fiaXaveCotg initio Mosc. habet 
fiaXavetoiVy genitivo, ut vide-> 
tur, ex ea, quam Clemens ha- 
bet, constructione relicto. Laur. 
non habet. 

6) Apost. Cent. V. 33* Con? 
sentit Macar. 7) Apost.Cent. V. 36« La ur * 
eg /uaxaqtav. Aristoph. Equ. 1151; 
aitay* e*g /uaxaqCav exno&iav, t"H 
Casaub. Cfr. Ruhnk. ad Tim. 
Lex. p. 59* Bergl. ad Alciphr. 
I. 9. III. 32. 

8) Apost. V. 37» Aristoph. 
Pac. 1172. 

Ta%tai>x o * 7r(>oe/!lltoNV 

Tqelg Xo*<povg f%ovTa xa\ (pot- 

vtxCS 9 o$etav ndvv, 

^Hv exetvdg tptjotv tlvat /3a/u?*<* 

£aqdiavix6v. 
*Hv Sefi Se nov /uaxeo&ai h*x ov ~ 

ra Tt)v qiotvtxCSa, 
TqvixavT avTog /3t'/3a7TTat flaf- 
/ua Kv^ixfjvtxor. 

9) Apost. Gent. V. 38« /?• — 157 — mrjW* rrjoog yuQ ioti fteylorq r) SaQdca nQog ir\ *Lta- 
tiq, sv ji yivovrai noQcpvQac dtdcpoQOi xal o^vtcaai' 
ffQvlerai, ovv dyXovv, iva ftq oe nkrjydg ivrQiipco. 

BaTaxdqag *°* inl %cov na%&w xal adwcacov* 
ma avorokrjv di avayixooriov* 

Battov oikcpiov ll * BTtl tcov OTiaviovg Ti % udg kafi— 
flwm(ov'ol yaQ KvQrjvatoi tvl tcov Bccttcov i^aiQetov edcoxav 
to oilcpiov, xal tov vofdofiarog inl fiev xrariQOv J, ^ftfttova 9 
kl de ^&otsqov oikcpiov iTvncooav' ol 3e ird j4tpvr t g 
A\mtli£facti elg Jekcpovg dvi&eoav xavkov othpiov. 

BakV eig oke&Qov 12 , fidkV elg cp&oQoy.. 

BaTQa%og 2€Qiq>iog l3, inX tcov dcpcovcoy' ol ycxQ 
tv %fi SeQicpco fiuTQa%oi ov (iocooiv' \cutiov 8e r) tov vda— 
rog ayctv tpvxQOTijg, o&ev ei Tig icp tTBQa fteTayoi to 
b^OK, kdkov ev&vg av iTtoirjOe l4 , xal rcoog tt}v olxeiav 
IMifiiftaoe tpvoiv. * KvQrjvaTov 3i parQa%ov to tiov itftJ— 
fw mxQov akakov aTteQyd&Tai. ' 

BaTQd%ip olvoxoelg l5# im tcov bavTa yrc^f^or— 
w, irneQ ov.%Qrfeovoiv oi kapftdvovreg. — * BaTQaxog lG fyimttxSv. Clem.Paedagog. II. 
M- p. 235. 16- fidfnfta yovv Zao- 
vqmxoy xa\ aXXo dfttpdxivov xa\ 
%h»Qor titqoy , $o3ojuiyt$ xa\ 
xoxxufiatptc , xa\ aXXa ftvoid^ Std 
movoqg (IdpftaTa emvtvdqTai Talg 
^«5 rjSvnad-eCaig. . 

10) Apost. Cent. V. 59» — 
%*ru overoXqr additur, quo- 
n»am etiam divisim scribitur 
B^a xdqaq, ut apud Suid. 

11) Apost. Cent. V. 40-Mbsc. 
*t Laur. Bdrov. Macar. i n\ tuv 
ptyulwy xal noXvTtXtHv , tok ydo 
° l k(ov xavlov Kvofpatot f|aif- 
^ov Uoaav BdTTto. Aristoph. 
Plut 924. 

oud* &V SoCrjs yn ftoi 
* »' nXouTov avTov v.a\ .ro 
Bdxrov oCXtptor. ubi interpp. adde Epigramma 
inter Diod. Sic. Fragm. ab A. 
Majo edita, repetitum a Wel- 
ckero Syll. epigr. p. 266. 

12) Apost. Ceut. V. 41. Ma- 
car. fcklV h Bls&oov xa\ pdlX* 
1$ tp&doov xa\ jldXX* h xoyaxat 
o/uota. 

1 5) Apost. Cent. V. 42- Ma- 
car. ht\ rwv dtptovtov, nihil am-' 
pliu8 ; Vide Aetian. H. A. 111« 
57. et de ranis Cyrenaeis c. 55« 
' 14) Codd- tv&vs ivfJtobjak. 
Apost. cv&v; tTtoitjot. Lectionem 
ivinvlrjce ortam credo ex uv 

iTlOtqrtS. 

to) Apost Cent. V. 45- Ma- 

car. TiQog Tovq Tavra vtftorrac, 
&}* qv Z(,'tt<t ovaiv °^ XapfidvorTcz. 

16) Aclian. II. A. XII. 15. 

18 . — 438 — iov vSqov fttoet xal dedotxev lo%vmig, ovxovv: tfj' ^jJbjj ij} 
twXXjj neiQavat, avrexTtli^rtetv ovtov xal aHtyofielK 

•Bafial Mv£og 17m inl %tav pteyaXavftowttov* ovtog 
yaQ, leQevg Tfjg */£Qttfudog wv h *Ecpeotp 9 fteyalaifx°S fy* 

BaoiXevg }j ovog, vyow vixuiv rjf fjTTG>f.tevog 9 6/uoia 
tfi, '?] TQig ?| rj TQetg xvftoi. HXaTow ev QeaiTTjrtjf* o 8h 
afiaQTaiv xa&edeiTai, aOTteQ l8 ol oq)atQl£ovreg, ovog* og 
d* av TveQiylvqrai ovaftaQT7]rog , paOtXevg rjfiaiv. 

BaTTaQi^eiv avrl tov TQavXi£eiv. 

BaoiXeiog ocp&aXftog **' 9 tov hcl Tiva aQffl 
izepmoitevov ovrwg ixdXow. 

Baoavog Xi&og *° # inl twv e^era^oftevtav iv Ao- 
yoig, TtaQoaov r) Aviia Xl&og tov %qvgov doxifta^ei. 

B.aXv)v 21 (pev%eo&ai otei % nQog tovq xaxov n 
ftowvvrag xal oloftevovg q)vyelv. 

v BaXX*egvdu)Q a2# avrl tov xaranovrioov, enl %Cm 
oXe&QOv a%iw. 

BaXX* elg e%0VTa Ttjv i^niOT^ftfjv' inl %&* 
XoidoQOvvrojv Tqvg dftorexvovg. 17) Apost. Cent. V. 44. Mobc. 

18) Plat. Theaet. p. 146. A. 

taonffj tpao\v ot natSeg ol oiptuq. 

19) Apost. Cent. V. 46« dy&al- 
pot fiaoUtws vocabantur mini- 
stfi quidam regis Persarum, 
quorum €rat, quidquid in re- 
gno ageretur, ad regem de- 
ferre. Xen. Cyrop. VIII. 2» 
10. Blomf. ad Aescb. Pers. 9/3* 

20) Apost. Cent. V. \7» Cfr. 
Theocr. Id. XII. 56. 

j&o&i% loov $X*tY ndr^ ord/i*, 
%ovo6y oriotfi 

JZerf&ortat, juy <pavlov, Srjjfri/- 
fjtov ttoyvqapotflot. 

Clem. Strom. I. 9. p. 542« 15* 

Sh TTpo; tov fiiov <?vrf^wy o Ttxaoxa xoy Sq&o* — «^» V» o¥tt 
noXdfiijriSy dlxqv rijs fieuuivoo 
M&ov' if o** torl *dvf$ y dtutfy 
vstv 71 tntoT€VjU€nj to rd&ov ano 
rov l&ayfvovg j^^cWov. Thc* 
Ogn. 449. 

JSS^tjo^tg d'4 (i* nSotr h? ^y^*- 
. oiv iSo7r#£ anff$ot 
Xovoov, eov&oor ?oW, t^«* 
4 jSojutrt/v fktoav»' 

21) Apost. Cent. V. 48* et 
Codd. pdUtav. Scripsi p<tl&> 
Dicitur enim /SaXdvra ixqmlytiry 
emisso telo effugere. Vide Wyt- 
tenb. ad Plut de sera numinis 
Vind. p. 6* ed. singuL 

22) Apost. Cent V. 49* Ha- 
car. inl twv oU&oov «IiW, n 
xatandrTttfov. — 139 — 

TW9Q.,4id6nwy, olg ypiQOvow ol lafifiavovreg. 

Balkiw >fi $},€*&**- inl %w Tv%elv,. wv epwcw, 
ffavXofihwv* ftoQrtXfry? *d£ : a7Z0>%(Sv rufi fd-evrwv in *Ata- 
iixnrp p^hav^nQovxUTo yaQ t$ vixcjvti dQOftw %rp ldva~ 
lctvTTjY ena&Xw £> Tavrtjg yapog ' o yovv 'Inno/iinys, eig aS 
SfuiAwr xaraoTag*, PovXog&o? avrrp wajgai, %QVOa pijla 
ty(>iipe 9 xai 7ieQi t*jv tovtow ovXkoyrjp ixeivrjg ao%oXov^ 

ItWrjgr. OVTOg TUVTTJTf VTteQ&gtde* r 

BalavTtov a6 iQwvTwv q>vll<p itQaOov dkSt- 
lar aaoooov ol iQwvreg evxohag xaravalioxovoiv. 

To fi fi era to v <J. 

B&ilvyiict iQyfi(£o€(og ** ifoow uS(#X*v xal~ix- 
Twtiopa xal oyitetov *% ifnjfisaostog' vfia» di eixoveg ti- 
ws anrffOQev/utvai t$ voftijf, eig tovto eioxofii^ofievat, © 
ifi Rikazog nmohjxe * - ttyerat, dh ini twv ifide^vyfiivwv. 23) Apost. Cent. V. 5Q. Ma- 

•*r.. /HaTQctXfO VScoq, w; yaXtj 
oUaq. cetera ut Arsen. t 

24) Apost. Cent V. 5 1* Erat 
mos amantium ro /uqXoftoXeTv. 
Theocrit Id. V. 88« 

Ballti xai- judXotOi rov alnd- 

Xov a KXeaQtora, 
Tag alyag naQeXevvra, xa\ aSv 
ri nonnvXidoSe*. 
Cfr. IL VI. 6. Virgil. Ecl. 

in. 64. 

Kalo me Galatea petit, la- 

sciva puella, 
Et fugit ad salices, et se cu- 
pit ante videri. 
Scorta in juvenes m&la conje- 
clsse apparet ex Aristoph. Nub. 

996. %v« m wXy fiXq- 

M; ino nooviStov ryt evxXetag 
«xtfyauo&jis. Cfr. Coray ad He- liod. III. p. ltfc. Boissbn. ad 
Nieet. p. 324« Crenzer Symbol. 
IV III. p. 495* — Aliter Plut.' 
Alex. C. 51» ovxeri <peQ<av rr/v 
OQyrjv *AXt$avdqoq , /utjXiav naQ«~ 
xet/uivtav ev\ /DaXtav h*natoev av— 
rov, xa\ to eyx^^tStov ettjrei.. 

25) Elg deest in Mosc, ex- 
cidisSe conjecit Mattk.: est in 
Laur. et Apost. 

26) Laur. om. — Maear; ad- 
dit: B<axTtjqta xa\ ox>jp<* 
xa y C tqi fitavtov* rovro hsxtfr* 
nrov rdvg Id&tjvffffi Stxaordg. 

%) Apost. Cent. V. 52. Da- 
niel XI. ct XII. i % 

2) Mat*. XXIV. 15. P««ti- 
nus supplet ex. Suida: vvxt»q 
}g rov vaor rov fiatftZ*<*>s elxdva 
tloayayblr, qua* verba - in ver- 
sione exprimit; 

18 * / — 140 — 

/ 

BdaXXetv 3 , *ro dfieXyeiv* naQtx t4) pbtf ix$k- 
fiouevov aSdioxeiv rb ydXa. KXrfptqg H twztag tj ftetddo- 
oig dya&rj tpiXav&Qtomag vnaQxovoa nrffrj> xdtyfwovaa 
zolq diyjtoot notov 9 av^etat ndXiv xal niftTtlatai, ov 
tQOitov inl zovg &r)Xa£ouevovg k r}xal ^SaXXa^evovg (itt- 
otovg iniQQeiv etot&e %o ydXa» K i • -\ •■ •» »• « To S uetd tov e. 
„ Bexxeo&Xrjve 5 * aQyjaie xal qrorjze* ovyxevzai i) 
Xe^ig dno %ov (iexxog 6 , 6 aqtog, xatd diaXextov wv 
Av&tov^ xal zoi oeXrjvrj* a/itpoteQa yaQ aQ%ata* 
JieXteQog * dXxrjevtog etpvoe ootpio^ievog avrjQ. 

Bepaiot&Qav * trp tpiXiav e%e fCQog tovg yoveig. 

- Bifimov 9 ovdiv ioztvjv \hhjtjj? ' filq> r 
. Bioi yaQ ovdelg, ov nQoaiQei tai tQtmov. 

i 

. *. To /S uetd tov v. 

Brjodg eotrjxev lo ' enlttov inoftwQtov' ovtog */aQ 
€Otijxey:d%ayijg. xdL nataytod^gjnal ( vnoutoQog. 

Bq£ dvtl noQdijg ll \ im toiv neQdovttav xd 
rtQOpTtoiovuevtoV prjTteiv rj ytXqv* o ekXcyipdvetai inl tiov 
iv dicoQta tv nQavcew nQognoLovueytov. 

To S- ttetd rov i. 
Biuvtog x TsvtattidovIlQirjvetog dixq* ov- 3) IVon est in Laur. Alciphr. 

I". 16. ft$d7.a<; tcc alyidia' ubi 

Wagner. 

4) Paedqgog! HI. 7, p. 2?7- 

27- 

5) Apost. Cent. V. 54. Apogr. 
Dresd. Bextontoebjve: Arifctopk, 
IViib. 598« w /uu>q€ oit r.at xqo- 
rtwy oZtov »at fiexxt%fe/.qv(, * 

6) llerod. II. init. ' 7) Apost. Cent. V. 55- addit 
<btaitvXldov unoyfrtyjua. In Laur. 
Hbc cnra tribns sqq. deest 

i) Stob.. T. 7$. 31. Xuiyr 

juovog. • ' \ 

^) Stob. T. 105.45^£*Vi°''- 

10) Apust. Cent. vT^j. ul- 
' Hina verba *a\ ciuray. x. v7tv«. 

non habet. 

11) Apost. Cent. V. 57- f 

' i) Apost; Centr V t 58- I^ a — 14i — 

tog dg rwv krtra aotpwv qv, Xiyetat di eig %ag "dixag 
detvog yeyovkvai* ovrog dixrjv vTiiq Ttvog Xe§ag, Sjdtj 
vntQnQOjg tJVf ftexa %6 xaxajiafiaai %6v Xoyov 9 anixXtve 
ttjv x&paljjv eig %ovg Trjg &vyaTQog viov xoXttovg. JBf— 
nhvzog de xal %ov ivavxiov xai %dv dtxaordv %rjv tpijtpov 
myx&vHov %$ vrto %ov Biavzog ftorj&ovftivia Xv&iv%og 
wv dixaOTtjqiov vexQog iv %otg xoXnotg evQi&rj. Kai 
axibv fieyaloTiQETiuig i&aipev ij noXtg, etg ov * xtci Jto- 
fhovg %ov Aaeqriov %6de %6 iuiyQaftfta q>iQerai* 

!B it i y q q (i fi ty 

Tijde Biavxa xixevbe, tov 3 otQifiag ijyayev *EQfti]g 

Eig *Jttdf)v noXtqi yrjQat ncpofievov. 
EtTte yaQ, elne Stxr/v eriQov %tvog 7 el%* aitoxXtv&eig 

Ilaidog ig ayxaXidag ftaxQov e%etvev trtvov. 

Biov 4 KvxXta7to^ m %6v avootov xal coftov, oi yaQ 
Kvxhmeg ovce Jtog aiytoyjov , xafr* "OftrjQov, tnfoe 
to&v fiaxaQcov aXiyovotv. 

Biov 5 fteftayftivov' irii %cov evdatftovt^ovrtov irtl 
nolweXel xai r)det (Mto. ; 

Biov uxav&todrj *• %6v %Qa%vv xai axXrjQov. I 

BtpXiov 7 %ovftcv fii&V itQog %ovg dtatp&ei- 
Qonag %tvu eQya* r} iril %tov tptXoXoytov. inde a verbis olrog tilxtjv vn^ 
Tl ro; Xf£ag in apophth. impr. 
exslat (sumtum ex Diog. Laert. 
1. scgm. 84«) ? ubi alterum ad- 
tftur epigramma: 

Etcqov ttg rov avrdv. 
Ahivolg sv SantSoioi TFQUJvtjg 
tpvvra xaXdnrei 
Hdt Biarra nir^a^ xdojuov 
"Itoai ,[i*y*v. 
2) Sequcntia vcrba.cum epi- 
grammate Apost. nou habet : in Laur. interjectis duobus provv. 
titulus est: Aioyivovg uimt^xlov 
eniyqa/i/ua el; Biavra. , 
5) Codd. x*xev&arov. 

4) Laur. non#habet. 

5) Apost. Cent. V. 60. ver- 
ba ultima ln\ nolvrtXel^x. »J. /?. 
non babet. Macar. fitog /u*pa~ 
ytttrog ,* ln\ ruiv ajidrwg Tqetpo- 
fthvtav. 

6) Apost. Cent. V. 61. 

7) Apost. Cent. V. C?» — 142 — . 

• Bioi .av&Qcinm xal q>vxm OTt&Qfiara aws^o/noiovnm 

taig %WQaig. 

Bla 8 7tevr}voJv tzXovoIojv rtaQaxXqaig 9 itaQoaov <h 

fih fzevrjreg avayxo%ovxav' ol 3e nXovacoi d-Qvnvonui 

xal %famevovtai. 

Biog 9 aveoQzaorog, paxQr) odog wtavdoxewog*- i 
Bio» lo xaXov £jjv 9 av yvvatxa fir) Ij^- 
Bfog- §iov deofievog ovx em fitog* % 

To ft ft era xov X. j 

BXeTzetv " yaQ avxixQvg do^etg- fi *AQr L v\ 
ial tuiv imayy&vykmv tzovtI aMvei Qvymqavveiv- 
BXkrcei ** TOGTtjd-og aejog tqw&qIs naXcUy. 
^AXyciv di Xouxov r\oro iwXXa daxQviov T . 
BXemov fT oiorov eiTtev emeQwykvov* 
Bafial TtveQov fie tov tztsqojtov oXXver. 
BXaxog axQrjOTOTBQog * a# $QrflOfr uno i%$vu$ 
twog QfJLoiov oiXovQqh *A%Qr]0%ov dk ovriog 9 ojg {q$ 
xvva avrtji xQrjo&ai* ol 9i cctzo tqv tzqoq vfj Kvfijj %w- 
Qiov BXaxeiag y ov fiefivrjpav xal ' ' AQiorqreXrjg' xal fV 
*AXe%avdQeio: de reXog %6 pXax&w6fiiov. r o oi aOTQoXo*/Qt> 
reXovot, dia to royg fioQovg elaihat $lg l4 avrovg. 

To /? fieta to$ o* 
Bovg KvTtQtog el x ' ijtoi xorzQocpdyog* TOtovfot 
yaQ ol exeloe * fioeg* 

&) Apost. Cent. V. 63- 

9) Apost. Cent. y. $9. ad- 

dit dtjjuoxqlrov to 7TaQOi/titSSeg 
andipfay/ua. Cfr. StOb. T. 16* 
21. 

10) Stob. T. 68« 20. Apogr. 
Dresd. ay jut) yw. — A Laur. 
hoc et sq. prov. abest. 

11) Apost. Cent. V. 64. ex 
Aristopb. Plut. 328« 

12) Laur, om. i 3) Apost Ccnt. V. 63- Apogr. 
Dresd. xQqoTdTFQo$. 

14) Praepositioni eU inscri * 
ptum TtQog. Matth. Laur. n^o;. 

1) Apost. Cent. V. 66- Bo- 
ves Cyprios contra tormina , no- 
minuni excrementis meden «»• 
bi solitos esse refert Plio* '** 
N. XXVIII. 20. Cfr. Fiseh. ad 
Aristoph. Plut. 706* 

2) Apost. UbX. Recte dici^ — £43 — 

4 

Bovg 6 MoXo%%(5v 3 * inl %wv etg TtoXXa diaiQov- 
pbw nQayftata* ol yaQ MoXcmdi %ovg fioag iv %atg 
ioQtaTg eig noXXa (fihefivov. 

Bovg inkprj *• inl %tav i^aUpvrjg oiomwvrwv* %o 
y&Q ccQyvQtov ftovv el%e %<2y ^Ad-rjvaltav* 61 ovv dwQodo— 
xoifievoi itiia)7to)v. 

Bovg vno ^vyov* inl %<5v po%dovv%tav aeL 

Bovv ini yXd%%r)g tpiqei 5 * im %wv fir) dwa— 
p&w naffirjaia&G&ai' aQfto^ei dk erd TwmQrjTOQiw xutv 
hx^avovtm voftioftara, wibq %ov (4t) xarrjyoQijaat tiva, 
clla oiamrjoau 

Bovg kfidofitog •• nef4fta%a, x&Qara e%m xara ftl- 
\irpw tijg 7tQunoq>aovg aehfjvrjg. ixdXow 8i aino ftow, 
nQO&i&h*eg xal %ov kfidoftov, o%i ini 2| %a%g oeXrjvatg 7 ittio* pro c»ei. Eurip. Alc 573. 

**tioe nqogSdxa ft* 'Srav &dvu>. 

Jnlian. Caes. p. 307* C. ixtiat 

i*Zhk. Misopag. p. 359* B. 

tntidtj naod tov ixeioe fiaatXea 

TT^wroy dtpCtetTo. p. 360* A. er^d- 

yqr ixeioe. Long. Pastoral. roi$ 

l**r ovv &eoi$ ixtiat naotaxttia- 

no ro avftndatov , vbi Villois. 

P. 238. 

5) Apott. Cent. V. 67- 

4) Apost. Cent. V. 68. The- 

°gn. 813. 

Bovf ftod hit yXtSoaijg xoaTnotp 

no6% la£ intfiaivtov 

"IvZ* 1 xorrilXrtv, xainto int- 

ardfttvov. 

Ewtath. Gpusc. p. 168* 1- 28- 

«*• TafeL *j*XXd ravra fitv , ** 

*r vot o* £xro; , -*a\ St 9 wv , ov 

fovov fiovg in\ yJWrrfl, toOto 

v*l to oxurjuua Tov uoyet XttXtiv^ 

«*; «aV rtg thj 'ftovyxtoatrog , aXXd 

M « itto? o\at\ xoft Xdxxto Svg- 

XPiorovftfrou SSarog tnActtro. 

CWm. Strom. V. •&. p. 661« 

^«< toV X>Xvjutiov xara&eQXo-ftt- rar exanrovx** *^f* y > ^ 01 "* A 10 * 
7r«<rrov Ta/uteiov eni yXuiooq; y % 
nottjTtxtf tftjoiv. *0 Tt jilaxvXog* 
dXX* tart xdfifl xXtls tnl yXtSo- 
oji tpvXal. Gfr. Blomf. ad Aesch. 
Ag. 35« Bovis typum num- 
mis Atticis impressum cum fa- 
bulam esse demonstniverit Eck- 
hel Doctr. Numm. T. II. p. 207*» 
de boja, i. e. yXtaTrontSfi «ive 
camo cogitavit Lobek Aglaoph. 
L, p. 36» 

5) Apost. Cent. V. 74« ^a- 
car. fiovg tn\ yXtSaatj' inl twy 
/irj Swafitvtav ix StaqoSoxiag, na§- 
QqotdZeofrat. 

6) Apost. Cent. V. 76* Ma- 

car. ini t&v dvata^tJTtav" ol ydf 
nt'vtjTtg "ivY \4d-tjvaitav £g ae\ 
Movrtg kftxfjvxa, Tt^oyJaror, vv, 
alya, oovtv . fioO* , X*t va * ^flSo— 
fiov tnt&vov n^ftfta T£Todyi**ov' 
InetSrj roivw evaCofrtjTov iSoxti 
to {caey, tntaxdnrovrtg vauf dvo- 
r t rov4 ixdXovv fiovv HfiSof*»*: 

7) Godd. rijs oeXqvrjs. — i44 — 

iftafrveto ovrog eftdofiog, cog Ev&vxXr)g iv % Jkaldnri* 
taxTBrav dk irtl tcov ixyav dvaia&rjvcov* oi de cpaotv sfido- 
ftov ftoyv, ori ol nevrjieg eifvov eftxpvxcc Ǥ, 7tQofi(xtw\ 
w, alya, oqviv 9 nereivov, %?jv(x 9 xal eftdoftov flovv. 

Bovg 8 ev&a tov fiooxov acprjQe&q , ivrav&a ik&ovtia 
odvqexai fivxrjd-ftcji awTQocpto %6 ndd-og' xal (toeg fimot, 
imo £vyov ievai &kXovreg, ol ftev ftetdtcootv 9 , oi de iitl 
rioda avaxwQOvoiv* %mtog de aQa xai orav dxovojj tyah- 
kicov xQckov jcal xaXivov mimov, xai TtQOOTeQvidia #«a- 
tirftai, g>QtfiaTTerai ivrav&a, xai rag bnXag oxtQtm im- 
xQorel xai iv&ovotcp' povg x ° d' tjv xarauir] (fovttQrflwt, 
eOTi de Qcoov, itifmQarak xai Qyyvvftevog, ditolXvrai oi 
xma ftaxQov ". 

Bovg elg dftrjTov 12 ' Jm.Tiov in cocpeXeia xa- 
fivovrcw' TLzoXeftaico Tcjf devreQip, cpaoivf i£ ^lvdcov x£Q<x$ 
exoftio&rj, xai TQelg dptcpoQiag ixcoQtjaev* Ovrog aQa (lovs 
ijv-, cog ixttecpvxevat oi Trjlixovrov xeqag. / 

Bovg iv avlico yeQwv l3# inl twv di doikemw 
r)avx<x£ovTcov. 8) Apost Cent V. 76« ex 
Aelian. H. A. VI. 10. - 

9) Humani affectus ad ani 
malia transferuntur : Long. Pa- 
storal. p. 55* Villpis. oxiqtiZvto 
(8C. 7i()dfiaTa) xa\ pXtjxvifieva, 
xa). o/uota %a£(>ovoiV) ubi vide 
editorem. 

10) Aelian. VI. 34. Mosc. 

/*ou/3(tqaTiv. 

11) Codd. pir.ooy. Confusio 
non infrequens. Paus. I. 23. 4« 
ov fitjv ovSe MaXtevai najQejueive 
/ueXeTq t&y To'£ft>y, Soxta Se ovTe 
TiqdTtQOY enCoTaa9-ai otpag , Ttfnv 
fj cbiXoxTiJTtjv , navoaa&aC Te ov 
Siv /uaxQou. Riccard. /uixqov. 
Joseph. b. j. II. 17. 6. xat ToXq 
XQtjftaoiv avTog ovx elg /uiXQa 
xarcxMTO. Par. 1425« elg fia- \ xqav xaTexQijoaro. Liban. Pro* 
gymn. p. 885- Reislt. ndoa; y^ 
Srj /uixqiov %etQag vn eQtfiaXkv q 
ne^l TavTa Tf'xvq. lleUlu f« p- 
xqov. Camerar. /uax^fp. Bast in 
epimetro ad epist. criL in ed. 
Lips. Pluti Hemst. p. XXV. 
Sq/utovQytov. Cfr. Jacobs. ad 
Acbill. Tat. p. 628. Rbisson. ad 
Philostr. p. 361. ad Nicet L 
182. III. 179. VI. 297- ad Anecd. 
Voi. H p. 450. Trendelenb. ad 
Aristopb. Ran. 55. Doryill. ad 
Cbar. p. 595* 

12) Apost. Cent. V. 11 > Q uae 
de cornu ad Ptolemaeum p er * 
lato referuntur, sumta sunt ei 
Aeliano H. A. III. 34. 
. l3).Appst..Centf V. 78- * 
car. fious ivaMws' i-r* wr "» — 145 — t A» Bovg l4 &7ti aioQtp' inl tcov qdvna&ovvrtov. 
BovdoQcp vofiicp * 5 * inl Tcov^d^icov deQeod-ai, wg w (iotg. 

Boitoriog voftog l6# inl tcov rdg aQxag fitv r d Q£— 
paiwg i%6vTtov 9 av&ig de ocpodQcog imyivofievcov. 

« 

BozQvg x7 TtQog poTQvv nenaiveTai' inl twv 
i$ioow&ai qnXoweixovvrcov. 

BoicoTiog vg **' inl tcov dnaidevrcov' elg tovto 
yap ioxtmTOVTO ol BoicoToi ' r) x9 de naQ0i(.da ivrev&ev. 
Yarag zdvog ft&QpaQOV aQxcnov xarcpxrjOav Tr]v Boicoriav' 
ix ftETctyoQag 3e tov dvo/LiaTog dvrl tov e 'Yavrag Xeyeiv 
t? txaleoav, ojare xal ToTg vOTeQov diadod-fjvai ke^iv inl 
tw Boicorcov' xal Xomlv voniod-rjvai Sid Tr]v noklr)v 
doyiay xal dyQOixiav ovrtog il; aQX<xiov avrovg xexkr]— 
titoi* * xolg de fiovlofievovg elg dnaidevaiav 21 tfxoi- 
ftiw nvdg tovto leyeiv' Boitoria vg. 

BovXeiag *' a dixd^ev' inl tcov Tag xQiaeig vneQ- 
i$en&mv del SixaOTtov. ftotv XQtjoiptvdrrtor. Bavg Iv 
T V *vUuo xaraXelno/uai de iis 
«ici, qni suis cari esse desie- 
^t, notat Villois. ad Long. 
?• 276. 

14) Apost. Cent. V. 79- 

15) Apost. Cent. V. 69* 

16) Apost. Cent. V: 70. Ma- 
ca r. } n i T £ y T £ ? aqxag M iV *1Q*~ 
/«Ji/FTwyj voTffiov 6*e eniTeivdv- 

17) Apost. Cent. V. 72. Laur. 

18) Apost. Cent. V. 80. Ma- 

™« BouarCa vg, eni rtav avat- 

jfyW xo f t faat&etjTwv. Pind. 

»*• 151« yviovaC r* MrieiT*. aQxaiov oveiSog ZXateoiv Xdyoig 
el qiei/yojuev , Boaaxtav vv. 

19) Mosc. ol 6*e ttuq. Mox 6*h 
post ex /uerayoQag uterqne Cod. 
om* 

20) Mosc. xaXeTo9at. Supra- 
scriptum xe*;.^<rfa<. Matth. Ita 
Apost. et Laur. 

21) Mosc. anaioiav. 

22) Apost. Cent. V. 75. Mosc. 
om. Consentit Macar. : nisi 
quod habet BovXCag. Ludus hic 
in nominibus fingendis non est 
infrcquens : habuimus supra 
*Axeolag luoatTO. Apud Macar. 
est prov.. Seira t« deiru* *w«- 
rwy ofpddfta xafo?ru>v , to Sh «r*- 

19 — 146 — 

Bovg iv noXei ^ 3 ' inl tuiv &av(iaC,oiiivujv. Avok$ 
yaQ iv dxQonokei (low dve&qxev. 

1 Bocultia alviyfiata* 4 * inltwvdawetuiv' Bouo- 
tjJ yaQ rj 2fyty$. 

^ Boq(Hoqo) 2S vScoq XafXTtQov /tialvcov ovitotf 
evQrjOeig notov m inl tuiv ta xdXXtata fiiyvvmav %<&$ 
aloxloroig. 

Bocov a6 uita ex^te* inl twv fitj awibtuw* *At- 
tayoQag yaQ dvayivddxcov naQa BouotoXg to tijg Qr r 
fiatSog yQafifxa^ inel qvdelg ineor/fiaiveto , xkelaag %h 
pifiMov, elxvtcog, ecpTj, xaketa&e Boiurtol, (lo&v yaq umt 
exete. 

To ft fietd tov q. 

BQaaldag a7 fiev dvrJQ dya&og, a dk Aati- 
ialficov nokltog e'x^t zrjvu) xdjtQOvqg* inl ™ v 
iavtovg plofievcov xQeiaaovg elvav tcov dkkcov. 

Boccotecov ovg a8 ' inl tcov dvaiadiftwv. 

BQaxei 29 koyu) d& nokkd nQogxeitdt ooq>d. Xttov' Sttva ra Sttva xa\ Stt- 
rdrtQCt ^fttviov. 

23) Apost. Cent. V. 85. 

24) Apost. Cent. V. 81. Ma- 
ear. ln\ twk dovvtrtov, ix /ue- 

TatpoQag rtjg SZrptyydg. 

25) Apost. Cent. V. 83^ Ma- 

ear. /5oQ/3oQfp #' vStOQ Xa/unQOV 
Xaftfidvtov ou7ro&* tVQtjotjg noTov. 
En\ Ttov ra xaXa fjttyvvvTtov roig 
ftiff^iarotf. Verba haec Aeschyli 
Eumenid. 680. ad immutationes 
in Areopago constituendo ab 
Ephialte intentatas apte relata 
a Doderlino (in Progr. Erlang. 
MDCCCXX.) colorem ferre vi- 
dentur Py thagoreum , collata 
Lysidis epistola ad Hipparchum apud Jarobl. Vita Pythagorae 
p. 75« lyxiQvam yttQ ijlteai u- 
TOQay/utvotg xa\ -froXtQoig $t*~ 
Qtjjuara xa\ Xdytog &titog' xa£«- 

TTtQ tX Ttg tlg <PQtCCQ fia&v ftof 

/Soqov nlrJQtq ey/tot xafraQOV *«* 
StetStg tiStoQ * t 6v rt y«Q fidf 
/Soqov avtraQa%t xa\ ro vSif 
ijtpdvtotv. 

26) Apost. Cent. V. 82* 

27) Apost. Cent. V. 86. Codd. 
Ttjvov xitnQovag. Vide infra Apo- 
phthegmata. 

28) Apost. Cent V. 89« Codi 
fiQtJTtto.v ovg. 

29) Stob. T. 35. 4* ^»*- 

xXqg *AXtJTr(. — 147 — 

Bqcixv ** *ot ad&wg chd Qog, ctkXd noixiXlav- nQa- 
idSw. 

Btoloig ccQOVQav ** inl ztav zotg- /tuxQolg x«pe- 

tflnbw %ovg fteydXovg. 

Bwftal; 3a el xal ficaftoloxog 9 ovzog dnb tiav 
(kopwv nqhr 33 xczQnto&ijyai dtQtov' zdoosxai Si inl zt&r 
Hulaxt&fteviov. ^nooe ETMA TA. 

B l a v % o g. 

Btag* 6 Tevza t uldov IlQtrprevg eln&, /naxaQtog ioztv 
onXovztov, xal cov im&vftet dnolavtov, 6 3i i*r) int&v— 
pw fiaxaQicoreQog. 

*0 avzbg elne 2 , dtl zbv dya&bv avdQa /uejuvTJo&ai 
yh %w yeyevrjftevcov, nQcczzetv de zd iveoztoza, neQi de\ 
tw tJteAXovztov datpaM&od-ai. 

'0 avzbg iQwzy&elg, zlg aQtozog av/ipovlog, etprj, 6 

KUQ&g. 

* l O avzbg eleye, ipvxrjg fieyag %ak<,v6g^iazw 6 vovg. 
avzbg etne, xQoziozr/v eivsxv drjfnoxQccziav , iv % 
nmsg cog zvqccwov tpofiovvzat, zbv vo/nov. 
*0 avzbg 3 etprj, oi dya&dt evandzr/zot. 30) Stob. T. £4. 6. Laur. 

om. 

31) Apost. Cent. V. 88* Laur. 
aadit post ptydlovg ' in\ riov ra 
*«lhora /utyvvvrtov rolg aloxC- 

52) Apost. Cent. V. 87. 

33) n^Cv Mpsc. om. Macar. 
addit: Bovrog ntot<potra' 
w * *W €vrj9<ay xa\ naxvrdrutv. 
— BovXtjntral rtg uallov 
1 ovvqoerat' tnt r<av nooat- 
pvpiviay /ukv dSixtjoat, ov Sv- 
**&w Si. — Bovg ln\ <pd- rvr/v' in\ rwv in\ tit ovvij&y 
xat rjStara dtpixvov/uevtav. (Od. 1. 
410. Philostr. Im. II. 1Q. ro 
Sh xvQttSrarov rrjg oxr/vrjg *Jtya- 
fiifivtav k*x si > xsC/utvog ovx tr 
neSCotg To<a'ixolg — uii* iv fitt- 
oaxCotg xa\ yvvaCoig, fiovg en\ 
tparvfi rovri yaq ro jitra rovg 
ndvov; re xa\ ro iv StCnvot.) 

1) Laur. BCag elnev 6 Ttv- 
ra/uCSov ' paxdoiog CtC. 

2) Laur. om. 

S) Stob. T. $7> 36. Laur. 
om. 

19 * 148 — € - avrog 4 &avaTca rtvd xarachxd^iov, iddxQvad 
etTZovrog de Ttvog, xl nad-cov avzog xaradtxd^cov xhxied 
elnev, otl dvayxatov iart txj jufo tpvoei to avfinaSi 
drzodovvat, Tcp de vopcg tt)v tpijcpov. 

*0 aivog 5 ovftTzlecov Tzore doefteot, /«/mjojwew^ rn 
vrjog, xdxeivcov &eovg imxalovftevcov , OtyaTS, ecprj, m 
dia^covrat v/uag ivO-ade Tzkeovrag. \ 

*0 avrog rovg ahovftevovg 6 naqd tcov &ecov tpQ&ai 
dya&dg, xal (at) eavrovg Ttatdevovrag, dvato&rjrovg etpa-\ 
cxev elvat, ovre yaQ £coyQacpov evxofdevov & v <**' *otg #«- 
otg dovvai avrcp yQa(ifir)v xal evxQOtav XafieXv, av ftt 
fid&fl 7 tt)v Texyyv, ovre /.tovotxov yeveod-at ntn cty 
evexev evx%S 9 *l /**} vd ftovotxd (.idd-oi, tov o*£' avvof 
tqotzov ovd^ av tpQovipov Tiva yeveo&at evxoftevov, el $ 

TOVTCOV TTp ftd&TjOlV idftot. 

l O avTog 8 iQcorrj&elg, tL dvoxeQeg, tt)v im to %uqWi\ 
ey^, (.teTa^oXifv evyevcog vneveyxeXv. 

*0 avrbg ekeyev, oi nkeXoTOt av9-Qcorzot xaxoi 
Xqt) tzqcotov avrov ift^Xexpavra TZQazTetv, el fitv 
xalog cpaivrj, xaXd izoieXv, ei de aioxQog, to Trjg tpvoeio; 
ikltneg dtOQ&ov. 

'Aoxet xaXoxdya&tav. BQadecog iyx^Qet, o S <*v 
i<Q^rj 9 diapefiatov. Mioet to taxv kaketv. Mr) evrjfys 
to&t, titjze xaxorj&rig. ^AtpQOOvvqv f.tr) TZQoadexov. <Ztyo- 
vrjotv dydjza. Havrcne Xeye, cog eiol &eoL Noet 10 
TZQaTTOfteyov. "Axove rzolkd. AaXet xatQta. Tlevrjg wv 
TtXovototg ftr) intxifta, r)v ftr) fieya cocpekfjg. *Ava 't LOV iivdQa iir) inaivef, dtd tzXovtov. Heioag hafie; KxrfiM 
iv (.tev vetrvrrt evTZQai-iav, iv de tcTi yrjQa Oocplar. "£?«» 4) Stob. T. 46. G7» 

5) piog. Laert. I. segm. 86» 

6) Mosc. alrtioutvovg. x 

7) Mosc. Sv f*}) juelt>tj. Laur. 

tl in) t udSoi. 8) Hoc et sqq. usque ad So- 
'£>l )))(■ juovtav Laurentiano &• 
hentur: nonnulla haliet Diog- 
I^aert, segin. 86* 88* — 149 — 

fyycp ftvrjjur/v, xaiQ$ evXdfieiav, nXotTCp SetXiav, Xoycp 
netd-co, aiyfj xoo/aov, yvco^trj avdQeiav, nqa^u dwaoreiav, 
do^rj tffefiofvlav. 

*0 avrog drvxrj elvai ecprj tov atv%iav ftij cpiQovra. 

l O avrog 9 eQtoT7}&elg , tl av elrj tvjv xazd fiiov acpo— 
ftov, elrzev, OQ&r) ovveidrjoig. 

'O avrog, inixaXovftevov tivbg tov 9-avaxov ini tz— 
xvcav ancoXeiq, eqrj, tL avrov xaXeXg, av&Qcone, og xav pir) 
xakioflg, rjgei. 

c O avrog iQcorrjd-eig, itoXog zcov &avcau)v xaxog, ecprj, 
6 dno tcov vqficov inayofievog 10 . 

* JSiag iveSQev&elg ino ^IcpixQaTOvg tov *A9rjvalojv 
GTQaT7ffov xal eQonco/iievog ino tcov .otqotuotcov, tI del 
noietVj %i aXXo, ecprj, r) ipag ftev aco&o&ai, ifie de pui— 
XOfievov ano&aveiv. 

B L co v o g . 

Bicov lx o BoQeiod-evUrjg eXeye xarayeXdotovg elvat 
Tovg O7zovddt>ovrag neql tov nXovrov, ov tvx 7 ! P& naq— 
*Xei, aveXev&eQia d£ qvXaTTei, XQyOTOTrjg de dqaiQelrai. 

* c O avtog nQog tov Qeoyviv Xeyovra* 

Jlag yaQ avrjQ nevirj dedfirjfdvog, ovre %i elneXv 
Ovr* €Q±ai dvvarai, yXcoooa de oi 6e\3eTai 9 

-ic3p ov nevrjg cov, eqrj, cpXvccQeXg Tooavra xal xaTado— 
hoxeXg r)fiwv. 

l O avTog " eleyev, cooneQ %d qavXa tcov ftaXavricov, 
xav (trjdevdg rj a^ia, tooovtov l3 elolv a%ia, OOov iv 
lavToig to vdftiofia exovoiv, ovtco xai tcov nXovoicov Tovg 
ovdevog a£iovg xaQnovo&ai Tag d^iag cov xexrrjvrac. 9) Stob. T. 24. 11. 

10) Sequitur in impr. X) av- 

T <>5, Sfcqv vTitQ rivog Xtiag* idem 

quod supra inter prow. Biav- to$ Tsvrafitdov JlQtqvetas iixtj 
relatum est. 

11) Stob. T. 93. 34* 

12) Stob. T. 91- 32. 

15) Codd. et ixnpr. too-gvt*v. — 160 — 

c O avtog ttpi ** r td jjQTjftceta Tolg rtoXXoTg rj vi 
ov tiedwQrjtai, aXXd dsddvetxev^ 

* c O avrog eXeyev, jJ Tv%q SajxeQ noirjTQta,. m p 
7tQwtoXoyov, orS de ioreQoXoyov TteQiti&rjoi TtQooom 
xal irtk ftev /iaoiXitog, oti de aXrrtov. 

c O airog xS idwv %tva g>&oveQOv otpodQa xsxvtpm 
elnev, r) TOtrttp ftiya xaxov> ovftpiftrjxev, ,r) aXXq? jueyd 
dya&ov. v ' 

* l & amog eXeye, del *or aQXOvra navoftevov wj$ 
<*QX*]S ftij TtlovoicjteQOv, dXX* evdo^oreQOv yeyovevai l6 . ' 

B o i lq t o g+ 

Bouorog evtvfttiv -d-rjoavQtji ftera e(t8ofjtr]xovra ntj t 
irtaQag to axiXog dnsftaxabos xal nuQfjk&ev, <£g ovxm 
ovdev ovra nQog avtov. 

Bouotojv * 7 evioi Tovg %Qeog ovx aTtodidovtag elg 
ayoQav ayovteg xafrijod-at, xeXevovaiv eita xotptvov- im- 
fiaXXovaiv avrtji • og (T av xotpivtod-fj, drtftog ylyverat, ' <Jo- 
xel d& tovto xai 6 EuQimdov TtcctriQ Tteizov&ivat, jBotw- 
Tt)g mv to yivog. 

BQewog l8 6 TaXaxtZv paoiXevg XeyXcrttov Tr)v *Adw 
eig v Etpeaov rjX$e, xal OTQaroTtedevodftevog neQiifteve tov 
noXiftov Tr)v 7iQ0&eoftlav m TtaQ&ivog di Ttg TtZv imojj- 
fttav, ovofia Jq/Ltovlxjjy eig im&vftlav iftTteaovaa thv 
(faQpaQov, TtQoddoeiv airttjj ttjv "Etpeoov iitia%s%o, idv fii~ 
o&ov Xdpi] tc\ ipiXXux xal Tovg OQftovg* o ds BQivvog 
degdftevog avrrjv eig Tortov toQiOftivov ijyaye Tovg vrto- . i&) Stob. T. io5. 56- 

15) Stob. T. 3». 50. Cfr. 
Diog. Laert. IV. segm. 51. qui 
reliqua apophthegmata non ha- 
bet. Laur. ad Biantem refert, 
Georgidae Gnomologium apud 
Boisson. Anccd. I. p. 26* ad 
Diagoram. 16) In impressis sequuntur: 

ix xtay Bttavoq /Sovxoltxwr l) t« 
Molaai ror eQtara, 2) d fteyala 
/uoi Kuttqk;, $y tartFQf rai af>*~ 
ra$, 4) ISevrai tn xwqo;. 

17) Recepi exLaur. et impr. 

18) Est in impr. et in Laur. — 151 — mayfi&vovg, xal rtQoahagev avroig tov %(rvo&v f %oov 
u%w xoafiov %aQiVj fidlkeiv eig ttjv rtjg tptlaQyvQOv 
tbkioV Ttotrjadvrcjv Sk avrciv ro naQayyek&ev , q JrjfAO— 
vlxrj mo rijg daipddag %ov (tallofikvov xQvaiov ^taoa 
me%cja&rj. 

,* Bqaaidov. 

BgaaiSag l9 iv ftdxf} dcd tijg danidog axovtiotolg 
m %o >S6qv tov TQccv/ncciog ebcvoag avttji Tovttp %6v no- 
Ufiiov dnexretvev* ineQcorrj&elg di, niag hQto&rj, TtQO- 
iovarjg fie %rjg donidog, elnev. 

l Oav%og iv lo%do^ ovM.apu>v ftvv xal drjx&elg d<pr r 
xfv, eha TtQog %ovg naQOvrag, ovdev ovrto, eyrj, Ofii- 
xgov itniv, o fir) ou>$e%ai Tolftciv dftvvea&at %ovg int~ 
XUQovvrag. *Enel de aweprj netieiV avrov, Hev&eQOvrt* 
tovg inl QQqxrjg ^Ellr^vag, oi de nefiydhteg ig Aaxe- 
ioifttna nQ&opeig %fj ftrjTQt nQoarjl&ov avtov !^#te«- 
vidfi, nQufoov fiev rJQtoTrjaev, ei xaxtHg 6 *AQpn<*$ ank— 
&aviv' iyxcofua^ovrtov de Ttov Oqqxcjv atrtov xai *>eyov— 
%<av, tag ovdeig dllog eorat %oiov%og x dyvoeiTe, elnev, 
£nw, BQaoidag fth yaQ r)v dvrJQ dya&og, d de Aaxe— 
dalfuav nolltog e'xet %r]vov xaQ^ovag. 

» * BeQevixrjg nkoxafiog 20 . 

BeQevixr t yxrvr) %ig r)v %ov iv ^AXe%av$Qei(jf IhoXe— 
pttdov %ov EveQyhov xalovftevov. Tov ovv dvdQog avrrjg 
JlxoUftaiov ov%og iv noUftotg, r^aro, ort ei vnoorQe— 
ipsfarQCJTog, tcjv nloxdfttov %tov eavrrjg anoxaQfta ava— 
drfiu dvdd-rjfta iv %tji ieQtji, xal dve&rjxev r) BeQevixrj. 
Kbvw ovv %ig aOTQOvoftog r)v inl ttHv avrfjg xqovwv, xal 
xqoq xoXaxeiav avrrg tprjaiv, ort oi &eoi tov nXoxaftov qoi titulum habet : 'loToqta Bniv- 1*9) Sumta sunt haec ex Plut. 
Apophth. Lacon. 
20) Impr/n X 6/xaxoq. 


— 152 — 

tovtov iv aotQOvg avi&qxav, xal vvv iorl tig fioTQVoei— 
dr)g a * &eoig aoreQurv iv %($ ovqovuj 3 o xaXovot, nXoxafxov 
BeQevixrjg. 

naqado^ov M . ' 

Booxog Tig eftooxe nQ&para elg oQog 9 xal avafiera^v 
tov oQovg ixeivov r)v %aog 9 6 evQkd-rj nQurcov ano evog 
%dv nQopaztov" I8u)v de tovto 6 ftooxog, orz naQa tpvaiv 
XaXel to rtQoparov, naQaxvyjag airzog ixeioe, tJq^oto xal 
avzog XaXetv OTi%unv nXoxag xal exeqa i^aloia ' idovzeg 
de tovtov Tiveg tuIv avd-Qumurv otI%wv nXoxag Xeyovra f 
7}QtA>Twv avrov, nuig aQa TOtavra XaXeV 6 d£ elnev, orz 
elg to OQog 9 iv uj eftooxov r« nQofiara, ixeXoe (lefiaS-r^xa 
ano %aovg Tivog* axovoavreg di oi iy%u)Qtoz, exxioav 
ixeioe vaov tu) ^AnoXXum, iv uj xal TQinoda %aXxovv ^ 3 
eorqoav, 8ta to %Qao&az avru) Ttj ftavreia" OTr]oavreg 
avu)9-ev tov %aXxov ywatxa naQ&evov, iva avaxQovrj au— 
tov xal i£ avrov Tovg %QrjO(iOvg 8k%u)vrai. / 

Bax%etog iori novg ovyxeifitevog ix pQa%eiag v xal dvo 

fiaxQuiv olov vor^tujv* ixXrjd-Tj 8e ($ax%etog, iitetSr) 

ol VJXVOt %&v difrvQaftftoTzoiciv TZQOg Jtovvoov ix TOIOVTOV 
(iItqov u)g inl to nXetOTOV iXiyovzo* X&yerat, 8h fiaxxetog 
anC Tuiv (tax%uiv Tuiv enoftevcov rcp dtovvou}* Si&vQafiftoi 
8h vftvot Xeyovrat, ort iv di&vQcp Hvtquj Ttjg Rvoorfi 
itQacprj 6 Jtovvoog* ofrev xal naXtfipax%etog 6 tovtu) 

ivavriog, ovyxeifievog ix 8vo ftaxQtov xal pQaxeiag 

V olov c 'HjcpaiOTOQ. 

*<d Q X V v o v y OTOi%eiov. £ 

To y gieTa tov a. 
TaXa x OQvl&wv' inl tlov Xiav ev8atfiovovvratv 21) Cod. fioT()voeiSu>;. 

22) Hoc et sq. ex Laur. recepi. 23) Cod. ^aixjy. 

1) Apost. Cent. V. 90. Ari- — 153 — 

nal itavta xexrq/uevtov' tav yaQ 2dftov ol MXovreg iitw— 
nlv xal tov v A^taow tovto iXeyov; aXXot di irii %wv 
OTzavtwv. 

rdXa a TQ&pet vr]ma, rtatda <T e/iicpQOva 
TaXa maivet oo)q)Qoovvrj xa&djteQ. 

TaXaxTog q>votoXoyia. K 

To ptev aifia TtQortoyovov iv avd-Qwmp evQtoxerat , o 
3rj nveg ovolav. elrtelv tpvjpjg TeToXf^rxaot* tovto dr) to 
atiua qnmxjj TQeuoftevov Ttevjet, xvrjodorg Ttjg ftrjTQog, 
(fikoGTOQytrt GVftrtaireZ il-avd-et xal yrjQaoxet TiQog to 
utfopov tov natdiov, xal eOTt ptev Tr)g oaQxog vyQOTeQOv 
10 aifta, otov vyQa Tig ovda Occq!;, tov de allftarog vo— 
GufitoTeQOv to ydXa xal XeitTOfieQeoTeQoV ene yaQ to 
imXOQrjyovftevov aJfta Ttjf infiQvtp, xal did ptrjtQt^ov 
ntjoreQov iori Tte^tTtoptevov 6ftq>aXov, etTe av to xaTaf.tr— 
nov avro, dnoxXetG&ev Ttjg olxeiag tpoQag, xard q>votxr)v 
waxvoiv xioQeiv xeXeverat TtQog tov navTQoq^ov xal yeve— 
oiovQyov &eov irit Tovg tpleyftaivovrag indr ftaOTOvg, xal 
vno nveiftaTog dXXoiovftevov &eQftQv, Ttofretvr) dxevd^e— 
wi t$ vrptiq TQoq>r), alfta to fteTafidXXov ioTt' fidXiOTa 
TfQQ ndvtwv fteXaiv jiiaGTol ovjitTtad-etg ftrjTQa. *Ertav ovv 
xorra Tovg Toxovg ditoxo7tr)v Xdfirj to dyyetov, dt ou 
n$os to iftfiQvov to atfta iqeQeTO, juvotg ftev yiverat tov 
flopov, %r)v de 0Qftr]v irii Tovg paoTOvg to alfia Xaftfia— 
«*, xal TtoXXrjg Ttjg imtpoQag yevoftevrg dtareivovrat , xal 
HtoafidXXei %6 atfta elg ydXa 4 , dvaXoycog tjj irit Tijg «toph. Av. 752. evSaijLioviar, 
fiby, tlotjvtjv , vtdTTjTa, ytlwra, 
ZOQot;, &aXias , ydXa i" oqvt- 

*w, ubi Interpp. 

2) Nusquam versus hos inveni. 

3) Ex Clement. Alexandr. 
Paedagog. Lib. I. cap. 6« p. 121« 
Matth. Laur. non habet. 4) Cfr. Plut. Aerarl. Paul. 

C. 14' xa&dneo ydo ol /iaoxot 
rtav yvvaixuiv ov% ta;7TfQ ay- 
ytia 7rXtjosig flaiv tntoQeovTOS 
erot/uov ydXaxrog , dXXa jutia- 
fidXXovrtg rrjv Tqoytjv ev avrolg 
l^ydtovrai yuXa xat Sttjxtouaiv' 
ovTtog ol neqtipvxjoi xai Ttida- 

20 r- 154 Ifacciaeiog elg nvov zov atfiazog pezafioAjj: dize dv ano 
zoiv iv (laozolg naQaxetftevojv cpXefiuiv, ,dva<j%Oftov(iivm 
xaza zdg Stazdoetg zijg xvr)oeojg, %6 al(ta (xeza%yizai dg 
zag tpvotxdg %ojv ftaozdiv or^Qayyag Sm zovzo de dvaxiQ- 
vafievov zo dno zojv yetzvtovotov xazane/moftevov aQZTj- 
qiojv nvevfta, ftevovorjg e%t %r t g vnoxetftkvrjg axeqalov tov 
aifiazog ovoiag ixxvfiatvoftevov Xevxaivezat, xccl zfj %ot- 
uvTjfi dvaxonfj xaz* igacpQtOftov ftezaftdXXezat, 7taQanh\- 
otov zt nenov&og zfj &aXdzzf], rp dr) xazd %dg ixpokag 
%<ov Ttvevfidxojv , pi notrjtai cpaotv dntmzvetv dXog djyrp' 
nXrjv dXXd al/tia eyet %r)v ovoiav. Tovzio %<$ %Q07toj nd 
ol nozafioi {iodtp tpeQOfievoi, zfj iftneQLXrjipet zov neqi- 
xe%vfiivov aeQog gatvoftevot, d<pQOv ftvQftvQOvot' xal to 
ivozofttov 6 r)ftiv vyQov %<$ nvevftazt ixXevxaivezat* %k 
ow rj anoxXrjQcootg , ftr) ov%t xal %6 alpta iiu %6 yw- 
zeivozcczov xal Xevxo%a%ov vno zov nvev(tazog %Qe7te- 
o&at OftoXoyetv; ndo%et de 7 %r)v pteza(loXr)v xaza noi- 
ozr/va ov xa% y ovoiav' dfteXet yoZv ov %QO<pt(tojz£()Ov 
aXXo %t, ovdi ftr)v yXvxvteQOV, dXX* ovde XevxozeQW 
evQOtg av yaXaxzog* ndvtrj d£ eotxe zovzo zfj nvevftanrfi 
tQOtffi" yXvxeia (ih> 3td %r)v %aQty vnaQ%ovoa, zQOCpifiog 
de, <og £<or), Xevxr) dh cog rjftiQa Xqlozov* xccl %6 aljia 
Xqlozov 7te<paveQ<a%at <og yaXa. — Ov ftr/v 8 aXXa xctt 
ix zojv notftvitov k'x %e zojv povxoXicov e%eozt fia$e7v, <k 
i£ a r iftcczog ydXa xazd (lezapoXrv yivezat* zd yaQ £w« 
%av%a %ov eiovg xa%d %r)v ojqccv, 'r)v eaQ xaXov(tev vygo- 
zeQOv %ov neQti%ov%og yeyovozog, dXXd xat zijg ncag xai 
%cov vo/uojv evxvXcov, %6 %rjvtxdde ovoojv xal ivixfAOJV, &- 
(tcczog ni(tnXazat nQOzeQov, oig ix %r)g dtcczdaewg %Sa KvStiS T07TOI T//J yV5 vStOQ /4ty 

evx l/ov0< xaXv7tTOfttYOV etc 

5) Apogr. Dresd. ovqayyag. 

6) Apogr. Dresd. tvoTu/nov. 

7) Apogr. Dresd. nullo prae- gresso interrogationis signo: 
ndoxttv rqt /utrafi. 

8) Haec longo a prioribus in- 
tervallo sejuncfa loguntur p* 
127. M- -rf 16» — 

<pU(MSr xvQtov/iivcov v&v ayyeUov deixwrat* ix dl %ov 
tSftarog davjtXeoreQOv yzlxai %o yaX/a" &&Q0VQ cf efinCcXtv 
ino tov xaifiarog ovyxatoftevov xal avagtjQatvoftevov, 
lorqoi zvjv (leTafiolipr to alfta xai Tavrrj eXctTTOV afiiX— 
yonai. 

raXij TaQTrjola 9 ' tog fieyaXm ixet ytvofievw. 

raXfj x i tw v l0 * avTij inl tcov adlxtav Taooerat, 
xal juydev cxvtivrcoV oftoia iorl tt\ ov TCQknei yaXfj xqo— 
xmog. — Oaal Tijv yaXfjv xal tov aiXovQoy navra, ooa 
ivmdt} iarlj fttoetv* Tavrrj xov xal %b ocpheQOv neQio^ 
0(Ofta xl dq>tevai, nQoreQOv (Io&qov OQv§avrag 9 Iva atpavt- 
otootv avro 9 Tijg yqg intfiaXovreg' eori di o ftty a§Qip 
XayvioraTog 9 6 de &r)Xvg cptXorexvog* cpevyei dh Tyv nQOg 
Q$eva oftiXiav* acpitjOt yaQ^ tov &oqov d-eQftorarov tc 
xal TZQoaeoixora nvQt, xal xaiei Tijg d-qXeiag to ccq&qov* 
uitog ovv 6 ccqqtjv tovtOj %a xotvd ($Qeg>rj diaxQfoai* tj 
ii naidiov heQcov nod-co eavrtjv naQexet, ovveX$etv. 

raXij OTeaQ "* inl tcov otg x^qovgiv TatT* Xaft- 

(IWWTCOV. \ 

raXfj xttwviov x3# inl tcov x * tcc eavrtov tCqo^ 
{Ityuccia io&iovrtov. > 

Evdrjftag de qrqot, TaXfj x^cov* avrij inl twv adi-* 
xw Taooexai xal ftrfiev dvtevrutv' oftoia ioTl ttj* ov 
nfjinet, yaXfj xQoxcorog. 9) Apost. Cent. V. 91. Mosc. 

TafiTvota. Macar. ln\ rtav no- 
rt;(tur xa& liav avatSwv' Taq~ 
Tqnooq ya(t ndXtg p&ydltj nqoq rto 
Slxtavw. 

10) Apost. Cent. V. 92. Ma- 

**!*. yaljj %iTtovtov' }tt\ rtav «- 
'/Hfjarurv. — Vide paullo infe- 
rius. Matth. Pantinus prd 
«tixtav legehdum censet aret- 
**tW, vel, ut in Suida est «voftouor , et ovvovTtov pro Stvt- 
ivrtav. Quae sequuntur tpavo 
rijv yairjv x. r. Z. sumta sunt 
ex Aelian. H. A. VI. 27» 

11) ApOSt. 7Tt()(<fCfSV[l«. 

12) Apost. Cent. V. 95- 

15) Apost. Cent. V. 96- • 

14) Ttdv omisit apogr. Dresd. 

Duobus articulis deinceps po- 

sitis alter saepe omittittir : aride 

Jacobs ad Achill. Tat. p. SttU 

n 20 *■ — 156 — I'atfjv\£'xsiG lV inl %tov dnotQ^ntixm' nccqoom 
olyulqv sxovteg ovx evtvxovotv. 

M € v d y d q o y l6 . 

TafieTv xexQtxoxa del oe ytvcooxeiv y ott 
^Aya&bv ll fted-e^etg, av fir) Xdftrjg fitxQcv xaxov. 
TaoteQa l8 ftoi nQocpeQetg ' xalXiotov ovetdog u- navrtov* II nlrjQrjg fiev HacpQOteQrj , xever) de jflaQeTa' 

inl tcov yaOTQiftaQytov. 

TatnrjQ l9 iiayjbla kentov ov tixtei vcov. 

Tqovnovg xqswv intd-vfleZ' ini ttov imbt- 
Iiovvtcovtcov dXlOTQLtOV. 

Tdfioi ao Alyvntov xal Javaov' ini %w 
dXvotTelcZg yafiovyrtov* AtyvTttog xal Javabg r]Oav aSd- 
gpoi, dn* ^lovg Trjg %dxov &vyatQog xal tov Brjlov' 
tovtcov 6 ftev Alyvntog ei%e naTdag nevrrjxovra aQyevas* 
6 d&Javabg nevrrjxovra &vyccreQag^'og cp&wtov Ttji.ddd- 
g>([) AiyvnTto dta ,Tr)v tcov d$Qevcov naidcov xrrjotv, xal 
tpofirjd-elg , oncog ftr) vn avrov ixftlrjd-jj %rjg (laotlelas, 
dvdQcod-evrcov tcov vicov avrov idico^ev avtov elg Aiyv- 
: ntov afta totg natolv, afrev xai dn avtov r) x™Q a ^ 1 " 
yvmog ixlr)&r). Xqqvqv de ttvog yivoftevov xai ttov mi- 
dtov avdQto&evTtov &aQycov %7\ tovtqv dwdfiei, naQfji- 
veTO eig to "jqyog. c O de Javabg tpofiovftevog avtbv xal 
nQovotav notovftevog Tr 4 g (iaotXeiag, int(iovlr)v xara iw 
Aiyvnvov vtcov tavrr^v ioxeipazo' ovved-eto yaQ Ttji A- »458. 779. 895. ad Philostr* 553. 
Boisson. ad Fhilostr. lier. p. 
543. 

15) Apost. Cent. V. 98- 
Iti) Stob. T. 68. 11* Laur. 17) Gaisf. recepit aya&tir. 
Vide supra sub u^yv^fa^ \^)X- 

18) Apost. Cent. V. 94. 

19) Apost. Cent. V. 97- Codd. 

ydov QV rixTtl, 

20) Apollon, Rh. Schol. et 
Diod, Sic. Matth. — 167 — 

yvwvq) owaifHH rtQog ydftov tag eavrov $vyav&Q<xg Totg 
vlotg avrov' eroifitag d& inayyeikdftevog %£p Atyvnzq> 9 
owefiovlevoe taig &vyazQaoiv 6 davaog, wore dvelelv 
vvxtioq zovg eavrcZv dvdQag nQO Tiqg ftlgewg Tijg nQog 
avrovg, &avarov dnetlqoag TaTg ftij tovto notrioaoatg. 
At ftev ovv naoai eypvoai to, ix tov narQog nQOOiay— 
fiara dvelXov Tovg uvdQag, fiia de ftovtj icfeioaro tov 
Auyxetog, dno ttjq fti^etog Stdd-eotv eyovoa nQcg acrov* 
ovrog de aco&etg igefiixqoe tovg avrov ddehtpovg, icpo— 
nvoe yaQ vdg d-vyareQag tov Javaov xal avvov 7 xal Tqg 
flaoiXeiag ixQaTrjoe tov "AQyovg dfta tt\ 'YneQftvrjcJTQa a * • 
xal yaQ ix %ov%wv v Apag y ig ov xal IlQoliog xal ^Axqi~ 
oiog, i£ ov xal davdrj, i^ r)g xal IleQoevg. 

Tdftv.vg aa evTelelg xal ioovifiovg noielv. 
toikwog. 

raftxpu>vv%ag ** ftr) TQicpeiV dvtl tov aQnayag 
(ptvyeiv. 

To y fteTu tov e. 
TeloioTeQog MeXtTtdov * 4 * inl twv inl ftwpia 21) Mose. 'YneQTatjurtjorQa. 

22) Laur. hoc et sq. non 
Babet. 

23) Josephus Rhacendytes in 
Synopsi Rhetoricae (Cod. Ven. 
Cla86. VIII. Cod. Xyill.) Al- 
vtyfta Si eor* ipQaaig entTeTrj- 
otvfitrq elg dadtpetar , eniXQV- 
Tirovaa to rooifftevov' oiov £v- 
yov firj vneQfiatretr dvji rov to 
iCxatoVy xa\ yajiyt*)vvX<*<Z ftrj tq4- 
fitv avri rov &Q7tayaSi fteZdvov- 
poy ftrj ea&tetv dvr\ toS yievSog 
frj nQooteafrai. — Macar. addit: 
r*iUoTi Tejuetv' in\ twv dtpQOv- 
T hrr<og dnaZZayyv noayftdjtav not~ 
fjo<za$at ftovXoptrwv' TaXZo\ yaQ xaZovrrat ol dnoTeTutjtthvoi 9 >)'- 
rot dno toD noTafjou rdZZou. tj • 
bti dnonenTtSxaatv el$ *«'^V 
<puaiv. 

24) Apost. Cent. V. 99« JEu T 
stath. Opusc. p. 89* !• 90* e<t. 
Tafel. ovTe ydq elq dnZaaTtav 
IfiUVTov yxvdoyQacpuj xard Tovg 
nZetovg Tdbv TteQt qjudg, o> xai 
Toiff dfia&elc dv^Qoinovg eig Metft-* 
ftaxovfrovg xa\ JIoZvaiQOvg xal 
IHeXtTtdag eyyQdipwv. p. 103« '• 48* 
ftq IxaTQayetqv elg Zij9aQyov, fMtjSe 
jueTanZaoihtqv etg Majujuatxov^ 
&ov* ij.MeZtTiStjry tj tov %Teoov 
KoQptfior 9j etg IIoZvtaQor. — 158 — 

diU{3&ftXr}utvw 2S * MeXittdrjQ yaQ r)v cmJQ xtofitfdoiftevd 
VTto rtov noirjctov ini fttoQi^. 

Teltog ovyxQoioiog '*' TtaQooov nveg yelwnA 
rdg x*tQ' a S ovyxQovovoiv 7} rovg nodag* rdrrerai de im 
rtoy drdxrtog xal dxoofitog yeltovrtov. 

riltog ^ltovixog 27# ini rcov ix)*elvftevtov m . elgtoM 
yaQ oi "itoveg diapdklovvat. 

revtrpi, tt8 TcLoorig 6 fivg* irti rtov d£itog rifttaQOv- 
pevtovl 

Teltog MeyaQixog a9 * ini rtov atoQtog &Qvmo- 
ftevtov' ijxfta£e yaQ r) MeyaQtxr) xtofttpdla itoi xgovw* 
Xeyerat 3o xai yeXtog Xiog. 

revvrjrog yeyovtog rrjQei rr)v rd!;i>v m Xefonai 
3k yewrjral ov% 01 ix yevovg xai dtp* cufiarog TtQoorjxov- 
q$£ly dXld.oi ix rtov yevtov rtov owvevefi^evcov eig tag 
qtarQiag* ovrot de eloi xa&dneQ oi drjfiorat, xal tpQoao- 
Qeg voftto rivl exovreg xotvtoviav' rq d& yevog e'xet dvdQuS 
TQiaxovra, ai de tpQtxTQiat ixaXovvro TQtrrot, ort ix rtO- 
oaQtov .tpvXwy ovotov elg TQia exdonjv dteTXov fieQy' w$ 
fiev tpvlag reooaQag Ttoirpavreg , artofufirjoafievoi w> 
. rov ivtavrov toQag, rdg de tpQarQiag xai rQirrdg dtodexa, 
xad-urceQ oi fifjveg* rd de yevq TQidxovra ext^orrj <pQa- 
Tqia, xadaneQ ai rjfteQat rgtaxooiat e^xovra nevre. 

TeQaiQe 3x oavrov iy nXr)frei* 'uvrl rou «v- 
tpQcuVe odviov.' •35) Laur. ot Apo&t. Stafit- 
26) Apost. Cent. V. 100* 

Macar. 6 axoojuOg xa\ araxrog 
u7to- tou XftOuftv rag /eT^ag, 28) Apost. Cent. VI. 1. Cfr» non habet. stipra p. 76. 

27) Macar. hu tw aratdwr 
nai exXeXuuiror. 29) Apost. Cent- VI. 2- Cfr- 
Meineke Quaestiones Scen.Spw* 
1. p. 4. 5. Aristoph. Vesp. 57« 
ytXiora Meyaqd&cv xexXaf/p** *' 

50) ^yerai x. y. X. Apost. 31) Apost. Cent; VI. 3. «• 
plicationem non habet. — A»* 
est a Mosc» * • — • 159 — 

r&QovTog 3a noo&qg dQvivoQ nd%%aXog % cfy- 
fiwSrjg Tj naQOtfiia. 

TiQiov ** ql(x>rtrj% ov% dXLoxerai* ini %tov tiicc 
jffovov nXijd-OQ oi>x dfiaQ%avov%tov. 

TeQavdQvov 34 fte%aq>v%evetv m inl %ov ftij detv 
iot£ ysQowag inl %a %(av axfiaQovrwv €Qya nQOTQenetv" 
yqjaviQvw yaQ %o yjjQaoxov tpv%6v' Sqvq yd(j nav q>v%w 
ymxiji ovoftatt xaXeT%ai. 

TevvaloQ 3S el ix 0aXav%Lov' ini %wv dtd 
nlofoov evyevcov eivat doxow%tav. 

Teqavoi 3S XL&ovg xa%anencoxvTat* ini %cov 
ntjovorjTtxtHg %v notovv%cov* al yaQ yeQavoi ne%6fievai 
ttbovg (peQovaiv. JH yeQavbi yewtovrat fiev iv 0Q$xfl* 
ijte %eifieQLt!rca%ov %loqLov iotl xal xQVfitodio%a%ov , xal 
fofjovg fiev xaxa %ix>Qav ftevovot, tpd-tvontoQOV 3e ijdq 
liwovnog eiQ jRyvnxov xai AI&iotzLov anaLQOvotV cStt— 
raj ow yijg 7ie Qiodov elSvTat, xai qvoetg diQtov xai toQtov 
iux(poQag, xal %etfima rjQtvov dtayayovoat, TtdXtv eaQOQ 
wwyiQeqovotv onLoto " noiovvtat de f^yefiovag %tjQ n%t]<fe— 
W S wg rjdq %i]Q odov TtenetQafiivag, etev <f dv, tog %o 
tuog al nqeo(iv%eQat, xal ovQayeTv d£ %dg %rjXtxav%ag 
nnoxQivovoi, fnioat di av%cov al viai %€xdyaxat, tpvXd— 
saocti 8i aveftov ovqov xai q>LXov ocptot, xal xaxontv $£- 
ma > XQWfievaL oi nofintp xat into&ovv%t eig %o nQooto, 
*'*« fiivtoL %QLytovov o^vytovtov %6 ox*j(* a tf$ n%fjoetog 32) Apost Cent. VI. 7. 
35) Apost. Cent. VI. 4. 

34) Apost. Cent. VI. 5- Codd. 

35) Apost. Cent.* VI. 6» Ma- 

r * f« rwy Sia nXovTov evSo- 

56) Apost. Cent. VI. 8- Xt- 
*°»5 **Tant7iTtaxdTe$. Codd. XI- 

0V *«TantnTtoxdTog. Scripsi «a- 
r *xt7rwxviar ita legitur apud Aristoph. Av. 1156- ex ptv ye 
^itfivqg rjxov tag TqtapvQtai yt± 
gavoi , $ejueXtovg xaTanenioxvTai 

Xt&ovg. Eadem perrautat\o est 
apud Leonem Diac. p.' 180* D. 
ed. Hase. tov laov avT(Ji Tijg 
&etag ixnenu&xajuev /iijvidog &xqa-- 
tov. Cod. FXTienTtixa/uev. - L — Lon- 
giorem expositionem Apostolif 
et Laur. ai ytgaroi yevviovTai 
usque ad xv^eqvtJTt^g Mosc. om. *- 160 — 

l 

dnotprjvaoat , %va txnimovoai t$ dsQt duxxontwatv av- 
vov, ()§(tta ttjs noQeiag i%6ftevat m orccv <Ji nQOO<peoo^e- 
vov aerov VdwOt, ytvofievat xvxkog xal xolnwodfievoi, 
firjvoetdeg to fiioov dnotprjvaoat, dnetXovotv, wg dvzvza- 
^ofievat' 6 3e dva%wQel xal xQoiexat zo tztbqov, ai Ss 
dkkrjlwv ToTg nvyahtg eneqetdovoat za (idfMprj, eha 
ftivtot tqotcov TtvoL Ttjv nrriotv owdeovot, xal %6v xafia- 
tov ocpiotv evxccfiaTOV dno<paivovOtv. 

^Tt TteQi %wv avrwv 37 . j& yeQavot il; Alyimov 
wq<j SeQOvg dvtordfievat, oix dveypfxevat to &dfazog, nl- 
vovoat xag miQvyag woizeQ toria, tpeQOvrat dtcc tov ae- 
Qog, ev&v Ti 4 g 2xv&wv yfjg* are de ovx iv Qvd-fiy ov %o 
fwor, dXl? iftflQtd-ig fiev Ta fieoa, ftaxQOv di xard tov 
avxeva, xov<pov di xara tov ovqalov, &Qatov de xazd utg 
UT&Qvyag, ioxtOftevov di xaTa Ta xwla, xXvdwvi£erat irp 
HTijotVj woneQ vavg yjetfia^ofiivrj, tovto yvovoa r) yeQa- 
vog, rj ato&ofievrj rj netQa&etoa, ov tzqotcqov dvimcnai, 
?zqIv £vXXapetv Xt&ov t<$ ozofiart, eQfia eivat avrfj TtQog 

Tt)v TZTljOtV. 

. KvpeQvr/zrjg idwv iv nekdyet fiiow yeQavovg iito- 
CTQe<povoag 9 xat sftnaltv neTOfiivag oweiSev ivanlov 
nQOOpolrjv nvevfiarog xal tc«Jv OQviwv fta&rjzrjg yevoftevog 
nattfinXovg rjX&e xai ttjv vavv neQteowo$v. 

riQOVTt 38 ftrjdinoTe ftrjdev %QrjOTGV noteh' 
itaQatvel ftrjdiva dxaiQwg eveQyeTetv. 

riQOvra 39 cT 6q9ow tpXavQov, '6g veog niaoi. 

TiQwv 4 ° (tovg dnevd-rjTog doftototv* ini tw* 
xbt&* wqov TelevrrjodvTwv. 

rijQwv 4l oXiya <po(tetTaf drjXrj. 37) Absunt haec ab Aellano, 
H. A. III. 13., ex quo sumta 
sunt antecedentia. Quae mox 
sequuntur xu/StQvtJTqs etc. le- 
guntur ibid. c. 14. 38) Apost Cent. VI. 14« pr 
<fcr. Laur. om. 

39) Apost. Cent. VI. 15- 

40) Apost. Cent. VI. 9* 

41) Apost. Cent. VI. 10« -** 161 — TeQiov 4a 7tld-7]xog ov% akloxercu ndyr\* 
fovt* fjQcoTTjoe JiovvOiog l HQ<xx?Mdtp>' 'HQaxleidrjg <T 
imxQl&T] nQog Jiovvoiov 43 * yeQtov ni&qxog' dlioxetai 
litv, fierd %q6vov <T dlioxerai' ini tcov dna% dvtnv— * 
%rj<Hxvtcov. 

To y [tera tov tj. 

TrjQaOxco <T aiel x nolld didaoxoftevog* ini 
iCov dia yrJQag ifineiQoreQcov. 

TiJQag a diddoxet ndvra xal %qovov TQiftrj. 

TtJQag 3 xal nevia dvo TQavfiara SvodeQanevra. 

Tij xal 4 d-dkaTTa otQavoftfjxr^g' ini tcov 
(HpodQa oQyi^oftevcov. 

Ting 5 ftaQOQ' inl tcov d%Q7]0TC0V. 

rijg ° XQvxpag e%etg' ini tcov q>$ ovovvtcov. 

Tr t g evTeQa 7 * ini tcov firjdevog c?£tW. * 

TrjQtx 6 povg 8 , Ta <T eQya nolld Ttji ftot' i ^ im tcov yeyr-Qaxcrtcov xai fir^xeTt XQriOiftevovrcov. 

To y fieTa tov i. 
TiydvTtov dnrovoia 9 * ini tcov dd-ecov xal daeftcov 
naQ&oov xdxelvoi toiovtoi. 42) Apost. Ceirt. VI. 12. 

43) Apost. sequentia separa- 
tim tanquam propriuui pro- 
verbium habet nr. 11. — Ma- 
W. addit : yeotav 6q $vog «w- 
Vqaivsi rovg yeiT ovag ' 6 
tiyog ht\ yFyaprjxdrog ytQOVTOg. 

1) Apost. Cent. VI. 16. Codd. 
•/IQaaxio aet. — Solonis apo- 
phthegma Plut. c. % ootpiag juty 
7 a ° >}v opoZoyov/Lttvtog FQaortjg^ 
°» yt xa\ 7iQFofluTsoog tov Hrye 
•fflaoxfty aet n. S. Cfr. ib. C. 31- 

2) Apost. Cent. VI. 21* Mosc. 
W et sq. om. 

5) Apost. Cent. Vl. 22« ad- 

^t 'HqoMtov. 4) Apost. Cent. VI. 18- Laur.- 
xa\ ora. 

5) Apost. Cent. VI. 20. Ma- 
car. fjyovv a/Qqorog. Cfr. II. «2*. 
104* xetjuat TiaQa vtjvo\v tTtuOtov 

ax&og ctQOVQqg. 

6) Apost. Cent. VI. 23. 

7) Apost. Cent. VI. 24. Ma- 
car. yrjg tvT€Qov. Rcliqua con- 
sentiuiit. 

8) Apost. Cent. VI. 25- Ar- 
ticulum (5 metri caussa adjcci. 
Pro flut Codd. pi*a,ebent fitoi. 
Macar. ytQMv 6 floug ra ?(»/« 
noXla rw flot, in reliquis con- 
sentit. 

9) Apost. Ccnt. VI. 2C 

21 — 162 — 

EvQiTtldov 10 . 

Tivcooxe Tavd-Qtoneia , fiqd* vneQn&tQcog 
"AXyei, xaxdig yaQ ov ov nQooxeioai fiwij. 

y 

To y fietci tov X. 

rXavxtrv teivri X1 * ini tcov (xtj Qadicog xareQya- 
£oi*evo)y* rj ini tcov nuvv inifieXcog xai ivrexycog elqya- 
Oftevcov* ineidij ovrog evQe oidqQov xoXXqoiv Xiog wv. 

TXavxa xa *Ad>qva£e xal TXavxa ^A&qvaioig* 
ertl tcZv Toiavra aXXaxoD-ev e/unoQevo/nevcov TtQog tovq 
acpd-ova exovzag. 

TXavxog l3 aXXog InnopQioTog* cpaoiv, vti 
ovrog xaTepQw&i] vno tcov inncov, dyvoovvreg, otl htno- 
TQoqxSv x * xal tcov olxelcov ovdevog im^ieXovfievog inl- 
TQipT] xai ineXmev amov 6 fiiog. 

riavxog l5 nicov (xeXi »dveOTij* inl tcov xtjqv- 
X&evrcov, ori dne&avov, evra cpaveQOv/nevcov. rXavxov 
dno&avovrog (ov tov 2iov<pov) ini t$ fiiXtTi, 6 Miviog 
iv Ttjj TVfipq) xarcoQvge tov tov Kolqccvov IJoXveidov, og 
yv ix tov "AQyovg, og idcov Sqccxovtl noav ini&evra te- 
&veooTi , i xai dvaoTrjoavra avTov xai ovrog to avro noi- 
7joag eig tov TXavxov, dveoTtjOe* tovto de dSvvcaor. 
v ^Eyevexo de TOiovde tC TXavxog nicov fieXv haQcttfri' 
XoXijg Se nleiovog avTtp xivy&eiorjg iXeinod-vpyoev l6 o 
TXavxog* dcplxovro <T ovv oi ve aXXoi iarQoi, ike *} 10) Stob. T. 134. 7. 

11) Apost. Cent. VI. 27- Ma 
car. sn\ TcSy XCav tvTexvtov. Cfr. 
Heind. ad Plat Phaed. p. 108- 
D, Hoc et tria sqq. provv. de 
Glauco agentia in apophth. 
impr. retulit Arsenius. 

12) Apost. Cent. VI. 30. Lu- 
cian. Nigrin. init. {j fiv naqoi- 

pia tptjol , yXavxa sl$ Id&fjvag, tag yfXolov ov y J %l rig cx-el xopfyi 
yXavxag y 6V* TtoXlal naq* avrols 
claiv. Aristoph. Av. 301- ri (pjjiy 
rig yXavx' ldfrijva£* qyaye. Idem 
prov. repetitur paullo post. 

13) Apost. Cent VI. 31- 

14) Mosc. tind TQoqnav. Laur. 
super vno scriptum habet Inno. 

15) Apost. Cent VI. 32* 

16) Mosc. Uvnod-xt/utjoev. — 165 — 

^rjfiaza Xr]}p6[te*ot>, aXXa dr) xai IloXvetSog,. og iduhr zr)v 
7ibw r .7]V epa&e naQa zivog iaxQOv,^ ovofta r)v jQaxurv^. 
xal zavzrj zfj, fiozavjj. XQrjpifjtevog vyta enolqpe. «ok FXav— 
xot* eXeyov ovv zuveg, ozu TloXveidog zov rXavxov. vno 
fdhtog d-avovza aviozrjpev*' a% «* zm ftuSim, inXa- 
oano* 

TXavxrog g>aytov noav olxet ivd-xcXazzr]' o- 
fioia %f { tiqot£q<£^ "Aidszat, ou FXavxog 6 &aXaootog~<jpa— 
ywitdev a&avazgg iyivezo xal vvv £v &aXazzr] oixel' zd 
Se rrj notf zavrrj /novov FXavxov ivzv%etv xaL . Xiav evi ye 
svrjfcg* zo ze av&Qomov ev-d-aXaaarj rj aXXo %i zdiv %eQ— 
caltav £fjv~ 1?%s* de zo aXrjd^g, ovztog 9 FXavxog rp avrjQ 
akevg *Avd?]§6vtog' rg de xokvftpijzijg, iv zovztp vneQ— 
<fi{iw navztov xoXvft/frjzcZv' xoXvftfitovza dk iv ztp Xifiivi 
ifpamov avrov %Av noXvtwv aircog dtaxoXvft^oag elg 
nva %onov r xal ftfj 6<p$elg %olg oixeioig rjftiQag ixavag, 
diaxoXv/jpqbag ndXtv, totp&t] av%otg* Hvv&avofiivtov di 
%w oixeitov, nov dtizQtpev ,.. uv%og xpevdoftevog eq>rj, iv 
tfl &aXdzzrj' xal ovyxXeUov eig avzov ix&vag, onoze %et— 
fiw yivovzo xai firjdelg zdv aXXcov dXtitov i%&vg dwatzo 
ht^dvetv, iXiyezo %otg noXicatg, %lvag fiovXotvzo ztov 
llfrmv anoxofAio&ijvai avzotg, xal xofti^cov, ovg av rjd-e^ 
iov, TXavxog d-aXdoOtjg ixXqjhj' 1 xal neQtzv%tov &f]Qi(p 
9aXccr%i(p andXero' ftr) iX&ovcog d& avrov ix %ijg d-a- 
iattrjg, ipvd-evoavzo oi av&Qomoi, (og iv 9aXdooji. oixel 
*axet fiivei. 

TXvxvg ayxwv x7 ' ov xax ivavzitootv r) naQOt— 
/<«*, aXXa (lovXofjievog einetv, u> yXvxia rj&rj' eozt de 
nafjoifiia, <og imcpuwov/uevov' ovzwg i%Qt]Oazo TlXazcov 
o mfuxog iv z$ Qatavt,' yeQOJv avztj} vnoxetzai eQiov 17) Apost. Cent. VI. 33« Plat. 
Phacdr. c. 39- ylvxvs ayxwv , e3 
*ff«^€' Ittq&e oe> oti afio rov /uccxqov ayxtavos rov xara NcT~ 
lov ix?j}9t) x. r. I., ubi A*t. 2i — 164 — 

tcvXr/TQldog' u> %qvoovv avadijfta, w yXvxvg dyxwv, <ag ii 
%tg sinoi, w ykvxvg Ttrjxvg. 

ITivxvg ** ayxwv naQotjtuwdwg fiOx&t]Qiav tonov 
vnodyXoi. 

rivxvg x9 aneiQq) noXkfxog' ini twv vn* aittt- 
qiag eavrovg xa&Uvrwv elg %ovg xivdvvovg. 

ttvxvg ao xqott}q dyaqtd-eyxTWV aoidav. 

TXvxeV ai onwQa cpvXaxog exXeXotnoTeg' 
ini %wv avev ^0%3-ov TaXXorQia xaQnovfievwv. 

TXqv^ duTtTaTai aa# ini tx5v alalw xQw^ievm 
olwvq)' r) nTTJGig Tr d g yXavxbg vixrjg ovfipoXov ToXg l^^ay- 
vaiotg ivofd^ero. 

rXavxa elg *A&r}vag* ini twv inideixvvfievm 
TtQog Tovg eldvtag, aneQ afietvov avTov *laaaiv, otl noX- 
Xai a3 elg A&fjvag yXavxeg. 

rXav^ a4 i ni Tiva . nQa^iv dnovdtjg ixofihrjv dvdQi 
toQfiTjfAEvcp avvovaa xal imOTaoa ovx dya&ov avft^oXov 
tpaaiv. *Ev Tij Kqtjtt] yXavxa fit) yeveo&ai cpaal to na- 
Qanav, aXXa xai elgxofiia&elaav dno9v?)axeiv* tov aQ- 
fteva r) dr)Xeia vixr)oaaa iidyr\ dfipQVverai tc vy qdovijg, 
xal xad-lrjai xdXXrj, xai qQOvr)f4orog vnoni/nnXarac xai 
fiaivei (.laxQ&teQa. 

TXwaaifi a5 (.taraia £77/1/0; TtQooTQl/Herai. 

TXwooa a6 nov noQevt], noXiv avogd-waaaa 
xal ndXiv xaTaoTQeipaaa; ini twv did Xoy x wv r 
pXanTOvrwv t) wgjeXovvrwv. 18) Laur. om. 

19) Apost. Cent. VI. 34. Ma- 

car. yivxvg anttQtav ndXejuog ' 
Stjlt]. 

20) Pind. 01. VI. 158. — 
Laur. oin. — Mosc. ayatp&iy- 
rcor. 

21) Apost. Cent. VI. 55. Codd. 
ylvxnla. 

22) AristoplT. Vesp. 1086. ylav$ yaq j}ju<3v , 7Tq\v /*d/€o9at, 

TOV OTQOTOV SltTCTtTO. , 

25) noUol Mosc. et Laur. 

24) Mosc. om. — Ex Ae- 
lian. H. A. X. 37- ct iv r$ Jfy/- 
rji v. 2. et 5. 

25) Stob. T. 36- 17. Apost. 
Cent. VI. 36* addit : . Alaxvlov. 

26) Apost. Ccnt. VI. 59. — 166 — 

H&ooa * 7 (iluoq)t}{40Q Stavoiag xcoetjg ekeyxog* 

Tlcoooijg ** ftaltora navraxov neiQco xQccretv. 

l xal y&QOvti xal vicp Ttftr)v qtiQet, 

€ H ylcoooa otconr)v xexrrjfiivrj. XaQipog jJ vrto&qxq* 

To y [xeta tov v. 

Tvmd-i oavTov l ' inl tcov vnep Svvafiiv xofina— 
lomov* to fikv anocpd-eyfia Biavrog' cog naQOCfiia S& 
hfifiaveiat' ftaQTVQel QeocpQaOTog $v Tq> neql naqotftt— 
&v' oi aoXXol Se Xilcovog elvat, to anocpO-eyfia. KM— 
aqxog Si vnb tov &eov lex&tjvat XiXcovt JafiayyTov 
A&xedatftovitp. 

Tvcofiai a nXiov xQarovotv, aj o&ivog %eQiov+ JSb— 

yoxUovg. 

Tviafiri 3 Se xQeioocov eOTiv rj QOJ/urj %eQcov> *Aya— 

Swog. 

Tvcoftrjg * yaQ eo&Xijg eQya %Qr t o%a yiveTai. 

Tvcoftcov et' avrl tov xavcov xal axQtftrjg orad-fir r 
Tvcofirj 5 yaQ avSQog ev fiev otxovvrat noXetg, 
Ev (f olxot, elg t* av noXeftov ioyiet fteya' 
2ocpov yaQ ev ftovXevfta 6 Tag noXXag %eQag 
Ntxq, ovv oxXtp <f afta&ia nXiov xaxov. 27) Apost. Cent. VI. 29. ad- 
dit: niovTotQX™' 

38) Stob. T. 35- 4. Laur. hoc 
et antecedens onr. 

1) Apost. Gent. VI. 42. bene 
Arsen. huic proverbio adjun- 
*it, quod Apost. supra ad: 
ylcfootj ftaraCa etc. attulih € Slg 
^otfila 6*h Za/u/2. sqq. sumta 
sunt ex Stobaeo T. 21. 12. Cfr. 
Clem. Strom. I. 14- p. 351. 11. 
T0 fiiv ovv' yvwfri aavror, ol frtv Xttcovog vnttltjfpaat ' Xauai- 
Xhtov Se bv tw nto\ &edSy , &a— 
ZOV. IdqtOTOTelqq d*e Trjt Uv- 

&ia$. Macar. XeiZtavog elvai g>a- 
at tq anoyfreyfta. 

2) Apost. Cent. VI. 37« Le- 
gitur etiam apud Stob. T. 54* 3* 

5) Appst. Cent. VI. 38» apud 
Stob. T. 54. 4. 

4) Hoc et sq. Laur. om. 

5) Stob. T. 54* 5. Hoc et . 
sq. Mosc. non habet. 

6) Cod. evfiovAevpa. — 166 — 

JW&t aeavrov aQtore Tto&ev xal oottg itvxd-qg, 
l Pua fiiv tode tvxflS xaXXeog aQTervTtov. 

To y fisra tov o. 

ToQyetov ^Xkuei 7# int tcov dyQicog fiXenovTwv. 

ToQyova 8 IleQoevg ixetQcioazo' ini tw m 
vv ti yewatov xotcoq&coxotcov' qaal tov QoQxvva TQelg 
ioXflxlvai &vyar&Qag r a%Ttveg eva oqp&aXfidv e%ovam im\ 
fteQog ixQOJvro* tovt(o de r) zpw^ev^ &w/#et avrijg el$ 
zr)v xeqpaXrpr, xal ovrcog eftXene* xal fitag avrcov tt\ ki- 
Qa ajtodtdovarjg- tov ocp&aXftdv eftXenov naaat* y Ek9o)v 
de o IleQoevg onioco avrcov iv qQSfiaicp. fiadia/iazt r xga- 
%r\oag Tr)v exovaarr tov oqp&aXfjtdv xal xarexcov 9 £i(fO$ 
yeyvfiivcofievov r qprjal deX^ai avrqj ttjv ToQyova' iav de //*} 
ipQaocooiv, dnoxreXvai avrdg. Ai de 10 <poftov(Lievai q>Qa- 
£ovotv' 6 de dnore/xwv Trtv xsqpaXrjy Ttjg roQyovog dg 
deoa r)X&e xal dell-ag Tavrrpf rq> IloXvdevxet, Xi&tvov n 
tqvtov inoirjoe. Tovto d& yeXoXov r to avdQa ^rpoma 
rexQov xecpaXrjv idovra dnoXt&co&ijyat' Tlg ydg dvvafiig 
xov vexQov; iyevero de TOtovro tu OoQxvg r)v dvrft 
KvQrpfaXog' oi de KvQrjvaXot xard yevog fiev eiotv JLbi- 
oneg' oixovot de vrjoov Tr)v KvQrjvrjy ", e^co ovoav tiov 
HQaxXeuov OTrjXcuv, elal de TQeXg' xal noteX TeTQanr^v 
ayaX/ua Afrqvag xQvoovv' xaXovai de Tr)v ^Ad-r^vav Kv- 
QrpfaXot roQyoivrjv, coaneQ Tr)v "AQTe/itv &Qqxeg Bevdetctv, 
KQrjfteg de JixTwvav, Aaxedatfxovtot de Ovntv. '0 ^h 
ow QoQxvg dno§vr\axei , nolv eig to uqov dvad-eXvat xo 7) Apost. Cent. VI. 42. 

8) Apost Cent. VI. 44. 

9) Mosc. XQcrtijaavreg tov o- 
tp&alpov xaT(?%ur xa\ ^Ctpoq ye- 
yu/tvtoju. ' Laur. xqarijoag xov oyfr. 
xare%(av xa\ \C<pog. Recepi ex 

ApOSt. xqaTyoaq Tyv $xovaav t. 

o. In sequentibus , ubi Apost. habet, xa\ xaTex&v xa\ ? l V- f ( 1' 
alterum xa\ omisi. Apud Ar- 
senium fortasse scribarum trans- 
positione xa\ post xarexw P ' 
situm est. 

10) Sh Codd. om. 

11) Apogr. Dresd. Xvhrov- 

12) Codd. Kvqvov. 4 - 167 - 

ayalfta, xcczeltne 6e xoQag ZQeig, Sd-evta, EvQvalrjv xai 
MiSovaav* avzav yrjftao&at fitev ovdevl ifiovlrjtyrjoav' 
Sieloftevai de zr)v ovaiav, exaozrj rjQ%e vrjoov* zfjv ih 
Toffyova ovze ava&elvai za) leQa) avzaig iSoxei, oxrte 
iiiketv, aXV iv fteQei xazezi&evzo ivalla^ &rjOavQOV 
kavralg' r)v de zal Ooqxwl hzaiQog, xalbg xai aya&bgf 
xci avzuj iv navzi nQccyftazi i%Qcovco, tooneQ ocpd-alfitji. 
IIsQoavg cT avrjQ tpvyag «£ v AQyovg, ilrjt£e%o %a xcczcc 
SalazTccv, e%o)v nlola xai io%w %iva neQi atzov' nv— 
doftevog de zavzrjv zrjv ToQyova fiaaikiaaav elvac ywai— 
x&v xal TtokvxQvoov fiev, bUyavdQOv Se, nQioza ftev vav— 
lo%u iv ztji noQ&fta), xai fteza!~v zrjg KvQrjvrjg xai zrjg 
la^Seiav dianXetov %a naQa %rjg ezeQag elg %r)v eteQctv, 
rov otpd-akfAOV Xaftfidvet, wv fiia tpQti^ei avztT), ozi allo 
liiv oiSev e%ev Xafielv naQ* avztov, el ftr %r)v ToQyova' 
ftrviec Sk avztji %b nXfj&og zov %qvoov' avzai ow al 
z&Qai, inel ovx elxov zbv btp&aXftbv iv %a) fteQec, xazd „ 
to elQrjftevov owr\eoav bftooe xai jjccazo ezeQa %rjv ezk—^ 
pcv' bnoze de inevoovvzo ftr) e%etv, i&avfta£ov zt av eirj zo 
yzyovog. !Ev zovzto nQoanXec avzaig 6 IleQoevg xai <jppa— 
£et, tog avzog e%ec epa Stp&aXftbv, xai tprjoc ftrj anoSov— 
m afoaTg, iav fir) tpQaotoocv^ onrj l3 ioziv r) ToQyojv' 
Itrpvellei de xai nQoaxzeveiv ei ftr) elnoiev' r) fiev ovv 
Midovoa ov tpQa%ec Sei^ac, r) Se 2&eva) xai EvQvaXrj 
iiu^av' %r)v ftev ovv MeSovoav anoxzeivec' zatg (fi aX-r 
katg btpO-aXftbv dnoSiScooc' Xapcov Se zr)v ToQyova xccz&*~ 
toxpev* anccizrjoag de ZQtrjQrj ine&rjxe %rjg roQy6vo$ %r)v 
teifaXrpf in avzrjv* xai zfj vrjt d& ovofta e&ezo ToQyujv* 
w tavzrj de naQanleiav %Qrjftaza nccQa zojv vrjouozdiv 
tlomQazzezo , xa\ zovg ftr) dtdbvzag avrjQet' ovzco de xal 13) Apost. onov. Recte se 
iabet $nri , quod, prout alii 
verbo jungitur, alium sensum habet. Cfr. Bockh' ad Find. 
Olymp. 11, 10« , •-*• 168 — 

zovg JSsQiylovQ.Jt fjfzei nQOOneXaoag ixeivotg xqt^taa 4 
owayaybvzwv dk avzwv 6 IleQOevg fpei ndXiv eig ttjy 
ayoQav' ol xal ixXmbvzeg zrp SeQupov qxovto. Hqoo- 
nXevoag ovv naXiv 6 JleQoevg irii zrp dnaizrjoiv %&i 
XQrmmwv, xai iX&wv eig zrjv ayoQav, av&Qwnov fih ov- 
deva evQe, Xi&ovg de avdQOftrjxeig' zolg qvv Xotnotg xc3y 
vrjOtwzwv eXeyev 6 IleQoevg, ineiddv ftr) iiaQei%ov %a 
XQtjfiaza, OQaze firj, wg 2eQlcpioi d-eaodfievoi zqv n$ 
ToQybvog xecpaXijv aneXi&wfrrjoav, zovvo nd&rpe xaij 
vftetg. 

Tovv xvr t ptr t g eyyiov l5- irii zwv eavzovg n&Um 
IzeQwv ayanwvzwv, xal zovg riXrfliovg zwv ftaxQav' ir 
noXiftw yaQ <paoi ziva idbvza avexpiov xai adehpov dia- 
novovftevovg xal vneQaonioavza zov ddeXg>ov zovto 
eineiv. , To y fieza zov q. 

rQavg (iax%evei l6# irii zwv naQ? wqov zi noi- 
ovvzwv' xai ^AQiozocfavrjg' yQavg xanQwoa xai ($ax- 
yevovoa. 

TQavg wg zig innog zov %aQadQalov zacpov 
e^etg 17# -irii zwv a^iwg zd eo%aza naoxbvzaiv* ol y«o 
yeyrjQaxozeg mnoi eig x a QdbQOvg ifipdXXovzau 

TQaeg l8 xwd-wvi^bfievat. 

TQawv v&Xoi l9 " ini zwv ftdzr/v XrjQovvzwv. 

Tqv zb Jiwvog 2 °* irii zov ftixQOv xai zvxbrrog* 14) Codd. 2eqC<pov$ et paullo 
inferius tog ^Qttpot. 

15) Apost. Cent. VI. 45. 

16) Apost. Cent. VI. 47* Ma- 
car. tnt TtJHv 7i ccq* aqav r* &ia- 
TrqaTTO/u/vtov. 

17) Apost. Cent. VI. 48- 
i8) Apost. Cent. VI. 49- 19) Apost. Cent. VI. 50. Con- 
sentit Macar. . 

20) Apost. Cent. VI. 51. Per- 
tinet huc, quod in apophtb. 
Arsenius narrat: sditavi t<o \i- 
xaS jy /uiaxto , ano ov/uttooiov ara- 
aTqitpovTi naqeno/ufvog xaxto; i'> 
W* y* , *a\ fiXaatpq/uta; ovStv axe- — 169 — TQavg 21 avaxQOTTjoaoa nokvv xoviaQTOv 
ifilqnt* inl tcjv 8t ifmetQiav noXXa nQayftara xi- 
wmav. 

TQavg ava&vy 22# avil tov xartQq* inl vwv naQ 
r t kxlw ywatxi£ofieviw* To y (.utcc tov v. 

TvfivoTSQog lalifiov x# drjXol tov &qt}vov, raa- 
mai de inl tcjv oIxtq&v. 

TvfivoTSQog XefirjQldog a * inl tcjv naw mw~ 
pv % avrl tov yvfivoreQog otpecog deQfxarog. 

Tvptvonodiaig %aiQet 3 * inl tuv tpiXeoQTW* 
nmdeg i%oQevov iv SnaQTrj ttq ^laxwvixrjg , eig &eovg 
vfiyovg qdovreg eig rtfir)v twv iv QvQaiaig anod-avovrwv 
SwxqnaTwv. 

Tvfivfi T fl xstpukfi 4 * inl twv avaioxvvriag yjco— 
(jovnw TtQog nav to tv%6v. h xai in\ zjjy olxtav IjX&e , fttt- 
lom avTtp eiativat 6 XotSoQior, 
t/ oat; ?g>jy * 7TQog Sr elnev 6 
/jittiy' ovde YQV. 

21) Apost. Cent. VI. 52. 
Consentit Macar. 

22) Apost. Cent. VI. 53. He- 

*jch. ava&veiy (melius dva&vav 
*ales.) avaaxiQTuv xa\ avfrtg e% 
J?J?5 avavedt,etv. A &vg pro 
*« yel av; derivat Schneid. in 
kexico, ita ut sit subare, id 
^od bene convenit cuni *«- 
*•'«* de quo Hesych. s. v. *A- 

H°oSioCa &y^a' Uyei Ovv 

r *,v tuv avtav , Sta to xaTatpeQ^g 
tim to ttaor n^og avvovoCar' 
*<ni(>ar y4 Tot xa \ xanQaCvetv ano 
r °hov. id. ydnQaq, dxoXaoCag. ubi 

«teipr. Cfr. Clem. Alex. Pae- 

§• !• 7* — yvrat^i , ya/neraXg re ajua xa\ naXXaxCatr drayt- 
&/uotg ent/uCayorTat , xa&dneQ ol 
xdiiQOt exg ouvovoCav t}axi%fif-voi, 
ubi Potter p. 131- 8« Ibid. 
II. 10. p. 222. 5» ene\ ydq tori 
tovto XAyvCoTarov xo twov , 7 
vatva x. t. X. Cfr. Aristoph. 
Plut. 1024« yQaog xanQwoyg Ta- 
(fdSta xaTea&Cetv. 

1) Apost. Cent. VI. 54. 

2) Apost. Cent. VI. 55- Ma- 
car. dvTt tov TvipXoTeQog' Iti\ 
twv ndvv irerrJToJv. Eustath. 
OpuSC p. 330. 1. 7« yvftvore'- 
Qovg vnfQOv Xdyog nuXatog tpy- 
otf ' qjueig Sh ovx olSa el xa\ 
avTo\ xetadjuefra fii; naQoi/mCa%\ 
ovtoj xaTanat%&<iVreg ft^ yvfxrta- 
aiv. Cfr. sub litt. X. Xt/3yQi'do; 
yvftv. 

5) Apost. Cent. VI. 5f>. 
4) Apost. Cent. VI. 57- 

22 N — 170 — 

Tvfivoji 5 qtvXaxrjv imrcemeiQ' dt]Xrj. 
Tvfivpg 6 , ojq ix firjTQag' irii tojv aTtoQm. 

TvyaQ&ov qpvoqg 7# irit tojv fiaTrjv Ttovovnwv' 
uqixcdvei dk to §Ixtvov. 

rvfivoTSQog 8 itaTTaXov* irii tvjv a<pod()ci 
anoQojv. 

Tvrjg 9 ovx eveOTiv iv tovTip* irii tov ev nn 
axQqorqv. \ 

Tvyov daxTvXiog 10 * im tojv noXvfirj%avoJV mi 
navovQyoJv' Tvyr^g yccQ (lovxoXog iov tjjq yfjg Qccyeiotjg 
*vq€ vbxqov gpoQOvvra daxTvfoov, xal tovtov ueQielofievog 
ipvaiv .e%ovTa f ojots xccto) OTQoqpag " ttjq oqpevdovyg 6(>a- 
0&ai> orccv (tovlrjrai, xal fiijy dt* avtov exreive tov /fa- 
qtXea KqvdavXqv xccl fjQ^e. 

TvTiog oxia X2t iiti tojv firjdevog Xoyov a£iwrj 
deiXwv. 

Tvvavxi x3 fifj TtloTeve, fi*]d* OTav &avr} m vn 
del fifj yvvaixi moreveiv. 

Tvvaixog qpQ&vag *** irii tojv avoqTtov. 

Tvvfj l5 OTQaTrjyet, xal yvvr) OTQarevetM' 
irii t&v TzaQadogwv. 

Tvvaixojv oXe&Qoi i6 * ini tojv oIxvqojq cow- 
QOVfievtov. * 

Tvvav x7 y yvvatgi xoofiov r) otyfj cpeQei. 5) Non inveni alibi. 

6) Apost. Cent. VI. 61- 

7) Apost. Cent. VI. 58. 

8) Apost. Cent. VI. 62- Ma- 

car. eni rwy ocpoSqa dnoqtaxd^ 
zcov. 

9) Apost. Cent. VI. 59- 

10) Apost. Cent. VI. 60. Ma- 
ear. eni rtav noXujutj^dvtov xai 
navoitqytov. Cfi\ Plat. Pol. II. U) Apogr. Dresd. xaraor^ 
tpdg. 

12) Apost. Cent. VI. 64. Ma- 
car. $ Shil&y om. 

13) Apost. Cent. VI. 67« Ma- 

car. fitjly q naQOi/uta. 

14) Apost. Cent. VI. 65- 

15) Apost. Cent. VI. 66» 
Consentit Macar. , 

16) Apost. Cent. VI. 68- P- 359. D* I 17) Apost. Cent. VI. 63- E* — 171 rwaixl l8 <T ol/iog, av itoaiv oziQyovr* $%u* 
Twaixog x9 6/u/ua, zdig dxfid^ovoiv peXog. 
Twaixog avdr) &dvazog vecozeQOtg. 
Twr) ao nolld dvdyog o^vzeQrj TiQog xaxoipQadfiO— 

awrpr. 
Twatxog 2X doerdg a£lcog inaiviaat 
2otpov yevoiz* av iozoQog Xoycov. 
Tcovlag d^tog dvrjQ *** inl zcov dawhcov xal 
tmQctytiovtov. AnOOQETMATA. 

TXvxcovog. 

Tlvxcov 6 aocpog eleye zovg QrjzoQag 6/uolovg elvat 
*dlg parQaxoig' zovg pev yaQ iv vdazi xeXadelv^ zovg 81 
nQog xleipvdQav. 

avzog zr)v Ttaidelav eleyev Uqov aavXov. 

Tlavxog NrjQ&cog TtQOcprycrjg *" ovzog *Av&rjd6vtog t 
«wpaxws ix&w naQa zr)v ipdftyov fiordvijg yevoapevov 
xal dva£r d Gavza r cpaycov xal. avzog ylyovev ad-avazog, 
aU. ovx dyrjQcog, icp* co xaxertovzioev eavzov. 

* TXavxov zov ^Emxvdecog Ttaidog ineQcozcovzog zrjv 
Ilv&lay, ei oqxco zd XQW&ta Xrjtoezai, d elg rtaQaxaza- Soph. Aj. 295. Laur. lioc et 
«piinque sqq. om. 

18) Stob. T. 74. 15. ex Eu- 
ripide. 

19) Apost. Cent. VI. 70- hoc 
proverbium cum sequenti con- 
jungit: o/ioCa t%" yuvaixog au- 
ty $. v. 

20) Stob. T. 73- 52. z%/o- 

*(>tTOV. 

21) Stobl T. 67- 6. AnoX- 
lwn'<fou. 

22) Apos&r Cent. VI* 69- Ma- car. addit: Tvv^ elg € Hqa- 
xX^ovg ov qxotra* nftog zovg 
dva%Covg rivdiv nqd&yv , naqd- 
oov 'HqaxXfjg ISovXevoev ¥)ju(pdXx. 
TXavxeg idavqeiOTtxaC ln\ 
rwv noXXd /(jij/uaTa ^oVxwy* Iv 
yotQ ^iavQty lijg *ATTixrjg %(>voov 
pfraXXa tjv' s/doaTToy Se yXav- 
xag Iv Tolg vojuCajuaoiv. 

i) Impress. inoytJTqg. Ibid. 
plura buic nomini subjuncta 
sunt, quae in Proverbiis le- 
guntur. 

22 * 1 — 172 — 

&!]xrjv ilape rtctQcc MiXrfliov ov3qos 9 tj Ilvd-la ta 

tprjoiv* 

rXavx* *Emxvdidt] 9 to fiev ainxa xeqSiov ovrw 9 
"OQxip vixrjoat, xal xQrjftata Xrjioao&aij 
™Ofjvv* inel d-dvaros ye xal evqQxov pevei iivdQa, 
*AXX* oqxov natg ioTiv av(ovv(.ios 9 ovd* em %«?£€£, 
Oide nodes' xQaiTtvcis de [ieT€Q%eTai 9 elooxe naoaf 
2vfifiaQ\fjag oXeoj) yeveijv xal otxov anarta. 
*Av§q6s <f eioQxov yever) xarortio&ev dfieivcw. 

r o q y l o v. 

ToQyiag * 6 Aeovrlvos htL TeQftari wv %ov (tiov, 
ivt do&evelas xataXrjtpd-els xcct* oXiyov els vitvov wro- 
Xia&aivwv exeixo, elg de tis avzov tcjv emTijdeicov rrfzw, 
%i kq&ttoi' 6 ToQyias dnexQivaT0 9 rjdt] fte 6 vmos «?- 
%eTai naQaxwtcrti&eod-ai TadeXgxp. 

l O avros 3 rjdrj yrjQaios* v7taQ%cov 9 eQwtqd-els, & 
rjdecos anofrvnoxoi, ioxiora, elnev* cjoiteQ de ix ocmqov 
xal Qeovtos cvvoixiov do/uivtog aTtaXXdtftoiiai. 

Avtqv TtQeofievrov aTiooraXevros iiqos vovs *49r- 
vaiovs xal XafmQws imSeixvvfiivov , 61 *A&rjva?oi wg 
7}fiieQas ixeivas, iv ats inedei^aro , eoQtas ixdXow 9 tovg 
de Xoyovs airtov Xafmddas. 

l O avrcs 4 iQCJTi]9els , itolq diaitrj %Qciftevos *k 
fiaxQov.yiJQas r)X&ev 9 ovdev ovdeTtore rtQO$ qdovijv ohz 
<paytov 9 ovre dqdoag. 

Avrbs 5 xal T&%vas Qr/tOQtxds itQWTOS i!*evQe, xai 
xata Tijv oocptoriav tooovtov tovs aXXovs VTteQkflalfov, 
ws pio&dv Xaftftdvetv naQa twv nafrrjtciv ftvas exarov. 2) Stob. T. 118. 25. AUta- 

vov *lvTOQudv. Apogr. Dresd. 
tTtl Tt-Qua praebet. 

5) Stob. T. 118- 29. lx tiov 

"jitnOToriXovi /ntiwv. PrO- ijxi- ot* Gaisf. recepit paZtora, con- 
jecit autem ijSiora. 

4) Stob. T. 101. 21- 

5) Impres*. qvro,. — 173 — Ovtog xaxamqaag *A&rprag, exvxe yaQ naQa tcov Aeovrl— 
w* eig *A&r)vag nQeofievrrjg dnearalftivog, xal naQax&elg 
ug %w dij/iov dietexd-rj totg *Axrrp?aioig neQi ovftfjaxiag* % 
tal T(j5 £evi£ovTi trg Xi^ecog i§inXr£e xovg ^AS-r/vaiovg, 
onag etcpvetg xal cpiloloyovg* nQcorog yaQ ixQyoaro Trjg 
U&wg oxrjftariOftoZg neQiTToriQOig xal tjj cpikcneyyixf 
iiatpictovoiv, avri&ltoig xal looxcolotg xal naQiaoig xal 
opomelevTOig , xai tioiv heQOig TOiovroig, a Tore fiiv 
iia w %ivov Trjg xaraaxevrjg anodoxqg r^iovro, vvv de. 
n^ieQyiav e%eiv doxel xal tpaiverai xcnayilaarov. 

*ril(avog. 

Telm 6 TVQawog, ore KaQxrjdovlovg nQog ^lfieQav % 
MimoUfiTjoev , elQrprrpr noiovfievog nQog avrovg, rptdy— ' 
xaotv iyyQaipai, Taig dfioloyiaig, ort xal ra Tixva nav— 
oonai tc]5 Kqovi? xara&vovreg* 

l ccvzog £§*}ye noXldxig Tovg HvQaxovoiovg cog enl 
Offjateiav xal cpvreiav, oncog r} Te xwQ<x ^ehticov yivr/rai 
fiufyyovfiivr] , xal fir) xeiQOveg avrol oxold£ovreg. 

avrog ahcov XQWwa Tovg nokvtag, inel i&OQv— 
foftrpav, aheZv elnev, cog dnodcoocov, xal dnidcoxe fieTci 

tbv ndhfxov, 

l aiTog iv ovfinooiq) IvQag neQicpeQO[iivr t g , ap//o— 
toniwp tcov allcov icpe^rfg xal qdovrcov, avrog tov %nnov 
iioayayelv xelevaag, ihdcpQcog xai Qcxdicog dvenrjdrjoev in fttTOy 6 . I 2 T P I A I. 

TvctQa tcov ^Aoiadcov vr]acov ioTi kvnrjQorarrj' Tonog 
^t^nog xoldaecog xal noXig dvdyxrjg* iniyecog. Tig dae- 6) Sequitur in impr. Taiov 
M*p Aovxttlqi;, quod est in 
S»obaeo T. 69- 21- et in Vio- leto inter sententias ne(A yd~ JUOV. -, - 174 — 

pdv %toQog, ov rtorapolg ovdk Ufivatg neQixlv^oftevog } 
dlX* d^eivq) nekdyei xal &aldoorj dvoe/nnekdoTto <f>QOv- 
Qovfievog' od-sv ^dioiv ol xaTadixao&evreg tpvyddwv, dfia 
zvyrrpf xal daopdv vnofievovreg. ^Exei yaQ 6 totioq 7$ 
ft&v to i§0Q8iov, eiQxrijg de to dqvxrov, xal qiyadeg 
Xeyoviai* tpvyeXv (T ovx itSvrav tov Tonov' ov yaq Jy 
dneXv&rjoav* Tavrrjv §ih toi tt)v vrjoov olxovoi xiveg 
exovolotg ivrQaqevreg noliTai, xal Xeyovrai xal dyan(A- 
0i m xal Tig il; avrtxiv in ddixrj/uccoi drj/uooioig ixdiwzfrslg 
ovx ionaoarp tt)v qvyrjv, tog ikev&eQiav, ovde tt}v «- 
polrjv tog Ivoiv nQOOexvvrjoev , dlV edtaxev aQyvgiw 
vntQ tov xarekd-elv, xa\ neioag xaTrjld-ev' ovto) r) oiv- 
Tj&eicc tqv tqtiov ToXg pev xoXaoiv nenoirjxe, toIq ii 
TtaTQida. 

^lOTOQia iteQt yiydvTtov. 

Jiog fieTaorr]oavrog . tov nazeQa Kqovov Trjg /fcww- 
Xeiag, xal tt)v tlov deuiv aQyrjv naQalaftovrog , yiyaneg^ 
01 yrjg naideg, dyavaxTr\oavreg iv TaQrr,otji, [«V aM$ 
IlaQvaotT)"] nokig de avTrj xaTa tov ^Qxeavov, fikyav xaia 
jdtbg nolejuov naQeoxeva^ov. Zevg de ovvavrroag avtdig 
xaraywviQeTai ndvrag, xal fieTaaxi)oag airzovg eig %/foS 
Tq) natQi Kqovu) tt)v paoiXeiav naQadidtooiv. ^Oquwv 
de, tov doxovvta ndvrtov vntQ&%eiv xaTTjyQjviaaro Q(jO$ 
ini&eig, dtp* ov ^Oqiwv nQOOrryoQev^r}. ^Aq%t) t v d OTOixzio*'* To d fiieTa tov a. 
Jaiddlov noirjfia r * inl tojv dxQLpovvtav w* 1) Apost. Cent. VI. 71. Har- 
pocr* daiS. nonjjuara' ln\ tmv axQ. ra$ Tf'xva$. Macar. ln\ n*r 
Te%viKtai raTacfxevao&ivTtor. — 175 — 

ripttQ* Xeyerat yaQ, '<ni Mtvtog JatdaXtrv xai "Lcuqov 
xa^uQ^e did %tvu ahlav, vtovg avzov ovrag. JatdaXog 
ie noirjoag meQvyag nQOO&erovg i^rjk&e fieza xov ^lxd— 
(ov votjoai de uvd-Qtonov nero/uevov dftrjxavov, xal zav— 
w mtQvyag tjjavxa nQogO-eTOvg 2 . To ovv Xeyo/ttevov 
r { v toiovtov' JuiduXog tov iv etQxrfj f xa&etg euvrov 6ia 
dvQidoq xat oxatfidt i/ifidg ovv t$ ^IxuQtp elg O-dXaooav 
fokev' alo&o/ttevog de 6 Mivtag ne/tnet nXotu dtto^ovra* 
fi£ jjO&ero de ^IxuQog %e xal JulduXog ditoxo/tevot, ave— 
pov lapQov xal otpodQOv ovrog, neTO(.ievot y rjyow nXeov— 
f*S & %tp neXdyet y neQtTQenovrai' xat 6 ftrjv JaiduXog 
ffw^Tori elg tt)v yrjv y 6 de "ixuQog TeXevrtr ev Ttp neXayet 9 
ofov iii ixetvov ^IxuQtov neXuyog ixXrftr/' ixfiXrjOelg <T 
o kaQog vnc twv xv/turtov nuQu tqv nurQog 8tdqyq. 

Javet^e fiot ftaQTVQiav' inl tcov naQu fiitio^ 
tavtovg inutvowrtov. 

JaxTvXcp 3 delxwTat* inl Ttov intor)/Atov. 

AaoeXuv vvxtu *' ttjv %et(.teQtvr)v cpuotv. 

JatduXov nTeQa s# int Ttov dt* anoQiav %QWH&— 
w nQoa&qxrj naQeXxovorj. 

Aaovnodu 6 Xuytov naQadQa/tetTat leXtbvrf 
tu tov ddwdrov. 2) Mosc. hoc loco nQoad-e- 
**; praebet, ut bis Apost. 

3) Notus Persii versus Sat. 
*■ 28- At pulchrum est digito 
monstrari et dicier: hic est. 
Clem. Paedag. III. n. p. 296. 

*2. ovoh 7f aua/3Xf'netv eig rovg 
n W&vrag, ei dno/SXtnovatv eig 
•^, xaSdneo eni axrjvtjg e/u- 
Touatiiovra, xai SaxrvXoSetxrov- 
t>(vov. Lucian. Somn. c. 11. 
wr* j$y uQuivrtav txaorog rov 
*V«v xtvqoag SeC$ei oe rtjl 
h*i <%, ovrog exeivog Xe- 
T»> de Gymnas. c. 36- rd em- 
ct !fdTa T ov yeveo&ai, xa\ SeCxvv- o&ai r(p SaxTvXfp. Praec. rhet. 
C. 25« xat to Stlxvuafrai rij> 
SaxrvX'?) tovtov exeivov <xxq/$— 
rarov ev 7fdaij xaxia Xtyd/uevov. 
Herodot. c. 2- xal elnov ye 
(paveCtj /udvov , eSelxvvro av rto 
SaxruX'0 ' ovrog e xeivog '//— 
(tdSordg eortv. ibid. Harmo* 
nid. c. 1. 

h) Apost. Cent. VI. 72. 

5) Apost. Cent. VI. 75- le- 
git naQeX&ovan. Macar. ent ruv 
Sta ro anooov rou Xdyov naq- 
eXxouaji XQiaiikvtav nqoa&ijxii, 

6) Apost. Cent. VL 75. — 176 — 

Jaoinovg 7 xQetov ini&tofiel* keyerai im zoi 
im&vfiovvTog naq* aXlov yeveo&at, ta ovra avrqi. 

Jaxog aya&uiv 8# inl %wv evdaiftovovvrarv 9 fj yaq 
darog, nofog ?/v inl ©ppxays, oyodqa evdalfaov' <fe<J)/- 
kcoxavov 9 3e neQl avrrjg Qeonofinog iv tqltco Qdmm- 
xdiv xal "EtpoQog iv TeraQrq*. 

JaxTvXiog tjfi&Qa xo# inl tcSv evrjfieQOvnw* 
tfaxrvliog yaQ Tig iyeveTO <xvt)q ^A&rprpi fieyiOTtov %\^ 
/4<Zv Xa%ojv. 

JaxTvllq) det oe elxvo&rjvat' inl tvjv Sia 
vooov r} Xvntjy loyywv yevofievtov. 

„» Jaq>vlvrjv xx <poQ<o ,fiaxT7jQtaf inl tm vni 
tivwv inijtovlevoftevcw' naQoaov aXe^iqxxQfiaxov r) <Jcx<jpv7f. 

^fanaviofievog xa egp' a ftr} det, oUyog cai/, iy « 
&?< sXlkiovog. To d fi€Ta tov e. 

JevTeQtav x afteivovcov* inl tcov d-vofiivw tx 
devrsQOv, orav avrolg %a nQoreQa uqcc fit) xav&f\, xoi 
inX devreQa TQanwoiv. 

JkdoTai a xai xaxotoiv ayQa' inl tw iwQ 
a£lav evnQayovvrcDv. 

Jeilbv 3 <J* 6 nlovTog xal tpiloipvxov xa- 
xor* naQoaov oi nkovotoi aocpali^ovrau 7) Apost. Cent. VI. 76- 
- 8) Apost. Gent. VI. 74- 

9) Apogr. Dresd. SeSqXw- 

TOTOV. 

10) Apost. Cent. VI. 77- 

11) Apost. Cent. VI. 79. 

Macar. Satpvtvrjv tpoflta /SaxTij- 
j>(av' tovto ehttfraot Xeyetv ol 
thrd Ttvtav entfiouXev6pevoi y naq- 
daov tpdq/uaxov rj SHtpvtj. 

12) Ap. Cent. VI. 78« Macar. 
addit; davatStav n£$og, Int, Ttav de\ exXmdvrtav xa\ fiij fffy" 
Qovpivtav. udaCfitoy KtX *'*'"* 
o s' ent Ttav dnoTQonahar' i*- 
y€Tat xa\ SaCjutav alvetag ofioioy } 
dno Alvov*ndXetaq S^dxrjg. 

1) Apost. Cent. VI. 80* 

2) Apost. Cent. VI. 81- 

3) Apost. Cent. VI. 82- Ver- 
sus Suripidis Phon. 554* c ^ r * 
Aristopb. Plut. 203- &XXa m 
Xeyovai ndvreg tog SeiXdratoY 
lofr* q nXofTog. Macar. Sedot — 177 — 

Jexanovg 4 axtdr ia%tv~' irit *«* xctra xaiQov 
iauwtwv irit to detTtvov* zo yaQ nalatov ol xaXovvreg imi 
iunva xal oi xalovfieiai naQearjfAaivovro %fjv axtdv' xai 
ovziog oi pev ejuevov Tovg xXqfrevtag, oi dk artfjeaav ihb 
%a$ landoeig, icp r t g olov %e rjv texfif)Qaa9at elg noaag 

Wp<T£ 7lQ00T}Xei. 

JeT qiXotg xal %olg otxeiotg (Jatj&etv, uxql %Qv ftrj 
moQxuv ", slvxovQyov. 

Jel %ovg ytvofxevovg ftexQt uv £t5«r* ^oteiv, 
*jttiQa1*ia yaQ Xvtov ov TQeqei piov. MevdvdQOV *. • 

Jelcptva 6 vr]%eo&ai diddaxetg* iid t&v iv 
IkIvois tw& naidoTQifiovvTiov, iv ol$ rjOxiprtct. > 

Jekqtva 7 ttQog % ovQalov delg'irii tov 
aicvuTov' dtd to evxivr/tov eivai* vtQog %ovg ovchrva~ 
liivovg TfjQetv td dtdo^eva. 

Ak%e%ai 8 xai fiulov dlrjTtjg' irii txov ndmot 
&xOjueaw # dXtjTtpf yaQ cpaol Ttva povxohp awavTvjaavra^ 
akrjaat TQoqyV aQavta (T ixetvov pcZkov dovvcu av%q>, 
to$ tov Jiog ovra ' %6v dl tovto einetv. , 

JetkoreQog el t&v Xaycoah. 

JetloTeQog 9 el avTijg Trjg deiXlag* irii t&v 
(KpodQa detXwv. 

JetXoTeQog *° el tov vtaQaxvitTOVTog* int 
tuv ocpcdQa detXcov, avvJQ yaQ otTog iyevero ietXog, og 
mxQaxitpag ix ontjXaiov, xai IScov tov ^HQaxkrjv aneXt— 
foti&rj xai dtefietvev eTt xai vvv 6 Xi9-og dv&Qconoetcdrjg. © nlovrog, nafidooY ol nXovoioi 
7cf olxfag aotpaM£ovTa* xai *v- 
^5 Tptpoumr. 
k) Apost. Cent. VI. 85. 

5) Fragm. XCII. ed. Mein, 
V" ei emendatione Bentleji 
fcnbit: Tovg ntvo^^vovg. 

6) Conaentit Macaiv 7) Apost. Cent. VI. 84« *•«» 
pluribus exponit. 

8) Apost. Cent. VI. 85» C° n - 
sentit Macar. 

9) Apost. Cent. VI. 86. Conv 
sentit Macar. 

10) Apoat. Cent. VI» 91* 

x 23 \ — i78 — r ■i Jet vooelv ** %6 fiiQog* inl %cov axQifHj yiUm 
ivtkixvv/Uevcov. 

Jexa " ij xvwi' rexot, xal 7tdv%a Xevxa* &1 
tfaJy 6/uoicov xal ev%vxcov. 

Jixa x3 %ov opokov* xa&* vTteQpolijv, inl %w 
firjdevog a£ltov. 

Jelcplg x4 iv Xov%vjqltf m ini %<Sv naQ* a%lav a 
TtoieXv ovx avexofxivtov. ~ \ 

Jeivov x * %6 owidetv %6 fiekkov^ anogtfcyna 
Qdleco %ov MiXrjoiov. 

Jetiqios *? avtjQ oreqpavov pihv Ijm, ilyjei <T 
artolcoXe.v' ovroi yaQ dia %6 ieQOvo&ai itrtetpamiii- 
voi x li&V.eloif diipet <T anollwxaiy avrl %ov %tov cwr/- 

XOfW aftOQ0V0,l. 

Jeivol x7 nkexeiv %ot firjxavag Alyvn%m 9 
ifnl. %tov,oop6tiQa'xaxovQyo%d%tov' xoiomoi yccQ ol Jl~ 
yimxioi. . 

Jelftva vrjxso&ai diddoxeig* inl *&* b 
exetvoig %ivd TtaidotQiftovvTiov , iv olg ijoxiprzai, rj id 
ttov axQtog e*lg %i nejieudevfievcov xal TtQOOTtoiovfiemv 
TtccQcc %ivtov /tay&dvew. 

Jeofiioi Tvt}()t]vol l8, olg ixQtono xax hwo 
xaiQov elg %dg vtov Seoficozcov xaxovxLaQ. 

JevreQog nlovg x9, o%e aTto%vxtov %tg ovqIov, 

XtyttaiQ Ttfet.. ' 11) Apost. Cent VI. 87. 

12) Apost. Cent. VI. 88- 
Apogr. Dresd. 6 JTyW. 

1 3) Apost. Cent VI. 80. 

14) Apost Cent VI. 90. 

15) Apost Cent VI. 95. 
1$) Apost Ce,nt. VI. 93. 

ApOSt. aTrdXvtXtv. Arsen. anSX- 
Zvrat. Macar. naqdoov olroi 
£** f&v »0 itqao&ai $art<p<xitio/ti4- tmTtj SeUv voi ■ qoavy rdSv 6*t 

tj7td(tOVV. 

17) Apost. Cent. VI. 94. 

Macar, roiourot yaq ol Alf. om * 

18) Apost Cent VI. 96- 
Apogr. Dresd. Tu^voL Ad rem 
vide O. Mueller. Etrusc. p. &• 

19) Apost Cent. VI. 97- E** 
plicatio Apostolii sumta est ez 
Menandro Stobaei Tit 59- 9* % -r- 179 — 

Jekylva 2 ° Aexayj? ov xcapet* EvQiitidov* 
Jevq it&e, eig ovg yaQ tovq Xoyovg elnuv $ttw. 

To d ftsra %ov tj. 
Jfjliov xvlvfi^rjrov *• inl twv uxQiog vqxo— 

JrjQov * povleveiv, %v* exfl xa ^ ftolkov 3 apetvov. 

JjjlAOXQiTog %6v tp&ovov elnev ilxog elvai x^g cAij— 

deiag. 

To d fieta zov i. 

Jia * na%aiQibv xal nvQog §i7LTeiv> del* itti 
fwv naQapaXkoftevwv xcu QOpoxivdwa Tioiovvtwv. o StvreQog ttZovq iari Stfnov Ze- 
fdptvosj av dnoTv/rj Tiq ovqCov 
tt&jtatai nZeiv. Macar. en\ Ttav 
*<Hpalaig t$ 7tQOTTdvTtov' na^doov 
ot SiapaQTovTfg xard rov 7tqo- 
Te^or nZouv datpaZCZovrat (Cod. 
*<tyalfcovTes) neo\ tov SeuTtQOV. 
Nauraach. v. 10. (Vol. III. p. 
261. Poet. min. ed. Gaisf.) 
Kd\ tovto 7iQoSae\g eQtto , nolg 

XQij <f* neQrJoai 
Tov nZouv, &g tpaatv, tov SevTe- 

' QOV f,UrpQOVl &V/U'*. 

Cfr. Wagn. ad Alciphr. T. I. 
P- 60. Heind. ad Plat. Phaed. 
p. 99. D. Coray ad Heliod. I. 
P- 31. Synes. Dion. p. 49* D. 
W. Petav. oi Se nZeCoug ovSe 
oUobev ixivrjSr/aav , aXV ovSe 
ror SevTtoov Zeyd/uevov nZovv 
vno xtjq a%oZrJQ elg vovv SteyeC- 
^orrai. Schol. ined. ad Theonis 
progymn. in Cod. Laur. Jtv- 
r *fOff Se t £g tpantj nZovg rr)g cov 
ztioai jfffla? to xav 3** dnd- 
m *«V xaxoTe/vCag. 

30) Apostolii (Cent. VI. a$.) expositionem longiorem omisitr 
Arsen. Macar. addit : dtZtptxy /ud- 
%atQa' en\ Ttov tptZoxtQStov. (Cfr. 
O. Muelleri Dor. I. p. 360.) det,*- 
Zou /utjtjjQ ov xXaUi* Sq/tulSyg 
xa\ tpavtQa. 

1) Apost. Cent. VI. 99» Diog. 
Laert. Vita Heracl. IX. 7. Z*~ 

Zeuxog /u+vro* tprjo\v 6 yQa/ujua- 
Ttxog, Ki>oTu)va Ttva laroQetv iv 
rw KaT axoZu p fir/Tf/, KQurr/rd Ti- 
va nQtoroy elg Tr)v € EZZdSa xo- 
/uCaai ro fttfiZCov' ov xa\ elneiV) 
/It/Xlov rtvog Seio&at xoZv/u/Stj- 
tou , Sg ovx dnonvtyrjoeTtz* iv avTto. 2) Apost. Cent. VI. 100. 

3) Apogr. Dresd. noZZ&r. 
Macar. addit: drjZov eor$ xai 
TVQ?Z'ji ' en\ twv nQOtpavtov. 

t\) Apost. Cent. VII. 1. Apogr^ 
Dresd. xa\ nvQ. Xen. Sympos. 
IV. 16. tyto /ueTa KZetviov xav- 
Std nvQog lolr/v. Cfr. Herm. ad 
Soph. Antig. 615* Lambin. ad 
Horat. Sat. I. 1, 38* ^Cnretv 0C 
iavrdr. Eur. Cycl. 165« fV 7 ** 

25, * . — 180 — 

» 

Jiaxoviov' ol fiev ttjv %ov nkaxovvrog xQtpilda' 
Mevexhrjg d.e iv %{$ ylcoaaoxo/uco %avra eiQTjxe tieqI 
. av%ov' *A&r}vaXoi %cj> ^AitblXcovi, %rjv xaXovcievijv eiQeoiu)- 
vrjv o%av notcoai , Ttkd%%ovreg Ivqov %e xal xorvlrjv xai 
xkijfia xal alV a%xa xvxkcneQr) 7teitf.ta%aj %avra xjalov- 
Oi diaxoviov' leyezai (T ini Tivog iyxQaTOvg' oiioiwg dl 
xal ajueQiag . diaxovia tcc xaxa %rjv eiQeaciavrjv %cj> ^AhcX- 
Xo)vv iiXaaaaLieva iteLiicaTa ' %weg de heyovot, £wlcw 
1 reoidv, ziveg de fidi^av. 

JiayoQag 5 6 Mr)Xiog' irti %wv aTilaxm xal 
cc&ecov. 

diaxcodtovia&ev%eg 6# cog em %6 nXeicnov im 
%vov dianai^Ofievcov lcc/ufidveTCct. 

di'i%Qeq>r)g 7 dven%eQtoxev* inl %wv avartet&ov- 
%cov inl %v itQayiia. 

Jia * %ov %ol%ov XaXeV inl %cov avaio&rjrw. 

JtxaiOTeQog o%a%avrjg 9 " im twv tcc dlxaia- 
tcyancovrwV o%axdvrp> yaQ ol JcoQieXg %rjv TQVTccvrj» xa- 
Xovatv' "ocog naQa tjjv OTaaiv. 

Jixrjg dcp&alciog IO ' rjg del ftrjdencrte xa%a<pQ0- 
veiv av&Qumovg vnaQxovrag. t* *; aljutjy. Theogn. vv. sunt 
notissimi : ^^ neviyv yevyoPTa 
xa\ ti jusyax/jrea ndvTov, qinreXv, 
xcei neTpcSv Kvove xar* ijlt/Spicor. 
5) Apost. Cent. VII. 3. et 
Codd. 6 MiZtjoiog. Scripsi Mij- 
J.ios, quod posuit Pantin. apud 
Apost. Gfr. autores veteres, 
apiid Perison. ad Ael. V* H. 
II. 23- coll, 51. Bergl. ad Ari- 
stoph. Av. 1072. Eadera per- 
•mutatio est apud Menand. de 
encom. p. 609* */ &* altCa tpav- 
£7, w; TO Tiepl MrjXtOVf *A&q~ 

vaiuiv fyyov. Ald. Par. Ricc. 1. 
jk£i;lwiov;. Med. 1. Mjjiiaifa 
quotj cx copjcctuva posuft IJec- ren. Jos. de b. J. II. 7. 1. lap- 
notag etpo&taafrets Sien?.evoev «»• 
Mfjlov. Par. 1425» Mihyrov. 

6) Apost. Cent. VII. 4. 

7) Apost. Cent. VII* 5. Mosc. 
avandftTcoxev. Recte hoc sensu 
avanreoovvy Jacobs ad AchiH. 
Tat. VII. 15. Villois. ad Long. 
p. 91. Seidler ad Eurip. Elcctr. 

177. 

8) Apost. Cent. VII. 6* 

9) Apost. Cent. VII. 7- Ma 

car. Ini TtZv ra Sixaia ayanw- 
T*av ' aTa%dvi] pio tortv #/ i^~ 
Tavtj. 

10) Apoat. Cent. VII. 8» He - 
liod. VIIL 15» detros di u r!ji 181 — Ji^sb&ai piOTyv, aQerfjv d orecv fj fiiog 9 
rtctQOOov to £jjv vijg uQ€Tijg TtQdrtfioreQOv. 

/11x7} " dixrjv €tixt€ xai ^Xa^rj (tlafttjv* im 
ttSv (pilodixtov xai oweiQOvrorv dixag dixaig. 

/4ixr]V xa vq>e^ei xav ovog Saxrj xvva' ini Tuiv 
hii OfuxQotg ovxoyavrovnevwv. 

dixxvy l3 avefxov d , TjQ<£g* inl Ttav fidrrrv xal 

WOTjTtog^Tt, TTOlOWTtoV. 

Jixrjg l4 dixaiOT€Qog' iiii t&v ocpodQa dixaiuw 
xctd-* tm€QpoXr]v. 

Jva l5 daxTvliov y* av elxvoaig* ircl tw 
iia IvTvrjv r) vooov loxvaiv yevoftevtov. ^AQiGTOcpavrjg er 
nlovrip. 

Jia x6 rsalaiag rjn&Qag* oxmeQ did XQ&vov, 3ia x 
fiaxqov. 

Jia xy fieoov xal lipog e$Q€i xal xdXXiOT* 
anokXvTai' gj&aQevrog yaQ tov hfitirTOVTog xai 6 At— 
pog dnohXvrai. 

Jiofir/deiog x8r avdyxrj' og r)vdyxa^e Tovg ^kvovg 
ahxoalg ovoaig Talg &vyarQaoiv avrov niywo&ai, ag 
xccl mrcovg aklrjyoQel' TdrTerai de ini twv ^0^' avdyxrpt dixtjg 3tp9aXju6g lltyx<av xa\ ra 
«urjrvTa, xovtpla xa\ afrejUtTa (fxo— 

Tfceiv. Ei distinctione a Bois- 
sonadio ad Philostr. Her. p. 546. 
proposita. Plut. SympOs. VII. 
p. 161« F. apa Be xa&oquiv tov 
ovqevov ctOTdooJV 7teqlnXeu)V — — ~ 
otavoslo&ai , tag ovx eaztv $tq 6 
Ttj; dizqg 6*(p$aXfit6g , dXXa naat 
TOVIOig i7TtOXOTTfl xv x l(y 6 &eog 
Ta 7t (tazro/UFva neo\ yv\v Te xa\ 

9dloTTav. Dictionis fons repe- 
tendas videtur ab eo, quod 
Diodor. Sic. III.' 4. de Aegy- 
ptiorum hieroglyphis refert: 6 

& 0<p$aXfM0g Sixqg -r^gtyT)}?, xa\ 
VuvTQg rov OitjuaToq (pvXa'i. 11) Apost. Cent. VII. 9- 

12) Apost. Cent. VIL 11. 
15) Apost. Cent: VII. 12- 

alia quaedam aliena adjungit. 

14) Apost. Cent. VII. 13- 

15) Apost. Cent. VII. 22» I» 
Pluto y. 1036« legitur: Sta 6*a~ 
xtvXCov juev ovv H/uey* av SieX- 
xdoatg. 

16) Apost. Cent. VII. 31. 

17) Apost. Cent. VII. 30. 

18) Apost. Cent. VII. 15« 
Plat. Polit. VI. p. 493. D. f 
^fiojutjSeia Xeyo/uerrj dvdyxtj noi- 
etv avTtp ravra , S av ouTOt lw«#- 
vioot v. — 182 ~ %i TCQOTTovtcjv* ol de x9 qaoiv , o%t JtOfAr)dr t g xal 'Odvtf- 
aevg to IJallddtov xleipavreg vvxrbg dnr\eoav* enofiet 
$& 6 ^Qtivooevg tov dtotirfirp iftovkr}d-i) dnoxtelvai' 
%fj aekrprf de tdcov %r)v oxtdv tov £iqovg oJto^r.i 
dqoag tov ^Odvooea inoLrjoe nQodyetv, nalcov avrov 
£iqei %b fteTaqQevov. 

Jtovvota *°' loQTfj naQ* *Ad>rjvalotg> xal naQO^ 
{iLa i% aircov 0%e8bv tooovtov ooov, ix diovvaLwv, m 
%<3v ano8o%r)g a£/cui>' 6 Jtbvvoog .XtyeTat xal Jt&vQau- 
fiog, OTi iTQaqrj iv avTQ(p %rjg Nvoorjg* ix tovtov noir^ 
%al di&VQati/$07iotoL+ \ 

, Jtbg KoQiv&og ai * inl twv %d avrd Xeyovwv* 
iQQrj&q de dS alxiav TOtavrrpr* MeyaQetg vnaxovovn? 
KoQtv&iotg i/tapvvovro %otg intTay^iaoi xal qaveQol iv- 
aavaoxerovvreg rfiav inl tovtix)' KoQtvd-uov de nQeofaw 
Tjld-ov elg Ta MeyaQa, xal tov dr^tov /uij nQoae%on<% 
avrdlg ayavaxTOvvreg iftbtov, ovx aveyjeTOt Tavra 6 JiQS 
KoQtv&og' qaotv olv Tovg MeyaQelg ixfidlkovrag avtovg 
naietv xal Xiyetv, naie tov Jtbg KoQtvbov. 

Jtbg iyxeqalog ' 2a to xdlktOTOv /?(>c3jua' ? 
(taotlecog iyxeqalog' inl tcov tjdvnafrovvrcov ^ 3 * oi $> 
ori Ta noltTelfj pQtofiaTa naQa IleQOatg Atbg iyxitp- 
Xog XeyeTat. 

Jtbg iftrjqog 24 " ovrto xaXetTac 6 Tcnog, iv y 
'jf&rtva xai Iloaetdtov ixQLxrrjOav' KQcaTvog ^AQxtXopi^ 
• "Ev&a 2S Jtbg (jeydXov %rdxoi neoaoL Te xaXovvrai. 
TatTerat d£ r) naQOtfiia inl tcov ieQcov xal- dtrtxtbjv* 19) Vide Photii Bibl. IS. . 

20) Apost. Gent. VII. 16* 

. 21) Apost Cent. VII. 17. 

Apud Aristoph. Ran. 439. Xan- 

thias, iterum a Baccho mo- 
nitus, ut stragula tolleret, di- 
oit; OTQt6fiaoir y 
ubi Schol. et BergL 

22) Apost. Gent. VII. 19* 

23) Apogr. Dresd. Soon*- 

&OVVTWV. 

24) Apost. Gent. VIL 20- 

25) Apost. Cent VII. 21* ^ — 183 — 

Jltxovg * to&el vn$Q xd iifxaftfiiva 9 &ti xwv 

rtQOTSQOvvTwv' ini dvo zivcov nQayftdzcov inaivov d£ia)v f 
ro de tv iniozafiivcov pikziov zov eziQOV. 

Ai%oXoi 37 yvufiai, oiovtl dizQonoi* ini zcov Ji— 

t^OTKOV. 

Jlg ** enzd nXijyalg* novXvnovg niXovfie~ 
»o$' inl zcov xoXdoecog d^icov' naQoaov 6 noXvnovg #»7— 
(jtvfalg zinzezai noXXdxig 9 nQog zo nicov yeviad-au 

A\g i9 xai ZQig zo xaXov, zo de xaXov ovd? 
cjia£ # iijXov zoizo* 

4lg 3o nQog zov avzov alo%Qov nQooxQoi— 
ttv Xi&ov* ini zcov ix SevziQov zoig aizoig neQim~» 
ftronojv. 

dlg 3l natdeg ol yeQovzeg' inl ztov nQog xo 
W«S tiijfreozeiQioy ehap doxovvzcov. 

JitoXvyiov xakov 3 * # ini xcov fiiya xi xtxi deivov 

wpunapivtov* 26) Apost. Cent VII. 23. 

27) Apost. Cent. VII. 81« 

28) Apost. Cent VII. 24-' 

29) Apost. Cent. VII. 27- 
Hat Gorg. p. 495. E. xa \ S\g 

J"o toi xai Tqtg tpaat xaXov eivat 
T * *<*la Xtyetv Tt xa\ entaxonelv. 
«fci Heind. 

30) Apost. Cent. VII. 29- 
51) Apost. Cent. VII. 28- Ar- 

tenros humano capiti cervicem 
«piinam subjunxit: ln\ tw* Sta- 
tl *)»YtvQvrtoy' SZeiav yaq Xtyovrtt 

7r,y . *° TZw* Quae recepi , ob- 
Wit Apostol. et Macar. Ad rem 

* l(J *Aristoph.Nub. 1417- Clem. 
8tr °m. VI. p. 748. 2. BeonJ/u- 

»»6 nalSeg oi ytqovreg dqS-to 

1,1 *?« y# tovtoi» SomoxXiovs Iv JlrjUa roy Aldxeiov olxovqof 
fidvvj 

reqovraytayta xdvanaiSerfto nd- 
Xtv' 

JldXtv yaq aufrtg natg 6 yjjqd- 
axtav dvtjq. 
IdivTitpwv 6 qtjTtaq X*'yet ' ytqo~ 
rqotpta y«q nqoatotxe natSoTqo— 
tpia. aXXd xa\ 6 optXdnoopog JTXd— 
rtav ap*, tag fotxev, 6 ytqtav Sta- 
Ttatg ytvotr* av. Adde Julian. 
Ep. 59t p. 446* A. Slg natSeg 
oi ytqovTeg. 

32) Apost. Cent. VII. 26- 
Vide Ruhnk. ad Tim. *p. 88* 
AchiU. Tat. I. 13. SitMytov 
ixMxvae. ubi Jacobs. Cum Apost» 
consentit Macar. Idem addit: 
/dt* a%vqov xa\ -frvuov xa\ 
T qvr dvt) q * ent riar tpetStaXtav 
xa\ yXtoxq**v. /iia xevrjg' Xet~< 
net xtanrjg ' ot Sk vevqag t4%ov. — 184 — 

Jtvtkovv M xanita' on rjSeXov dijXwatd %t xom 
dio xx lyQccpov, 

' - - 

To d fitta tov o. 

jfoidvE avget x ' inl tcjv fifj av^avofievcov* o yif 
doldvt* fitxQog ioit xtu GTQoyyvlog. 

Joqv xrjQvxetov 2# irtt tciv ccfia TtaQaxaXovnw 
xal afteilovvroJv* ol dexaTev&evreg tlg deXyovg imo ^A- 
&rftai6)v TecpvQaiot, kaftovreg ZQyOftov, avdQt recpvQaiip 
cplkog olxog, axolovd-ovvreg povolv, ecog av ov xom&oiv, 
o &eog avzcig sxQypev, omog ixet xarafieivcoot* nole- 
povjutvwv ^A&rpaiow. imo EvfAoXrtov ijtl ttjv TavayQW 
xaXovftevrp cbdevaav, dovreg fiev 3 . tQ TtQorjyovfi&nf *r- 
$xetov' xa&QTt&loavTeg de xototiw zoijg veovg. 

doidvxog oxta *' inl tov fit]$evog. 
'. . Jovlog 5 &v xotfrjv s'xetg» 

//ovIojv Ttoltg 6 iv ytt^vji*^Eq)OQog 7 iv itefiiwr{ 
xal fa&Qa leQodovfoov, iv jj elg ikev&eQog iortv* eon il 
xat iv KQrjrji JovhoTtoktg, dg 2cJ0taTQaTtjg iv TJJTtQartTi* 
tvjv KQj]TtxfSv m eoTt de Tig neQt QQaxqg IIovqQono~ 53) Proverbium erat: ro(a 
xdnira xdxtora* spectans ad Gre- 
tenses, Cappadoces et Cilices, 
propter vanitatem male audien- 
tes. Vide Vulcan. ad Callim. 
H. in Jov. v. 8* 

i) Apost. Cent. VII. 32. 

2) Apost. Cent. VII. 34* Codd. 
Arsenii et Apostol. Soqtixftov. 
Correxit Pantimis. Macar. Sd- 
qv xtjyirxrtou /uaXXov Sdxvsi * tni 
Ttov aurfrrjodTboov n^oatdvTtov rolg 
/Liij Std netfroug flxoumv. 

5) Apogr. Dresd. lv 

4) Apost. Cent VII. 35- Ma- 
car. consentit. 

5) Apost. Cent. VII. 36- ex 
Aristoph. Av. 911* Servis co- mam desectam esse constat, 
inde apud Acbill. T. LeucippV 
in servitutem redacta, dicitur 
Tqv xeyaXrjV xexaqutvtj. XofHff 
vero et xd/uqr $x €ir ** m} d 5U * 
perbiae signum. Cfr. Jacobsad 
Philostr. Icon. p. 231. Bergl. ad 
Aristoph. Plut. 170. 

6) Apost. Cent. VII. 57* 

7) Apogr. Dresd. Evyotioi. 

8) /7(>rwV»/ omisit apogr. Dresd. 
Macar. addit: douldrt^og Mto~ 
otjvqg , f*7r» rtav lo-XOTfi xat *'" 
xqu SouXsia fvfxoptrav. A&**~ 
Saifjovtoi yaq tois JMttsorjWi 
tog SouXotg /^cJ^/fvo* xat fp a * 
orlyovv , xa\ Ttov aXXtov noU&i 
tog ISCovg ovras SovXovg anw*'' — 185 — 

hg, rrv Olkinnov cpaoi owoixloai, tovg inl navr t - 
(if diaflaXlofiivovg avro&i owayayovra ovxotpdvrag xal 
tyevdo/AaQTVQag , xal Tovg owrjyoQOvg xal rovg allovg 
novrjQovg cog dcoxiMovg, cog Qsonofinog iv TQioxai8sxd~ 
ig x<Sv Otkinnixcov cprjoi. 

To 8 flSTa tov Q» » 

jQvog 9 nsoovoqg nag av7jQ £vXsvsTai m 
itafmov dvr}Q fxiyag orav ocpalfj ndvrsg xar* avrov <jp£- 
ymai xal ra avTOV 10 aQnd£ovoi. 

' jQaxfifjg " fisv fjvlsiy TSTTaQcov <T inavs— 
to' inl tcov sTolfiojg aQXOftivcov r) Xiystv r) nQaTTSiv* 
SiHJXBQwg 8s navofiivcov. 

To 8 fiSTa tov v. 

Jvo ia zotxovg dlsicpsig ' Xiysrai, inl tcov 
MafiqmsQi^ovTtoy xal did fiioov ^wpoiWeur iv fid— 
img ?) q>iXiaig m s^Qrjrai 8i tocog dno tcov 8vo Tofyovg 
iviftyyiag noiowrcov. 

Jvo yaQ Tavra, coonsQ oroixsla Ttjg aQsrrjg floiv, 
dni$ ts Tifiijg xal cpoftog TificoQlag. 

Jvolv l3 im&vfitjoag ovdsTiQOv STvx^g* £*d 
tw ayav nlsovsxzowrcov , cfl 8id nksovs^lav xal Ta sav— 
flSy dnopdXXovoiv. AovU Stonorwv axove , xa\ dt- 
*tua xa\ aStxa ' avrrj rtav nvqi- 
ftoou/riay. * 

9) Apost. Gent. VII. 3g. Ma- 

Wr. }jti T fi v ^aSitag Xa/uflavdv- 
T **y $ nqoTtQOV udXtg fdvvavro. 
Vide Schol. Tbeocr. Id. V. 65. 

10) Apogr. Dresd. avrolg. 

11) Apost. Cent VII. 39« Cfr. 

Wppa sub ^dflioq avXqrtjg. Hor. 

^f-85, i. 

Omnibus hoc vitium est canto- 
ribus, inter amicos Ut nunquam inducant animum 

cantare rogatiy 
Injussi nunquam desistant. 
Macar. addit: /jqvog xa\ nirqag 
Xdyot, en\ tiZv adoXeaxovvriav 
xa\ /uv&oXoyurivTwv nagdSo^a. 
Cfr. Heind. ad Flat. Phaedr. 

p. 275. B. 

12) Apost. Cent. VII. 40. 

13) Apost. Cent. VII. 41- Ma- 

car. addit: SvgQtyahsftog %?Xol- 
vyg * ln\ r<av elg drtovr yXioxotvo- 
/udrior. 

24' n — 186 — 

Jvo d-eovg r)xto xo(ii£tov vftlv, nei&to xai 
fliav' imofp&aypa tov Oefuoroxttovg itQog *Av8qIovq l4 
XQrj(tari£o[*£voV ol <T ecpaaav exsiv 3vo deovg fteyalovg 
vteviav xal aTtoqiav. 

Jvaxtotpog 8vaxtotpq> ixQivETO, 6 d& xQtxr^ 
xcocpoTSQog l5 ' inl t&v Ttavv yekoitov* 

Jvaxola tcc xalct. 

To 3 fieTa %ov w. 

4to8exaixr)xuvog KvQrjvrj l6 ' inl Ttov Ttavxoda- 
nolg xal itoixiloig %Qta(jifomv rj&eoiv* q 8e KvQqv?] rp 
eralQa Ttavv imorjtiog, ixakelxo 8e 3to8exa/4r)xavog 9 dia 
xo Ttoilag firjxavag iv ralg owovaiaig noieio&ai. 

Jwqu l7 d-eovg Ttei&ei xal aldoiovg ftaoi- 
Xijag* inl Ttov 8ia StoQa Tag Sixag avrtOTQecpovvw. 

Jcjqov 3* o, ti &£ tig inaivel. 

Jtodcovalov xtxlxelov l8 ' im twv axazaitavotws 
xal rtolla. kalovvrtov' Jrjfttov fiev cprvoiv iv rfj Jtoddvrj 
Ttolloig TtaQaklrjlovg xeipevovg k&prjrag' orav 3e %tg 
evog axprfcaty ix Siadoxqg ftavrag r)xelv* IdQiOTOTeXrjg de 
tog Ttldafta 3ieleyxtov 8vo tpqoi ariXovg elvae,, xal m 
liev tov ereQov lefirjra, inl &areQov 3e naiSa xqotovv- 
%a ftaOTtya, rjg Tovg Iftavrag %alxeiovg aeio^ievovg m 
avifioVy t$ leftjjrt, tzqooxqovuv , tov 8e tVTtrofievw 

$X*w- 14) M08C. avSqeCovg. 

15) M08C. xiotpo&TSQoq. 

16) Apost. Cent. VII. 42- Ari- 
stoph. Ran. 1327« 

17) Apost. Cent. VII. 45. 
Macar. Stoqa xa\ &eov<; nct&ci' 
lloidSov sivaC (paai. Cfr. Hor. 
Od. III. 16- 14* subruit aemu- 
los reges muneribus. Munera 
navium gaevos illaqueant duces. 

18) Apost. Cent. VII. 44* 
Macar. }n\ Tt5k aSoXiO^tav xa\ (pZvaQwv. Disputaverunt de liac 
re O. Mueller in Commenta- 
tione de tripodibus in Boetti- 
geri Amalthea Vol. I. p. 135* 
Welcker ad Philostr. Imag. II- 
35. Aristid. vnso roSv rerr. p- 
309« httiSav Sh xaxiaq rivag ei~ 
netv Sifl xa\ SiaflaXetv , tw ^/w- 
Stavatto /uev ovx av elxdoatg av- 
rovg %aXxe ttp, Callim. Fr. 
CCCVL tov iv 4io3<Zvi ZtZtyftt- 
vov ovvexa %aXx6v tjyeioov* • — 187 — 

Jtbg ,9 dya&r), ccQTtccl; ik xaxr), &avdroio doreiQa. 
°Oft fih yaQ xev dvrjQ e&ilwv, og ye xdv fiiya dtirj, 
XaiQei z(j> d(OQq> xal xiQTcet ai ov xard dvfioV 
*Og de xev avtog klrjrat dvaideiriqt md-rjoag, 
Kal %e OftixQov iov roy % iitdyrvcoaev ao qilov vtoq. , 

AnO00ETMATA 

JrjfitfCQiog x OavocftQarov OakrjQevg *, axoiaag oti 
t&g elxovag ccvtov xarioTQeipav *AxhjvaZoi, dlV ov Tr)v 
a^etr t v 7 ecprj, di rjv ixeivag dviorrjoav. 

'0 avrog ekeye 3 , tag dq>Qvg fir) fitxQov ehat (t&Qog, 
,ohf yaQ imaxcrcfjoai dvvao&ctt t$ ftiip. 

Y> avtog ov fiovov tov txIovtov eqtrj Tvtpiov f dlkd 
xoi trjv odrffovcav Tvyrpf. 

l O avrog eqrj, ooov iv rtoXifnp dvvao&at aidrjQov, 
tmovtov iv ftohteiaig la%vuv daiQOV. 

c O avrog Idvov nore veavioxov aOiarov, Idov, eqij, 
iwgctywog 'EQftijg e%cov cvQfia, xoikiav, aldoTov, mo— 
ywa. 

l O avrog elite 4 Tovg cpilovg eiti fiev tcc dya&a ita- 
quxalovfievovg dmivai, irti de Tag ovfiqoQag avrofidrovg. 

ArjfirjTQiov OalrjQicog 
%&v ewza aoq&v Mtoq>§iyfiara s . 

MitQov Hqiotov. JlatiQa del aldelod-au Ev to 
owfia e%etv xal ttjv \f)V%rjy. Oikrjxovov xal fir) TtoXvxov— 
w. nokvftad-rj r) dfia&rj. Tlciooav. evcprjfiov xexTJja&ai 
attiTJjg olxeiav. *Advxiav fitoeXv* evaifteiav cpvXdtTEiv' 
nolltaig %d fiiktiOTa avfifiovXevew. TlcirTrjg xqcctelv. 19) Stob. T. 10. 16. Tfoiii- 
doy iqywy. Apogr. Dresd. S<a- 

20) Apogr. Dresd. rdys nd- 
X*wstv* 

1) Diog. Laert. V. 82. H>i- dem sequentia apoplithegmata, 
excepto penultimo, leguntur. 

2) 'balltj^evq Mosc. et Laur. 

3) Laur. rag dtpqvg tleye. 
/t) Impress. Mtpq. 

5) Desunt kaec in Mosc. ct 
in Impr. Recepi ex Laur. 

24 * — m — 

Bii} firjdev TtQ&tTetv. Texva natdevetv. "Ex&Qag fitalv- 
eiv. Tov %ov dr)fiov ix&Qov itoXkfitov voftt%etv. Tvvatxi 
fi7J ftdx^o&at, firjde ayav cpQOveXv, dlkoTQicov TtaQOvrcov, 
to fiev yaQ ioTt x&Q£tov' ro de fiaviav dvvazai TtaQixetv. 
Olxhag fte&vovrag firj xold£etv, el de fir), do^etg xal 
avrog fied-v$iv. TafieXv ix tcov dftoicov, idv yuQ ix tcjv 
xQeiTTOvtov, deonoTag, ov ovyyeveXg xTr\ar\. Mr) intfial- 
vead-at, tc$ oxwtitovti, anex&rjg yuQ earj ToSg oxumTOfie- 
votg. ExmoQOvvrq ftr) vrteQrjcpavov elvat, dttOQO vvra fir) 
Tantetvovod-at. 

€ avrog t&v Tervcpltofdvtov dvdQtov ecprj to fiev vipog 
deXv TteQtatQetv, to de (pQovrjfia xaraktTteXv. 

i 

c avrog eiTte Tovg \doTeiovg tcov vkcov iv ftev Talg 
olxiatg Tovg yovetg 3eX aldeXo9at, iv di Tjj odip Tovg 
drtavToivTag , iv 3& TaXg iQrjfiiatg eavrovg. 

*0 avrog tov firj dvvdfievov yevvaicog cpeQetv drvxiav, 
ftrjde evrvxlav ecprj dvvao&at. 

* JrjfirftQtog , QavoOTQaTOv QaXgQevg HroXefiaiq t$ 
fiaaiXeX nuQfjvet tu neQl fiaotleiag xat rjyefioviag ptfltia 
xTaa&at xal dvuytvcooxetv , d yuQ ql cptkot ToXg (laoikev* 
ctv ov xraQ$ovoi TtuQutveXv, Tuvra TOig ptfiUotg ye- 
yQamat. 

drjftood-evovg. 

Jrjfioo&evrjg q yfjrcoQ ecprj nolecog eivat tyvxr)v tovg 
vofiovg* ajCTteQ yuQ ocofiu GTeQrj&h vjvxrjg nircTet, ovria 
xal noktg fir) ovrcov voftcov xuxukvexut. 

* c avrog ecpq , deX Tt\vg vovv exovrag tcov dwaoitv- 
ovrcov fir) dtd Tug aQxdg, dlkd dtd Tug uQeidg &avfm- 
£eo&at, %va Tr)g Tvyjjg fteruTteoovorjg tcov uvtcov iyxtofti- 
cov d^tcovrat. 

* * c avrog eme, Ttdvnov ioTt dvox^QeOTCctov to 7toi>- 
Ao?(; uQ&oxetv. — 189 — 

c avtog iv avfinooUf nqog %6v XaXoxma TtoXXd, ei 
xooctvra, etpj, itpQtrveig, ovx av %ooav%a iXdXeig. 

'0 airtog eQonrjO-elg dictti ftiav yXcoaaav exoftev, to%a 
<Je dvo, emev, OTt dmXaaiov det dxovetv %ov Xiyeiv. 

l al%6g iQtoTrj&elg , %l av&Qumog exet oftoiov #£$, 
tipj/, zb eveQyf%elv xal dXrj&eveiv. 

c avrog 6 XoidoQOVfiivov %ivog avrov, ov ovyxaxa— 
paivto, elnev, elg dyulva, ev $ o r)%%cofievog %ov vtxcovtog 
mi xQei%%tov. 

*0 avrog etprj %6v xoXaxa %ov%o SiaqeQeiv %ov xo— 
flaxog, chi 6 fth ^covtag, 6 de vexQovg io&iei. 

'0 avzog d-eaodftevog %iva ixcpeQOftevov tpiXaQyvQOV 
ly>jj, ovtog piov dfiiunov ftitooag, eteQOcg (tiov xtttiXinev* 

* *0 avrog iQurrrj&elg, %i io%i QrpoQixr), elrtev, \mo~ 
y-Qioig 7 , SvgxeQaivcov, chi dtd %av%rjv %cov x^QOVcov. r/t%cav 
iymveto, r/v yaQ %QavXog %r)v yXto%%av ix cpvoetog' %o de 
nvtvfia d%ovco%eQOv , '«£ cov dfitpo%iQwv oweftcuve tpttvXo— 
mrp av%6v %r)y vtioxqiovv TtaQexofievov. 

* *0 av%6g deaodfievog %iva Srjftaywyov dtfvr) fi&ya 
fiocona etprj* dXX* ov %6 fiiya el ioTi, %6 di ev ftiya. 

c av%6g eiize, (laaiXevg xal zvQawog drtag ix&Qov 
ikv&eQitj xal voftoig ivavciov. 

* *0 avTog TtQog %6v IIv9ea axtoit%ov%a av%6v xal 
wvg Xoyovg avrou Xvyycov dftoQeiv Xiyovta, dtneitog afia 
xal ftixQcog, olda, einev, o%v ae Xvitw, Xvyyov xaitov" 
duttiftXr/to yaQ 6 IIv9iag, cog Xtonodvtwv wxtcoq. 

* *E£i)Xwae dh ftdXio%a %wv nQO av%ov %6v ovyyQa— 
tpea Qovxvdidijv , xal %d 7tXeXa%a ix %wv ixeiyov Xoycov 
^S w 7toXi%ixco%eQOt> fie%i<pQaoe, xal ov%co Xiyetav av%cv 
txfiena&rjxivai , tocne tpiQeo&ai %6 %ocov%ov neQl av%ov* 
on 7to%e xaeiorjg %r d g piftXio&rjxrjg iv ^A&r)vaig, xai ovy— 

6) Stob. T. 19- 4- 7) Cfr. Theon. Prog. c V. p. 214- ed. nostr. — 190 — 

xaeiowv twv lo%OQtiov Qovxvdidov , avrov (iovov anofivr} 
[tovevoat naocov xal ovtco fietayQaqijvat notrjoat. 

* Metdiag ix&Qog tov av%u) rtakatog xovdvhp avtoi 
vpQtoev iorecpavcjfievov iv %q) d-eatQto, xat 6 drjfiog oq 
yto&etg xa%exetQCxtovr]oe %ov Metdiov' Xaftwv de TtaQ 
%ov Meidlov TQeig dQayjxdg xa&vq>eixa%o %r)v naq ai 
%ov dixrjv' xal Jf]f40%elrj de %6v dveiptov yqaxpdfievog eii 
"AQeioy ndyov %Qav(ia%og, aQyvQtpv laficov ineoxev* o#« 
xal Aloxiwjg ovetdi^arv av%6v keyet' 6 %r)v xeq>akr)v tiqo- 
codov xex%r][ievog, o%t dno %rjg xeqaXrjg inoQi£e%o" eyr^te\ 
6e %r)v %ov XapQiov yvvalxa, K%r]oinnov 3e ■dvyazeQa, 
fieta &dva%ov %ov o%Qa%r\yov Xa$Qtov. 

c O av%6g 7 * %r)v ftev QtC^av %r 4 g natdeiag ecprj elm 
mxQav, %ovg de xaQnovg ylvxeXg. 

*0 avtog %tvog airtcjj keyov%og, o%t %ov ayQov dfieAeig, 
£av%tp d£ oxokd^etg, %ov%ov yaQ^ eqrj, intftekovftat, dt 
ov %6v ayQOV ixtrjodfiTjv. 

L (X avvog ovetdt^ofievog , o%t novrjQotg OvvdtatQifot, 
ixeXvog, eqq, dqtoxog eo%tv lcctQog, 6g %ovg vno rtdnwv 
dn&yv&Oftevovg dvaXaftfidvet. 

L avtog 8 ecprj, del %6v ev cpQOvovvra %6v koytOftw 
del vtov int&v[ttuiv xQeivtco netQao&at notetv. 

c O airtog ecpr], del %ovg OQ&cog nolifico xQCOftevovg 
Ovx dxolov&eXv %oXg nQayftaotv, dlld airtovg eftnQOO&ev 
elvat %<av nQayftatcov. 

d 7] (t a d o v g. 

dr]fiadr]g %ovg *A&r]vaiovg e*lxa£ev avkoXg, cov &i %ig 
dcpelot %r)v ylco%%av, %6 Xotnov ovdev io%tv. 

*0 airtog iQto%T]&eig 9 , %ig av%ov dtddoxakog yeyo- 
viog «i^, %6 %cov *A&r,vaicov, ecprj, (tfjfta, i[tqaivcov, o%t r t 7*) Isbcrati tribuit Libanius 
Progymnasm* Chria III. init. 
Hermogcn. Progymir. c. 5. 8) Hoc ct sq. nec in Mosc. 
nec in impr. exstat. 

9) Stob. T. 29- 91- — 191 dia nQCcyftdtwv ifineiQta xQeitrwv ndarjg aotptOTtxtjg dt- 
iaaxaXiag iotiv. 

c ccvtog elne xo , tt}v aldw tov xdXXovg dxQonoXtv etvat. c avTog*iQwrr)delg, nwg av %iq ykvrjtai nXqvotog, 
iirtev, idv twv intdvfttwv eotat n&vrjg. 

JrjfiwvaxTog. 

Jrjfiwva^ tovq twv awfidrwv iittueXovfikvovg, eav— 
ttilv de dfieXovvzag wveidt£ev f wg tcjv fiev dixwv hufie— 
lov^evovg, twv de iv olxtg dfteXovvrag. 

c avrog eXeyev iXdoow xaxd ndo%ovotv 61 ov&qw— 
ytoi vno tcov i%&Qwv ?] vnb tcjv cpiXwv* Tovg ftev ydq 
ixfyovg dedtoreg cpvXdaaovrat, Tolg de cpiXotg avecp- 
¥H&ot elal xal yivbvrat otpaXeQoi xal eventftovXevrot ". 

c avrbg elnev, ol dnaidevrot xa&dneQ ol aXtevo— 
p&ot l%9veg eXxoftevot otywotv. 

l avrbg tclv aXXwv i£era£ovTwv , el 6 xoafiog ept— 
tyvxog, xal av&tg, el otpatQoetdijg, iftetg, elne neQl tov 
xoa/jov noXvnQayftovetTe, neQl de Ttjg avrwv dxooftiag 
ov <pQovri£eTe. 

l avrog Ttvog oocptorov atTtwftevov ambv xat <py— 
emog, dtcrti fie xaxwg Xiyetg, ort fiq xatatpQOvetg , e(prj, 
tm xaxwg Xeyovrwv. 

JrjflOXQtTOV. 

JijftoxQtTog 12 , ^HyqotOTQaTOv, ^ApdrjQiTrjg cpcmr^- 
&&S, nwg av Ttg yevmav nXovatog, idv twv intd-vutwv 
sorai, nevrjg, tprfitv. 

JrjfioxQkov nQeopevovrog nore vneQ ^Adrjvaiwv nQog 
Qikmov xal l3 nafifyoUf dtaXeyoftevov , 6 (DiXvimog, 10) Stob. T. 74. 56. 

11) Mosc. hriftciiZevToi. Laur. 
e t impr. evfnt/SovtevToi. 

12) Idem paullo ante Dema- di tributum est. Ceterum ab- 
est a Mosc. et ab Impr. 

13) Kal ex Laur. recepi. 
Mosc. om. — 192 — 

&0 <jpo#/, firj %rp> xeqaXrjv oov, eqrj, TtQOOrd^co dcpaiqe- 
&rjvat, ov qrjoiv' idv yaQ ov fiov xavtrp dqeXrjg, tj na- 
TQtQ fioi avrrjv d&dvarov dva&rjoei. 

l avTog tqv q&bvov elnev eXxog eivav %r)g dkr r 
• irelag. 

* c avrbg eXeyev, av^avofiivov %ov oioftarog, avv- 
av^dvovrai cpQevtg, yrjQaoxovrog d& ovyyrjQaOxovoi %d 
dg ta deovra ndvra dfdfiXvvovrau 

* c avrbg eXeye, xbofiog bXiyofiv&h] ywaixl, xaXw 
de xal xoofiov hxoT^g. 

c O avrbg, TtQoemdv Tiva tcov [teXXovrcov evSoxlftrjOB 
xal iv&iov db^rjg naga TOig nXeloTOig rj^iwd-rj' vbpov 
dt ovrog, tov avalcjoavTa* Trjv nazQyav ovoiav firj aijt- 
ovo&ai Taqrjg iv narQidi qrjoiv ^Avrio&ivrjg, owivra fifj 
vnevirwog yevrj&eirj nQog tiviov yd-ovovvrurv xal ovxoqav- 
.towtcov dvayvcovat avrolg tov fiiyav diaxoofiov, og anav- 
to)v tcov ovyyQaftfidxow nQO&xei* xal nevraxooioig ra- 
Xdvroig Tifirjd-ijvai, ftr) ftovov dXXa xal %aXxalg ttxm* 
xal TekevrrjOavra avrbv drjftooiq Taqrjvat (iiajoavza inif* 
%d exarov exr). — drjftrpQiog &e 6 OaXrjQevg Tovg ovyys- 
veig avrov qrjoiv dvayvcovat tov fjiyav diaxoofiov, w 
fiovov exarov TaXavrcov Tifirj^rjvat" Tavra 3k xal ^bmofto- 
%6g qnrjotv. ^AQtOTO^evog <T iv Toig ioTOQixoig vnoftvrjfta- 
oi, qnrjot, iHaTCJva &eXijaat ovftq)Xi^at t« JrjfioxQiiw 
vnofivrjftaTa bnboa rfiwrjbrj ye dyayelv* *AftexXav de xai 
KXetvlav Tovg Ilv&ayoQtxovg xcoXioat avrbv 9 wg ovib 
oqeXog' naQa noXXolg yaQ elvat Ta piftXia. 

l O avTog x4 , cog ^Ad-rpbdioQog q>r^otv, iv bydbfi ns$ 
ndvrtov, iX&bvrog 'JnnoxQaTOvg nQog aircbv xal xslev- 
oavrog xoftto&ijvat ydXa, freaoafievog to yaXa, ein&i 
aiybg nQonoxbxov lS xai fieXaivrjg. 

14) Diog. Laert. IX* Segm.42. 15) Impress. n^roToxoto. — 193 — 

'0 avrog *° xoQtjg dxolov&ovoqg t$ ^lnnoxQaxet , ?ijj 
/<a> n^jaJrfl *}pi(Hf r]ondoa%o ov%o>, %aiQ€ xoQtj' %r\ di 
wtyl* £UQ e yvvcci* xal tjv t) xoQtj %r)g wxrog dugt&aQ— 
fiinj, o&ev zrpt dxQlfietav avrov 6 ^LnnoxQavrjg i&avftaoev. 

Tskevtyv 17 de ftiklovrog trpt dSehptjp aprov q>rj0tv 
"Efftmnog kelvnrjoirai, om iv %r\ %&v &€OfiQfpoQ(ov eoQ%fj 
HtiXot l8 %e&vr)%ea&at, xal %r\ &ecp %6 xa&tjxov av%j} oi 
notr t OHv 9 %ov ie &a$QtXv eineXv, xcd xekevacd, iprjot, 
toQHOvg iiQoaq)bQ€iv ccqtovq av%($ oorjftiQaC %ovrovg $t) 
falg qkA TtQooipeQtav dtexaQziQyoev eig %r)v %Qhrjv l9 
iavxov,' tnetdr) di nctQtjl&ov ai r)f4€Qai, %Qeig yaQ fjoav^ 
ikmoicrtag *° %6v filov nQorjxaro, fiiovf iwia rtQog %otg 
ixcnov sreotv, tbg qnrfliv*'btnaQ%6Q. 

% arnog tlnev, ahltj ovdiv toftev 91 , h ffv$y fOQ 
r t iXJj&eia. 

l cfv%6g &ptj tffvf^v aciftarog dvayxato%€QOv iZoOtxt, 
w3 ydo xpxdig £jjv %6 TSdvdvai xqsXooov. 

l av%6g etprj, 9*$ Oftotov $%€$ $vdftmog %6 ev 
muv, o%*v %6 ev notetv fit) xanrjlevrjrai , xal %6 eisQ-~ 
fttdv xql dltftevsiv. 

4 avrog elne, araOtg iftcpvltog elg kxarsQa xcddv, 
xd yan nxiovoi. xal qeotofitevotg oftolr] <p&OQa. 

'0 avros shvev, ol dlrj&ivol cpiXot xal %dg (pdiag 
Tjtlovg^ xal %ag ovftipoQag iXacpQVtiQag notovatv m wv ph 
Qwmtohxvovreg, wv 6i f^e%aka/n(fdvov%eg. 

l avrog ftptj a3 , wg 6 yaftpQOv fjsv im%v%wv evQev 

ww, 6 de dno%v%tov dntaleae xal &vyariQa. 

* 

16) Diog. segm. 42* 20) Impr. aXvnwraror. Laur. 
aXvifSrarov. Mosc. aXvm^rarog. 

21) I»aur- oldfitv. i 

22) Codd. Miae y scripsi jJ<JV- 
ovq 9 Ht Jes^pb* bell. Jud. VU« 

18) Imprcsi. M ax*i. \ 4 ' *' ^" * StXav - Parp - ^ 25 ' 

Y * l 1425- 1426. 1427- 1428- l*(«r- 

23) Stob. T. 71. 1%. 
25 17) Latir. aurov rtltvTur jueX- 
Wo s . Segm. 45. Dc ceteris 
nihil apud Diogenem. 19) Impress. tU »^«'rjyy. • — 194 — 

c avroQ eleye (lovXeo&ai ftallov ftiav evQelv ahto- 
foyyiav, r) %wv IIsqocjv ol (laodeiav yeveod-at. 

c avTOQ voorjoaQ xai Xrjd-dQyw TteQiTzeowv , wg <xvi-> 
vrjipev, ovdiv fie, lijp^, i^aTZortr)oei r) qpilo^wia xai i^rr/a^ 
yev eavrbv rov (iiov. 

c O ambg eleye dttyftivoioi Taya&d fiokig TtaoaylvE- 
%az* Tade xaxd xai ftr) di^rjfievoiai. 

*0 avrbg iQwrrjd-elg , %i iorw eQwg, efprjy nadvg ^/t- 
%r)v xola^ov. 

JyjftoxQkq) 24 to} ^fidrjQiTrj rade doxel' aQxag elvai 
faiv bkwv droftov xal xevbv, %d de aU.a Tzdvra vevoftiodm 
do^d&o&ai* aTieiQOvg ze eivai xooftovg xal yewrjvovg xal 
tp&aQTpvg* ftrjdev de ix tov fir) ovrog yiyveo&ai, ftrjdh 
elg to ftr) ov tp&eiQeo&ai . xai Tag dfbftovg dueiQOvg el- 
vai xard fteye&og xai rzXrj&og' cpeQeod-av d& iv tQ oh/ 
dtvovfikvag xai ovrw izdvra ra ovyxQivovra yew$v> nity 
vdcoQ, d&Qa, yrjv' elvai yaQ xai Tavra e| drc/utov Tvmv 
ovOTrjfiara, ixrzeQ eivai drza&r) xai dvalloiwTa did ttjv 
CreQorrjr.a, %6v %e r)liov xai %r)v oeXrjvrjv ix toiovxw 
leiwv xai TteQiqpeQwv byxwv ovyxexQicfxrai, xai %r)v yjvxp 
bftoicog, r\ xai vovv %avrbv etvai Xeyei 9 oq$v de r)fiag 
xa%* eldwlwv ifmTwoeig, udvra Te xax^ dvdyxrjv yipe- 
O&ai, Tijg divrjg ahiag ovorjg Tr)g yeveoewg rzdvrtov, r t v 
avayxrjv.xakel* TeXog <T elvaz tt)v ev&vfiiav, ov tt)v av- 
ttjv ovoav tt) rjdovrj, wg evioz TtaQaxovovreg e%ede$tmo, 
aXka xa& rjv yalrjvcog xai evOTad-wg r) ipvxrj didyei, vtzo 
ftrjdevog TaQaTTOfievrj tpoftov rj dvoSaifiovlag, r) aXkov 
nvbg Tzd&ovg, tpvotv de eivav to xevbv xai Ta arofta. Ei eftipvxog b xoouog. 

/trjfioxQVtog xai ^ErzixovQog xai boot, t« axofia dor t - 
yovvrav xai to xevbv ovr* eftipvxov, ovre TtQOvoly dioi- 

t 

2'i) Eistat hoc in Laur. ct in impr. — 195 — 

mofhti, cpvoei 8e xivi dkoytf* IdQiOTtnefajg 8e ow 1 */<- 
tyvxw okov 8t oktov x , ovre koyixov, ovre voeQov, ovre 
nqovoia Sioixovftevov* %a fitv yaQ OVQCCVia tovtcov tuxv— 
rwy xoivcovel • otpaiQag yaQ TteQiexeiv iftipvyovg xai f w— 
uxag % zd 8e TteQlyeia ftriSevog airtciv* %r]g 8e evm^lag 
zcrra to avftfteftrjxog ov TtQor^yovfteviog fterexeiv* 

I 
JrjftoxQaTOvg. z 

JijfioxQarqg dvaSahcov elg zr)v axQ07toi.iv ev yr t Qa 
xai ttvevoTitov, noteTv^ etprj y wt€Q xal ovftnatta ^A^r^ 
valm Ttoktg, Ttveiv fiiv yuQ fitycty iaxveiv 8e ftutQov. 

/f l 10 v o g. 

Jicov 6 'PcofiaTog xarayekdarovg elvat, ekeye rovg anov— 
da^ortag 7t€Qi tov itkovrov, ov r) tvyjq fiev naQeyjei*, ave— 
IjvfeQta 8e cpvkaTTei, XQriaT&irfi 8e dcpaiQeT. 

c O avtog ecprj, Tttog ov 8uvov:roTg ftev d-eoTg evo%— 
klv, avrovg oe ftr) (iovkeolrai itQaTTew, dye itp! rjfiTv 
tivai 8oxeZ ToTg &eoTg. 

l O avrog ecprj ' al ftev ifiovai Tovg del awcwtag %a 
n akka kvfiaivovtai xal Ta%v itoiovaiv ddvvdrovg txqos 
avzdg, oi 8e itovot, rd t€ dkka ojcpekoiivreg del, ftakkav 
aaQeyfivoi 8vvauivovg Ttoveiv* 

l O avrog 4 eiite, to itkeTGTOv eoixe tov av&Qconlvov 
rtQog fttv to dvdttOTaftevov xal naQu to aiftcpiQOv tptko— 
vuxetv, ToTg 8* inteixovav xal TtaQa 8vvafuv dvd-vrt— 
ovQytTr. . ' : 

*0 avtbg ecprj, ntokkcj) xquttov iott xaTOQ&cootnvag 
ii Zr^korvTtrftrwai , r) TtTaioavtcc iker^Orvat. 1) Julian. Oc. in. Solera Re- 
gcia p. 159, JJ. T i S € '; ov%i xut 
o ouunmg xoa/uat £* iori.- Cwqy< 
04.0 v dt o Xrj g %pv%ijg K€u vov 
-xirjoe c, ubi Wytienb, Epist. cri*. 
l^git oXov SS b?.ov. De rq-ipsa viclc autores, ab eodein lauda- 
tos. 

2) Mosc. Ztarixou;. 

5) Stob. T. 22. fc3. 
. k) Mosc. om. Recepi ex Laur. 
et impr. 

25 * 196 — l O avtbg elne, JSeZ tovg xetfievovg vofiovg ioxvQwg 
tpvkxtzeiv, xtxl ftrjdivtx avt&v fietafttxlXeiv, • ra yccQ iv 
wvvifi ftivovta, xav yelqu) jj 9 ovfiq>OQOJteQa * taiv ad 
. xaivoroftrjftivioVy xav (leXtioj elvai doxjj 6 , iotiv. 

c uvzog e$fr}, firjdenore ftatrjv ta %Qr)fiaxa OTtovdatp. 
avaXloxeiv, it; tov ovdeftia TtQooyivetai evxXeia' nkovtos 
yaQ axQipqg 7 ovx oxitojg ix tov noXXa Xafiftdveiv y wg 
ix tov fir) noXXa uvalloxeiv a&Qoi£etai. 

4 avtbg eXeye 9 faovrjQiuv fiev aQXOfihrjv xtoXvoai 
*a% av * tig xoXatyav dwrj&eirj, iyxatayeyr^Qaxvlav tfe 
xal yefeffjfiivm 9 t&v- el&iOfiivoiv tifitoQiwv advvcaw 
elvai eXjfyev. 

* c avrog 'e"g)rj 9 adlvatbv iott 9 tavavtia tiva rolg 
OQ&wg ifovOt, TtQOtrovta aya&ov tivog an avtdh c7ro- 
XavOtxt fco . JvodioQOv 11 . 

JiodtOQog 6 2txeXiojttjg tprjol tbv jViXrp w tb ftb 
eldog evteXr) navteXwg 9 tb te tjd-og \hxvftaotov w mvoorce- 
"Xevtog aitov toiwv nQog RevtOQinlvovg xatix rtQeopeiavy 
idovteg ovtoi avtbv xtxtadeeoteQov tr]g avtol io^rjg xal 
9%t iT l$ iyiXaoav 9 6 di iivohx^oh elne, ftr) d-avfitx&W iv 
rjd-ei yaQ rjv totg *AxQayavtivotg itQog tag imdogovg no- 5) Codd. et iinpr. dupQtbcS- 
tsqv. 

6) In God. SoxeX, suprascri- 
pto y. Matth. 

7) *AxQtprjs itZovrou quod nos 
dicimus: solid, grundlich. Gfr. 
Julian. Or. I. p. 25* B. axQt- 
flovi jahjvijt; «aTtjfotta?* r i y ^*'* 
Zarrar. Lucian. Navig. c. 9* 
* f« xai ruxrot; v&*tj; xm\ totpov 

HXQtfioCs. DiaL M« XV. %. % Z*v- 

*f>{ rs yao ijr Sxvtptos. Herc* 1. 
.roZtd; exQtflfi;. Heliodr II. 21» $ XOJUT] TT0O$ TO ttQtuTtQOY Xff- 

$etTo xat vxQtfiuis rjr Ztuxtj. 

8) Apogr. Dresd. xtoZvoa rd- 

9) Impr, y*yer-qftt f rrfr. 

10) Sequitur in impr. , quod 
in prow. sub ypv tov Jfarog 
legitur. 

11) In imprtssis idem sub 
nomine FtZov ad litteram y rc- 
fertur. Laur. manu recentiori 
titmlmn mscriptum habet: /ho- 
Swqoo Stx^Ztwrov, 

12) Mosc. rabi*. — 197 — 

Iiiq iatocniiXeiv tovg %$ xdllet, diartQeneig, nQog di 
%ag zaneivag xal Xiav evzeXelg bftoiovg. 

Jioyevovg. ' 

Jtoyivrjg 'Ixeoiov 2ivconevg, eQcozrj&etg vtcq ttvog, 
dml zb xqvolov %kcoQov ioriv, ecpr., ozi nolkovg ini- 
ftovlovg t%et. 

* '0 avzbg eQcozrj&elg 7 zi xaxbv ev (tloj, icpr n yvvq 
tveidrjg. 

l avtbg licov zovg *Ava%ifiivovg olxirag nolld 
oxbvij naQacpiQOVzag tjQeto, zivog zalza* zcov dk einov— 
tm ^Ava&ftivovg , ovx aidetzai cprjoi zavza eyiov, avzbg 
lavzov ttr) e%cov. 

l avzbg eQcozrj&elg , zi zcov d-rjQicov xdxioza ddx— 
v«, lyjj, zcov ftev dyQicov ovxocpdvzrjg , zcov 3k fjfiiQiov 
xoAa£. 

l avzbg xoivoloyovftevag yvyalxag d-eaodftevog icpr], 
aonlg naQ^ i%idvqg cpaQftaxov Savei^ezai. 

l auzog eQOftivov zivbg avzov, zi vofti^eig zb yrJQat;; 
ctnexQlvazo, zov £fjv %eiftcova. 

K avzbg idcov yQavv xallconi^oftivrjv , etnev, el fdv 
nqog zovg ^covzag nenldvrjoai, ei de nQog zovg vexQoig 
Hy (iQadirve. 

*0 avzbg l3 r]fiiQixg noze Xvyyw aipag neQirjef nvv- 
&avoftivcov di zivcov 9 nQog zl zovzo 9 tkeyev avd-Qconov 
tyslv. 

l aizbg eleye 8eivbv y ei ol fttv dd-Xrjtal xal oi xi—. 
^a^dol yaazQog xal r)dovcov xqozovoiv* ol ftev zr t g ipco— 
% XaQiv, oi de zov Ocofiazog' ococpQOovvrjg de Svexev 
ovSelg zovzcov xazacpQOvr]oei. 

l avzbg x4 eva tcov dyevveotiQcov na&cov £r]lcozr)v li. H) Diog. Laert. VI. *egm. J 14) Glem. Al. Paedag. III. 5; p. 261* 29* Laur. om. / — 193 — 

7rai6ccyiayixiaet7tt7ti.mTt.ov, mijvixa imTtQaaxero, vtvdaal— 
i<ig otpodQu, rixe, eiTtev, (J fietQaxtov, av$Qa ovtjOctt aau- 

i(l>" aticptftohp koy(;> i» itOQVtxov ixtivov oiacpQovi^vjy. 

'0 avios ' s yevoftevos ^std-tjvrfitv ^Avrto&ivei Ttane— 
(Sale, tov c?£ dm$ovftivov dtu to ftqdiva stQoaieo&ai, 

tt-£{tlu£eTO ffl TtQOaeOQUt' xai TtOTZ Ttjv (iaXTtjQiuV 7TQO— 

TSivoftivov avtty, Tt)v XEtfaXr^v vnoayj.uvi i mtle, elnev, ov 
yuQ svQiiosie ovrtit adxQov £vXov, ij> fte arrtiQ^ei^ 
av ti (futvfj UyiOjU^K/vtclO-f.v dtixoniiv c 
tfvyvs wv i^^^^^BOi' evn-17: ,e fiiov. 
O aiTog *^H \a-iQoiiani! JI/.uttovQ 

tpllo t'S UUQtt ^flj 

o.covdiav ,K ' ^ 
— 199 — 

roi's tpXrptdtpovg dtpixvovftiviov OTtovSaiios , inl Si t« 
s,TowJ«7a ^Quovvovrtov oXtytuQtag. 

'0 avzos ™ tovs yoaftftattxovs i&avfta£s tu /tiv xov 
"Qivaams xaxd dv a^tjtovvTas , t« di 'idta dyvoovvras, 
«ti ftr)v xal Tovg ftovotxovs Tas (tiv ev tfl &vqu xpqdug 
ittnortea&ut , avaqfiotna Si *%etv zrjg tyvfflS t<x V^V' xa ^ 
tavg ftafyftartxovs dnofiXknuv ftbi tzqos ^ov r>Xtov xal 
vp aelrjvrv, rd Si tv Ttool itQayftaxa 7iaQ0Qt~tv, xai tovs 
(fl,Top«s rti dixatauiv iortocSaxtvat Xeyuv, ■nQatTftv 3i 
•n^SctjttiJs, xui T^^^^ttoyrofirs Tpeyetv ftiv to uQyvQtav, 
Mf>ayu:ith' oe'^f ^Ktf xi! ' "?' v SovXidv, oV XafiQOtpa— 
tartoius ftrSiv aQ7ta£,oi£v tiov ', MirtrfTtog, dXovs xal' aitaXov— 
oiSe nottSv artexQtvaro dvdtmv 
KTjQVXa, y.r 4 Qvaoe, e'<pr>, e't Ttg frO.et- 
:a'&at. 

^titudrj, tu> notafdvtp avrov, 
ui SovXog e'ir)' xal yaQ Iutqos 
wlog th;, xuo&rjvai av avrtp. 
S Evjitniog rprjOtV, ev tiJi htiyQwpO— 
ftQuoctg, art«>s W 6 Tovg TtaXSag tou 
< Xot.ta ittt!ti}ftara, innevetv, to$evuv, 
l£stv metTa ev t»J naXaiarQa ovx ine-. 
?£ij d&XtjttxtSs ayetv, d\X* avt<~ tptv. 
|u tvsfUts' -Af.iuytiv <V ol naldeg no.U« 
;j i\7,v avtov Jtoyevovg, na- 
mvoftov TtQOS '■o evpivr^ftovevTov inijOxet' 
\ Staxovi-.taDai, XtTfi TQOtprj xQtiiptevovg 
, iv y m tn~ v.ocqiag' uxuXXomiozovs ts 23) Segm. so. Laur. UrU* 

■ia$3, yi superscripto. ■ ' 

:!'■.) IIoc et WJ. reccpi es — 198 — 

TtatSaytoyixtog^irtinXmTtov, brtrjvixa imitQaoxezo, dv8Qti- 
tog acfodqa, rjxe, emev, to /.(eiQaxiov, avdqa ovrjoai oav- 
zcT)' aucpiftbXci) Xoyc[) zb 7tOQvixb ) v ixeivov ococpQovi^cov. 

c avzbg l5 yevo^tevog ^A^vrjotv ^AvrioSkvei ztaQe- 
fiale, tov 8e Stco&ovukvov 8id zb (.irjdkva TtQOOieo&ai, 
ii-eftid^eto xr\ 7tQOOe8Qici* xai Ttoxe ttjv ftaxrrjQiav nQO- 
zeivoftkvov avrcT), zr)v xecpalrjv v7ioG%covy itale, elitev, ov 
yaQ evQijoeig ovtco oxX?;qov ^vlov, cp pe aneiQ^eig^ ecog 
av xi cpaivrj Ikycov' zovvzevO-ev Siqxovoev avzov, xai icn 
tpvydg cov caQi-trjoev im zbv evzeXr) *° ftiov. 

1 c avzbg 17 Ttaxcov OTQcoixaxa Ilkdzcovog xexXqxcYtoq 
cpiXovg TiaQa Jtovvoiov, &'<pi] 7 axazco zi)v JlXazcovog xevo- 
tmovdiav **• TtQog ov 6 Tlldztov, ooov, 10 Jibyeveg, zov 
Tvcpov tpaiveig, 8oxcov Lir) zervcpcoad-at' ol 8e zbv Jioyk- 
vijv eirtelv' Ttazco zbv llXdzcovog zvcpov' %bv 8e tpaytxi, 
ezkQct) ye zvcpcp , Jibyeveg. ~ \ 

'O avzbg l9 ijtr^oe Jlkdzcovd Ttoze ioydt)ag 8kxa' 
8k xeQafUvov okov i^kTtetixpev avTcji, xai 6g, ov, <fr t oi, 
xdv iQcozjjfrrjg, dvo xai 8vo nooa ioziv, eixoat ditoxQivi]' 
ovzcog oi<ze TtQog zd alzovcteva Sidcog, ovze TZQog %a 
iQcozto/tfeva drtoxQivi]' eoxcoipe <$/} ovv avzbv, tog drte- 
Qavzolbyov. 

l O avtbg 2 ° iQcozij&eig , Ttov zijg l EHd8og y c8ot dyct- 
-D-ovg avdQccg, avdQag fttr, el/tev, ovdaftov, TtaXSag <T iv 

Aaxedaiuon. 

• * 

^7tov8aioloyoi\ukvov Ttozt, in;ei ovdelg nQoai)et,.ink- 
ftale zeQeziQeiv' ddQOioSkvzcov 8e toveiSioev, tog itxl t&v 15) Diog. Laert. VI. segm. 
21. 

10) Impress. areXij. 

17) Scgm. 26. 

18) Mosc. xairoiroStur. 

19) Segm. 20. Stob. T. 56. 

21« cfioyyy^g fjr*/* 1 *' ?ror( U).d- 
uoret.Tior £x rdu xtjnov la/d^ec^ d<TciJTGi?.€r : ourcosj tift], xai aiio- 
y.niin) f(to)Tq&£ig /uvota. (SlVG V*- 

Jacobsii emcndationc , Lcct. 
Stob. p. 72. 'iv iQtarq&eU t* v ~ 
aia.) 

20) Segm* 27. hoc ct sq* cou- 
linctur. — 199 tovg €pXrjvatpovs atpixvovftevtov onovdaitos 9 ini 3e ra 
oitovdala @Qadvvovrtov dltytoQtos* 

l avrbs 21 vovs yQaftftaztxovs id^avfta^e za ftev tov 
^Odvooitos xaxcc ava^rjrovvTas , tcc di idta ap>oovvras, 
xal ftr)v xai tovs ftovoixovs vas /**? & Tfj Xvqu %OQdag 
uqftoTTeo&ai , avaQfioora dk l%eiv ttjs ifw%rjs tcc rj&rj ' xai 
xovg fia&rjfxaTixovs anoftXineiv ftev tvqos tov rjktov xal 
tr]v oelrjvrjv, tcc Se iv nool nQayftara naQOQ^v, xal tovq 
\npoQas tcc dixata ftev ionovdaxivat kiyetv, tzqottuv 8i 
lirfiafttoSi *&i tovs tptXaQyvQOvs ipiyetv ftev to aQyvQtoi; 
vjtSQayajtcpr 3i m rjyaro 6e xal twv dovltov, di XapQOtpa— 
pvnctg oQmvres tovq deonoras ftrjdev ccQna^otev twv 
k&iouivtav. 

c avTos * 2 , wg tprjot Mevtnnos, aXovs xai' ntoXov- 
/tfvog, rjQtorrjd-rj, %l olde notetv' anexQivaro avdQtov 
«9X £4V# K <xi' nQOS tbv xrjQvxa, xrjQvooe, ecpv, ii %ts xreXec 
demtrzrjv avTtp nQlaOxrat. 

*0 avros 23 eXeye Tt$ Seviadrj, -rqj nQtaftdvto avrbv, 
iuv Ttei&eo&at avrfy, el xal dovXos etrj* xal yaQ Icctqos 
rj xvfteQvrjrrjs, el SovXos elrj, neto&rjvat av avztft. 

'0 avros 2 *, (os EvfiovXos tprjotv, iv t$ intyQatpo— 
ttivip Jioyevovs nQaoets, ovrtos r)ye tovs natdas tov 
Ssviddov, fieTa tcc Xotna ftad-rjftara , innevetv, TO§evetv, 
otpeviovqv, vxovrtQetv' enevza iv Tr\ naXaioTQa ovx ine*~ 
t^ene uji natdorQiftr) ad-Xrjrtxcos ayetv, aXX* avrqi iQV™ 
xhjftaros x a Q lv XCf * ^ve^ias' xaretxov <T oi naldeg noXXc) 
noirjTuiv xal ovyyQatpicov , xal tuv avTOV Jtoyivovs, na— 
oav ze etpodov ovvroftov nQos to evfivrjftovevrov inrjoxec' 
*v oVxc;> Te ididaoxe dtaxovelo&ai, Xltji TQoopfj %Qo)fiivovs 
xal vdtoQ nlvovras, iv XQV xovQias' axalltoniozovs te i\) Recepi exLaur. et impr. 
■ Segm. 27. 28- 
22) Segm. 29- 23) Segm. 50. Laur. U^t^ 
vta$ij i ye superscripto. . l 

24) Hoc et sq. recepi ex — 200 — 

eiQyd&TO xai d%iTO)vag xai dwnodrjrovg xai otomr-i.ovg, 
xai xa&* eavrovg fiXinovrag iv talg odolg, i§r}ye <T av- 
Tovg xal iitl xwrjyioia* ol di xai avrov Jioykvovg im- 
piXeiav inoiowro ,* xai nQog tovg yoviag afotjrixcig «I- 
%ov. '0 <f avrog EvftovXog naQa %$ Eeviddrj xai yj^a- 
oai avrov xai d-avovra Taq>r)vat nqog z<3v vujv avrov* 
tvd-a xai nw&avopivov %ov Eeviddov, nwg avrov #a- 
ipeieV) egiy, ini nQoaojnov* tov <f iQOfdvov, diari, on 
tih? oXiyov, elne, (jiiXXev ra xcctq) avaoTQicpeod-ai,' tovco 
de 9 dia to imxQorveiv ijdq Tovg Maxedovag, r) ix Tanei- 
vojv vxprjloig yevio&ai. 

l O avrog eladyovTog tivoq avrbv elg olxov noXvxd^ 
xdi xojlvovrog nrvoai 9 ineidr) i%Qifji\baT0 } elg^Tr]v otpif 
avTOv ettrvoev, elntov, %elqova Tonov (xr) evQrjxevat. oi 
de tovto *AQidrinnov q>aoiv. 

€ avrog aS €pojvr]oag rtori, lu> avd-QQJnoi, oweX&ov~ 
tqjv xa&lxJSTO Tjj paxrrjQiqty elnorv, av&Qoinovg ixdXeoo, 
ov xa&dQtiara. 

Orjai. Karojv a6 iv tq) tiqqjtqj tojv %jQeiw, elnetv %w 
\4Xi%avdQ0v, ojg } uneQ ^AXi^avdQpg pr) iyeyovei, i&e- 
Ttrflai av Jioyevrjg yevio&ai. 

dioyivrjg a7 avanrjQovg eleyev ov tovq xoxpovg xcrl 
zvcpXovg, dXXd Tovg fiir) e%ovrag nelQav. 

*0 avrbg eXeyev, lavrov xvva ehai tojv inaivovfii- 
vojv t dXXd [trjdiva toX(i$v twv inaivowrojv owievai ml 
Tr)v 9rjQav. Laur. ct impr. — Segm. 30 — 
32. 

25) Segm. 32. • 

26) Segm. 32. 

27) Hoc et sq. ex Laur. et 
impr. recepi. (Segm. 33*) Legi- 
tur in his aranstyovs et nel~ 
t*r. Diog. Laert. et ex hoc Cod. Farn. I. E. 48- avanfaovt 
et nrjqttr, unde in epist. crit. 
p. 20* not. legendum censui: 
arantjgovg et nelqav. Sed de pe- 
ra Gynicorum * cogitandum essc, 
monuit O. Mueller in ephe- 
merid. Goetting. a. 1831* P* 
1140- — 201 — 

l O avrog ** Itkdttovog neQl ISetov 8iaXeyoftivov xal 
ovoftd^ovrog TQane^orr/ia xal xva&ozr/ra, etnev f iyta 9 tZ % 
niarojv, TQane^av ftev xal xva&ov oqco, TQane^orfjra 8k 
rj xvttbtYtrpa ovSafitog* xal 6g f xara Xoyov f etpr) f olg filv 
yaj TQaTce^a xal xva&og &eu)QeiTai f otp&aXftoig e%etg f 
1} de xvafroiqg z9 xai TQane&Tqg pkenerai f vovv^Ovx 

'0 avrog 3o fteiQaxiov IStov eQv&Qioiv, xtd^et^ lipjy, 
toiovrov ioTiv aQerijg to %Qtofta. 

l O aviog 3l nQog tov ovftpovkevovra, tov anodQavra 
axnov Sovkov ^rjrelv, yekotov f etprj f el Mavr t g ftev %toQtg 
dioyivovg £*J, Jioyivrjg 8k %ofQig Mavov ov dvvarai* 

c O ai/Tog ** 6vei8t±6fiev6g nore inl Tt$ naQa%aQa^ai 
%o vbftiofttt, ecp7] f ijv nore %QOvog ixeivog f ore ijftqv iyto 
ioioiTog f onolog ov vvv 9 onolog 8e iyto vvv f ov ovSintne* 

Kqu%£qov d^Lovvrog nQog avruv amivai 9 akkd (ioi— 
Xofttu, 8(pi], iv ^ASrpaig dka kel%eiv f ?; naQu KQareQOo 
trg uokvrekovg TQanefyg dnokaveiv. 

*Jva$ifievei t$ qj^toqi na%el ovri nQOOek&tov, inldog 
xalr.fuv, etpi) f Ttng nrto%otg Tijg yaOTQog, xal yaQ avrdg 
xovtpio&rtn) 33 , xal rjftdg totpekqoeig. 

Jtakeyofievov 34 81 avrov ntrte TaQi%og nQorelvag 
nQoaionaae Tovg dxQOtnag' dyavaxrovvrog 8i Trpf ^Ava— 
\i\dvovg f etpr tf Sidke%iv f ofiokov TaQi%og 8iakekvxe. 

Qeaodftevog ftetQaxiov tptkoootpovv , ev ye f elnev f ori 
zovg tov atofiarog iQaoTag inl to Tijg *pv%i}g xdkkog 
imttyeig. 

Qavftd^ovrog 35 Tivog Ta iv Safto&Qaxrj dva^fiara 58) Segm. 53. 

29) Mosc. et impr. xva&of. 

50) Segm. 54. Laur. Jdtay rro- 7* ptiQaxiov. Idem effatum iis- a * t fo n 
(iem fore verbis Catoni tribuit Arsenius. 
31) Segm. 55. 33) Deest in Mose. et in 
impr. — Laur. Zn\ tq n «{<*£. 

33) Mosc. ct irapr. *ovy«- 54) Segm. 57. 
Z0 Segm. 58- 
26 — 192 — 

ov (pofifi) pitj ttjv xecpaXrjv oov, ecprj> rtQOOrdgoj acpaiQS- 
&r}vat f ov cprjotv' idv yaQ ov ftov tccvtjjv dcpeXrjg, r) na- 
tqiq ftot ccvrfjv d&dvccrov dvcc&rjoet. 

l ccvrog tov cptyovov elnev eXxog etvcct Trjg dXr r 
- 9-eiccg. 

* c ccvrog eXeyev 9 ttvgccvoftivov tov oojfictrog 9 avv- 
avgdvovrat g*Qiveg 9 yrjQaoxovrog di ovyyrjQaOxovoi td 
ug Ta diovra ndvra dftpXvvovrat. 

* *0 avrog e%eye 9 xoofiog oXtyofiv&irj ywatxl 9 xalor 
de xal xooftov XtTorrjg. 

c avrdg 9 nQoetnoiv Tiva Ttov fteXXovrojv evdoxiftrpz 
xal iv&iov do^rjg nccnd Totg nXeioTOtg rj%toj&rj* voftov 
dc ovrog, tov dvttlwottvrtt' Trjv nccrQwav ovolav ftr) d!*i~ 
ovo&ai Tccqprjg iv nccrQidt oprjotv *Avrto&ivrjg , owivra ftrj 
inevfrwog yevrj&eirj nQog tiviov cp&ovowrow xal ovxocpav- 
.towtojv dvayvwvat ccvTOtg tov ftiyccv dtccxooftov , bg dnav- 
to)V tcov ovyyQtt/ufittTorv nQoi%et* xccl nevrccxooiotg za- 
Xttvroig Tiftrjfrrjvccty ftr} ftovov dXXd xcci #aAxcr?£ elxoot' 
xccl TeXevr rjOccvTcc avrov drjftooitjt Ttxcprjvttt ptojoccvrcc vntQ 
tcc exarov errj. — Jrjftr-TQtog Si 6 QccXrjQevg Tovg ovyye- 
vetg ccvtov tprjptv dvayvoivcct tov ftiyccv dtccxooftov, ot 
ftovov exccrov TccXdvTOJV Tifirj&rjvctf Tttvrcc de xcct ^lnnbfto- 
Tog cprjotv. ^AQtOTO^evog (T ev Toig tOTOQtxoig vnoftvr^a- 
oi, tprjot f nXaTOJva &eXijOttt ovfiCpXi^cct zd drjfioxoixov 
vnoftvrjftaTa onooa rfivvrj&rj ye dyccyetv' ^AftexXav de xal 
KXetviav Tovg IlvfrayoQtxovg xioXioat avrov f cbg ovdb 
oqpeXog' naQa noXXotg yaQ elvcct Ta ptftXla. 

c avTog l4 , wg ^A&rjfvodojQog cprjotv, iv oydorj neol 
Ttdvriov, - iXd-ovrog 'JnnoxQaTOvg nQog avtov xcct xeXev- 
occvTog xoftto&fjvcct ydXccj &eccoaftevog to ydXa, etnev, 
cciyog nQuJTOTOxov l5 xal fieXaivrjg. 

14) Diog. Laert. IX. Segm.42- 15) Impress. nQWToro*oto. — 193 — 

'O avros * 6 xoqtjs axoXov&ovarfi t$ ^lnnoxQaxei , t*} 
//ev tzqwtji i]fiti(Hf r}onaoaro ovtoj, %aXQe xoQrj' tt\ 6i 
h°t*tyl> jC**Q € ywW xal r)v r) xoQij Tr)s vvxrog dteq&aQ— 
fitnjj o&ev tjjv axQlfietav avrov 6 ^Itvtoxqov^s idavfiaoev. 

TeXewcfv 17 de ftiXXovros Tr)v adehpijv aprov cprjotv 
"EQftmnog XeXvnijoxrat, ou iv tjj t&v deojuofpoQajv eoQvfj 
H&Xot l8 Te$vr)%ea&at xal 277 &e<p %o xa&ijxov avrfj ov 
noifoeiv' tov 6e 9a§Qtiv eineXv, xpi xeXevotxl, cprjot, 
teQnovg iiQ0O<fii.Qeiv ccqtovs avr<$ oorjfieQai' tovtovs <fr) 
talg Qioi nQ0O<piQ<av StexaQriQ^aev ei$ tt)v tqItijv l9 
iavtoVf' inetdr) ik naQrjXirov ai r)^eQat, TQetg ywp fjoav^ 
ahmovctfos *° tov filov nQor/xaro, fitovf iwia nQog toig 
hxatov eteotv, iis fprfitv^lnnaQxos* 

'0 avtog tlnev, airlrj ovSiv toftev ■*, h ffv&y yaQ 
$ alqfreia. 

'0 avros eyrj tfrvx^v wiftarog avayxatoreQOv laa&ut, 
io3 yaQ xpx&s £>fp **> Tedvavat xQStooov. 

'O ovtos etprj, &eif) oftotov fgf* ^tvdftmog to ev 
noulv, orav to ei notetv fir) xanrjXev^rat, xai tq eveQ-~ 
yetdv xql alrfteietv. 

*0 avrog elne, araOtg iftcpvXtog eig ixarsQa xaXSv, 
xal yaQ vtxeovot. xal r)ao<o^evot$ oftoirj g>%rOQ<x. 

*0 avros ehvev, 61 aXrj&tvol cplXot xal tus cptXiag 
rfilovg** xat Ta$ ov/jcpoQas iXacpQVtiQas notovotV wv fth 
awanoXavovres, *3* <W ftefcaXa^fiavovres* 

c O avros e<prj **, uis 6 yafipQOv ftev intTv%<tiv evQev 
vlov, 6 de anorvx<ov aniaXeoe xal &vyariQa. 16) Diog. segm. 42* 

17) Laiir. avrov reXevruv jutt- 
lo*To$. Segm. 45- Dc ceteris 
nihil apud Diogenem. 19) Impress. tU T^h^y. 20) Impr. aXvncoraroy. Laur. 
aXvifSrarov. Mosc. aXvnvfaaros. 

21) Laur, oldptv. < 

22) Codd. Miae, 8erip»i rjSl- 
ovq 9 Ht Je&epb* be}l. Jud. VII. 18) Impress. »m**. *• *• °«# n <Hv jSeTav. Parr. 1425. 

r * l 1425- 1426. 1427- 1428- l*(«r- 25) Stob. T, 71. 1». 
25 / — 194 — 

l av%6g eleye povleo&at ftalkov ptiav evquv ahto- 
Xoyiav, r) %cov IleQOcov 01 (laoikeiav yeveod-at. 

c avrog voorjoag xai hjd-aQytp rteQtneocov , ioq dvk- 
vrjtpev, oidev /Ae, ecprj 9 i^aitcxsrjoet rj cptlo^cota xai i^rrya- 
yev eav%6v %ov (iiov. 

c av%6g eleye dt^rjfievotot %dy a9a fiioltg TtctQayive- 
%af %d'6e xaxd xai /tr) 6t^rj[xevotot. 

€ 0.avzoQ iQanrj&eig, %i io%tv eQcog, ecprj, ncc&og tpv- 
%fjfv xold^ov, 

drjptoxQi%c$ 24 %cji ^A$8rjQi%r\ %dde doxel' aQxdg e ' LVa * 
?(xiv bhiov arofiov xai xevbv, %d de dlXa 7tdv%a vevoptio&ai 
$0%aC>eo&at* cmeiqovQ %e elvat xoo/uovg xai yewrjzovg xal 
cp&aQrovg* jurjdev de ix %ov ftrj ovtoq yiyveo&at, firjdk 
elg %6 fir) ov cp&eiQeo&at. xai %dg d%6ptovg ditetQOvg el- 
vat xa%d fteye&og xai nXrjd-og' cpeQeod-at de iv %c$ okf 
dtvovptevag xai ov%co itav%a %d ovyxQivovra yew<p> y nvty 
vdcoQ, dsQa, yrjv' elvat yaQ xai %avxa e% dxoptcov %tvtov 
ovo%rjptaxa, ixneQ elvat drta&rj xai dvalloico%a dtd %rp/ 
0%eQo%rj%a , %oy %e rjltov xai %r]v oehfjvrjv ix %otoi%m 
leicov xai neQtcpeQcov oyxcov ovyxexQio&at, xai %rjv tpv%r t v 
qpioiiaQ, r\ xai vovv %av%6v elvat Xeyet, oqcJv de rjpag 
xox eldtolcov iftmcooetg , ndvra %e xa%\ dvdyxrjv yiyvs- 
O&aty %rjg divrjQ avtiag ovorjg %ijg yeveoecog 7tdv%cov, r t v 
avayxrjv . xaXet* %ekog t¥ eivat %ijv ev&vfdav, ov %rjv ai- 
%rjv ovoav %fj rjdovfj, cog evtot 7taQaxovov%eg e$edi'£ano, 
alla xa& rjv yalrjvcog xai evoxad-cog r) ifJvyrj dtdyet, vno 
ftrjdevog %aQa%%optevrj tpoftov r) dvoSatftoviag, r) dllov 

rivoQ na&ovg, cpvotv de eivat %6 xevov xai %d a%0{ia. 

1 

El e/iipv xog 6 xoouoq. 

JrjfioxQt%OQ xai ^EnixovQOQ xai boot %d aro/na elcr t - 
yovv%at xai %6 xevov ov%* (jivjvxov, ov%e TtQOvoiq Sioi- 

1 

24) Exstat hoc in Laur. et in impr. — 195 — 

ma&ai, cpvoev 8£ tivi aloycp* ^^QiOToreX^g 8e ovr' tfi- 
tpvxov olov 81 okcov x , ovre koyixov, ovre voeQov, ovre 
XQOvoiq 8toixovfievov' %a fiev yaQ ovqccvicc tovtcov tuxv— 
twv xoivcovel* ocpaiQag yaQ TieQiexeiv efAipvyjovg xal fw— 
wtag 2 , za 8e TteQiyeta iir)8evog avrcov* Trjg 8e evra^tag 
*ara %6 ovfipepqxdg ov TtQoqyovfdviog (.texeyeiv^ 

/ 
AriiioxQatovg** 

Jr^ioxQatrfi dvafiaivcov elg Tr)v_ axQOTtokiv iv yr}Q(f 
xai TiveixJTKxiv , noieiVy e<pr}> orteQ xal ovpmada ^A^r^ 
vaiiuv ttokig, TtveXv fitv yccQ fteya f lo%veiv 8e puxQov» 

J l co v o g. 

Jicov 6 'PcofiaXog xarayekdorovg elvai ekeye Tovg aitov— 
daXovtag neQl tov itkoxrtov^ ov r) tvyjq pev TtaQtyph dve— 
kv&eqia 8e cpvkaTTei, HQriatorrig 8e dcpatQeX. 

c O avtog ecprj, rtcog ov 8uv6v:Toig (xev &eoXg evox- 
kelv, avrovg Sk /dt) (iovkeotrai TtQuxTeiv, dye icp* rjfiiv 
eivat 8oxeZ TOig &eoXg. 

l O avrog ecprj' ai fdv i)8ovai Tovg del Ovvovrqg, ta 
re akka kvfiaivovrat xal Ta%v itoiovoiv ddvvarovg TtQog 
airtdg, ol 8e itovoi, rd %e dkka cotpekovvreg ael 9 fnakkov 
naQeyjovOt 8vvafievovg TtoveXv. 

l O aviog 4 elrte, to itkeioTOv eoixe tov av&Qconivov 
rtQog liev to dvdtiOTd(xevov xai TtaQa to ovficpeQOV cptko— 
veixelv, Tcug 8* viteixovov xal TtaQa 8vvafuv av&vrt— 
ovQyeh: ■■'•', : 

avrog ecprj, Ttokkcp xQeXzTov eon xaTOQd-cooavrag 
ii L^loTVTti^rjvaLj )) TtTaioawa ekerjOrvai. l) Julian. Oc. in Solem Re- 
ficm p. 159, B. rC St; ov%\ *w* 
o ovunm? xoa/uat j-y iovt.- £c*t>r« 
blov SS BAtjg *l'VX*j<S *«* *ov 
ttfoe;, ubi Wytienb, Epist. cril. 
^git o).ov 8S b?.ov. De rq ipsa \u\c autores, ab eodein lauda- 
tos. 

2) Mosc. Ztarixous. 

5) Stob. T. 22. 43. 
. 4) Mosc. om. Reccpi ex Laur. 
ct impr. 

25 * H — 196 — 

l O avrog etne f Sei rovg xetfdvovg voftovg ioxvQwg 
{pvkarretv, xal ftydiva avrdiv fieraflaXletv, • %a yctQ iv 
ravrtfi fiivovra, xav %eiq(a jj, ovfttpoQoneQa * %wv aei 
. xaivoroftrjftevtov, xav ftelriio elvai doxjj 6 , itiriv. 

c avrog iy^, ftqdenore ftarrjv %a ^jy/itwra OTiovSa^e 
avalioxeiv, .«£ iov ovdeftia TtQOOyiverav evxXeta* nkovtog 
yaQ axQiftfjg 7 ovx oxrttog ix %ov itolXa laftpaveiv, wg 
ix %ov /urj nolla uvalloxeiv ad-Qol£e%eu. 

4 avtog eleye, ftovijQiccv ftev aQXOftivrjV xcokvoai 
tax av • %tg xoXatyav dvvt]9elt], iyxa%ayeyijQaxvtav tie 
xal yeywiftAevm 9 %<5v- eld-iOftevaw rtftteQiwv advvarov 
elvai etoftev. 

* c av%6g '&pi] f adivarov iort, rdvavria %iva rolg 
OQ&wg e%ovot TCQarrovra aya9ov %ivog art* avrcav otto- 
Xavoat *°. 

JtodtoQOV 11 . 

JiodwQog 6 Stxeliohqg tprjol %6v Tklrp w %6 ftev 
eldog evrelij Ttavrelwg, %6 %h rj&og &avfiaotov w mroora- 
levrog avrov %oiwv nQt)g KevroQirdvovg xa%a rtQeofteiav y 
idovreg ovrov avrov xaradeeoreQOV tijg avrov dofyg xcl 
tpqfttjg iy&kaoav, 6 d& iixohafitav elfte, ftfj &avfttx£etv' iv 
ijd-ei yaQ yv %oXg ^AxQayavrivotg rtQog %ag imdogovg ito~ 5) Codd. et impr. 6vp<pt$ot- 

TSO*. 

6) In God. Souel, suprascri- 
pto tj. Matth. 

7) lAxQtfiqt nXovrog % quod nos 
dicimus: solid, grundlich. Cfr. 
Julian. Or. I. p. 25- B. <?*£«- 
ftovi jabjvtfi *ci€*x<n}09fi rrjv &d* 
XaTTar. Lucian. Navig. c. 9* 
*r# xat wxxo$ w&*y; *«t Cotpov 

«xntfiovg. DiaL M% XV» 2« % *l*v- 

*f>* rt yao tjy £xfipto$. Herc* 1. 
;To}.td; «xQipw;. Heliod, II. 2!« jj xofirj fcoog r& U^tuTtoov xa- 
&eiTo xak vxoifi<a$ rjv Zevxij. 

8) Apogr. Dresd. ntalvca ra- 
Z<* rtg. 

9) ItHpr. yeytryftttyfjr. 

10) Sequitur in impr. , quod 
in provr. sub yqv tov Jiuroq 
legitur. 

11) In impressi9 idem sub 
nomine F4Xov *& litteram r re- 
fertur. Laur. manu recentiori 
tituhan biscriptum habet: Ao- 
b\a$oo £iKtX*wrov. 

12) Mosc. TiXhiY, — i97 — 

hig dnocttikXeiv %ovg %tp xdlXei 8ta7tQene7g f rtQog 8t 
%ag TOTteivag xal Xiav evzeXelg bfioiovg. 

Jioyevovg. ' 

Jtoyivrjg c bteaiov Sivtonevg, equnrjd-elg vno %ivog, 
dicai %b XQvoiov %Icoq6v ioriv, etprj, o%t noXkovg eni- 
fiovlovg e%et. 

* c airtbg iQanrj&elg , %i xaxbv ev fiitf 9 tcpr n yvvi) 
Bvetirjg. 

c av%bg i8tbv %ovg ^Ava^tfiivovg oixezag noXkd 
cxevrj naQacpeQOvtag iJQero, zivog %al%a m %cov 8e elnbv— 
%w *A»a%i[ihovg 9 ovx aldelrai cprfit ravva eyjcoVy av%bg 
eavtbv ttr) e%cov. 

'0 avzbg iQorvrj&eig , %i %cov irrjQicov xdxiora 8dx— 
wi, ecprj 9 %tov ftev ayqiwv ovxocpdvrrjg , %cov 8i fytiQtov 
xdAa£. 

'0 avzbg xotvokoyovft&vag yvyalxag d-eaodftevog ecpq, 
aonlg naQ* i%i8vrjg tpaQftaxov 3avei£e%ai. 

'0 airtbg iqofihov %tvbg av%bv y %i vofd&ig %b yrjQa£; 
tmexqivarOj %ov £jjv xetftcova. 

4 av%bg iScov yQavv xalXcont^o/itivrjv 9 elnev, el ftev 
ftQog %ovg ^cov%ag nenldvrjoai, el 3e nqbg %ovg vexQOig 
lir) ftQadwe. 

*0 avrbg x3 rjftiQtxg note Xvyvov dxpag neQtr]ei' nvv- 
^avoftevcov 8e %tvcov 9 rtQog %i %ov%o 9 eXeyev avd-Qconov 
^rjxelv. 

*0 avzbg ekeye deivbv, el ol ftev d&Xrjzal xal ol xi^ 
9aQtf3ol yatfZQog xal r)8ovcov xqo%ovolv* ol ftev %fjg tpto- 
**l$ XPQiv, oi 8e %ov acoftcnog' acotpQoavvrjg 3e evexev 
ovielg %ov%cov xaxacpQOvrjaet. 

l airtbg u iva %cov dyewetneQtov naO-cov £,rjXco%r)v 

1S) Diog. Jjaert, VI. »egm. J 14) Clem. Al. Paedag. III. 5. 
M* p. 261* 29* Laur. om. / — 198 — 

rtai^aytoyixcog^imTtXmTcov, OTtrjvUa irttftQdaxsTo, dv6Qei- 
cog acpo^Qa, r]xe, eljnev, co (.teiQaxiov , avdqa ovtjaai oav- 
%oy dficptftofap loyoj to rtOQvixov ixeivov acocpQOvi^cov. 

c aviog lS yevouevog ^A$r)vrfiiv ^AvTioSevei TtaQe- 
ftale, xov 6e 6uod-ovuevov 6id to firj6eva itQooieo&ai, 
i^e(iid^eTO Trj TtQOGedQici* xai Ttore rr)v (taxnjQiav uqo- 
reivofdvov avrcT), rrjv xecpaXr)v vitooxcov^ Ttale, eiuev, ov 
yaQ evQrjoeig ovrco axh^Qov ^vXov, q) iie dneiQ^eig^ ecog 
av xi tfaivrj leycov' xouvzev$ev 6tr)xovoev avrov, xai dte 
tpvydg cov coQiirjGev ini %6v evrekrj *° ftiov. 

< c avrog 17 itarcov OTQcofiaTa iLkaTcovog xexXrjxorog 
tpilovg TtaQa Jiowaiov, ecprj, Ttarco Tr)v TIlaTcovog xevo- 
GTtovdiav ±% * TtQog 6v 6 JikaTcov, oaov, co Jioyeveg, tov 
Tvcpov cpaiveig, doxcov ur) Tervtpcaa&ai' oi 6e tov Aioyi- 
vrjv evnelv' Ttcaco tov llldicovog Tvcpov' tov 6e tpdytxi, 
ereQCt) ye Tvcpoj , Jioyeveg. ~ \ 

c avrog l9 i(trfie ItkaTcovd itOTe layddag dexa ' o 
6e xeQaftcvov olov i£e7teuipev avTcji, xal 6g, av, tfroi, 
xdv iQtorrjxrjjg , 6vo xai 6vo TtoGa ioTW, elxoav aTioxQivi]' 
ovrtog otke rtQog rd alrovueva 6i6cog, ovre rtQog Ttt 
eQcorcoueva dnoxQivj]' eoxcoipe 6r) ovv avrov, cog dite- 
QavroXoyov. 

l O aviog 2 ° iQcoTij&elg , tiov rrjg l Elld6og "6ot dyct- 
&ovg dv^Qccg, dv6Qag fdv, eicev, ov6a[tov, na%6ag cT iv 
Actxe6aiuon. 

ZS7iov6aioloyoi\uivov noTt, ijcei ov6eig rtQOGf)ei, ijie- 
fiale TeQeri£eiv' dxrQOio&evTtov 6e covel6tGev 7 tig irti fdv X5) Diog. Laort. VI. segm. 

21. 

10) Impress. azsli]. 

17) Segm. 26. 

18) Mosc. yaivofioSiur. 

11)) Segm. 2G ; Stob. T. 5G- 
21. tlioyfivtjg fjri/Ht iroif. H).d- dncffTil ?.€)•, OUTLOSj lifijj v.atr OTTO- 
ytnrt) fftioTqfirslc: jtiv^ia. (Sive 6T 

Jacobsii emendationc , Lcct. 

Stob. p. 72. hV iquirq&tis pv- 
ota.) 

20) Segm. 27. Uoc et sq« con- 
tiuctur. — 199 — 

roig tpXrjvdtpovg dtpixvovftivtav onovdaitog , inl 3i %d 
azovdaca §Qu8vv6vrtov ohywQtag. 

l uvrog 21 Tovg yQUftftuttxovg id-avfta^e ra ftev %ov 
'Odvaoetog xuxd dva£rrcovv%ag , %d 8e % i8ca dyvoovv%ag, 
xal fivv xac tovs ftovotxovg %dg ftev iv Tjj Xvqu %0Qddg 
u^otTeod-ai , dvaQfiooxu 8& e%eiv ttjs ipvffiS T <* fo 7 }' *&l 
lovg fta&riftarcxovg dnoftleneiv ftev nQog tov rjlcov xal 
irjv oelrprrjv, tu 8e iv nool nQuyftura nuQOQtjiv, xal Tovg 
{irpoQag t<x 8ixaia ftev ionov8uxevuc leyecv, nQu%%eiv 8i 
firjdafitag, xul %ovg tpcluQyvQOvg ipeyeiv ftev %o uQyvQctn*, 
viteQayantjtv 8e* rjyaro 8e xal %tav 8ovltav, dc XapQOtpa— 
ftvndg OQcivTes %ovg 8eono%ag firj&ev aQnd^ocev %tav 
kxrwftevwv. 

'0 av%6g 22 , <ag <p*}0c Mevcnnog, dlovg xal ' ntolov- 
Hwog, TjQtorfjd-r] , %i olde nocecv* dnexQivaro dv8Qtav 
typiv xal nQog %6v xr^Qvxa, xrJQvooe, ecpv, ei %ig d-elet, 
hmovrjv avTtp nQiaod-ac. 

l avros 23 skeye %$ Seviddrj, tta nQiaft£Vtp avrov, 
ith nei&eo&at av%tp> ei xal Sovlog eirj* xal yuQ la%Qog 
y w(ieQvr]Tr]S> tl 8ovlog eirj, necod-rjvat dv avrtji. 

'0 avrog 24 , <ag Evftovlog tpr;otv, iv Ttj} intyQutpo— 
\ikvy Jtoyevovg nQaoeis, ovrtag r)ye Tovg nacSag tov 
ztviadov, fte%d Ta lotnd fta&r)fta%u, tnnevetv, %o§evuv 9 
otpevdovqv , dxov%i£ecV enevta iv %r\ nalaioTQa ovx ine~* 
iQETie Ttji nuidoTQifir) dd-lrj%cxtag dyeiv, dlV avTtp egiv. 
frjfiaws %uqcv xul eve^iug' xuTecypv <T o£ nulSeg nolXd 
nottjttav xul ovyyQutpetav , xul %tav uvtov Jcoyevovg, nd— 
ouv %e etpoSov ovvroftov nQog 16 evfivrjftovev%ov inrfixet* 
zv Qwtp %e ididaoxe dcaxoveco&ac, h%fj %QOtpfj xQtafievovg 
*ul vdtoQ nivovrag, iv XQV xovQiag' dxulltonioTOvg %e fi) Recepi exLaur. et impr. 

■ Segm. 27- 28- 
22) Segm. 29. 23) Segm. 30. Laur. U*%*- 
vidSji) ye superscripto. • * 

24) Hoc et sq. recepi ej t — 200 — 

eiQyd^STO xai a%iTO)vag xai dwnodrpovg xai ouonr 4 i.ovg ? 
xai xad^ eavrovg fikenovrag iv raig odoig, i£ijye <J* at- 
Tovg xai ini xvvrjyeoia* oi 3e xai avrov Jioykvovg im- 
fiiikeiav inotovvro ,* xai nQog Tovg yoviag aiTrjtixojg «I- 
%ov. € <T avrog EvpovXog nctqa t$ Seviddfl xai yjfod- 
oai avrbv xai Savovra Taqfjvat nQog tojv vlwv avtov* 
tvd-a xai Ttw&avofievov tov Eeviddov, nwg avrov #ct- 
ipeiev, eqrj, ini nQOOOjnov* tov <f iQOfihov, diarl, Sn 
fiST^ oliyov, elne, fielXei tcc xdzoj dvaOTQeqeo&at* tovto 
de, 3id to intxQareiv r)drj Tovg Maxedovag, ij ix Taim- 
vojv iyjqloig yeveo&ai. 

*0 avrog elodyovrog Tivog avrbv eig olxov nokvretf 
xai xwlvovrog nrioai, inetdr) ixQifitparo, elg^vr t v oiptf 
avrov enrvoev, einoiv, %eiQOwa Tonov (jltj evQrjxevat. oi 
de tovto 'AQtOTtnnov qaoiv, 

c O avrog a5 q>oJvr]oag Ttore, ioj av&Qomot, owel9w~> 
vojv xa&ixero tfi paxT7]Qtq, eino)v, av&Qoinovg ixdlew, 
ov xa&dQf.iara. 

®7jol Katojv a6 iv T$ 7iQokqj tojv %Qetoh, einetv tw 
*AUgavdQOv, ojg, elntQ *Ate§av$Qog pr) iyeyovet, i&e- 
XfjOai av dioyevtjg yeveo&au 

Jtoyhrjg a7 dvanrjQovg ekeyev ov Tovg xojqovg xat 
fvqXovg, alkd Tovg fir) e%ovrag neiQav. 

*0 avrog ekeyev, eavrov xvva elvai twv enaivovfte- 
vojv, dllcc ftrjdeva Tolfiqv tojv inatvovvrojv owiivai inl 

Tt}v &TJQOV* Laur. et impr. — Segm. 30 — 

32. 

25) Segm. 32. • 

26) Segm. 32. 

27) Hoc et sq. ex Laur. et 
impr. recepi. (Segm. 33«) Legi- 
tur in his avanetyovg et nel- 
Q*r. Diog. Laert, et ex hoc Cod. Farn. I. £. 48* avamjqovc 
et nrjqav, unde in epist. crit. 
p. 20* not. legendum censui: 
' ayaniJQOvg et nel^ar, Sed de pe- 
ra Gynicorum * cogitandum essc, 
monuit O. Mueller in ephe- 
merid. Goetting. a. 1831* P* 
1140. — 201 — 

avrog ** TlXatwvog ttsqI tieiov diakeyoftevov xal 
ovotid^ovrog TQane^orr^a xal xva&ovqra, elnev 9 iycu 9 t3 * 
nioauyVy TQaneQav (.dv xal xva&ov oqco, TQane^orrjra 3& 
rj xva&6r?]Ta ovdafiwg* xal og 9 xard Xoyov, eq>r) f olg ftlv 
yaQ TQarte^a xal xva&og &eu)QeiTai, ogt&alftoig e%etg f 
y de xvafrozrjg * 9 xal TQaTte^orrjg ftttnerai, vovv^Ovx 

l O avrog 3o ftetQaxtov idaiv iQv%rQiwv, ira(>Qeui etfr t% 
iowvtov iaTiv aQerrjg to xQuifia* 

l O avzog 3l nQog tov ovft^ovXevovra 9 %ov artodQavra 
avrov dovlov ^rjretv^ yelotov f eg>r} 9 el Mavr t g ftev %iOQtg 
Jtoyevovg £jj, Jioyivqg 3i x^Q^S Mavov ov dvvarat. 

'0 avrog ** ovetSi^Oftevog nore inl tQ naQa%aQa£ai 
io v6fttOfta 9 e<pr] 9 rjv nore %QOvog ixetvog, ore ijftrjv iyiH 
zotoiTog, onoiiog ov vvv f onoiog 8k iyui vvv f ov ov8£nore. 

KQazeQOv d^tovvcog txqoq avrov am&vai, aXka ftov— 
hiim, eq>rj 9 iv ^A&rjvatg dla leixeiv, ?} naQa KQareQOo 
trg noXvrelovg TQaneC,rjg dnokavetv. 

*Ava$iftevei Tiji q^toqv nayjel ovri nQOOeldwv 9 inldog 
xal r.fiivj eg>t] 9 TOtg nT(a%oig Tr)g yaOTQog f xal yaQ avrog 
xovipia^orj 33 , xal rtftag w<pelr)oeiQ. 

JtaXeyofievov 34 3i avrov nore TaQt%og nQoreivag 
nQoaeonaoe Tovg dxQoarag' dyavaxrovvrog 3e Tt)v *Ava— 
fyfiivovg, e<pr} 9 8taXe^tv 9 ofioXov TaQixog 3taXeXvxe. 

Qeaodftevog fietQaxtov qttXoootpovv , ev ye 9 etne!v 9 ori 
wvg tou oojjuarog iQaorag inl to Trjg tpvxqg xaXXog 
fttidyeig. 

Qavfid£ovrog 35 zivog Ta iv Safio&Qaxrj dva&r)fiata 58) Segm. 53. 
29) Mosc. et impr. nva&ot, 
50) Segm. 54.. Laur. JSaiv 7to~ 
Tf fitiqaxtov. Idem effatum iis- a fa( a ' n 
dem fore verbis Catoni tribuit * 
Arsenius. 

31) Segm. 55. 32) Deest in Mose. et in 
impr. — Laur. 2n\ to n*f«X' 

53) Mosc. et inopr. xovy*- 54) Segm. 57. 
34) Segm. 58. 202 — erpr t , 7to?dii> av elrj nleito, el xal ol fir) Qtafrhreg <m- 
Ti&etfav. 

c O avrog ^ inav^QxeTO ix Aaxedaipovog eig *Adr r 
vug* TtQog ovv tov nv&oftevov nov xal no&ev, ix wrfi 
avdQtovlTidog, elnev, nQog tt)v ywaixcovXxiv. 

c O amog iQtoTtj&elg, %l nouov xvcov xaleltai, xpr^ 
Tovg fiev ftr) didovrag vlaxrcov, Tovg de novrjQovg dcx- 
vtav, &)vg didovrag oaivcov. 

^AXe^avdQOv 37 noTe initnavrog avrcp xal einonog, 
iyco etfii ^A^avdQog , 6 fttyag paodevg, xayto, ttpr t , 
Jtoyivrjg 6 xvcov. 

Aqiotcovti ** tv ayoQa ov neQieOTcoreg owe%o>g eAe- 
yov, xvcov* 6 3e ifteXg, elnev, ioTe xvveg, di pe aQitnw- 
Ta neQieGTTjxare. 
* *EQo)TT]9elg 39 , no&ev ilrj, xoofionoHTtjg, elne. 

IlQdg tov dveidi£ovra, cog eig Tonovg axad-txQrovg 
eilTflei, xal yaQ o r)hog nQog Tovg anonarovg, akV ov 
[ualveTai. 

c O avrog 4 ° idtibv evnQenr) veavioxov anQencog Ac- 
kovvra, ovx aia%vvov, etprj, e| iXetpavrivov xoXeov ftolv- 
ftdivrpr ekxcov fiayjaiQav. 

'Oveidi^Ofiievog 4l , ' orc naQa *AvrinaTQov TQifttiviov 
ela/iev, ov tl anofihrfz 1 ioxl &ecov iQtxvdea ScoQa. 

^EQtorrj&elg, diari avdQanoda ixlrjd-f], oti, tpr)ol, tovs 
nodag avdQcov eiyjov, tt)v d& ipvxqv, onoXav ov 6 £§*€- 
vd£tov. 

^Oveidi^ofievog 42 , ort, avrag ahet, .n?»artovog ftr 4 
aiTOvtrog, xaxeXvog, elnev, aheX, akl* 

^Ayyji oytjov 43 xetpalr)v, iva fir) nevd-oiad-^ ol ilXloi. 56) Segm. 59. 

37) Segm. 60. 

38) Segm. 61. Impr. «^- 
erwvTi. 

59) Segm. 63. 40) Segm. 65. Hoc et sqq 
apophtli. Laur. om. 

41) Segm. 66- 

42) Segm. 67- 

43) Codd. et impress. ayz 
Xo%<ov. » „-» N — 205 — 

( avrbg iQonr)d-e\g, ei xaxbg 6 ddvarog, 7coig, elite, 
xctxog, ov itccQovtog ovx alod-avofie&a. 

IlQog *^4Xe%avdQOv imordvra xai eiitovra, oi (poftrj 
/«, %l yaQ, evitev, ij dyaO-bv ?} xaxbv; tov <T emoyrog 
u^/a&bv, zig ovv, elne, %b dya&bv cpofielTai; 

( avrbg elue, tt/v uatdeiav Tolg f+ev viotg< owpQooi— 
vrp), Tolg de nQeofivriQOig * TtaQafivd-lav , zoig 3e nivrfit 
nlovzov, zoig 3e TtXovoiotg xopftov elvai. 

IlQog dtSvfttova 44 tbv ftot%6v, iaxQUvovrd itoxe xo- 
<jr t g btpdv)*fibv, QQa, cpqol, fttj %bv bcpdxtkfibv '&}g tux(y- 
&hov SeQanevtov Tijv xoQrpr tp&etQfig. 

XeiQOVQycZv 4S %e iv Tty ftioip ow6%e$, 18&Q ijv, Ita— 
ye, xal %r/v xotkiav TtaQOTQtifjdftevov %ov litfov -Ttav— 
wodm. 

* l O avTog anoTQtpbfievog ro altioioy iv r\fi cpaveQtjp, 
thye TtQog tovg naQovrag, e % lte xal tbv ktftbv ovtojg 
cMorolipaod-ai tijg yaOtQog rfitfvdftrjv. \ 

* *0 avtbg Ttaidbg bxf/ocpayovvrog t§ naSaywyfy 
xovdvkov edwxev, OQdidg ov tov ftrj fiav&dvovrog 'dkkd 
tov ftij diSdgavrog to dftaQtrjfta notr 4 o<xg. - 

* Jtoyivtjg dxovoag 2oqpoxkiovg nenl *ftv&vt}Qiwv, <og 
Totokfitoi xelvoi, o c l tdde deQ%Mvteg \&kq • 
MohtiO* iv*'Aidov, Tolgde yaQ fwvotg ixtl ' 

Zfjv iott, totg <T akkotot ndvta ixrtmtog xaxa.' 
ii Uyetg, ecpr\, xQeittova ptoiQav h'§et Jlataxicov vxkirt^ 
^S, ? ^Eftafttvcivdag , ott ftefiviytai. 

( avtbg 46 evyeveiag xal do^ag xai totavta Ttavta 
du7i(u£e' TtQOxoOfirjftaxa xaxiag elvat kiytov' ftovr,v^ &e 
oftip nokiteiav elvat ttjv iv 47 xoofiq)' ekeye de xal xot— 
vccg eivat deiv Tag yvvalxag, ydftov ftijde bvoftd^iov, dlld »•» 44) Segm. 68- 

45) Abest a Mosc. et ab 

impr. UG) Segm. 7^. Lanr. pro S 

auroc habet /nioytytji. 
47) Intpr. lv Tto xdojuto. 

26 * — 204 — 

tov rteitiavra tjj rtetadorj avvetvat % xoivovg 3e 3id zovto 
ital tovs vUag. 

*0 avro$ 48 TtXetov els jftytvav xai TteiQaraTg alovg, 
tov r t Qxe 2xiQ7vakog 49 , elg KQijrrpr anax&eig imnQdoxeto, 
xai tov xr/Qvxog iQtorwvros , ri ol3e rtotelv, etprj* dv&Qoi- 
ncov itQxeiV ore xai deigag nva KoQiv&tov evTtctQvyov, 
tiov Eevtddrp}, ,e<pr] 9 \TOvrtp fte ntoXet' ovtog deanmov 
XQfl&t. *£2velzat 3r) avrov Eevtadqg xai ditayaycov elg 
Koqw&ov inteorrjae zoXg eavrov 7tat3iots 9 xai Ttaaco^ive- 
XeiQtoe vr]v olxiaV 6 8h ovtco TtQog avrov iv rtaat du- 
re&rj 5o , wate ixetvog rteQUwv, dya9os 9 eleye, Saifttov eig 
%rp olxiav ftov eloeXqXv&e. (Drjoi 8e Kleoftevrjs iv rql 
'imyQatpoftivti) 7tat3aytoytxq) 9 tovs yvcoQiftovs XvrQciaao&at 
avTOv &eXrjoat* tcv 8e evq&ets airtovs elnelv' ov3e yaQ 
rovg Xeovrag 8ovXovg elvat tcov TQetpovrcov 9 dXXd Tovg 
VQetpovrcig tcov Xeovrcov, 3ovXov yctQ %o <poftuo$at 9 tu il 
&rjQia cpofteQa toXs dv&Qconots etvat. 

'0 avrog 5x eine, oi ftev xives Tovg ix&Qovs 8d*~ 
vovotVy iya) 3e tovs cpiXovs, iva ocooto* 

l O avros Sa TtQOs tovs elitovraSf yeQtov el xai Xot^ 
Ttov ave$ 9 tI 8e 9 etprj 9 ei doltxov eTQexov, rtQog Ttp t£- 
Xet 53 edet fte dytevat 9 xai ftr) ftaXXov irttTetvat. 

l O avros 54 Jrjftood-evrjv Ttore tov QrjTOQa iv navSo- 
Xeitp aQtOTcovra xareXafte' tov 3e VTtoxcoQOvvtoSy Tooovttp 
ftuXXov &s<pr] , eafj iv Tcp TtavSoxehp. 

'0 avrds 55 Ttp TtQtaftevtp avrov Sevtddrj eXeyev, dye, 
brttos to TtQOStatTOftevov 7totrjorjs m TOt 8e ehtovros, dvci 
noTctfitov XtOQovat hrjyai r el 3e 'iaTQt)v 9 etprj 9 inQito vooiov, 48) Segm. 74. 

49) Codd. et impr< KCona- 

50) Apud Diog. Lacrt- legi- 
turt otirw; qvtt]v iv nucf. dte- 51) Stob. T. 13- 27. Latir. om. 

52) Segm. 34- 

53) Impr. nqog ro rttog. 

54) Segm. 34. 

55) Recepi ex Laur. ct iiupr. 
— Scgm. 36« — 205 — ovx av av%u) inei&ov, alV elneg av 9 wg avw no%afiwv 
ycoQOvOi nrjyaL 

c O ai%6g 56 OaneQSrjv dovg %cp povkofdvtp naQ* av- 
%u} cftlooocpeTv, inoirjoev avvov oi axolovd-siv* wg # T vtx* 
uidovg Qttpag anrjl&e, fiera XQWOV vnav%r]oag ai%u) xai 
yeldcag, e<f?], /tijv orjy xai iprjv tftXiav oan&Qdr 4 g die— 
Ivoev. 

JioxXr)g de ovtwg avayqdifet' einovrog av%$ %wog, 
htbtaxxe rjfilv, Jioyeveg, anayaywv av%6v, fyuofiolov %vrr 
qov ididov <f£Q€iv' aQvqoaftevov de, %r)v or]v, £(fr}, xai 
ifirpr, (fikiav t)[xlo(16Xov %vqlov dtak&kvxev. 

c O avrog 57 deaod/nevog no%e natdiov, %aig %eQoi 
mvov, i^Qti/je %rjg nrjQag %r)v xo%vlrp>, einwv, rtaidiov 
lie vevixqxev eirteleia* i§e(iaXe de xal %6 zQvftXlov 6jtQl+- 
vtg, itaidiov 9eaodftevog 9 ineidr) xareal-e %6 oxevogi «£ 
xollw %ov tywfiiov %r)v q>axrjv vnodexoftevov. . * - 

jLoyevrjg 58 oweloyi£e%o xal ov%wg m %wv &ewv itiTi 
ta itdv%a, (flkoi de oi.oocpoi %olg &eotg, xoiva de %a 
%m (filwv, ndvxa aQa io%l %wv ootpuiv. 

l O av%6g 59 Itka%wvog OQLoaftevov,* av&Qwnog io%t 
£c5ov dinow, an%eQ0v, xal evdoxi/novwog, %ilag ale~ 
novbva, inr]veyxev avtov elg %r]v oxoh)v, xai elnev, ov—* 
%og io%w 6 niavwvog av&Qwnog' o&ev %<$ oqw nQOoe— 
ribrj %6 nXa%vwvv%ov. 

'0 av%6g 6o .nQog %6v nvd-ofievov^noiav wqov del 
aQio%(fv, ei fiiv nlovGLog, elnev 9 atav &elrj, ei 3e nevrjg, 
<n<xv e%/]. 56) Scgra. 56. 

57) Segm. 57- Idem legitur 
inter apophth. Cod. Vat. CLI. 

dioytrqg d-taoapevog peioaxtor, 
eqvdfitrov %fqa\ xoCXaig ano rou 
XttottQtorros vSarog xa\ nTvov, 
«xiffityev ctuTtxa xa\ rffv , t$ tjg 
*i»toi niveiv ,- r.ulixa , faXriovi xai xqrpfiftvoTtQOvg rag j^*r^«s tptj- 
aag iaurov elZqtpfrai naqa Tijg 
(pvoeuig. 

58) Segm. 57. Laur. 6 avtog 
ouv&l. 

59) Segin. 40. 

60) Segm. 40. "1 — 206 — 

K HXtovpiv(p 6l 7toze ^AXe^avdQog imardg qtijaiv, <*?- 
TTjaov f4€, o &eleig, xai 6g 9 dnoox&zrjoov (iov (prjaiv. 

C Q avrog 6a nQog tov Xeyovra neqi twv fxerewQwVj 
nooralog y fijpjj, naQei an ovQavov; 

*0 avTog 63 evvovxov novrjQov 64 imyQaifjaVTog em 
%r]v olxlav, /irjdev elaiTO) xaxov 9 6 ovv xvQiog, eyjy, ttf 
olxiag nov elaekevaeTai ; 

€ avrog 6S TtQog Tovg eQnvoavrag ini tjjv TQane- 
%av fivg, idov, q>t]0i, xai Jioyevqg naQaoirovg TQeyei. 

l O avrog 6G ^OXvpmdai tov xqQvxog dvsmovrog, w- 
xgr Jici&nnog avdQag* ovrog dr) 9 £g>rj, dvdQanoda, avd^ag 
o eyw* 

^HyartuTO 3t xal nQog ^A&rjvqiwv , /ueiQaxiov yaQ rw 
nt&ov amq. ovvtQiipawog , t§ piv nlrjydg edtoxav, mi- 
viji dh akkov 7iaQeo%ov. 

*0 avrbg 67 , aig qrjat Jtovvaiog 6 Srmxog, [terd tij 
XaiQtoveiav ^ 8 ovlltjip&elg dnr)%di] rtQog <DUmnov$ xal 
iQwnjd-eig , rig e'lq, dnexQi9rj 7 xardoxonog Tr)g arjg dnlr r 
oriag, od-ev &avfiaod'eig dg>ei&t}, 

l O amog 69 *Aks%dvdQov noTe nefiipavTog imorolr t v 
TtQog ^AvriitaTQOv elg 'Afrqvag did Tivog *A&Xia naQiav 61) Segm. 58- 

62) Segm. 59- 

63) Segm. 39- Glcm. Strom. 
VII. p. 845» 19» . aareCwg ndvv 

o /dioytvrjg, ftti olxCa /uo^&^qou 
Tivog ev(jwv iniyeyoa/jt/jttvov , 6 
KaXXCvixog 'Hf>axXrjg iv&dde xa- 
Toixel , jurjSev elaCrio xaxoy-etc. 
Cfr. segm. 50« 

64) Laur. pox$rjoov. 

65) Segm. 40. Cfr. Eustath. 

OpUSC. p. 513« 1. 30» dioytvrjg 

iitv ovv evTv%(Sg &x ety e&dxet, 

., fivag oocov (xaxov Ti&aooov) Ttjv 

TftdneCav vnoTotX°VTag. *Etf*fi 

1 Wo jrefitoiTOug (scr. nanaoCc.) c ~ C 9 Tivag oo(fV vn auTtp ota tqv- 
(pcSvTi Aixvevojutvovg xa\ dyctQO- 
fiivovg, xa\ Ttjg evSatfiorCag ovva- 
nolavovTag» 

66) Segm. 43. 

67) Segm. 45- 

68) Mera ti}v Xat^tavetar pro 
ftFTa Tt)v fv X.aiQ(oveCa fiaXW' 
Cfr. de liac brachylogiA epi- 
stolam nostram crit. p. 26- Cocld. 
et impr. praebent Xe ouive tar e* 
in fine dyrj&q. 

69) Hoc et duo sq<j. cx Laur. 
et impr. recepi. — Segm. 44« 
45. — 207 — tfr/ *A&Uag tvccq* d&Xiov — df d&Xiov — nQog «— 
$hov. 

'0 avrog tzqoq tov ino rov olxitov vnodovfievov ov~ 
jiw, elnelv, /uaxaQiog el, uv piv^ as xal dnofj.v^ji* tovto 3* 
mui ooi , TtTjQwd-ivri rag %HQag. 

l O avrog ^eaoa/nevog nore Tovg leQOfivrjfxovag %&v 
tauiojv Tiva, cpiukrjv icpr\Qr t (.iivov, uyovrug, ecprj, ol fieya— 
loi xXinTai tov fiixQov dyovoiv. 

c O axrcbg 7 ° ^eaodpievog tiotb (.isiquxiov Xi&ovg /?«A— 
lov inl otuvqov, ev ye, eJne, Tev^rj yuQ tov oxonov. 

FLQog tu neQiOTuvra fteiQuxiu xal elnovru, flXinio— 
\&Vy ftr) daxrj r)piug, &aQQeiTe, ecprj, nuidiu, xviov Tsvrlia 
ovx iod-iei. 

Jioyivei 7l iv deinvqy hQOOe^Qinrow Tiveg ooTaQia, 
wg xvvl, xal og dnalXarTOfievog nQOGovQrjoev avrotg Tz wg 
xvw. 

l avrog 73 tov nXovoiov xal dfia&r) nQofiarov eivai 
tyvoouuXXov eleyev. 

^Hyrjoiov 74 nuQuxuXovvrog XQrjGal tl avTqi tcov ovy— 
yQauudrcov , ftuTuiog, scprj, Tvyxdveig, w ^Hyrjoiu, og 
io%adag ftev yQanTag ovx alQjj, dlld Tug dXrj&ivdg, uoxtj— 
oiv ds nuQtdmv tt)v dlrjd-tvrjv inl Tr)v yeyQuptfxivrjv OQfttfg* 

IlQog 75 tov ovetdiouvru uvrfy Tr)v cpvyrp, dXXa tov— 
tov svexev, einev, w xaxodatfiov icptXooocprjGu. 

Idcov nore ^OXvftniovixrpt nQoftara viptovra, Ta%iwg 
ziTtsv, 0) pilTiGTe, [xeTiprig dnb tcov ^Olvftnicov inl tcc 
Muea. 

HiTet, 76 nore dvdQtdvra, SQiorrj&elg de, 3td r/ tovtO 
noul, fiieXeTui, elnev, dnorvyxdvetv. } 70) Segm. 45» continetur 
boc et sq, 

71) Segm. 46- 

72) Cod. et impr. avrovg. 
75) Hoc et sq. ex Laur. et 

impr. recepi. 74) Impr. € Hytjat]fiovXov. Laur. 

c Hyr]Olov. 

75) Laur. et impr. nqos rt rov oV. 76) Segm. 49« — 208 — 

Avtcov 77 tiva 9 xai yaQ rovto rtQtorov inohjoe did 

rrjv anoQiav, etprj, el fxev xai a)Jkco dedtoxag, dbg xdfiol, 

ei de fiqdevl, an ifiov aQ!;ai. 

Trjy 78 tpiXaQyvQiav elne nrpcQonoXw ndvvcov %wv 
xaxcov. 

Tovg 79 avdQag dyad-ovg elxovag &ecov elvau 

Tov eQcora oxola£ov%cov ao%oliav. 

^ldcov 8o yvvalxa iv tpoQeico 9 ov xa%d %6 ^tjqlov, etfr,, 
?] yaledyQa. 

^ldcov 8x no%e yvvalxag an iXaiag dnfjyxovia/nevag * 2 , 
et&e yaQj etprj, ndv%a %a devdQa %otov%ov xaQnbv yveyxev. 
I c O ambg ^ 3 iQartrjd-elg , %i 3j yij pccQvreQOv fiamd^ei, 

^tprj, avd-Qconov dnaidev%ov. 

C Q ai%bg ^ 4 iQwcrjd-elg yno %tvog 9 dtd xiva altlav 
av&Qtonot %otg ^hv nQooat%ovot dtdoaot, %oTg de tpdo- 
aotpovotv ov navv %t, eJnev' o%t %tohoi {iev xai %v<ph\ 
xocog ilnl£ovot yeveod-at 9 tptloootpot d& ov. 

x O av%bg XoidoQOVftevog vno %ivog tpalaxQov 9 eijpij, 
oe /t&v ov% vpQi£to 9 %dg dk %Qt%ag oov inatvto 9 o%i xa- 
xov xQaviov i^etpvyov. 

*0 airtbg TtQodtnov %tvbg xaxcog airtbv Xeyovrog, i(fr t , 
%a'tQto iz&Qog oov yev6[Aevog 9 ov yaQ ov %oig ix&QOvg, 
dlld %ovg tpiXovg xaxtog notetg. 

c O airtbg 85 %ijv neviav av%odidax%ov etprj eivat im- 
xovQTjfda TtQog tptloootpiav , a yaQ ixeivqv nei&etv rdig 
loyoig netQaotyat, %av%^ iv eQyotg %rjv nevidv dvayxd&iv. 

c O av%bg bvetdiaav%og avrcp %ivog nevlav, etprj, dia 
fiev nevictv ovdiva ncontne a%Qeplovfievov eldov, dtct de 
xaxiav nokXovg. 77) Ex Laur. et impr. recepi. 

78) Segm. 50. 

79) Segm. 51- 

80) Ex Laur. et impr. re- 
cepi. 

81> Segm. 52- 82) Impr. anr^yxpYtjfifva;. 

83) Hoc et duo sqq. ex Lanr. 
et impr. recepi. 

84) Segm. 56- 

85) Hoc et sq. ex Laur. *t 
impr. recepi. — 209 — 

'0 avrbg *° elnbvtog %tvbg, %ctlenbv io%t %b £jjv> ovx t 
wtev, aXXd %b xaxwg £jjv* 

'0 axrtbg * 7 aowtov jjtei ftvav, %qv 3e einbv%og f diati 
xovg aXXovg TQtopoXa, ifte 3k ftvav £r/tetg 9 i(prj y naQa 
{<b> %tov aXXwv iXnl£w ndXtv 9 naQa oov 3e ovxert. 

'0 av%bg iQw%r}$etg 9 nota e*rj &rjQia yaXencoreQa, 
thev, iv /utv %olg oqeoiv aQxrot xal ttovreg, iv 3e Ta7g 
nofoat zeXwvat xal ovxotfdvrau 

l avrbg 88 eXeye, firjte iv noXet nXovoitx, /nr]%e iv 
oixiq dgez^v olxuv 3vvaod-at. 

'0 avrbg 89 urie %bv nXoxrtov " %v%rg efietov elvcct* 

*0 av%bg ** I3wv ftetQaxtov ixotattxbv xal nctQa- 
(fQOvovv, veavtoxe, etpr/ t 6 ncctr/Q oe fte&vwv eanetQe. 

'0 avzbg bSvQOftivov %tvog, inetSr) inl ^ivrjg ifteXXe 
nltvzav, elne, %l b3vvfj f w fdcctate, navtayp&ev yaQ 
ooog r) avrrj eig Atoov. 

l avrbg %wv dv&Qtonwv ivlovg etprj %d 3eorta Xi- 
yonttg eavztov ovx dxovetv, wdneQ xal %dg Xvqag xaXbv 
cpfayyoftevag ovx atG&dveo&at. 

c avtbg tdg eiftoQtpovg %wv ItatQtov (laotXiooag 
ixctXu, nolXovg yaQ nQa%%eiv 9 d av nQogtdrtiotuv. 

'0 avtbg 9a *Atttxov ttvog iyxaXovvtOg avtq} 9 3ta%l 
AwteSatftovLovg ftaXXov enatvwv naQ 9 ixelvatg ov 3ta%Qt- 
ftec ovSk ydq ia%Qog, elnev, vyeiag wv notijttxbg, iv %otg 
iytaivovot %r)v 3ta%Qtflr)v notei%au 

l airtbg iQWtrjd-elg , ncZg av %tg noXttevrjtat inl 
i£ovGiG r ecffjj xa&dneQ iv 93 nvQt' fir)%e Xiav iyyvg eh>at 9 
wt Lnj xaraxafj, ftrjte rtb$}w, %va ftr) Qtywtn^ 

86) Segm. &S« Stob. T. 121. i 90) Loun wlovaiov. 
36* I 91) Hoc et duo a(jq. e^Laur. 87) Hoc et sq. ex Laur. et 
impr. recepi. 

88) Stob. T. 95- 55- 

89) Stob. T. 65. 1§. et impr. recepi. Sumtuiu ex 
Plut. de educ. c. 3* 

92) Recepi exLaur. et impr. 

95) 'Kr Codd. om, 

27 — 210 — 

4 

* *Ev ovuTtooicp tzoIXov avrip olvov didopevov, T0V- 
tov i£e%€ev' inel de Tiveg avrov ifiejuqtovro, iav yaQ av- 
tov, eq>tj, ixrzio), ov fiovov avrog anolXvrat,, aXla xa[ie 
fZQOoanoklvoiv. 

yt Ekeyev 6 dioyevrjg 94 , ort, av ^iev xvveg avrov am- 
qa^iooiv, 'YQxavla eOTav rj Taqfj* av d& ywzeg, amkoV 
av 3i ftqdelg tzqooH&t], 6 XQ^ V °S *alliw rfj Taqnj iia 
twv izokvreXeoxaxiov , rjXiov xal oppQov. 94) Laur. et impr. 6 avrog 
Hsyev. Addimus alia quaedam 
Diogenis apophthegmata ex God. 

Vat. GLI. /dtoytvt/g etpaaxev , jy- 
Sovr/v dXq&tvtjv elvai ro rr/v tfm- 
%9/v ev Jjovxfa xa\ iXaQdrr/rt ex^tv' 
avev Se tovtov ovSe rd JrlCSov 
ovSe rd KqoCoov XQtjfiara oj<pt- 
Zt/ua elvat ' edv Si rtg vneQ /ue- 
ydZov § vtisq fttXQOv Zvnr/rat, 
outt evSaC/utov dZZd xaxoSaC/utov 
eorCv. — dtoyivr/g eQtort/&e\g vno 
u^QtorCnnov, rC avrtp neQteye'vero 
ex tptZoootpCag , elne , rd nZov- 
jeXv, pqSe ofioXov e*x ovrg ' — 
/Itoyevt/g n^og rbv ZotSoQOv/uevov 
avrtf, «JM* ovr* e/uo\ 9 etpt/ , nt- 
orevaet rtg, evtpt/fjtovvrC oe, ovte 
ooi e/je BZaatpr/ /jtovvr t. — In God. 
Vat. DCCXi. Fol. 82. b. con- 
tjnentur : 

uidyoi /itoyev ovg n^og 
tov fiaoiXea ldZe'£avS qov. 

Ovx olo&a , oti . Sirrtj eort 
natSeCa, r/ /uev rtg Sai/udvtog, t/ 
St dv&QionCvt/ ' • 37 /uev ovv &eCa 
fjteydZr/ xa\ lo%vqa xa\ QCtSCa , r/ 
Se dv&QtonCvt/ /uixqcc^ xa\ da&e- 
vr/g, xa\ noZZovg %%ovoa xivSd- 
vovg xa\ dndrr/v ovx oZCyr/V. *0- 
fitog Se dvayxaCa nQoayeveofrat 
ixeCv.ijy el oq&ws yCyvoiro , xa\ 
xaZbuotv ol noXXol ravrr/v /uev 
fratSeCaV) xa&dneq ol/uat natSCa, 
(God. 7rat9eCa) xal vo/uC^ovat rov nXelara yf>d/u/uara elSora 
Ileooixd re xa\ 'EZXyvtxa, xat ik 
JEuqtav xai rtav *PotvCxtay xa\ 
nXeCorotg evTvy%dvovra /$tfiUoi; } 
rovrov oocpcSrarov xa\ /udXtara 
nenatSevfitvov. HdXtv Se, otav 
evrvx<oot twv Totoifrcov rta\ /to- 
X&qQOtg xa\ SetXolg xa\ tptla^ 
yuootg, ' oXCyov a£tdv tpaat ro 
nQayfta xa\ rov, av&Qtanov' ir t v 
Se ere'Qav evCore /uev natSeCar, 
evCore Se ovSqCov xa\ /ueyalo- 
tpQOOvvqv* xa\ ovrta Sr/ SCxanai- 
SeCag exdXovv ol nQdreQOv, rovg 
Se rtjg aya&rjg natSeCag entT\iy%a- 
vovrag xa\ rovg rag \pvx<*S tt>v ~ 
Soetovg nenatSev/utvovg, <ag c i5f(9C- 
xXta exetvov. Ovxouv oortg ar 
exeCvr/v rijv natSeCav Vx?! xaXia; 
netpvxtog, QOcSCtag xa\ ravrr/g yi" 
verat /ueroxog, oXCya dxovaa;, 
xa\ oXtydxtg avra rd /utytora xa\ 
xvQtcSrara, xa\ /uefivt/rat xa\ tpv- 
Xdrret ev rfj tpvxJ/, xa\ ovSeU 
av avrov e*rt rovTtav atpiXotxo 
ovret xaiQog, ovre av&Qtonog, ou- 
re OQtptortjg* dXX y ovS 9 av nvqi 
rtg eyxavaat /SovXd/uevog* *ll* 
xav efMQtjori rtg rov tyv&Qtonov, 
ojoneo' rov 'HQaxXta q>aa\v avrov 
e/unQrjaat , /uevetv avrto ra S6- 
y/uara ev rji yvxfii xa&dneQ, 01- 
fiat, rtov xaraxato/uivtavvexowv 
rovg oSdvragtpaa\ Stafitveir, tov 
aXXov atofiarog Sanavq&tvTog vno — au — 

Tlg r) cclrla %ov %ov xoofiov eyxXt&rjvai, \ 

Jtoyevrjg, *Ava§ayoQag fterd %o ovo%rjvai %ov xooftm 
xal %d £uia ex %rjg yrjg egayayetv, eyxXt&ijval ntag %6v 
xoofiov ix %ov ayzoftarov elg %6 fiieorjit($Qivov avrov fte— 
qoq, totog vjio TtQOvoiag, %va %d (,tev doixrj%ayivrj%at, %d 
Se oixrjza (teQrj %ov xoofiov, xa%d exnvQOHJtv xal evxQa- 
oittv xai xpv^tv. ^EjdTtedoxltjg %ov deQog e*li;pv%og %fj %ov 
ijUov OQnfi imxlixrijvai, %dg aQx%ovg, xal %d fioQeta vipto— 
&mat, %d de yvvta %a7ietvco&rjvai , xad-d xal %6v olov 
xoopov. 

AtoxXkovg. 

JtoxXijg, 6 %oiig SvQaxovoloig %ovg voftovg yQaipag, 
kqoq %otg dXXotg xal %ov%o syQaipev, . idv %tg wzXov 
l%w elg %rjv dyoQov TtaQayevrpat, tydvarov elvai KQOOrt- 
iw, ov%e dyvoiq dovg, oike dXXij %tvi jzeQto%doec avy- 
ymfttpr' 7ZQ0Oa'yyeXd-ev%cw de noXe/nim im %rjg %wQag 
QmoQeve%o t$i<pog e%w' alcpvtdiov &e o%doeu)g xai %ccQa- 
%*jq xaxd %r)v dyoQav yevopevrjg, dyvorjoag fte%d %ov £/— 
<povg naQijv eig %r)v dyoQaV %(ov de idto)%wv %tvog xara— rov nvqog , ov yaq /ua&eTv , aXX* 
vnofAvr/o&rjvak deZrai /udvov. "K- 
netra ev&vg 6164 re xai eyvto- 
qtaev, wg av e$ a QX*l$ Ta "°~ 
ypara e^cov ravra ev rfj avrov 
oiavoCa. UqoatTt de* eav^ /tev 
ovSo\ neqtneay\ , tooneq 6S6v ent- 
ora/utvtp , qaSitog exeivog IntSet- 
£ev avT(p' xa\ /ua&tov ev&vg anet- 
0'v' lav $e uyvoovvTi ~s.a\ aXa- 
Lovi ootpiOTJi , xaTaTqCxpj} neqid- 
ytav avTov , OTe /uev nqog ava- 
lolag, oTe 6e nqdg dvfrtv, otb 
°t 7Z(>6$ /ueanjufiqCav tjxiov y ovSev 
tvrog eltitog , aXXa elxdCiov , xa\ 
^olv nooTeqov avTog vno roi- 
ourtov aXaydvtov nenXavfj/utvo; % Soneo a\ a/uafrelg xa\ axdXaaTOi 
xvveg, Iv tj\ &*}(>(* /utjSev %vvie7- 
oai , juqSe yvtooCoaaat. ro %xvog, 
e^anarioaiv aXXag rfl (piovrj xav 
tw oxq/uaTi , <oj elSvTai re xa\ 
oQtooai, xa\ noXXai avvtnovrai 
ravratg , al acpqovtOTaTat oxsdov 
ralg judrrjV (f&eyyo/u&vatg ' rov~ 
rtov &* al juev atp&oyyoi atojtrtio-* 
aat, fidvov auTat et-anartovrat' 
at $e nQoneTtOTarai xa\ avov/- 
rdTarat /ut/uov/uevat rag nqoirag y 
&oqv/5ovat xa\ ptt/uovvrai " aXXag 
Vianarav ' rotovrov evqotg av xa\ 
neq\ rovg xaXov/ufvovg ao<ptoTa$ f 
1) Exstat in Laur/solo. 

27 * — 212 — 

vor/oav%og xal elitimog, crtt %ovg idlovg airtbg xcctaXvtis 
VQftovg, dvepbrjOe, fia Jia ovftevovv, dXXd xal xvQiovg 
noirfiio* onaodftevog %b %ixpog eairtbv dnkxteiyev. 

Aiovvoiov. 

i 

Jiovvoiov %ov 2v§()axovaicov dvvaoxov nitttpccvtog 
elg ^OXyft^iav xal AeXcpovg dyaX/nara ix %qvoov xal iU- 
cpavrog dedrjfaovQyrjftiva neQt%vyjav %alg xofti^ovocug av- 
id vpvotv & tyixQatrjg xal xQatrjoag avrcov dienefitpctto 
TtQog %cv dijftov, ineQortwv %i %Qr) nQcvt%etv. Oi <f *A$r r 
yaloi TtQOOexa^av avrq), ftt} %d %cov &ecov i£e%d£eiv, alla 
OxoneXv, onvog %ovg otQcaicoxag dtaTQetpj]. ^LpixQdtrfi 
ovv vnaxovoag iXaq>vQoncofojoe %bv %cov &ecov xoofiov %$ 
doyfiarc %r}g na%Qidog m 6 de %vQccwog OQyiOxretg^ Yofc 
*A$rpKxioig eyQaxpe nQog avrovg intoroXr)v %otav%rp> m 

Jiovvotog *A&rp>aiuiv %v\ ftotiXjj xai %i$ tir}fta)' ev ftiv 
stQ&%%eiv ovx entvqSetbv ia%t yQaqetv, inel %ovg 9eovs 
xctva yijv xal xa%d &ala%%av leQOOvXet%e, xal %a ayci- 
ftceta %d elg dvd&eotv vqii* r)fttv %otg &eotg dne- 
0%aXftiva TtaQeXoftevoi xarexoipare, xal neQt %ovg ^ti«yi— 
o%ovg %cov &ecov r}oeftr}xa%e, neQl %bv IdnbXXtova %bv iv 
JeXcpoig xal %bv Jia %bv ^OXifiniov. 

c O avrbg a ixneocov %ijg dQX*}$ r £* %ig avrbv r}via iv 
KoQivdto 3ta%Qifiov%a, eXeyev, iig /uctxaQioi ol ix naidotv 
dvgrvyelg. 

* c O av%bg eXeye, TtoXXovg %Qetpetv oocpioxdg, 01) 
&avftd£(ov ixeivovg, dXXd dt* ixeivarv xravftd£eo9at /801- 
Xbfievog. 

* TloXv^ivov de %ov diaXex%ixov qrfjoavtog avtbv efs- 
Xey%etv, dfielec %olg Xoyotg elnev, iya) 3e ae %oig eQyoi* 
eXeyyjb), %d yaQ oeavtov xtnaXmw ifte xal %d iftd #c~ 
Qitsttvug. 2) Stob. T. 5. 15, — 215 — 

* *0 avzbg s ixneocov tr)g ccQxrjg TtQog ftev tov tinbvxa, 
xi oe 6 nXdrcov xal tptXoootpla (jotpiXrjoe , ro TtjXixavrrv, 
tcpr^, Tvyrjg fteTa($oXr)v QaSicog vnofteveiv. 

* Jiovvotog o TtQeofivreQog xXr t QOVfxevtov xazd yQafx— 

fia zm SrjfirjyoQovvrtov, wg eXa%e %b ft, nQcg tov eijtQvra, 
fttaQoXoyetg, Jiovvate, ftovaQxr)aoftev , eiHe' xal 8r}ftr t yo~ 
qrfiag ev&vg flQed-rj otQatqyog vnb tcov 2vQaxovaitov. 

* c avrbg tov vlcv aia&bftevog, $ Tr)v aQ%rjv dno— 
hstelv efteXXev, avdQog iXev&eQiov 8taq>d-eiQ0vra yvvaiov, 
ijQikrjOe fteT* OQyrjg, ti toiovtov avTtp ovvoideV einbvrog 
ie %ov veaviaxov, ov yaQ ovx el%eg itareQa TVQawov, oi5— 
di ov eiirev, vibv e§eig> idv fir) navar\ xavta nottov. 

* c O avrbg Ttjg ftr/tQog avrov naQrjXixog fdev ovarjg^ 
dodijvat 8k ov8qI ftovXofievrjg , lyjy, Tovg ftev Trjg noXecog 
puxoaod-at, vbftovg Svvaod-ai, Tovg dk Tijg tpvaewg ftr) 
dvvceo&at. 

** c O avrbg nixQcog Tovg aXXovg xaxovQyovg xoXd£tov 
itftideto TtSv Xcono8vrcov, oncog navotovTai 61 2vQaxov— 
om xov Seinvelv xai xal fte&voxeoO-ai fteT* dXXrjXtov. 

* 'O avrbg Jzevov Tivog i8ia cpQaaeiv cpaoxovtog ai5— 
TfjJ, xal 3i8d^etv, orttog nQoiSfi Toig intpovXevovrag, ixe— 
hvoev einelv' inei 8e nQt.oeX&cbv, 3bg, elne, ftot TaXav- 
tov, iva 8b£rjg dxr^xoivai t« orjfiela tcov im($ovXevovTwv, 
tdcoxe nQognotovftevog dxrjxoevat, xal id-avfta^e Tr)v fie-* 
(rodov tov dv&Qwnov. ^ 

* c O avrbg nQog tov nvdbfievov, ei o%oXd(^oi, ftrj8e— 
nvte elnev, iftoi tovto avfi$air r 

* c O avrbg dxovaag, 8vo veaviaxovg noXXd @Xdog)r}-* 
fia ntol avrov xai trjg TVQawidog eiQrjxivat, d/ntpoTeQovg 
txafeoev inl delnvoV oqvov 8e tov ftev naQOivovvra, xai 
^QQvvra nol?.d, to^ 8e anavitag xai fteT* evXafieiag Toig 
nooeot xQtoitevov, ixelvov fttv dneXvaev^ tog tpvaet naQ^ 

5) Plut. Timal. e. IV — 214 — 

oivfjticcvra , xai did fie&qv xaxokoyrjOavra' tovtov dk 
dvtfkev u>g dvtivow, xcci noXefttov ix TZQoatQeoewg. 

* L avrbg ahia)fi€va)v Tivtov, otl Tiftijc xal TtQodye- 
Tai novfjQov avd-Qomov xal dvoxeQaivbftevov V7tb tcjv no- 
Iltcov 9 dlld xal fiovXoftaty elmv, eivav tov ifiov ftallov 
ftvoovftevov. 

* c amog axovoag Tiva tcjv itokvccov xqvolov e%w 
'dixov xccroQOJQvyftevov, ixelevoev aveveyxuv TtQog ccvtov' 
inei de naQaxleipag bliyov 6 av&Qumog xal fteTaotas 
eig exeQav Ttofov itovr\oaTO %o)qlov, fteraTteftxfjdftevog av- 
tov ixelevoe nav aTtoXapeXv xexQTjftevcjv Tt# nlovrtp xal 
ftrjxtTV itovovvra to xQrjOtpov axQrjOTOV. I2T0PIAI 4 . 

/Jaipolifiveg orav ovvax&coov, Ttdvreg ccfta yafiovoiv 
iv ftvip r)fi&Q<$ xccra dvovv iHevddog' xal fterd Tr)v etnia- 
olv xwQt-S tvbv ywaLxaiv xccraxevftevcov , xaTaofieoavreg zov 
Xv%vov eioeQxovraif xai o tvxojv, r]v av Tvxfl, foxftpccvu. 

/ 
^Ex tvjv IIlovTaQxov votoqvcov. 

JaQeXog 6 /tojv JleQOtov (iaovlevg fteTa TQvaxovra 
fivQiadcov iv MaQa&covv ioTQaTOTtedevoaTb' ^Ad-rjvaXov de 
XvMovg 5 , GTQaTrjyovg avroXg dovreg, Jlokv^tjkov, KaUi- 
ftaxov, KvvaiyevQOv, MvlTLadrpf. SvfiftXrjfciorjg de tffi 
TtaQaTa^etog Jlolvtylog ftev vnlQ av&Qamov tpaiTaoiav 
Seao&ftevog ttjv oQaovv ajtefiaXe, xai TtxpXbg wv dvuXe 
TeooaQaxovra xai bxrco' KaXXiftaxog 6 de noXXovg it£(jv- 
TtenaQftevog doQaov xai vexQog ioTad-f}. KwatyeiQog <J« 4) Exstant hae histor. in Laur. 
Prima ' in Mosc. inter senten- 
tias 7reqt vdfj.<av xa\ t&uiv exstat. 

5) Vitium latet in Cod. — 
!>Iox Cod. KuvfyeiQor, et paullo post KwtyeiQos. Vide* quac 
notavimus ad Nicol. Soph. 
Ethop. 7. 

6) Cfr. adnotationem ad Hcr- 
mog. Progymn. c 7. — 216 — 

JleQOixrjv dyofievrp vavv xa%e%(av i%eiQOXonr]&7]" o&ev xai 
dg avzovg vno IIav%eXiov %oiav%a yeyQag&ai Xeyerat. 

9 Sixeavov xauatoio, xai dnQr 4 x%ov noXifioio, 

^HfieriQip paaiXfji %i Xet-opev avridaavzeg; 

y ii (laoiXev, %i fi enefineg in d&aveezovg noXe— 

fuo%dg; 
BaXXoftev, ov nin%ovoi' %i%Q(ooxoftev , ov q>oftiov%ai. 
Movvog avi]Q ovXqoev oXov G%Qa%6v iv <T aQa fteoooj 
jtifia%6eig eo%rjxe OidrjQeiaig vno (>i£aig, 
Kovx id-iXei neoieiv, %d%a V eQ%e%ai evdo&i vqcZv, 
Ave xvfteQvtJza, vixvog nQO(pvyo)fxev dneiXdg. 

l Ia%OQia TteQt JevxaXiwvog. 

Jevxa7d(ov fth %6v in av%ov yevoftqvov xa%axXv— 
(T/jov, TtaQayevofievog elg %rjv ^HnetQov, iftav%eve%o iv %fj 
igvt IleXeiddog de XQr^Ofiov av%q> dovor^g xa%oixi^ei 
rov %6nov, owa&Qoioag %ovg naQaXeiqi&iwag dno %ov 
xcrzaxXvOftov' xal dno Jiog xal Jtoddvrjg, fuag dxeavi— 
$w, J(od(ovr/v %t}v %wQav nQoaqyoQevoev , cog lo%OQet 
QQaovfiovXog. 

IIcqI %ov xa%axXvOfiov xal %tov Xdcov. 

BaoiXevwv dh 6 JevxaXicov ov%og %cSv neQi %rjy Q&i— 
w %o7tcov Xafifiavei nQog yafiov IlvQQav %rjv ^EitLfirj&e— 
wg 7 xai IlavdcjQag, jjv enXaoav oi deoi nQorzrpf yvvat— 
xa* inetdr) ovv q&iXrjoev 6 Zevg %6 %aXxovv yivog dno— 
Uocu, e%(ov vlov 6 IlQOftrj&evg %6v JevxaXia)va, ovve— 
PovXevoev av%(>i notijoat, XaQvaxa, xai ivd-io&at, avv av— 
t$ xai TtQog %QOcpr)v invzrfieta 9 r) de XaQva^ ^vXivrj. 
£rcei d£ xai %rjv avvevvov TIvqqov ai%(ji ei%ev 6 Jevxa-r 
)j4ov, adia(p&aQ%og efteive, %ov Jiog xa%axXvoav%og na— 
oav %rpf IleXonovvrjoov 8 . Tijg de XaQvaxog dyayovoijg 

7) Cod. II\}q<n> rtjv J Em/uvteu)s. 8) Cod. JleXo7tdvfj(Jov. — 216 — 

avTov elg to oQog tov IlctQvctaov, iteitavro 6 ix rov Ai- 
og veTt)g 9 icp* tp OQet e&voe Ttji Ju, xal rJTrjoaro ftr) //o- 
vov elvai ty\ yf' tov Jiog 9 8ia Ttjg TtQog avrov aitocno- 
Xrjg, tov L EQfiov aitayyeiXavrog , Xeyezai dovvai avtcp 3, 
ti xai ftovloiTO' o&ev 6 Zevg irteTa^e t$ ahrjoavTi U- 
&ovg Xafteiv, xai ^imeiv ineQ xetpaXrjg 9 xal ovzto Tovg 
?d&ovg aitrovg elg av8Qcpav tpvoiv neratieifieo&ai' rov 
avrov 8e TQOTtov 6 Zevg xal tjj ovvevvco tov JevxaXicovog 
TtQOTTeiv iiteTa%e y xai Tovg (taXXofievovg avrfj Xi&ovg elg 
ywaixdg aiieifieo&at* xai 8ij to xeXevOfia eig eQyov u- 
TekeoTO. 

JaxrvXog ioTi Ttovg ovyxeifievog ix fiaxQag — xd 
8vo @Qa%eitov w, olov ijXiog' ixXr]drj 8e 8dxrvXog 9 cmo 
/nezacpoQag tcov aQfioycov, TovreOTiv dito tcov cxq^ovuov 
tov 8axrvXov m ovyxeifievov ix ftei£ovog aQfioyijg xai 
iXatTOvm 8vo t ov ivavriog 6 avaTtaiOTog, ovyxeiftevog 
ix 8vo ($Qa%eicov vv xai paxQag — olov rjyeftcov. '^ Q X V t o v e oxoi%eiov. Tp e iie%a tov c. 

*EavTOV ov x TQetptov xvvag TQetpeig* inl fwv 
artOQOvvTcov fiev, eTeQOvg 8e TQecpetv &tayyeXXofievtov. 

^Eav %Qoviog r) ditovoia yhvrpai, xal Tr)g tpiXiag <to- 
xel r) anovoia Xr]$r}V Ttoieiv' ^QtOTOreXqg iv toIq r r 
&ixoig. 

^Eav fieivrjg aoQyrpog, fflxwag tov vpQioavra' 0fO- 
Xoyov. 

9) Malim: 6 Se Ztvq. j bet praeter: lav /ij na&s^ 

l) ApOSt. Cent. VII. 45« — ov pij fia$"ne* 7faf>anlijoia tfi- 

Macar. sub hoc Htt. aihil ha- [aXavs nl^ls *°»+ ytioe*. — 217 — 

!&ry idrjg novrjQov elg vipog alQOfievov, 
Aafjin(H{) Te TtXovttp xal Tvxfj yavQovfievov , 
*Oq>Qvv re ftei£w %r)g %vj^g xa&rjQxora, 
Tovrqr xa%iov irpf fieTafioXijv UQOOdoxa* 
^EnaiQ&iai yaQ juei^ov, c iva xal /ut7£ov niorj. &i- 
koTuovog. 

To e fieTa tov y. 

*EyeveT0 2 xal MavdQtovi ovxlvrj vavg* Xeye- 
xai ml twv naQ* d^lav evrvxflOavTcw' 6 yaQ MavdQcov 
naQa ^Ad-rjvaloig vavaq%og j]Qi&rj> avdt-wg wv Trjg aQxrjg' 
r) ds ovxlvt} vavg to evreXig drjlol. 

*Eyxa&e£6fievoi, 3 tqItioSl MovOcZv* inl t<Zv 
foyovg doxovvrwv. 

^EyyaoTQlfiv&og 4 xal IIv&wv ov Tvyxdveig' 
«ri tQv TeQaroXoycv xal \hxvfiaro7Zoi<5v' 2o<poxlrjg otsq^ 
vofiavrcv tov toiovtov yrjai. iHdriov 6 <pilooo<pog Ev— 
QvxUa ano EvQvxleog towwiov ndvretag. IdQiOToqtdvrjg 
Ofrj^l 5 , /uc/Li7]od^evog tttv EvQvx^eovg fiavrelav xal did~ 
votav' OiXoxoQog <T ev tjj tqLtj] neQt fiavrixrjg xal yv— 
vdxag iyyaorQifiv&ovg xalel 6 . 

*Eyyvrp> 7 qtevyeiv de, Oalrjg Mikrjoiog tjvda. 

*Eyio oxoQoSa. ool Xey<a 9 ov de xQOfiv* dnoxQlvr^, 

*Eyo> 8i 8 xal ov TavTov iXxofiev ^vyov" inl 
«w ofioia xal TtaQajilrjoia naoxovrwv. 

*Ey<o 9 yaQ ovd* av oqvI&cov ydla dvrl tov (ttov Aa— 
fhHjt* av 9 ov fie vvv drtooTeQeig. 2) Apost. Gent. VII. 46* Ma- 

car. in\ Tf5v naq iXnCSa xa\ 
araliw; tvnoaytjodvTtov. Apogr. 

Dresd. bis ovxtjvrj. De voce ov- 
*iroi vide infra sub proy. ov- 
*{y*j inixovoia. 

3) Apost. Cent. VII. 47» 

4) Apost. Gent. VII. 48- 

5) Apogr. Dresd. otptyfy. Idem 

paullo poSt <t>tXdXi>»QOq. 6) KaXel omisit apogr. Dresd. 

7) Apost. Cent. VII. 50. Ma- 
oar. eyyua, ndoa 3* ohra, ln\ TWir 
qqdltos eyyvtajutvtov xa\ xaxtog a- 
naXlaTTovTtov. Cfr. Boiss. ad 
Anecd. T. I. p. 138* 

8) Apost. Cent. VII. 48- 

9) Aristoph. Vesp. 508- Ma- 
car. addit: eya> noujoto ndv- 
t « r.ara Ni xdoT qut oy' ht\ 

28 « / 218 — To € ll€T4C TOV 84 f 

^Edlda^d l0 oe xvfiiqrqv xai ov (iv&loai jue 
ZqTeZg* em.Tuiv xaxd dvrl dya&uiv dnodidovzwv. 

*0 edrjoev r) (pvoig, tovto cpvotg Xvei, xal edrj- 
Otv r) yjvx^jj tovto avrr) Xvet* idrjoe $e <pvoig (xev ovofia 
iv ipvxfi, yjvxq d* eavrr)v iv Ocifiari' gtvoig fih apa 
Xvei o£f.ia ix ipvxijg, tyvxq i* eavrr)v kvei ano a«/ua- 
Tog. JIoQcpvQiov. 

To e fiera tov &* 

"E&og aQXBTai (ikv drto julxqvZv, imfieXov/ievov de rrjv 
voxvv /uel^o) kecftjHdvei. 

To e fiera toS i. 

Ei xl xal Xvxov ifivrjod-rjg*' inl tvHv, wv av 
fivqo&ji Tig, xal ev&vg TtaQayivojuevwv. 

El ia ^ir) dvvaio (iovv, elavve ovov m inl tvjv 
fir) TtQOTTOvrwv Sx xara dvvajuiv exovoiv, aXXa ra wwj 
avrovg. 

Elg l3 ttjv Xrjxptv TtSv ayyelwv xal 6 M&q~ 
SaQig ayyelog* dqfiddr/g xal oaq>r)g' eoixe rfj, Trp 
yQavv elg tccxqiottjqiov aihavoq)Qvv xalbvoiv. 

Elg x4 ao&evovvTag do&eviov ilr)lv&ag* ial 
tojv Ofioca xal 7taQa7tXr)oia rtaoxovrwv. 

Elg x5 ovx oolqv TQv/xaXirjv to x&Vtqov w- 
xrelg* irtl tojv avooia noiovvrwv' tov yaQ Oikadehfov 
yr)(iavrog Tr)v ddeXq>r)v *AQOivbr]v{ ^(arddr^g evtte ravti. r&y oq&w; ndvra noiovvrtov , rjp 
yaq 6 NixooTqctTOi vnoxqirrjg iqa~ 
ytxog agiOTog. 

10) Apost. Cent. VII. 51. 

11) Apost. Cent. VII. 52. 
- 12) Apost. Ccnt. VII. 55. 

ii) Apost. Cent. VII. 56. Apogr. Dresd. UTyiv , de mon- 
stro ovt dvotpqvr expellendo^ cum 
Pantinio consentio, de «rera vo- 
ce restituenda despero. 

14) Apost. Cent. VII. 54- 

15) Apost. Cent. VII. 55. Cfr. 
Athen. XIV. p. 620. ct 621- — 219 — 

Eig ,0 awiQ av nav& OQa. 

llg l7 d-eog xai noklol cpLXoi. 

J&g * 8 avrJQ, ovdelg ccvt)q. 

Eig t9 olcovog aQiotog afivveod-at tzeqi natQrjg. 

Elg ao vSojq yQaq>eig tbv tQwza' ini twv 
afpccvi^ovtojv tiva xjQijata. 

Elg 21 ovQavov ntveig* ini torv xaff eavtwv ti 
TtQCtrtovTMV r) ini twv vpQi£ovtwv eig i^aiQeta' eati de 
opoia tfjy TtQog xevtQa laxti£eiv. 

ElXwtwv atifiot€Qog a2 * naqa AaxeSaiftoviojv 
ol vbd-ot xai oi e£ alxfiakojtojv SovXoc yevoftevot etkwteg 
ixctlovvto, anb tod c, Ekovg* "EXog 8i nolig iv ILeXo- 

ElQrjvij a4 aqyiav ov tqeyei* olovel tov- aQybv 
ml fir) e%ovta nod-ev £r)oai' r) anb taQa%wV) r) yaQ 61- 
Qrpn^ otQatuatrjv ov tQe<pei. 

Elg ** aQxcclag qxxtvag* ini toiv anolavaeojg 
wog ixneabvtwv , elta ndXtv ini tr)v ccQxcciav iX&ovt ojv 
dlmtav. 

Ei a6 fietQrjaetg tr)v aavtov oxtav, ovx av 
tvQoig avtr)v fuei^ova yeyevrjfievrjv, r) tzqiv vi— 
xyv ini torv rjttr^ftevojv 2<7 xal av&tg inaneiXovrtojv' 
QiUnnov yaQ fieta tr)v iv XaiQorveiqc fiax r P oxkvjQOti— 
(hw intatoXrpf to) *AQ%tdafitp yQaipavtog, avt tyQaipe tb 
nuQoifucideg tovto Xoytov. Plut de educat. c. 14-* ubi Wyt- 
tenb. 

16) Apost. Cent. VII. 57- 

17) Apost. Cent. VII. 66. 

18) Macar. eTg avy$ 9 ovSelg 
ar W 9 itaqdoov vno evog ovSsv 

XCtlOp&OVTfXl. 

19) II. p. 245. 

20) Apost. Cent. VII. 58* 21) Apost. Cent. VII. 59- 

22) Apost. Cent. VII. 62* 

23) Mosc. HeXonovijotp. 
2/0 Apost. Cent. VII. 61- 

25) ^post. Cent. VII. 63« 

26) Apost. Cent. VII. 64- 
Plut. Lac. Apophth. Vel. VIII. 
p. 201* Hutt. 

27) Mosc yrrto/uevtav. 

28 * ' » — 220 — 

Elg * 8 d-eciv (5%a rjk&ev ini % %&v ov Xav&avov- 
wvj itp ols enQa^av. x 

Elg &eog *al itolXoi g>lloi* itaQoaov aya&ol 
(plloi xal e%i ye /taklov, ei itoXkoi eiai dvvav%av porj- 
x^ijaat %qt deo(iiv(f % iaa xal %t$ d-etf. 

Elg 29 xolnov 7t%vw %oy%o ev % iat$ %t# neyaioQ- 
fyiuovq* evlapovtievog* inl %wv [ieya!kav%m tj fiaaxai- 

VOWttW. \ , 

Eig xoQaxag 3o * ei$ oxorog, eig ole&QOv, eig avrj- 
Xiovg nvlag. 

m Eig KvvooaQyeg 3l * t&Qrpai irii %tSv vfiget xai 
aQalg %Q(i}ji.ho}V 32# eo%i de %6nog iv %fj ^At%ixr\ y iv q» 
%ovg naldag e%a%%oV tavoiiaa%ai dk ov%tog arto xwog 
aQyov, %ov%ka%i Xevxov r} %a%eog. 
' - Eig Xa%ofiitag 33 * Qikogevog 6 dtdvQafi^ortoiog 
ovx avexofievog %tSv Jvowaiov %vQawov Ttottjficetcw, tug 
cpavlcopj itore fte^xpavrog aitvov elg la%ojuiag %ov Jio- 
vvaloVf %6 de va%eQOv av%og extov i£ccv£o%r]' %ov de iite- 
QOfievov %r\v ai%tccv 9 eirtelv, tag xqsittov elvat, %rp iui 
dia%Qifinv, r) %cjv av%ov fiad-rjfia%tav 34 avexeod-ai. 28) Apost. Cent. VII. 65- 

29) Apost. Cent. VII. 67» 
Theocrit. Id. VI. 16. ,<og m P<*~ 
axav&<5 Se tq\$ elg epov Mnrvaa 
xdXnov. Lucian. Navig. c. 15* 
vne$/ua£&g ye , ta ^ASd/uavre, xai 
elg rov xdXnov ov nrvsig. Dis- 
putarunt de hoc more Casau- 
bon. ad Theophr. Char. 16- 
Blomf. ad Aesch. From. 1106* 
Interpr. ad Aristaen. ep. 1. 
p. 243« ed. Boisson. 

50) Apost. Cent. VII. 68- ad- 
dit: elg avrjXiovg nvXag, quod 
Arsenius in proximo proverbio 
post elg xvvoaaqyeg inseruit, ubi 
<lelere non dubitavi. 

51) A^ost. Cent. VII. 69» 32) Apost. hti vjgqei xa\ a- 
qali. MOSC htl TtSv v/Sqei x«* 

aqalg, 4taque quum hti in kis 
plerumque cum genitivo con- 
struatur, malui articulum, tan- 
quam veteris lectionis vesti- 
gium retinere, et XQuptv&v & 
conjectura addere, quam de- 
lere. 

33) Apost. Cent. VH. 70- 

34) Idvfyeo&ai cum genitivo 
et cum accusativo construi con- 
stat. Julian. Misopog. p. 544- 
ntag ctvQij rd Ueqeuiv peXtj- p* 
349« B. ndXety iov avxpo* T ^ f 

TQtx™ v ov * x aveX /***?!* ^P* ^' 
p«* 392» rtjv fjtovyv ovx avix* xal ' 
Ep. 63. p. 453» I>« MvSewv *«' — 221 — Eig* 5 MaaaaXiav nlevoeiag' inl tcov &qkvre- 
qcoq xai /uaXaxcog ^covriov* xal noixiXatg aroXatg ZQtope- 
wv xal ftvQotg. 

Elg fiekiTTag ixwfiaaag 3G# inl tcov Ttaga <Jo- 
fav xaxovftevcov a&QOcog. 

Elg 37 ttjv Avyeov xoiiqov ifiinemo^xaQ' 
%ftwv eftoQ/ioQto&qQ. 

Eig ilfieva ^ 8 * anb tcov iv Itftivt iQeoo6vrcov } egto 
ii {ft&vftovvTCov. 

Eig nayag Xyxog 39 , eig 7jxt)vfjftevtcQ ita%ai-* 
qag atl;' erd tiov eig xivSwov 7tQOV7TTOV fjxtmcov. 

Eig ovQavbv To£eveig *° m inl tcov aSwauov xal 
8ta xevrjg novowrom, ' • •> 

Eig tvvq ^atveig 4l * inl tcov xad^- eatfciov %i 
ntpmbvtwv ij n&trpr novowctov. 

Etg fiVQiovg OQvt&ag aerbg ooftet, 

Aatov de detkcov nlf d &og ev TQatpeig avtjQ. 2cooi- 
9eov r\ yvcoftij. '^ 

Eig 4a TecpQav yQaipetv* irii tcov adwavtov. li/io* ovex- Cum genit. Misop. 
p. 545» C ay€%ov avTtav /utoovv- 
rwy. p. 546- C. tl$ dve£eTa* to- 
oaxndxtg elg leqa tpoiTtavrog Kai- 
caqos. Cfr. p. 357- A. ep. 24» 
P- 392« D. Diversos autem, quos 
verbum regit, casus, in eadem 
sententia conjungi, nequaquam 
rarum. Aristoph. Ran. 680* 
Sg Alyaiov nqaivag jj yXavxag 
ftiStif dXog Iv fttv&eoiv. Eu- 
rip. Suppl. 98» Ttvtav ydtav $- 
xovoa xa\ oriqvtav XTvnov. Vide 
Bruni. ad Aeschyl. Theb. 189* 
Lobek ad Soph. Aj. p. 33 1- 

35) Apost: Cent. VII. 71- 
Mosc. MaaaUav. 

36) Apost. Cent. VII/ 72. 
rem fusius exponit — Mosc. 
"5 fieUrTatq* 37) Abest ab Apost. 

58) Apost. Cent. VII. 76. 
Flene dicitur: IdTTixoe elg U- 
piva. Vide supra p. 82- 

59) Apost. Cent. VII. 77- 
male qxovto/uevag. Macar. elg 

ndyag o Xvxog ' en\ Ttav eiq xtv^ 
Svvov nqovnToy fjxdvrtav. 

40) Apost. Cent. VII. 74« 
Macar. elg ovqavov TO%eve*' enl 
Ttav Sia xevrjg novovvrtav, 

41) Apost. Cent. VII. 75. 
Macar. htl Ttav /udTtjv xaxona- 
&ovvTtav. Aristid. vfteq Ttav tctt. 
p. 250* iXeXtj&ng Se aqa oavTov 
dndoatg ralg naqot/ulatg evexd- 
/uevog, elg nvq %atvtav xal Xt&ov 
Wptav xa\ onelqtav Tag nirqag. 

-. 42) Apost. Cent. VII. 78« — 222f — 

Elg 43 to deov dttwleoa 4 ' IleQtxlrjg datQcc dovg 
Tolg Ttolefiioig Toig tvbqI KkeavdQiav , %va fir) dfitoomi 
Tr)v %wQctv; dexajtevre Tai,avTa, avrjveyxe to dvakwfta 
Tolg ^Afrqvaioig* ovtcj Ttatg vTtoyQaxpag , eig to deov 
ctTtcjleaa. 

Eig ** v Aq&iov Ttayov ixQi&rj' ini tcjv ayav 
dtxaiwv tvxovtwv dtxaordiv' itxaOTrjQtov > %v ^A&r/vaiq' 
tjoav ^dl ^A&qvqot, dvo fiovlai' r) ftev twv Ttevrrjxoolw 
xaly* exaOTov iviavrov xkTjQOVjuev?] (iovXeveW t) 6e eig 
fdav t(ov ^AQeoitayitm* 6<J/xfc£fi_ &e tcc yovixw, xal ta 
alla Ttoluuxa idiwxe 45 oefivmg' ixfofer/ dk v AQeiog itit- 
yog, TfiQi, fiTL iv ttayw ioTl xal iv vifjei to dixaOTtjQiov' 
"AQeiog de irtel tcc <povixd dixa£ei 9 6 de "AQrjg inl* 6 
twv cfcavcHv ,' 7} oti e7tr}%e* t to Soqv. &tei, iv tj] iiQog J7o- 
oeidciva iiteQ ^AXlqqoMov >dlxt] 9 ort dnexretvev. avrov. 

El 47 tvqov elxo^t ovx <xv ideofirjv otpov' irti 
twv oXiyofg aQXovfievwv xal iyxQcawv. 

El 48 fir) ov keyeig, ctTto d&QfiaTog cpahfi' 
ori Tovg ipevdofievovg ctl TtQa^eig ileyxovotv. 

Elg 49 TerQrjftevov nidx>v dvrleig* tdooerat im %w 
elg xevov tzovovvtwv' xal yaQ fiv&evovoiv iv*'Aidov zov$ 
doefleig elg iti&ov TerQrjftivov dvrleiv * itdoxovot 8k neQi 
tovxov al twv Afivvrov yJvy ¥ al xal xoQat 3e ij7zed , avcd, 
di xal Javcitdeg xaXovvrai, dvrkovoat ^vScoq eig %ov 
ni&ov. 43) Apost. Cent. VII. 79. 
Macar. ? 1$ ro Stov antaXeae ' Xet- 
net , to; HfQixlrj; ' exelvog yao ev 
?.oyto/u(p xaTexqrJTo rjj elg ro 
tihov nootpctffet. 

44) Apost. Cent. VII. 80- 

45) Mosc. Siaixei. 

46) Mosc. IotL r 

47) Apost. Cent. VII. 81. 
/18) Apost. Cent. VII. 82« 
49) Apost. Cent. VII. 84. Mosc. reroijfAfAevvjv n. avHeX;. 
Macar. el$ *ov rer^/utvoy ni- 
&ov ' eni ruv juohtjv avaXta*dr- 
rcov. Cfr. Philetaerum comicum 
apud Athenaeum p. 633- F. 
"£l Zev xaXdv y 5 iartv anofa" 

velv avXov/uevor' 
ToiJTOtg yao ev "jitdov ftdrot; 

' e%ovota 
'ji<pQo3toidtetv eortv' ol Se tov; 
rqdnovs — 223 — 

Eig %r)v afiida 5 ° anovQetV inl %<av eig %ovg 
a$lovg vpQt£ov%<ov. 

Elg vdwQ yQaq>eiv 5x * irii %<Zv a%Qr]o%<av xal <ov 
ovx s&ii, q>Qov%lg xal anio%<ov. v 

Elg 52 2x<3lov*fitrj%* avrog isvai, firj%* allqr 
faso9ar TtaQaiverixr}' %Qa%ela yaQ 7j 2xwkog xal 

<Sva(la%og. 

Eig ** TQogxaviov fiefiav%ev%at im %<av oxv- 
fyciww5v xal ayelaa%<ov m ol yaQ xa%apaivov%eg eig Tqo- 
(pw/tov keyov%at %6v e^g %qovov ayekaorot elvaf 6 3& 
TQoqxSvtog e%<ov %t}v xeyalijv > %ov adekgtov avrov Aya— 
^dovg xal Stancofievog vfto %ov Avyaiov 9 ev^apevog eig 
X<xOficc eveTteaevj ov de xal fiav%elov eortv. 

Eig ** ttayag 6 lixog* inl %<ov aQrta£ov%<ov tikv 9 

x<nao%6v%<ov dp. 

Eig 55 xvvbg itvyr)v qq<$ xat %Qt<ov akwTti— 
xiov' ircl %<ov 6<p&aXi*t<av%<ov. 

Ei 56 &€Qovg toQaig rjvletg, %etfi<ovog OQ%ov m f iTtl %w TtaQa xatQOV 7tQa%%ov%<av %a eav%<ov. 

Eig 57 TQOt^ijva padl$etg 9 inl %<ov i%6v%<ov 
anwiv yevei<ov m 7t<6y<ov yaQ io%t fanfjv TQOttyvtog* ol 
oxumoneg ovv %ovg xaxoyeveiovg eleyov, ftadi^e eig 

Tqoi^ijva. 'Ptmaqovg %X 0VT *$ povoixqg a- 

netqCa 
Elg rov n-i&ov tpiqovot 

rov t er qtj juivov. 

Alia dabunt Bergh et Wagn. 
ad Alciplir. I. 2. Lucian. Dial. 
Mort. XI. 4. olov V* ndaxovatv 
«i tou /lavaov avrai naQ&svot^ 
?« tov Terovnq/uivov nCSov \nav- 
ilovoat. 

50) Apost. Cent. VII. 85- 

51) Apost. Cent. VII. 86- Cfr. 
PMlostr. Imag. II. 8- ovSh •*& v8(Oq rov Jsqtara tovtov y^d(pti? 9 
ubi Jacobs. laudat Huschlt. Anat. 
cr. in Anth. Gi*. p. 62« 
. 52) Apost. Cent. VII. 87« 

53) Apost. jCentl VII. 88- Cfr. 
6chol. ad Aristoph. Nub. 508- 
Coray ad Heliod. I. H. p. 66. 
Macar- ln\ rtov dytAdoriav. 

54) Apost. Cent. VII. 89» 
* 55) Apost. Cent. VII. 90.; 

56) Apost. Cent. VII. 91. Ex 
fabula de cicada et formicis, 
Aesop. 134. 

57) Apost. Cent- VII. 92. — 224 — 

E*Xriq>Ev 58 rj nayig tov fivv' ini %(av a|/w§ 
haltoxorwv. To e fiera tov x. 
*Ex3e8aQfxivov * 3eQSig m inl twv fimrjv rco- 

VOVVTtOV. 

°£x 2 3voiv TQla filijieC inl t&v 8ia yrjQag ?/ 
a'M,o w nad-og ovx ogvSoQxovvrwv, ovde elfoxQivelg i%iv- 
%wv %ag alodyoeig. s 

*Ex 3 yevfiaTog yiv(Soxm* 6/iola %%, ix %ov xpcr- 
cneSov %6 vfaOfia' ini %wv anb fiiQOvg xa%akafi(lavov- 
T(ov %6 olov. 

» 

*Ex 4 %&v avTcSv %Qay(p3la ylve%ai xai xg>- 
fitpdia yQafift,a%(ov m iixi %wv dwanfauto i^ evog nv<% 
3vo evavrla TtoitjOai. 

*Ex 5 t&v ovv%tav tov XkovTa" Sfiola xfj tov 
xQaonedov. 58) Apost. Gent. VII. 93* 
Macar. addit: El eyta ravra 
enotovv y ooog av ijv &dpv- 
fiog' Xvxoq ISwv vno noifttvoq 
ngd/Sarov eo&id/uevov tovto eZ- 
Qijxe. — Elntav S ■d-fijjg, dxove 
xa\ S /uy -frdXjig. 4b}Xij. "-— Elxfi 
rov KdfivSov naTsZg' entttSv 
fjtdrtjv t* ipvZaTTOVTwv , napdoov 
exeZ al yvvaZxeg npoq tj}v twv 
dvSptav opiXtav xaratpvXaTTdfie- 
va% ov \aSttag e\dyovTat. — Elg 
dp/aCaq tpaTvag' en\ Ttav elg 
Ttjv apx<*tav ^naveX&dvrtay Siat- 
Tav. — — Elo\ xa\' xvytav e- 
pivvtieg' nageyyva o Xdyog y pq- 
Sh xvvtav dfieXeZv. -— Eltj /uot 
to fiSTa£v Koptv&ou xa\ 
Sixvtavog' en\ Ttay t<J xqXii- 
pTa eavjoZ$ evxofiivuv. — Elg ht\ alyag dyptaq enl twv t« x«- 
xa anoTQoma^Ofiivtav. — Ets 
fiaxdptav vtjoovg' en\ tuv tU 
evSatfiovd Tiva rdnov dnoartl" 
Xofievtav. 

1) Apost. Cent. VII. 94- 

2) Apost. Cent. VII. 97- 

3) Apost. Cent. VII. 99« V osX 
vtpaojua addit: xa\ rip ull&ion* 
jj oyjig, xa\ ex xaqnov to Siv 
Sqov. Tum nr. 100- lx toS xqo- 
oniSov tq vtpaojua Setxvvrai* tf" 
tcSv dno fiepovg etc. Macar. tt 
tov yedfi. ftv. Ultima bil rar 
dno fitpovg om. 

4) Apost. Cent. VIII. 1. 

5) Apost. Cent. VIII. 2. P*° 
rjf -tov xpaoniSov praebet: rj 
npot^tifievjj. Vide infra «£ otv- 
X<av. oo* 

*Ex 6 vszQTjttivTjQ xiXtxog nivetg' ini tojv 
uiIotiov cpilwv. 

*Ex 7 7fajya)vog aotpoi, xccl ano nioywvog oo- 
cpiorai, xccl ano noiytovog ytXoaocpog* kti t&v 
doxovvfojv /uovo) to) oxqftaTi 8 (ptXoaocpot etvat xal tfj 
ciolfjt cjv xal %6 iniyQaftfta xa&dnrerat 

Kai TQayog evndytov evaroXog iart JlXdrcov. 

*Ex; nld-ov^ 9 dvTXetg* ini tqjv evnoQtoy' 0co- 
xQtxog 

*Ex nld-co avrXetg, iyo) <T e%u> ovd* ixXtg o^og. , 

J, ExQtva tovto dk to tov Xoyov. 

JJahvdQOjuijoat paXXov r) &Qaxelv xaxwg. 

*Exxixoq>&* r) 10 novotxr)" tpaolv ort Ttov na~ 
lauZv iv Tolg avftnoaiotg cptXoXoycp ^rjtr-an XQtofthc^v ol 
vouqov Tag fiovaovQyovg xai xi&aQtOTQiag xai SqxsotqI— 
iag 11 inetarjyayov* o&ev xai %t)v xaivoroftiav ttvig afoi— 
wftevot Ttj TtaQOiftia ijuQtovro. 

% ExTog w nrjXov nodag *%stg* im tujv *£w 
xtvdvvtov xa&eOTrjxoraw. 

'ExneQdtxTjaat x3 * to dtoXta&rjvat xai anodQavat* 
fietacpoQixojg dno twv neQdixwv** navovQyov yctQ ?t to €) Apost. Cent. VII. 96- 
Apogr. Dresd. TerQtjujubvqg. 

7) Cfr. Plut. de discrim. 
adulat p. 52* C. av Sk ^Qtvji 
<filoi6jov xal tptXojua&ij v('ov, av- 
&tg iv fit/SXCotg cot\, xa\ ntaytstv 
notitjfflg xa&flzaty xa\ TQt/Sovto- 
<poq(a to ox*jfi*ctj x<*\ aiiatpoqta^ 
«ot Sta OTOftaTog o% ts aQt&juoi, 
*<u t<* QQ&oytJvta xa\ TQCytava 
lfMTtarog, ubi Wyttenb. Lucian. 
Hermot. c. 36« otf*"* yovr oCx 
(U ftauQav ovTt n*fyt*va tag vvr 
Idatov ua\ fia&vv etc. 

8) 2xnP* ^ e ^ a ^i tu et ve ~ 
ttitu philosophorum proprie 

dici docet vVyttenb. 1. 1. cui adde Bergl. ad Alciphr. I. 34* 
aXVP* et oroXij saepe conjungi 
notavit Jacobs ad Philostr. Icori. 
L 30. p. 390. 

9) Cfr. Julian. Or. VII. p. 
236* C. ovx MoTtv Soov ovx i l*~ 
yetv i&eZtov Ttg ex navv Sa\fn- 
Xovg avTXtjasth tov ntttov, 

10) Apost Cent. VIII. 3- 

11) Mosc. oQXtoTQCag. 

12) Apost. Cent. VIIL 5* ?* 
tov ntjXov. Macar. consentit cum 
Arsenio. 

13) Apost. Cent. VIII. 6* 
plura addit. Apud Aristopb. 
Av. 778. itcneq&txfaai. vide ibi 
interpr. 

S9 S 226 — twov xai SiaSidQaOxov tovq <9f}Q€vrdg' Uysrai ds inl 
twv SiadidQaortdwtov. 

*Ex l4 tcov ysiTOVtov $%ovai ro TtaQadtiyna* 
inl r$v diayavr) xal yvtoQijntozaTa dQtovrtov. 

"ExaGTog lS avTOv to fidefia firjkov ykvxior 
TJYBLTai,' drjfiojdrjg. 

*Ex l6 kvxov CTOfiaTog atpeiXoV inl Ttov avel- 
nloTtog kaitpavovrtov. 

*Ex l7 TQi%og xQ&t.iaTai' inl Tuiv ocpodQa xivdv- 
vevcvriov' ofxotov to im gvQov axfiijg eOTrjxe l8 . 14) Apost. Cent. VIIL 7« 
Aristid. Panath. p. 158« nto\ 
f/tjSevog d^icov nQayjuaTiov, rj ne- 
o\ tav sx yttrdvtav $ot\ ra na- 
(taSsiyjuaTa. *Ex ystrdvcov otxsTv, 
in vicinia habitare, Alciplir. II. 
2. ubi Bergl. apud Lucian. 
Philops. c. 25» sv ytiTdviav S's 
rjfiiv (pxet. Conviv. c. 22. tv 
yetrdvtov olxcov. Icaromen. c. 8* 
xa\ axdnei nqog /liog, el ev yet- 
rdvtov ear\ xd SdyjuaTa. C 16« 
tv yetTovcov Sh nev&cov aXXog 
hpaCvero. bis accus. c. 9* iStov 
tx yetToycov nqdoeioi Se%icoodjue- 
vogs Heliod. I. 17. ntvti Se 
tvrav&a tx ystTdvcov. Philostr. 

Icon. II. 28» oqa xa\ tyjv ccqcc- 
jC vi J^ vrpatvovoav &x ytiTdvcov. Sy- 
nes. Dion. p. 46* B. tovtji Se 
rtdXtv tov "EXXrjva tov fiaqfidQOv 
7TqcoToy Syto xa\ oo^cStsqov t(- 
&r/jut y Sti xaTitvai Seijoav y o 
fitv sv yetTovcov tOTrj Ttjv nQcS- 
, rrjv. Max. Tyr. XLI. 3. naQCt 
ndSag Ta Svq%tQfj , tx yttTovtov 

Ta xaxd. Cfr. Interpp. ad Ari- 
stoph. Plut. 435. 

15) Apost. Cent. VIII. 8. ad 
sensum cfr. Julian. Misop. p. 
349' B. &avjud£ttv yao slxog tu 
'tavTov txadrov . artudtetv Se tv 

irttoa toT; SXXot:. 16) Apost. Cent. VIII. 9- Ma- 

car. tx Xvxov ordfjiaTog' Irii twy 
I£ dvsXniorov t* Xaju/SavdvTvy. 

17) Apost. Cent. VIII. 1(K 
Cfr. Boisson. ad Aristaen v . p. 615* 
ad Anecd. Vol. II. p. 228- Bergl. 
ad Alciphr. I. 15- 

18) Homeri versus II. K. 173» 

Nvv yaq Sr) 'ndvTSOOiv hti IgvQOU 

loTarai dxjMrj; , 

saepe expressus est. Simon. Fr. 
XXXVII. Gaisf. 

ui.xy.ag sozaxviav snc ^vqov IU~ 

XdSa naoav 
TaTg avTiov \f>v%aTg xeipt$* 

qvodfievot. 
Theogn. 557- 
<f»^a^60 * xtvSvvdg toi tn\ ^voov 

loTaTai dxjuljc. 
Luc. Jup. trag. c. 3- sv tox^oi; 
10 "Hqa , ra dscov nqdyjuaTa , xai, 
tovto Sr) to tov Xdyov^ trit h- 
qov %OTrjxev. — Macar. addit: 
*Ex tov dtog SsXtvov o Jtdq- 
tvj" sn\ tcov TaXrj&rj /uaqTvqovy- 
tcov. — *Ex tov floog rj /ue- 
ot »5" Xttntt xa\ /Sovv }(>tT. — 
*Kx xotvov nXttOTiJ flSY /«'?'»' 
Sandvrj S' oXtyioTrj. — *E* rov 
slaoqav yivST av&Qtfaoig tovqbv. 

(Ex*CIem. Faedagog. ni. 5« 
p. 273«, ubi Potter. coll. Boi$- — 227 — 

Td € fl£ZC6 zov l. , 

^EXev&e^ai * 9 alyeg aQozQtov* iiti zdv ftaQovg 
nvbg r) xaxtov aTtrjXkayuevtov. 

^Ekev&eQnozeQog 2 ° ~7taQzrjs* dia zb avvTto*- 
raxzov xai yewaXov qQovrjua* dib ovde zei%rj neQtefial— 
lovzo, vopois natdevoftevot' alV ovde rj&ehjoav ix ua- 
Xqg rjzzrjfitvoc vTtoatQeipaiy ovde izvQawrj&rjoav. 

^EkeqtavroSr* 1 o.vdev diatpeQeis' ini zuiv avat- 
c&rjztov, itaQoaov xal zb ^toov zovovzov., . 

*Ekeq>as a2 Itvv o*v diuxv.ec iril zwv za. uixqa 
xoi qavka vjteQOQOJvztov* 

*Eleg)as u.vv ov% uXlaxeC buoia zfj.TtQOzeQrj. 

^EXeqavzu a3 ix fiviag ftoiels* iftl tojv %a 
iXct%toza iTtaiqovztsv zq) &6ytp m Aovxiavbs iv %t$ iyxto— 
uiio %rjs fivlas* noXla <T ezi extov eiituv xazajtavato 
zov loyov, xal ftr) do^to xaza zrjv itaQQiuiav ekkqavzu ix 
uviag itoieiv. 

"EX&oi a4 £&vog oazig bvrjaeC QezzalUov xaza- 
OzQeipas zas noletg 6 QUiTtTtog rcal zovg &evovs TttoXr}- 
cag &qtjx£ zovzo. 

"Elxos yaQ Ttelet, zrjs akrj9-eiag q>&6vos' aitb 
fvwurjs. 

c Elov aS §lov zbv aQiatov, rjdvv de avzbv r) avvrj- 
$uu itoirjaei. soiu ad Philostr. p. 640«) — 

Extij fjfiioa' hn\ rtov aya&tov' 
hv raijTij ydq ot &eo\ rovg yiyav- 
ra$ evtxtjoav. -t- *Ex t tj g nitj- 
^eoTar tj g elg rtjv xevtore- 
(>av' oti xqrj^fjitTaXayxdveiv rovg 
ovx Ijjrorrag naqa r<av e%dvT(ov. 

19) Apost. Cent. VIII. 11. 
Macar. consentit. De eXev&eoog 
eum genitivo notavit quaedam 
Boisson. ad Philostr. p. 340. 

20) Apost. Cent. VIII. 12. 21>Apost. Cent. VIII. 13- la- 
tius exponit. 

22) Apost. Cent. VIII. 15. 
addit quaedam. Macar. elt<pa<; 
juvv ov Siwxei. Cetera ut Arsen. 

23) Apost. Cent. VIII. 14- 
multa aftert a re aliena. Lu- 
ciani locum non habet. 

24) Apost. Cent. VIII- 18- 
Mosc. fx&fi. 

25) Eraeceptum. Pythagpri- 
cum , , de quo disputavit Wyt- 

29 * — 228 — To e fieTa tov ft. 

"EftfiaQog * elfit,* ijv tzqoksqov 6 IleiQatevg vrfiog, 
o&ev xai Tovvofua &hj(pev J anb tov. 8ia7ieQqv* ov t« 
ccxQa Movviyfis xaraoxoov Mowiyjiag ^Atrikfiidog legbv 
ISqvOccto' ccqxtov de yevoftivqg iv avrtjf xai vnb twv 
*Ad-ijvaicov avaiQe$elot]g hjubg ineyevero, ov tv)v ccTtab- 
Xayijv b &ebg e'xQt]<fev 9 av rig ttjv 9vyareQa Svotj %q 
&eip. "EfipaQog a Si ftbvog vnooxbftevog irii %(# %fp le- 
qcoovvtjv avrov tb yivog dta ftiov e'xeiv, diaxoOftTJOtts 
avrov Ttjv d > vyareQa e&voev' od-ev xal eljg naQOifilocv %t- 
Qiior?]' TccTTerat, d£ ini tcov naQcmacovrcov xal fieftr r 
vbrwv. 

*Efie 3 3e "AvvTog xal MeXtTog anox%elvm 
r jxev dvvavTai' pXaipai de ov Svvavrai* 2coxQarovg %o 
Xoyiov, Xeyenai de inl tcov (tXambvrcov zivag to oojfict, 
Ttjv 8i tpvxqv ftr) Xvfiaivoft&vcov. 

*Efinodcov 4 ioTi tc nQayfia* irii tcov nQOxelQW 
xai evxsQOJV ixQyoazo 3e TavTj] Ttj Xi^et Qovxvdidr t g iv 
bydbfi* Tagifinodcov ahiag imoxonetv' no§QcoreQco de fir r 
dev inoQeyeo&at, s Talg diavoiaig ijrov nQoxeiQcog' Avxovq- 
yog de iv %($ xarct G AvxbcpQovog, avri xov cpaveQov' JlXarwv 
jfe avri tov iv fteocp. *IoaZog 3e avri tov vnbyviov xal iv 
XeQoi' cpqoi yaQ iv tj) vniQ Evftad-ovg eig iXev&eolccv 
acpatQeoei' aXXa to nQcoi£bv, uj avdQeg ^AdTtvaioij %om 
yctQ navreXcog iftnodcov eivai* ixQqoaro 8h 'JeQoxXijg av%i 
tov ifinodiov' xai aXXot,' cprjoi yaQ iv devreQg cpiXooo- 
ifovfievojv nccqcc tcov cpiXoobcpiov* %ig yaQ avrrpr ov%l xcti tenb. ad JPlut. Praec. Sanit. 
p. 1 23* C. — Macar. addit : elci- 
tp€ to $ avtj q* ln\ rov Setldv. 

1) Apost Cent. VIII. 19- 

t) MOSC. Baqo:. 3) Plat. Apolog. c. 18* P* 
30. C. 

4) Apost. Cent. VIII. 20» 

5) Mosc. anoftyso&cti. 

6) Mosc. ttcrd. \ 
\ — 229 — 
iyqfie xai naldag aveileTO xal bvaiag irzefieXq&r] , ftrjde- 

V0$ ifl7Z0dtOV JOVTOQ. 

*Eft7ze<3oxXeovg * ex&Q a ' ^ri ™ v SvaoQyrptav' 
yitrjv de f tprjaz Avaiag 8 , iyto TOtavrrj tptXig ovprjQpoo&ai 
oe, &me fir\S* av rr)v ^EftTzedoxXiovg ex&Qav lo%vaai, 
diaorrlaat. 

*E[ih 9 ftev av ftavwat, ak d& av awcpQOvtoot' 
lelitet to 9 artoxrevovaiV ijroi ifie ftev adixtogy ch di 
dixaitog. 

"EfiTtQoad-ev xo xQrjfivdg, onzad-ev Xvxoi' irzi 
xw iv fieatp dvo xaxtSv acpvxrtov TzeQiTzaQevrtov. 

To e tiera tov v. 

\Ev Xl de dixoaTaolfl xav *AvdQo*Xeijg noXe- 
littQXel' ini tcZv evreXuiv Ttov dia 7ieQtTte%etav Tiva trt— 
fiijQ a^iovfiivtov' TOtavrrj de ianv xal r) Xiyovaa. 

*Ev y&Q afuj%avlrj xai xaQxivog efiftoQe Ttftrjg, 

Kai iv aftovaotg xai xoQvdog " tp&iyyeTai. 

*Ev Jtog xrpzoig aQOva&ai ftovov evdaifiovag oXfiovg' 
loyoxleovg. 

*Ev Ilvfriov axeaai x3, olov xtvdwevcai' Tlei— 
tJiOTQcrzog yaQ o TVQawog Tzottov vetov, evQtov Tiva arzo— 
ntaoxmaj fifooty.ov anzr]yaye' TZQoeyQaxpe yaQ firjdivce 
tmonarrjaat. 

v EveaTi l4 xav fivQfirjxt, #oA^' izaQeyyvq, ftrjdh 
tw fttxQtSv xaratpQoveiv iv t<$ afttpta^rjzeiv. 7) Apost. Gent. VIII. 21. 
S) Avoia<; omittit Mosc. 

9) Apost. Gent. VIII. 22. 

10) Apost. Cent- VIII. 23. 
Macar. sub hac litt. nihil ha- 
bet, nisi ipairzov /Saiavivoia' ln\ 
t«v tavroTg Sia^xovovvrwv. 

11) Apost. Gent. VIII. &*. 
Macar. lv Si%ooTaolr\ok • xal *Av- S^oxX^q noXfjuaQxel etc. toi- 
avTtj oV eoriv x. r. X. om. 

12) Scriptum erat xdqotSoe, 
inscripto v. M a 1 1 h. Apiid Apost. 
xSqotxog ex vitio codicis, ut 
Pantinus testatur. 

13) Apost Cent. VIII. 25. 
U) Apost. Cent. VIII. 26; 

Macar. «Vean xcu pvoptjxt #o- 230 » 

*Ev t$ 9-eQet rr)v %Xalvav xazatQifteig* hl 
tojv jurj xad^ WQav roTg dvayxaioig %Q(a[4.fotov. 

*Evog x5 %av6vrog fiereax^xev ereQog* avro- 
didaxrog. . 

'Evog ir (piXlrj ^werov xQeaacov dawertov Ttdvrcav. 

"Evfr* l8 ovre [ii[iveiv ave/xog, ovt* ixTtlelv 
ia 9 iul toov dvoxQrjOTOig iteQineaovriov tovto Acyertu' 
<pr/ol de amo ttaQ* Aioxvkc.) 6 Oikoxrmrjg. 

I *£v l9 rotg Toitoig tiov Tvtpfaov ^idftcov fiaaileveL 

*Ev ** itiaaji TriQriaav t$v xaQdiav' dvzl %ov 
yevov avdQeiog. 

*Ev ax odq/ ftr) axi£e £vla* avrl tov, tcqoxw^i 
xul jurj ahiav dtfg tiqo xatQOb Televrijoai. 

*Ev ** KocqI tov xivdvvov* inl t&v iv dXXor^i- 
otg xivdwevovrtav. 

*Ev Xi&oig a3 ifiaxovTO, U&ov 3 r ovx r\v dvelea&au 
Ev a4 fivQTOv xlcovi to £i<pog xQa%r\ao> % im 
ttov rtoiovidvtov awd-rytd Tt xaxd Tivog* o yaQ *Aqiio- ^JLtj' Srt ovSe T(3v /utXQav Sel xa- 
ratpQOvelv. 

15) Apost. Cent. VIII. 27. 

16) Apost. Cent. VIII. 28- 

17) Apost. Cent. VIII. 29.' 

18) Apost. Cent. VIII. 30. 
Apogr. Dresd. dve/uov; ov. e. 
taq. 

19) Apost. Cent. VIII. 51. 

20) Apost. Cent. VIII. 32. 

21) Apost. Cent. VIII. 33. 

22) Apost. Cent. VIII. 34- 

rovreortr , er dXXorQtotg ooi/ua- 
atv* Xtyerat Se avrtj en\ rtav d- 
epetSdjg elg rd eavrtov ooijuara no— 
Xe/iovvrtav' dnd fieratpoQag rtav 
Kaqtav " ine\. tag rivig tpaot, nQta- 
rot e/uta&oqidQt/oav' aXXot Se *Aq- 
xdSag tpaotv, *EnetSr/ Se Kaqeg 
efiiOitotpSoovv, nQOtrarrov avrovg 
-Ttov noX('/uun\ \Atp* ob xai y naQ- ot/uta' dXq&ioreQOv S* elnetv etr- 
Qtjrat en\ rtav ev ertQOtg xat ovx 
etp* iavroTg rag noiejutxag npta- 
ronetqag vqttora/utvtov' elodyov^ 
rat Se ol Kaqeg* xa\ tog evreiei:. 
Std ri/v /uto&otpOQiav , dtp* ov *» 
X)fjtr/Qog^ rtta Si jutv er KaQog al- 
orj , tjyovv ev SovXov Ta^et' Kd- 
Qeg yaQ de\ SovXot. Archiloch. 
Fragm. XIV. ed. Liebel. xa\ Sj 

^EntxovQog, tSoneQ K<xq, xexltjao- 
/uat, ubi editor. Plat Euthyd. 
p. 285« C. el Se vpeTg ol viot 
tpofielo&ei digneQ ev Kvq\ lv epo\ 
eora o xtvSvvog-. Aristid. Panath. 
p.,163* tv Se tm Kaq\ m ovx 
ev roXg avt&v ota/uaot ragnttQai 
notoij/uevot. 

23) Athen. X. p. 457« B. 

24) AposU Cent. VIII. 55- — 251 — iio$ xai ^AQtotoyeitwv iv /nvQtoig Qitpavteg to £iq>og 
bmaQxov tov tvQawov dnexteivav. 

^Evxi 25 xal aXXoi tzovtjqoI, ovx iyta ftova xoXovQtg' 
ini xcci aXXat dXwnexeg. * 

*Ev 26 natoi ptev yeQcov, iv de y&Qovot, natg* 
inl tuiv naXtftfioXwv' ol dvtiteyyov tov 'EQfioy&vovg en— 
taxaidexa itwv ovtog, ote tijv QrjtOQixtjv ovyyQacpeiv 
inexEiQqoe, tQitov de xal eixootov y ote i^eXa&eto, tovt* 
iiTtov to naQOifiiwdeg Xoyiov. 

*Ev a7 2naQtrj ptbvr\ XvoiteXel yrjQaoxeiv' 
naQooov oi uiaxedaiftoviot, fteyaXwg irtfAwv tovg ye— 
qomccg. 

*Ev 28 JSdfMp xofi^tr^g' ini ttSv ovdev %aQiev Ae— 
ywtiav' ol yaQ oixovvteg ixetoe, nQog x°Q°vS initrfieioi^ 
ov nQog dXXo ti xQr^otfxou 

'Ev * 9 ni&tp tijv xeQapeiav ftav&dveig* ini 
twv tdg nQwtag (xadrjaetg ineQfiaivovtwv, dntoftevwv 3e 
tw /uet^ovtov 7] tcZv teXevtaitav. 25 ) Timocreontis versus , 
Plnt. Themist. c. 21- 

26) Apost. Cent. VIII. 36* 
Rhet. Gr. Vol. II. p. 13. Ka\ 

jivrCo^og o ootpiort/g vnooxto- 
Ttztav elg avrov ovTtag b*tpq ' € JEq- 
ftoyivrjg 6 Iv nata\ ytQtov , ev Se 
ytqovoi nalg. In Codice Mona- 
ccnsi CCCXXVII. Fol. 21. in 
Prolegomenis Ttuv ordaetav ita 
legitur : tnraxaCSexa /uev ydo 
?rc5y yeyovtog yqdtpet to nooxeC- 
/tevov fftftXtov > elg tqCtoy Se xa\ 
flxoorov nQoeX&tov to neot Ttav 
idtwv e&Stoxe advray/ua, iv Se 
tw nifiniip xa\ elxoarto e^eXd&ero, 
ixiTe xat Xiyerat, ln* aurtp rovg 
artiTi^vovg elnelv ' 'Eqjuoyivqg ev 
naio\ x. r. 2. Cfr. Eunap. Vita 
Maiimi» o xal ev jieioaxCtp nqe- 
«jlvTttf VovZravdg, nbi Boisson. 27) Apost. Cent. VIII. 38. 

28) Apost. Cent. VIII. 39- 

29) Apost. Cent. VIII. 40. 
Apogr. Dresd. xeoa/utav. Macar. 
ev riC&tp Ttjv xeqafAetav /uav&d— 
yetv* en\ rtav ev rolg TeXeitare" 
ooig r« eloaytoyixa /uav&avdvTtov. 
Plat. Gorg. p. 514. E. ov xa- 
TayMaOTov av r/Y rjj aXtj&eCa, e2g 
tooovtov dvoCag eX&eTv dv&Qti&~ 
novg , taare no\v iSitaTevovrtx^ 
noXXd pev, ontag eTvxo/uev not— 
ijaat — rd Xeydfievov Sq tovt» 
rtp nC&tp Trjv xeQa/ueCav entxeiQetr 
/uav&dvetv. Aliter Jo. Diac. Alleg. 
ad Hes. Theog. init. KeQajueta tov 
nC&ov, t) naqoiftCa tpqaC. Doxopa- 
ter in homiliis ad Aphthon. pro- 
gymn. (Rhet. Gr. V. II. ed. nostr.) 
xa\ taaneQ Iv nCfrtp rr/v xeQa/uetar 
/ua&eir dvdtjTOV , dno yaQ riav — 232 — 

°Ev 30 t$ (,i&Q€t, rig xai %6 nvQ axalevodtco* 
ini Ttov elg xotvov pr} ra VW naQexo/nhcov. 

*Ev 3x Tolg dycoot rovg nQoe£aviova/Ltevovg fyanl^ov- 
atv, dlld xabsiaig dnoXeup&evrag ov oregxxvovaf £§ 
anocp&eyfiaTcov dvolv evog ftev ovtog EvQvfiiddov Aa- 
xedalfiovlov , foeQOv <T ^A&rjvalov Qefitarbxkeovg. 

*Ev 3a TQtodco tl[il* ini tcov ddrjlcov jnQfxyfidrvJV' 
inel o iv tqioScq yevoftevog ovx olde, nolcx juQTjaenat b5y. 

*Ev ^ 3 olvip dkrjd-eia* naQoaov ol olvta xQwiizvm 
vd dno xaQ&lag lalovatv. 

*Ev ^ 4 xpvlkag dr)%ei d-eov entxakftTat' m 
ov del iri* ilaxlatcov tov &elov deZo&at xal to ovofta 
avrov intxaKeZod-at. 

yf Ev %oi 3S %eQol T&Xog nol&fiov, inecov <T 
ivl flovljj' naQoaov tt fiev ftovXjj Xoycov SeZ 36 , t$ ii 
nott/utp dvvafiecog. 

% *Ev ^Sdfico 37 xoftqT7]g* irit Ttov ovdev %aQlev U- 
y&vrwv. 

*Ev 38 a%vQQig nvQ iy%eZ* inl tov fydLcog j>i- 
vopevov. 

9 Ev 39 (pQ&aTt xvvopaxeZv ini Ttov dnotpvyrp 
ovx ixovriov xal [*ox&i]Q$ %i>vt nQognaXaiovrtov. 
"Bvdv neQivtr) TQOtpr), nolXoi fiveg xai yaXai. fnxooTe^otav otpettei aoxeo&ai & 
xeqa/uevs y xa\ ovrta nt&oig ent- 
%etoelv , oVtcj xa\ en\ rtav . naq- 
dvrwv nQoyvftvaofidrtav ano rov 
evxoZtarfyov xa\ anXovort^ov nqtSi- 
rov dqxreov tw yv/uvao&qoo/u^vtp. 

Theon. Progymn. c. 1. xa\ r6 
ndvrtav dyootxdrarov y vn ovSe 
«I g nQoaijxdr lariv eyyvpvaod- 
jisvoi in\ ra$ Stxavixdg xa\ &q- 
fttjyoaixas Xevrai ihto9e'aei* ' ra Sq 30) Apost. Cent. VIII. 41» 

31) Flut. Themist. c. 11. 

32) Apost. Cent. VIII. 43. 

33) Apost. Cent. VIII. 44- 
Cfr. infra: olvog xa\ nalSe; a~ 
Xvj&eTs, 

34) Apost. Cent. VIIL 45- 

35) Apost. Cent. VIU. 55» 
Mosc. fy, ri. 

36) /4eZ omisit Mosc. 

37) Mosc.. hr. ydjuta xvpim* leydpevov xarar^v naqoi/utav, ev 38) ApOSt. Cent..VHI. 57' 
7it&M rijv xtQafxtiav jiav&dvovrei. | 39) Apos.t. CenU VIII. 46» — »3.5 — •■ 

^Evdvfiiwvog *° vitvov xad-evdeig* iiti tcov di*> 
tywa vTmjXwv* inetdr) 6 tmvog iQao&elg (xeiQaxiov jEy— 
dvfiUavog IW xal vvv xccte%uv avrov keyerat xoifitifievov. 

*Ev ftvQl 4l (iepr}xag' r) inl ala%lo%ov 9 rj iiti 
w%ovg. • ' 

*Ev alip 4a dQaaxa^etg, rjTOi xQVTtTr]' inti tov 
//ij dwaftevov la&elv. 

*Ev ^ 3 fialiTt oavTov xataTtaTteig* inl twv 
rjSmad-eiv duoxovrwv* 

*Ev ** oxctei OQxelo&at* inl tcjv apaQTVQtog 
Hox&ovvtwv. 

*Ev vvxtI 4$ (tovXrj* hteidr) r) vv^ 7ta$Qrjotav 31— 
duDOi, povXeveo&ai. x 

*Ev vvxti ^ 6 lafiTtQog, iv g>dei 3* av(oq>eXr)g* 
#u twv avuHpelwv iv olg ov XQ*]' arto fieTaqtOQag Trjg 
vvxteQidog. 

^EvdveTai 47 tt)v XeoyTrjv m irtl twv peyala irii— 
xeifovvttov. 

*Ev ^ 8 Ttevre xqitw yovvaot, xeixai. 40) Apost. Cent. VIII. 47- 
Macar. h%\ tmv ln\ noXv xot- 

41) Apost. Cent. VIII. 48- 

42) Apost. Cent. VIII. 49. 
Macar. er &X(o Sqaxd&tg ' to 
Soaxd^etg avr\ tov x^dnTi{. Ce- 

tera ut Arsen. 

43) Apost. Cent. VIII. 50. 

44) Apost. Cent. VIII. 51- 

45) Apost. Cent. VIII. 52. 

46) Apost. Cent. VIII. 53* 
Nacar. explicationem : hr\ t<5* 
«rtofflwr etc. om. 

47) Apost. £ent. VIII. 54. 

48) Dictum ex imitatione ho- 
«crici illius: &eav ev yovvaot 
*#trsi, et translatum ad judi- 
ces, qui poetarum scenicorum 
certaminibus.praesidebant. Hos vero' quinque fuisse, innuit 
Schol. ad Aristoph. Av. 445. 
o/uw/u* tn\ Todrotg naot vtxav 
Talg xqtraTg, quem versum ita 
explicat Schol. fxqtvov oi x^t- 
Tai Tovg xtafitxovg^ ol Sk Xa/u- 
fldvovreg Tag iz4vtb tptjcpovg 
evScA/udvow. Lucian. Toxar. 
c 23» $ rt&e/uev xa\ tovtov Iv 
Taig TeXelatg yijtpotg ftiav tcov 

Ttivrs elvai, ad hunc metren al- 
ludere yidetur. — Macar. addit : 
"Ev av&* evdg' en\ twv not— 
ovvroiv xaxdSg, av&* <ov «Tra^oy.— ' 
*Ev yfi neveo&ai XftiTTov, fj 
TzXovrovvra nXtiv. — %v Ev*xa 
oTTrjg* S tpaai vvv oltovov X^~ 
qiv. — "Evetotv Iv SttXolatv av- 
Soeloi Xdyoi. — 'Ey x at& tX,d pe- 
vot T^inoSt Movaovv' hti 

30 254 — *Ev oxtoXcp (.ir]^ avTog elvat, iiijff kTeQtoi- 
Ttso&ai' ini tcov xaxcov av&Qcohcov' TaQa%coc\ovg tmog TOV TCMCOV. To s liera %ov £. 

*EJ* x hvog navd? OQ$v m ini tcov naQOQcovrcov. 
!E£ a afifiov oxoiviov nXixeig* ini tcov aiv- vaxcov* *E% % ioov 3 didov naOiv* in\ tcov OQ&cog duxvs- 
fiovrcov xai dixaicog xqivovtcov. 

*E£ anaXcov 4 ovv%cov\ avti tov vqnio&ev. 

'£§ s Tjficov Titfi7]Tai 6 iftdg' ini tcov e£ olxsi- 
cov xaxcov ev naoypvrcov* cpaoi 6 yctQ povv Idovja fta- 
oxiya tovto einelv. 

7 Eg 7 *ET80@ovTadcov elxei to yivog* ini wv 
evyevcov* yevog yaQ nokv xai lafinQOv ano Bovrov 9 i(f 
ov IsQeXg xa&loTavro *A&r)vrjoiv. 

*E§ov 8 cpvyetv dixr t v ov %qt) ^tjTeXv" *Ahafti- 
ddrjg xalovftsvog ini xqIoiv vno *A&rp>aimv ano 2ixettttg 
sxQvipev eavrov elncov tovto* elnovrog 3i Tivog oi m- 
OTevetg tjj narQidi, Tr]v neQi oeavrov xqloiv; iyco fib, TtSv XSyovg aoxoiivrav. — *Ev 
t oZ g i pavTd u S txTv o tg a- 
X to ao fittc" ln\ Ttijy vno tov 
ISltav naqeoytwv aXtaxofiivtav. — 
3 JSv xotvto xetTat r ln\ Ttav 
xotvqv yjtjtpov yegdvrtov. — *Kv 
tto axdtpet TtpS* ' h*ve ot tv 
ttyvoTqg' MyoiT* aV, Srt ev 
navrt nodyjuaTt eveoTt xa\ av- 
xatpavrtxdv r#. — *Ev navz\ 
juv&tp xa\ t 6 da tSd Xov 
/uvaog' en\ raiv Iv ToXg dXXo- 
Toiotg XKfxotg xa\.Ttx olxela Sirj- 
yov/utvtav. 

1) Apost. Cent. VIII. 58- 

2) Apost. Cent. VIII. 59« 
Macar. dftftov o%. nXixet etc. Arist. vTieo twv t^tt. p. 509- 
tov dv&eqtxov &eolt,ovTeg) to h 
Ttjg xpdtijuov a%otviov TtXexovxt;. 

3) Apost. Cent. VIII. 60. 

!\) Plut. de Educat. c. 5« to 
3q Xeydjuevov ££' ovv%<ov dita- 
Xtav. ubi Wyttenb.- 

5) Apost. Cent. VIII. 61* 

6) Mosc. tprjai, quae et alibi 
permutantur. Vide Goller ad 
Dionys. Hal. de Compos. p. 152* 

7) Apost. Cent. VIII. 62. 

8) Apost. Cent. VIII. 63. 
*|dv tpvyelv fdtj &/Tet SCxtjr. E*" 
dem verba post elntav repetit. 
Gfr. supra apophthegmata p- 
128* • v — 235 — 

fyijj ovde %r\ ftrjftQL^ firpttog dyvorjoaoa %r}v fiekatvav 
fialrj ifjjjqtov dv%i %r)g favxrjg. 

v E'§(jj 9 fteltSij xad-r)o&at' 7taQatve%txr}.r) t TtaQOL— 
ida' "OfirjQog < 

*Ex fteletov ftqrtov %tg itp* ekxe'i elxog aQrftai. 

*E£eXe xo %r)v xoQV^av %r]j; Qtvog' iitl %tm op— 
ytt.w xai ioyjuQoyvtafiovtov ". 

E£ u!~lov 12 yovv §vkou \v %i xai Ttaoyiyte, Ttuoyjav 
tqIq ooqio%Q doxr)oe%e. 

^E^rjxeo%idr^g l3 iyevov' iiti %xav odov dftQTtla— 
vrftLvtw' %ov%ov yaQ cog £evov dtaftdXlovot xal nldvov' 
oi de i-evot (.taXhov Toaot %dg offovg' i£a7toQr]Oav%eg ovv 
vys 63pv xat aTtoulavr]&ev%eg eiTtov' ovd^ av ^i]xeo%i6rjg 
tvQoi %r)v ev&elav odov' etQrj%at ovv inl %cov dftrjydvtov. *E§ 14 ovQtag Ttlel %tg 9 , xal €■£ ovQtag %q> ielvt %d 7tQayfia%a cpeQe%at' irti %cov eirtvxovv%cov, 
ofrev xal %6 oweTtovQit^etv drto %cov tmtod-ev itveov%tav 
xtxl %}}v. vavv tod-ovv%G)V dvifioov fie%etkrpt%at* dvg Std 
Touto ovQtovg xakovotv* wg xa%a %6 ovQatov vrg.vetjog 
nvtonag' el lS ftrfctne de xal ano fteiacpoQag %tSv ie— 9) Apost. Cent. VIII. 64« Ho- 
meri (II. %. 15(K) mentionem 
non facit. Lucian. quomod. hist. 
conscr. c. 4- nijg aaipakCog /us- 
$f£a tou noZe'/uov, avTog ,*£« 

fitlovq forcj; , eyui aoi (pqdau). 

Dial. Mar. 11.-1. 'htel Se> Ste- 

W/e, xal Qtti ijy fielovg, VSva- 
otvg ovofitdUa&ai etprj. Navig. c. 
44. Tot/5 noZe fiovvTag iniaxonelv 
*>w fttXavg vne^aiw^ovjuerov. 

10) Apost. Cent. VIII. 65. 
Alift sensu usurpatur apud Lu- 
cianum Navig. c. 45« xat toi 
wo; rov avayxaroTarov (SCil. 
tttxrvZtov) noqgSel. Sg neqi&e- 
Ptvoy at ' naifati fittOQatvovroi, 
Ir iV Ttoll^V TavTtjY xoQvi^av. ano- tvaag. Cfr. Hor. Sat. I. 4. 7*- 
facetus, emunctae naris. 

11) Mosc. la^VQOyvio/uoav. 

12) Vide supra s. prov» ano 
xalov £v'Zov. 

13) Apost.. Cent. VIH. 66- 
cfr. Aristopb. . Aves 10. , 

*EvTev&€vi Tqv naTqCS^ av *^r 

evQQig av nov m r 
OvS* at jua /ila y y evTev&ev 
^E^xeariS^g. 
ubi Intcrpr- 

14) /Apost. Cent. VHI. 67- 

*§ ovoCa; vel e^. ojjqCcov nXexv 
exposuerunt Lobek ad Sopb. 
Aj. 1072. Bergl. ad Alciphr. 

II. 4- p. 352. 

15)*e2 inserui ex Apostolio. 

30 * \ — 236 — ovttav leyerai, ovg tpaoi %r\ eavxtuv ovQtf dvd ficcoriyos 
nXrptomag eaxrcovg elg dqifjiov ifoxvvetv. 

\E£ l6 ovv%tav Xeovra eveoxi tta&elv, xal ix 
ftixQag yevoetag nrjyr}v* inl ttSv ix ftixQov ztvog 
ftav&avovztov %b nav. 

*E!;to riavxe' 1T , ^eiii&va yaQ orj/ualvet, 6 
&&ld&fHog m o ty&vg 6 rkavxog %a yewcifteva ix %t}q 
ojuwo^iov naQatpvXd%Tevat l8 ioxvQtog, %va dvenipovlev- 
td %e xal doivrj ff xal etog fiev tpaveQa xal e%ta deovg 
iiavrjxerai* 6 d& tr)v tpQOVQav ovx dnoXifindvei* idv de 
n deiarj ttSv vrjnlo)v f 6 de %avtav eloede^azo to pQetpog' 
eha xov tpofiov naQadQaftovrog xbv xatatpayevta * 9 dve- 
fielj olov idti-ato, xai ixelvog ndfov vr]xw&t. , To e fiexd %ov o- 

v Eoixa * fiovg inl htpayrp ftoletv. 

"Eoixev 6 tov tpiXaQyvQov ftiog vexQov deinvtp, ndvta 
yaQ e'x<av %w evtpQav&rjooiievov ovx lx«t. 16) Apost. Cent. VIII. 68- 
Macar. e% dvdx<ov T ° r Xiovra' 
tiftoia rji ' ex tov yedfiarog y 

ntjytj. Cfr. Lucian. Hermot. c. 

62« <fraoi yi toi Ttav nXaortav 
Tivflt, 'PetSiav ol/uaij Svvj[a /ud- 
vov Xiovrog Iddvra, dn* exeivov 
dvaXtXoyio&at , ijXixog av 6 nag 
Xttov yivot.ro , xaT 9 dl-iav tov 
ovu%og dvanXaa&eig. Plut. de 
def. orac. c. 3» tov Se dtjfitj- 

Toiov xa\ yiXotov tptjoavrog e\vat y 
dno ftixotov noayfidxtav ovTta 
peydXa d^tjoav , ov xaT* *AXxaiov 
e\ ovv%og tov Xiovra yodtpovrag y 
dXXd &ovaXXidk xa\ Xd/vto tov 
ovoavov Sfiov xa\ ror ovjunav- 
rtt fte^iordvrag. 

17) Apost. Cent. VIII. 69» 

1 8) Mosc. nttftettfx e vaf er a t . 19) Mosc. xaratpvydvra. Ma- 
car. addit : *JB£ evo g ntjXov' 
hr\ tov ofioiov xa\ naqanXqoiov. 
9 E'iaioto Xdyov' en\ rtdv dia 
Ttftqv i%atpov fiivtav xa\ dreXeia; 
Tvy%avdvTtov. (Plat. Symp. p. 
176* C. JZtaxodtq S* elatpw 26- 
yov al. e%aiota, yide Ruekert 
Aristid. vneo TiSv Trrr. p. 269* 
JT/drwya 6*e Qatota rov Xdyov, 
txavog yctp xa\ ufitpdreoa. Cfr. 
Markl. adn. ad Max. Tyr. p. 
713- a») 9 EltjndTtjo9> ij x*~ 
od\ Ttjv a fineXov* Srav vno 
tov ot4£ovTog r<5 ota^dfttvov d- 
naT*i9fl. 

l) Apost. Cent. VIII. 70. 
Luc. Conviv. c. 40. Bovv Sv 
in\ otpayijv ijyofav. \ — 237 — 

'Eotxev * 6 ftlog &eatQq>, dto nokkdxtg yj&QtOTOt %ov 
y.dU.iarov eavrdtg xarexovot Tonov. ^ 

v Eotxev 3 r) xolaxeia yQanTfj navonkitf' dto tiqxpiv 
{ih exet, XQeiav 3e ovdeftiav naQtyet. 

^Eoixaatv anavteg iv Taig Iz&qcov evr]fieQiatg k axQifie— 
oitQOV Tag olxeiag xaraftav&avetv avfiq>OQag. 

"Eotxev r) %v%rj qavlaj aywvo&fofi , nolkaxtg yaQ xal 
%w ovdev TtQaaaovra areqavot. ItkovtaQ%ov. 

jiivov neQl e^dofirjg r)fieQag tojv ftrjvcSv. 

^Efidofiarfi * d* r)ol Tereleofteva ndvta Tezvxrat. 

*Epd6fir] etv* ayad-otg, xal efidoftrj iatl yevi&krj, 

*Eftd6[A7] iv TtQwrotjbi, xal eftdojurj iatl xeXeirj. 

l Enra di ndvra TeTvxrat iv ovQavo} dareQoevrt, 

*Ev xvxXotai tpavevT* intTeXXofi&votg ivtavroTg. * 

K 

t 

To e fieTa tov n. 

^Enetdr) s tov TavTaXov Xl&ov Ttjg xeqaXrjg 
artet tv a§d fie & ■d* Xeyerat inl xtvdvvov Ttvog inrjQTr]— 
fthov xat TtaQel&ovrog* 6 3e TavraXog vlog r)v tov Jtog* 
ovzog f^tcj&rj Tr]g TQaneC,r]g tojv &eoiv 9 xat a%toj9eig 
idrjfiooievoe Ta fivarrjQta avtojv, xal xoXd^erat xoXaatv 
iia tovto TOtavde. v EaTtv iv TOtg vno yt)v dtxaturtrjQiotg 
€Z«y nexQav indvoj avrov, xat xdtoj vdojQ noXv, xal 
$)jxOTr)ficrva xaQnoq>OQa, xai TQftrjtat 6 Xi&og xax avrov* 
iav ovv d-eXj] ntetv ix tov naQaxetftevov vdarog, niittei 
r) nitQa indvoj avrov xal TtfiojQetTat ix tovtov, ort Xt~ / 2) Stob. T. 106. 14. cx ti3v 
-Afiumazopov Tofiaqtiav. 

3) Stob. T. 14. 24- Socra- 
tis. Macar. nihil habet, nisi: 
'EofTtjt xaroTciY qSvpjua- 
ra (ptQwy' ln\ roSv rivo; vore- 
ptdvruv. 

4) Clem. Strom. V. p. 715. 
28* Callimacbo tribuit hos ver- sus. Primus versus apud Cle- 
mentem legitur: efiSojudrij 3* 
ijoZ xal oi TfTtjxovro Hnavra, 
Versum secundum Mosc. in- 
choat: ifiSojudrq. De arcana 
numeri septenarii yi fusius 
disputat Clem. Stronu VIII. 

p. 814. 

5) Apoat^Cent. VIII. 71- 1 

i — 238 — 

(.uy xai diipei Tr)x€Tai, oqcov (tev, dcp y tbv 3tl cpceytiv xui 
muvy (.n} 8vvd(tevjog de did tijv iTtrjQfttvrjv 7z£tqov. 

*Erc i 6 dvolv 0Q(iel' drjXovtnv ^dyxvQaiv ' liyezai 
i,zi tojv dave(tcpcog i%6vrcov. 

^En? 7 "axQ(f ykcoTTji to cptXelv e%etg' im zwv 
' loycp (ttv 9 eQyco de ov cptkovvrcov dllrjXovg, 

^Efrt g xecpa)»r;v toad-evTa ' iiu Ttov xcxxcog %a- 
o/ v 6vtcov 9 fiallov <T irt oked-QOV* detvov yaQ %6 xaza 
xecpalrjg too&evra nlqyqvai. 

^ETtavlta 9 dcoQa cpeQcov rjxetg' int twv Ttolla (?w- 
QOVfievcov ' ircavlia de * xafetTM %a ftera tt)v i%p(tivrp> 
7](.ieQav tcov yd(tcov naQa tov Ttjg vvfuprjg TtarQog d&Qa 
(peQO(teva Tt7> vv$t(piq* xai tfj. vv(icpr\ ty uo(mr]g ayrfliazC 
TtalgyaQ. iyyevtat yjkavida kevxrjv extov xai hx(iTtd8a xai- 
0(ievrjv' eTieiTa (ieTtx tovtov xavrjcpoQog, eUf al loitial 
dxokov&ovoiv ^icpe$r)g, cpiQovaav %jQvaia, lexavidag y 0(ir r 
y(taza, cpoQeta, xzevag, xovzag, dkafta0TQ0vg 7 aavddha, 
(ivQafo&Qu, ivioze 8e xai Tr)v TtQotxa d(ta tcov vvpqiw 

' Cp&QOVGLV. 

°ErucpvXU3eg 10 Tain ioTt xai aTco(tvk(iaTa^ 
Xehdovcov (tovoeZa, lto(hpcci Teyyr 4 g. 
*Rri Tcov eiQcovevo(dvtov iizl (itxQolg. 
^Eizi " Totg onXoig dxxi^eTat* ijti tcov iitcti- 
Q0(ttv(ov Taig vftQeoi xai Totg dxxiOfiotg* dno ^Axxolg zt- 
vog Z5u(tiag (ttoQug ovor 4 g. 6) Apost. Cent. VIIL 72. 

7) Apost. Cent. VHfc 74- 

8) Apost. Cent. VIII. 75. 

9) Apost. Cent. VIII. 76- 

MoSC. (ffqeiy. 

10) Apost. Cent. VIII. 77. 
Ex Aristoph. Ran. 92- acl Xe- 
Xtdortovk /uovoela cfr. Philostr. 
Jun. III. o 3k tmv aqdovtov X°~ 
$6jy xm ra Ttov akliov ooviiov juovosTa, v.. t. X. ubi Jacobs p. 
595* Kustath. Opusc. p. 521* 
1. 3»' aXX* lni7rf/i4\i>ov yuiv **>- 
qav j(f?.t-S6ra xai avfrr$ alXr t v % 
xal noiqoov *j,uiv tov olxioxor 
— ov XfJyta xsXiSdvoav juovatia 
( juaivolfi>jV yao av) aXXa /uov- 
oetcov uvtixqvs, xa\ arjSdvioY 
XdxM*') »; vijoov ' JSLstQtjvav* *} 
xaraytoytov OQtpavixdv. 

11) Apost. Cent, MIL 7S. * — 259 — 

*Enl nbSa ia avaxtoQel' ini ztov ddwaoiq cpev- 
f /mm fl detkia zovg xQeiooovg. 

*Eizeiov deilozeQog l3# ovzwg eleye KQozlvog 6 - 
xioiaxog, towg dia zb za^iaQxr/oav zf/g Oivrjtdog cpvkf d g 
ml deilozeQog cpavrjvat,' xai yaQ 6 ^Lneibg deilbg r/v. 

*Eni l4 AevtpvdQiif fiax 7 !' *™ L ™ v dvdQeiwg 
u*/wi£o[4evwv' tb 8e AeixfJvdQiov %w^/ov r/v ineQ zijg 
RaQVTjd-og, o izeixioav fiev oi cpvyddeg zwv zvQavvcov* ol 
Sl ^Akxfiaiovidai nQoeozr/oav' ixnofaoQxr/&evzwv <T av— 
mv vnb zwv neoi IleioiozQavov oxohov elg avzovg 
rfozo. • 

At al AenjJvdQiov nQodooezatQOi', 
(flovg avdqag dnwkeoag; 
Max ea &* dya&ovg ye xal evnazQidag, 
l Onoz J edei^av o%wv naz&Qtov eoav. 

*Eni xS nr/yr/v zQix ei * rjtoi e ^S zovniow. 

*Eni xakdfir/g x6 olqoV ini zwv ev xai xaXwg ye— 
iqvyowztov. 

*En dficpbzeQa xl xa&evdeig zd wza m ini zwp 
HeQifivwv xai tpQOvzidwv e^w ovzcov' r) de (tezacpoQa dnb 
tov laywov 9 naQooov ixetvog &dzeQO* ovg exei l8 dva~ 
uzaftevov wg iyQr/yoQwg. 

*Ertifievi&iov deQ/ua x9 '> ini zwv dno&erwv' ov— 
togyaQ b *Enifievidt/g e^r/oev exazbv nevzr/xovza ezr/' zd 
de ?| ixd&evde 3 °. 

"Enonog 21 *Ivdov ozoQyr/' ini zwv ayav oz£q-> 
ywrw nQOOyeveig xai cpilovg. 12) Apost. CenL VIII. 79. 
15) Apost. Cent VIII. 80. 
U) Apost. Cent. VIII. 81« 

15) Apost. Cent.' VIII. 82« 
cfir. supra avto nora/uuiv. 

16) Apost. Cent. VIII. 85. 

17) Apost Cent. VIII. 86. 

18) */€i omittit apogr. Dresd. 19) Apost. Cent. VIIL 84- 
et 85* nujus e sequentis pro- 
verbii fabulam latius enarrat. 

20) Cfr. infr. fahq toy b Eni- 
fievlSrjv. 

21) De upupa parentes de- 
crepitos nutriente vide Creu- 
zeri Symbol. I* p. 371- Macar, — 240 — 

Tq e fiara %ov q. 

"Eqiq * eQiv %lx%ovOa n.QOOfiva%ai koyov 
irii twv d6oXea%ovvto)v, r\toi irii yilooocpLa iqiC.ovtm. 

*EQylvov nolial* irii %(ov nQonoXUov* ovtoq fy 
natg KXvfiivovg, elg tvHv ^AQyovavtm' ^YxpinvXrjg 6k tfg 
&vyatQ0Q Qoavtog (laoiXecog Arjfiviiav invtdcpiov dytava 
tov TtatQOQ nQOte&eixviag , ^EqYlvoq vioQ fiev wv %fj rjU- 
xltjfj nQonoXiog de> naQrjX9ev aya)vio6fievoQ, xal iyeHio 
ino %&v Arjfividdwn ywaixwv did %ag noXidg* xdXXima 
ow tov aywva dieveyxwv xal %ovg awd&Xovg vixrjoug 
BoQeddag Zijd-ov xal KdXaiv, elg vneQfioX^v i&avfidodrj' 
neQlov xal 6 IIlvdaQog elne 9 didneiQa tov pQvttov 
ekeyxog. 

'EQfHoviog %clqiq 3 ' iril %&v xa%d %aQiV ixelva 
didovtwv, w dofiivtog dnaXXdttovtat' "Eqiicw yaQ ix- 
(laXXoftevog ino %(3v ^A&rjvaiiov rjg rjQ%e vqaov, rjv de av- 
%7} Aijfivog, xal nQQteQOv avtrjv ixXeineiv PovXoftevos sub hac littera habet: 9 Enat- 

vtov oxtat* en\ rtov /udrt/v i- 
ttatvovfiivtov. — - 9 En\ raXXd- 
rota Jldvoaviag' $n\ rJov 
opna^dvttov ftta ra aXXdrpia xa\ 
Zt/^o/uJvtov. — 9 En toxd&toov' 
9 En\ rtav axpthta XQto/utvtov' ol 
yao 2xd$at axparondrat, (Cod. 
£7i\ oxd&toov' cfr. Herod. VI. 
64« Kleo/uivjea Se Xeyovot, tj- 
rdvrtav riav Sxvd4tov en\ ravra 
u/utXietv otpt /ue^dvtog' 6/utXeov- 
ra Se /uSXXov rod txvev/uivov, 
/ua&eXv rt)v axpt/ronoott/v nap 9 
avritav* ex rodrov Se /uavr/vat 
fnv vo/ut^ovot 2napTt5/Tai % ex 
re rov , tSg avrot Xiyovot, &r#- 
av ^topdrepov potiXtavrat mietv, 
Intaxddtoov Xiyovat.) 9 En 9 riv- 
rov Jjx/eig rdr fiarijpa Ttjg yfvpag i/TOi eni rt/v aqxt/v, r/ 
tn\ Tt/v aXtj&eiav. — 9 En\ qi- 
nog n Xelv' ln\ rtov etg *lv- 
Svvov eavrovq i/u/St/SXr/xoTtar. — 
*Eri\ reyei itj'iov' erii Tur 
uvtotpeXitiv. — *Ejn iSad ptot %n- 
nog xa\ 9 Eoerotax6g xdtav' 
en\ rtav a%Coov Inatvov. — "E- 
neo&e fit/ro\ ^fot^oc* hi\ 
riav xoiaxevTtxtag rtotv ' enopi- 
vttiv rpotprjg %vexa. — 9 En\ |v- 
po v torr/xe ro npay/ua ' ln\ 
Ttav Mo/ara xtvSvvevdvruv» 

1) Apost Oent IX. 14* Pse"- 
do - Phocyl. 73. net&to ftev y*e 
ovetapj $ptg S 9 f^iy avrttpvTtfa* 

2) Apofit. Cent IX. 15* Ma- 
car. en\ rSv xara X^ pty ^ Xfiva 
St&dvai Soxodvrttiv , wv aa/udvw 
anaXXdTTovrat. Macar. praetcr — 241 — 

iia %r]v %wv TleQGwy SifMHSov, efize TtQog %t)v 'AXxifiiddqv, 
us %<xQl£otiai %dlg ^A&fjvaioig %r)v y^Kiv. 

ISQQ (XTC 3 €flOiO f 

BtoxoXog ojy fi i&ekstg xvoat %akav f ov ^e^d^xa 
*AyQoixwg fiXeeiv, «W dattxit %eiXea &Xi(ieiV 
Mr) %v ye /ttev xvorjg yo xaXov G%6fta 9 (trjd^ iv o- 

velQoig. 

To e fie%a %ov o. 

*Eg xoQaxag lm Bollotolq 6 &eog e%Qr]oev f otcov av 
)*evxol xoQaxeg tpavwbiv, exet xaroixelv* neol 3e %6v JfZcr— 
yaorpixov xohiov vtzq Ttaidiov dxdxtav yv\ptad-kv%ag x6~ 
Qttxag 9 <iozeQov de AloXetg ix($aX6v%eg av%ovg 9 %ovg ipv— 
yadtvoftevovg eig avzo ertefmov. Oi 6e f tog %ov £coov 
avaidovg xal Svoolcovlotlxov ov%og. 9 AQio%o%eXrjg 3i gpay— 
w, Xoiptov xa%aG%6v%og xal xoQaxtov tzoXXwv yevo/uevcov 
tovg dv&Qcortovg d-rjQevtmag aircovg xal itaQaxad-alQoy— 
zag, i$v £tovzag xal imXeyeiv %ty Xoifttp, ipevy* ig xoQa— 
xck;' 6 dk Aiotanog pv&txcog, xolothv ftiyav vofiioavza 
zolg xoQafyv ofxoiov elvai nQog avtovg noQev&ijvtu 4 rj%— hoc unum omnia diversa offert : 
Egqira jiilatva - v^olqa, 

navr\ yao %<* <*££**(**' $** 
ruv qaSttaQ rvyjrardvrjtay xctt cfoo- 
ffKO{axj£«Vr«v avrv x>6 QO&itaQ 
Tuyxartiy' xuottog Inl +id%kar 
yvvatxiS*. — "B^Qtt ra x»Xa, 
Mtvdaoof 4xn4aav.a* inX T40~v 
*ax6v rt ytyovog fiovXo/uevtar ovv~ 
rd/mt SfjZmaa». — € Es /uij* /4 #' t* 
altlytH, f*ijT* $nal9iyrnt* 
»ri z£v $ia ttQognoujrijs xM % " 
toq atpatqov /utvtav rt fiaXlev 9 
9*34rtw' cv flaXartito ydo rtvt 
fy/"7f i r t&ovptiroQ, Sr oi noXXoi 
rwy Xovo.fiivtar qXtttpov, nivtjQ 
ot t*$, nooydott rou altupttv i- 
* «tTyoy, ntqtatQQvjutvos %6 Ilat- ov 9 iavrov tjXtuptv. — "Eoya 
riutv, povAal £h t*$o**v% 
noodaX &k ytodyriav' ,ro $9 
Xiyttv tv^crt. ytodvrtav notirror 
xal tvtpjjftdrtQQv, — 9 E($4rto 
tptXog avv ix&Q*?' 'hti" t&y 
<dt* %x9q6v xa\ tpCXovs ffXanrdv- 
rwV. — ■ *B$fi{qf&u) xv/Sog. ht\ 
rtov StaxtvdvYevdvTtav. —~*E(>yov 
oyoy an ot qi\pt t xral/utvor' 
tnl rtav andyttv rtvaf fiovXo/ud- 
vtav a<p* tov tptXovptv Mqytav. — - 
*Eq t fiiv& tro q tto jud q' tnl rtav 
tvTtXcSv xal fir/Stvoq afcttav. — 
'EoerQtxoQ xardloyoQ' in\ 
rtav otpddoa nlovottav, 

3) Theocr. Id. XX. 2. 

\) Apost. Cent. IX. 16^ 

31 — 242 — rtl&fota ie ttakiv eig Tovg xoloiovg wtoorQ&ipat,y Tovg di 
ayavaxrrjoavTag naieiv avrov, Hyovrag, (pevy* ig xoQa- 
xag* *AQtOreidijg dh a7todido)Oi dta* xo iv xQa%koi 2 to- 
netg xal xQij^fciSeoi veoooonoteTo&at Xeyetv fjpag, qtevy* 
ig xoQaxag, ijyow eig oxorog 9 elg ole&QOv. 

9 Eorl 3 xal otyijg axivdwov yeQag. 

*Eoxifiallx&at> 4 oe XQV* ^ T£ ^ v aguav vPqe&s 9 
oxtftalioat de keyerat, orav (Hovlofievot, ivvflQioat, nva 
rov /ueoov daxrvXov ivreivavreg xal xovg kotnovg owa- 
yovreg ivdei^ojotv avry, xvQlcog de keyerat, %6 zov dax- 
tvXov elg tov tcqwxtov tov OQveov flaXeTv. 

v Eoo * xal ketov otztj XQV> xa ^ Tti&yxog ev 
(.i&Qet,' ikl. %ov itQog %a TCQay^ara fueTapallofievov 
xaltog., 

'QOT.itf 6 &vety* ol yaQ ^Eoxiq ^&vovreg ovib 
i£e<peQpv Tqgdvoiag' dfuoia ttj* avr$ xav$ xariyayeg navra. EaxaTa 7 io%aTtov xaxa diaTtejtQaxxaC 
ofAOla ioTl %r\ deivorsQa Jeiviov, xal xvvreQa Kxmmog 8 * 
ini t&v axQcog xaxcHv. 2) Mosc. ^vroex^^ 

3) Apost. Cent. IX. 17. Athe- 
nodoqp tribuit faanc sententiam 
Stob. T. 33. 5. Simonidi Schol. 
Aristidis ad Or. vneo tc5v tstt. 
p. 143« Sopater tqrtjoe i$. p. 377- 
ed. Ald. ovriog dxCvSvvov yiqag 
naXaiog Xdyog xqovTTet rrjv eyiw- 
TTfjv. Notum est Horatianum il- 
lud: est et iideli tuta silentio 
merces. Gfr. Potter ad Glem. 
Al. Paedagog. II. 7/ p. 203« 
Wyttenb. Animadv. ad Julian. 
Or. I. p. 3* B. Lobek ad Agla- 
oph. I. p. 67« 

4) Apost. Gent. IX. 18* * 5) Apost. Gent. IX. 19* Con- 
sentit Macar. 

6) Apost. Cent. IX. 21* 

7) Apost. Cent. IX. 22« Ari- 
stid. vneo t&v Tsoa. p. 196« l- 
ox<**<* laxdriav noaTTovrag, *«* 
nocSra xalreXavraTa xivdvvevov- 
Tag. 

8) Simili modo Julian. art 
Heraclium Cynicum Or. VII- 
init. ts/ueXXov Se IxeTvo noog e- 
juavTov elnetv, 

TfrXa&i Sy xoadltj, xa\ xvvreoov 
aXXo 7toT y Mqs' 
(Od. V. 18.) 
avdoxov xvvoq Xtjoovvrog SXiyov 
rjpieag ftdotov. ? r — 243 ■— 

v E0%wcos. 9 MvadSv nkslv' "EkXtjOi lofay xQa- 
tov^evoig o &eog exQqoev ini %6v eox^ovMvcfwv nleZv, 
d d£ %6 fiiv nQwtov 7]7i6qovV av&ig d& %f/v AloMda 
ttctQa %oig io%d%oig %ijg Mvoiag evQon? eno$ xrpt naQr- 
oifilav %Qi}0n6v Xeyoyoi TijXecpoj ftav%evo^ev(p yeyovevai 
ubql *° yovitov^ ini %lvag zoaovg iX&wv evQOt, %ovg yo- 
veag' %av de &eov nQoardt;ai, nkeXv inl %6v eox<xzov 
Mvawv' cupixoftevov de eig Tev&Qaviav ", vifieo&ac 
yaQ zavza zd %u)Qia zovg Mvoovg 9 inizvyi-lv zr\ ^t^qI 
ovtov' zdooezai 3e q naQoc/uia ini %<3v dvo%eQij^ini- 
taooofievm^ 

"Eozwdl ooi xal aioxQOv-eineiv %6 ctioxQOv. 

"Eozw za/uiag, %a ti* aXV ei fiovXei xvu>v 
im ziov naQ d^iav evrjfieQOvvrcov , xai /iaXtotcf ev— 

VOVXfOV^ ' 

To e fiie%a zov %. 

^E^eQoyvaO-og el 1# ini %aiv in dnlrfi^iq. dfiqtd- 
xbQaig %aig yyd&oig io&iov%m 9 ol de ini %(ov anei&wv 
initw. 9) Apost, Cent IX.-22* Apogr. 
Dresd. verba ab "EXXr t oi — nXslv 
omisit Cfr. Plat. Theaet. p. 
209« B. avTtj ovv' 37 Sidvota |<j#* 
ti pSXXov 7ioitjo€i fts QeatrqTOv 
*1 BeodiOQor Siavoelo&ai, ?;, ro 
hydftevov , JHvodrv tov to/arov. 

10) Apogr. Dresd. naqd. 

11). Mose. t* &qaxtav. 

i) Apost. Cent IX. 24* He- 

sjcn. axiqodoTopoQ, dnei&qg enl 
ftov i7r7iwv, respiciens sine du- 
j>io ad Xen. Equ.I. 9. Altera 
MUerpretatio , du(port(taig yvu- $oig to9t<ov minus recta vide- 
tur. Quamvis enim rvd&u>v fre- 
quens parasitorum noinen sit 
apud Alciphronem (Lucian. Tim. 
c. 45» rvad-tavtdijs o xdXa^). y et 
ab hac parte nihil obstet huic 
explicationi , tamen analogiae 
aliorum compositorum cum «- 
Tfqog, Ut tTf(>d(p$-aXjuog, Plut. 
Lucull. c. 12. de Educ. c. 14» 
/itiov tTeQopdoxccXos opp. dp- 
(pt/udoxaXog (cfr. Millingen Va* 
ses gr. p. 11.) suadet interpre- 
tari : hsQa tjl . yvd&io iQ&tmr. 

31 * — 244 / ^EteQOfiokiog dixrj " elg r}v ol dvridixot ovx 
siofjldoip. . » 

v ETQe%e ttg * ftr) (tQe%&elrj xal eig ^o&qov 
dneitvifrj* inl tm fttxQa qevyovtcov xaxd xai tuqi- 
mmomot fiel&ot. 

*E$ %otQidtov (xot vvv ddvetoov tQeig dQa%nag, 
<del yaQ ftvrj&ijval fte, itQlv %edvr\xkvai m 
% AQtotoqdvovg. .Ol ftvoiftevot yaQ elco&jeoav %oiqov 
%rvotd£etv. ) 

To e fierd xov v. 

EvyeveoreQOQ 4 KoSqov, xov viov MeXav&ov 
tov Me0Otpiov> rtaTQOQ d& Medovtog xal Nrjlecog' ovtog 
o KodQQQ JcoQtewv emOTQavevodvTm *A$rpalotQ 9 in& 
tovg ix JleXo7towr)oov 5 qvyddag 7tQOOe3e^aro , iv oig 
xat Melav&ovj yjQrjOfiov 3e avrdiQ do&ivrog atQrjoetv trjr 
it6i.w s idv dttoo%covrdct tov tcov Ttokefiicov paotkecog, vo- 
r]oag tov %QT]Oftov 9 dvaXapcov vlotoftov iod-fjTa, xal iv- 
tv%tov totg qvla^t tcov JtoQticov, %va ig avrcov dvelh' 
itOQytod-erteg de oi lotnoi ovXXafiovreg avrov dveilov, 
ibg EvSrjftog. 

EvSaiftcov ye KoQtv&og, iyco <T elrjv Teyedtrjg.. 

Ev3aift(ov ftev 6 ftrj3evi ftqdtv oqeityov. 
Eha <T 6 ftr) yrjftag, to tqLtov oortg mtatg. 

EvftetafiolcoTeQoQ 6 xo&ovqvov' xo&oQvog mo- 
irjfta aQfto£ov de^top te xai evqvvfity rtodi' odev xai QrjQa- 2) Apost." Cent, IX. 25. 

3) Apost. Cent. IX. 26* 

H) Apost. Cent, IX. 27* Ma- 

car. evyeviargQOg, KoSqov' 
ent rtav ndvv tvyercov. Lucian. 
Timon c. 23* o/uvrfovoiv, Sj /urjv 

$vfioqtp6rfqov /uev JViqetog • eivai 
aVTov • svyeveoTtQoy Se tov K£- 
xoonog rj KoSqou. Dlal. Mort. 
IX. \» Kddyov Se etrytv&Ttqos; xa\ Ntottog xalXttov, xal VSvo- 
o£to$ ovvsTwTtQOg Xevd/uevog elrat. 

5) Apogr. Dresd. eU Hdo- 

novtjoov. 

6) Apost Cent, IX. 29» % 

car. evjUsra/SoXcSre^og xo&overov 
fj tivolnov , htX tcSv tv ptTa flolM 
xa\ evjusTa&tTtov. Xenoph. Hel- 
len. H. 3, 31. de Theramcno 
Sfrsv dynov f&Q xa\ xdSo^vo; — 246 — [livipf zov iui t&v TQidxovra xo&oQvov ixu&ovv ol ^d-rj- 
vdot' iril twv liecaTQerio^evw ovv oweyfig r) TtccQOifiia. 

Evdaifioviag 7 tovt* iorlv, vlbg vovv eyw. MevdvdQOv. 

EvdovTi 8 xvQTog aiQel' im tojv evrvyjovvrtov* 
ovpflalvei yccQ xoifitofievwv tw dhew tov xvqtov aiQelv 
kOvag. ' ' * 

Evr)&ei 9 ddxTvkov (ir) dsl^flg, %va f.irj xai 
ttjv naldfiTjv aov xaTartirj' otl ov XQ*} &aQyog 81— 
tiovai wlg dvorjtoig. 

Ev%ov 10 Tiji nXrjoiov exeiv, irti nXeov de t!j 
IvtQff* naqooov to dixoi eyeiv fiekuov tov naQa tov 
ydmog de%e(r&ai. 

Evyevrjg " ix paXavTlov* im tojv dux.TtXovtov * 
eiSy&w elvai Soxovvrw. 

EvQrjxcc M o oix i^r/TOvv* irti rwv olg ovx r&e- 
iov neQmeoovrw. 

EvreXeia ooxpQOOvvrjg exyovog. 

EvQvxXrjg x3 Ttag iyyaxjTQifivd-og* 'aito Evqv- 
ttiovq Toiovvov Tivog fidvrewg noXvXoyov. wixaWirat (xat yaQ o xd&OQVog 
aqpomiv /utv rolg nootv afitpo- 
t/ooij Soxel anofiXenei S* en* 
«ufOTeoov. Coll. §. 47. Plut. 
^ic. c 2« Sta to /urj /udvt/uov 
alitt xai InafAtporeQi^ov ae\ rrj 
xqoaiqeoet Ttjg noXireCag enexXtj- 
fy x6$oqvog. Lucian. Pseudol. 
c « 16» xa\ 6 fiev Kd&OQvdv Ttya 
*in*r, elxaaag avroZ tov fiCov, 
autpipoXov ovra, TOtg TOtot/TOtg 

faoSijftaoiv. Cfr. Aristoph. Ran. 
3o8» to Se /ueraoroiipeo&ai noog 
To MalSaxtorsQov Se%tov nqog av- 
°V» wtt vtch (pvaei St/Qafiivovg, 
ubi Interpr. Doxopater in ho- 
miliis in Aphthonii progymnas- 
"^ta: Sortg ftev yao olSe ro 
MpfiovXeuetv , prj ftivrotye jfcal 
r « *ixd^eo&ai xai tq navy/yvoC- £e*v , ovrtag q>}twq eefrtv, &ctne'o 
xa\ Q^afikVr/g o ■ xal xd&oovog 
fnovo/uao&eig, ijtoi anp rov Ini- 
TrjSehag h*%eiv nqog to nQOTqi- 
netv *ai anoioineiv Ttjg TOtavv 
Tt/g rv/tyy nQOor/yOQiag^ fj Sta to 
nqog aXtj&etav xa\ •xfjevSogerot- 
/udrarog elvat ano /ueratpoQag 
rov vnoSfj/uarog tov a/utportootg 
aQ/udtovTogroignoaCv* ovrog yotQ 
6 StjQa/u^vtjg ovju/SovXeveiv ftdvov 
ciStag QtJTtOQ xa\ avTog t/xovev. 

7) Stob. T. 77- 4. 

8) Apost. Cent, IX. 30. 

9) Apost. Cent. IX. 31* 

10) Apost. Cent. IX. 32- 

11) Apost. Cent. IX. 36- 

12) Apost. Cent. IX. 54; 
Mosc. ovx om. 

15) Apost. Cent. IX. 55* — 246 — EvavdQog x * evQe xvrjfuda xed aOTtida. . 

EvQvda/uog 6 Meaarjytog ** evQe S-ojQaxa nokeptxoK 

EvQvftarog x6 , ijroi TtovrjQog' aitb rov m/i- 
q&hrog vnb KqoIoov im £evoloyiav fieza xQrjitdrw, wg 
<prfiw"Eq)OQog x7 , efoa ^tera^lloftevov nQog Kvqok' fy 
de *Eq>eatog' oi 8e tov KeQxwTta tov ixeQov' Jtm\ioq 
'HQaxkeovg ev a&leiQ* 

KeQxurteg %oi nolla xaza TQiodovgr nazeoweg 
Boiartwv aivovro\ yevog (T eaav otde %aXr)eg l8 
*£2log %* EvQvfiazog %e l9 dvo paQvdaiftove avdqe. 

NixavdQog' Alyiveov EvQvfiarov TtavovQyovarov' ov 
pvrjitovevet ^AQtaroreXr^g iv tcqwcji neQi dixaioovvijg' Jov- 
Qtg iv TeraQtq) neQi 2 ° ^Aya&oxtta, aizb tov *Qdvatfh% 
eraiQOV keyerai de tov EvQvfiarov xkemrrv ovra, ap- 
X&evra xal 7zaQaq>vkarTO^evov 9 ineidr) avimivovreq el- 
Xov avrbv ol qvldrTOvreg ixeXevaev ihideigao&ai t^v 
im Tovg Toi%ovg ava§Qi%r)atv , xal 21 fth tzqwtov iitti- 
d-eto&ai' deoftevwv 3e f wg ov fiovkofievov , intel /ioh$ 
avertetoav, neQt&epievog Tovg OTtoyyovg, xal Tag iyxev- 
TQidag, avadQa/uelv etg Tovg Toi%ovg' avaftXeTtovzeg de 
ixetvot xal -9-av/id^ovreg Tag Teyyag Xaftetv avrbv tov o- 
Qoqov s xal vTteQpalovTa, TtQtv ixelvot xvxfop TteQtelftM, 
dia iov Teyovg xaraTtaTvoat. Plat. Soph. p. 252. c, aXXa to 
Xeydjuevov olxo&ev rov nole/uiov 
xa\ ivavTuood/uetov ^j^ovreg ev- 
to( vnotp&eyyo /uevov Soneq rov 
aronov EvqvxXia neqnpeqovreq 
ae\ noqevovrai. ubi Heind. 
Aristid* Or. IV. p. 30. axqi/M- 
oreqov EvqvxXeovs zavSo&ev xa- 
TaXa/u/3avo)v. 

14) Laurent. hoc et sq. inter 
apophthegmata retulit. 

15) Codd. Meoivtot. 16) Apost. Cent. IX. 55- 
Theon. Progymn. c. VII.. xv 
eX n ov riq Euqv/SaTov if/dyog. ubi 
vide notam. 

17) Apogr. Dresd. Eucpoqo;. 
16) Mosc. qoav o r lSe %«l- 

xtjeq. 

19) Te omittit Mosc. 

20) MoSC. naqa. 

21) Ka\ Mosc. om. — Macar. 
addit: EvqmCdeios Sqxos' 
low$ t« xaTa %ivos xa\ xvvdi- ~~ 
Ev n qaTTe 9 to tpiXw* ° — 247 — 

Ta 6 ftSTa tov <p. 

v Eg>vyov x xccxov, svqov afietvov' ertl tujV //£- 
mftoltjv xqsttTOva oium£of.dvuJv * ors trjv ayQiav> xal na— 
Xaiav diaifav ecpvyov, evQOv de tjjv rjfisQov TQoyr)v, ro#— 
zo skeyov • xb yccQ ix tujv Sqvujv xal axav&uiv ni^ia xa— 
xov. No/nog yv ^A&rjvyaiv, aftcpid^aXrj natda ioT£f.ifxeyov 
uxavd-aig (.ieTa dQvtvcov xaQftujv ' Xlxvov 2 paord£ovTa ap- 
xm TtXewv, tovto ktyeiv, alviooofievov tr)v iril to xqsXt- 
%ov nera/ioXqv. ' . ,s 

°Ecpeoia yQa/iftaTa 3 ' htufiai Tiveg ^oav^ antQ 
ol (pwovvret; ivixcov iv Ttavrl' Tamov tj}* da<ptivrjv yo— 
qlj {taxT7]Qiav 9 6 d& dioysviavb$; Xsysxai, q>7]Oiv iul tujv 
avemyvajOTa ksyovrtov* TtaQoaov inb TOtg rtool Tr)g *Ecpe- 
oiag ^AQTe/ucdog tcc yeyQafifieva aovvexa. • 

Ecpodiov 4 T?jg aoiTiag tt)v artetpLav M%ov— 
<H* iRoyrfxQxov ix Tuiv iyiew&v t\7tocp$eynatwv, inl t&v 
(psiiujtiJv. • . ^ ' . x . •':..' ,'. " ' * : \\' 

*Ecp* vdu)Q ,St4 "iv Taig dixviq 6 imfteXtfibfmbg «- 
vog ikdlet, rtQog vSujq. 

Etp* evl itatdl oalevev 6 * ifcoi s%si Tag iknidag 
toD ysvovg* keyerat xal STtl nlolcov* wg Jlcov ,iv 'Fuiftdi— ovSt t V el <jv Sv $TV%jJQ tovto EuqtntSov iorl <frotvtaot3v. 

1) Apost. Cent IX. 37. 

2) Mosc. Xetxvov — aqrtov 
nXtov. 

3) Apost. Cent. IX. 39* W&- 
car. ht\ twv aovvBra XeydvTtav. 
Cfr. Clem. Strom. I. 15. p. 360. 
20. ftf 089 (sc. SaxrttXovg *JSat- 
ovg) fjr» twv *Etpeottov Zpyo/uevtoV 
YQttfiftttTtOY) xai ij t&v xara /uov- 
oixtfv tvqcoig qv&jhSIv- avatpfysTat. 
Qvalia sint, idcm refert V. 9. 
P* 672» 15« ~ — oq/uatveiv Sh 
-Aoxiov ftkv t3 oxdrog , ptj fctq i*XBiv tovto oxidg' tpwg Sh Km- 
rdoxior , €7i el xaTavya&i rtjv 
oxfdv. uiC% t4 sotiv 37 yij xard 
dqx^Cav httavvfitav ' xac TeTqdg 
o eviavrdg, Sid Tag diqag, x. t. X, 
Cfr. Wyttenb. ad Plut. de sent. 
prof. in virt. ji. 85» B. 

4) Apost. Cent. IX. 38« Fro 
datrlag apud Plut. p. 125. 
E. legitur dnXtiortati. 

5) Apost. Cenj. IX. 40* 

6) Apost. Cent. IX. 42- Cfr. 
Epist. Hippocrat. Vol. III. p. 
845* ed. Kuhn. xa\ tovto, Md- 
Xtaxov Ttav fieXXdvTwy fa&tjos- — 238 juiji xal diWet %r]xe%az, OQtov i&v, d<p y tov- del tpayelv xul 
meiv, fir) dvva/.ieyog 3e Sid %r)v iTtrjQfxevrjv nezQccv. 

*Erti 6 Svolv oQfiel' drjlovo%t \xyxuQcav ' )lye%ai 
eTci %tov daiefKpwg e%ovTO)V. 

^Ett 7m dxQa ykojt%rj %6 cptXelv e%etg' ifil %m 
loytp fiev, eQyt? de ov <pikovv%cov dlkrjkovg, 

^Erti 8 xecpaXr)v tood-ev%cc * iiu %uiv xccxcZg Tta- 
o/jov%w, fiallov cf irc oH&qoV deivov yaQ %6 xccta 
xecpalijg too&evtcc Ttlrryiqvau 

^Ertavha 9 dwQcc cpeQtov r)xeig' iiil %tov Ttolld dta- 
qovfxevtov ' iTtavha de * vahtzai %d fierd %rjv i^pfdvrjv 
?](.uqccv %tSv ydficov TtaQa %pv %ijg vvfuprjg Tta%Qog dcoQCc 
g)eQOfievcc %q> vvfuptqk xal %fi< vvfxtprj ^v z&Ofmijg oxwau' 
TtaTg'yaQ. r)yel%at %havida hvxr)v exatv xdi XccfiTtdda xai- 
OfievrjV eTteuta fie%d xomov xavr/tpoQog, el&* al loiftal 
dxolov&ovoiv icpe^ijg, cpeQOvoai %qvoUx, kexavidag, 0[xr- 
yfiara, tpoQeia, x%evag, xobzas, dlaftdo%QOvg, oavddha, 
/.ivQahd-Qa, ivloxe dh. xai %r)v TZQolxa dfia %tov vvfKfitHV 

(p&QOVGLV. 

' * ETticpvMMeg 10 %av%* iort xai OTtofivXfiaza., 
Xehdovtov [xovoeta, hofirpca %eyvr t g. 

*Eitl %tov etQtovevofdvtov iTci luxQtug. 

^Erzi " %olg OTzlotg dxxi£e%at' im %tov iittxi- 
QOfiiv(f)v %atg vfiQeoi xai %otg dxxioiiotg' dno ^Axxolg zi- 
vog ZSufdag fitoQug ovoqg. 6) Apost. Cent. VIII. 72. 

7) Apost. Cent. Vllk 74- 

8) Apost. Cent. VIII. 75. 

9) Apost. Cent. VIII. 76- 

tftQGlV. 

10) Apost. Cent. VIII. 77- 
Ex Aristoph. Ran. 92- acl Xs- 
Xiddrwn /uovaela cfr. Philostr. 
Juil. III. o (Ve jtov aqdovtov X°~ 
^o,, xa* ra riov aXltOV oqvitov Mosc. uovasTa, x. r. X. ubi Jacobs p. 
595. Eustath. Opusc. p. 321« 
1» 3» aXX* l7riJT€/u\j>ov yjutv trt- 
(jav xeXtdova xat avfrr$ aXXtjv 
xai not/joov q/utv rov olxfoxov 
— ov Xtyto x*Xi8ov<tiv juovati* 
( /uaivoifjtjv yai> av) aXXa ftov- 
oticov avrtXQV^y xa\ aijSovtor 
XoXjUijV) >y vPjoov \£€io>jro)v , 9 
xaxayt&ytov oqrpavtxov. 

11) Apost. Cent. \IIL 78. — 259 — 

*Enl Tzoda ia dva%toQet' im tcov ddwaaict <pev~ 
yoncov fl Seilia tovg xQeiaaovg. 

*E7teiov detkovsQog l3# ovrtog eleye KqozXvoq o > 
xwfuxog, iaiog did to Ta^iaQyfioai Tr]g OivrfCdog <pvlr d g 
xal deilozeQog tpavrjvai' xai yaQ 6 ^Eneiog deilog rjv. 

*Etz 1 l4 AetxpvdQicp fid%r] m ini tcov dvdQeitog 
aymt^ofievcov' to de AeixpidQiov xuiqiov rv v7teQ jijg 
nctQvrjd-og, o ezei%iaav f.iev oi cpvyddeg tcov TVQawow' ol 
de 'jilxfiiaiovidai TtQoeOTrjoav' ixTtofooQxrj&evrcov (T «v— 
iwv V7z6 tcov 7t€Qi neioioTQawv axokiov elg avrovg 
jjdeio. • 

At al AeapvdQiov TtQodooevaiQdv, 
ffiovg avdQag aTtcoleaag; 
Md%eod? dya&ovg ye xai evTtarQidag, 
'Otzot* edei^av oicov TZareQcov eaav. 

*EtzI x * Tzrjyrjv TQe%ez' rjioi elg tovtzIoco. 

*Eni xaldfirjg l6 aQoV irzi tojv ev xai xalcog yz— 
MQyoivTcov. 

*Etz* dficpoTeQa 17 xa&evdeig ra cora* ifti twv 
^SQifivcov xai cpQOvridcov e^to ovrcov' r) dh fieTatpoQa drzo 
iov laycoov, naQoaov ixelvog SaTeQOv. ovg e%ei l8 ava— 
TtTctfihov cog iyQtjyoQcog. 

'ETtifievidiov d&Qfia l9# < iiti tcov aTtod-ercov' otf- 
toq y<xQ d ^ETZifievidrjg e^rjaev exaTOv 7zevrr]xovra eTrj' Tq 
ie ?g ixd&evde ao . 

^EnoTZog 21 *Iv$ov OTOQyrj' eTti tcov dyav OTeQ-> 
ymm TZQoayevetg xai tpilovg. 12) Apost. Cent. VIII- 79. 

13) Apost. Cent. VIII. 80. 
U) Apost. Cent. VIII. 81- 

15) Apost. Cent. VIII. 82« 

Cfr. supra avto norajuwv. 

16) Apost. Cent. VIII. 85. 

17) Apost. Cent. VIII. 86. 

18) */e« omittit apogr. Dresd. 19) Apost. Cent. VIIL 84- 
et 85- hujus e sequentis pro- 
verbii fabulam latius enarrat. 

20) Cfr. infr. vtisq toy b Ent- 
fisyiStjv. 

21) De upupa parentes de~ 
crepitos nutriente vide Creu- 
zeri Symbol. L p. 371* Macar. 240 — Tq e fieva tov q. 

"Eqiq * eqiv TixTovOa 7ZqoO{ivcctcci loyov 
inl twv ddoXeoxovvrwv 9 i]tol im <piXoooq)lcf €Ql£oyv(ov. 

*EQylvov noXial' iizl twv tzqotzoXIcov' ovtqq r t v 
naig KAvjuivovg, elg twv ^AQyovavroiv' ^YxpmvX^g 3k rrjs 
&vyaTQog Qgovtoq paoiXetog Ar^ivltov imtdcpiov ayma 
tov rtccTQog TZQore&eixvlag^EQylvog veog fiev wv tt\ rjk- 
xUfi TZQOTtofaog Se 9 naQrjXd^ev ayamoonevog, xal iyeimo 
vtzo %Qv Afjfiviadojv^ ywaixwv did rag noXidg* xdXXwra 
ovv tbv ayalva dieveyxiov xal Tovg owd&Xovg vixrjoag 
BoQeddag Zijd-ov xal KaXaiv f elg vneQ^oXrpf i&avftdo^rj' 
7teQi'ov xal 6 IIlvdaQog elrze, didneiQd tol (Iqvzujv 
ifayzog. » *» ^EQfxdviOg %aQi,g s * inl twv xctza %aQiV inelva 
dtdovTuyVj w dofteviog cmaXXdrTOvrai' "EQftwv yaQ fx- 
(taXXbftevog vnb t&v *Adip>atu)v r^g r^Q%e vr)oov 9 fp> de av-* 
T7] Arjtivog, xat^ TZQoreQOv avrrjv ixXelrzeiv (tovXoftmg sub hac littera habet: 'Enat- 
vtav oxiat* ln\ rtav fxdrrjv e- 
liaivov fiivtav . — 9 En\ ra\\d- 
rqta Hdvoavtag' lri\ twv 
a ()7i a £ 6 vTtov fiia ra aMdrqta xa\ 
ItfiWo/Atvtav. — 9 En toxd&toov' 

9 En\ rtav axqthto XQ (a f i * v<av ' °* 
yaq 2xv$at axqarondrat, (Cod. 
eri\ oxd&toov' cfr. Herod. VI. 
84» KXeofiivjea Sh Xiyovot, y- 
mdvriav r&v £xvd4tav in\ ravra 
ofitXieiv atpi fte^dvtag * 6fit\e'ov- 
ra Sh fiSWov rob" ixvevftevov, 
fta&eXv rtjv axqtjronooltjv naq* 
avritav' ex rodrov Sh fiavtjvai 
fitv vojui^ovat Snaqrujrat* ex 
re rov , tSg avro\ Ziyovot, ene- 
av £toqdreqov fiotJXtovrai ntieiy^ 
}ritox\idtoov ttyovot.) 9 En* av- 
rov fjxgig rov fiarijqa rtjg yvQas t^roi tm rijv «^/»yy, tj 
en\ rtjv aZfj&ctav. — *En\ $t- 
nog n \tlv' en\ rtav eU *fo~ 
Svvov eavrovg sfifivfilijxdrtav. ~" 
*Eri\ reytt ItjVov* erii rSt 
avtatpelwv. — *E}n t&adoiog 1n- 
nog xa\ 9 Eqeroia xo g xdtav' 
en\ rtav a%itav Inatvov. — "-E- 

neo9e /i^rq\ X°iQ°S* ^ 1 * 
rtav xolaxevTixujg rtotv ' htopi- 
vtav rqotpijg tvexa. — 9 En\ 5«- 
qOv %ortjxe ro nqayfta ' M 
rtav h*ox*r<* xtvdvvevdvrtov. 

1) Apost. Cent IX. 14. Pseu- 
do-Phocyl. 73. net$ta ftev yaq 
Svetaq^ tqtg $* h*qtv avrttpvrifai* 

2) Apost. Cent IX. 15- ^a- 
car. erii rtav xara X^Q iv t***'** 
StSdyat SoxodvTtov , wv ati/tevM 
anaUarrovrat. Macar. praeter — 241 — 

iiu %r 4 v twv JltQaojp &jpo8Qv 9 elrte ttQog t$v * Afoufiiadqv, 
iog xctQ^oftai %oXg IdfhpHxloig %fjv y^Hfav» 

EQi* an * ejuoio f 
Bcoxblog it*v p i&£?*Si$ xwat wlav f ov {xe^ta^rjxa 
*AyQoixo)g rfdhiv, aiX* aorixa %eilea &U(ieiv m 
Mr) tv ye ftev xvOflg tq xalbv orofia, itrfi* £v o- 

veiQoig. 

To e (ieva %ov o. 

'Eg xoQaxag *• Boimotg 6 &ebg exQqoev, ortov av 
tevxol xoQaxeg cpavujbw, ixel xaroixelV neql 8e tbv JTa- 
yaorpixbv xoknov vnb 7tai3u)v axdxarv yvxptad-hrag xo~ 
Qaxag y i otcqov 3e AloXeXg ixfiakovreg avrovg, tovg tpv— 
yadtvoftevovg eig airtb ejtefmov. Oi 3e 9 log %ov £toov 
avaidovg xal dvooiomorixov ovrog. IdQiOTor&Xyg 8i gpjy— 
ot, Xoifiov xaraoxovTog xal xoQaxtav noXXtSv yevofteviav 
tovg avxrQcirtovg d-rjQevovtag avrovg xat TtctQaxad-alQOv— 
tag, iipr £wvrag xal imliyeiv t$ loi[i$ y (pevy* ig xoQa— 
xag' 6 3i AiawTtog pv&ixtdg, xolotbv ftiyav vofttoavrct 
toig xoQagiv ofioiov ehai nQog avtovg noQev&fjvat 4 tjt— hoc unum omnia diversa offert : 

Eq\4rta jxiXatva vitt&Qa, 
navr\ yaq X a (>£t* ra *' h*\ 
rtay QtfSttaQ rvyxardrrjuv ttctt cbpo- 
anoQaxj^dvnar avrv xo §a$itaQ 
rvyXavnv' xvqU)q $n\ pdxX&* 
yvvatx&v. — "J£q§4* t£ x»ld 9 
MivdaqQf 4*n4oova' in\ rwv 
*a*6v t« ytyovoQ fiovXoju^vtov avv- 
rJftttt Sqidioat. — 1 Eq ptj $r, /i^t* 

ht\ t£v 9*a nQOgnoujrys ZOQ*- 
to; atpaiQOv fiivtav Tt paXlev 9 
SiSdrrtav' iv flaXavttta yaQ Ttyt 
'KQftrjt ijv ISqv^voq, Sv ol noXXoi 
riay Xovo.fjtirtar rj/Ltttpor, n4vtjQ 
it t*;, n^oipdoa tov aleupttv a- 
* *9irop f 7€fQtai$Qvju(vos %6 Hai- ov 9 iavrov ijitnftv. — "Eoy* 
vitav, povAa\ Sh ft$04*r y 
noqda\ 8e ytqoyruv' ,to o*e 
Uyeiv ev%a\ ytodvTtav notirTov 

Xal €.U<pjJ/idTtQOV. — '£JJ/t« 
tpCXOQ OVV tX&Q$' "hA"T&Y 

tf#' Ix^QOY **1 tpttovg pXaitTdv- 
rwV. — ■ 7 JB§(iC<p&u) xv/Sog. ht\ 
TtSv fiaxivSvvtvdvTtaV' —*RQyov 
ovov anoT Qtye * nvt&fAtvov* 
tn\ Ttav andytir Tivae povXopi- 
vtav d<p* tav tpiXovoiv ^Qytav. — 
*EQt/J£v&iroQ twpde' htirwr 
tvrtXtav xa\ jirjStvoq d\ttav. — 
*Eq€Tqixoq xardXoyoQ' hr\ 
Ttav otpdSQa nXovoltav. 

3) Theocr. Id. XX. 3. 

() Apost. Cent. IX. 16^ 

31 — 242 — rtl&evra Se rcaktv elg Tovg xoloiovg vitoorQkipat^ Tovg 6i 
ixyavaxTrjoavTag naietv avTov 3 liyovrag, tpevy* ig xoqcc- 
xag 9 *AQittoeidi}g dh aTtodtdtaoi dux* to iv TQa%eoi 2 to- 
neig xal xQrjpvcideoi veoooonoteXod-ai keyetv fjpag, tpevf 
ig xoQaxag, ijyow elg Ox6rog 9 etg oke&QOv. 

i 

x Eorl 3 xal oiyijg axlvdwov yeQag. 

*EoxiftaXlx&at 4 oe XQV* ^ ™ v < *l* ftW vfiQetog' 
GxifiaXloai de Xeyerai, orccv fiovXojuevot, evvpQioai nva 
tov fii&oov daxrvlov ivreivavreg xal xovg komovg owa- 
yovreg iv6ei£tooiv avrtf, xvQicog 3e Xeyerat, %6 tov dax- 
tvXov elg tov tzqwxtov tov oQveov pdkelv. 

"Eoo * xal letov OTtrj %Qr), xal Ttid-rjxog iv 
fieQec' ikl. tov TtQog tcc TtQayftara fuera^allofievov 
xalcog* 

'EfiT.itf 6 Svety' ol yccQ c Eoritf . &vovreg ovdiv 
ij;eq?eQpv Tr]g s dvoiag m ofuoia 277 • avrtjf xccvtji xariqxxyes 
itavra. . 

. . . v Ea%aTa 7 ia%aTtov xaxa diaTteitQaxtai' 
oftoia ioTl tj\ detvoreQa Jeiviov, xal xwreqa Kvvrtovog 8# 
eTtl t&v axQtog xaxtov. 2) Mosc. evTQetfar. 

3) Apost. Cent. IX. 17. Athe- 
nodoqp tribuit faanc sententiam 
Stob. T. 33. 5. Simonidi Schol. 
Aristidis ad Or. faeq t<2v. tbtt. 
p. 143« Sopater fyTijoeif. p. 377- 
ed. Ald. ovtcjq dxtvSvvov yeqag 
naZaiog Zdyog xqqvTTei tjjv ff*w- 
mjv. Notum est Horatianum il- 
lud: est et fideli tuta silentio 
merces. Cfr. Potter ad Clem. 
Al. Paedagog. II. 7/ p. 203. 
Wyttenb. Animadv. ad Julian. 
Or. I. p. 3. B. Lobek ad Agla- 
oph. I. p. 67* 

4) Apost. Cent. IX. 18* » 5) Apost. Cent. IX. 19' Con- 
sentit Macar. 

6) Apost. Cent. IX. 21» 

7) Apost. Cent. IX. 22. Ari- 
stid. tineo Ttav Teoa. p. 196» *- 
tf^ofra l<t%dT<av noaTTovrag, *«l 
TrqwTtt xalreXavTata xiv&vveilov- 
Tag. 

8) Simili modo Julian. ad 
Heraclium Cynicum Or. VII. 
init. H/ueZZov tie IneXvo 7100$ I- 
juavTov elneTv. 

TfrZa&t dvj XQaStrj, xa\ xtivreqov 
alXo 710T* HtXij;' 
(Od. V. 18.) 
avdaxov xvvot lijQOvvroq oliyov 
yjttfyas /idoiov. ? ~ 243 — "EexuvoQ 9 Mvauv nXslv' "EXXyai XofaipxQa- 
Tovfikvotg o &eog e'xQ7}oev ini tov eoxprov Mvawv nXelv 9 
ol d£ toftev uqujtov qnoQoW av&ig 3e tt/v AloXiSa 
nagd voig eo%a%oig Ttjg Mvoiag evQon? evio* zr}y naQ*- 
oifiiav xQ^^ov Xeyovoi TqXeqxp fiayrevofievtp yeyovevai 
nsQL *° yoveiov,. inl xlvag maovg iXdxov evQOi Tovg yo~ 
veag' tov 8i &ebv nQoardl;ai 9 nXeXv inl tov eaxcnov 
Mvawv' dtpixofievov 3e elg Tev&Qavlav ", vifcea&ac 
yaQ Tavra %a %(OQla uovg Mvaqvg 9 iniTvy K etv %fi /ht^tqI 
avrov' Taooerai 3e q nagoifiia ini tcov SvoxeQq^ini- 
zaaaofievm'^ 

v Eot(0'3& aoi xal aloxQOV' elneiv to alo%QOv. 

"Eotco zafilag 9 Ta <T aXV ei (HovXei xv<oy' 
isA tcov naQ 1 a£iav evijfteQovvrtov , xai (idXiotq ev- 
vov%(av. . ' 

To e fieza %ov t. 

'ETeQoyva&og el *' ini tcov in dnXrfiTiq df«pd- 
rtQaig Taig yyd&oig io&iovrtov' ol 3e ini tcov anet&wv 
iTmtov. 9) Apost, Cent. 1X^22. Apogr. 
Dresd. verba ab "EXXqai — nXelv 
omisit. Cfr. Plat. Theaet. p. 
209» B. avTtj ovv jy Stdvota eoxf'* 
8 Ti fiaXXov notijoet fte &ea(rijTOv 
y BedSwoov Stavoeto&ai , iy, io 
hydftevov , Mvodrv rov eo^artov. 

10) Apogr. DrescL naod. 
11). Mose. tc Soaxlav. 

i) Apost. Cent. IX. 24- He- 
Sjch. axXtjodoTOfioq, dnet&qg en\ 
rioy iwrwy, respiciens sine du- 
hio ad Xen. Equ.-I. 9. Altera 
MUerpretatio , dfMpoTeoatg yvd- &otg eo9ttov minus recta- vide- 
tur. Quamvis enim rvd&iov fre- 
quens parasitorum noinen sit 
apud Alciphronem (Lucian. Tim. 
c. 45» Tva&tavCS^g o xdXa£). y et 
ab hac parte nihil obstet huic 
explicationi , tamen analogiae 
aliorum compositorum cum S- 
Teoog, ut eTeodtp&aXjuog, Plut. 
Lucuil. c. 12. de Ediic. c. 14* 
%itwv heoofjidoxaXog Opp. dfi- 
tpt/udoxocXog (cfr. Millhigen Va* 
ses gr. p. 11.) suadet interpre- 
tari : ereoa rfi . yvd&to iq9tov. 

51 * _ 244 — 

^EteQOftoXiog dixrj a# elg r)v oi avridixot ovv. 
elofjldot. * 

*ETQe%i rtg 3 ftrj pQe%&eirj xal eig (Io&qov 
antTtvitfrj* eid tm fttxQa tpevyovtw xaxa xal tuqi- 
mmovtwr fiet^ooi. 

*E$ %otQidtov ftot tvv ddvetoov tQetg dQa%f*ag, 
Jtl yaQ ftvrj&fjvai fte, nqlv teihrjxivai m 
^AQtoroyavovg. .Ot ftvovftevot yaQ elw&eoccv %oiqw 
frvota&tv. ' \ 

To e fieta tov v. 

EvyevioteQog 4 KoSqov, tov viov Mekav&ov 
tov Meoorjviov , natQOQ di Midovtog xal Nrjlitog* ovcog 
i KodQog JtoQtewv eTZtOTQarevoavrtav *A&rjvaioig f eim 
tovg ex JleXoTZOwrjoov s tpvyadag 7iQ0oe3i^aro , iv oig 
xal MiXav&ov, %QrjOftov de avtdtg do&ivrog atQrjoetv ttjv 
nofov, eav dftooxwvrdct tov tcov Ttokeftiwv ftaoiketog, ro- 
tjaag tov XQrjOfiov, avaXapwv vlotoftov eod-fJTa, xal iv- 
tv%wv totg tpvlagt twv JwQtiwv, %va ij; avtwv aveih' 
itOQytod-ivteg Se oi lomol ovXXafiovreg avtov avtrtor, 
wg Evdrjftog. 

Evdaifuov ye KoQtv&og, iyw <T elr/v Teyecrtrjg. . 

Evdaifttov ftev 6 firjdevl ftrjdev oyetywv. 
Mta d y 6 ftr) yrjftag, to tqItov oottg anatg. 

EvftetafioXciteQoQ 6 xo&ovqvov* xo&oQvog vtvo- 
Srjfta aQpo£ov de^Ujf ts xalevwvvjiWTiodi' o&ev xai QrjQU- 2) Apost.' Cent, IX. 25. 

3) Apost. Cent. IX. 26. 

h) Apost. Cent, IX. 27- Ma. 
car. evyevioTeqofj KoSqov' 
ln\ riay navv evyerwv. Lucian. 
TimOn c. 23» o/uv6ovoiv, q /utjv 
$ufioqtp6TeQOV ftev JVtoetag ' e\va$ 
avrov , evyeveore^ov Se tov JKV- 

xoonog 5 Ko^qoo. Dial. Mort. 
IX. \, K6dyov Se evytvfoTe^o;, xa\ Niottog xaXUuv, x*\ V$v<f- 
aiwg ovveTcSTeqog Xeyd/uevog eirai. 

5) Apogr. Dresd. eU Udo- 
novtjoov. 

6) Apost Cent. IX. 29» M ^* 
car. evjuera/SoXuiTe^og xo&ov^rou 
fj ivqinovy en\ t<Sv evpeTapdi<* r 
xa\ etjjueTa&tTtov. Xenoph. Hel- 
len. H. 3, 31. de Theramene 
o&ev 8>}nov yaq xa\ x69o^voi — 246 — 

//ewyv tov ifti tiav TQtdxovra xo&oqvov ixd&ovv ol \4&q- 
valoi' iril twv (xetaTQeriofievwv ovv ovve%wg r) 7tdQ0i(xta. 

Evdatfxoviag' 1 tovt* ioriv, viog vovv e'xwv. MevdvdQOv. 

EvdovTi 8 xvQTog alQet' iitt tojv evTvyjovvrwv* 
tivnftalvei yaQ xotftwfievwv rcSv dltewv tov xvqtov alQeiv 
lyftvag. ' ^ 

Evr]&et 9 ddxTvXov fir] delt-rjg, %va f,ir) xai 
tr)v rtaXafiTjv aov xaTa^tlrj' OTt ov XQtf &<x(JQog dt- 
dovat ToTg dvorjTotg. 

Eiixov xo rcjJ nXrjalov exetv, £™i nk&ov de t!j 
tvTQif* naQoaov to dlxot eyjetv pehvtov tov naqa tov 
fekopog diyjeo&at. 

Evyevr)g " ix fialavilov* im rdJv dta.rtlovtov » 
evyevwv elvat doxovvrwv. 

EvQTjxa w o oix i^rjTOW irtl rc3v otg ovx n&e- 
iw neQmeoovTwv. 

Evreleta awq>Qoavvr]g exyovog. 

EvQvxXrjg x3 Ttag iyyaxsTQtjivd-og' 'ano Evqv- 
xUovg Toiovrov Ttvbg ftdvrewg nolvloyov. *TTtxaXeTrai (xcrl yaQ o *6&OQVog 
d^ftdtxetv /utv rolg nooiv d/ucpo- 
Tfooig Soxel dno/SXene* <J* en* 
dfttpdreQOV. Coll. §. 47» Flut. 
INic. c. 2» o*td ro /uy /udvt/uov 
alld xa\ ena/uqtoreQ^ov de\ Ttj 
nqoaiQioBi rtjg noXtreCag inexXtj- 

$1 xd&oqvog. Lucian. Pseudol. 
*• 16« xa\ 6 fiev X6&oqv6v rtva 
tvtiv, elxucag avroS rov fiCov, 
tiitptfioXov ovra, rotg ro%o6rotg 
i>7To$rjpaaiv. Cfr. Aristoph. Ran. 
55$. ro S'f /ueraorQfyeo&ai n^og 
to ftaX&axuirSQOV SeJgtov nqoq dv- 
0{O£ vart veat tpvoet Stjoa/uJvovg, 
ubi Interpr. Doxopater in ho- 
miliia in Aphthonii progyranas- 
niata: Sortg ftev yaQ olde ro 
ovufiov Xevetv, ftrj ftivrotys jxa\ 
to hxd^ea9at xal ro navtjyvQi- C*«v, ovrtag QtjrtOQ eor\v , SaneQ 
xal Stj^afAtvtjg o < xa\ x6&6qvo$ 
fnovo/uao&eig, tjrot dnp rov Ini- 
Tt/8e£(og s*xetv n^dg ro nQOTQS*- 
netv xat anorQenetv rtjg roiaifr- 
rr/g rv/c^y nQoar/yoolag, r/ did rd 
nQog dXtj&etav xa\ yjeudog' eroi- 
/uorarog elvai dno /ueratpoQag 
rov vnoSfj/uarog rov dfKforiuotg 
aQ/u6tovTog roig noaCv ' ovrog yd% 
6 Si/Qa/uf!vt/g ov/u/SovXeifeiv fiovov 
elStag QtjrwQ xa\ avrdg t/xovev. 

7) Stob. T. 77. 4. 

8) Apost. Cent. IX. 50. 

9) Apost. Cent. IX. 31. 

10) Apost. Cent. IX. 52- 

11) Apost. Cent. IX. 36. 

12) Apost. Cent. IX. 54* 
Mosc. ovx om. 

13) Apost. Cent, IX» 55. 246 — Evavdqog x4 evQe xvfifttda xal aojtida. . 

EvQvdaftoQ 6 MeooyvwQ ** evQe dciQaxa noXefttxoi. 

EvQvfi-aro.Q l6 , ijrov tcovtjqoq' aito tov Tteft- 
<p&evroQ ino KqoIoov iul £evoloylav ftera xQfjfiatwv , iog 
(prjOiv "BpoQOQ 17 , efoa ftera^allofjtevov tiqoq Kvqok' tjv 
d£ *E(peotoQ m ol de tov KeQxwjta tov ezeQov' Jtottt^ 
*HQaxXeovQ iv aitleig* 

KeQxcoTteQ TOt Ttolla xara TQtoSovg- itaxeovteQ 
Botaytwv oivovro\ yevoQ <T eoav o%Se xaXijeQ l8 
y £iloQ t* EvQv$a%OQ %e l9 dvo (iaQvdaiftove avdQe. 

NixavdQog* Alyiveov EvQvfiarov TtavovQyoraTOv 9 ov 
fiinjfiovevei *AQtOToreXrjQ iv TtQdrij tzeqI dtxatoovvijQ* Jov- 
qiq iv TeraQTq) TteQt 2 ° ^Aya&onlea, aito tov ^Odvoomg 
kratQOv' keyerat de tov EvQvftarov xkeTPtijv ovra 9 elq- 
j^erzra xal TtaQacpvlaTTOftevov 9 irtetdrj ovfmivovreQ el- 
Xov avrov ol cpvkavtovreQ ixiXevoev iirtt<Sei£ao9at %fpf 
iiti tovq Toi^ovQ avaQQixqotv , xat 21 fth TtQWTOv <J*w- 
d-etod-at* deofievcov de, wq ov @ovk6fievov 9 iitet fibhz 
aveTtetoav, TteQt&eptevoQ tovq OTtoyyovQ, xal tccq iyxev- 
TQidaQ, avadQafietv elQ tovq Toi%ovQ 9 avafikeTtovreg de 
ixetvot xal &avftd£ovTeQ TaQ TeyyaQ Xaftetv avrov tov o- 
qocpov s xal vTteQ($akovra , itQtv ixetvot xvxkip TteQtel9o)Ot t 
6ta tov TeyovQ xaraTtaTroat. Plat. Soph. p. 252. c, aXXa to 
Zeyd/uevov o%xo&ev tov noXe'/uior 
xa\ eravrtiood/uefor h^xorTeg ev- 
rog vnoy&eyyd fievov Saneo tov 
aronov EvqvxXea neqnpeoorreg 
ae\ nooeiJorTat. ubi Heind. 
Aristid* Or. IV. p. 30. dxoi/Se'- 
OTeqor EvovxXeovg Tavdo&er xa- 
TaXa/u/Sdvcov. 

14) Laurent. hoc et sq. inter 
apophthegmata retulit. 

15) Codd. Meai\rtog. 16) Apost. Cent. IX. 55- 
Theon. Progymn. c. VII. *a* 
eX nov Ttg Euov/3aTOv yjdyog* uhi 
vide notam. 

17) Apogr. Dresd. Evyoqo^ 
16) Mosc. qoar o f i$e %*l- 

xijeg. 

19) Te omittit Mosc. 

20) MoSC. naqd. 

21) Ka\ Mosc. om. — Macar. 
addit: Evomideiog Soxog' 
tawg ra xaTa %tvbg xa\ xvvos- "" 
Ev noarre y ro (piXwv o r — 247 — Te e fieta tov <p. 

v Eq>vyov x xaxov, evQOv ixfieivov' irzt ttov fie— 
wftoXrjv xQelttova olom^ofiivcjv' ote ttjv ayQlavytal na— 
Xaiav dlaitav etpvyov, Svqov de trjv ijfieQOV tQO<j>t}v 7 ro«/- 
w ileyov 9 tb yccQ ek zwv dQvwv xal axavd-wv 7zif.if.tcc xd— 
xw. Nofiog rp ^A&tyrpiv , txftcpi&ali} rzdida iotefifiivov 
amvd-aig f.ieta dQvtvo)v tfaQTtcZvllycvov * fiaotaQovta ccq— 
tav Ttleorv, tovto Xiyeiv, alvioobftevov trp inl tb xQeit- 
xov fieta/Jolrjv. ' ^ 

°E<peoia yQagxfiaza 3# hztdttal tiveg tfoctVf Stz£q 
oi tftavovvtet; evlxtov iv Tzavtl* tavtbv tfj* dcupvlvrjv yo— 
qcj paxtrjQlav* 6 de Jtoyeviavb$, Xiyetai, tprjoiv inl ttav 
iveniyvojata Xeybvttov* izaQooov vtzo tdig tzooI trjg *Ecpe— 
alag *j4Qtifiidog ta yeyQafiftiva aovveta. * • • 

*Etpo8iov 4 tfjg doctlag tr)v aTZetyiav %%ov— 
vi* nXovtpcQ%ov ik ttov vyieiv&v vfzofp&eyfiatwv, inl t&v 
qtuitaXtiv. . . n , * y \\ 

'Etp* vdojQ •*••"& taig dixcczq 6 emftelTfiofievog %&- 
vog ekulev TtQog vScoq. 

'Etp* evl Ttatdl oalevet, G * r/toi, e%ei tag iXiziSag 
tov yivovg* kiyetai xal ini nloitov* cog Jitov ,iv 'Riiftai- ovSt tv el av Sv STVXVS TOVTO EvOlTZlSov tOTl t $>OtYlOO<3v, 

1) Apost. Cent. IX. 37. 

2) M08C. XtCxvov — aortav 
•nUor. 

3) Apost. Cent. IX. 39« Ma- 

Wr. fati toSy daiivtTa Xtydvvtav. 
Cfr. Clem., Strom. I. 15» p.« 360. 
20. ttg oSg (sc. SaxTvXovg *lSaC- 
°vg) fJT* twy *EtptoCtav Xeyofievtav 
yfmfifidrtaV) xat ij Ttav xard /uov- 
otxyv tVotoig Qv&fidv dvatpiotTai. 
Qualia sint, idem refert V. 9. 
P* 672« 15« — *— wjpatvBiY Se 
Aaxiov fttv to oxdrog , /itj yaq ex*iv tovto oxiag' (pwg Sh JCa- 
tixoxioy , tntl xazavytt&i Trjv 
axidv. uil% t4 taTiv ij yvj xara 
aoX a ^av intovvfiCav ' • xal TtT^ag 
S sviavrog, Sid rdg woag, x. r. 2. 

Cfr. Wyttenb. ad Plut. de sent. 
prof. in virt. jJ. 85« B. 

4) Apost. Cent. IX. 58. Fro 
aaiTCag apud Plut. p. 125* 
E. legitur anXrjarCag. 

5) Apost. Ceitf. IX. 40. 

6) Apost. Cent. IX. 42. Cfr. 
Epist. Hippocrat. Vol. III. p. 
845- ed. Kuhn. xa\ tovtq, iXd~ 
Xiqtov Ttav fitXXdvTtav fa&tjot- — 248 — 

xolg • oliya (.uv yuQ xal va cXOvtporaTa twv nkomv TtQog 
%fi yjj &qhu ' za d£ dt) nleita xal fiei^a}' /uerlcoQa 3ia za 
Tevayrj ineoalevev. 

. Eg?f]fiiQOv £«)?; 7 - ml twv wxvftoQwv r} xal c«5- 
&WtQov #vi]0x6vtwv" Ioti £dia iyyneQa ovroo xalov/usva, 
lafibvxa to ovopa ix tov ^stqov tov xara tov fiiov' 
TLXTerav yaQ iv tQ oiwp, xal avoix&evrog xov axevovg w 
de i^mTTj xal elde to q>dg xal Tedvrjxev* ovxovv naQ&l- 
&ely njsy avroig elg tov piov edwxev i} yvaig, t&v de iv 
aw$ xaxoov iQvoaro Tr)v Ta^iorrjv, ^irjte twv Idim 
GVfiyoQ&v r)od>r}[Aevoig } . firjce pip Tivog tqjv aM&rQimv 
fiaQrvoi yeyevrjpevoig *' eori xal alXo £diov /aovr^ov 
leyo/xevov neQl TOv^Ynaviy Ttorafidv, Tixtoiievov yh afia 
T(ji xvipa, artodvijoxav. d$ im dvofiag r)Uov TQeno^evov, 
wg ^QiGToreXrjg 9 qrjol. H^ai * * jtQO*£fcpp yuq fiaXXov o 
naryq ev e/uo\ TiS vleX xa\ ev yfi 
o&veta oaXevetv, xa\ xara &d- 
huHfaV , Xa\ xard xtv&vvov* , xa\ 
xara doqtoartag, Heliod. I. 19. 
nqog Sevrt'qovg dnexXtvero yd- 
/uovg, hcl. /uovio juoi irai&l ofcr- 
Xe^etv ent/uefitpdjuevog. I. 13» ndv- 
ra tov /Stov en\ tovtoj rov e/uov 
eadXevov. IL 33» xal coti vvv tj 
natg evrav&a avv efiol, xa\ ov- 
vo/ua rov/uav avo/ua£o/utiVi} ' tf«— 
Xsvta ydq en* avTjj rov fttov. 

7) Apost. Cent. IX. 41. 

8) Apost. habet: qo&tjpfra, 
/utjre /utjv rtvog r&v dXXorqttav 
/udqrvat yeyevrj fitva * undc eluoet^ 
Apostolium dativos qo&w&w>i$, 
'feyevtj/uevoif verbo eoiiaaro ftC- 
commodasse , sed cum in ftdo- 
rvdi haesisset, hoc intaetum 
relicpiisse. Genseo igitur, au- 
torem, quasi scrtpsisset: *&$- 
eXfrelv fiev avrolg elg tw fifov 
tSwxev tj tptfats, T&v $h ev avrw (ita scripsi pro avrolg, quod 
Apost. et Arsen. habent) xaxur 
exXvio&ai rt)v raxtoTijv, conti- 

noasse «ratiohem, ptjr* — yofy- 
/ut-votg etc. Constructionem in- 
terdum, alia Sta* f*e*aov posita, 
suspeadi constat. Eurip. Jon. 
700» vvvS 9 ij fiev tqqei avjuupo^uq, 
6 6* evTv%eZ % noXiov elgneaovoa 
yrjqag. Cfr. Lobek ad Soph. Aj. 
p. 294. Eodem modo locura 
Acl^iUis Tatii V. 11. a Fr. Ja- 
cobsio m suspiciouem vocatum : 
2nktTqaTdg fioi ^ievxtnnt/v exSi- 
Stoat xat fiot, ydfiog ex fteaov no- 
Xifiov ntftneTaty fterqijoag axqt- 
fi&g jag fjfrfeaq defendi potse 
puto. CoH. ib«L VII. 16. fine. 
9) Arist. Hist. AnimaL Y. 
13. £&, Plut Consolat. ad 
Apollon. p. 111. €. ht*i *a\ 
r.mr t>ri**v hu&mv^ &sc*q loro- 
qotuji ntq\ rov scdyrav ytvJ/uera* 
ryv tMtfv l^w qfteqtjotav etC«* 
u^i videndus Wyttenb* — 249 *Ecf x<> kavTTJg tvc xiQava 9 ini tcov imflovXag 
ix zcav olxeicov vcptOTaftevcov' alya y&Q tfijtn Togev&tlaav 
x&idovaav %6 to^ov jovto elneiv. Td € (46TCC TOV %> 

v £x st x xai rj fivXa onkijva* e%ei xal %o?>qv o 
/*v(>/i?7Jf ini tvjv evxaracpQOviyTcov.. 

*E%lvog a tov Toxoy avafiaXlei 9 /keyexai itp 
w to ava$alXea$ai nQog %uqov yiveTai* xcci yaQ ol 
%eqaaiot iyivoi doxovai xevroifievot avtyuv tov toxov • 

llff VOTSQ0V VTVO TQaXVTBQOOV TIOV iflpQVCOV xdxtov dnal— 

luaaeiv iy t$ Toxcp. — c O %eQOatog i%Zvog 9 orav aki— 
axercct, naQaxQ^jfia ivovQrjae t$ deQftccTi, xcci dxQeXov 
(miifrpev avro' doxeX de elg nokld intTr]8etov. — 
*0 xeqaaXog ixXvog [tellcov dlioxeo&at eavrov ovvet— 
Irjaccg ahrinTOv iQyaQeTaC etTa ftevrot xai nie£et to 
mevfia xai axivrrog aTQefieZ xai tov TedvecoTa vno— 
xfrfvsrai. 

^Exd-Qotg antOTcov ovnoT* av ndd-otg ^Xa^tjv. 

"Exo^tsv 3 Ovfiftaxov d-eov^HtpaiGTOv* ini tojv 
ibci^ovrcov nvQi vtxijoat TOvg nole(tj,ovg. 

v E%0[iev * xvva Tcji nTcoxi poq&ovvTa' ini 
wi ToXg oixeiotg 9a^ovvrcov' vn ixeivcov 8e intfiov— 
kvoftevcov. ' ' 10) Apost. Cent. IX. 43- 

1) Apost. Gent. IX. 48* 

2) Apost. Cent. IX. 44* pfo- 
ribus interpositis cetera, quae 
de erinaceo afferuntur, in unum 
jungit. — De terrestri echino 
▼ide Ael. H. A. IV. 17- et VI. 45- 
Macar. e %Zv o $ r 6v r 6xov a- 
v&ftdXXerai' ent rtSv Sia ro a- 
v*fldXXeo9ai xaxSf dnaXXarr6v- 
jwp ' ol ydq e %ivo% doxovoi xtvrov- /uevot av£%Givrovr6xoV) eti? vore- 
qov rna%vr4(3(tiv ytvofiiytav tcSv «- 
xav&mv ano rov !/*/?£ v'ov %eioov 
dnaXXdrreiv ey tw t6xw. Praece* 
dit apud eundem : y Ex?rot ev 
% e i fi <3 v i ' en\ rwv naq * Sftav 
(paivoft4v<av* tj nqarTO/Lttvtov. 
3) Apost. Cent. IX. 46- 
: 4) Apost. Cent. IX. 47« ?rr«i- 
X$ y sed xrttixl in edlto sa re- 
perisse testatur Pantinus. 

32 — 260 — 

v E%etv s %t netQai, tovto yaQ tovt* evyeveg, 
Kal tovq yapovg dldcooi Tovg nqarcovg e%eiv. 
*Ev rq) neveod-at <T iorlv rj t* ado&a, 
Kav jj oocpog ng 7 q t* ari/uia plov. EvQtnldov. 

*'E%eig 6 fikv akyetv*, olda, netQao&at dk xqtj, 
'Qg (Hfora Tavayxala tov piov cpeQSiv. Tov avzov. 

*E%Qijv 7 fiev rjfiag oiXkoyov notovpevovg 
Tov ^&vra -&Qljvelv, eig\oo* eQxerat xaxa m 
Tov <T afr d-avovra xal novwv nenavftevov 
XalQovrag evq^r^ovvrag exnefihetv dofiiav. 2o- 
[ * (poxkeovg. 

^Ex&Qog yaQ (tot xelvog o/uu>g ^Atdao nvhrfiiv, 
*0g % ereQOv ftev xevd-tj evl 8 <pQeoiv, aklo de t?- 

njj. *Ofir ( Qov. 

s Evoe(liov 9 . 

*Ex&Qog Talrj&rj^ elnwv %ov nQog ypQtv yilov ictl 
navtog aiQercoteQog. 

To e fieTa tov ip. 

r, l$tpao&al ia ooi neiQ§ Xl&ov inl twv a8wi~ 
%otg im%eiQovvra)v. 5) Stob. T. 91. 22- ex Eu- 
ripidis Erechtbeo. , 

6) Stob. T. 108« 21. 2o<po- 
xZijg Qv*otii. 

7) Stob. T. 120. 22. Cfr. 
Wyttenb. ad Plut. de aud. poet. 
p. 36. F. 

8) Mosc. 'Slg x* %tsqov juhv 
xtv&ei iv tpa. — Ex II. O. 251. 

9) Stob» T. 13« 45* tov 7t(*oq- 
noitvfitivou tpftov n$of Xfyv *i- no'vTos navrog aiQSTtAT€QO$. Ma- 
car. addit: *JE^^d ff , xav zw~ 
ara notijoet, xaxd iartv. 'Ex*~ 
Svqt xapdiav iStjdoxsv' hi\ tqV 
OQyUtov xal %alent5v. "JS^rra» 
S 7 SonsQ noJLxinovQ ner^ag' &i* 
Ttav 3%vqov Tivog i%o/uevtiY h& 
otarqota. 

10) ' Apost. Cent. IX. 49- 
Mosc. dSuvaroyy. Vide infra sub 
XC&ov £u*<£. 251 A II O E TMA TA. 

*EptitedoxXr]g x Mhcavog 6 xpvotxbg uqoq %ov Xiyov%a 
ozi ovdeva oocpov evQeiv dvvafiai xaza Xbyov, efate, %ov 
yaQ £rj%ovv%a oocpov avtbv tvqotsqov elvat 8el oocpbv. 

'0 avrog iQayurj&elg, Siati ocpb&Qa ayavaxtelg xax&g 
axovcov, ecprj, o%i ovdi enatvovfievog r)od^r]oopiat a , el ptfj 
xaxuig axovcov d%&r]oo^at. 

l av%bg elnev 3 , y AxQayav%lvot %qvcjwov fiev, wg 
avQwv ano&avovfievot, oixiag 6$ xaxaoxeva£ov%ai, o\g 
ncxna %bv xqovov {ficaoofieyoi. 

l airtog 4 i%rjoicov nvtk ocpodQcog nvevodvtcav, wg 
%ovg xaQTtovg Xvprvat, xeXevoag ovovg ixdaQijvat xal 
daxoig notijoat, neQl %ovg Xbq>ovg xal %dg dxQWQeiag 
Siheive TtQog %b ovXXafleZv %b nvevfia, Xrjgavrog di xgj- 
Xvaafiivag ixXr/d-rj. 

* *Avepioxoi%ai di, yivog iv KoQiv&cp ol dvifiovg xo*- 
fii^ovreg, elg orteQ 8e%itog Xiye%at .duxxetod-at xal *Efme— 
doxkijg, ov xal r) elg avto %e%vr} io%OQfj%at. 

* ^EftnedoxXrjg. xal dixag cprjol dtdbvai %ovg daLptovag, 
(jjv i^icxQTiooL xal nXrjftpteXrjowoiv. 

AIMqiov pth yaQ og>e pievog nbv%ovde diwxet, 
nbvrog <T ig %& ov bsovdag dnin%voe 9 yala <f eg 

* av&ig 

'HeXiov axapLovcog, 6 <T ald-eQog eppaAe divaig. 
™AXXog <f «£ aXXov di%exat, oxyyiovoi dh, navzsg* 
"Jxqiq ov xoXao&ivteg pv%ca xal xad-aQ&ivteg av&ig 
irpt xttta cpvoiv %tcJpav xal %a£iv anoXaptooiv. 

'EfmedoxXel* %t# Mkwvog %dde SoxeV o%ot%eta ftev 1) Laur. 'EpiieSoxteovs Mi- 
t«ko; tov (pvoixov , tov *jtxqa- 
yarrivov. Inc. 'E/iTtiSoxXtjs *£«- 
tq&itg, StarC atpd&qa etc. 

2) Laur. et impress. alo&tj^ 

QOftat. 5) Diog. Laert. VUL segm. 
63- 

4) Diog. Laert. VIII. segm. 

60. 

5) Segm. 76» — rf JWe'rwyo«. 

52 .* — 252 — 

tlvav tettaQa^ niQ, vdwQ, yijv xal deQa y yiUav 3e, jj 
avyxqlverai, xal vetxog, <£ diaxQivexaf gtrjol <T ovtta' 
Zevg aQyrjg, "&Q 1 ! ** ipeQeopiog, ?)<T *Ai3covevQ, 
Nijatig #\ J7 SaxQvotg immxQOt oftfia 6 /fyo- 

tetov. 
Jia [asv'to ttvq Xeywv, "HQtp> 3e tr^v yrjv,, Ai3mia 
3&tdv deQa, vijattv 3k to v3wq 9 xal tavtd^ cprjGiv, crA- 
lattoftsva dtafXTtEQkg ovdafiov Xr\yet 9 dg aidiov 7 tijg 
toiavvtjg diaxoofurjoeiog ovayg* imtpeQet yovV 

v AkXvte fih tptkotrfit oweQxopev* 8 elg ev aitana, 
^Allote <T av 3ix*> ^rtaoxa tpoQevfieva veixeog 
■ i • e%&et. 

TLeQi 9 ttav a7tootrjfidt(ov tr^g oeXr)vrjg ix ttHv 

nkovraQXOv. 

* Efimdoxlijg * AxQpy&vttvOg Mittavog dmXdaiov ajd- 
%eiv ffjv aehfrvrjv dtob iOv rjliov, ijfteQ drto tijg yr-g* oi 
dno ttSv fia&tjftattxtov oxxtoxatSexaTtkdatov. ^EqotooH- 
vrjg «w in t Xtov dneyjetv drvd tijg yijg ataSiovg fivQidSwv 
tetQaxoaim xal oxtdxig ftvQuav' trjv 3e oelrjvrp dne%ei» 
*i]S yijg fivQtddag efi3oft?jxovta oxxto ota8itm>. 

:.) ' ■ 

*E 7t V X V Q V x °. 

EitixovQog fidXtara tijg dlrfteiag TtQOtiftyoag iry 
j}3ovr)v, nQolrjxptv eivat Stavoiag tr)v mottv vnolafifta- 
vet' TtQohn^>tv 3e dixoSiStoatv impokr)v iiti ti ivaQytg, 
xal inl tr)v ivaQyrj tov nQayftatog imvotav ftr) 3vva- Laur. om. pro (p\X(av , nterirue 

Cod. (ptXta. 

6) Mosc. et impr. r^oTtg Sa- 

xnvoeooa r emxQOvvioaa /3qo- 
retov. Laur. vtjoit; xqvoeooa x. 
r, L, Ut Mose, 7) Mosc. aiSov. 

8) Impress. et Mosc. m/re- 
Xouev*. Laur. aweo^o/iev 1 . 

9) Recepi ex Laur. 

10) Haec non leguutur apud 
Diogenem Lacrtium. — 253 — 

vaodm dk ftrjdiva firrce £rfrrjoai, fir/te aTtOQijoai, ftrjde 
ftrpt " do^d&at, dlX* opde iXeygat %coQig 7tQoXr]\pecog n 

*0 avrog to itQcotov olxetov eXeyev elvai xr)v rjdovrjv* 
evexa yaQ zijg^dovijg 7taQe)*9ovod> cprjatv, r) aqe%r) rjdovr]v 
moirjae. 

. *J5 1% v x % r) x o i;. 

'Ejiixrrjtog eiTtev, ol p&v xOQaxeg tcov TereXevrrjxo— 
tb)v Tovg otpd-aXfjiovg Xvfiaivovrat, orav ovdiv avrtov eart 
XQtia* oi de xoXaxeg Ttov £covrtov Tag xlfvyjug diacptyei— 
Qovai, xal r« Tavrrjg ofifiara TvcpXcoTTOvatv. 

c avrbg 12 elnevj ini ftr t devi iitaQd-fjg dXXorQu<> 
nQozeQ^iaTL 9 ei 6 %7t7tog eXeyev iitaiQOfjtevog, ori xaXog 
elfit, avexTOv r)v* av de OTav Xeyjjg, ort VTtitov xaXov 
i%to, "ocog oti icp* %Ttntp dyafrtji fteya cpQOvetg' ti ovv 
iou aov; %Qt]aig cpavraaitov, cog oxav xard cpvoiv exfjg, 
rite iTtaQd-r/n, TOte yaQ itd t(# orcp TtQOTeQrjftart inaQ— 

c avTog ecprj, itQoixa firfiev ylve&ai. 

*0 avxog ecprj ^rjrcov Try dXrfteiav ov ^tjrrjaeig ro ix 
navzog tQOTtov vixav, xal evQtov Tr 4 v dXrftetav e£eig to 
ttri vtxaod-ai. 

* L avrog eljtevj coOTteQ ol im tcov Xiftivcov itvQOoi 
ii oXiycov cpQvydvcov TtoXXrjv dvdxpavreg cpXoya Tolg dXco— 
nivaig dvd to TteXayog vavalv ixavr)v iQydQovrat, /So^fii— 
«v, ovtco xal dvi]Q XafirtQog iv itoXei, xetfia^of.ievrj , avTog, 
oliyoig aQxovfievog, fteydXa Tovg itoXvtag eveQyeTei. 

\ 

EvxXeldov 13 . 

EvxXeiSijg 6 MeyaQevg ev t to dya&ov ditocpaiveTai 
noXXolg ovofiaav xaXovftevov' ore fiev yaQ cpQovrjaiv, cne 11) Mosc. /u t j. 

12) Reccpi ex Laur. etimpr. 
i5) Diog. Laert. II. se§m. 106. In impressis hoc nomen 
non exsiat. -♦ 254 — 

da 9eov f oXXoze votv* xccl %d XotTtct' %d <T dvzixeiftBta 
%tjp dya&tji dvrjQei, jutj elvat tpdaxcov' %aig %e anodel^eoiv 
ivio%azo, ov xctta Xrjfiftara, dXXd xar* enitpoQav xal 
%ov did naQajioXr)g Xoyov dvfiQet, Xeycov x4 , ijzot il; 6- 
ftoitov avzov i] «£ dvofioitov ovviozao&at* xal el fiev ij; 
dftoitov, neQi avzd detv juaXXov, r) olg x5 'ofiotd iauv, 
dvaozQ&g)eod , at' ei de i^ dvofioicov, naQeXxetv zr)v naQa- 
S-eotV dtd zavta de xai neQi aizov zavzd cprjot Tifitov' 
nQOOnaQazQtoytov xal %ovg Xotnovg ScoxQaztxovg' 

*AXX* ov ftot zovzwv cpXedovuxv fieXet, ovde yiq 

aXXov 

Ovdevogj, ov Qaldtovog, oaztg ye fiev, owf ,s 

eQtddvteco 

EvxXeidov MeyaQevatv , og efifiaXe Xvaaav iQtOftov. 

K 

*Enafttvwvdov 17 . 

* Enapttvtovdag 6 QrjftaTog, 6 ndvztov zcov ixeloe otqo- 
zrjytov intarjfiozeQog , eig ixxXraiav xXrj&elg naQfjTrjocao 
TtQoeX&eTv xaz* ixeivrv zr)v rjfxeQav, inetdr) zo iftcntov 
avzov nXvvbfievov ezv%e xal ezeQOv neQtd-ead-at ovx ei%ev. 

* c O avzbg eXeye, zov iv noXefito d , ctvazov elvat 
xdXXttfrov. 

* *0 avrog ovrtog rjv evreXr)g neQt Tr)v diatTctv, toote 
xXrjfretg inl Selrtvov vno yeiTOVog 9 evQtov neftfidztov xaJ 
oifjtov naQaaxevr)v, dnijX&ev ev&vg ■eintov, iyto oe 9veiv 

, qtofurv, ovx vpQt%etv. 

* 'O avrog av&Qtonov cpavXov i^rjfiaQzrjxoza Tt %&v 
fieTQitov tov fiev JleXonidov naQaxaXovvrog ovx dcpr)*ev, 
eintov, otl TOiavra nQenet Xafipdvetv eratQtdiotg^ alXa 
fir) ozQazr>yoTg. ik) 'jtvjjqst, foyio omisit Mosc. 
et Laur. 

15) Codd. «t,-. 

16) Codd. Sarii ya rovd* *o<- ddvTsto, tura 8; ¥pfiaZXe> uter- 
que oQio/jov. 

17) Laur- hoc nomen non 
habeU — 256 — 

* c awog nQoadywv Toig nolefdoig ftQOvrijg yevo~ 
ttbrjg xal twv neQl airvov nwd-avoftevwv , %l atjftaiveiv 
otevat tw &eov, ifi^e^QOvrija&ab Tovg nokeftiovg elnev, 
ati tolovtwv %wqUov iyyvg ovrwv, iv roiovrotg OTQarone— 
fovovatv. 

* 'O avtbg elw&ei yaiveo&ai tov akkov xqovov akrj— 
foiftftevog to awfta, xal cpaidQog t§ nQoawnip, fierd di 
to nxijoat zovg AaxeSaiftoviovg iv AevxrQOig rfj vate— 
qaia nQoijk&ev avxfiyQog xal Taneivog, twv 8e tpikwv 
iqwtdvrwv, ftriTi kvnrjQov avrqi avfinenTwxev, ov8ev, «I— 
nev, dkk* i%9-eg rjOd-Oftyv iftavrov ftel^ov 97 xakwg e%et g>Qo— 
YTpwTog, 3 16 ar/fieQoy xokd£w Trjv dfterQiav Trjg %aQag* 

* c O avrog TtQog Tovg 2naQTidrag, nokkd xal fte— > 
yala twv &ijftaiwv xarrjyoQqoavrag, ovroi ftev toi, elnev, 
ifiig (}Qa%vloyovvTag enavaav. 

* '0 avrog eQwrri&elg, noreQOv eavrov yyetrai (lek— 
tiova OTQarriyov, r} XafiQiav, 7? tyutQarifv, Svoxqitov, 
Amv, ewg ^wftev. 

* 'idaovog tov Qeaaakwv ftovaQXov avfifidxov ftev 
$1$ Qrjflag naQayevofihov , 8ia%ikiovg 8e %Qvaovg t$ 
*Ettuftivwv8q niftipavrog , laxvQwg nevoftevtp, to fiev 
1%voiov ovx eka/Je, /cov 8e *ldoova d-eaadftevog ad/— 
xw ecprj, %eiQ(fo> aQxeig, avrog 8e nevrrjxovra 3Qaxftdg 
Savetodfievog naQa Tivog twv nokvcwv icpodcov Trjg OTQa— 
nag, ivijfakev elg Ilekonowrioov. 

l O avrog rjQwixwg iv vf\ itQog AaxeSatftoviovg fidxfl 
ayumodfievog xaiQiav ekafie nkrjyfjv elg tov &wQaxa* 
xkaa&evrog 8i tov 8oQorog, xal Tov.aiSrjQov xaraku— 
q&evrog iv Tiji awftarv naQaxQijfta eneae, xaraxv&eig 
mo Ttjg rtXyyrjg* neQl 8h tov acifiarog i/meoovoqg ifi— 
kniniag xal nolkcov il; dftyoreQcov dvaiQe&evrwv ftoyig 
01 Qrjflaloi tt QWftrj twv* oto/uaTOJv nQoexovreg xarenovrj^ 
occv tovg AaxeSaiftoviovg ' , inl fiev xqovov Tivd ne^l vijg 
nov vexQiov dvatQeaewg ov3eTeQOi 3tenQeopevaavTo, tva — 256 — 

f.ir) do^toaiv ixxtoQetv tov nQiOTeiov* fterd dh Tavra %th 
slaxedatfiovicov nQtortov intxr^Qvxevaafievtov neQt Trjg %Cw 
vexQtov dvaiQ&oetog, dfjttporeQOt Tovg Idiovg e&aipaV ? Eita- 
fiivtovdag de e%t ft5i> elg rrjv 7taQSfi(Jokr)v aTtr^vex^r), xai 
Ttov ovyxlrj&evTow iotqcov dnoiprjvaftevtov , int navwog, 
orav ix tov &toQaxog i^evex&jj to 6oqv, ovfi(tr)oerat xal 
tov &dvarov ' inaxolov&ijoai, evi/jvxordrrjv tov filov xttta- 
GTQO<pr)v inotrjoaTO, tvqcotov fiev yaQ tov vnaomtnrp 
intnQoaxaXeadfievog inrjQcorrjaev , ei diaoeocoxe ttv do- 
nidct 9 tov de tpr)aavrog xal &evrog avrr)v TtQO Tr)g oQa- 
oetog, ndhv inrjQtoTrjoe, noveQOv vevtxrjxaotv 9 dnotpai- 
vcfiivov 3i tov naidbg, ort Bottoroi vevtvrjxaatv, toqa, 
tprjolv, ioTi Televr^v 9 xai nQOOera^ev ixandaat to doQV 
avafioqoavriov Se tcov naQorttov tpiktov xai Ttvog eincmoq, 
otl TeXevrqg arexvog, *Enaptvtbvda, xal daxQvoavrog, //« 
Aia fiivy tprjdtv, dkkd xarakelnto dvyaTeQag, Tr)v %e iv 
yievxTQOig yixrp xal Tr)v iv Mavriveitf, xai tov doQcctog 
i^aiQe&evrog avev ndarjg TaQa^r)g i£envevoev r 

'0 avrbg iQtorrj&eig, dltfti Ttov noktTiov ovfinooia- 
•QovTtov xai evd-vfiovvrtov iv Talg eoQralg avrbg fiovog 
oxpkd^et, xai iv ixeivaig ev Te Ttp xad-aiQetv tcc onka xal 
iv %aig aklaig noktTixaXg XQelaig, ejnev, iyto ^tev vrjcpw 
xai dyQimvto, ontog iifi Totg ixkkotg fted-vetv xai xa- 
devdeiv. 

c avrog l8 iQtorrj&elg, Ti ovetd^ 6 (ir) yr)fiag, %b w 
bxvetv, elnev, vneQ Tijg naTQidog dnodvr)axeiv. 

**EQaTOO&evovg x9 . 

^EQOTOOd-ivrjg nafetov * nQog tov . fivd-ov xai to dni- 
$avov Tr)g *03voaetog nkdvrjg, t6t$ av ei)Qelv Ttva ekefs f 18) Stpb. T. 68- 36. 

19) In impressis subjunctum 
esit ^EqatQa&dvovs eyxvl/Lnov • eU 
7QV fywTa. *E(twg cxvlevoaq xal SiaQndoas 8pa etc. quod inter 
sententias ne$\ l4<pqodtrqs * n ' 
seruit Violetum. — 257 — 

nov nenXdvrjrat, ^OSvaaevg, orav evQtjvai t&v axvtia rpy 
cvfydxpavta zov twv dvefxwv doxov. 

l avrog ecprj Tr 4 g r)Xtxiag to pthv dx/td^ov eaQ eivat, 
io 8e xard dxfir)v &EQog xal cp&tvonwQOv, %etfiwva 8e 
to yfJQag. 

*Entftevt8i]g ao 

*JyrjOaQXOv, KQtjg ix Kvwaov, neptcp&eig nore vno na- 
iQog nQog dyQov inl nQoftaTOv, %f t g 68qv xard tieorjpt— 
PqIccs ixxXivag, ht dvcQw uvl xarsxoiiuq&q enrd xal 
nenfixovTa sti]' dtavaaxdg 8e ftera Tavra i^rjrei to tvqo— 
/Sarov, vof.u£(jt)v in oXiyov xsxotftifodm' wg 8e ov% «S5— 
Qiaxs y iiaQeyeveTO eig tov dyQov, xal pteTeaxevaafieva 
ituvza xaraXaflwv xai naQ* eTeQWv vrp> xrr)atv, r)xev elg 
aarv 8tanoQOVfievog . xdxeZ 8k elg ttjv eairfov elatwv ol— 
xiav, neQLETvxe Totg nwd-avoftivotg, T*tg itrj, ewg t5v 
vemeQov ddeXcpov evqwv, Tore rfirj yrjQat5v ovra, ndoav 
etiad-e TtaQ* ixeivov ttjv dXq&eiav' yvwa&eig 8e naQa 
Tois^EXXrjot,, &eocptXtorazog elvat, vneXrjcpd-r] Tore m xal 
ASrpaiotg Tore Xotfiqi xarexoptivotg exQrjoev r) Tlvd-ia 
xa&fJQai Ttpt noXtv* oi 8e neptnovai vavv Te xal Ntxiav 
tw NtxTjQarov etg KQrjrrjv, xaXovvreg tov * EntptsviSrjv, 
xai og iX&wv oXvftntdSi pg ixdfrrjQev avTwv tt)v noXtv, 
xai enavae tov kot/uov tovtov tov tqotzoV- Xafiwv nQOpara, 
(tilavd Te xal Xevxd, rjyaye nQog tov ^jiQetow ndyov, 
xaxellrev etaoev levai, ol (tovXono, nQoard^qg TOtg d— 
xoXov&o&g, ev&a av xaTaxXivrj avrwv Sxaotov, d-vetv T<p 
nQOoijxovTi ##£, xal oitw Xij^ac to xaxov* od-ev *Ad-t]— 
valot TaXavrov hpr)cptoav Sovvat avrqi, xai vavv Tt)v ig 
Kqrprjv dnd^ovaav avTOV 6 8e TOxph aQyvQtov ov nQog— 
r^xaro, cpiXiav 8k xal avftfiaxiav inotr]aato Kvwauov xal 9 

20 ) Hoc et tqq. usque ad finem hujus litterae ex Laur. 
«•ecepi. ■ ' 

oo — 258 — 

*A$rpatwv, xal inavel&wv &c* olxov, fier* ov noXv fie- 
rijkkagev. 

N E v^fx * v tj g 

6 (Jaoilevg ekeye ToTg ddelqoTg 3ia navrbg, iav fiev dg 
fiaoileT nQ00q>iQr<o&e , wg ddekqoTg vfiiv XQqoofiat* iav 
di wg ddeXqxji, iyw vftTv wg ftaoikevg. 

Evrv%wv fiizQiog iofri, azvx&v di q>QOVifiog. 12TQPIAI. 

% lo% 6 q l a "Ext oq 6 g* 

'*Exra)() 6 JlQuifiov fteta rrjv ^lkiov noQ&qow xal /u£- 
ra &dvazov rqv dnb twv &ewv r[VTvyfi0e Tiftqv* ol ydq 
iv Boiwriy QijpaToi me£6f(evoi xaxoTg iftavrevbvro neql 
dnakkayr.g* XQqofiog de avroTg idofr?], navpqo&ai ra 
deivd, idv i£ ^OqQwiov rijg TQwddog td "ExTOQog bma 
diaxoftto&woiv eig tov naq? avToTg xakovftevov Tonov, 
dicg yoydg % ol 8i tovto noirjOavreg, xal twv* xaxwv c- 
nqkkayevreQ, did Tifiijg eo%ov "gxTOQa, xard tb tovg im- 
ovrag xaiQOvg imxakovvrai jqv imqdveiav avrov. 4 H 
lorOQia naQa *AQipTaQ%w m \ 

IleQl ^Exaftydqg. 

€ Exafir}dr}, ywrj Tig ovoa, t$ Ma%dovv x<\j$ -M&t* 
otoqi xareoxevq^e norbv ix diaqJQQwv eldwv, "afia ai pjs 
dixpqg tovtwv, o xvxeiw ixdkeoev "Ofirjyog* oifiai dnb tov 
xvxao&ai Ta e % ldrj ttj Tixvrj xai dvafdyvvod-ai* Tavrrp ie 
6 NiorwQ ekaftev dnb Tijg Tevidov Tijg vqoov. ore xoi 
lApXkevg ttjv dvyariQa tov *Aqoivqqv ekafiev. 

24) Cod. Xa, Seripsi Xufta; 259 'IozoQia tvsqI *EXXadqg xal 'EXXrjvcov. 

'EXXcxg, noXig QeooaXiag, rjg ol noXtzai nQcozot el%ov 
vovto, zo xaXeto&av^EXXrjvag' dno yaQ "EXXr/vog zov 
JevxaXicovog xai IIvQQag ndvzeg "EXXrjveg ol zr\g K Evqco— 
rnjg ixlforjoav, ovoftazt xotvcji, uig fprjoiv 6 Qovxvdidqg 
iv zfi nQcozrj' TiQO de avzov /tiovot ovzot "EXXqveg ixa— 
Xovvzo' 61 3e dXXoi xazd exhrj exaozog' uig nov xal 6 
noiTjzrjg iv zcT) xazaXoyci) Xiyet' MvQfiqdoveg d*.ixaXovv— 
to xal rt EXXrjv£g xai ^AyjaioL 

• 

TLbqI Alveiov. 

}B£ ^Ay%ioov xaX ^AcpQodlxrjg Alveiag, i£ Alveiov 
*Aoxaviog' dno KQeoiorjg zr)g &vyazQog IlQidfiov xai 
*A(40vXiog xal Ne/tiztoQ ' ovzog <T r)v naXaizeQog *AfiOV— 
Mov, ov navzeXcog fiovlo/uevog zo yivog- dcpavioat, zov 
fikv viov nQoavaiQel, zr]v 6h &vyazeQa ieQetctv % nenoirjx* 
vaov zov zijg^Eoziag. % 

* 

iTeQt *Eneitov xal ^HXeltov. 

*Enetoi ol ^HXelot, dno ^Enetov ftaoiXecog' ovzog JTo— 
oeidcovog xai EvQvnvXrjg zr]g *Evdv/Ltiuwog naXg' *HXeTog 
oxzioag "HXida' ^HXeiov di v AXe^ig xai *Eneiog f dtf ov 
*Eiteioi f tog tptjoiv ^AQiozoziXrjg iv %t$ nenXu). 

neQi 'EQfiov xai ^AnoXXwvog. 

'EQftJjg 6 Jiog xai Maiag zijg*AzXavzog evQe Xvqclv, 
xai *AnoXXcovog /Joag xXexpag evQi&rj vno zov &eov did 
%y)g /tavzixrjg' dneiXov/iivov 8e zov ^AnoXXtovog, exXeipev 
cxvwv xai za ini zcov co/itov zo!;a' fieididoag de 6 deog, 
edcoxev avzul zr)v fiavzixr)v (wfidov, dcf ov xai xQvoq^ 
famg 23 o 'EQftijg nQOOtjyoQev&rj* iXafie zt naQ avtov 

33 * m — 260 trp Ivqov, o&ev xal %QvodoQ wvofido&rj, dno %ov zr t g 
xLdixQag doQziJQog. ^ Q X V * o v X o%oi%eiov. ■iU. To J fista %ov a. 

Zalevxov x vofiog* inl %wv dnozofiwv' Zdtevxog 
yaQ Aoxqwv vofio&ezrjg wfiozazog f ofioiov %qi* Tevediog 
nelexvg. 

ZaQaxag * 6 %ov IIvO-ayoQOv diddoxalog %rjv dv- 
dda ekeye firjzeQa, %6 Se ev TtaziQa' dw xal fieXziovag 
eivav %wv aQtd-fiwv f oooi %fj ftovddi nQOOeolxaoiv. 

To £ uezd %ov e. 

' • *. 

Zevg 3 dezov e%Xe%o* inl %wv Xvoizekij xal xa- 
Xa ixXeyouevwv* Xeyerav yaQ xazd zr]v %ov Jwg yewrfliv 
%6v de%6v yswq&rjvai,) iv dh %fj nQog ttyavzag fidxn m- 
Qamijvai' dioneQ iy %f\ diavefirjoei %wv nvrprwv Zeig d- 
e%6v e%Xexo m w xal nQOOzdooet 4 , xal dyyeXw %Qt]%ai, nQog 
ixetvovg, ovg imq>aveiag d%iou 

Zevg 5 xa%elde %Qoviog eig %dg dtq>d-eQag* 
o%i ovx dnQOvorjtog* %6v yaQ Jia (paolv elg dup&&Qag za 
TtQarzofieva %dig dv&Qwnoig yQaqteW Xiyezac inl zviv 
(JQadtiog %ifiwQovfihwv. 

Zevg* xvxvog, %avQog, odzvQog, xQ v oog di* eQwta 
Ar)drjg 9 EvQwnrjg, 'Avzionrjg, Jccvdyg. i 1), Apost. Cent. IX. 50. Ma- 
car. Zul. vdjuog ' int t($v dnord~ 
jttDv' ZdXevnog ydo ^ioKooTg <a-r 
/uotsqov ivojuofrtTqoev. 

2) Idem in Laur. et impr. in- 
ter apophthegmata relatum est. 3) Apost. Cent IX.' 51* 

4) Apogr. Dresd. 7tQoodaoti* 

5) Apost. Ceht. IX. 55* 

6) Anthol. Graec. T. III. p. 
161. Cfr.-Clem. Protrept. Gr 2» 
p> 31* ruv Sh ijd/f poi donovto — 261 — Zevybg 7 K-QofivXov 9 Xeyetai im noQvuiv* ovrog 
yuo dvo tyeiv xavrffOQelTO TtOQvoftooxog wv eraiQag' al~ 
loi de snltdiv vTteQpallovorj itov^qia xQWfxivw. 

Zev 8 ndvTwv aQxa itavrwv ayqrtoQ 
Zev ool Ttifimo tUvtov v/hvojv aq%av. 

■»■■► ^mmmm 

To £ fiera %ov r\. 

Zel 9 XvxQa, £et qtilla* ini %(av deirtvq* owl- 
mm elg gtikiav. 

Zrjvwvog 10 iyxQaveoteQog* ovtog yaQ axQifiij 
diaizav etyp- xal foTrjv, wore xal elg TtaQotjuiav %(*)Qjjoai' 
i^dofirjxorta yaQ itQog totg e£ fiiovg &trj xateOTQeipe tov 
$ov avooog xal vyir)g diaveleoag. 

Zijruiv " oxpov &Qi[AaTiov 12 artwleoa* inl 
tw axv%eo%axo)v. *a\ ot fiv&ot v/utv yeyrjQaxevat' 
S^dxtav 6 Zevg ovxirt , ov xdxvog 
tauv y ovx derdg, ovx Sv&Qtanog 
eqonixog etc. Isocr. Hel. Encom. 
59» % Afttptro^tavt /uev ydq elxa- 
o9eig wg IdXx/urjvr/v r/X&e , %qv- 
oog Se Qve\g /favdjj ovveyivero, 
xvxrog Se yevd/uevog 9 elg rovg 
Nefthoetag xdXnovg xaretpvye, rov- 
tw Se ndXtr Sftotta&etg uirjSav 
erifnpevoev. Cfr. Sever. Ethop. 
VIIL Lucian. DiaL D. V. ln\ 
7r i v yyv xdret /uot%edotav , %qv- 
oioy r/ odrvQog rj ravQog yevd- 
fterog, Prometh. c. 17. ol fie/u- 
<fd/uevot rr]v dr&Qtanonottav, xa\ 
p<Htora rdg yvvaixag, Sfitag ioare 
aur&r, xa\ ov StaXeCnere xa- 
fioVrej, aort /uev ravQOt, &qti 
Se odrvQOt xa\ xvxvot yevd/uevot. 
Jup. Jrag. C. 2* elxdg yovv r)rot 
dardqv nvd, rj. 2efieXr/v, rj Ev- 
ybnrjv au&tg evQdvra ot dvtd- 
ofau vno toG iotorosj elra /Sqv- rj odrvQOv, rj 
•---- St Zeveq&at ravqov, 

Xqvoov yevdfievov (jvtjvat Oicc rov 

dqdtpov elg rdv xdlnov rfjg dya- 

ntafiivrjg. 

7) Apost. Cent. IX. 52. 

8) Clem. Strom. VI. p. 784« 
20. Cfr. Plut. de def. Orac. 
C. 49« Zevg dQ%r}) Zevg /utoaa, 
dibg 3* ex ndvra nilovrat. 

9) Apost. Cent. IX. 54* Ma- 
car. t,eZ xvTQa, &l tptXCa' enl 
Ttav dno Selnvov ovvaortavrtav 
tptltav. JMosc. bis tfi. . 

10) Apost. Cent. IX. 55. Vide 
Diog. Laert. VII. segm. 27* qui 
Philemonis versus refert : 
ifriloootpCav xaiyqv ydq ovrog <pi- 

Zooo(pel y 
Iletvfjv StSdoxet , xa\ /uafrqrdg 

Xa/u/Sdvet. 

11) Apost. Cent. IX. 56* 

12) Bv/udrtov, quae est egre- 
gia Hermanni emendatio ad Ari- UL — 862 — 

ZrjTelg u tov ov naQOVTa* 6 ^HqoxHjq avfmli- 
tav TOtg *AQyovavrqtg tvbqI %iva xQrprrp dnooriXXev^ov 
"Ykav vdQevoovra l4# NijQtjideg de xbv veavioxqv lafjovm 
xoXq vdaotv ane&ecooav. ^HQaxlrjg 6e ftrjxeTt, tov ftetcta- 
xiov vnoOTQetpovrog naoav vkqv xal xQr^v neQtTqi%w 
%bv ov naQOvra t^rpcov xazecpaiveTO, neQi ov tpijot xd 

QeOXQlTOQ l5 . 

Kcoxe^ "Ylag 6 £av9bg vdag entdoQniov otom 

ZijXog yvvatxbg ndvra nvQnoXet dbftov. 

ZrjXcortv ovdev xalbv i£ atoxQOv tpvofievov. 

ZrjTeiv x6 det xal avdQa xal Tkxva xal tpilovg tovg 
kazd Trjv dnaXkayrjv tov fiiov naQauevovrag. TTvd-ctfOQOV. 

Zr\v^ xl xQelTTOv eoTiv inl OTtfiddog xaraxeiftevov xai 
&a(}i)eiv 9 rj TaQOTTeod-at XQvorp e%oyta xlivrjv. Tov 
avrov. 

ZrjXcotbv x8 itftog 6 nXovrog, Tifttov fitevrot xal $av- 
fjtatfiov q itxaiooivrj. AvxovQyov. 

Zijxri co avd-Qcone , fti} novov, ita tpdyrjg xal nljiSi 
akV iva to £flv nQog to ev £fv xaraxQqofl. Zfjvwog* 

Tb £ fX€TCX %0V V. 

^Zvybv * prj vneQpaivetv. stoph. Nub. 180* nostro quo- 
que loco scribendum videtur. 

13) Apost. CenttlX. 57. Ari- 
stoph. Plut. 1127» no&$Zs tov 
ov 7taq6vra xai /uartjv xaXetg. 

14) Apost. v6*Qt\}aao&ai, apogr. 
Drcsd. v^Qfvaavra. Scripsi v- 
S^vaovra. Anristi et futuri par- 
ticipia saepe commutantur. Cfr. 
Coray ad Heliod. p. 1$. 

15) Id. XIII. 36. 
<16) Stob. T. l. 21. 17) Stob. T. 5. 28* Biaftti 
tribuit. 

18) Stob. T. 9. 50.. 

1) Apost Cen* IX. 61- I* 
ter symbola Pythagorica rcfert 
Diog. Laert. VIII. 17- ita e* 
plicans segm. 18- to Se tvyor 
(itl vnsqfiaiytiv^ tovtsoti xo loor 
xai dbtaiov /urj vntqflaCveiv. Clem» 
Strom. II. 18- p. 470. $• * y " 
Ttv&ev fyyov /uq ineg/SaCvtiv Ev- 
9-ayxtqvs naqauvtl, ubi Pottcr. -i. 265 — 

i • i 

— ___ . • 

* " To £ fiBta tov <o. 

Zcofj ttl&ov *' inl tcov /naTQiog ^covrcov 9 ano Jto— 
yivovg tov cfilooocpov , cjj nid-og r t dioTJ] dtaTQtpq. 

Zcovrj * neQilafie ttjv yaOTiga' inl tcov eVxre 
loyycov, efae na%ecov* ol yaQ^IfirjQeg, o, tl av al ywat— 
r.sg avTuv i£vcpavcooiv xal vrjocooiv, iv tc;p xoivip detxvv-* 
ovot' yeiQOTOvrpol Se Ttveg avdQeg xqIvovol ra eQya tcov 
yvmixcov xal t^v 7iXeiOTa iQyaoafdvqv nQorificoOLV' i/oi;— 
ot 8i xa\ ftirQOv ti £cov7jg 9 r\ rr/v yaoreQa av (irj neQt- 
Xctfolv dwrj&cooiVy alo%QOv rjyovvrai. 

Zcoog 4 yevr)oji xqo/ujuvov juoTqov Xaficbv' 
inl zcov ix fuxQag ahiag fteydlrjv do!$av xaQnovftivcov. 

Zlov ftev inaivov, ano&avcov di /naxaQt^ov. KvxpeXX. 
Zcoov aTLfiaoavreg anocpirifievov no&eovOi 
Kai noti* vneQTVft/ioLO xal anvoov eldcoXoio 
v Aorea veXxog inijld-ev, eQiv t* ioTr,oaro Xaog. * 

Jrjf.trftQiov incov noujrov. 
Zcoftev * ov% cog &eloftev 9 dlV cog dwcx/ue9a. 2) Apost. Cent. IX. "5 9» 
S) Apost. Cent. IX. 60* rre- 
ttfiale et infra Apost. et Codd. 
niQi/Saieiv. Permutatio frequen- 
tissima tov fiaXelv et Xa/Setv. Paus. 
II. 35. 5. l/tqyeloi Si .tl; eSatpoq 
*<nafiaX6vTte rr)v 'Aoivr/v. Cod. 
Ven. xaraXa/Sorrf gl , ad marg. 
*arafiaXdyT£t. II. 27« 5- /Jqitpdv- 
ffls Si Kequvrjv /uiv w» xare- 
Xtfifiavev y ava-tQri fiaXtav. Cod. 
Angel. Xafitov. IV. 8. 2« auXXa- 

fitlv fMPV OV% Old T8 tjV CtQtftjWy. 

Cod. Paris. Befcli$ri avju/SaXXetv. 
VI. 5. 2» *AX*$avS(»os yaq Tr)v 
x6Xtv 6 <f>*(ja(a)v^Tvi>avrtj<iag xa- 
ttlafiev ev onovSaTf. Cod. An- 
gel. xartflaXev. Plut. Demetr. 
p. J97« A, Ald. xmTaXapw CXqv rtva avvrjoetprj fr^oot/utve rr]v 
vvxto. Cod. Patav. Vat. et Card. 
Rodulfi xarafiaXtjSv. Iidem et 
Cod. ex bibl. Grimmanorum 
legunt; elg vXr/v. Anton. p. 500. 
Bw StaXajSiov tov ^luiriov xai 77$ 
iJTTclqov xtdqtov. Tres Codd. no» 
minati St«paXt6v Joann. SiceL 
Comment. in Hermog, <paol Sv- 
a X f Q f $> T ® *<*Ta tpdair rj xara 
Tt/vrjv ytvdjuevov Te/vj} neQiXa- 
fieiv, suprascriptum flaXetv. Alia 
vide apud Schaef. ad Juliari. 
Or. I. p. 11. Wyttenb. ad ean- 
dem Or. p. 34« B. Coray ad 
Heliod. JL p. 53. 

4) Apost. Cent. IX. 62* Apogr. 
Dresd. xqtojupdov. 

5) Apott Cent. IX. 65- Ma- v . '•! — 26H — 

ZwTtvQOV %dXav%a 6 * Kqcalvog yrfli ZwtvQov 
JIsqotjv ov%a, vno qtihniyiag %ccQi£6fi$yov paoiXel, /fa— 
oxiywoai eav%6v xai %ijg Qivog xai %wv ujtujv aTtomiQrj— 
carva eloeX&elv eig %i}v BafivXwa xal 7tus%ev&£v%a 6id 
%av%rp> %rpr xaxovxiav xa%aXafiely %rp> noXiv, xai ex fte%a— 
(poQag einetv %dXav%a xai £vya, olovei eQya xai nqd^eig. 

ZtodyQta %iveiv 7 " %d %rjg ^coijg %aQimr}Qia ano- 
dovvai 9 %aQiGtT]QLa %ov eig %6 £fp rjyftat, df airzijg. 

T§ (xe 'fidXa yjQew, 
- Jldvra Qe%i xaXXiTtXoxdfKp £todyQia riveiv*. AnOOOETMATA. 

' Z 17 v (o v o g. * 

Zfjvwv * Wfvaoeov Ktvcievg %dg %mv diaXextixw 
%e%vag eixa^e %otg 6ixaioig ne%Qoig, ov tcvqov ovd* iiXXo 
%i %wp GTtavdaiiov pe^QOvoiv, aXX* aypQa x<*i xonQia. 

Y) av%6g 2 TtQog %ovg artoXoyov^ievovg vneo %fjg av- 

t&v aovniag xai Xeyov%ag 9 ex noXXov . neQiov%og aWA/- 

oxetv, eXeyev, % riov xai %oig /iayeiQoig avyyvdasoxte^ 

idv, dX(,ivQa Xeycaoi TteTtoiqxevai %d oxpa, o%i TtXtj&og a- 

. Xwv avrolg vTtiJQxev. car. ws eteZo/iev. Frequenter 
permutatur 94Zeiv et eteZeiv. 
Cfr. Boisson. ad Philostr. p. 
377. Jacobs. ad Achill. Tat. 
p. 71 4, Adde Severi Ethop. IV. 

Imxovtpi^eiv e&iXotv TOV SvgTv- 
%ij]uaToq* Par. -frtZayv. Joseph. 
Bell. Jud. VTL 5- 2. ovx &v 
l3elrjoag etc Ttjg ov/jupoqug. • Par. 
1425. &eZtjoag. Herm. Progymn. 
c. 3« xeraZvoa* avrrjv -freZtjaai. 
Med. Parr. 5. e&eXfjaai. Ad 
rem cfr. Plat. Hipp. maj. p. 
301* A. qvx oia fiovZeral t*$, (pa&iv, av&qumog exdoroTe, naqoi- 
juiaL,opevoi, aXV ota Sxivarai. 

6) Apost. Cent. IX. 58* Mosc. 

KqaTXvog neqv 4>CXmnov IZtyatjv 
SvTa x. t. Z. Macar. ln\ r£y 
(pOQTixd Tiva Sia nXovTOV tfrro- 
/ueivdvTrtv. 

7) Callimach. Fragm. CLXII. 
Ttav ?t* ffo* Sexdcpvia tpdxo C w " 
dyqia Tioeiv. 

1) Stob. T. 82- 5. Codd. et 
impr. KtiTieijg. 

2) $tob, T. 15. 12. — 265 — x 

'O ctvvbg mvcf aotpovg fibvovg iXevd-tQovg etpaoxev 
uvat, vovg de (pavXovg dovXovg* elvat yaQ irp iXev&e— 
qIw igovoiav avrvrtQdyiag, vrjv di dovXeiav criqijaw 
txvtortQOyiag* 

c avzog 3 etprj, Kgavr/ta avayivtiaxetv iv axvtUf 
xa&qfisvov rov *AQtovoviXovg 7tQ0VQ€7tvtxbv 9 ov iyQcnps 
nQog Oefiiawva tbv KonQi&v fiapiXea, Xeymv, ovt ovdevl 
ithio) ay/x&a v7taQ%et TtQog to q>tXoaoq>ijaat, nXovvev ts 
yaQ nlslorov avrbv e%eiv, toave danavqv eig vavva, evi 
&;do£oy $mtQ%etv avrtp' avaytvdaxowog di avvov vbv 
WT&a tcpt] 7tQoae%Uv a t ua QaTtTOvra, xal vqv KQavrjv* 
tfrulv' iyta poi doxto, w OtXiaxe, yQatpetv elg ai kqo-t 
iQinvixbv, nXeio) yaQ oqw aoi v7taQ%owa TtQog vb tptXo- 
wpijaati wv eyQaxpev ^QtOToreXrjg. 

'0 aivbg iQtinrj&eig vrco vtvog vtav ywQlftw, TttZg 
av fiqdh adtxov TtQavvotfiev, elnev, iav dta navtbg vrto— 
ktfifiavrjTe fie avpmaQelvat vpilv* 

c O avvbg 4 iQartrj^elg, ei dvvavat Xav9avetv Seovg 
<xv$Q(07tog adtx&v, aXX^ ovds dttovoovpevog, etprj. 

*0 airtbg 5 TteQtTteotav vavayitf xal va ovra ixTtoXioag 
ovdlv ayeveg itp&iygavo, aXX evye, elrtev, ta vvxqi ovi 
oweavetXag yftag eig vb vQtflrivtov vovvo. 

'0 avrbg 6 elTte, £ijdt, ta av&Qome, /ujJ fiovov, tva 
yayrjg xal Ttirjg, aXX* %va vt j5 7 £fjv TtQog vb ev fflv *a- 

c O avrbg $Xeye^ fir) detv ^rjvetv Tavg av9Qwmovg K ot~ 
riveg ix fteyaXijg TtoXedg eiatv, aXX* et fieyafcrfi TroXewg 
cfctoi. . . ' ' 3) Recepi ex Laur. et impr. 

4) Thaleti tribuit Diog. Laert. 
I. tegm. 56» 

5) Idem iisdem verbis er- 
ttat inter apophth. Cod. Vat. 
CU. Impr. Ztjrutv rijs vttvKX^- /ttgyof clngr, cvy*, w Ttf/^'7r©#~ 
tlq, elt tov* roipiav* %fi&'e avrt- 
Xtxrfvovoa. 

6) Exstat in tolo Lamr. 

7) Cod. to*. 

54 — 256 — 

ftr) do^iootv ixxioQetv tov TtQtoteiov 9 fieta 6h Tavra tiov 
slaxedaiftoviwv nQiorojv inixrjQvxevoaftivojv neQi Tijg tcw 
vexQcov avaiQeoe&g, afitporeQOt Tovg Idlovg e&aipaV ? Ena- 
ftivtovdag 3e ert £tov elg Tr)v naQ€ftfiokr)v dnrjvex&rj, xai 
Ttov ovyxXrjMvrtav latQtiv dnotprjyaftevtav , ort. ndvttog, 
orav ix tov &o)Qaxog igevex&jj to 3oqv, ov(jt§r)o€rav xal 
tov. &dvarov.inaxolov&ijoai 9 evipvxtrtdrrjv tov ftiov xctta- 
OTQOtprpr irtoirjOaTO, nQtorov ptev yaQ tov vnaomotijv 
ininQOOxaXeodft$vog inrjQtorrjOev, el diaoeotoxe ttv aa- 
niSa\ tov Se cpr)oavrog xal &evrog avrr)v ixqo Tr)g oqol- 
06w$, naUv inrjQtoTtjos, nbreQOv vevtxrjxaotv' dnocpat- 
vcftevov 3e tov natSbg, otv Bouoroi vevivr\xaoiv , ioQa, 
cpqoiv, ioTi Telepripi' xal nQOOera^ev ixondoai to Soqv' 
dvaftoijQavTtov Sk itov naQovrtov cpikcov xaiTivog elnovtog, 
oti TeXevrqg aTexvog, *LnafuvcovSa, xai SaxQvoavrog, ftd 
Jia fiev, tprjdiv, dlld xarakeinco d-vyareQag, ttjv Te iv 
K AevxTQOtg vlxr/v xal Tr)v iv Mavrtveia, xai tov SoQarog 
igaiQed-evrog avev naorjg TaQaxqg i£envevoev f 

C Q airbg iQcorrjd-eig, Sidrl tcov noliTtov ovftnooia- 
■ £qvtq)v xai ev&vftovvrcov iv Talg eoQTaig avrbg fibvog 
oxp?*a±€L> xai iv ixeivatg ev Te tqj xa&aiQetv tcc tmla xai 
iv %atg allatg nokiTtxaXg XQU&IQ* ejnev, iyto fiev vrjtpu) 
-xai dyQvgtvto, ono)g i'§fi toXq akkotg fied-veiv xai xa- 
.&evdeiv. *■ 

c avrog l8 iQcorrj&eig, tv bvetd? 6 ftr) yr)ftag, to firj 
bxveXv, elnev, vneQ t!Jq TtaTQidog aTiodvrjoxeiv. 

* *E q a t o o. # e v p v g x9 . 

1 ' EQcerood-evrjg naifcow < irtQog Tov.ftv&ov xai to dni- 
&avov tSjq °OSvooecog nkavrjQ, totb av evQetv Ttva efoye, 18) Stpb. T- 68- 36. 

19) ln impressis subjunctum 
€fl»t *E(>ctToo&ivovi lyxvlftiov • sl$ 
jov ^cDrar. 9 Eqtag oxvZevoa<; xai Sia^ndaag afia etc. quod inter 
sententias neql ^Ayqodirqs in- 
seruit Violetum. — 257 — Ttov nenX/dvrpat ^Odvaoevg, ozav evQrjzat zav oxvt&a zbv 
ovQQaipavza zbv zcov dveftcov aaxov. 

'O avzbg ecprj zrjg rjXtxiag zb fiiv axftd^ov eaQ elvat, 
zb 3e xazd axftrjv &&Qog xcd q)9-tvcmcoQov 9 xet^iiova 3e 
%b ytjQag. ao y Eniftevl3rjg 

^AyrjaaQXOfv 9 KQtjg ix Kvcoaov 9 Tieftcpd-eig noze vitb ita- 
TQog nQog ayQOv inl 7tQofiazov 9 zr t g bSov xazd ftearjfi— 
fiqiag ixxkivag, ht ovzqco ztvl xazexotftr/&rj ertzd xai 
nevzrjxovza ezrj * 3tavaazdg 3& fteza zavza eCfaet zb TtQO— 
ficctovj vofii£o)V iit okiyov xexotftrjb&af cog 3k ov% ev— 
qIgxs, TtaQeyevero elg zbv dyQov, xal ftezeoxevaoft&va 
ndvza xazaXapcov xat naQ ez&QCOv zr)y xzrjotv 9 rjxev eig 
aozv StanoQoifxevog. xaxel 3& elg %r)v eavzov elotcov ol— 
kiav 9 7teQie%vxe %otg Ttw&avoft&votg , %ig &rj 9 ecog zbv 
vmzeQov ddeXcpbv evQcov, zbze rjSrj yrjQatbv ovza 9 ndaav 
efta&e itaQ* ixeivov zr)v dXrj&eiav* yvcoa&elg 3e rtaQa 
zolg ^EXXrjat 9 SeocptX&ozcvzog elvat v7teXrj<p9-rj zoze* xal 
*A9rp>aiotg zoze Xoifttp xazexop&votg exQrjaev r) JlvS-ia ( 
xad-rJQai zrjv TtoXtv" ol 3e rt&finovai vavv ze xal Ntxiav 
zov NixrjQazov eig KQrjtrjv 9 xaXovvzeg zbv 'EmfteviSrjv, 
zal og iX&cov oXvfxntdSt ftg ixd&rjQev avzwv zr)v noXtv 9 
xai enavae zbv Xotftbv zovrov zbv ZQ07tov m Xaficov nQOpaza, 
fteXavd ze xal Xevxd 9 rjyaye nQog zbv "AQetov nayov, 
xdxet$ev elaoev l&vat, ol (HovXotzo 9 nQoazd&g zotg a— 
xolovd-otg, evd>a av xazaxXivr] avzcov Sxcurtov, frvetv zty 
TtQoarjxovzt %teq5, xal oizco Xrj£at zb xaxov' od-ev ^Afrrj— 
vaiot zdXavzov hprjcptaav Sovvat avzqi 9 xal vavv zr)v ig 
KQtjzrjv dnd^ovaav aizov" o 3e zbxftev aQyvQtov av rtQog- 
r t xato 9 (piXiav 8k xal avftftaxiav iftotrjaazo KvcoaUov xal 

20) «Hoc et tqq. usque ad finem h\ijus litterae ex Laur. 
recepi. * : 

00 258 *A$rp>altov % xorl inaveX&w fyi <Jtxov 9 fter* ov nolv fte- 
rijMagev. v E v "jte « v fj g 

6 paaiXevg eleye zo7g ddek<po7g dta navzbg, iav fth <ag 
fiaotXel nQOOtpeQr>od-e , tog ddek<po7g v/ntv %Qr)oottaf idv 
di cog ddeXtpcT), iyco ifilv cbg ftaoilevg. 

Eizv%iov n&ZQiog ioStv t dzv%tov di cpQovtftog. 12 TO PIAL 

lozoQia ExzoQog. 

'tExrcot) o IlQidftov fiieva rrjv ^lkiov noQ&rjOiv xai /tf- 
rd &avarov %r)v dnb tcov &ecov tj[vzv%7jpe ztftr^v ' 61 yctQ 
iv .Boicoziy ©rjftaioi nte^6f<evoi xaxo7g iftavzevovzo neqi 
analkayijg' %Qr}aiibg de avzo7g id6&rj 9 navoao&at zu 
deiya, idv e§ ^OtpQwiov Tr]g TQtoddog zd "ExzoQog btna 
dtaxofuo&cootv etg zbv naQ* avzo7g xalovftevov zonov f 
4*>bg yoyag' ol 6e zovzo noir)oavzeg 9 xal ztov x xaxtov «- 
naklay&vzeg, <$ta ztftijg eo%bv "JixzoQa, xard ze zovg ini- 
ovzag xaiQovg intxalovvzat, jqv inttpdvetav avzov. l ff 
tazoqia naQa *AQipzaQ%cp. v 

IleQl 'Exafirjdtjg. 

€ Exaftrj3tj f yvvr} rtg ovoa 9 t$ Ma%dovv xt\jtf Nir 
otoqi xareoxev<x£e nozbv ix diatpoQtov eldcov, tafta ax zijg 
Siiprjg zovztov, o xvxeico ixdkeoev"Ofttjgog* ot(xai dnb zov 
xvxao&at, zd £l5rj zfj zexvrj xai dvaftiyvvg&ai* zavzrp 8e 
b NetjztoQ elafiev dnb zijg Tevedov zijg vqoov. oze xoi 
]A%vlXevg zfjv dvyaziQa tov *Aqoiv6ov eXaftev. 

21) Cod. Xa, Scripsi Xapa. 259 'Iot.oqIcc ksqI € EXXd3qg xal 'EXXrjvtov* 

l EXXdg, noXig QeooaUag, rjg 61 noXX%ai nQuhoi eT%w 
tovzo, %6 xaXeiobai^EXXrjvag' tino yaQ "EXXrjvog %ov 
JsvxaXitovog xal IIvQQag ndvreg rf EXXrjveg oi %?ig y Evqw— 
nrjg ixXrj&rjoav, 6v6fia%i xoivtj}, £>g eprjoiv 6 Qovxv3i8rjg 
iv xfi TiQUJzrj' nQO 8e avtov fiovoi ovzoc "EXXrjveg ixa- 
Xovvzo' 6i 3e aXXoi xazd ixhrj ixaotog' &g nov xal 6 
noirprjg iv %t7> xaraXoytt* Xiyei* MvQ/nrj3oveg 8*.ixaXovv— 
to xal "EXXrjveg xal *A%aioL 

IleQl Alveiov. 

!E£ *Ay%ioov xal *Aq>Qo8htrjg Alvelag, il; Alvelov 
% Aoxdviog' dno EQeovorjg %fjg &vyaxQog IlQid/nov xat 
AfioiXiog xai Ne/uhtoQ ' ovxog eT rjv nalalreQog *Ajaov— 
Uov, ov navreXaig (lovXoftevog %6 yevog dg>avioai f %6v 
(ib viov nQoavaiQelj %r)v 3i &vya%iQa ieQeiav % nmoirjx* 
raov %ov %ijg 'Eorlag. % 

IteQl ^Eneitxtv xai *HXei<av. 

SEneioi oi ^HXeXoi, dno ^Eneiov paoiXecog' ovcog JTo- 
ouSwvog xai EvQvnvXrjg %fjg *Ev8vfiitavog naXg m *HXeXog 
o xrtoag >f HXi8a' ^HXeiov 8i v AXe%ig xai *Enei6g f dtp* ov 
*Enetoi, wg yrjow *AQio%o%eXrjg iv %$ nenXtg. 

negi 'Eqjiov xal ^AnoXXwvog* 

^EQiirfi 6 Aiog xai Maiag %rjg "AzXavrog evQe Xvqov, 
xai *AnoXXtavog jioag xXeipag evQe&rj vno %ov 9-eov 3id 
trjg juavTixrjg' dniiXovfiivov 8e %ov ^AnoXXtovog, exXeipev 
ttvxov xai %a ini %cov ulfitov %6^a' ftei8idoag 8i 6 &eog f 
edtoxev av%cp %rjv (xav%ixr)v (>d(}3ov f dtp* ov xai %qvoo$- 
$amg n 6 'EQfirjg nQOOrjyoQev$rj' ilafii %a n#Q % avtov 

33 * — 260 — zr]v Xvqov, o&ev xal XQvaaoQ wvofiao&r] , ano %ov vrfi 
xidaQag aoQrrJQog. *A q % rj % o v X otoi%eIov. To £ fieza %ov a. 

ZaXevxov x vofiog' inl tcHv anoropwv' Zafavxog 
yaQ Aoxqwv vo/jto&irrjg W{i6rarog f o/uoiov r$ m Tevidtog 
niXexvg. 

ZaQarag * o tov IIvd-ayoQDv didaaxaXog rrp 6v- 
ada eXeye [irjciQa, zq di ev itaveQa' dw xal fieXtlovag 
eivai twv aQ&iiwv, ooot tj} povadi ttQoaeolxaoiv* 

To £ fteva %ov e. 

Zevg 3 aezov elXeTo' im twv XvatTeXrj xal xa- 
Xa ixXeyo^ivwv' Xiyerat yaQ xara Trjv tov Jtog yhvrfitv 
%ov aexov yewrjd-rjvat, iv di %r\ TCQog Tlyavrag iiayj[ ita- 
Qamrjvai' dtoneQ iy tij dtave^tr]aei twv Tvtrjvwv Zeig a- 
tTov etXeTO' $ xal izQOOTaaaei 4 , xal ayyiXtp yjQrjcai nqbg 
ixeivovg, ovg imyavelag a^tot. 

Zevg 5 xaTelde %Qovtog elg Tag diq&iQag* 
ori ovx aTiQOVorjrog' tov yaQ Jta qwolv elg dupd-iQag ra 
nQaTTOfieva Totg av&Qwitoig yQ<xq>eiv' Xiyerat, hu uov 
pQadiwg TtftwQovftivwv. 

Zevg 6 xvxvog, TavQog, adrvQog, %Qvoog di* eQwta 
Arfirjg, EvQwnrjg, ^AvuoTiqg, Javdrjg. i)> Apost. Gent. IX. 50. Ma- 
car. ZuX. rdjuog' ln\ t$v dnoTd~ 
ptav' ZdXevxos yao yioKqolg to~ 
poTSQOv evo/uo&tTqoev. 

2) Idcm in Laur. et impr. in- 
ter apophthegmata relatum est. 3) Apost. CenL IX. 51- 

4) Apogr. Dresd. nooadooti. 

5) Apost. Cent. IX. 55* 

6) Anthol. Graec. T. III. p. 
161. Cfr.-Clem. Protrept. G» 2. 

P* 31* VIJV Sh tjdlf f40t SoxovfH { u — 271 — 

hy6v%mv* tovto ya(i rtQog JoqbIov %6v IleQOrjv drtexQl— 
vavto ol 2xv&ai 2 « * 4 4 

C H ighvij 3 .n.VQ m im %&v va%iiog Xau^avovtm" 
twqooov 7j aqrinj %a%ei$g htyettai. 

\ff dfiat-a 4 %bv fiovv' Xeirtet %b eXxet* ml %wv 
aneozQa/ufievayg %t Ttowvvtwv. 

C H avraQXEia ^a^dneq bdbg /iQaxela xal invt€Q7tr)g 
X&qiv ftev e%ei fiieyaXtjVj Ttovov d& uixqov. *Emx%rftov. 

Tb 7i ue%d tov /?. 

l H 5 PQax^vXdyltt iyyvg ia%t toxt tiiyqV Av- 
xovQyov ^artbcpd-eyua. 

*H 6 paQv (pOQijfta av&Qwrtog evtivx&v aq>Q(ov. Scootadov ix %<5v vTto&rjxuiv %&v £ oocpcZv. 
*Hfltov iyxQcrcrjg So#j, ueaog dlxaiog, 7tQeo(tv%€Qog 
evXoyog, %eXev%a dXvTtoog. 

e 6 y v i d o g 7 . . 

* Hftq xal v&wnjg imxovcpl&i voov avdQog 9 
noXXwv d ? i^aiQSt frvubv ig durtXaxlrjv. 

c ff Boiwtla 7tQO%€QOv ixaXet%o *Aovla, imb %wv xcr— 
toiy.ovv%(jov av%r)v 'Aovcov* uetcovoudad-rj d& Boioo%ia xa— 
tcc ukv %ivag d&b Boiwtov %ov Hooeid&vog xal "AQvtjg 9 
xa&* et€QOvg di dnb %r)g iXa&eiorjg xata nvd-oxQrjaiv 
vtco KdSuov fioog. To rj (ie%a tov y. -> - 

l H yaQ aiwtr) %c$ XaXoxmi ovuftaxog. SocpoxX&ovg. 2) Codd. dyttxotvarto ol JTfy- 
<«**, «4 /uq narrjq ijo&a, aSetg 

, 3) Apost. Cent IX. 65. 

4) Apost. Cent. IX. m» Ma- 
car. 'H Sjuata rov fiovv noUd- xiq exyiqei* - erii twv naoxdvttov, 
a\ noXXdxig avrol Inqtovv. Vide 
supra: S/ua^a rov fiovv. 

5) Apost. Cent. IX. 69. • 

6) Stob. T. 4. le. AloxJkov. 

7) Stob. T. 52. 12. — Ma- — 272 — 

' *if 8 yaQ andvtg 7ZQ0%etQ0Q elg to Sq^v xaxd. 

\H 9 yaQ vvqowIq dStxiag ftrprqQ eq>xu 
. 'Hyovfuu xo fieyimrp elvat %&v ietrovQytaiv rdvov 11 
xad? rjfieQav fiiov xoOfttov xal owq>Qbva izaQ&xjetv. 'Jhndov 

/ ... 

'E tz t y q a ft ji a. * , 

. l Hyefioveoot 3k ftto&dv ^A&rjvatQitiky* edwxav 
*Av%* eveQyeoirjg xal fieydlrjg aQerrjg. 
MalXov ttg %dd* idcov xal iTteoooftevwv i&elrjaei 
• Xal{Hf)v qftqit £wotg rtQdyttaot iMf&w e%eiv> 

: Tof 7? ftera . top d. , x 

■ *■ '\ <■ ■ 

*H3v %eXwv7}g 12 xQea qxxyeZv r) ftr) (payeh* 
Trjg xeXiavrjg oXtya xQea pQw&evza ^argotpovg Tzotel, izol*- 
Xd 3e xa9alQef od-ev rj TzaQOtfila , > itzi %&v anoSimm 
fiev TtQayfxa, OTQayyevoftevwv x3 3e' q>aai Se avrrjv Tep- 
iplcovog elvau .~ . 

c H3v x * ye ylXovXoyogiozi totg XmovfievotQ. Me- 
•. vcptiifov. 

• ii « 

*A X e £ t 3 a g l5 . 
"Hdrj yaQ 6 fiiog oiftog loTziQav ayeu 

^Hdrj fidXa noXX* eka&ov xai nolX* ifioyqoa. 
Kvfiaat xai noliftip fterd xai %o3e totot yevio&to. car. habet: c H/9<2vToe etvSoo^ ov 

fiftaSta Soo/uTJ/uara * in\ €uo&t- 
voifrT&v. 

p) Stob. T. 95. 7- 

9) Stob. T. 49« 9* diorvolov 
rvodvvov.' 

^10),Stob.. T, 5. 54. Macar. 
habet : 'H yMSrra aydyvw^ %y Se fpQtjy oj /uay&aret,' jjri twv «- 
/ua&iav. 

11) Tor e<juidem inserui. 

12) Aport Cent. IX. 68* 

1 3) Codd. OT 0OT9V Oftbii*' 

Apost. OTpoyyevoptrwr. scripsi 
OTpayyevoperwr.' 

14) Stob. T. 115.. 14. 

15) Stob. T. 116. 19- . » — 273 — J? v q t n i 3 o v lS . 

v HSr) voatoSeg tovto toig afteivooiv, 

"Ckav novrjQog. a^ttOfL opt}q txflj 

rivjaofi xaraoxtov Sijfiov x7 9 ovSiv olv to nqlv* •% 9 AQtCTOcpavovg GlQTjVTjg. 

"HSoftai yvQ xal yeyqda xal ninoQSa xcd yefoo 

ftallov, 
*H to yiJQag ixSvg ixcpvyw %rp> aaniSa. 

fDilrjfiovog**. 

"HSiov ovdw, <)vde ftovoixtorfyov:' , 

v Eor\ t) dvvao&iu loiSoQoifievov <p'#£/fc» ^w.W»- ' * 
*0 IoiSoqwv yaQ. } av 6 koifroQOVfievog 
Mr) nQognoiijtat , ?.oiSoQetTat kotSoQcov %9 p 
'HSovag ao rag [teta tov£. novovg Sttoxreov, aXX* 
ov%l Tag nQO tcov novcov. Avrtd&evovg. 

l H3ovr}g ax yaQ 6 ftev extiov elQyoftevog oocpoQy 6 3& 
ftfj Seoftevog ftaxccQiog* to 3e yrQag: eg afjttporeQa intTr)— 
iuov, xal yaQ cpQovificorkQovg Tovg av&Qconovg aneQya— 
fecu, xal t&v rjSecov afiekeoTeQOvg. OaficoQivQv. ' *» •w •■ • 
• • • TO 7] fteTCC T<yu ■€•-;'.■' 

*H * iv SrjfWxQarlrj neviti, %i)g . naQa tolg Swatoioc 
whoftevrjg evdaiftaviqg Toa&vtov toTiv cuQeTurriQTj f 6x6-- 
oov itev&eQir) Sovlirjg. 16) Stob. T, 106. 4- 7*e- 

17) Apogr, Dresd. ylulooqg 

*ardf>ziov Sdjuwv. 

18) Stob. T. 19. 2. 

19) Mosc. TtfiooTToielrai , Zoi- 
*if>tlrai 6 iotSoq&f. 

20) Stob. T. 29* 65- 

21) Sfob, T. 115- 92* Ma- car. habet: € &6*v rantffaTa h- 
XVtfotv' Ini rwy noivnqayfid** 
vtav. — *H Stog Jj Xvnrj natg ntt- 
TtQ* ndvra zqdvov* — *HSv 
ntol $ elnvov narqdg* inl 
riav fiauqdreqov ytjonivwv ««- 
riotav xal xaltn&v. 

1) Stob. T. 43- 42- J*if*o>- 
xofrov. 

35 — m — ZwrtvQOv %dXav%a 6 * KQcuZvog cprfli Zwvvqov 
JIsqotjv ov%a, vno (pihnt^iag %aQiC,Ofi$yov paoiXel, fla- 
OTiywocci eav%cv xal %r)g (uvog xal %wv unwv a7ZOG%eQ7j- 
aav%a eloel&eZv elg %r)v BafivXwva xal ma%ev&ev%a 6ia 
%ay%rjv %rjv xaxovxiav xazalapeiy %jjv noXiv, xal ix /nera- 
cpoQag elneZv %dXav%a xal £vyd y olovei sQya xal nQa^etg. 

ZcodyQia %lveiv 7 * %d %r)g £a)j}g %aQLO%r]Qta arco- 
dovvaV %aQio%r)Qia %ov elg %o £jp> rjx&al df av%r]g. 

T$ fie jidla %Qea) y 
ndv%a Qe%i xalXmXoxdfKj) ^wdyQia tiveiv. AIIOQQErMATA. 

' Z rj v (o v o g. 4 

Zr]vw> x Mvaoeov Ki%%ievg %dg %mv dtaXexttxwp 
%e%vag sixa£e %oZg Sixaiotg f*e%Qoig 9 ov tivqov ovd* iiXXo 
%i %wp onavdaicov petQOvoiv, dXX* dypQa xal xonQia. 

c O av%6g 2 rtQog %ovg anoXoyovfxevovg vu£q %ijg au- 

twv doaniag xal Xeyov%ag 9 ex noXXov neQiovtog dvaU- 

axeiv % eleyev, r) nov xal %dig (xayeiQoig ovyyvajazode, 

idv dX/uvQa Xeywoi nenotrjxhai %d o\pa, .ow nkij&og a- 

. lw avtoZg vniJQxev. car. ws eteZo/uev. Frequenter 
permutatur MZeiv et eteZetv. 
Cfr. Boisson. ad Philostr. p. 
377. Jacobs. ad Achill. Tat. 
p. 71 4 f Adde Severi Ethop. IV. 

ijiixov(p{i^€iv e&iZfav rov Svgrv- 
XtjjuaroQ* Par. d-eZtov. Joseph. 
Bell. Jud. VII. 5* 2. oux &v 
2#eZrjoa<; ex rifs ovjuxpojjug. . Par. 
1425* &eZ*joag. Herm. Progymn. 
C. 3* xaraZvoat avrrjv &eZtjoai. 
Med. Parr. 3* e&eZtjoai. Ad 
rem cfr. Plat, Hipp. maj. p. 
, • qvx oia fiQvXetal r*ff, (pao\v, ar&oumo$ exdoroTe, jrnr^oi- 
fiia^dpevoi, aXZ* oia Svrarat. 

6) Apost. Cent. IX. 58* Mosc. 

XjOorrTvog neqi 4>CZmnov llfyaijv 
ovra x. t. Z. Macar. in\ twy 
(pooTixd nva 3ia nXovror vno- 
/ueivdvTrtv. 

7) Callimach. Fragm. CLXII. 
tujv ?t* ffo* 6*exd(pvia (paTO £«- 
dyqia rtaeiv. 

1) Stob. T. 82. 5. Codd. et 
impr. Kqnevg. 

2) Stob, T. 15. 12. — 265 s 'O amog mvcf ootpovg fiovovg iXev&tQovg i'<paoxev 
dfaij %ovg de (pavXovg dotiXovg* elvat yaQ %ip iXev&e— 
olav igovolav avronQdyiag, rrjv di dovXeiav miorfiiv 
avtomwiag. 

'0 avzog 3 &prj, Kgctnjta avayivoioxeiv iv oxorUf 
xabSqpsvov %w ^AQiororiXovg TCQOTQeTVzixov $ 'ov iyQcnfje 
aqbg Qefiiowva zov Konol&v fiapiXia, Xiyow, vti ovSevl 
Tihlu) aya&a vTtaQ%ei rtQog %6 €piXoooq)i}oai, nXoitrov %8 
yao siXslozov avzov s%eiv, cjots daitav<p> eig %av%a 9 IV* 
d£;do£os* &naQ%Hv avzoj* avayivoioxovzog di avzov %ov 
Qnvvia &/#} ?t(foos%Uv iifia QUTiTovza, xal %qv KQazr/m- 
eiruiv' iyoi fioi doxcH, w OiXioxe, yQaopetv etg oi tiqot- 
TQtmixdv, ttXeloj yaQ oqw ooi vitaQ%ov%a itoog %6 «jpaAo- 
vwprfiat, wv eyQaipev *AQto%o%iXijg* 

l aizog iQonrj^elg vrco %tvog tutv ywQlfiorv, rtuig 
a» (iqdiv adtxov TtQazzotfxev, elrtev, iav dux Ttavzog vno— 
XufiQavrpi fie ovfiTtaQuvat vfxiv. 

l O avzog 4 iQorcrj&slg, el dvvazat Xav9avetv Ssovg 
av&QtOTtog adixcov, aXX* ovds dtavoovftevdg, Hcprj. 

'0 avzog 5 TteQiTteooiv vavayiqj xal za bvra iatoXioag 
ovdiv ayeveg iq&iyl-azo , aXX evye, eljtev, c3 %ijpj s " ovt; 
QwiozetXctg rjfiag eig zo zQtftolvtov zovzo. 

l O avzog 6 etTtSj £ijdi>, c3 avd-Qome, fit} fiovov, tva 
ipayrjg xal nirjg, aXX* %va zi# n £jjv TtQog %6 ev fjjy *a- 

c O avrog $Xeye^ firj detv t,r]ftelv Tovg av&Qoj7tovg % ol— 
weg ix fteyaXyg noXedg elotv, aiX* et fieya^rfi noXptog tiztoi* 3) Recepi ei Laur. et impr. 

4) Thaleti tribuit Diog. Laert. 
I» segm. 56» 

5) Idem iisdem verbis ct- 
»lat inter apophth. Cod. Vat. 
CLI. Impr. Ztjrtov r/;? yavieX^- qtag avrto owTQtflffaqf, ffv&d- 

#?5, €if tov roipiav* %fi&'s ww- 
Xetdvovoa. 

6) Exstat in solo Lamr. 

7) Cod. t4. 

54 — 266 — 

. Zrjvam 8 Kttttet H£i Mvaoiov fisc^ ov nolxm x/qovov, 
instdrj uaqkfiaU KQarqti, dldwoiv axxtq* KQatrjg %vtqov 
€paxijg dia tov xsQafmxQv y&Qetv* inetdi} di eldev amw 
adtxov/aevov xal neQtxaXvntovta, naioag tfj ft&xtTftla 
xazaywoi tijv yptQov' '.<pevyovtqp 6i aitov 'xalvtijg^qw- 
mjg Mata %m oxelciv (teovofjg, (prjoiv 6 KQatqg 9 i>tl qiev- 
yetg, (pQtvtxidiov , ovdtv detvov nmov&ag. 

'G^altog 9 JrjpoxaQov tov A&pftog atpnaoajihov 
aVtovy xah tpaoxovtog keyeiv xal yQacpetv, (ov y av- xqbi/x» 
Hfei nQOg^Avtiyovov, wg ixeivox) nixvta naQi^o^tog\ ,'* a±- 
fiovoag oi*tv~ aitfy owdtetQtipe. Aiyttai xai\^teiat^v 
Teksvtrjv- tov Zrjvmog elnetv tov- ^Avtiyovov, . olbv efy 
S4atQ0v anoXwXexoig. 'EQmtj&elg *de, ^dtatl '•&th>pa£et> 
avtov, ott, etprj, noXXyv xai fteyahwv avt$ dtdopevav 
iW' epov, ; ovde nwrtotie ixaww&rj, ovdk taitetvdg aMpd-r]. 

*0 avtbg xd ^AQioriovcog tov na&rpov noXXa dtafa- 
yofievov ovx elyv&g, evta dk xal nQonetw^ xal d-Qaomg, 
cidvvatov, elnev, &i pr} oe 6 natifa [ie&vwv iyewr^oev, 
o&ev avtov xal XaXov ixaXet ffQaxvXoyog tov: ' 

*0 <n5ro£ M pteilQaxiov tivbg neQteQyoteQov natfa xrp 
rjXtxiav iQwt&vtog ^rjvrjpata, nqdorjyaye nQog to xato— 
ntQOv, xal ixeXevoev ifxflXexpat* eneit' inrjQchrjoev, el 
doxel> avtijl ccQfiottovta elvai otpei toiavtrj totaxna ty- 

Einovxog " 6e tivog, ott /uixqcc avtqi doxel ta Xo- 
yaQia ttav cptXooocpwv , Xeyetg, elnev, afo]&i}* del ftfatoi 
xal tdg ovXXa^ttg avtwv, ei dvvatov, pQaxeiag elvat. 

X) avtog l3 tov (pioxovta, tbg ta noXXd avt$ Idrti- "8) Diog. Laert. I. 3. Hoc et 
sqq. usque ad Tant*v6g <a(p&q 
ex Laur. et impr. recepL 

9) Biog. Laert. VII. ik. 15. 

10) l*Qg. Xaest. VII. d8- 
Biogeni tribuit PJut. de edi^c. c. 3* Vide supra apophthegmata 
Diogenis p. 209- 

11) Recepi ex Laur. >et im- 
pcess. — Segm. 19. 

12) Segm. 20. 

15) Recepi ex Laur* et impr. — 267 — 

aSivrig ovx aQioxfi, 7jQ<&Tr i oev+ ei nva xai xaka e%evv 
avtqj doxel' tov cf oix eidivat grjoavrog, ei%* ovx ai~* 
o%vt>fl> fyprj, ei ftiv %v xaxov rjv etQijfihov vn uivrioiri- 
vovg, tovt* ixleyoftevog xal ftvr^ftovevwv, ei de ti xaXov, 
ovx mipaXkofisvog xari%ew. 

Neavioxov z4 nolka Xalovvrog egrj* ta wra oov eig 
Trp ykwTrav^vveQQvrjxsv. 

Ihxvrcw x5 eleyev anQeniorarov elvat* tov Tvqw^xai 
ttdlibra ini twv viiov 6uv 6e eXeye Tovg viovg naofl 
xooftorrjri %(ffjaO-ai * 6 , xal noQela,, xal o%r)fiazi, xal ne~ 
Qifielfi*. . 

To xaXXog 17 etne Ttjg yamjg* avfrog elvac* ol di»TOv 
xukkovg Tr)v^g>wvrjv. 

l apzog x8 ehcovrog avrov KQarrjcog- tov iftariov 
vsno SvlKnwvog naQtovra elnev" w KQarrjg, Xafir) gptilo— 
oogurv eoriv imdi&og r) dia twv wtwv* neloag ovv ekxe 
tovtwv, ei &e fte ^id^rj, to ftev ouifia naQa ooi eorai, 
V ty v t?l d* itaqa Scilnwvu* ovrw grjpiv ^^nModwQog 6 
TvQtog. x- 

'Q.avrog l9 iQomj&eig, diart avOTtjQog wv ini rqT 
nbtq Sta%eiTai, egrj, xai ol MQfJtoi nixQol ovreg yXv~ 
vmvovrat. 

v EXeyi Te, xQeiTrov elvai ToZg nooiv oXio&eiv, r) tjj^ 
yhwTr\. 

*EQWtr}{relg *°, w iorv giXog, etnev, aXXog iyw. 

Jovkov ini xlonfi, gaow, iftaoriyov r tov <f elnov- 
toq, eliftaQTO fioi xXiipai, egtj, eiftaQTO xai daQtjvat. 

JlQog "' tq g)lvaQO&v fieiQaxiov, dta tovto, elne, Laur. 71(10$ TOV ipdtfXOVTf». — - 

Segm. 19, 

14) Segm. 21. 

15) Segm. 22. Hoc et duo 
fiqtf. ex Laur. et impr< recepi. 

16) Xqtjo&ai abest ab impr. 
ki Laur. scriu» insertuin. 17) Segm^ 23i 

18) Segm. 24* 

19) Segm. 26» 
20)Hoc et sq. segm. 2S* 
21) Ibid. Stob. T. 36- 10- 

Ztjvtav tIqos rov nl$kt> laksiv 
9£lovra *j axoiletv> reavfoxey ti+ 

34* — 268 — dvoona exofiev, 0%6fta 6e eV, iva jzteiio fih axovojfiw, 
invio) dt leyojfiev. 

*Ev ovfmoaup xaraxeifievog otyjj %r)v ahiav t}qwt]~ 
&q\ eg>rj ovv %oj iyxaUoavrt, arzayyelkat tzqqq %6v fiu- 
otlea, ort TtaQTJv tiQ ouMtifv emoTaftevog. 

* "AlXwg* Zrjvw *Av%tyovov tzQeoftetQ ^Ad-r)va£e Tzi^t- 
tpavroQ xlij&elg vtz* avrojv ovv allotg cptXoooipotg im 
detmov, xaxeivojv naqa tz&zov OTzevdovrojv intdeixwaSai 
rrjv avrojv egtv, avrog ioiya, %wv de TZQiofieojv ^rfzow- 
%a}v 9 %l vnzayye)&jat tz$qI avrov tzqoq *Av%iyov&v, tow 
avrdy eiprj, o ^liixere, dvoxQccTeoTarov yaQ 6 koyog % \ 

IleQl %ov xa&qxavTOQ a3 . 

22qvcw KvzTievQ izqwzoq wvoftaoe TO'xad-r)xov, a&b 
tov.xara tivoq rpcetv, xai e%t, o 7ZQa%9ev evloyov ano- 
XoytOftov e%Bi* etvai <T avro eveQyrjfta %dig xara tpvotv 
naQaOxevaiQ wxeiatg, tojv yccQ xa&* oQftrjv iveQyovfii- 
vojv %a ftev xad-qxovza elvat, %a de naQcc, %6 xa&ijxov, 
xadTjxovra fikv, ooa Xoyog i^el ** izotetv, ojg e'xet yovtlg 
xtfiqv, adehpbvQ, TtcczQlda, ovfM€Qiq)iQEG&at, cptkoig, ita- 
qu %b xairijxov de Tavavria tovtojv, ovre de xa&rjxinia, 
ovre TZaQa to xad-ijxov, voa ovre. iQel Xoyog TZQarteiv 
ovte a7zayoQeiet, olov xaQtpog aveXea&at, yQcupetov, 
orteyyida. 

* '0 avroQ ovdevoQ r)ftag ovtoj Tzeveodwt, log xjqovov, 
0QaxvQ yaQ ovtojq 6 (liog, . r) de Teyyr) ftaxQr) 9 xal ftal- 
Xov r) %ag %r)g ipvxfJQ vooovg tao&at dvvaftevrj. 

* Tojv %tg ev ^Axgcdrjfdq veavioxojv tzcqI e7Zt%rjdev^ rrev^ *} <pvot$ ijpTv yXArrav /uev 
/utav^ Svo Se tarce ita^ea^ev , %va 
S 1 7t XaaCova y <bv Ityopev, axovia- 
fiev. 

22) Idem refert Stob. T. 55. 
40« Ptolomaei legatos ftii&se di- 
s\% Laert. VII. 24. 25) Exstat in Laur. solo. In 
codem legitur sub littera <p.i 

(fV(ft( fvyevt};, /uerqfav aOXqO"' 
n (fOgla/Souoa, (tadtiog iq^era* 7t(toi 
reXeiav avdl^iv tiji aqerij;, cum 

nota: ^«5 rfg r6 Ztjvwv. 
24) Maliin al Q *l. Gfr. Gata* — 269 — . 

ftatiav iteXeyero aq>Qovwv' 6 de Zrjmv, iav ftij tt)v 
ylanTav, lijp?/, eig vovv anopQe^ag dLaXeyrj, noXv rcXeicj 
m xai iv Toig XoyoLg nXqfttialqaeig* 

* 'O dvrbg Idojv Ttva t&v yvcoQLfoav vtco tov ayQOv 
nBQiancifievov , elicev, iav ftij ov tovtov attoXeQflg, ovrog 
oe wtoXeoet. 

Z a X e v x v. 

ZaXevxog, 6 tcov Aoxqcov vofio&eTqg, tovg voftovg 
fdig aQa%vioig einev bfioiovg elvai, xai yaQ eig ixelva, 
iav ijxTceOfi l*v%m'ij xcovcoip, xarexsTat, iav 6e tfgp^ ij 
iiifoma diaQQ^aoa aqiuTaTac* ovrto xai iv xolg voftocg, 
ew ifmeofl nevrjg, oweyjstat, iav de ftXovOLog 5} dwarbg ' 
Uyew, diaQQ^ag a?toTQe%et. 

Tov aVTOV TVQOoifiiov voftcov. 

Tovg xarotxovvrag tt)v tcoXlv xal tt)v %coqov rcavrag 
itQwov 7te7ceio&ai %qt) xal vofti&LV d-eovg elvac, xai 
wa(tXe7tovrag eig ovqovov, xal tov xooftov xal ttjv iv 
avcotg dcaxoOfiqoiv xal Ta%tv, oi yaQ Tvyjrjg oyd* av— 
&(mt<ov etvav d^aovQyrjf.iara * oepeod-ai 6e Tpvrovg 
*al Tiftav cog ahiovg ovrag ditavrcov rjfuv aya&cov tcov 
kotcc Xoyov ytyvofievcov* exaOTOv ovv e^etv xai TtaQaoxev— 
a±etv 3el tt)v avrov tfjv%r)v rcavrcov toov xaxcov xa&aQtxv, 
(»S oi Tiftarat &ebg iit dvd-QtoTtov tpavXov, oide &eQa— 
mveraL danavatg, oidk TQaytadlatg tcov dXtoxofteycov, 
xa9ctjceQ ftox&tJQog dv&Qconog, aXX* aQerfi xai TtQoaiQe— 
oec %w xaXtav eQycov xai dtxaiw dtb exaOTOV eig dvva— 
(tiv dya&bv elvai xai TCQa^ev xai TCQoatQeoev tov fteXXov— 
ta eoeod-ai &6o(ftXi}, xai ftr) q>o($eio&aL Tag iig XQTjfiara 
tyltiag ftaXXov tcov eig aioyJ)vt]V Tetvovroov, xai tcoXlttjv 
afieivova bvofid^etv tov tt)v oioiav TtQoceftevov (mXXov tov 

Ver ad M. Anton. II. 5*«p* 43* Jacobs Lect. Stob. p. 7* Br^mi 
ad Aeschin. in Ctes. p. 447* — 270 — 
xctXov xal dtxaiov* oaotg de nrj (xfdiov vtQog ravta tip 

OQfXTjV TtertetO&Ot, %r)v 6h tyVfflV %%0VOV¥ £Vxforj%0W TtQOQ 

adtxiav, ctfcT rjfxtv 7taQ7ffyel$o) naai %otgr.%oiov%otg tw- 
Xl%atg xat noXittat xal owoixoig, peftvija&ai &ewv, wg 
ovvuw xal dixag eittnetm6v%wv %olg adixotg, xal %l$e- 
a&at Ttqb b(i(ia%cov %bv xatgov %ov%ov 9 ev *$• ylyverai w 
%eXog exaa%to %r)g anaXXayrjg %ov ^fp* ttaai yaq iftnimet 
fie%a^teleta %olg /uiXXovat %eXev%ip> 9 (ie(ivrj(ihotg wv ait- 
xrjxaoi, xal OQftr) %ov a5 povXea&at navta nenQa%$ut 
itxaliog av%otg % dtb del exaa%ov naQ* exaatrjv nQcifyv 
ael awotxetovv %bv xatQov %ov%ov 9 tog Sel 9 naQovta' ov- 
%to y<xq (iaXta%a %ov xaXov xal %ov_dtxalov q)Qov%utv. !^g X? % o v ri a%ot%eiov~ Tb rj iie%a %ov a. 
^H l dnb 2xy&&v ftijotg* inl %wv oifta^eiv uva 25) Impr. toXq. 

1) Apost. Cent. IX. 64- Vide 
Herod. IV. 127» ex quo expli- 
eat Macar. sub litt. t.: rrjy dno 
JZxv&tSv qijoiY\lni Ttov tSfitov xa\ 
vneotjtpdvtog dnoxoivoftevtov.* Uo- 
Xejuovvrcov ydq nore nqog aXXtj- 
Jlovq Jleqoiov xa\ JExv&tov xa\ rov 
fiaotXitog rdSv Heqotov nqegfiev- 
cajuivov nqog rovg JExv&ag neql 
clotjvtjg , oi 2xv&ai- dXXo juev ov- 
Sev dnexqtvavTo 9 fivv S'e na\ fid- 
TQa%ov *a\ ftiXog toTq dneX&ov- 
civ dnoxo fiC^etv rta fiaoiXeT naq- 
iSooav, alviTTdfjievoi Sid TOvrtov, 
oti ovSe idv tog /SiXog Sid rov 
difiog StanTJj, $ tog /uvg elg %r)v 
ytj[v vnoSvfl) fj wg ' fidrqa/og elg 
vSara Svv/j, Siatpev£extu avrovc. Ad Anacharsin refert Arsen. 
infra: Ttjv dno ^xv&uiv $jfl*Vj 
et Diog. Laert. I. segnx. 101* 
naqio%e Sh na\ dtpoq/urjv naqoi- 
fiCag Sia t6 naqqr/aiaor^g ilva* 
ty\v dno 2xv&tov (iijoiv. Aristid. 
vneo rtov tctt. p. 296» ov nt6- 
noT* yjuiv ovSev uqoq ydovtjv 
ovt einag ovt enoir/aag — aii 
dnXtog ovrioot Ttjv dno 2xv9<Hiv 
r)fSiv StaXtyei; Themist. Or. II. 
p» 51- D» dxoveTe av ndXiv $- 
oiv eTioav , ov tov dno £xv9dv y 
dXXd tov dno ^rayet^cov. Lucian. 

Dial. mer. VIII. r« jukv SUa h 

dno 2xv9iov qrjoig, ro Se ftt/irq- 
oo KXeivtoV) f/e* Ttvd vndXomov 
iXntSa.' — 271 — 

kyovrtov* tovto yap ttqoq Jagetov tov JliQdrjv ajtexQi--* 
vtmo oi Sxv&ai *. * h • * 

c fl aqyvrj 3 ;to&Q % ewi ixSi> va%£tog Xappavirvriov* 
TtoQ&oov r) atpvq Ta%ei$$ tyatTai. 

l H afta^a 4 tov fiovv* leinet to SXxet* £n& twv 
aneOTQaftfievcog tl itoiovwtoy. 

C H avraQxeia <xa9aiteQ odog @Qa%eta xai imT€Q7t7]Q 
%6qiv fiiv e%et iteydXi]Vj ftovov di fttxQov. *EriixTr}rov. 

To Ti fl€T& TOV /?, • 

l H 5 ^(}a%vldfltc iyyvQ eOTt tott atyqv* Av- 
xovQyov Ttxitotp&eyiia. 

*H 6 paQv g>0Q7]fia &vd%)omoQ evtv%tov atpQtov. 

Stoatadov ex Ttov vTtod^xwv Ttov £ ootptov. 
*Hpu)v eyxQari]Q Vctfx, fteaoQ dixatoQ, TtQea^vreQOQ > 
evloyogj TeXevTa alvrttoQ. 

• *■ - ■* 

» * m 

QeoyvtdoQ 7 . . 

' Hftrj xai vevnjQ emxovtpi^u voov avdQOQ, 
nokkwv d ? i^aiqet &v(jlov ig aftTtlaxirjv. 

l H Boitorla rtQ&veQOv exaleiTO *Aovla, iito twv xa— 
totxovvrtov avTrjv * Aovtov* iiettovoiiao&i] di Botioria xa— 
w ftev TivaQ dzto Bottorov tov nooetdwvog xai "Aqvtjq* 
xa£* ereQOVQ de arto tt)q ika&eiorjQ xara nv&oxQTjatv 
mb KadfiOv fiooQ. . To 7] /xeTa tov y. - 

*H yaQ aiomr) Ttjp kakovvrt ovpfiaxoQ. 2oq>oxMdvQ. x 2) Godd. a7C9*otvavro ol H4q- 
<h»', tl (irj nor^q ija&a, uSeig 

, 3) Apost. Cent IX. 65. 

4) Apost. Cent. IX. £$. Ma- 
W. <H Sfiala tov fiovv noXZa- V 

xi$ sxtp^si' ■ €7t\ rtov 7raoxdvTwv 9 
&\ TcoXXdxiq avTol Inqlovv. Vide 
SUpra: S/ua^a tov fiovv. 

5) Apost. Cent. IX. 69. 

6) Stob. T t 4. ie. AXoxMov. 

7) Stob. T. 52. 12. — Ma- — 272 — 4 

' *H 8 yaQ artaviQ 7tQ0%eiQ0Q *fe to dpfv xaxd. 
\H 9 yaQ xvqovvIq adixlag fitprrjQ elp?;. 

. 'Hyovfiai xo (ieylmijv elvat taiv IsirovQyiciv vo iov lt 
xad-* rjfii&Qav fiiov xoofuov xal awcpQOva TtaQixeiv. jfoWov 
i} yvdfiij. ' 4 

*E rt l y q a ft ji a. > , 

. ^Hyeftiveaat dk fiia&dv *A&qvaZoi><v&y* edcQxctv 
*Avz* eveQyeairjQ xal gieyahjQ aQeviJQ. 
Maklov %lq zad* idwv xal eTXeaaofievov £$elrjau 
• XaiQfpv qgdq>i ^vvatQ TZQayyxpn, iwtfhtv e%eiv* 

• > 
» : Tof t) fieza.top dL' » 

l Hdv %elc&v7]Q xa xQea qxxyeZv; tj firj yayeh' 
irfi x&wvtjq oktya xQea pQU)d-evza ^arjQOfovQ notet, nolr- 
Xa de xad-alQEi' o&ev rj naQOtfiia ^ mi %c5v anodinw 
ftev TtQayna, OTQayyevofievwv l3 de* cpaal 6e avzrjv Tep- 
ifjiwvoQ elvctu .~ \ •■ . -i 

c Jf(Ji; x * jte <jp<Uov Aoyo£. ia%i %cHq kwzov/Aevoig. Mt- 

. v&vfyav. , • » » / ^UJUeg l5 . ' 

^jfi&y^ yap d $os ot;//off edniQav ayeu 

< 

™Hdr)' fiala itoXV eha&ov xal itoll* ifioyrjaa. 
Kvfiaai xai noXeftxp fievcc xai %6de %oTot yevead<o. car. habet: 'HflcSvToe avSoo^ ov 
flpaSia Soo/UTJpaTa ' inl evo&t- 

VOV*VT(OV. 

£) Stob. T. 95. 7- 

9) Stob. T. 49. 9- diovvolov 
Tvoavvov.' 

,10) . Stoft. T, 5. 54. Macar. 
habet: *H y^wrrc arfyvw, %i} Sk /ua&uv. 

11) Tov equidem inserui. 

12) Apost Cent» IX. 68* 

1 3) Codd. oTparevopfro*. 
Apost. OTpoyysvojiZYOJV. SCripM 
OTqayyevOfjL&vtav.' 

14) Stob. T. 115.. iU 

15) Stob. T. 116. 19* , - — 273 — 

EvQinidov * 6 . 

Hdin vootodeg tovto roig ayeivooiv, 
"(kav novqQog. a^ttofi ovtjq *xfl 9 
rXwaoji xaxaaxuiv dijuw * 7 , ovdh cbv to tcqIv. 

*AQiGTO<favovg sIqtjvqq. 

*Hdofia* yaQ xai yiyrfta xai ninoQia xal yeliii 

/ualkovy 
*H to yrJQag ixdvg ixtpvytov tt)v cumtSa, 

IDilrjfiovog 1 *. 

Hdiov ovdtv, <>vde /twvoixtoftQov: , 

v Eot*, r) dvvao9ai koidoQoiftevov cptyeiy^ ^w \»&. t * 
*0 Ioi&oqqjv yaQ. } av 6'ix>i86QOvuevog 
Mrj nQogrtoiijtai , ?.0id0QeiTat, XoiSoQcov l9 , 
'H&avag ao rag //£t«' tov£. yrovorg dicoxriov, akX* 
ov%l Tag tzqo rtov aovcov. Avnd&ivovg. 

l Hdovr)g * l yaQ 6 ftev excov eiQyouevog ootpog, 6 i& 
firj ieofievog ftaxaQiog* to dk yrjQag; eg ducporeQcc htiTr)— 
iuw, xal yaQ tpQovtptcoriQOvg Tovg av&Qtonovg aneQya- 
C«r», xai tcov r)dicov dueleozeoovg. QafitoQlvQV. 

To 7} uera rcu; e»' 

\ff * iv dfjuoxQarlfj nevirj, Trjg . naqd tolg dwatoioi 
Mkouevqg evdaiuoviqg togbvtov iouv aiQeturviQrj , 6xo~ 
00? ilev&eQirj dovlirjg. 16) Stob. T, 106. 4- 'ly-e- 

17) Apogr, Dresd. ykoiaat^ 

18) Stob. T. 19. 2. 

19) MoSC. 7T(tOOTTOtclTai % Zoi- 

tQytljat 6 Zoi3o(f3r. 

20) Stob. T. 29* 65* 

21) Stob, T. 115. ^2. Ma- car. habet: 'H6*v Tand^ra lt- 
%vevetv' Inv rwv noXvnoayftO'* 
vtov. — *H Stos >j Xtiitfj nalq na- 
rto$ navra xq6vov. """ 'HSv 
n e q\ $ elnvov nar q6s' htv 
Ttav paxQoreQov yijQvivwv- na- 
riotov xai. %aXtnuiv. 

1) Stob. T. 43- 42* ^h qu 
Mqtrov. 

35 — 274 — 

l H evxaiQog %&Qig A^/tji xa&aneQ TQoqtr) aQfibtxovoa 
tfjv itjg tyvxys svdetav iarai. ^HQaxlehov. 

To fj fiexa tov #. 
y H&og yvoixbv fir) &exbv oreQyeiv cpiXei, 
"Hv jtevyaQ eoxeg, *ls inmXaOTOv x*tySy 
7K Hv <T av apiaQrrjS cpvoeug dvoxlrjQlq, 
v Hveyxev ovdhr to neitXaoftivov nleov '*. 

To 7} fteza xov i. 
l H loxvg %ov oajftarog fir) yeveodw. Trjg tpvxfis aobi- 
veia* lo%vv de ipvxijg tpQOvrjoiv vofitfce. KlevtaQxov. 

To rj fiera tov x. 

*H xa/ATjlog f itti&vfirjOaoa xeQaTcov xal %a 
a>Ta TtQOOaniikeoev* irii twv to, %eva ini&vfioimw 
xal 7tQOoaTto(iakk6vTU)v Ta l ldia. 
^ C H xaxr) t xqtoig navrbg xaxov ahla. . 

*H x&Qxog s Tjj aXwnext jiaQTVQel* irtl it3v 
deixvvovrcov anb fiixQag TtQa^ewg to rj&og' wg ix tov 
xQaOTtedov to vcpaofia, ix tov yev/iatog ycvdoxeig %o 
aQtOTOv, tov Al&lorta ix Tr)g oxpewg, ix twv bvv%w tov 
leovra^ ix tov xaQitov to devdQov. 2) Macar. habet: jj&q tpt- 
Ztav yiytaaxe , fit/utjojj Se 
fitj' 8ti ov Sel navTog tptXov 
%nea&ai rji yvta/uy. 

3) Apost. Cent. IX. 70- cfr. 
Theon. Progymn. c III. Doxo- 
pater in Homil. ad Aphth- 
Progymn. xa&6 ov ndvrots Std 
Ttav /uv&tav ovfifiovXerio/uev , ov- 
Se ty\v .tov avfitp£qovro$ vnoyqd- 
yttftev tpvaiv fj Ttjv dXtj&etav, 
oiov' el Siqyodfietot neq\ rov 
Xqotaov , • 8n<o$ rtj tov Krfqov 
enMftevos fi&otleta xa\ rijv ot- xetav aq%t}v unefiaXe . tovtm t« 
/uv&ta XQrjadfie &a , oti xdfttjlo; 
eni&ufiijaaaa xeqdvfav xa\ ra taja 
neqteTjutj^tj * elrd eneveyxtafit* 
to y.azcc Kqolaov Setjytj/ua, 6V» 
xa\ aurog Tft Sjuoia nenovfar, t 
evrav&a ov ty/v tov avfitfiqoi' 
rog tptiaiv vnoyqdtpopev. 

4) Apost. C^nt. IX. 72« Stob. 
T. 46. 73. 'lafifiXCxov. 

5) Apost. Cent. IX. 74» Ma- 
car. ent rtSv SetxviJvTtov ano 
ftixqtav nqd^etav to avTtav ^m- — 275 — > 

K Hxvuv * iv <pa%vTj' TtQog rovg (.trfus ktvzotg 
XQOiftevovg, fxijte iwvzag* itaQoaov 1) xvtov xQt&rjv ovx 
io9iet, jutvovaa iv tpdzvrj* xat zov 'ircnov ovx.ep' edtaxt 
ie a(Hx 7} tpvaig zaig xvoi zQavftdztov dvzinaXov noav" 
u dt eXjutv&egr avrdg Xvnovot zov aizov zo xaXovftevov 
tftov io&iovaat ixxQivovotv avzdg* Xeyovzat dh xal, czav 
iiamat zr)v yaozeQa extxziQtxv xevtooat, noav ztvd iafri- 
eiv' xal zo fiev zt zrjg ZQOtpijg zo imTtoXd^ov dvefteTv, 
• ta de ueQtzza xdzwfrev drtoxQived&at* ivzev&ev xal zo 
GvQfta't£etv AlyvTtztot Xeyovzat ftv&etv* niQdtxeg ze xal 
ndaQyol TQto&evzeg xal tptnztu zrjv coQiyavov, tog Xoyog, 
StttZQciyovzeg, eiza zdig zQaifiaoiv ivzt&ivzeg dxovvzat 
%b owfta. To ?7 ftezd zov L 
^HXtxlav or)v ovx ^W inl zov xaza<pQOVOvvzog zttog dg dvoqzov. "HXil; rjltxa 7 zeQTtet* TtaXatog Xoyog, r) yaQ 
hoz7jg zov XQOvov, tprjotv 6 nXdztov, im % laag r)dovdg 
vfovoa 6V Oftottrtrrta tptXiav 7taQe%exat. 

c HXlcp 8 tpwg davei^etg* 'ird ztov ddwdztov» . - 
l HXt&tiozeQog 9 ^Adtovtdog zov llQa^eXXrjg* 
bpoia zfj, dvorjzozeQog Atftvxov xal Koqvxov xal iMfe- 
htldov* "Adtovtg yaQ ztg, JHQageXXqg viog, dito&avtov 
xcri iQtozrj&elg TtQog ztov iv "Atdov, zi xaXXtozov ccvto 
taieXtnev, drtexQivazo , /r]Xtov , oeXrjvrjv, ovxa xai ftrXa* 
ido^e yovv yXi&tog zavza igtowv ztp r)Xit$. 6) Apost. Cent. IX. 71. ea, 
quae inde a yerbis: tdvxe <fe 
aqa sequuntur, non habet. Ma- 
car. jj xvayy er rtj tpdzrjt* 
•Tii TtSr ptJTf XQW/udrtov , ftyTe 
toi); aXlov; taivTwv, Idein ad- 
^rt-; *H nviar tr rtp ydfito' 
tn\ TtSr ^ 7tat(>eroxlovvTur $ avolxsiov Ti TTQtnTorTtay. *H xm- 
icS? £»v' ? Tt&rtixtrctt. 

7) Apost. Cent. IX. 78. lo- 
cus Platonis est in Fhaedro c. 
17. ubi Ast. Macar. interpreta- 
tioneia om. ' 

8) ipost. Cent* IX. 79» t 

9) Apost. Cent. IX. 81v«a- 

55 * . — 276 — / . 

r Hlog 10 tbrf}i*<yv xai fta%talog %ov ntifta- 
kov ig&xQOvveV enl %wy Iwfievwv $i \u[iv$vrtficxo$ 

U{UXQ%rjfta. 

C H kvxov " dexag' o Atxog ^AdrpnqQi JtQOQ %<# 
dtxaovr ( Qiw' r 4 Qwg (jtOQcpjy %%mv Sh)Qiov. 

* 

*Ex %COV 28QIVOV l2 . 

/jff Aaxatva rtQog %iva ^lwvtxrjv deii$a0av avtfi rcv 
xoo^tov arcaitidet^e %a %exva, eirtovoa* 6 3e ifiog xoofiog 
%otoi%og. , 

To 7] fieta %ov ft. 
*H fiivrj rteleiag *• eni %cov anXovotaxwv rcrr- 
%ofievr]. 

™H fievov%a % aito&avelv rj vtxyv* im twv 

tviftvxwv» 

^Hfifavog * xav&r}%iog* ini %wv ovdevog a^im. 

l Hftetg * dexa s Fo8tot, dexa vrjeg' em %uiv 
vka£ovev0fit$viov, tovvo di 4 * elneiK r)' Jr^r^tr^Q itqog Tqt- 
ntoleftov* ' ' 

7X H 6 MoQoiftov %ig (>rjat,y i£eyQayja%o' inl 
%wv ano^krtwv xal diafitplTfftevwv. dem, mutato paullulupi ordi- 
ne, profert. Macar. rjXifriw^ 
tfqo; ute vx o Xd<pov" ovrog 
tonoddjteevog Tqv olxCav . drreno.1- 
§ito tov <pQt'<xTog. 

10) Apost. Cent. IX. 80« 
Macar. \Xoy %X<? ezxQox)**' 
S/uoiov tjj* ndaoaXog naaadX<p 
sxxoodeTat. Eustath. Opusc. p. 
52. 1. 12- Hta&wv yao 6$%* 3g- 
neo yXog ijXov , touto <J>/ Ta 
naQOt/u$<a$efi dXX* tbaneo dyuo- 
tHJrijv ajua^Tia. 

11) Apost. Cent. IX. 77» pi*o 
Jfxa; lacuna est in apographo« 

, 12) Stob. T. 14. -11. ex Tttvi 
0^efitffov \47rojuv>]i<orevjU4XTiov. Ma- car. add. *H jltye r* inyijg *QtU~ 
Tor y lj otyr;v ?/£. — € HXidS<or 
S&xova' en\ t<Sv noXXd e/drTm' 
XQtjjuaTtt, naqdaov al tov 4>at- 
&dvrog ddeX<pa\' drtodev&Qa&eiaa 1 
xa\ Saxnvovaat dntbTatov to ijlf- 
xtoov, *HX t§ a t o v xaxdv' w 
T<av a<pdS(ta Sewtov. 

1) Apost. Cent. IX. 82- rem 
pluribus ezponit. Apdgr. Dresd. 
flfiivt neX<d;. 

2) Apost. Cent. IX. 83. 

3) Apost. Ceht. IX. 8i« 

4) Apost. Cent. IX. 85- 

5) Apogr. Dresd. TovSe. 

6) Apost. Cent. IX. 86» Ex 
Arist. Ran. 151. 277 l H Mrjdtov adixov itavaaa* vpQW r)th Sofaova 
TovSe zexvol 2atoxftig 9 ^eafto&izrjv Uqov. Tb ?] fieta zov v. 

*Hv 7 ftr) xa&dQflg xal dliofig ov tpdyijg' ini 
xiov //?} avv (.tox&tp noQi^Oftivtov zr)v dvayxaiav zQOtpqv. 

^Hv 8 rtoze xdfzol riQtoQa^xai nQVftvq' eni zcov 
iv diatpogotg nQayftaai noxe y ewv%oirvztov. 

c Hv 9 *iXa%eg 2ZnaQzav y zavzqv xoaftet* nrorj— 
aivel yuQ ftr) zo7g vntQ d^iav intnqdffv. % 

l H vepeatg naQa nodag fiaivet. 

l H vipeatg xo nijyvv xaci%co 9 zivog ovvexa li^etg; 
Haatv dnayyiklto ftr^dev ineQ zb fthtQOV. 

*Jf vifteatg nQoliyei ztji nr]jeC uj) ve %altvcjp } 
Mrr* aftezQOV %v notelv, ftrjz* d%dXtva liyeiv. To r} ftezd zov o. 

*H ov nezzevco* ini zcov xQmtzetv netQtofiivtov zd 
oixua iklazttoftaza. 

To rj ftetd zov rt. 
*H navayQaia " "AQzefttg' ini ziov dyvQztov xai 7) Apost. Gent. IX. 87- Ma- 

Wr. fjy Tt$ f//a£* /ud£av , ixat/- 
*qr xa\ iafrttrta. 

8) Apost. Cent. IX. 88» 

9) Apost. Cent. IX. 89* 

10) Anthol. Graec. Epigr* 
«desp. CCLVI. sequens epigr. 
IVr. CCLV. Utriqne epigrama- 
ti explicando optiine inservi- 
unt artis antiquae monumenta, 
praecipue statua Musei Pio- 
Uementini, cujus brachio re- 
cUlinea dependeati modus ia- nuitur, apud Viscont. Vol. IL 
T. 13- coll. Winckelm. ad Mo- 
numenti ined. Nr. 25- Symbo* 
la in secundo epigr. notata 
conspiciuntur in nummis Smyr- 
naeorum, vide Eckhel Doctr. 
Numin. Tom. II. p. 259* 

11) Apost. Gent. IX. 91. 

Macar. q Ileayaia m Aqt€ pig* 
f?z* Twv «yi/^rn)K, xat nXavtjTiw» 
Idem addit: 7/ netfta dt&a- 
o>.akoi> — 278 — 

rtevytW TtccQoaov xal i) d-eog ayeiquv xal fdavua&at, 

heyezai. 

y H tcov %aXeit6v ion rb ipsvdr} X&yew. MevaviQov. 
€ H TtazQig X2 wg eoixe, tpllrazov ^QorcHg, 
Ovd* ovofidaat dwalfttjv x3 av wg eozi tplkov. 

Ta 7] fiera zov q* 

'HQaxXijg ^evl^erat x * # iril z&v ^Qadwovzm* 
oi yaQ vTiodexofievoL rbv l HQaxltjv pQadvvown, nokvqxx- 
yog yaQ 6 avrjQ. 

"Hqoto xS [tav xal zijvog, i/uv doxel, OTtzd aXevQOJ. 

*HQaxleiog vooog x6 , r) leQa" elg zavzqv yaQ 7te- 
Qietteoev 6 'HQaxlijg. 

'HQaxXeiov v/i/ia* ertl zov dwazov xal Io%vqov 
deof-iov leyepai. 

'HQaxkfjg xal Ttl&rjxog xa,K i7tl z<Sv aov/tpazw. 

'HQaxkeia lovrQa * 8# inl %w d&Qa ka/ifiavov- 12) Stob. T. 59« 3. ex Eu- 
rip. Phoniss. 

13) Mosc. Sfocu/u*. , 

14) Apost. Cent. IX. 92. Pas- 
sim a veteribus perstringitur 
Herculis voracitas. Praeter Eu- 
ripidis Alcest. cfr. Aristoph. 
Ran. 551« exxaidex* aqTovg- xa- 
rfyay* jjjuaiv' 553« xai Kqta ye 
ttqog tojjtoioiv dvd t 8qaoT y eXxo- 
otv dv* jjpitofloliata. ( ib. Av. 
1657« sqq. J>e Hercule /Sovtpd- 
yay vide quae diximus ad Geor- 
gii Pachym. Progymn. c. 6. 
Eodem spectat Anaglyphum 
Musei Pio-Clement. Tom. V. 
14. ubi Herculi in leonina 
pelle recumbenti puer immen- 
sum placentae orbem offert, 
prope eum sus mactatug jacet. 

15) Theocr. Id. XIV. 7. 

16) Apost. CenU IX. 95. Macar. hr\ ttav juera nolvv xd- 
juaTov ijun tn rdvTtav elf vdcov* 
6 ydq c UqaxXijs juera ftvqiovs 
xaudrovg tjj teqa eveneoev. 

17) Apost. Cent. IX. 6&> 
Macar. en\ Ttav avopottav. 

i8) Apost. Cent. IX. 95* cfr. 
Diod. Sic. IV. 23» cum not. 
Wessel. et intrpp. ad Hesych. 
Nummos Himerensium, Her- 
culem exhibentes stantem, dex* 
tra clavam, sinistra leonis ei- 
uvias tenentem, vel caput Her- 
culis leonj» pelle tectum, ad 
thermas in Hereulis ' gratiam 
excitatas referendos esse docet 
Eckh. Doctr. Numm. Vol. I. p. 
214* Has vero thermas ab aliis 
(ut Pisandro apud Schol. ad 
Aristoph. Nub. 1047* quem se* 
cutus est Hesych.) Minervae, 
ab aliis (ut Diodoro 1. I.) 1 — 279 J — 

tW xara d&Qeav yaQ "Hqtaimog avidaxe XovtQa zcj) 
^HqaxXet. 

l HQaxletog lid-og x9 ' ravrr/v eviot pLayvrfttv 
tiyovoiv. 

'HQaxletog ipcjQa 20 * r) 'HQaxXelmv 9eqia6w de- 
o[ievrj. 

I 

To 7] fiezd tov a. 
J Hoav 2l Ttov* rjoav alxtfiot Mtlr)otot* inl 
%w itorte evnoQcov yeyovorcov. 

J Hoav 2a xaxelvot raXaxaQdiot oi nore MrjStav 

naiolv en ^HCovt 2tqv(jlovoq apiq>l Qoag, 
Al(jlov r atfrtova xQareQov r mdyovreg "AQtja Nympharum, ab aliis (quos 
secutus est Apost.) Vulcani 
munus vocari, a nullo vero 
aatore Neptuno tribui, qui 
tridentis impulsu, ubicunque 
luberet, fontes excitare sole- 
bat (Schol. ad Eurip. Phon. 
145«) neminem offendet, qui 
meminerit,- Id&tjvyv Uqovoiov 
praesidii loco Herculi a Jove 
additam fuisse, Julian. Orat. 
VII. p. 220. D. (adstat Miner- 
va Herculi infanti, serpentes 
stringenti in Cameo Florentino 
GalL Reale di Firenze Sect. 
V. Tav. 34. adstat in labori- 
bos Mus. Pio-Clement. Tom. 
IV. 41. 42^ Winckelm. mon. 
ined. Nr. 64. et 63» potu eum 
recreat Tischb. Vas. Tom. II. 
22.) ad nymphas vero fontium, 
ad Vulcanum thermarum ori- 
ginem recte referrL Cfr. si lu- 
bet Bolih. ad Pind. 01. XII. 
14. Aristid. Or. V. p. 35- Zov- 
iQtty Se ra ijSiora 'HqdxZeta 

19) Apost* Cent. IX. 96- 
plura addit. Macar. kqoq tqvq eavTOiQ t* enayo fiivovQ , naqd- 
aov xa\ -rj Zifrog emonarat tov 
oiSrjqov. Lucian. Im. 1. ano%e* 
ydq oe avaStjaafitvrj Hv&a av I- 
MZjj, Sneq xat tj Xt&OQ $ c Hqa- 
xXeta 3ua tov otSqQOV, 

20) Apost. Cent. IX. 97* n 
c Hq. &eq[i<3v Seojuivq nqOQ &e— 
qaneiav' Ttp yaq ^H^OuXeX noX- 
Xax*i dvrjxe dsq/na ZovTqec $ *^d- 
d-qva. Macar. eril tuv Svoano- 
TotoToig evexofJiiviav xaxotQ. Id. 
addit :. *Hq ivo q tc6xoq' htl 
Ttav xafr* mqav Sqenoftevtov. 

21) Apost. Cent. IX. 98- 
Macar. erit tiov evSo^odvrtav,^ 
Infra sub litt. n. idem lcgitur 
ndZat noT y rjoav etc. ex Ari- 
stoph. Plut. 1003. ubi Schol. 
— Oraculum esse Caribus da- 
tum, cum Pythiam de Milesiis 
in belli contra Persas societa- 
tem recipiendis consulerent, 
docent Excerpta ex Diod. ^ic. 
ab Majo edita Nr. XLVII. cfr. 
Wyttenb. ad Plut. Apophth. 
p. 180. A. 

22) Anthol. Gr. T. IV. p. 148« 
ed. Jacobs. ~ 230 — 

IIqwtov dyouevecw €vqov dftr^xavirpf. ' 
*H otyijv * 3 xaiQtov e'x€ 9 V boyov wcp&Xtfiov. 

To T) pk€TOt TOV T. 

'HTTrj&rjg * Ttvog dlexTQvovog* tmi dovfaav r} 

&£Qa7tOVTlOV €7tO(ieVO)V TOtg 6 EOJIOT aiQ. 

™H Tav a , r) BTtl Tag* Aaxatva TtQOOavadtdovoa tw 
itatdi T7jv aoitida tovt* ecprj Tattocpd-eytia* 

"HTQlg 3 ?£ 77 TQ&tg xvpot' eni twv xtvSvvev- 
ovrcav* to fiev TQig «£ ttjv navrel^ vixrp? dqXot, to 8i 
TQetg xv(2ot'Tr)v rrtTav* ndhxt yaQ TQtolv ixQwvro ngog 
Tag Ttatdtag xvfloig. 

v Htoi a Te&vaxev r) dtddoxet Ta yQafiftara' 
Tuiv elg tijv 2txeXiav OTQaTevodvnav ol t fih ikify&rjGav 
alxftakwrotj oi <T aitcaXovTO* oi ovv dtacpvyovreg ikeyw 

TOVTO. 

*H Qavov 9vQa s * tov (Davov cpaoi dr](j.ov oflolo- 
oraxrjy elvat, allcog de TvcpXov 9 vrtavotyofievrjg de %r<$ 
&vQag tov Tafitelov avrov xcnaoxtvdoat Tottxwrjv, r)v 
ovx av Ttg ijvot^e (ir) yjoqtov notr]oag' eviovg de Uyetv, 
wg [totxevofiivrjg 'avrov Tfjg ywatxog xfjy avXtov dvQov 
§tQydoaro 9 co$ ftr) avev Jpoyov dvoiyeo&at, Tqg de xatu 25) Apost. Cent. IX. 99» %x* 
om. Stob. T. 54. 8« Pythago- 
rae tribuit. — Macar. addit: 
*Jf 2v oaxovo log S e xdrq' 
in\ tcov otpddoa nXovoltav xai 
nolvreXwv. 

1) Apost. Gent. X. 2. ex 
Aristoph. Av. 70* nbi Schol. 
<pvoixov tovto Iv laTg ovjufioXalg 
rdSr dXexrovdvtav, Tovg ijTTq&tv- 

Tag $neo&ai Tolg vsvixqxooi. cfr. 

BergL ad Alciphr. I. 27« p. 155« 

2) Flut. Apophth. Lacaen. 
XV, p. 241. F. 

5) Apost> Cent. X. 5. 4) Apost. Cent. X. 4. Arsen» 
et vetus Cod. Apostolii yro* 
Te&vdvai Siddoxei xa yodfi^ara, 
tj ovTtag, y T&vvxc* ctc. Prio- 
ra Pantino praeeunte omisi. 

5) Apost. Cent. X. 5« Apogr. 
Dresd. tpdviog. Macar. jj 4>avov 
&v(>a' ent Ttav fieyaXofptAvtav. Eu- 
stath. Opusc. p. 277- 1. 51« #y 
oavoovg exd/una^ev , extZ Tityv- 
Xay/utvovg outw , ^avtov Sij Tira 3 ^ •frvqav, xa\ avrog Tai/Tqv ava- 
7tXaTTd/uevog Tolg dyvpovotv, 01 f 

t^XH <*VTVV T« no6 TOliTOiV !}- 

lavvt» — 231 — 

%ov Teyovg de%0(Aevrjg tov /aol%6v 9 %Xevu%ovrag 6 %ovg 
yekovag ini twv firjdev avvovrav iv Tiji <pvXurreiv tr)v 
Qavov &vq€cv elvui Xeyeiv. 

*Hq>aioTiog 7 deO(iog* inl tcjv aqwxtwv. 

"H g>Qovetv 8 IXuooov, r) dvvaod-at 8el fiu£ov.. 

l H cpiXoxQrjtiatia 9 2nuQTav eXoi 9 aXXo 8i 
ovdeV, inl Ttov ig unuvrog xeQduivetv netQmfiivwv 9 eg>f]— 
ae yuQ 6 -freog 2nuQtiuTuig, totb anoXeto&ai lo , 8r*v 
aqyvQiov xui %Qvoiov Ti(xr)omoiv. To 7j fteTa tov %. 

l H %uQig TtQog evyvcofiovag ovden&te ihr)oxei. 

K H %uQig toOTieQ r) oeXrpr?], orav TeXela yevrjrui, zw« 
xaXr\ yaiverai. 

l H %uQig, ibg ovdev aXXo iv (ll(p, nuQu Totg noXXotg 
%&%ima yrjQuoxei. 

* !H p w d o v ". 

*H %aXxeirjv /uoe pvtav r) xvd-Qrrv TtatQei* 
*H Tatoi [njXoXov&aig umiur ij-aTtrwv 
Tov xeaxiov ia [ioi tov yeQOvra Xtaftijtat. „ 

r H%oi &uXu0OT]g avdQog acpQovog Xoyoi, 
BQt&ovreg axrug, ov muivovreg %Xoag. 

i 

To 7] fieTU TOV ip. 

*fi tpeXXr) ov nivtevei. 6) Mosc. ;rJlVva'£orr«s, ultima 
syllaba inscriptum ag. Matth. 

7) Ap. C, X. 7« Arsen. &eopog. 

8) Apost. Cent. X. 6- addit: 

9) Apost. Cent. X. 8* Vide 
•ttpra: a yiXoxQrjp. 

10) Mosc. et Ap. anoUo$ivcti. Zenob. II. 2/U «ttoJI&^**, quod 
Wyttenb. ad Plut. p. 239- F. 
corrigit anoXelo&ai, id quod 
nostro loco convenit. 

11) Stob. T. 78- 6« Apogr. 
Dresd. %aXxalt]V — /tivfy»', 

12) Apogr. Dresd. rov x« 

onaiov — iw/Syer**. 

36 — 282 # — v To ?] fitta tov o». 
*Hws x3 oQiiiaa yek$ td vvxtos eQya. 

AnOOQETMATA. 

'HQiodyg 6 * IddqvaioSi aoq>tOTr)s wv .TtoV xvQuag, 
W.ttov q>tkoaoq>7]0avttov iv do^rj tov ooq>iotevaai, sfeyev, 

to$ TZQOOqXSl tOV OQ&dis Ttlovtto %QtofieVOV tOLS fiev deo- 

fiivots iTZaQxelv, e iva fir) ditovtat, toTs 3e fir) 3eoftevots f 
tva ftr) derj&toOtv' ixdket de %6v davfi^oXov 2 nlovtov 
xal q>etdot xexoXaafiivov^ vexQOv TzXovtov* tovs 3e dtjoav- 
Qovg, is ovs aTtotidevtat ta xQtjfiara svloi, TfXovtov de- 
CfitorriQia' T()is $e xal &vetv at-iovvras ano&erois %Qq- 
fiaatv, *u4ku)ddas .e7itov6fia£e i &vovras™AQet ftera to drj- aat avrov. K H Sav&lTtq 3 eq>t], fivQitov fteTapoktov Ttjv itohr 
xal avTovs xaraaxovotov iv Ttaoais ofiotov to 2toxqmovs 
itQOOtoTtov xal tyzQOLOvros ix tt)s olxlas xal eTtaviwvos 
&edoaod'at 9 t]QftoOTO yaQ dt]lovort tzqos ndvra imeixus' 
TOiyaQTOt ovSev Ttwnote ikvTztjoev avtov. 

*H Qeavto 7ZaQiq>rp>e, tt)v yjelQa TZeQifiakkoftivt] to 
IftdttoV eljtovros 6i *ttvos 9 xakos 6 nrjxvs, akV ov dt]- 
fiooios, sq>t]. 

* *H y 7] o l 7t 7T o v. 

x Hyt]oi7t7tov , tov KQcopvkov 7tQooayoQevoftevov f twq- 
o^vvovtos tovs *A&rp>aiovs stzI OikiTtTtov, V7teq>tovt]0e tis 
ix ttjs ixxktjoias, nokeftov eiatjyfj; xal ftd z#a, ehe, 13) Apost. Gent. X. 9- 

1) Mosc. o om., Laur. habet. 

2) ldov/ufiovZov y inscripto o. 
Cod. Mosc. Matth. Cfr. d« hac permutatione epistolam no- 
stram criticam p. 29. 

3) Stob. T. 108. 77- Hoc et 
sq. apophth. ab impressis et a 
Laur. abe6t* xai fiikava [Ifidzia, xal Sr^ooiag ix$0Qag xai loyovg 
imzatpiovg, el fiiXXoftev iXevd-eQoc (luaoeoihti, xai fiy 
nwfisw %b TtQoozavzoftevov MaxeSoac. 

* *H qw v S o v. 
l HQ<ivSag *A&qv7joiv dXovzog zivbg yQatpf^v aQyiag 
7tOQ(av xal Ttv&opevog ixiXfvoev imSel^av av%$ %bv zfjv 
ifov&eqlav Sixrjv yzrrj&ivza. 

* C H q a x X e i d o v. 
'HQaxXelSyg yrjoi zovg nantpvUovg %aiQeiv %$ /?, 
nqozi&ivrag av%b 7tav%bg (pwvqeyzog* %b ovv cpdog <p<*— 
Pog (paoi, xal %b diXtog, (iaftiXiog, oqovco, oQov(!a) m At-r 
ohlg Se z$ /£ %aiQovov TtQOzid-ivzeg zov § iv %(# ftdzog, 
pQaxog, Qozbg, pQozbg, qvzijq, (jQvzr/Q *. I 2 TO P I Al. 1 

'lozoQia TteQi 'HQaxXeovg. 

'HQaxXijg dvaxofii^ofievog fiezd zb ttOQ&rjaai Tqouxv, 
yevopevog xazd zb Aiyalov niXayog, povXyoei "HQag, 
otyodQy oweoxi&rj dvifiq)' xa%aovQe%ai Se eig Ktav %ijg 
MeQomSog' ixwXv&rj imfiijvat %ijg vrjoov vnb Evqvtzv-? 
Xov %ov HooetSoivog, (iaoiXevov%og av%rjg' fiiaodfievog Se, 
xctt wg XflO%r}g imfldg, dvelXe %bv EvQvrtv^ov xal %ovg 
naldag av%ov, fuyelg A Se zr\ dvyazQi avzov XaXxiort}} 
QsaoaXbv iyiwrjGev. HeQt SxafidvSQOV zov xai Eav&ov. 
'HQaxXijg noze Siipei xataa%e9eig yvi-azo %$ tvotqI 4) Sequuntur in impr. duo 
Versu»: ij(t£oTqoa (asy tjrqiov 1(- 
nrov ©tc., qui inter sententias eiistunt, et inLaur. inter proyr. 
repetuntur. 

36 * — 2S4 — 

Jit imd&gcu, avz$ vafia* 6 di fa) &iXwv avzbv ZQv%e- 
0&ai 9 (dtpag xeQawbv dvidwxe fiixQOv Xifidda, rjv &ea- 
adftevog 6 'HQaxXrjg, *ai axdtpag elg zb nXovocwzeQov 
xatetg<peQeo&at, ftezwvoftaae SxdfiavdQOv 9 olovel Kdftav- 
Sqov, yevbftevov xaftdzov eavzip naQaiziov 9 Savdbg dl 
nQoayyoQev&i], dtp* ov neQi zov xdXXovg ixQivavzo^HQa, 
% A&qva xal ^AtpQoditrj , ozv ev avttjj Xovadftevai gav&ag 
elxov xbftag. 

HeQL "HQag xal EvQVfiidovzog. 

"Hqov zQeqtOfjtivrjv naQa zoig yovevaw elg zwv ft- 
ydvzwv EvQVftidwv (iiaadftevog eyxvov inoirjoev' r) de 
nQOfirj&ea iyiwrjae. Zsvg ie vazeQOv yqftag zrjv ddeX- 
cprjv xai yvovg za yevbfieva y zbv ftev EvQVftedovza xate- 
zaQzaQwoe, zbv de nQOftrj&ia nQOtpdaec nvQog deofiolg 
dvijQTqoev. _ 'lazoQia ^AxtXwov x<x\ l HQaxXiovg. 

'HQaxXrjg elg "Aidov xazeX&wv ini tbv KiQpeQov, 
awitvxe MeXedyQtp t§ Oiviwg, ov xal deq&ivzog yijftai 
zr)v' adeXtpr)v JrjidveiQav, enaveXdwv elg tpwg 9 eanevaev 
eig AizwXiav nQog Oivia* xazaXapwy di ftvrjatevoftevrpf 
zrjv xoQrp *AxeX(bip ztp nXijoiov nozafttp, SiendXaiev ai- 
zip zavQOV fiOQtprjv itypvzi* ov xal dnoandaag zo eteQov 
zwv xeQtxzwv eXape zfrv naQd-ivov* tpaol di avzbv tw 
*AxeXww naQa *AftaX&lag zrjg wxeavov yiQag Xafiona 
dovvat, ztp c HQaxXeV xai zb idvov dnoXafteiv. rfoxel d* 
zwv iv %ji *EXXddi nozafiwv ftiyiotog elvai q ^AxsXtfog' 
610 xcrJ nav vSwq zfj zovzov nQoarjyOQlif xaXelzai. 

'lazoQia neQi 'Haiovqg. 

'HQctxXijg noQd-rjaag ^IXcov, 'Rotbvrpt zr t v Aaoftidov- 
zog ftev SvyaziQa, IlQtdfiov di ddetyijv, elapev ai%fid- 
Xwzov xai edwxev avzrjv yiQag.TeXaftwvi, wg ovozQaztv- — 286 — aam avrqJ, aq? rjg eoyje TevxQOv o TeXanwv. c Dg ovv 
&nb Tijg TQwiTcijg ywacxog tsx&svtcc naZSa TevxQov ixd- 
hoav, nQoavanefit/javreg tov tovov xal Ttoifjoavteg xvqcov. 
TevxQoi* yaQ ol TQ&eg dno tov fiaocXevoavrog ocvzwv 
TevxQov' % 3k iaxoQia dxQtpeoTeQwg e*Qqzai naQa ze 
alXoig, xal *AnoXXcovi(# taj yQafi^arcxcp iv %ij? 3evreQi<f 
xwv yev&v. 

'loroQta 'HQtixXeovg. 

^HqaxXijg naQeyevero elg Ilvkov, %Qrfeayv xad-aQoitov 9 
& Se Hvlcoc dnoxXeioavreg vag nvXag ovx eloeSegavro 
airtov, iq>* <£ oQyco&elg 6 rjQwg inoQ&rjoe tt)v UvXqv* 
awettd%ow S£ t$ NqleZ TQecg -9-eol, nooecSwv, c, Hq&, 
^Aidwvtvg, t$ Se 'HQaxXel Svo, ^A&rpa xal 6 Zevg. 

'EteQa lotoQca 'HQaxXeovg. * 

^HQaxXijg nQOOrd^avrog tov EtQvo&icog, avexaO-r^e 
tijv Avyeiov xoTtQcav* anavtovvrc Se avriji 5 tov (zto&ov 
owc dneSiSov, Xeymv c£ incTayr)g avrov nenocqxevac. 
OvXXog 6 Se 6 tovtov nacg xQCTtjg yevopevog xarixQcve tov 
nateQa' 6 Se dyavaxrr]oag , i%e(iaXev avrov Tr)g %u>Qag. 
HqaxXrjg Se inc0TQaT8vod/*evog y HXcv inoQd-rjoe, xal /ze— 
tcm/4Xpd^enog tov OvXXbv ix: JovXcyjiov, nQogSiSwacv 
avr^ tt}v fiaocXeiav, oXcyavSQiag 3i ovorjg, 3cd to noX- 
hvg iv t$ rioX£{i(f> ovveq>&dQ9ac. 5) God. oJroV. De fluctua- 
tione codicum in terminatione 
hujus pronominis diximus ad 
Theon. Progymn. p. 250. 6) Cod./h. L ^vkoiy postea 
'1'vXidv. 286 — d <> X V % o v & ff t o ( x n o t/. To & fie%d %ov a. 

QdfivQtg fiaiv€%at x% iiti %oov ovvetoog pLOvnw, 
ioxovrtoov de %iol ftalveod-aL* QafiVQtg yaQ %ig Idoov fia- 
CTiyovfievov olxexrjv^ naQa %ov deonvtov av%ov iv %$ 
ieQtji, xal ftr) %ov leQov cpQOv%L%ov%og %r)v ovoiav awov 
dovg artedriftrjoev , ov oQcov%$g eleyov* ftaive%at Qdftvgig. 

Qava%ov * TtaQddXeoog i)7toxQive%aL m inl wv 
plaTtTOvttov r) diacp&eiQowcov %cvdg TtavovQylaig. 

Qald%%LOV 3 iv %aQadQaig v3coq* i7u%oovTols 
fieyaloig %d ftLXQa UQOcpLkcytLftovfievoov. 

Qaodg ayad-cov 4 * im %coit evdaifiova xal XafiTtQov 
SeX%ai %iva iTtayyeXXoptevoov. 

Qa%%ov 5 V7to fidXqg 7tev%* ildcpovg xfv- 
tpeiag, r) eva xivatdov* iitl %oov dvaia%vv%tav. 

Qala%%tog 6 oov fir)7tcog %€QOalog yevrj* eni 
%cov xa%alifi7tavov%oov %a olxela irtutrfievfLcaa xal %ol$ 

fJLT] TXQOOrjXOVOLV i7tL%eLQQVV%O0V. 

QaQoev 7 Xeyoov %ali]9eg, ov ocpdllrj itcrtL Evql- 
nldov. 

QavovtL 8 xeivqo ovvd-avetv eQoog ft e%SL, 
^H^eig, iTteiyov ftrjdev elg %6 ftoQOLftov. 

QaQoeL 9 fiatf, ijtel ov%l avev &eov r)de ye fiovlrj. 1) Apost. Ccnt. X. 10. Cfr. 
supra: "A/uuqig /ualvsrai. 

2) Apost. Cent. X. 13« rem 
pluribus exponit. 

• 5) Apost. Cent. X. 14. 

4) Apost. Cent. X. 19. 

5) Apost. Cent. X. 20- Lu- 
cian, adv. indoct. c. 23- fttxt Slajg , xara rqv naQOi/tlav, 9ax- 
tov av nevre tZftpavTag vito p*- 
Xtjq xq. tj %. x. 

6) Apost. Cent. X. 21- 

7) Apost. Cent. X. 12- 

8) Stob. T. 122« 11* Zo<po- 
«Xeovg. 

9) Od. B. 372. — 287 — To & fietcc tov e. 

Qeayevovg %Qr)(j,aTa 10 * ini twv iitrjQn&vw itzta— 
%w' ovrog yccQ w Ttevrjg eleyev eavrov eivai nXovaiov. 

QeiozeQOv evg>rj^la xaxrjyoQiag. 

Qeog " d£ TolgaQyovoiv oi) itaQiOTCcrai. 

Qerralr) yvvr) 12# iiti tuxv (paQnaxldw. 

Qeog r) avaldeia lB " irii %w avaio%wricf <Zcpe— 
kovfiivw. « 

Qeov l4 de Swqov ioziv ev%v%eiv (tQOZOvg. 

QerTaXiy.cc TtTeQa l5# ini tc3v itaQcc ayrnia l5 
hdrpag ivetfievw* al yaQ QeTTahxai io&rjreg meQmal 

fjCOCV. 

Qew 17 ayoQa' ini tw ^Qrjoi^imv xai dixalw. 
Qeov 9elovrog xav ini fynog nheoig l8 . 
Qe§ (tccxea&ai deivov iorv xai TV%fl. 10) Apost. Cent. X. 22- Ari- 
stoph. Av. 821. do* eartv avTrjyi 
Nc $1 Xoxoxxvyta , %va xai Oecry^- 
vov% t« noXXa XQyj/uara, 

11) Apost. Cent. X. 23. ad- 
dit: ZotpoxXtovg fj yvwjurj. Apogr. 
Dresd. naoovatv ^pro doyovatv. 

12) Apost. Gent. X. 24* ©rr- 
rahy.tj. Frequens harum forma- 
mm confusio Jacobs ad Achill. 
Tat. L 18. p. 483. Coray ad 
Heliod. III. 2* p* 114* Ad rem 
cfr. Schol. ad Eurip. Fhoen. 
1416« — Sti S'e xa\ (paojuaxtSeg 
fifftv, al &STTaXa\, *AqtoTQ(pdvrjg 
y*ja\v ev ve(peXatg (747*) yvvaixa 
<p«(iftax£d* el nqtdjuevog #*rra- 
Xtjv. Lucian. Dial. meretr. I. 
ovx olofra, tog (paq/uaxtg rj Xov- 
odqtov 37 ftijTrjo avTfjg, SeoaaXdg 
rivag wSdg entorajuivr]. IV. yqavv y 
<xcn TtoXXdi BeTTaXol' Xiyovxat 
tn&Sovaa*. 13) Apost. Cent. X. 35. Hfa- 
car. ent r<3v elg dvatSetav ev~ 
Soxijuovvrtov. Xen. Sympte VIIL 

55* &eov ydq ov Tr]v dvaiSetav, 
dXXd Ttjv alS<3 vojui£ov«tv (sc* 
ol ^iaxeSat/udviot). Cfr. Borne- 
mann. Clem. Protrept. p. 22« 
21* Saneq djuiXet xai *Enipev£~ 
Srjg o naXaidg vfiqewg xa\ dvat— 
Seiag Id&rjvrjoty dvaOTJJoag fito-» 

flOVg. 

'l4) Apost. Cent. X. 26- 

15) Apost. Cent. X. 27* Ma- 
car. en\ nuv evnaqrfqxov xa\ xaX- 
X(oni£oju&'viov ea&rjTt , naqdaov al 
BeTTaXtxat %Xa[itSeg nTeod «I- 
/ov. 

16) ApOSt. naqaxqrjfia. 

17) Apost. Cent. X. 27* 

18) Macar. nXietg. Cfr. infr* 
sub: x4o$ovg ixrjrt. •x — 288 — 

Qeov 3e nXrjyr)v ov% v7teQ7tr]3§ fiQorog. 
Qeov <T ovei&og voyg xaxovg evSacuovelv. 
Qeol 3e re ^qtsqol avdQwv. 
Qeog ** fieyiorog voTg g)Qovovotv 61 yoveTg. 
QeQfiTJv 2 ° enl tpv%QoToi xccqSIccv e%eig* 
Qeog 2X ftev afolav cpvec pQOtoTgj oxav 
Kaxwoai daijua 7tafi7trj3rjv 9-eXrj. To & fxeta tov tj. - i 

QrjQixXelov cpllog Xm eni %w fiedvovtcw, mb 
tov TteQiexovrog %b 7teQie%6jiievoV 6 yaQ QrjQtxXrjg tt^h 
rog evQe rb exTtcofia, Sg cprjoiv EvflovXog* xad-aQmeqov 
8e twv xeQccfiiiov elQyaOfirjv r) QrjQixXrjg tcc exTtiOjxava* 19) Stob. T. 79. 53. dtxato- 
yevovg. 

20) Soph. Antig. 89- en\ yv- 
XQolot de rebus horrorem in- 
cutienbibus interpretatur Her- 
mannn& * Cui interpretationi, 
praeter locum ex Aesch. Prom. 
allatum favent Hesych. yw^Qov 
xaxav, y/v&cog alztov, et Eu» 
Stath. p. . 1097« elai&aat. Se ol 
TtaXaioX tpvx.qa Xeyetv ra dyStj, 
StftfeQ av ndXtv ex.Tov evavrtov 
&eBpd ra nqoaqvi} , et proverb. 
infra secuturum , XaXtfiov yv-- 
XQoreQog. Eodem modo usur- 
patur tpQtxTog et (pQtxdStjg. Plut. 
Coriol. 18? e*So!;e fiev xa\ rwv' 
Stj/uoftav noXXoig ipQtxTov elvat 
rd ytyvdjuevov xa\ ttneQtjtpavov. 
Julian. Or. in Const. p. 31. C. 
tpotxcSSeg xa\ Setvov ■fria/ua. At- 
tamen malim derivare ab ol 
\pvxQo\y <juam ab rd yvxod. 
l PvXQog.vexvg dicit Soph. Oed. 
Col. 615- AHa exempla ex utra- 
que lingua contulit Valck. ad 
Fhoen. 1448« ^v/ool vero ab- 
*olute positum eodem jure de mortuis usurpari posse censeo, 
<juo vivi d/ue'Qtot y etptj^Qtot etc. 
vocantur, omisso av&Qtmot. 
Eur. Fhoen. 132. d/ueQttav yhra. 
Cfr. Valck. ad v. 1515« 
' Sil) 6tob. T. 2. 7» pon ho- 
minat autorem. Aeschylo tri- 
buit ^lato Rep. II. p. 430. E. 
OvS* av 9 <ag AloxvXog Xfyet, lo- 
Te*ov dxoveiv rovg viovg Szt ' foog 
flkv etc. *AXX* edv Ti$ 7rotjg, h 
olg ravra rd la/u/Seta Hveort, ta 
Ttjg Nidflq-Q nd&q y ra ZTfiloJr»- 
3<3v , ij xer jToco Vxa, tj t» aXfa 

T(3y. roiovTtov etc, unde Wy^ 
tenb. ad Flut. de aud. poet 
p. 17* B. versus ex Aeschyli 
Niobe sumtos esse credit 

l) Apost. Cent. X. 29« Jr 
(){xXeiog. Ad -S-qptxXefov subint. 
nortiQtov. Magna horum cali- 
cum apud veteres celebritas* 
Plut. Apophth. p. 201* yvxrrj- 
Qeg SidXt&ot xal QqQtxXetoi. A6- 
mil. Faul. c. 33» oV t^ rag *Ar- 
TtyovlSag xa\ £eXevxtSag aa\ 0tj~ 
Qtxtetovg, xa\ Saa 7teo\ SeTnror 
XQVOcS/uara rou Jleoae&g) (i^<* QvjQafiivrjg avyQ a * inl twv navovQywv. 
» Qtjaevg IletQt&ovv 3 * awvnaxoverat t& tptfo iv f 
iju twv ayav aklylovg gttlovvtwv. 

* * 

IIXovTaQzov. 

QtjQevovat totg fihv xval tovg laywovg ol xvvyyoi, 
totg di inaivoig Tovg avoyrovg ol nolloL . 

* To & fiera tov v. 

Qwjtol 4 yeywreg firj cpQoveld? vtzzq Seovg. 
Qmjtog necpvxwg dani aot neiQw ^XineCv. EvQtnidov. 
Qvqtog 5 yaQ wv xcd ihnjta neiaeo&at Soxet. Toi 
1 \avtov. 

Qhnjtog 6 netpvxwg firj vlafiov redvr^xhcu. JupiXov. 
Qvijtog 7 necpvxwg %a *niaw neiQw fiX&teiv. *IatdwQov. 

To & fieta xov q. 

0Qaxeg 8 oQyta ovx inioTavTckt* inl %w <J- 
vouwv. 

0Q$i 9 tvyevtjg el itQog ak* rjyoQaOftevog. 

QqI£ vatQixog *° # inl twv evaro%wg fiaXXovtwv. 
Ovv%wv u axfidig &a$QOvat xal ccqxtol xal Xvxot xal 
nagiot xal Xiovreg 9 tijv dk vatQt%a axovw Tavra fdv 9tixvd/utvot. Philop. c 0* qv 
ovr XStlr ra ioyaortJQia /ueara 
xcrraxonTO/utvtav xvllzmv xa\ &q- 
Qtxlttuy. Alex. c. 67* tpidZatg 
xol gvrotf xal ^tjQtxXtCotg — - aX- 
Xijlotg nootnivov. Clem. Paedag. 
U. 5. p. 188« 10. &qo£xXetoC n- 
v*S xilXixtg *a\ Idmyovtfes cfr. 
Athen. XI. c. 41« 299* — Pro 

o yap QrjQixlrjg Arien*" Evqv- 

1) Apost. Cent. X. 30. De 
Thtramen* vide supra p. 244- 8ttb : 9v/u*rafioXolrtQ*g koSoJq- 

vov. . 

3) Apost. Cent. X. 34- 

4) Stob. T. 22* 16. 

5) Stob. T. 108* 15- **V ab- 
est ab Apogr. Dresd. 

6) Stob. T. 118. 15. 

7) Stob. T. 22- 27- 

8) Apost. Cent. X. 32* Ma- 
car. «71* rc5y Totff Soxotg ovx 
ep/utvdvTtov. 

9) Menand. jp*J57« ed. Meia. 
1$) Apo«L Cent. X. 33* 
11) Aclian. H. A. I. 31« 

57 xai avrwv. Ov/uoootpog ioTtv 3 * ift\ tcjv o^v/iad-aiv xai ev- 

0vvvi£eiv 4# arri tov xevripf TQiaivaig yaQ zovg 
dvwovg xevToyoiv f i§ ov xai Aovxiavbg dwvwdeg %o 
iy&ptfflfJWC) dvri tqv drtozo/iov xdi oxXtjqqv. Oaoi 5 i 
oz$ Tr^^y d>Qaiv neTapolrjg exovatv alo&r/tcig ol &vwoij 
xal iaaot fQQttag r)Uov o^vrara, xal deovrai tcHv %a ov- 
Qavca eidevat TtQOOrtowv/xevcw ovdiv 4 OTtrj yaQ avtovs 
XavfjiwQg aQXft xcrtaXdftri drQefioiocv dyaitrjtcig* irti il 
rtjp 6T&Q(p twv otp&al/iciv oqcSoc xal ,Ato%iXog SftoXoyel 
Xeycov* ,;. . 

To oxacov o/u/ua rtaQa(2ala)v &vwov Sixr/v. 

IlaQiaoi ts elg tov itovrov xai xard tt)v degcdv av- 
tcZv nXevQav tjjv yijv Xcc/uftdvovoi, xa&* r)v xccl (ft&mv- 


12) Apogr. Dresd. euarox^g. 

1) Apost Geitf. X. 55» 

2) Apost. Cent X. 56- Kv- 3) Apost, Cent. X. 37. 

4) Apost. Cent. X. 38* 

5) Aelian. H. A. IX» c. 4f — 290 — 

ovx t'x eiv > ov HV V onhav irtb Trjg <pv0€(og ctfiwrrjQUov 
% drtoXetecydw iQyHW* *<fe Y ™ imovacn hti kiftji tas 
dvcod-ev tqIxccq olovei .fi&q ixnk/mei xai eioroxcog " 
fidllec rtoXkdxig yqi^aoa' xai ixelvalye rtrjdaiotv, &oittQ 
ix Tivog dcpecfievac vevQ&g^ 

• 0Q&ipac xai IvxidetSy dQexpai xvvag Sg tv cpdyom. 

0p}£ dvd fteaov. 

1 

j To & ueTa tqv v. 

Gvfjiog.? eax&vov yrjQaaxec* Xeyerac dcd tovs 
rtQeofivGeQovg' oaov yaQ yr/Qaaxovac 9 tov dvfibv i(t(KOfie- 
veazeQov exovoc. x 

&vQa(^€ KosQag 2 , ovx IV dv&eOTr/Qta* dia 
rtiifoog olxercbv, d>g iv TOtg av&eotrjQioig evoxov/nbcov — 291 aiV i^iovteg n av xaxa zijv avnniQav viovoi tijg yr)g 
ixoftevoi, ttjv cpQOVQav tov owpitnog xata rov &qo)vt<x 
t&v ocpd-aX/xcov Xappavovreg. 

Qvwot Tovg vavayr]oavrag cpiXctv&Qcomog fexo/uevdi 
iplXovg notoxmai* twv de ^e^cov rovg fitv exovolcag iX— 
Sovrag ocpodqa Ti/aooi, rotg dk axovoliog xoXa^ovoiv. 

&v/uov Xoyog iaxQog 6 . ^ \ MevdvdQOv 7 . * 

QvyatfjQ inlya/jiog, xav oXcag fttjdev XaXfj, 
Jia %ov oiwTtav TvXelora tvsqI avrijg Xiyei. \ AJIOOQETMATA 

Q a X o v *. 

QaXijg, *E£a/4lov 3 xal KXeo^ovXlvrjg, MiXr)owg, epai- 
trfteig, nooov dni%ei %o ipevdog %ov dXrj&ovg, oqov, eq>i/, 
oq&ccX/iol twv okcov. 

€ avtog 3 iQomjd-elg, tl dvoxoXov, ecpq, %o eavrov 
ptavaf naXiv iQwrrj&elg, %l evxoXov, ecjxrj, to V7tcnt9$- 
o9ai aXXw. 6) Apost. Gent. X. 31. 

7) Stob. T. 77. 2. Macar. 
addit: SdXaaaa xa\ ni/Q xa\ 
tqCtov xaxtj yvvtj. — Sdlar- 
tay one l qs iv' en\ Ttov /udrtjv 
xovovvrtov. — Sdoiog nalg 
-AylaotptavT o g' ln\ rtov &a§- 
Qovrrtor er oig Xtyovaiv tj jr^«rV- 
rovoiv' 6 yaQ \AyXaotpcSrrog naiq 
Sdatog to yivog aqtarcg ijv yoa- 
ytvg. — SaXdrTrjg %veg' en\ 
TtSv ajutTQiov xa\ dvetpCxTtav. — 
QtTT aZov adtpia/ua ' en\ 
nh t* aotpito tttvtov ij T*/y*£o- JltVtOV. — Sstt alixtj $v9e- 
oig' en\ rtSv dSt]tpa^o%)vro)v. 

1) In.Laur. praemissa sunt: 
HXovTdQ%ov ex tov neQi Tuiv 
aQeaxdvTtav ToXg tptZoodtpoigi ne- 
q\ dqx&v. Inc. SaXfjg y *E£afilov 
xa\ KXeo/SovX. MiXtjaiog, etj 
rwv InTa aotptav gq%t]v rtSSv ov- 
rtov dnetptjvaro to €StoQ elvat — 
finit: eivai Se xa\ avr6 to xe- 
rov dneiQov. 

2) Stob. T. 12. 14. 

5) Diog. Laert. I. Segm. 36- 
Laurent. non habet. 

37 * — 292 — 

C G avzog 4 iqvtyftetg, %l xoLvotarov, ahexQitato, 
iXnig* xal yaQ olg aXko firjdtv, avztj naQeoztv V 

c avzog ° %fi fAijcql KXeoflovXivf] ywatxa Xaftw 
Seoftivft, ovnto xatQog, eXeyev* elza. nQoftag, Ovxm 
xatQog. 

* '0 avzog idoga&v, wg rj nQovota fti%Qi zdv io%a- 
ztav dtrjxei, xal ovdev avzijv Xav9avet t ovde zo iXa%totov. 

*0 avzog elne* Fvuid-i oavzov 7 . 

t% piXXetg noutv, ftrj Xiye" anazv%tjjv yaQ yeXao^rflr^ 

Totg imvrjSeioig %Qto. 

"Qoa vov&ezetg zov nXrjolov, avzog noiet, 

*ArtQayovvza ftrj 6veidi£e' inl yaQ zovzotg vi/itotg 
Setov xa&yzat. 

Idyana zov nXrfliov fttxQa iXazzovftevog. 

Tov tptlov xaxtSg ftrj Xeys. 

Jetvhv awtdetv zq ftiXXov. 

2x6net zo yevo/uevov. TLiozov yij. y ldntoz&v daXaooa. 

^AitXrjQzov xiqdog. Kzroat "dia. QeQaneiav tfou. 
0iXet tijv ncudeiav, ctotpQoovvrrv, ^Qovr^otv^ aXq9etur, 
nlaztVj iftnetQtav, intdegtozrfta , ezatQeiav, ziyyrjv. 

e a v o v g. 

Qeavtu eQwtrj&etoa , noozaia ywrj an avdQog xa-> 
itaQevei 8 , ano ftsv zov Idlov, elne, naQtx%Qrjfta f anb it 
aXXozQiov odtiinoze. 

. l H avzrj 9 eQonrjd-etoa^ zi itQinw eirj ywatxl, zo ty 
?J/(;>, etpq, aQioxetv avdQi. 

4) Stqb. T. 110. 24. 

5) Impr. n Qoatoriy. 

6) Stob. T. 68* 29. verbis 
paullo immutatis Diog. Laert. I. 
segm. 26« Plut. Sympos. III. 5* 

7) Laur. Ba?.rj; elire , xatqov 
yvta&t. Impr. BaXtjg *I£;ccju£ov xai 
KktofiovXlvriSy Mtbjoiog, id$i 
M*fy> x. r. 2. 8) Stob. Tr 74. 55. Clera. 
Strom. IV. 19* p* «619. 4* *»- 
oraia yvvtf 6*n6 &vb*(t6g tU ro 
GeOjUorpOQtov xaretmv, ubl PottCf 
recenset eos, qu* sententiam 
hanc laudant. Adde Nicol. Soph, 
p. 274. 

9) Stob. T. 74- 55. — 295 — 

l H avTTJ *? Tuq&prpe tt)v tflQa, izeQtfiakXofiivt] %o 
Ifiafiav, elnovrog di tlvoq, xakog 6 nr}%vg, ctkV ov <fy- 

jUOOWff, s(ptj ". 

* 'H avzij iQmifteloa, n&g evdo^og earai, "•jpg* 

'laroy &Ttoi%0{ihr} xcA ifiov ke%og dvriowoa. 

Qefit<J%oxkeovg. - 

BfjfiiCxoxkerjg 12 m fteiQaxiov &v l3 iv noroiQ ixv- 
iivieiTO xal ywatglv inel d£ Mihttadrjg OTQOTTjywv hi- 
xrjaev iv MaQadwvi tovq fiaQfiaQOvg, ovxeii r)v evrvxetv 
itaxTovru Qefiioroxkei* tjcqoq de tovq dxxvfm^ovzag rw 
Hetaftokrjv ekeyev, tog ovk i$ /ue xa&evSeiv ovde Q$&vfteiv 
f o tov Mihuaiov TQonalov. 

l O ovtoq * 4 %o)qiqw ittokwv ix&kevae xyQvrreiVy Srt 
xcl yehova XQ*l<&ov * 5 e%ei. 

l O avrog x6 TtSv 17 tr]v d-vyareQa ftviJftevcov avrov 4ov 
kuetxij tov nkovoiov UQortfirjoag, avSQa, hprj, ^rjtelv 
jgfjfiirtov deiftevov ftakkov, r) tQrjfiaxa dvdQog. 

* *0 avrog iQwtrj&elg, noreQOv *A%tkkevg iftovker* o» 
*j "OftrjQog elvat, ov d* avrog, eg)tj, nbveQov ij&ekeg 6 
nxwv iv *Okvfmtaotv rj 6 xrjQvoowv %ovg vtxcovrag elvai. 10) Laur. non habet. Lacae- 
aae tribuere videtur Glem. Al. 
Paedag. H. 10- p. 259*9 ubi cum 
de Lacaenis dixisset, addit : xaC 
to* dvvardv a7iotpd , iy$a0&ot, judia 
xoaulwg rtjv dareiav exeivtjv q?ta- 
vijr 7Toog ehcdvra, xaXdg 6 ntj- 
^vf* alV oo 6*}jfi6o;ios' xa\ xvtj- 
ftat xaXai* dXXd fidvov , tpdvat, 
toS drdooq rov epov' xa\ nodg- 
wtov tvnatncg, dXXd fidvov rov 
ytyapxtjxoTo; , ubi Fotter. 

11) tyfj Mosc. om. 

12) Plut. Hem. c. 5. 

13) Mosc. o*y. Laur. et impv. f «r. 14) Stob. T. 37* 50- Plut. 
Them. c. 18- 

15) Res rara: Alciphr. I. 15» 

Svrtjusvqs xa\ fidoxavos 6 rvSv yet- 
rdvtav dtpO-aXpds, iptjoiv fj naoot- 
ptia. Hesiod. ioy. 346* ovd* av 
ftovg dndZoir** el /xvj ytirtav ,xa- 

x6g tltj, saepe laudatur a xete- 
ribus, vide Wyttenb. ad Plut. 
de aud. poet. p. 34* B. Adde 
Julian. ep. 35- P* 409* B. ovS* 
av fiovi dndZoiro , el fttj Std ua- 
zCav yenpvtav. 

16) Stob. T. 85. 11. Plut. 
c. 18. 

17) rwv Mosc. oin. Laur. ha- 
bct. — 294 — 

* c avtog S^Q§ov xcrta^afvovr^g ird;%7]* Wklctda 
%$ ftsQulcp avolt{) xpofirj&eig ^Eiwtvdrjv tqv drjftaycaybv ctl- 
axQOxeQdij xai detkbv ovta, fAtj crtQcttrjybg yevb^ievog ctTtottorj 
Tyv nbktv, ertetaev aQyvQitp %ijg cttQavrffiag mtoa%rjvai. 

* *0 airtog Iddetftavtov ** vavfjia%eiv (irj to^wvtos, 
einbvtog TtQog %bv Qe^iicrtoxkka tovg "Ekkrprag naQaxa- 
kovvta xal 7tQO%Qe7tovra, d Qr/Lttcrtbxketg , %ovg iv tolg 
dytoat TtQoe^taraLievovg fxaatvyovaiv dei, val, elnev, w 
^Adeiiiavte, %ovg ds kewtOLievovg ov arecpaVQvatv. \ 

* c avtog rtQog StjXtovi&rjv ei-airovftevbv %tva xqujiv 
ov dtxalav, eqrq, iirp? ixetvov yevea&at Ttottjrqv dya9ch', 
cidovxa naQa iiekog, firp* avtbv aQ%ov%a XQrjmvv, dtxi- 
£ovta TtaQa %bv vofiov. 

* l aivog, enetdrj i^eiteae %tov *Ad"rp>alcav %b itQw- 
tov, eha xai %ijg 'Ekkddog, avaftag TtQog ftaatkka, x«t 
vtiokktov dtoQetov d^ito&eig^ xai %ayv Ttkovatog yevbfievog f 
TtQog %ovg Ttaldag elnev, to italdeg x9 , ditokoiLietf «y, 
ei lit} a7toktbket/*ev. . \ . •> 

&8oxqI%ov, 

0ebxQi%og \ b Xtog, iQwvy&eig, Ttoia %tov &q()iw 
eiai * %ake7tto%a%a, elrtev, iv fiev %otg oqeatv aQXtot x«i 
keovteg, iv de %dig 7tbkeat %ekcovat 3 xai avxotpdvtai. ig) Plut. C< H. EvQVfi^ov. 

19) Plut. c. 29- 

i) Stob* T. %i. 34. Simile 
Diogenis apophthegma vide su- 
pra p. 197« Cfr; Plut. de dis- 
crim. adul. p. 61* C. 8&ev ovSe 
6 Stag anexQivaro xaXtag tw nv~ 
&ofi£v(p y tt riov t,t6tav %aXenta*Ta- 
j6v eoTiv , Tl , anoxQirOjUevog , 
Ttav fuv ayoitav 6 TV*Qavvog } Ttav 
v 3e fjjupQMV 6 x6Xa%. 
2) Impr. ioTi. 

5) TeJLtdvai, quam contemti 
et exosi fuerint ex N. T. satis constat. Suid. TeZtavyg, o rSr 
TeXtav iTaortjg ' ^Ste/S^X^ro fo 
naotx Tolg naXaiolg xa\ to tov 
TeXufvov ovo/ua, xal tov KXiovo; 
ovrog TeXoSvov xa\ vneo ro relo; 
Te Xtavovvrog , tag qnjoiv Idoioro- 
tpdvyg. Inde Pollux IX. «egm. 
33. publicanum melioris BOtae 
xoeOtTova tov fitov vocat. J u " 
lian. Or. VII. p. 238- ^. M- 
yevtjg nqog tov nooTQenofiiVov 
/uvtjfHjvai (ita ex cmendat. Wyt* 
tenb. pro vulg. TQenojuevor h- 
fivfj^tjvai) yeXolov, elnev, ti ™v; — 296 — *0 av%6$ 4 ) TtQog ktva • dfiaAexroxov awtexafdamQ^ au- 
ry xai eQio%LX$g drtpxQivofj&m eqpj* . » :... 

c f2£ Iptg ex tre vteaJy ex %* dvd-QcoTtc^v dm>lpwo\> 

'Owvfoe dqtvbvg TtOLtftov dxQoaoiv ttotavft&vchs iQco- 
ttojisvog vn av%ov itold eo%v %d xakcog elQqp&va^&qyiv 
c nuQeXineg^ . • ' ■ • » 

ngagayoQon xarOtliOTiv^g, 4QfMy9$ls 9 * dLaxl^.avy- 
y$<xq)et 9 ozi, 6l7tev f cog jtev povlofiat, ov dvvc^i^t r wg, 
dk dvvafiqi, ov ftovloitai.^ ..;•%.**■• 


€ J 0) Q v . K v d- 7] Q a L 6 1T 5 .'V, 

GeodcoQOg, 6 Kvd-rftciiog , ov&efiipv Ixfwifi pjgi)<j)($piy 
tcpaaxev elvai %cjp cocpy Ttqog. %r)v %ov ^lov xa%dk^^ ( ,xai t 
%o xe axoXov&w ov%cog ecoQa' %6 yaQ xa%aq>Qovoy)^^^y 
w&Qcmelcov Ovfjm%cofid%cov djtcoo%6v iit av%aiv ix %ov 
fliov ylvea&ai, mS^ ov% yjtepawlov %$ fwvov pkv %6 xa-* 
iov dyad-6v 9 fiovpv de cdoxQov %p xaxpv elQijxcrci;' .,.> 

e o (p q. a o % o v.. 

&eo<pQao%og, Meldvd-ov, ^EQeootog, (pOL%rj%r)g Aqlo%o- 
xifovg, ovSev dlvOL%elio%eQOv 6 e(prj cpiXodoglag. 

l O av%6g 7 , ev ovfiitooici yeavloxov %lvcc fikemov r)— . 
otfylav e%ov%a, eiTtev, ei fiev djtaldemog cHv aLomygl Tte— 
mudevftevog irtdQxetg, el 6h TtenaLdevfievoQ ^a^ t 
maidevccog otcoTtyg. H*v Tslairag cittt, TavTtjg cvexa 
T £$ ttlfTtjq xoivwoetr ToTg SsoTg 
Twy lv "AtBov xaZcSr , ^Ay^aiXaov 
*u\ Ena/itvuivdav Iv tw /Saqfld- 
W *t\o9ai. Gir. supra p. 205* 
/t) Stob. T. 4J2. 12. 

5) Stob. T. 119« 16« Lanr. 
et impr. hoc nomen om. 

6) Sumtum videtur ex lon- giore Diogenis Laert. V. segm. 
40. loco, quem Ars^h. sub- 
jungit. ..,,' 

V) -Diog. Laert. V. segm. 40* 

TTQOq Sh TOV tV Tf OVjUflOatW tflW- , 

nwvra to SXoy , Mtpij y 4t fktv a- 
pa&rjg rl, (p^oW/uwg no*tZ$' '4l d* 
mnat&tvoa*, a^^dvcof. — 296 — 

'0 avvbg * elne %ovg fio%&7]QQv$ %<5v dv&QtifUov ov% 
ovtiog rfieodat iitl %otg idloig dya&olg, tog iid %otg ah- 
XotQiotg xaxotg. 

* c O avtbg ecptj, ix dtafioiSjg x«l q&bvou ipevdog 
io%L>oav 4m€[ia(>av<d7]. 

*0 avcbg 9 inl %ijg %eXev%ijg iQontj&elg vnb %Sv jua- 
<fhj%oiv f ei %t intoxrpvcet f imoxrptcetv fiev, elnev, t%w 
ovdkv, nXrp o%t noXXa %tav rjSecov 6 fiiog 3td %r 4 v do^av 
xa%aXa£ov&6e%at rjfietg yaQ bnbce rjQxbfte&a ^fjv 9 %m 
artOxhrfoxofiev* ovdh ovv dXvot%eXio%eQov io%t opiXoio- 
§iag 10 ' dXX* evcv%elre xal rpot %oov Xbytov &g>ere, nolvg 
yaQ 6 nbvog, rj xaXojg airtaJv nQ0O%rpce f fieydXij ydq rj 
do£a* %b de xevbv %ov filov nXetov %ov ovfiopeQOvtog' aiX 
ifiol ftiv ovxht ixnotel pbvXeteo9at, %l rtQax%iov, iftetg 
ik irttoxitpao&e, %l notyciov* %av%d, tpaoiv, elnojv c- 
nittveyoev. 

\ % • * 

GeodojQOV KvQrjvatxov. 

GeodcoQog *, o KvQrpdixbg, Avatfid%ov %ov fiaotXbag 
dnetXriOav%og airtbv avatQrjoetVj iXeXq&etg fie a , elntf, 
ov fiaoiXiajg dXXa xmelov ivvafttv eyjav. 

l airtbg eleyev, evXoyov elvat %bv Ortovdatov /ijj eif- 
ayayefv vniQ %rjg nacQidog av%bv, ov yaQ dnofiaXetv %rp 
q)Q0Vf]Oiv evexa %ijg rwv aopQOviov ojtpeXeiag* etval %e na- 
%Qtda pbv xboftov* xXiipetv %e xul ftotyfiioetv xal Uqoov- 
Xrpsetv firfibt %ov%ojv tpvoet aloyjQOv elvat %tjg irt* avtijs 
do^Tjg atQOVftivovg' rj ovyxet%ai evexa %ijg %ojv dtpQOWf 
owoxijg' opccveQcig %e %otg iQWftivotg avev ndorjg igtooa- 
aeojg xQqoeotyat %bv oocpbv, dtb xal %otov%ovg Xbyovg 
rjQorta. 6) Stob. T. 38- 50. 

9) Diog., segm. /td. 

10) Codd. et impr. tpilooo~ 
ffaf et fnox mX t» pro ^ro$. i) Stob. T. 2. 35. » 
2) p* omittunt Codd. 
impr. Laun iUtffyS' — 297 — 

^Aqaye ywr) yQaftftarixr) %Qr)oiftog «> *<?> n<*Q0Oov 
yQVftftarixr] iori; val* ovxovv xal ywr) xaXr) %QrjoLftrj av 
ujj, naqooov xaXr) iori; xal natg xal veavLoxog %QrjOifwg 
w eirj 9 najQooov xaXog iori; vaL* xal natg aqa xal ve— 
avioxog xaXbg nqbg tovt* av eiq yjQr}Oiftog 9 naqooop xcr— 
log iottv; eori de XQrjOtftog nqbg to nXrjOta^eiv 9 <av cTi- 
iofthtav inr)yev 9 oixovv 9 ei ng nXrjotaofttTi %Q<jfco 9 naq— 
ooov %Qr)otftog ioriv, ov dtaitaQrrjoevat* Totavra arra 
iteQiordiv io%ve rcjJ Xbytf.. 

c avrbg doxel xXrj&ijvat 9ebg, ^riXntovog avrbv 
iQmrjoavTog 6vto) 9 aqd ye 9 0eodtoQe 9 S-ebg elvat qr)g f 
tovto xal el' intvevoavrog 3e 9 qrjg cf elvat &ebg 9 tovto 
<T bfioXoyrjoavrbg 9 9ebg el aqa 9 eqrj. Je^a/tievov dk 
aofdvtog yeXaoag qrjolv 9 aXV , c3 ftox&rjQ& 9 tcJJ Xlyiy 
Tovzip xal xoXotbg av bftoXoyrjoetag elvat xal aXhx 
fivQla. 

'0 avrbg 9 nQOOxadioag nore EvxXeidrj 3 tcJJ leqo— 
<pwrri 9 Xeye ftotfeqrj, EvxXeidrj, Tlveg elolv ol aoepovvreg 
netjl %a ftvorrjQta* etnovrog cT ixelvov 9 oi Totg aftvrj— 
Toig avra ixqeQovreg 9 aaepr)g aqa el xal ov 9 etprj, xotg 
afivjjroig dtrjyovftevog * xal ftevrot naQ* ibXlyov ixtvdv*- 
vevoev elg aqetov a%d-rjvat nayov 9 ei ftr) JrjfirjrQtog ax— 
Toy 6 QaXrjqevg iQvoato. 

'0 avrog diaTQlpw naqa IlToXeftaito rcjJ Aayov 9 
meoraXrj to&* vn avrov nqbg Avoifta%ov nQeopevrrjg* 
ine xal natJQrjota^Oftivtp qrjotv b Avotfta%og 9 Xeye ftot, 
&eoda)Qe 9 ov ov b ixneotov ^A&rjvrjd-ev* xal o$ 9 0Q$wg 
axqxoag, rj yaq TtSv *Ad"rjvaio)v noXtg, ov dwaftbnj fte 
tpeoetv, Soneq r) 2efteXrj tov dipwoov ii-ifiaXev 4 . 

c avrbg elnovrog tov Avoifia%ov 9 (iXine, ontog ftr) 
noQeoji KQOS VP&Q &*> ovx av, eqrj, av ftr) IlToXeftalog 
ctTtooretXrj; 

3) Laur. et impr. Ev%vxUl$n. 4) Laur- l&fiaXe. Mosc. ^e- 

. 58 • l — 298 — 

c avzog Me&QOv zov dioixijcov Avaifia%ov Ttage- 
aztkog xal elnovzog, eoixag av fiovog d-eovg dyvoelv, al- 
Jta xal fiaoiUag, nwg elnev, dyvo(a, otiov ye xal ae &e- 
oig ex&Qov eivav vofii£(o. 

'0 avzog 5 ovdefiiav Ixavrjv nQoq>aatv etpaoxev ewai 
ztjf aocpy itQog zr)v zov fiiov xazdXvaiv, xal zo %e dxo- 
Xovd-ov ovz(og eQwcfy* %6 yaQ xazaq>QOvovvza zuiv dv&gw- 
nivcov avfmzwfjqizw iit avzov zov ex zov fiiov yiveod-ai. 

QQaovpovlov 6 . 

0QaavpovXog 6 QvQtevg 6vofta£6fievog, o)y *Ad-rptalog, 
vTto dh %(Sv zQtaxovza Tteqvyadevfievog, aweQyowtm 
avzqi. Xd&Qa zdv Oqpauov xazekafie %6 %(OQiov zrjg *At- 
%ixrjg, ovofid^Ofievov OvXrjv* rjv de %6 q)Q0vQi&v 6%v(jov 
aq>6dQa, xal %mv *A&rp>(ov aTteypv azadiovg exazov' fimz 
nolXag avzolg dq>OQfidg 7taQe%ead-ai TtQog eqodov zwv 
zvQamow, Srv zr)g xazalvoecog dlztog iyevezo. 

*'0eaQldov. 

GeaQldag, j;iq>og dxovwv rjQmrjd-rj, el o§v iazi, xal 
elnev, o^vzbqov diafiolijg. 

i 
n e q i 0- v a i cS v T . 

Evppvlog o xwfiixog TteQl -frvauov (od&Tttog 

yQaq>ei. 

Avzoig de zolg &eolat 8 zijv xeQxov fiwrpr 
Kal firjQOv, woiteQ rtatdeQaazaig, dveze. 
Kal naQayaywv zov Jwvvaov iv Sefiilrj diaozeilo- 
fievov Ttenoirjxe. 5) In solo Laur. exstat. 

6) Laur. et impr. hoc no- 
•' men om. 

7) Omisit hunc titulum Sto- baeus. Sumta sunt ex Clem. 
Strom. VII. 6- p. 847. 6« 

8) Apegr. Dresd. avrow <J* 
rolg &toTg. — 299 — 

IIqcotov ptev, orav ifioi tv dvojoi Tweg alfta, 
Kvoriv, ftr) xaQdiav, ftrjde enindlaiov. 
ISyco yaQOvx ioMco xoiXiav ovde ptrjQiav- 
Kai nov xal ^Hoiodog 9 xard ziva fteQtOftov xqbojv 
asiatrj&evra cpriol nQog tov IlQOfirjd-ecog tov Jia XapeTv 
"Oorea Xevxa poog SoUrj ini Texvr\ r 
Kexalvftfieva aQyen *° drjpup. 
*Ex iovd* a&avdtoioiv ini x&ovi cpvV dv&Qtincov 
KaiovOr oozea levxd,. &vrjlvrcov ini (icoficov. 

^Anoklojviav t-ov Tvavecog ix tov neQi 

d , vacc!ir. 

Ovrco zoivvv ftdliOTa av Tig, olptat, ttjv nQOor)xov— 
aav inifteXeiav noiovto tov 9eiov, Tvyxdvoi re avrd&ev 
iled tz xai evptevovg airtov naQ* ovttvaovv ptalkov ay— 
dQcimov, el &eop fiev, ov 3r) nQcorov ecpaftev, evi tb ovtl 
xai xexcoQiOftevcp ndvrcov, pe&* ov yvcoQl£eo&ai Tovg Xoi— 
novg dvayxalov, ftr) &voi tl ttjv aQ%r)v fiijte dvdnrov 
nvq, ptrjte xa&dlov tL tcov aiod-rjrcov inovoptafcoi* detTai 
yaQ ovdevog ovd& naQa tcov xQevtrdvcov, fjneQ r)ptelg, ovd* 
tonv, o Tr)v aQx*)v dvirjov yrj cpvrdv, t) TQ&cpet £coov 7} 
arJQ, op fir) nQooeori ye tc fiiaopta' fidvop de XQV* rtQog 
avtdv aiel Top xq€Ittovi loyop • Xeyco di Top jurj dia oto— 
\Ltttog idvTi xal naQa tov xaXXiorov tcov ovtcov dia rov 
xalUozoe tcov iv r)fdv ahoirj tcc dyad-d' vovg de iorvv 
oq/ovov ptr) dedptevog* ovxovv xara Tavra Tip fieydhp xai 
im ndvrcov &eop d-xrteoy. 

Jel Toivvv &voiag nQoacpeQeiv Top &eop fir) nolvreletg. 9) Vide Hesiod. Theogon. v. lo) Apogr. Dresd. a^ra. 
541. 555* 556- et 557* Matth. TQ * 58 — 290 — 

ovx exeiv, ov fiijv onkcov vno %i)g cpvaecog dpwrrjQUov 
dnoksleTgt&qi iQqfirjv' rcug yovv imovaiv inl Xvfiji t&s 
avcod-ev TQlxctg oiovel .fi&Xq ixntifxnet xal ev&uoxcog " 
fidXkei noXkdxig tpQU-aoa" xal ixelvaiye nrficoaiv^ cooneg 
ex nvog dcpeipivai vevQagi 
* • 0Qiipat xal hvxid&fe, &Qeipai xvvag tog tv tpdyont. 
Oqi^ dvd fieaov. 

• Tod- uezd %ov v. 

Gvfiog. x eo%a%ov yrjQaoxet' Xeyerai did rovs 
TtQ€0pv?£Q0vg 9 oaov yaQ yrjQaaxovat, tov dvfiov i^QCOfie- 
vecneQov exovot. x 

0<^a££ KtxQat; 2 , ovx IV dv&eOTrJQia' dict 
nlij&og olxevtoVj cog iv %olg dv&etnrjQiotg evcoxovfxivm 
xal avrcov. 

Qvfioaocpog ioTiv 3 " in\ rtov oj;v t ua&cov xal ev- 

0vvvi£etv 4# dvzl xov xevrtjtV TQtaivavg yaQ xovg 
Svvvovg xevrovaiv 1 p . «| ov xal Aovxiavog -dvwcodes w 
iv&vtfftfjta) dvtl tov dnoroftov xa\ axkrjQov. (Daal 5 <T 
or$ %i]g,t$v coqcov peTapolijg exovatv alad-r/tcog ol dvwoi, 
xal iaaoi TQondg fjUov o^VTara, xal diovrat tcov rd ov- 
qavia eldivat nQOOnoiovftivcov ovdiv* onrj yaQ avtovs 
XeijjLcovog aQ%rj xaTakdfijj trvQEfioioiv dyanrjrcog' trtv ii 
rtp eriQco tcov otpd-alficov OQcoav xal .Aiax^Xog dfioloyel 
Xiycov* 

To oxcuov oft/ua naQafiakcov 9vwov dixrjv. 

TlaQiaai re elg rov novTOV xai xard tt)v de£idv av~ 
tcov nlevqdv tt)v ySjvXafifiorvovai, xad? r)v xal filinov- \* i 12) Apogr. Dresd. evaro^i. 

4) Apost Gen$. X. 55* 

2) Apost. Gent. X. 36« K£- 

fS- tw ■ 3) Apost. Gent. X. 37. 

4) Apost. Gent. X. 38* 

5) Aelian. H. A. IX» c. 4f — 294 — 

W igiovreg %e av xara rijv avrm&Qav 'viovoi rrjg yr t g 
ixoftevoi, %rp> tpQovQav %ov odfihrog xara tov OQcovra 
tw otp&aXftuh Xafipavovreg. 

Gvwot %ovg vavayqoavrag (fiXav^Qwntog dexojuevdi 
yilovg notovvrai* %cov 3k £e\cov %ovg fdv exovoitag iX— 
dovrag otpodQa Tifitooi, %oig de axovoltog xoXa&ovoiv. 

Ovfiov Xoyog iarQog 6 . - 

\ Mevavdqov 1 . > * 

OvyaTfjQ iniyaftog, xav oXcog ptjdev XaXjj, [ 

Jia %ov oi(07t$v nXeloxa ttsqI avvfjg Uysi. AIlOOQErMATA. 

a X o v \ 

QaXijg, ^afiiov 3 xal KXeofiovXivqg, MiXyowg, iQto- 
tiftelg, tcooov asti%ei %o tpevdog %ov aXrj&ovg, otfov, etpy, 
oq&aXfiol %wv c&vtav. 

*0 avrog 3 iQon7}9eig y %i dvoxoXov, eq>ij, %o eavrov 
yvtavac* naXiv iQtorrj&elg, %i eiixoXov, etpq, to V7itni9e- 
o&ai aXXto. 6) Apost. Cent. X. 31. 

7) Stob. T. 77. 2. Macar. 
addit: SdXaaaa xa\ nvq xa\ 
tqitov xaxrj yvvtj. — SdXar- 
Tav ane Cqe iv' en\ rtav judrrjv 

noyovvTtav. — Gdotog nalg 
AyXaotpavr og' in\ rtav &a$- 
qoxjvTwv ev oig Xeyovaiv rj nqdi- 
rovatv' o ydq *AyXaotptavrog natg 
Sdoiog ro yevog aqtarcg ijv yqa- 
tpevg. — QaXdrrfjg 'fdeg* en\ 
Ttav d/ttrqtav xa\ dvetpCxrtav. — • 
&trr aXov aotp to /ua ' en\ 
r w» t# ooqntoutvtav jy rex vt &- juevtav. — GerraXtxtj e*v&e- 
otg' en\ rtav dStjtpafotivrtav. 

1) In.Laur. praemissa sunt: 
HXovrdq/ov ex rov neq\ rtav 

. dqeaxdvrtav rolg tptXoodtpotgi ne- 
q\ dqxtav. Inc. GaXtjg > ^EfcajuCov 
xa\ KXeojSovX. MiXtjatog, eig 
Ttav enrd aotptav dqxqv riav ov- 
rcov dnetprjvaro ro vStaq slvat -— 
finit: tlvai de xa\ avro ro xe- 
vov dnetqov. 

2) Stob. T. 12. 14. 

5) Diog. Laert. I. Segm. 36 • 
Laurent. non habet. 

37 * — 892 — 

c O avtog 4 eQtotrj&elg, xl xotvotatov, akexQirtno, 
iXnig' xai yaQ olg aXko ftrjdev, avtrj naQeattv V 

*0 avtog 6 tfj tirpqi KXeofiovXivtj ywdixa Xa(tuv 
deoftevj}, ovTtto xaiQog, eXeyev* elta. ngofiag, oixkt 
xatQog. 

* *0 avtog ido£a&v 9 tog r) rtqovoia (xeyjQt tdv ia%a- 
xurv dirjxei, xai ovdev avtr)v XavSavet, ovde to iXa%tatw. 

€ avtog etne* Tvoi&t oavtov J . 

"O (teXXeig notetv, ftr) Xeye' m<nv%wv yag yeXao&fjar r 

ToTg emvrjdeiotg xqio. • 

"Qoa vov&eteTg tov TtXqoiov, avtog jtoiet. 

AitQayowta (xr) oveidt^e* ini yaQ tovtotg vifteatg 
deuiv xad-r/tat. 

Idyarta tbv nXrjolov fttxQa iXattoiftevog. 

Tov tplXov xaxuig ftr) Xeys. 

Jetvbv owiSetv tq fteXXov. 

2xwtet to yevopevov.- TLtotov yr r "Amot&v dixXaaaa. 

^AitXrfltov xeqSog. Ktroav "dta. Qeqaneiav £r[teu 
QiXet tr)v rtatdelav, otocpqoovvrv , tpQovrfiiy, ofcf&iar, 
nUfttv, iftfteiQiav, iiudt^tvtrfta , etatQeiav, teyyrjpf. 

Q e a v o v g. 

, Qeavo^ eQiotrj&eToa , itootaia ywr) an avdQog xa-* 
iraQevet 8 , iito ftiv tov tdiov, ftrre, naQaxQrjfta , ano ii 
aXXotQiov oftdeTtote. 

. C H avtr) 9 eQtatrjd-eToa, tl itQhtw etrj ywatxi, %o ttp 
?tf/y, ecprj, aQioxetv ovSqL 

4) Stob. T. 110. 24. 

5) Impr. nQoataTty. 

6) Stob. T. 68* 29. verbis 
paullo immutatisDiog. Laert. I. 
•egm. 26* Flut. Sympos. III. S* 

7) Laur. Balij; ei*r«, xatQOV 
yrto&i. Impr. Balrji 'E^ajuCov tcaX 
KkiofiovUvfjiy Mth/dto;, idd$ 
t(ft> x. r. I. 8) Stob. Tr 74. 55- Clera. 
Strom. IV. 19* p- .619* 4« *<>~ 
orata yvvrj ino &v&pog tU T0 
SeojuotpS^tor xdretmv, ubi Pottet 
recenset eos, qut- sententiam 
hanc laudant. Adde Nicol. Soph, 
p. 274. 

9) Stob. T. 74. 55. — 295 — 

l B avrij •? mqhpnjve *qv x£q*> rteQ$aXkofi&mj %6 
ificruQv, dnovrog dk %tvog r xalog 6 7tij%vg 9 alV ov J17- 
fiootog, IJpay ". 

* C H cwray iQimr;9eloa, ncZg evdogog earai, Syy* 

€ Io%ov moiyjofjibnj xal ifiov U%ag avrioooa. 

0Tjfui0roxUt]g xa &» (tetQaxiw &v xZ iv nototg &v- 
foviuto xal ywatgiv inei dk MihvuxSrjg otQaryywv ivi- 
xrjoev iv MaQad-oivi %ovg fiaQpaQOvg, ovxezi ijv ivtvxelv 
araxrovm QefiKSxoxXeV Ttgog de %ovg &avfw£ov%ag %nv 
fierafiokijv eleyev, wg ovx i# fie xa&evdeiv oide Qq&vfteTv 
%o %ov Mtlriadov tQonaiov. 

'0 avTog x * %o)qIov 7t&toh> ix&Xevae xyQvvteiv, or* 
xai yekova xqijotov xS e%eu 

l O avrog xG %wy 17 %r)v d*vya%eqa faxoftevtov avtov lov 
isueixij tov nkovaiov iXQOiifir]oag y avdQa, hprj, £rj%eiv 
Hgtj/taT&v deoftevov fiakXov, r) xQW<wa ccvdQog. 

* l O avzog iqwtrjd-elg , ixoteQOv *A%ilXevg i(iovlex > av 
jj ^OftrjQog elvai, av d* avrog 9 etprj, Tt&reQOv rjd-eXeg 6 
vlxw iv ^OXvfmiaaiv r) 6 xrjQvoowv %ovg vixc!iv%ag elvau 10) Laur. non habet. Lacae- 
nae tribuere videtur Glem. Al. 
Paedag. II. 10. p. 239«» ubi cum 
de Lacaenis dixisset, adctit : *aC 
roi Svvarov anotp$*y$aQ9oi /udZa 
xott/ittog Ttjr doreCar ixeCvr/v tpta- 
v*iv noo$ elndrra, xaZog 6 nr/- 

/«/?' dZZ* ov S)//uoajog' xa\ xrr t - 
710» xalaC dZZa /udvov, tpdvai, 
*ov drSqog rov e/uov" xa\ nodg— 
tmov evnoeneg, dZZd fi6vov rov 
jtyafttjxdTog , ubi Potter. 

11) fyy Mosc. om. 

12) Plut. ^Them. c. 3. 

13) Mosc oY Laur. et impr. j «r. 14) Stob. T. 37- 30- Plut. 
Them. c. 18* 

15) Res rara: Alciphr. I. 15* 

Svti/uevr}g xa\ /Sdoxavog S rtav yei- 
rdvtov 3<pO-aZ/u6g, qnjaiv f/ ivaooi- 
fiCa. Hesiod. ^y. 346- ovS* ar 
flovg andZoiT*, el fJtr/ yelrtor ,xa- 

x6g ety, saepe laudatur a vete- 
ribus, vide Wyttenb. ad Flut. 
de aud. poet. p. 34* B. Adde 
Julian. ep. 35* p» 409* B. ovS* 
av /Sovi dnoZotro , el ftr/ Std xa- 
xiav yenvvtor. 

16) Stob. T. 85. 41. Plut* 
c. 18- 

17) rwv Mosc. om. Laur. ha- 
bet. — 294 — 

• * > c avrbg ££q'$ov xqtapc^vow&g ini ; Tip *£kldda 
tcJJ fi€Quk}> avolti) fpopTj&ziQ ^l&we&drpr xqv drjftaytoybv ai- 
a m /jQox€Qdij xai deilbv ovtcc, ftr) aTQarrjybg yevbfzevog anoMaji 
tt)v 7toiiv f erteiaev aQyvQito Tr)g cfVQarrffiag dmocnrpau 

* c avrbg Iddeiftavrov ^ 8 vavfjia%eiv fir) ToXfiuvrog, 
elnbvrog tiqos tbv Gsfiioroxlia Tovg "Ekhyvas nccQaxa- 
kovvra xal rtQOTQiTtovra, (o QrjfitaToxkets , tovs iv toiq 
dydioi vtQoegioraftevovg fiaarvyovatv aei, val 9 aker, w 
9 Adeiftctvre 9 tovs Se Xemofikvovs ov otscpaVQvoiv. \ 

* c O avrbs tvqos StfXmvHrjv i^aiTov/uevov Tiva xquhv 
ov dixalav, ecpq, firp? ixelvov yeveo&at aoiiycijv aya&w, 
adovxa naqd fiilos 9 fivjv* avtbv aQXpvra %Qrjarbv 9 d«ea- 
£ovra TtaQa tov vbfiov. 

* c atTOSi iiteidt) egeneoe t&v ^A&rjvalwv tto ^rpaJ- 
tov 9 eha xal rrjg 'Elkddos, chafidg rtQog ftaoilia, xai 
vtiolkojv d(OQeciv a£i<o&els, . xai Ta%v Ttlovaiog yevbftevog, 
TtQos tovs italdas wtsv, «3 italdsg x9 , aTtoloifted^ av, 
el fir) dnofaoleifxev. ' • \ 

Q e o x q i t o v. 

QeoxQvrog \ 6 Xiog, «jwr^e^, rtola Ttiv &ijqIi0 
eial * xaXenurcara, elrtev, iv fiev toIs OQeow ccqxtov xai 
KeovreSy ev 8e Taig nokeai TehSvav 3 xai avxocpdvrat. 18) Plut. C5f H. Evovflidiov. 

19) Plut. c. 29. 

1) Stobv T. 21. 54- Simile 
Diogenis apophthegma vide su- 
pra p. 197. Cfr; Plttt. de dis- 
crim. adul. p. 61- C. 8&ev ovSh 
6 Btag anexoivaro xaXwg rto nv<- 
&ojue'voi, • tt Ttov ^cJtov %aXe nt&Ta- 
t6v eoriV) anoxQtv6/uevog , Sti 
tujv fJLhv ayqlwv 6 TVf*avvog y Ttav 
Jt rj/ueotav 6 *oMa£. 

i) Impr. earC. 
■ 5) TeXoivai* quam contemti 
et exosi fuerint ex N. T. satts constat. Suid. reXwv^g^ 6 rtar 
TeX&v eTaartjg ' diefttplrfro it 
naya Toig nalaiolg xa\ to tou 
TeXcJvov ovojua, xai tov KXeoro; 
ovTog T-eXotvov xat vneq to Ttlos 
TeXtovovvrog, &g tpijoiv \doioro- 
tpdvr)g< Inde Pollux IX. scgm. 
35. publicanum melioris notae 
xoeiTTova tov fliov VOcat. Jtt- 
lian. Or. VII. p. 238« A. M- 
yevtjg rrqog tov 7VooToeno/ueroy 

/uvy&ijvai (ita ex emendat Wyt- 
tenb. pro vulg. Toen6/ievov h- 
/uvrj&ijvat) yeXoTov, elnev, tl tov; — 296 .» ' « \» '0 av%6$ * rtQog %tva - dtalexitxov awre%afi&vtt)g^ av- 

Ttjjf X0i eQUKlXQig d^OXQlVQfCeVOV tqxrj* • i 

l £2g tQig ex %e &ewv ex %* dv&QCJTtorv 4moXpvio\ 
*0 -avwoe dq>vbvg Ttouqtov dxQoaaw Ttoibvfi&chs iQto- 
Tiifisvog i>rc avrov itold ia%t %a xalojg eiQijpeva, Jqity. 
a naQekmeg* • ' • > e 6 x q t. % o g , 

r'. » % \ < ,'l • o n^ayoQOvxai^OiltaTlv^gy eQuny&islg, dtacloi^ avy- 
yQwpet, o%t f el7tev ? cog fiev §oikofiat, oti dvvc^at r wg 
dk divafiat, oi (tovkoftat. .,. «. « « . 


■ . V QeodcoQOv.Kv&t]Qalov' 5 y. / 

QeodcoQog, 6 Kv&rjQqZog, ovdefiiav lx#yqv t n^oqx^aiy 
Iqaaxev elvat %$ ooqxfi TtQog %qv %ov $iov\xa%afyigffi\xetl 
%o %e dxolovd-ov ov%wg ecoQa* %o yaQ xa%aq>QOvop)^ a ^v 
av&Qwteicov ovfi7t%toftd%a)v a7to)a%6v V7t av%uiv ix %ov 
piov yivead-at, *wife oi% vTtBPawiov %$ povov fih %6 xa-* 
lov ayad-ov, fiovov d& aia%Qov %6 xaxpv eiQtjxo%t;' >N 

e o q> q. d a % o v.. 

9eoq>Qaa%og, Meldv&ov, ^EQeaatog, q>ot%r,%i]g *Aqlo%o- 
rikovg, ovdev dXvat%elea%eQOV G eq)tj tptkodogiag. 

l O av%6g 7 , iv ovfiTtooUp yeaviaxov %tvd flMTttov y— . 
ov%lav e%ov%a, etTtev, ei fiev anaidev%og aiv ata)7t^g y Tte— 
naidevftevog vnvQXMS* *l $& TteTtatdevftevog M^, 
maidev%a)$ aioynyg. l*kv rsXtaras oXsi Taiirrjq cvexa 
t^j Ttlcxfjs xoirtoostv ToTg &eoTg 
Tuy lv "AiSov xaXtar , Idyqottaov 
*al *Ejta/uvti&v&ar ev tw fioqfio- 
W Mtlo&at. Cfr. supra p. 205* 

4) Stob. T. -$2. 1%. 

5) . Stob. T. fi9. 16. Lanr. 
ct impr. hoc nomen om. 

6) Sumtum videtur ex lon- • i 

giore Diogenis Laert. V. segm. 
40* loco, quem Arsgh. «ub- 
jungit. 

V) Diog. Laert. V. segm. 40- 
7roos Sh tov ev tw avpnootif *iw- 
ntavza to Slov, M<py , «» fktv a- 
/ua&qs #1, tp^ovifMag itottZs' '4% St 
n tnaCtitvoa* , aa^Jrtaf. • — 296 — 

'0 avrbg * elne %ovg fto%9i}Qov$ %&? ov&qwuov oi% 
ovtiog ydeo&at inl tolg idiotg ayadoig, wg ini wolg al- 
XotQiotg xaxotg. 

* c O avrog ecptj, ix dtafiolfjg x«l q&orov ipeviog 
lo%uaa» drteftaQdv&rj. 

*0 avtbg 9 inl %ijg %eXev%rjg iQartrj&etg vnb twv ju«- 
9rftwv 9 ei %i intoxrjmet 9 intaxrpttetv fiev, elnev 9 t%to 
ovdkv, nXrp o%t noXXa twv fjdetov 6 fiiog dtd tf t v do!*av 
xaraXatdvtiierat rjftetg yaQ 6no%e rjQxbgxe&a £fjv 9 %bm 
drto9vr)oxofiev 9 ovdkv ovv dXvatreUareQov io%t iptXoio- 
§lag 10# dXX* evtv%et%e xal rjroi %&v Xoytov &qe%e 9 noXvg 
yag 6 novog 9 rj xaXwg airtiav rtQ00%rj%e 9 fieydXrj yaQ rj 
So^a* %b 6e xevbv %ov (Jlov nXetov %ov ovfiq>€QOv%og m dlX 
ifiol fih ovx&tt ixnotet pbvXeveo9at 9 %l rtQax%eov 9 iftug 
di irttoxitpao&e 9 %l notrftiov* %av%d 9 €paotv 9 elrtw a- 
ninvevaeti. 

GeodcoQOV KvQrjvatxov. 

GeodcoQog *, 6 KvQ7jva'ixbg 9 Avatfiaypv tov ftatitUfog 
dnetkrjaavxog airtbv dvatQrjaetv 9 iXeXfftetg fie a , elyrcr, 
ov (laotXitog dXXd xtoveiov dvvafttv eywv. 

% airtbg eXeyev 9 evXoyov elvat %bv ortovSatov ftij l£- 
ayayefv vneQ %ijg natQldog av%bv 9 ov yaQ dnoftaXeZv %rp 
€pQ0V7]Oiv Svexa %ijg %(ov ucpQOviov toqeXeiag' elval %e na- 
TQida tbv xoofiov* xXixpetv %e xal ftotypvaetv xal uqoov- 
Xfjaetv firjdh %ov%m qvaet aloyjQOv etvat %fjg in* avrijs 
dot-rjg alQOVfievovg* 5} avyxevtai evexa %fjg %&v dq>QOV(0 
owoyjrjg' qaveQiog Te %otg iQWfiivotg avev ndorjg iqnQa- 
oetog XQrjaeo&at %bv coq>bv 9 Sto xal Totovrovg Xoyovg 
fJQorta. 6) Stob. T. 38- 30. 

9) Diog. segm. /td- 

10) Godd. et impr. *«2o<w~ 
f(*s et moz *X r* pro tjro$. i) x Stob. T. J. 33. , 
2) /i« omittunt Codd. ** 
impr. Lauxw UtXtjfys. — 297 — 

^AQaye ywr) yQaftfiartxr) XQWWOS ccv *fy> TtaQooov 
yQaftftarixr] iori; vaL* ovxovv xai ywr) xaXrj XQrjaLftij av 
U7] y TtaQoaov xaXrj iori; xai natg xai veavlaxog XQfjatfwg 
w etrj, najQoaov xaXbg iart; vaL* xal natg aqa xal ve— 
avloxog xaXbg nqog tovt* av &rj XJQrjatftog 9 TtaQoOOV xcr— 
Xog iortv; eoTi d& XQV a H l °S ™Q°S vb TtXrjotaXetv 9 wv cto- 
dofievtav inrjyev 9 oixovv 9 e" Tig TtXrjotaofitT) XQ& ) itaQ— 
boov XQr/oifiog ioriv, ov dtaftaQTrjoerai' roiavra arra 
iteomojv % ta%ve t<# Xoytp.. 

c avrog doxel xXrj&rptat, &ebg 9 StLXntovog avrov 
ifamjoavTog 6vrto 9 aQa ye 9 QeodtoQe, &ebg elvai g>r)g f 
tovto xal el* imvevoavrog d£ 9 g)fjg <T etvai d-ebg 9 tovto 
<T bftoXoyrjoavrbg 9 9ebg el aQa 9 etprj. Je^ajuevov dk 
aofdvwg yeXaoag tprjoiv 9 aXX* 9 ta ftoxd-rjQh, rcjJ Xlyt? 
Tovttp xai xoXoibg av bftoXoyrjaetag elvat xal aXXtx 
ftvgla. 

c avrbg 9 TtQoaxad-laag rtork EvxXeLdrj 3 rcjJ Isqo- 
tfmrri 9 Xeye fiotfetprj, EvxXeLdrj, Tlveg eloiv ol aoepovvreg 
neQl tcc ftvarrQta* emovrog <T ixeLvov 9 ol ToXg afivrj— 
totg avza ixtpeQovreg 9 aaeprjg ccQa el xal av 9 etprj 9 TOtg 
aftvrjrotg dtrjyovftevog * xai ftkvroi itaQ ibXLyov ixtvdv— 
vevoev elg aQetov jxx&fy® 1 wxyov 9 el ftr) JrjfirjtQtog ai— 
tov o OaXrjQevg iQvoaro. 

'0 avrbg diarQlfitov naQa IlToXeftaltp t$ Aayov f 
txjteoraXrj to&* int avrov TtQog Avalftaxov itQeopevrrjg* 
pre xai 7ta(tQrjota£oftevtp tprjaiv b AvoLftaxog 9 Xeye ptoi f 
@ebdtDQe 9 ov ov b ixneotov *A&rjvrjd-ev* xai og 9 OQthZg 
axfjxoag, tj yaQ Ttav *Ad-rjvaitov nbXtg, ov dwaftivrj pe 
tffyetv, woneQ tj 2eft£Xrj tov dtpwaov i^efiaXev 4 . 

c avrbg ehtbvrog tov Avatfiaxov 9 pXene 9 07ttagfir) 
naQeajj TtQog r]ftag ert, ovx av, etprj 9 av fir) IlToXefialog 
mooTeLXrj; 

3) Laur. et impr. Evqvxiftfn. 4) Laur. l&fiaXe. Mosc. Vi*'- 

ficcUkr. 

. 58 I — 298 — 

c av%6g Mid-QOv %ov dioixrjcov Avaifid%ov tkxqz- 
atakog xai elnovtog, eoixag ov fxovog &eovg dyvoelv 9 ak~ 
lcc xal (laaiUag, 7t<og einev 9 dyvo<o 9 otzov ye xal oe 9e- 
Qig e%d , QOV elvai vofii^a). 

'0 av%6g 5 ovdefilav Ixavrjv nQoq>aotv eqaaxev eivai 
tijf oo<p<$ itQog %r)v %ov filov xardkvoiv, xai %6 %e axo- 
Xov&ov ov%<og eQ<o%<$* %6 yaQ xa%aq)QOvovv%a %<ov av&Qta- 
niv<ov avfxn%<ofi^%<ov vn av%ov %ov ex %ov ftlov yiveodai. 

QQaov^ovlov 6 . 

QQaovfiovlog 6 QvQievg 6vofia£6fievog 9 cjv ^A^rjvaloq^ 
ino <5& %<ov %(ftaxov%a neqvyadevfxevog 9 oweQyovvxm 
avrqj. Xdd-Qa %<Hv Qrjpauov xa%ehafie %6 %<oqiov %f)g *At- 
%ixijg 9 6vofxa%6fievov QvXr/V r)v de %6 <pqovql&v oxvqov 
aq>6dQa 9 xal %<ov *A&rp><ov dne%ov o%adlovg exa%6v' <&<ne 
nolldg av%olg dqoQftag naQexeo&at nQog ecpodov %<k 
%vQawcav f wv %r)g xaralvoecog dl%u>£ eyevexo. *QeaQidov. 

QeaQldag, %Upog dxovaiv r)Q(0%r)&rj 9 ei o§v io%t 9 xai 
elnev, 6j;v%eQOv diafiolijg. 

i 
n e q l & v o i <o v T . 

Evppvlog 6 xa)ftix6g neQi &vot,aiv todiftwg 

yQa<pei. 

Av%oig de %otg fkeoXot 8 %r)v xeQxov ftovrjv 
Kal ftrjQov, woneQ naideQao%atg , dvexe. 
Kal naQayaytov %6v Jiovvaov ev Sefxelrj dtaozeilo- 
fievov nenoirjxe. 5) In solo Laur. exstat. 

6) Laur. et impr. hoc no- 
men om. 

7) Omisit hunc titulum Sto- baeus. Sumta sunt ex Clem. 
Strom. VII. 6« p. 847. 6« 
8) Apegr. Dresd. avroXoi <ft — 299 — 

IIqcotov fiivy orav ifioi %i dvcooi Tweg alfia y 
Kvariv, fir) xaQdiav, ftrjde* emnolaiov. 
*Eyto yaQOvx io&ito xoikiav ovde ftrjQiav- 
Kai Ttov xal 'Holodog 9 xard Tiva fteQiOfiov xQetov 
duatrjd-evra yjjal tiqoq tov IlQOftrjd^ewg tov Jia lapeiv 
v OoTea Xevxa poog dolifl iril Texvrjy 
Kexakvfifiiva aQyen *° drjjucp. 
*Ex tovS* d&avdroioiv iul x&ovl cpvV dv&Qtmtov 
Kaiov<y otrtea levxd,. •d-vrjivrorv iiti ftcofitov. 

*AnoXh(ovtav tvv Tvaviwg ix tov neQi 

&vaitov. 

Ovrco Toivvv ftdliOTa av Tig, ol/uai, ttjv nQoar]xov— 
oav imfieXeiav itoiovto tov ireiov, Tvyxdvov Te avro&ev 
Xteto tz xal ev/tevovs avrov naQ* ovrivaovv fialXov ar— 
fyajTicov, ei %re($ ftev 9 ov dr) tiqcotov ecpafievj evl %e ovti 
xal xe%coQiOfievcp rtavrov, fted^ ov yvcoQl^eo&ai tovq Xoi— 
novg dvayxalovj ftr) &voi ti Tr)v aQyjqv firjte dvdmot 
nvq, fLrjte xa&olov Ti tcjv aiod-rjTtov enovofid^ot* devcai 
y&Q ovdevog ovd& rcaQa tcov xQevtTOvw, rjTteQ r)[ieZg f ovd* 
etniv, o Tr)v aQxrjy dvlrjot yr) tpvrdv 9 r) TQecpet £toov r) 
&r)q, $ ftr) TtQooeoTi ye tv filaafia* ftovtp di XQV* ^QOQ 
uvtbv aiel tQ xQevtTtrvi Xoycp # Xeyto dh t(# pirj dia oto— 
ficrtog lovxi xal itaqd tov xalXioTOV tcov ovtcov dia tov 
mlUatoe tcov iv r)ftiv ahoirj ra dyad-d* vovg de iariv 
QQydvov fir) deofievog* ovxovv xard Tavra t(# fieyahp xal 
stzI 7tdvT(ov &eip &vTeoy. 

JeZ Toivw &voiag TtQoacpeQeiv t$ 9eqi fir) TtoXvreleZg. 9) Vide Hesiod. Theogon. v. lo) Apogr. Dresd. a^ra. 
541. 555* 556- et 557* Matth. *Q * 58 — 500 — 

« 

12 T PIA L 

'loroQta Tteql @r)(>a)vog. 

Qtjqojv o tciv ^AxQayavrivwv fiaoiXevg, TeXmi tov 
l IeQ(OVog- adehpy imxrfievoag, yaft(o ovVamu trpr avtov 
&vyat&Qa JrifiaQeTrjv , dqi* rjg xal zo Jr^aQkceiov w>— 
fiiafia iv ScxeXitjs 9 tov 3e riXtovog xeXevxqv tov (ttov 
fiiXXovrog, IloXv^rjXog b aSeXqbg %r\v OTQarrjyiav, xai %rjv 
fafi6Tr)v avrov 3ia3i%erat 9 xai Tag riXwvog tov dSehpov 
rtQogtdt-eig , Sore to QrjQorvog eig riXwva xr)3og elg tbv 
JfloXv^rjXov fteraze&elod-af XaftrtQ^ 3e avrQ xal rteqi- 
filertvip Tvy%dvovrc xard ttjv SixeUav, ^leQtov q3-ovr]oag 
6 ddeXqbg y xal rtQoqaoiv oxetpdfievog tov rtQog JSvpagl- 
tag rcokeftov, drteXavvec Tr)g rtacQiSog* dXXa xal tovcov 
xartoQ&woe tov rtoXefiov 6 IloXv^rjXog' 6 Sk fir) qiQm 
yv/avoreQOV avrov xarrjyoQeiv irteiQaro veorceQiOfi^ 9 xal 
ovcmg tqv QrjQcova dyavaxTr]oavra , SvyaTQog dfia xal 
yaftpQOV 0.v^Qr)^ai rtQog tov c JeQ(ova rtoXefiov 9 rtaQ* ^t- 
v dhf t$ SixeUxy 7t&ca(t(jf 9 ov KaXXifiaypg fiifivr/cai. 

'IOTOQia rtaQaSo^og rteQi QitiSog xai 

*A%iXXi(og. 

QtTig xaravayxao&eloa vrtb Jibg IlrjXeZ yafirj&ijvai, 
td yeyvc&fteva rtatSia elg xb rtvQ e$aXXe 9 vofd^ovoa tag 
Svrjcag t(o 7CvqI oaQxag xaxaqUyeiv , tb 3e d&dvarov 
SiaqvXdxrecv 9 xai ovcmg 2| rtaZSag Siiq&eiQev* efiSofiov 
3k yevwifievov *A%iXUa (idXXei bfioiwg eig to rtvQ* &ea- 
oafievog 3i Ihjkevg, dvrjQrtaoe tov rtaZSa xai iveyxm sig 
tb IIr)Xiov OQog> TQeqetv rtaQiSiaxe XeiQtovi' o 3k Xeov- 
tiov xai aQxctov ftveXolg TQiqw 9 ixdXeoev *A%tXXia* <fc- 
Sd^ag 3e aircbv Tr)v Iotqixtjv Tiyyrp xai fiovoixrpt xal 
XvQixr)v 9 djtiSuxe t$ rtacQi* dyavaxrrjoaOa 3i ©eTig, xci 
xaxaXinovoa tbv IlijXea i%wQio&rj eig &dXaooav' oxqu- — 501 — 

zevoftinp de im v Ifoov *A%dXu fj Oatig, TtaQcc %tHv /tioi- 
Qtav axovaaaa 9 etpij, nolefiovvra /nev TQtaal ^torjv piv 
ohyoxQOviov x%r)oeo&at xa , TtXeiazr/v de do^av* drtexofievov 
de zijs fiuxxys ado^ov fitev (ttov didgeiv, noXv%Qonov de 
ysPea&ai' a ftad-tiv *A%iX).evs, do%av aicbviov £toijs 7tQ0S-~ 
xoIqov TtQoxQivas, iorQazevoev. l H iozoQia TtctQa Av- 
xwpqon. *<d Q X q * o % v a % o i % z i o v. To i fiera %ov a. 

^laXefiov ipvxQOteQOS ** idlefiov %6v &Qijv6v 
(paot,* keyovai de avzov vibv KaXXi07tr>s yevea&ai xoko— , 
daifiova xal iozeQoifievov xal OQtpavov. 

^laxQov xal tptlov f^yov zovs iv dvdyxais OTtovdaiovs*- 
'itQiavog. 

"iavvos allos a * inl v&v dirtQootoTtwv' zoiovzos 
yaQ o "lawos* 

'ialvezai 3 %f\ dir)yr)aei %tov tolovtojv Iq— 
yiov* eTtl %&v diaxsOfievarv %r}v tpvxqv *ai xaiQOvztav 
imivoig. 

"iapa yhazzrjs* iyxQazeia xoiliag. 12) Cod. xTijoaabai , super- 
scriptum t. 

1) Apost. Cent. X. 59* Schol. 
ad Ilermogen. neq\ yoQydTYjToq. 
P* 130- ed. Ald. adjectum in 
codice Vindobon. XVIII. Idle- 
f*og 6 ln\ ToXg anoZtoXdatv avtav 
tptQWv, xa\ naqoi/uta, tale/uov 
iftvXQorsQOf . Xiyovai Sh avTov 
vlov KaXliontjg xanoSaiftova xa\ 
vmtQOv /tsvov xa\ oqtpavov ' ' xa\ 
Uiefiuldtj 3i (pccoi Ta. ipu/li^ * ai ovdsvog a$ia. Lucian. Pseudol. 

C. 24» nov yaq TauTa Ttov /?i- 

filiiov evotoxetg', ev ytavta nov 

Taj(a Ttov laltfitav Ttvog notijTiav 

xaTootoovyuira, ubi vide interpr. 

2) Apost. Cent. X. 40* 

5) Apost. Cent. X. 41. lat- 

vea&aiy frequenter cum vojci- 

bllS &u/u6g, iJTOQ , xgaSta, tp^tjv 

conjungitur Pind. Olymp. II. 

,27- lav&e\; aotSalg, ubi Tafel. 

Adde Theocn Id. XXVII. 67. — 502 — 

"lctftftog * iori novg> ovyxetfievog ix pQayjelag v xai 
ftaxQag — olov 2oXojV ixXr)&rj de Vafifiog boiovro) tqo- 
rt(p* ore 5 r) Jrjfir/vrjQ neQilvnog r)v ini rfj aQnayfi %r$ 
xoQrjg, naQe^evoj&rj nvi Keleiji xal MetaveiQrj 6 ttj ya- 
fievjj avcov it tfj ^Attlxji , xal tavTrjg r) B-eQanaiva ^ldfi- 
prj keyofievrj naQefiv&eiTO %r)y Jr)firfCQa TOiovzip oqxov- 
fievrj fieTQ(p' r) ano *ldfiprjg Tivog xoQrjg, aloxQ&g vpQi- 
oSeiarjg y xal did tovto dyxovrj XQyvvpsvyS' *? dnb yQaog 
Tivog, *ldfi(2rjg xalovfievrjg , r\ nkvvovor\ owtvxojv 6 'to- 
ftoiva^ xal dipdfievog trjg oxdcprjg, eq? rjg enlvvev r) yQav$ 
%d €Qia, ijxovoe Xeyovorjg* 

"AvtiQwn* anel&e ttjv oxdcprjv dvarQezteig* 
7} (kt to XoidoQelv lafi(li£eiv ileyero. 

To 1 ftevd vov d. 

*Idoi> 7 'Podog, Idov xal nrjdrjfia* ori nag lo- 
yog neQtTTog ioTiv y av ftr) nQOxeiQog r) dnodeii-ig %oi 
nQayiiarog. 

> *Idov xQ v( J°v v dvdQanodov *' SojxQazrjg tlne 
tovrl, ido)v fueiQaxiov nkovoiov xai dnaidevtov. 

c IdQcog fiiv 6 ix tojv yvfivaoiorv evoxrjfioveOTeQog* 
nlovrog de ix rwv tdiojv novojv. 2ajxQaTOvg. 

To v fiezd xov e. 

c IeQa ayxvQa 9# r) fieyalrj fiorj&eia' ayxvQa itiiw 
iv Tjj vrjt leQa xakovfievrj, xai ore fieyag x^cnalafifidvti 
xivdvvog relevraia fidlXexai. ta; ol fisv /ZoeooToiv laivd/usvoi 
/ueZtsaoiv , dZZdZotg yji&vqi^ov. 
V. 70» ojujuaaiv alSojusva, r.oa- 
Sia Sh ol KvSov IdvB-ij. Theogn. 
969- Welck. aUC /uot (pttov Pjtoq 
taCverat) bnnoT* dxovow avZcHv. 
988» (jflfl xai nZovTia &vuov lat- 
vd/utvog. Cfr. supra p. 7. 
h) Recepi cx Laur. 5) Cod. 6'tov. 

6) Cod. MeTavCQn. 

7) Apost. Cent. X. 42. Aesop. 
Fab. l/t. 

8) Stob.T. 4. 85. 

9) Apost. Cent. X. 44« 3H a * 

car. fjyovv loxvqa xa\ ytvvaia. 
Cfr. infr. prov. XaZdoto rrjv i«- 
qav ayxvqav. — 505 — 'ieQoavlog 10 •freooefiel* ini tojv xlemcvrtov 
idv, XevrovQyiag de xalag notov(.ievu)v. 

*I%d-vg ccTtoxelfievog' 6 vjto x&v yeidoylujv eig 
xrp cwqiov cpvlartQ/uevog "• ItkovtaQxog iv ovfATtoaloig* 
<L haiQS , tov hc vijg naQoifuiag aitoxei/uevov Ixd-vv ov% 
tbcofiev elg /aeoov, ftera trg JIv^ayoQixrjg xolvixog. 

To i iiexa %ov x. 
^lxavovrjg 12 iarlv e^ig i^ixvovtievr} TtQog %o olxelov 
TiBQag avelhrtojg xal ccTteQforcog' (xrj%r]Q 8e avxrig r) <fr- 
xaioavvn* Ttd-rjvr} d£ r) avtaQxeia. .' 

To i /neTcc tov X. 
^IXiccg xaxdiv x inr]ei* im raiv (teylataig ovfi- 
yojwv xexQtytevoJv liyerai. 

To t fiexa rov [A. 
'Itiatlq* * TtvQ TteQioxelletg* iril t$v ccdv— 
vcacov. 10) Apost. Cent. X. 45« 

il) Cfr. Aristoph. Ran. 982» 

"Anag Ttg elattaV 
Kixqaye nqog tovq olxtrag, 
Ztjxel ts nov y ariv fj xviqa, 
Ttg Ttjv xetpaXr t v dneStjSoxev 
Trjg patvtSog ; to TqvflXtov 
To nsovotvov TeSvrjxi /uoi. 
IIov to oxdqoSov to x&ttivdv ; 
12) Glem. Al. Faedag. II. 12. 

P- 247. 22. 
1) Apost. Cent. X. 46« Ma- 

Wr. *lZiag xaxtav ' erii, tcSv noX- 

Xuv xa\ atpoSqjav. Eodem spe- 
ctare *IXid$ev. fxe tpiqetg He- 
liod. II. notat Coray p. 82* 
Obiter corrigo Syrianum Comm. 
adHermog. (Rhet. Graec. Ald. 
VoL II.) p. 215. IxeTvoi pkv 
7 a ? Ttjv naqavo/utav exxdtpavreg 
*a*wy "JXtdSa tvjv ndXtv !i«/- 
^t^aavreg oojSaqol naqtaaiv irit to fiqjua, ta jueyt&q tcSv rtifttt/- 
vcov ItpdjutXoV xojut^ea&at xa\ TrjV 
Staqeav }o7tovSaxdt9Q\ Cod* Ve* 
net. CCCCXXXIII. *a\ xaxfo 
^lXtdSog t. n. e. — — tcj fte- 
yeSet hpdjutXXov x. t, X, Lucian. 
Pseudol. c. 10. enel yaq xara 
Ttjv naqot/utav , *JXievg tav , iqa— 
ytaSovg ejuio&taOta , xatqog tjSij 
aoi , dxovetv ra aavrov xaxd. 
Conviv.' c. 35. eSdxei juoi — ov 
itelta y JXidSog xaxa eoydaaa^ai\ 
Theophylact. Simocatta Hist. 
L. VIII. m fiovtoSta tov ovy— 
yoatpitag erii tqXq tw Mavqixtta 
ovyxcxvotjxdaiv ' dlX* elre iirj 
TijiixovTtav xaxtov yeydvetie f*da— 
Tvqeg' *IXiag xaxtav y vnd&eotg. 
Boisson. Anecd. Vol. I. p. 254« 
ToaavTtjQ Se xaxwv "IXidSog ne- 
qioxovatjg to, 'Ptajuattov. 

2) Apost. Cent. X. 47* — 304 — 

'IpaTiOfiidg diovvoiov 3 * eril twv axgrjpttt %i\l- 
novrmv' tccTg yaQ &vyarQaoiv %ov *AQ%idcttxov luanafiov 
nokvrelij -Jiovvoiov tov tvqowov 2ixeXiag nifttpanog 
ovx edegaro, einojv 7 cpo^ov/nac ftrj neQtd-kfievai ai xoqai 
cpavwot ixot aloxQal. 

To v fiera tov r. 
"Iva yaQ deog \ evd-a xal aldcig* 2Taolpov rj ymutj. 
°Ivovg a%rj 5 * enl tcjv axQcog dvOTVxqoavtw. To i fieTci tov o. r 
v Io/nev elg SaXafiiva fiaxflOOfievoi neQi vrfiov 
^fyeQrtjgy %aXenov %* aloxog anojodftevoi. 

To c fiteTa tov n. 

^lnnoftevovg aoepeOTeQog* dicc to enl 9v- 
yaTQl fuoog %r\ Aeificovidv* xal yaQ avrrjv [ioixpv9&ow 
inncp ovyxarexleioev elg &oivrjv * dia tovto xal ttjv Ko- 
jfQidciv aQxrjv (paoi xaraXvdrjvau 

*'lnnov yijQag 6 * enl tcHv ev vtvtrjzi evdaiuovow- 
Tiov* iv yr)oa de artfia^Ofdevojv. 

'Inneag elg nediov nQoxaXfi 7 * oneQ etnl iov$ 
evdaifiovovvrag elg aneQ eidaiftovovoiv ffyya. 3) Apost. Cent, X. 48- 

4) Apost. Cent. X. 50* ad- 
dit: 8$ ovTta (ptjaC 

Zijva Se toy QhiavTa , xa\ 8g TtiSe 

7idvT* etpvTtvaev 

Ovx e&ttttg elnelv' %ra yaQ Stog, 

tv&a xjx\ alStag. 

UXdrtar Se SiaqttQerai rot/rw tw 
xoujTJj , Xeytav' ovx ctQa oq&<3$ 
J^ff* Xiyeiv ^ Ira yao Seog, Mv&a 
xa\ alScSg' en\ nXior yaQ oi/xai 
Se*og alSovg. JML6qiov yaQ alStag 
Siovg y SgntQ aQi&fioii tc*.qitt6v' 
&9T% ov% tva ntQ aQi&/40Q) er&a xa\ TttQiTTor^ Kva Se *a\ ittQ**- 
tov, k*v&a xa\ txQt&fiog. 
. 5) Apost. Cent. X. 49» 

6) Macar. en\ rwv nQog *f 
yiJQa Sv$Tvxov*rTav. 

7) Apost. Cent. X. 56- 1*+ 
cian. Pseudosopfa. c. 8« **' T0 * 
TTQdgye Ta xax* oqX^ W^ 1 * 
v7to oov eyta jier ioju^r limtn 
tlg ntSlor xalelv. Plat. Theaet. 
p. 183. D. imrimg els ntSiot 
nQOxaXtl ZtaxQ&Tvi ele Xdyovg np- 
xaXorifievog, ubi Heind. Wjt- 
tenb. ad Eunap. p* 325» — 505 I 'ItctzoIvtov fiifii';oo[iai 8 * iixl twv oioq>QOv*lv 
ftovXoftevcov. 

To l fl€TCC TOV 0+ 

'iocog ^Eqivvvq 9 iaTiv ix TQaycpdiag' tcc ydq 
anoTQOTtaia t&v cfavraOftaTcov TQayipdoig fialkov ccq— 

flOTTSL 

'Ioorrjg 10 , yiXorrjg. 

'loov dr) xaxov io&* xl , 6g ovx idt&Xovra vieo&ai 

xelvov irtOTQvveiy xal 6g ioovfxevov xaTeQvxei. 

Td l flBTCC TOV X" 

*I%&vg " ix Tijg xecpalijg o£eiv uQ%€Tai* ml 
tuv imorarag cpavXoyg i%6vra)v. 

*I%&vv xi vr)%ead-ai diddoxeig* irii twv diSa— 
oxovrcovrivdg , d iniatavtau 

l Lcav6v av *urj fioi to, ov q>QotiTig * binoxXeldji x *. ' . 

*Ixavcog fiaooeig yrjQopooxcov Tovgyoveig. 

'ieQOV dlrjd-cog ioriv r) ovftfiovtta. 

l IeQOV %Qr)fta aifi^ovXog dvrjQ. 8) Ap. Cent. X. 52. Mac. en\ 
i&y atatppovelv enayyeXXoftJvtav. 

9) Apost. Cent X. 57* 

10) Idem in Macario. 

11) Od. O. 71. 

12) Apost. Cent. X. 62« 

15) AposL Cent. X. 63- Ma- 
car. wg tov' derov InTao&ai St- 
Saoxeig. Macario propria sunt: 
loe nvq 9 to atpvrj eni rtov 
o$v TiXog Xa/uflav6vTtav, nap6oov 
*<pi}rj Ta%etag Htperat. — - € Iepov 
ovpflovZ*]' ht\ T(J3y xa&apeSg 
*a\ dS6ltag ovfiflovZev6vrtav* — I&i oo&og eni rtav exT-oeno- 
fitvtav tov SixaCov. — *I fi fl p tog 
SCxq' en\ t&v npotpaotl^ofi4viav 
ev Talg SCxatg* oi ydp Tag SC— 
xag tpevyovTeg Iv utijfivta "tjufloov 
eoxijnTovro. — *//« flgiog ij jiy~ 
fiv tog' oi rag SCxag anotpev— 
yovreg *u£&*jvqoiv hdxtjnrovro ev 
"[fiflpta Ij ev uttjfiVM elvai. — 
"Inn oSa fiov rejueotg' npot 
Tovg en\ to %e1pov fierafldXXov- 
zag. ^lax^pov q dXtjSeta. 

14) Vide infra prov» od tppov- 
Tig € InnoxXeCSn. 59 • — 306 — AnOOBETMATA. *I 6 Q (O V Q. 

*I£qo)v d tpiXoootpos Iotqov xcu tpiXov r 4 yov tovg iv 
dvdyxais OTtovdaiovs ecpt] \ ^ 

c O avros ovetdi^ofxevog vitb tivos, otv TtoXXovs ^J- 
%oqbvbiv diddl$as irtevero, elnev, ovre yaQ idlda^a tpi- 
XaQyvQelv. 

c O avtos dxQoaoiv Ttoiovfuevog elyre, tqicov itrto%a- 
a&ai, tovs owerovs totpeXrjOat, tovs aTteiQovs dida^ai, 
rovs tpd-oveQovs Xwtijoai. 

c O avzos 2 e%(av 3vo pad-qraSf eva pih> atpvij td 
tptXtmovov i IfceQOv de evtpvij xal aQyov, dfitporeQOt elttw, 
dnoXXvode, ortt ov piev 9-iXcov ov dvvji, ov d£ dwdfie- 
vos ov &£Xeig. 

*0 avros eXeye fteydXovs Selv Xafipdveiv [iiOxfavs 
TtaQa tcov /.la&TjTcSv tov$ didaoxdXovs, TtaQa fiev %w 
evcpvcov, ort noXXd fiiavd-dvovot, 7taQa de tcov dcpvuiv, 
trtt tcoXw xonov TtaQeypvaiv. 

*0 avros iQcoTTj&els, tI airtcp yiyovev ix tpiXooocptag, 
etprj, to dvemTaxTos noielv, a Tives Sid tov ix tcov ro- 
ficov tpofiov itoiovoiv. 

* c avtog iQtorrjd-els, Ttcos av tis evrvxitxv aQUfta 
tpiQov, etprj, ei tovs ix&QOVS fle/^ow* 3 KQdrTovras fiXhtsu 

%qw o IkxeXds tvqccwos, Sevotpdvovs tov KoXo- 
tpcoviov tpeyovros tf Ofii}Qov, ^Qconjoev avrov, nooovg oi- 
x&tas exsts; *Qv 3e einovros, t)yo, xal tovtovs (ifyiQ 
TQecpetVy ovx aioxwr\, cpi]olv,' f 'OpiijQov ipeytov, os pertiXXa- 
y/os nXtiovas 5? (xvqLovs tQitpeu 

* c avros XotdoQfj&els vnb tivos eis vqv dvocodlctv 1) Impr. elrai pro fyq. Laur. 
neutrum habet, incipiens: l U- 2) Laur. 7^<ov 6 ytXdooyoi, 
5) Impr. x*ty°* a s- — 307 — 

ro5 <n6fiOto$ 9 rjruxTO vrp* avrov yvtottxa, (xrjdenore fteqi 

tovtov (pQaoaoaV r) dh elnev 9 Vftip y&Q> towvtov anav- 

tag tovg avdQag oiQeiv. 

. .\ ... 
c / n n o x q d t b v g. 

'JknoxQarqg ecprj 9 onla 9 ftord t VTtvot^ dtpQodlota, 
navra /uerQia eoTia. '/ o o x q d % 6 v g. ^' 

'looxQarrjg xdxtorov aQ%ov%a eXeyev elvat tdv &Q%eiv 
lavrov fir) dwd/uevov. ' * 

'0 avrbg eQanij&elg, dia nolav afolav %dvg aXXovg 
diiioxmv Xiyeiv avrbg oi<on$g, &pq f > xal yaQ *j dxbvrj 
avti) ft&v oi %i(jtvev 9 %d 3i ^ltprj ogea nmel» 

l O avrbg iQcorrjfrelg, %lvi oi (ptKbnovov %wv §a&v- 
lim diaq>&Qovoiv f elnev 9 dg ol evoepetg * rc5v doepcov, 
iXmotv aya&atg. 

l O avrbg I3cbv veavlav cpiXonoVovvra Igpiy* xdXXiorov 
oipov %y yrjQari aQrveig. 

*0 avrbg 5 KaQiwvog ovrog XdXov xal o%oXdXeiv naq? 
avtjji ftovXoftivov 3t%T0vg rpnrjoe ftio9ovg. ^H)S 3& %rft 
ahlav nv&onivov, £vd fth 9 e<prj 9 %va XaXetv ftdd-flg 9 %bv 
mqov 9 %va oiyqg. 

JIsqI %ov iov 6 . 
Trjg *Iovg elg povv "HJQag ^Xorvnla (ie%apXrj^elorjg 9 
*j yrj Tiftwoa %ifv iQcoftivrjv %ov 4ibg av&og. dvrjxev 9 wifte 
ttjv fiovv vifteo&ai* xal yeyovbg 3i avTtjv riaq ixeivrjg 
ixlrjQcioaro tvjv bftcovvftiav* eQv&Qalverai 3e xai noQ<pv-r 
Qetai xai ptrjv xai Xevxalverai' %dg %rjg xoQrjg %v%ag Srj- 
Xovv %oltg yjQWftaot. 

c InnoxQa%ldov. 
l InnoxQarl8ag nQog tov Ttjg KaQiag oaTQanrjv im~ 

4) Codd. aoffitU* 5) Stob. T. 56- 25. 6) Ahcst ab iropt. etLaur. 

59 * 

\ — 508 — 

oieiXavza, dtoii jiaxedaifioviog ovtjq im^ovXevovzm u- 
vwv ovvei#U)£ %ijv im^ovXrjv xazeaiokttjae, xal TtQoa&iv- 
zog, Ttuig %Qrfievai airtuj, avziyyaipev, ei ftev fteya n 
avrov aya&av Tzenoiqxag, xazdxzave, ei de [*r n ix zr t q 
XWQag exfiaXe, deiXvtf rtQog aQezijv ovza. 

*0 avzog arzavzqoavtog avzal Ttoze ftetQaxiov, qj r r 
xoXov&ev eQaerqg zig xal dicetQaTtevzog, ftezd zqioirzwv, 
itprj, (ladi£etv del, !*£&* wv oy&elg zijv avzijv y$ow> 

* '/ ft tc o fi d x ° v * 
x ktnofiaxjog *6> dXetTtzrjg , iTtatvovvzwv zivwv ov9-qu>- 
rtov evpyxq :xcA paqQas e%ov%a X&QVS ug Ttvxxtxb», *i- 
neQ, ecpr n xa&eXelv jsdei/tw azeqxxvov xQepdnevov. 

*Iq)ixQaz7]g axvzewg TtazQog, ^A&rjvdiog, qtjzcoq xd 
OZQazrjyog Jv tpdiy xql ovft(.tdx<i> X^V azQotOTzedevm^ 
xal XVQGX& paXXoftevog xal zdqpQOv oqvzzcov imftehSg, 
itQog zov mtfma, %i yaQ q>o0oi[te&a, XMQWttp > fy r a 
azQazrjyov tpwvrjv elvai, %rjv ovx av TtQoaedoxrjoa. 

*0 avzpg TtQog l AQftodiov, %6v %ov naXatov ^jiQpo- 
dlov anoyovov, eig dvayeveiav av%q) XoidoQovfievov, ecpfy 
%6 ftev ifidv dn* ifiov yevog aQxezai, %6 de oov iv od 
Ttavezai. 

c airtog QrjtoQog zivog iTteQwzwvzog avzov iv ix- 
xXrioia, %ig wv /ueya g>Qovelg, TtozeQOv iTtTteig, r) zo£o%r t g, 
t] 7zeXzaazr)g, y 7te£6g; ovdelg, egrj, zovzwv, dXX* 6 tzu- 
oi zovzoig imozdfievog imzdzzeiv. 

c O avzog xQivofievog $avatov TtQog %6v avxogdvtrv, 
ola Tzoitlg, w av&Qome, elrze, noXiftov TteQieozwzog, zrv 
tzoXiv TteQl ifiov Ttei&wv povXeveo&ai , xal ftr) ftez* iftov* 

c avzog zoze tzqwzov eox^ do^av, oze zQavfiozlag 
TioXifuov avdQa fte%a %wv OTtXcov £wv%a avvaQTzaoag, tlg 
zr>v ictvzov %Qt>]Qq twtjveyxev. / — 309 — 

*Iat*(lkl%ov 7 . 

*Iaitftfox°S ev tfj TtQog Ji^mnov imaxoXrj ecprj' #s— 
og rjv tig tog aXrj&tog 6 xaxaSei^ag rrjv SiaXexxixrjv xal 
xataTtifitpag dv&Qtortoig, tog [iev Xiyovoi xiveg, 6 Xoyio'g 
l EQptr)g, 6 cpeQtov iv tatv %eQtuv rb ovv&rjfta avtrjg %tov 
eig dXXrjXovg artofilenoyrwv dQaxovttov, tog dei dedoxi— 
ttaoftivoi xal TtQOXQvtot t&v iv cpiXooocpicf Siaxeivovtai* 
r) %tav Movocov rtQeopvtcvtrj KaXXitmrj, ttjv wkxaitntrv 
dacpaXeiav %ov Xoyov xai dviXeyxtov, atdot /ieiXt%irj dia^ 
ftQinovOav, naQia%rjxev' cog de ra eQya avtd deixvvaiv, 
airtbg 6 iv JeXcpotg^&ebg, ovte XiyanL xad? ^MQaxXeirov, 
ovce xQvmtov, aXXd arj/taivtov rdg /ucmeiag^ eyeiQet nQog 
diaXextixtjv SieQevvrjaiv tovg inrjxoovg rtov %Qrjo/ttov* dcp- 
r t g dfupiftoXict %e xai 6/uwvv/iticc ixQid"rjaav, xai divtbv 
nav dveQewrj&ev cptog iniarrj^trjg dvrjipev 6 xatidcbv' xai 
QeHiatoxXrjg xaXtog xai dieQewrjoag deovrwg tb £vXivov 
fd%og, dtxiog diHx^cpiaprjrrjTcog xcttiaxrj zrjg acotrjQiag 
mg "EXXr/Oiv* ddeXcpa d& xovtcov xai 6 iv BQay%idt 
#ebg ixcpaivei %r t g diaXexnxrjg eQya, neQicpavrj xrjv ina-+ 
ywyr)v naQadrjXtov , orav Xiyrj, oi;V av coxvnhrjg log, 
ovte XvQrj, ovre vavg, ow* aXXo ovdev avev intovrjftovi— 
xr]g XQrioeog yivout* av ncrte cocpiXtftov. 

idarjnog QXafitog neQi %cov naXaicov tpiXooo— 

cpcov %dde cprjoi. 

Kard de KIqov JSoXcov 6 ^A&rjvatog yiyovev, xal ol 
xlrj&ivzeg en%d aotpoi naQ* 'EXXrjocv, cov naXaicrteQog 
oideig naQ avtotg tpiXooocpog ftvrj/ttovevevai 9 %ov%cov 6k 
tw en%d QaXrjg 6 MtXrjoiog, cpvoixbg TtQuhog 'EXXrjvcov 
pyovwg, TteQi %Qonwv rjXiov, ixXeiipewg xai cpw%ioptwv 
tolrjvijg xai iarjfieQiag dteXi%&rj, iyivexo <T avrjQ imorj- 

7) IIoc ct sqq* cx Laur. rcccpi. — 510 — 

jtovtaroQ iv ,jio7g "EXXrjat. OaXeto Se yiveTat dxovotr t g 
^Ava^lftavdQog , IlQaStddov fiev nalg, yivog 3i xal ainog 
MtXrjotog. Ovrog TZQtarog yvtoftovag xareoxepaoe nqbg 
didyviootv tqotzcov re r)Xiov, xal %qovw xal ioqiov xai 
ItfrjfieQiag. *Ava£tftdvdQOv de yvcoQtftog iyivero ^AvafcifiE- 
vqg EvQvOTQaTOv MtXrjotog' tovtov de ^Ava^ayoQag l Hpj- 
ar^jiovXov KXa^oftevtog' ovrog 6r} tzqiotoq dtrjQd-Qtoos %h 
fUQt aQ%&v Xoyov* ov yaq fioyov tzbqI %r)g ndvxw ovoiag 
uTtetprjyaro , tog ol tzqc) avrov^dXXd xal Tteql tov xtvovv- 
Tog airur)v ahtov' fjv ydq djQ^qv^ tprjat, tq zzQayfiaxa 
oftov rzetpvQftiva , vovg <T eloeX&tov avrd ix vfjg dra^iag 
elg Ta*tv fyayey' ^AvagayoQOv de ey&vovro yvtoQVfiot %Qug' 
IleQtxXtjg, 'AQxiXaog, EvQtnidrjg* IJeQtxXr^g ptev ot/i- 
drjvaiw nQukoQ iyevero, xal JzXovrcp xal ykvet tw xa9 
avrov dtrjveyxev* EvQtniSrjg <T inl notrjrtxrjv fteraflas 
vtzo ttvcov axrjvtxog tptXoaotpog ixXrj&rj* 6 3k *AQ%eXao$ 
hf Aafapdxtp dtedeS-aro ttjv axoXfjfv tov ^Ava^ayoQoV jU6- 
Taftdg <T elg *A&rjvag ixel io%oXaoe, xal tzoXXovq ecffv 
*A&rjvaiw yvcoQifiovg, iv olg xal StoxQOrrjv* xard de vw 
% avrov Tip ^Ava^ayoqa XQO vov * rjxfiaoav avdQeg tpw <cai, 
]&evocpdvrjg Te xai IIv^ayoQag' %w ft&v ovv Ilv&ayoqav 
6te3e^aro Qeavco r) ywrj* o% tc vlol avrov Trjlavyrjs xai 
Mvr/oaQxog* TrjXavyovg de ^EftTtedoxXrjg dxovarrjg ylvecat, 
xad-* 6v l HQaxletTog 6 axoretvog iyvtoQi£ero' tov de Et- 
votpdvrjv Xiyerat 6 IlaQftevidrjg dtadigao&at* IlaQfievidrpi 
de MeXtaoog, MeXtaaov di Zrrvcov 6 ^EXedrrjg, ov tpaoiv 
im t SovXr)v xard tov Torte TVQawov avarrjadftevov dXwvat, 
OTQefiXovftevov <T vtco^tov tvqowov, orziog Tovg avv av- 
T<p avdQag dnoyQaiprjTat, ov TZQOOTZOtrj&evTa, tuq vov 
TVQawov TtfuoQtag, dtaftaxeadfievov, Tr)v yXtHaoav 7tQ0$- 
iiTvaat avT({), xal ovrtog iyxaQTeQrjoavra Tatg fiaaavoig 
aTio&avetV tovtov de Aevxvrcnog axovarrjg yeyove' Aev- 
xtfCTZOv 6e JrjftoxQtTog , ov FLQtorayoQag, xad? ov ijxftaoe 
SwxQarrjg, xat aXXovg de auoQadrjv ianv evQetv tpvot- — 511 — 

» 

xovg q>iloo6q*ovg , tzqo Swxqotov yevofievovg' nlrjv dila 
naneg chzo Ocdov ccQ^d/nevoc 9 xarwreQOi Kvqov tov 
Ubqowv fiaaiUwg cpaivovrai ^xfiaxoreg' ^dhara 3k IlXd— 
zu)v, og axovarrjg %a TZQ&xa yevopevog IwxQctrovg, *o— 
mta Tolg Hv&ayoQeiotg o/uXqaag Tovg tzqo avrov nav— 
%ag loyw t€ xal aweoez xal toZq ev <pckooo<pia doyfta— 
aiv vneQTjxoYuoev. \ V 

/ 2 TO PI A L 

IIsqI *IxdQ { iov xal ^HQiyovrjg. 

*haQiog yevog fiev r)v ^A&rjvaXog 8 , ea%e 8e xhyareQCC 
Hwoyevij ^HQiyovqv, r/zig xiva vrpziov exQecpe' ^eviaag 3e 
noze 6 *Ixc<Qiog Jiowaov 9 , ela/Hev an avrov olvov tb 
xui a/iTtelov xli}iua m xara 3e Tag tov &eov v7Zod-r]xag 
negiriei Tr)v yr)v 9 iZQOcpaivwv Trjv tov Jiovvaiov %aQiv y I— m 
%w ovv eavrcp tov xvva' yevofievog 3e iv ToTg Tijg noXe— 
(og (tovxolioig olvov 7zaQea%ev m ol 8e a&Qowg ift<poQr]od— 
Hmi, ol fiih elg (la&vv vtzvov eTQ&Tzijaav, ol 8e TzeQi— 
l&uzofievoi vofiiaavreg d-avdaiftov eivai cpaQfiaxov to tzo— 
//or, Tzlfjooovreg , icpovevaav tov *LeaQiov' fjied^ rjfieQav 3e 
vt$ovtwv avrwv xarayvovreg eavrwv elg cpvyqv iTQaTzrj— 
cav' o 3e xvwv V7Z00TQeipag elg tr)v *HQzyovrp> 3i oqv— 
¥!*ov ifirjwaev avTjj tcc yevofteva ' r) 81 fia&ovaa TaXq&kg, 
iavrrjv avrjQTrjoe, voaov 8h ev 'A&rjvaig yevofievrjg xard 
MftVfidv oi *ASrp>aloi tov t€ 'bcaQiov xal ttjv ^HQiyovrp 
&uxvaiaiaig eykQaiQOV TifiaTg, ol 3e xaTaOTeQio&evreg, 
haqiog fiev pochqg ixXrj&rj, *HQiyovrj 8e TzaQ&evog' 6 3e 
xvw Trjy avTijv ovofiaoiav ea%ev, c iJ laroQia naQa ^a- 
wdbei. • % 

8) Icarius Thrax vocatur a Ni- I g) Cod. 4$<fyvoo$. 
colao Sophista Projgymn. p. 343. | — 312 — 

Il€Ql ^itOVtOg. 

^itovd q>rjOtv 6 ftvdog imdiadm %$ ydfttp %r t g"H- 
qag* %rp> di vetpiXrpr ftOQtptooaoav , dv&* avrrjg avttp 
ttQOOiivai* (Uxd-ivroQ <T avrov %r\ vetpiXj] yewrj&iprai %w 
KivravQOv* yvovra de %6v Jia itaqd %ijg <f HQag, tqo%V 
%6v *II;itova ivdijoat^ Soze djtavortog eTt** avrov tpiQeo&ai" 
%d%a de orjftaivoi av 6 ftv&og, im&iod-at fihv nofouxfi 
, xai paoifaxfi TtQOvoia %6v ^itova* ^Hqolov de %6 xoiovcw 
%r)g £a)7Jg eldog' dvd&ov de tpavivra xaxd dixrpr %r)g e 'H- 
Qag, eldtoXtp %ivi ivvXtp xal %ed-oXtoftivtp %ijg Totccvrr^g 
itQoaxaoiag jteQtrteqeiv' oneQ fj \yetpiXrj drjXot, drJQ ovotc 
&oXtpdrjg xai vXixtoT€Qog* Tovrtp <T ovv ovftTtXaxivta x§ 
eidei yewr)oat ftev ovfttpvQOtv xo Xoyixtov %$ xai dXcyiw 
iviQyetav' iv&rj&fivat, 3e vnb tov to xar* d£itxv naoiv 
atpoQl^ovrog drjfuovQyov Qeov iv t§ %ijg eiftaQftivrjg te 
xai yevioetog %QO%tjjp y ovneQ ddvvqrov ditaXXayrjvai xcwx 
%6v *OQ<pia, ftr) Tovg 9eovg ixeivovg iXetoodftevov* oig 
htita^ev 6 Zevg, xvxXov %* akVrfeai xai dftv^at xaxtytr r 
%og %dg dv&Qamivag tpv%dg. 

Ile Qi *Iovg xai *AQyeitpov%ov. 

*Iovg %ijg *Ivd%ov d-vyarQOQ r)Qda(h} 6 Zevg, xai &w 
diaXd&rj ttjv avrov avvevvov a HQav y fteriftaXev elg povv 
%r)v *Ia>* r) de r 'HQa v AQyov %6v TtavojtTrjv iiiioTTjoe tpvkt- 
xa* aTtooreiXag ovv 6 Zevg tov 'EQftijv, %va xXiyjr/ wrp 
fiovVy xai ftr) dwrjd-etg Xa&eTv tov "AQyov, tovtov itetpo- 
revxev* od-ev xai *AQyeitpov%r}g ixXrj&rj* 

JteQi ^IitTtaQxiag. 

'irtrtaQxla, MaQtovvtig xx , MrjtQOxXeovg ftev ddekyrj, 
KQsovrog d& yvvr), OeodtoQOV %6v imxXrj&evra a&eov w 

10) Ad marg. yq. ovqtpvoiv. 11) Cod. Ma^vlrr^ — SiS- — 

Avoiuaypv ovftnooltp intjMyge *", ooopiofta rtQ^teimvoa 
toiovtov- o noicov Qe6dcoQog, ovx av ctdixeiv XiyqiTO, evd* 
l Ijt7taQxicc Tiotovoot tovto fbSixelv Xjkyovt av. QeoSmQog 
de twvtgw eavrov ovx aiixeZ*, ovx uqa c innaQxiq Bto*> 
Sioqov tvnrovoa adtxei* 6 o*& tcqoq to Xex&ey oyd&v «*• 
nrrvrrjoev, aviovQS <T avrJjg &oiumiov* aXX' ovre>xaze* 
nixtyrj r) € £nnaQxicc, ovre SuTaQax^ 7 ! &§ yvvij, xt&U* *«i 
emovrog avrfi, avrij iorlv r) rag naQ* loroig ixli&ovaa 
xEQxidag, iyco, tprpiv, eiui, QeodcoQe, aXXa paj kaxcog 
oot doxco pepovkevodni neQb^ftavrf t g, el /cov jjQ&im, ov 
fyeXXoy IqroTg nQOOavaXcooetv, tovtov elg nauSeiav x&r 
v*XQT]Oaftip>'; \ .\-: l \:n\ 

» I 

mmmmm 

7 ji Q x V v V X O T i x * i o v.' *' •". / " - ",\ •••' (i Tjq x ueTa zov a. » 

Kaxov * xoQaxog xaxov coov ? KoQa% ttg Qvvi— 
toq avrjQ xal a XW0&** 1 mQayuaotv Ixavog, ovndcov, ort 
oi% ojxoiov TVQawtp diuxoveZo&ai, xal dquov yvcourp 
XUQwoao&at, ctneX&cov ovve&qxe Teyyrp ne^l nQOOtfticov 
xctl dt,rjyr)oecov xal aycovcov xal intXoycov, dt* cov tov di}-> 
fiov.eneid-ev' ivrev&ev nQofjet, pocov xal naQaxaXcov tov 
fiovXoftevov fta&elv inl qt/t^ fttOxhji x*>Mcov dQaxftcov' 6 
toIvw Tioiag nQOoijX&e uad-eZv, xal fta&cov •^yvMftovr;-' 
oev avrtp neQl tqv utOxrdv, xal inl Tovrcf oweorrj dixa— 
ottjqiov, xal tcov xqltcov oweX&ovrcov etprj 6 KbQal; di-> 
Xrjftuarcf XJQV a ^ usv °Sj ™S &> M& yixrpei 6 Tioiag 3 t w- 12) Cod. entltyU. 
1) Apost. Cent X. 64* Ma- 
W. ht\ rwy xuxwv 1« yorfav 2) xai xnn<i& a * posui ex con- 
jectura Matthei: Mosc. **XW~ 

3) TutCag scripsii cum Mosc. 

40 


— m — 

4p*i}&\ cvotQacfysw, wq>£XijTm fotQ'* sl &s ptr) vixrfiu, xal 
ovtnog uty$ile k<x$&(S%uv , rjTT^&tj yaQ' 6 de Tiolag Ttqog 
Ttfpra Jbfytav amxQivcao, vig el<{xhv vixrpo), ovx aifeiXov 
ftaQaa%fty, vevixrjxa ytap' jd 6k fitj vixyeto, ovx aiopedoy 
ftecQWfysiv, oi yccQ (x>q)ekr)&ifvi djroQ^aavrsg ovv oi dtxa- 
<ttcch\ave(tir]Oav* ksyovresy 'xaxpS\\WQaxog xoxop taov* jj , 
im i%& £cZqv o xoQai; irftQorcov iovt xal vo oidv, o9w rj 

waQt&fdec* ■ ■ } 

vw* Kamlg S^ilaiv amog ix^ar] xdxqg. 

iti . iK&y % wt*fixcvi;tp flalavxvoto* ocvti tov avrdgtalg 

ijmvmv^f^datg' vmjQ&cqaia. •■" • • 

Ka&svdtavyaQ ovdelg ovdevos cc&og. 

Kal 5 €7zl xtjp fitofxtf tov iniflovko*' Idnti h. 1. et infra praebeat Ztrtag, 
ita enim antea scriptum, et J^ta 
in Rhetoribus Graec: T. II. p. 7. 
legitur. Apponimus ex his 
dilemma Tisiae argutissimum : 
cv Se Tta Sixaarr/QCta (pr/o\v 6 
TioCag nQog tov Kdqaxa, r£ 
driygpccTtp. pxrfjUaTi .XQyad/uevog 
— • ta Kdqalfy t( ent/yyeCZta St- 
Sdax&tv; 8 <& KdQa'% (pr/ot % ta 
ne($etp r 8v< av\yHXjis* n^og tov- 
t« o TtoCag* el /uev to neC&etv 
jue lSCSa%ag, ISov rteC&to <se /ur/- 
Sev Zapfidvetv, el Se to neC&eiv 
jue ovx eSCSa%ag, xa\ ovTwg ov- 
Siv 001 naqexto , enetSt) oux e- 
SCSa^dg jue to neC&eiv. Jlyog 
ravra Zeyovoi tpijoai tov KoQaxa, 
toJ avT$ o^rjjuart XQtiadfievov ' 
$t fikv , t£ vteXfaiv SiSax&eig, 
neCfhtg /u* /u$ 'Zapelv, Sovvai 
StpeiZetg tov jito&oV) tag StSa- 
~X&* %t $ t« ' rfet&etv , el ' Se xa\ 
ndhv pv neC&stg /ue fttj dafleTv, 
xal ovrcog otpeCZeig tov /uw&dv. 
OVT8 yaQ tneiadg /us tov ZajSetv 
tov fiia&dv. JlQog TavTa ol 
StxaOTai avTi \fjt}(pov elnov' xa- 
-xov xoQav.og xaxa iod % SonSq yaQ 6 xoQalg xai Ta tovtov w« 
K axQyo"F.<* y/uTv eloi \nQog /fyww, 
ovTtog xa\ vfteig ' aXQyoroC eort 
nQog SioCxr/oiv nqayfidrm Sia 
ty/v axQav SeivoTtjTa' fj ovrto;' 
taaneQ o^ y*OTTol twv xo^dxay 
/3qo$oiv ixavqv naQa Ttav yoviw 
juq ? Za/uJ3dvovT8g . Tovg yoveU *- 
o&Covoiv , o3t(o$ xal tiftet; «i- 
ZtjZovg la&CeTe. Jifyovoi * S4 ti» 
Jeg, 6'ti TtQOvnrJQXsy aSrij y 
naqotfiCa t xav nQOO(poQtag ol o<- 
xaoTui avrrj ex^fJffcevTO. ApOSt 

alias interpretatioues praebet, 
ab Arsenio omissas. Lucian. 
Fseudol. c. 30» nZt)v el Y ** 
xa\ enatv4aai ftot, ' SoSasig ^Vv 
aaTeCtag yno aov nenQayfiivoVy 
SnoTe tov TtaCov Ttjv TtX vr i y 
olo&a, (Sg to Sioxdgaxog Hjqyo* 
avrog enoCt/oag 9 . l^aQndaag * ov 
dvqiJTojv exeCvov nQea/Svrav XQ V ~ 
aovg' TQidxovTa* o Ss Sta tov 
TtaCav, ovt\ tov 0i$ZCov, ntr- 
Ttjxovta xa\ hcTaxoaCag e^tTtot 
xaTaoo(pia&etg. 

4) Ex Aristoph. Pac. H05. 

5) Apost. Cent. X. 69- Sum- 
tum estr ex PJutarcho Apophth' y , > — SiL5 — 

Mft xzeivetv' ^yeffixAj^ft '^xedc^ 
mig uo%s z$ $wfi& zrj$ XalxunKOv xcti fiov$v%tov f . t— 
astdf} <p&eiQ avzov bdaxev, ov di&QQcaiTf Xaftwv ds r&— 
Hupavcjg evavziov itavzwv xazixzetve^ rtQoaemwv f +yr}> %ovg 

toovg, rjdecog %bv- mipovkov xal ijitzcj} (kaft<ji .; 

Kal 6 fiaizvlov av xazemies' irtl xdvayav 
h^wv' (jakvlos. <$£ i<f*W .<S *8rt<M*yiw<f)f4evoQ' &i$9$, av 
Kqwoq xccremev av%l %ov Jios* ' ., ,»< , \ •.-,. w .,',m .... 
KaiQ$ dovteveiv xalfleds fSveftad-cpt*. \ } ^ ti>/ y 
Kal xrjfftWQQVftvaui %qv «lc^i^ K ^4lU^' 
%a zd Xa%ava* *Ake£avdoos> eme %ovto rtobd %bv x dvu— 
$ovlevov%a Xafiftavetv %elrj nleiova ex %wv Ttolewv* .. 
Kxzxwv, navrjyvQis 7 " ertLnXri&ovs.xaxwvm 
Kaxws axovevv 7tQ0s>ae ea%t xat alAws 
anl zov' av el aavzip xal zov eTtaivelad-ai xal zov ip£-\ 
jwtftrt alzios* ' • * '- " ' ' ' ' ' % \ / r 

Kaxbv 9 ayyos oi xlazdi* TtdQaitkr^aia ' %fl, *<*- 
x$s wi]Q fiaxQoptos. v ' "" ' 

Kaxbv xo dcoQov 'loov tyftla. ■• -'• " r 

laxa /uev &Qt7tes X N xccxa S£ *7tes* apcpw yaQ 
Ivficmixol, xal ol fiev za §vXa, ot 3e zd XQ&aza eo&t- 
omtv. , ' % ;i * t^-->^ V »'■* • 

Kadftela vixrj 12 * ij.&ri ro/v xaxwv vixrj* !Et€0- 
*% yag xal Ilolweixjjs vloi Oldhtodo$ u %tve$/de /J&x- Lacon. p. 208- E. SecL Agesi- 
ko tribuit Plutarchus. 

6) Apost Gent. X. 71. 

7) Apost. Cent. X. 78. rea- 
v 7p?<; dtvSowv Achill. Tat» I. 
15. ubi Jacobs. • 

S) Apost. Gent. X» 82- 

9) Apost. Cent. X. 98. 

10) Apost. Cent. XI. 19- 

•"lacar. xaxov yao avdooq S<3(rvv 
ovtjoiv ovx ?/ei* Bfioiov ry ita- 
1* 2otpoxl§Z* §x9q&v .SSaya 
^»?« ovx ovqatjuai . • > •» • «• '> ♦ I ' » 

. 11) Aposu Cftnt. XI. as» s 
.. 12) App&t. 5 CenU.X 79- Ma- . 
car. «?r« ToJf atTurois .6luowr$ijl 
xrjv v£xqv> no40iytt'iy(ar, A Fausant 
IX. 9« 5. ^di Argivoruna et 
Thebanorum ■ pugaam refert: 
iytY€TO Sh xai ovtoXq t6 fyyev 
ovx vvsv *axuhr"/ueyaiUoVy- *t&> 
a7t* IxsCvov rr]v auv oXi&qy T(3v 
XQarqodvTMV KaS/ustav »vo/uccl,o~ 
/uev vtxqv. Aristid. Eucom. Ro : 
mae p. 209- att* tovto S>) xo 
Xtyd/uevov ttjv KaSfitiav vfaijl? 

40 * k — 516 — 

dfiov" ov trpi ftaoikeiav oi vl6l>di$de£av%o 9 xai awed-ono 
KQog alkr/Xovg, eva xal eva xQW° v fictotkevetv avrovg' 
fiaatlevoag de 6 *E%eox?»i]g ovx efiovkero liokvveixrjv xa- 
%a %6 do^av ftaotkevpat' xal %$ Ttol&ftq) dXkr]lovg die- 
XeiQioavzo, xal iril xaxqi vevtxr]xaotv , ort 6 e%eQog 
dvetXe %ov i'%eQov. 

■ Kav * 3 eav%ov BeXleQOfpovxrjg' inl^wvxaf? 
lav%wy %i 7toiovv%wv. 

Kavd-uQov y.eXavteQog t4 , xal xav&aQOv 
aogt&teQOg' istl %<5r novt}Qcbv xai xaxorjd-wv. 

Kavd-MQOv oxtd l5# inl %w <fopovfiev(av ev9a 
ov def. 

Kav, iui vsxqov x6 xeQdalveiv" iul %wv xeg- 
jfaivov%wv ix nevrjriov r) %e&vew%a)v. 

Ka&toCTzeQ 17 al %l%&ai 6t%i£etg xaxcig* itd 
Kleiovog iQQrj&q, og oliya %<[> drjf.i(p xuQ&PWog %a 
nXeico ixeQdatve* keye%ai de o%av nQoyaaei %tvog lap- 
\fiav(av %ig XQW ma XQxso&ijl ccvrd* ai yaQ %i%&av dta- 
fAaodfi^vat %dg %QQ<pag it-aiQOvyat %ov a%6(ia%og %otg %<av 
naidiov ev%t&eaoiv f evta avftfiaivet av%dg oliya fiev %otg 
naldiotg dtdovat, %d nleico de xa%ea&ietv. Mjtjvv dlitjXovg neo\ rtjg qyejuo- 

i' ■ * ' €ir ' r ~ »-» 

viag. — zneo rtav rerr. p. 

141« &ore tyjv KaS/ieCav vCxyjv jjyelTa vtxtjaetv, eog ertpco; ' Se 14) Macar. Kavfrdoov ooywre- * jrod%ag ^dnoXeW r)jv ndXtv. Clcm. 
Strom. I. 10. p. 544* ene\ iea\ 
ai Xe%etg avral rtSv dotptortav ov 
ftdv&v yoqretiovot, xlinrovai rovg 
tcoXXovq, fita^djuevat S* ?o£* o- 
rf KaSjueCav vCxtjv dnrjveyxavro. 
Plut. de educat p. 10. A. ov 

f«<> ro vixur judvov, dlXa xa\ 
to fjrraa&at htCoraod-at xalov, ev 
ots t6 vtxav fllafle(>6v, J>art yaq 
"t&C altj&tSs xai vCxtj KaSjueCa, ubi 

biwior solito Wyttenb. 13) Ap. Gent. X. 86. Mac. xar* 
avrov BeleqotpdvTfjq (sic) # ht\ rtSv 
en* oZ(f&p(p olxeCto Staxovovvrtar. po g ln\ TtSv otpdSqa ootpiZiv *<*' 1 
navodqytav' Kdv&apog ydo ri$ t- 
yivero xaxovpyog xa\ itovxooq, Ss 
en\ TtpoSoaCa xot&t\g 9 ^i&tjv^atf 
untd-dvev. , 

15) Apost. Gent X- 93* ^a- 
*car. en\ rwv evreXwv. 

16)Apost Cent X. 95« *£" 
dno vexpov tpipjj. 

17) Apost Gent. XI. 16« Ari* 
stoph^Equ. 716. — Mox Mosc. 

Vrav — xareo&Cet. \ ■» * — 317 — 

. *• 

* 
KaQxlvog laytov aiQel l8 ' em ztjiv advvazow. 

KaQxlvog l9 oQ&a fladt^eiv ov /uefiid&qxev 
iTU ztav dei tioavztog exovzotv tibqI zu 

KaQixog tQtxyog a0 * enl ztZv evrelwv. 

KazawQovet, &avazov, ozi ol zoiovzoi fiteyiozqv iav- 
fdig do^av neQtnoiovoi. 

Kazontv soQziJQflxeig 2l * enl ztav xaXoo 
rtQayfimog a7iolifi7iavoftevtav. 

Kaza ftoog ev%ov aa * enl ztov fteya (iotovzw. 

Kazd qovv g)€Qezac ^ 3 * eicl ztZv emzXoovvzm 
xtd ev%v%ovvztov. Aovxuxvog* zavzl fiev xcera qovv tvqo- 
%u)Qei %tp Jdfiidi. ^ v 

Kajtvov tpevyojv eig tzvq neQikteaov. 

KdftrjXog a4 iru&vfiqoaoa xeQtiztav xai zd , wttu 
nQOOtmtaleoev* oi zd §ha £qzovvzeg drcalXozQtovvzac 
xai ztav olxeiojv. 

KazotvzQOv 2S e*ldovg %alxog iozcv* olvog de vov* , 

KaXov zi xaiQOv navzog eldevav fiezQOv a6 . i8) Mosc. alqe*. 

i9) Apost. Cent. XI. 11. plu- 
ra addit. Aristoph. Fac. 1083* 
Ovnore notqoeig ror xaoxlvov oq- 
,&d @a$CX,eir. 

20) Apost. Cent. XI. 13. 

21) Apost. Cent- XI. 4. Plat. 
Gorg. init. dXX* jJ, ro Xeyd/ue- 
*or, xardniv tOQTtjg fjxojuer xa\ 

22) AposL Cent. X. 90* 

23) Apost. Cent. XI. 20. Lu- 
ciani locus est iri Jove Trag. 
c 50. Tom. VI. p. 283- Bip. 
Achlll. TaL X. 5* xaid qovv e<pe— 
Qd/*e9a. Macar. xard qovv raya- 
#<r* en\ rQr evSaifiovUt noXXfi 
Xl»toju£vtar. 

24) Vide sirpra jj xd/uyjiog etc. 

25) Stob. T. 18. 13* Apost. Cent. XI. 3« addit: Atox^Xov 
(Fragm. 13.). Cfr. Theogn. 287« 
Welcfc. 

^JEv nvo\ fiev x ovaoy Te xcrfc ooyu- 

oov XSoieg dvSqeg 
riyvaioxovo 9 ) avSoog 3* olvog e*dei- 

1-e rdor, 
ubi Welcker. 

26) Macario propria sunt: 
Ka\ x e e oa/uevg xeoa/uel x*o- 
t e e 1' tn\ rwr ofAOTexvtav .dta- 
(p&ovov/utvtov. — . Ka x 6v Te- 
vt-$4ov* en\ twv ndvv ojcXijqujv 
xa\ dnaqaiT/JTtov. — Ka\ tv- 
<pX(p SqXov' ln\ tcSv dyav ca— 
(peovaTwv. — Kaqndv Sv t- 
oneiqeg &e'Q*£e' en\ twv toi-* 
avza naoxdvTwv, ola tSQaaav. — 
KaQnd&iog tov Xayvl' ent 
tmv eyi* eavToTg tipeXxojuivtov ra 318 To x ustot. tov e. * - . 

KsQxconi^stv * ' <Jm ro Z5 anaTtjiv xal doXtsvsoStai ' 
(ASTqvsxtat de artb twv xsqxojtccov. 

Kevuei * toj> ttcSZov ^repi r^v vvooav y rjtoi 

ttQOg 70 TVQOXStflSVOV S7tCtVT}XS* VVGOCC yCCQ 80TCV o xa(i- 

TtTog, xa&* ov oi htTtslg dQoiitt) cp9avovrsg £Xcqi7tTov' xal 
slg rijv vOTtlrjyya 3 S7tavqQ%ovro ,, 6 ds nqwTog cpd-atiag 
iratvtovro. 

KSVTCCVQOV * VpQtV f* 9 fl l (t ij T Ctl* Sul TWV TtloV- 

Tfjt yavQiwvTwv xat vpQi^ovrtov. ' 

Ksxvkttsrat ? o rttfrog' x irtt t<3v xcctcc pilfirpm 

STSQOfV flCCTfJV %l KOtOVVTW. 

Kevol 6 xeva ftavlevovvat," iril r&v pcctauog 
fiovlevafitvtov. •* ^- » 

xaxd. — Kafr* VSaTog yqd- 
<pet' en\ TtSv dvdvrjTa novovv— 
rtor. .-rr .Kd&t£e. en\ xainqr' 
-naqeyyva, svsgyov. slvat. — Ka- 
ta n 08 6 g /Sddtv' sn\ tujv xa- 
ree fitxqdv ti nqarTdvrtov. — — Ka\ 
do%oX.iag vnsqrsqar' Ini 
rvSv. TaXXa /usv naqatTov fievuav, ?y 
Ss t* nqoxqtvdvTuxv (Pind. Istm. 
I. 2»)- — Ka v t ot g Xs tipd- 
rotg Hvsortv sv uo %Ca* 8rt 
xa\ to fiixqov avTa^tov /usi^ovog. 
—— Ka xbv sn\ xa xio ( Cod. 
enhxaxov, superscripto «). — 
Kd fiv/Xov sn\ y.d fir/Xov' sn\ 
tujv /usydXotg /usydXa nqogTt&sv- 
Tiov. — Kav&aqiS ag sSrjSo- 
'xag' sn\ tuIv SvouiSsg s%dvTu)v 
ord/ua xa\ xdxoo/uov. — Ka- 
nvov oxtav SsSotxivat* sn\ 
Twv Ta fir/Ssvog a\ta <pofiov/ue- 
rtov. — Ka \ % s t q \ xa\ n oS\ 
'fiorj&si'' ouoia Ttj' ndvra xd- 
Xu)v osistv. — Ka\ /Sovg aqd- 
t*i$ ysyova' xa\ en\ noXv/ua- 
&ovg xa\ enl nbXXa novrjoavTog. 
—- Kaxov dvayxalov to neid-sa&at yaOTqi' snt rm 
s'£ dvdyxrjg^ xa\ otg ov XQV > nt '~ 
S-ofiivwY. — Kaxog f*ev *&- 
qog, Sstvov Sb Xt/udg. 
Kdqi6g alvog' en\ twv arto- 
qovvriov Tt Stanqdlgaofrat' ahia 
ydq (paot TqO(pij[g dnoqovvta X ei ~ 
/uoovog ,.slnelv' xoXujufitjato, aixa 
qiytjau) '\ fiYf xoXvfifiqou), dXto T 1 * 1 ' 
vdoio. — Kaxtov edvTior oel 
xd/utva n q tOT siv' &Tt SeiTOY 
sv xaxoTg ovTa axqtfioXoyelw* 1 ' 
— Kaxdv xaxuj %nsrat. 

1) Apost. CenU XI. 24« 
'2) Apost. Cent. XI. 25. 

3)'Mosc. (JonXtjyxa. 

4) Apost. Cent. XI. 3-V et 
Laur. rem multis exponiint. 

Lucian. Jup. trag. c. 21 • T ?> 

KsvravquiV vfiqeuig xa\ naQOivtai' 

Theogn. 897- Welck. Jeifiab'» 
fir/ Trjyde noXtv, UoXvnalSr/, v~ 
fiqtg 9 fjnsq KsvTavqovg (o/uoya- 
yovg, oXeon- Cfr. Bottiger. Pict- 
Vas. Fasc. III. p. 99« s<H' 

5) Apost. Cent. XI. 34- ~ 

6) Apost. ,Cent. XI. 86- M a ' — 519 — Keva ? vu.Tvx*]?* nQog avsTt^Ttjdeiovg. 
KeoTQSvg 8 vrjaTeisi' isu twv Xaina<yya>v % «- 
^zXfjatov yaQ to £t2w. ..... ■ ■* c 

K&Qdovg 9 sxrjTi xxxv inl.qmog 7tkeou \. i \ , >. °.\\Eo x hst& vav i. 10 

Kiaaog u #«** «W*eertf»;#frcr «Tri ftQadew; ' 
Kilixol X2 T@ayoi" o£ d&aetg* o&ev xal tcs i* 
zQi%uiv xiXixia XeyeraU . :; * 

Ktvslg l3r tov avayvQW inl-T&v jsmamafievtav 
kavroig za xotxa' sgtc M 6 wvayvQog av&og, o TQtfiops— 
vov o£ei m xal dijfiog zijg Idrrixifg xal ovofta xvqiov i^caog* 
tovtov de Tig exeipa to cihodg' 6,ds Ttp.vltp c£yrpv s ane— 
Hrp>e ttjv nallaxrjv , r\ Tig fir) Swa^ievrj avfmeiaai tov 
nalda diiftalev wg aaelyij Ttji narqi' o.(Je enr^Qtoaav av— 
tov xal eyxarojxodoiuijoev' enl TovTOig xal 6 naryQ eav— 
tov avfiQTJjasv' ^d* nalfaxxr) <eig (pQ&aQ eavrrjv SQJkipev* 
lOTOQel dk 'leQwvvfiog iv Ttjp neQi TQaytpdQnoi&v ans$xa~r 
* £on> tovToig tov EvQinidov Ooivcxa' orav ovv enl olxei— 
oig xaxdig nQaaatj Tig, leyezai xivr)atig tov *AvayvQbv. W. xevr)v ipdXleig' en\ r<av /ud- 
Xt/V novov*vr<av. 

7) Laur. om. Apogr. Dresd. 
Tjjt? omittit. % 

8) Apost. Gent. XI. 36. 

9) Aristoph. Pac. 699* de 
Sophocle. Laur. om. Lucian. 
Hermotim. c. 28« ovS 9 h <rre- 
*ov xouiSfj xaraxXeieiv rr)v eX- 
nlSa y en\ Qtnog, <ag % naQOifxta 
ftftft, rov JLlyaTov^ rj rov *ld- 
vm StanXevaai &4Xovrag. Ma- 
W. x^Sog ala/vvtjg a/uetvov. 

10) Macar. habet. Krj<prjveg 
ftdx&ovt aXX<av xariSovrat, %n\ 
i&y aqytav xa\ rd dlloxQta Sa- 
itctytdvrav* 

11) Apost. Cent. XI. 38* 12) Apost. Cent. XI. 39- 
Sumtum ex Suida. Macar. enl 

rwv SaavTarcay xac ^^aavrdrtov 
xa\ dyQolxtov. 

15) Apost. Cent. XI. 41. Ori- 
b.asius larqtxajv avv^aytoyiav liB. 
Hl. ex. Dioscoride lta refert. 
^AvdyvqOv^ oi Sh tXxonov, &d- 
/uvog lor\ roig <pvk\ot$ Ha\ ratg 
§d/SSaig nqoaeju<peqr}g ayv<a , Sev-* 
Sqo&Srjg, ftaqvoS fjtogloxv qvig*' <xv—. 
&rj Ttqdfifitj eoixdra , xaqnog ev-* 
xeqarioig juixqolg, ro o%r]/ua ve-r 
<pq<av' noixttoc, <sreoe6g 9 oaSy— 
ovverai Sk neQt, rov rfjg aracpv^ 
Xtjg nenao/uov. Ita Cod. MoSn 
qnensis* Mattb. — 310 — 

iwytaxog iv .fioTg "EXXrjot. &dXeta de yiveTat, dxov0%r)g 
^Ava^iftavdQog , IlQaStddov ftev natg, yevog di xtd arnog 
MUXr)otog. OvTog nQtoTog yvcoftovag xtneoxepaoe uqog 
fodyvtaoiv TQoncov %e rXiov, xal %qovcov xai coqwv mi 
ItfqfteQiag. *Ava£ifJtdvdQOv dk yvcoQiftog iyivero ^Ava^tfte- 
vqg EvQvOTQavov MiXrjoiog* tovtov de ^AvagayoQag c Hyrj- 
cqftovlov KXa^ofieviog* otkog dr) nQtorog dtrjQ&Qwoe %ov 
tuqI aQ%tZv Xoyov* ov yaQ /wqov TteQi Trjg ndvrtov ovoiag 
dnetprjvaro, tog ol nQt) . Qtvrovi^dXXd xal neQt %ov xivovv- 
Tog avrrjv ahiov rjv yaQ dQ%qv, cprpi, %d nQayftcna 
ofiov netpvQftha, vovg <T eioeX&tov avrd ix %i)g cha^lag 
elg Ta^iv fyceyev* ^Ava^ayoQOv de eryhovro yvtoQVfioi tqSq* 
JleQtxlrjg, *AQ%eXaog y EvQtnidrjg' IleQixXrfi fiev oiv*A- 
drjvaitov nQtorog iyevero 9 xai nXovrto xal ykvei Ttov xc& 
avrov dirpeyxev. EvQtntdrjg <T ini noirpixrjv fterapag 
vno tivcov axrjvixog cpiXoootpog ixXrjdi] 6 3e *AQ%eXaog 
iv AafOpdxtp diedegaro vr)v oypXrjv %ov ^AvagayoQOV fie- 
Taftdg <T eig *A&rjvag ixel io%6Xaoe, #ai noXXovg ecjfp 
A&tjvaitov yvtoQlftovg t iv olg xai ScoxQcxrrjv* xard de %w 
„ avrov t$ IdvagayoQCf %qovov, ijxftaoav avdQsg tpw /oi, 
Sevotpdvrjg ts xai IIv&ayoQag* tov fiev ovv IIv&ayoQav 
dtede^cno Qeavco r) ywr) * o% Te vloi avrov TqXavyrjg xat 
Mvr)oaQ%og. TrjXavyovg de ^EfinedoxXrjg dxovozrjg yiverai, 
xa&* 6v 'HQaxleiTog 6 oxoreivog iyvcoQi£ero m tov de &- 
votpdvr>v XeyeTai 6 IlaQftevidrjg diadigao&at,* IlaQftevidrpi 
de MtXiooog, MeXiooov de Zrrvcov 6 ^EXedrr^g, ov tpaoiv 
int$ovXr)v xard tov tcycs TVQawov ovorrjodftevov dXwvat f 
OTQefiXovftevov <T vno\TOv tvqczwov, ontog Tovg ovv av- 
Tcjp avdQag dnoyQdxprjTaL, ov. nQoonoirj&evra, Tag tov 
TVQavvov Tif.ttDQiag, diafta%eodftevov, Tr)v yXcoooav ttQOS- 
nTvoat, avTqi, xai ovrcog iyxaQreQrjoavra Talg (luowotg 
dno&avelv' tovtov 3e Aevxmnog dxovorrjg yiyove' Aw- 
xinnov Se Jr]fx6xQiTog , ov IlQtmayoQag, xad? 6v rjxftaoe 
StaxQarrjg, xai aXXovg de onoQadrjv iozlv evQelv^pvGi- — 311 — 

xovq (fiXoooyovQ , ttqo JSojxqotov yevofiivovg' itkrp dXXa 
naneg ano Qalov aQ^dftevoi 9 xaroiTtQOi Kvqov tov 
Heooaiv fiaotliojg qpaivovrat ^xftaxoreg* f^dhora de JZAa— 
%w>, og axovOTfjg %a iZQJara yevoftevog Swxqotovq, xo— 
mxa toIq IIv&ayoQeioiQ dfitXrjaag tovq 7Xq6 avrov nav— 
iag koyaj %e xal owioet xal toXq iv qptloooqpia doyfta*~ 
otv meQrjxovrtoev. > ISTOPIAI. 

S • 

IIsqI ^lxd^lov xal ^HQtyovijg. 

'ixaQiog yevog ftev rjv *A&r{yalog 8 , eo%e Se SvyareQo: 
Hovoyevij *HQtyovrp> 9 r/ttg xvva vrjmov ezQeqpe' l-evioag Se 
nwe 6 *IxaQiog Jtowoov 9 , elapev ait avrov olvov tb 
xal afiTteXov xXijfia' xaTo) de rdg tov S-eov vTtofhyxag 
neQijiet, Ttjv ytjvy rtQoqpaivoJv Trp> tov Jtowoiov %aQtv 9 I— ^ 
im ovv eavzo) tov xvva' yevofievog de iv Tolg Tijg ttoXe— 
(og (lovxoXioig olvov ?taQeo%ev' ol de d&QOcag iftq>oQ7]od— 
nevot, ol ftev elg (la&vv vtwov eTQaTtrjOav, oi de iteQt— 
hi7ib)i£voi voftloavreg &avdotftov ehat qpaQfiaxov to Tto— 
/t/cr, nlrjooovreg , iqpovevoav tov *IxaQtoV fjted^ r)fieQav 3e 
wppavrojv avruiv xarayvovreg eavrdiv elg qpvyqv iTQaTzrj— 
oav' 6 6e xvojv VTZoorQixpag elg ttjv *HQtyovrp> di oqv— 
ynov ifirpfvoev avrjj Ta yevofieva' fj 5e fia&ovoa TaXrj&eg, 
eavTTJv dvqQTTjoe, vooov dh iv *A&r)vatg yevofievyg xarcc 
^rflfibv oi *Adip>atot, tov Te *bcaQtov xal ttjv ^HQtyovrpt 
ivuxvotaiatg iykQatQOv TifiaXg 9 oi de xaTaOTeQto&evreg, 
Lcaqtog fiev fioojrrjg ixXrj&q, *HQtyovrj de TtaQ&evog' 6 de 
xvw ttjv avrrpf ovofiaoiav eo%ev. *H totOQla TzaQa ^fyx- 
*oo9evet. ' 

8) Icarius Thrax vocatur a Ni- 1 g) Cod. dtowooq. 
colao Sopbista Progymn. p. 343. | — 312 IleQl I£i(ov(og. 

*l£i(ovd qnjGiv b ftvdog im&ia&cu, T<p ydfi(p Trg"H- 
(jag* %rp <M ve<peXrjv fioQqxooaoav, av&* avcrjg avzqi 
ziQoowvai" fiix&evrog <T avrov tjj ve<pekr\ yewrj9ijvai rov 
KivravQOv* yvbvra d& tov Jia Ttaqa vijg °Hqag, tqo%($ 
tov *I!;i(ova ivdijoai, (oove aTtavGrog §tv*> avrov cp-SQeo&ai* 
%a%a 3e orjfiaivot, av 6 ftv&og, emSeo&ai fiev 7toXvtixr\ 
, xal ftaoilixfj TtQOvoia tov ^iiova' c HQaXov di %b TOtovtov 
%ijg £wijg eldog' avd^tov dk qavevra xard dixrjv %ijg e 'H- 
Qag, eldcikip tiv\ ivvXtp xal Te&oX<afiev<p zijg TOiavtrfi 
TtQOOraoiag 7zeQi7zeqeiV oneQ rjweqeXr] drjXol, drJQ owra 
S-oX^odrjg xal vlixwzeQog* Tovccp <T ovv ovfmlaxhra %$ 
etdei, yewrpai fiev GvfiqvQGLv 10 koyixcZv t$ xal dlcym 
ev&Qyeiav' evirj&ijvav 3e vub tov to xar* a£iav naoiv 
dq>OQl£oVrog SrjftiovQyov Qeov iv T(p Tijg eifiaQfimjg te 
xal yeveaecog tqo%<p, ovneQ ddvvqrov aTtakkayfjvat xatd 
tov *OQ<pea, fjtr) Tovg &eovg ixeivovg IXecoodfievov' olg 
htera^ev b Zevg, xvxXov t* dXXrfeai xal dfiv^at xaxbtr r 
Tog T&g dvd-Qcmivag tpvxdg. 

IleQl 'lovg xal ^AQyevqbvTov. 

%vg %r)g *£vd%ov &vyaTQog rjQaG&r} b Zevg, xal ha 
diaXdxrfl Trjv qvzov ovvevvov °HQav, fierefiaXev elg /foSv 
tt)v \/a>* r) de°HQa v AQyov tov TtavoTtTrp iii&GTrjoe qvXa- 
xa* aTtooreiXag ovv b Zevg tov 'EQfiijv, %va xXeipfl trv 
fiovv, xal firj dwrj&elg Xa&eTv tov "AQyov, tovtov Tteqo- 
revxev" o9ev xal ^AQyeiqovrrjg ixXr)&r]. 

JleQt c l7t7taQxi(xg. 

'iTtTtaQxlcc, MaQmtTig ", MrjtQOxXeovg ftev ddeXyty 
KQeovrog d& ywr), Qeb3(OQOv tov e7tixhj9fara a&eo» & 

40) Ad marg. yq. ovqyvow. dl) Cod. MaQuvirqs. — 515 — 

Avatfiu%ov avftnoolif intfieyge M , ootpiopta ivfwkeivavacc 
toiovvoVj o notciiv Qe6do)Qog, oix av adtxeZv XiyptTO, evd* 
l hmaQ%ia notovoa tovto ctdixeZv IJkyow av. QtodtaQOQ 
ds twztcw eavrov ovx adtxet^ ovx aQa ^JhznaQXjitf Qpo^ 
dwQOv Twvsovoa adtxet' 6 .$& nQog to Xe%&ey ov&ev *x+ 
mrvrrjoevj aveavQe <T avrfjg &oi/udriov' aiX* ovrexcae-* 
itkityrj rj *ImnaQ%ia, ovre SuTaQax&rj &g ywrjj xxXla xai 
ehtovrog avrf^j avrrj ioxiv rj Tag naQ* laxoZg ixJnKOv&a 
xcQxidag, iyci, (prjaiv, elpi, QeodcoQe, aXXa patj xax&g 
ooi doxcS (iepovlevoxhxi rteQh xpavtf t g , el tov %Q&iHn>, ov 
fyeXkoy iqroig nQoaavaldoetVj tovtov eig Ttmdelav xu^ 
ti^jQrjOafirp^; » .v:'V./A • • . . > I . i • • I • f i 

*A q % V v o ii x o t o i % s l o y. 


T# x fiera %ov a. 

Kaxov * xoQaxog xaxov wor ? Koqo^ ug ow$- 
tog avijQ xai a xf&jo&ai, nQayixaatv txavdg, owtdwv, ott 
ov% Ofioiov TVQtxwtp dtaxoveZo&at, xal drjixov yvwfitjv 
%uomaaa&at anel&wv avve&rjxe %e%yrp neQi nQOOtfJtiwv 
xctl itrjyrjaewv xal aywvwv xal intloy wv 9 dt* wv tov <J^— 
Itov+enet&ev" ivrev&ev nQor/et fiowv xal naQaxaXwv tov 
fiovlojdevov fia&eZv ini qijt$ ptodtji xi^iwv rf^«x/uc5y* o 
tolvw Ttoiag nQOOrjX&e na&eZvj xal (xa&wv rjyva^&vr^ 
oev avrtp neQt tov ftto&ov-, xal ini tovtw owiorrj dtxa~ 
ottjqioVj xal twv xqvzwv owel&ovrwv etprj & KdQat; dt— 
tyfitiartp XQTjo&idevog, wg ei p.ev vtxrjoet b Ttoiag 3 t aU 12) Cod. in4Xtyl9. 

1) Apost. Cent. X. 64- Ma- 
**r. |jrV twv nuxujv £* yovitav i) xa\ xqi}o9ai posui ex con- 
jectura Matthei: Mosc. *tx$fj- 

3) TiQiag 8cripsi t cum Mosc. 

40 V — 514 — 

^ihs\ mtQaaj^j wtp&fyvm /yoQ*> el di fit) vixfflu, xal 

ovtwg aig^elXe-Tva^aaxetv, yrzq§tj yap* 6 de Tialag tiqos 

TOtpva Idtywv arcexQiycao , tag shpsv vixrfito, ovx cifeikov 

rtctQbo%Ap<, vevixrjxa ydp' jei Se fir) vixyaco, ovx aicpedov 

rtaqa&xpiv, ov yaq wq&hq&tyi auo^aavreg avv oi dtxa- 

mal*ave(i6r)0av* keyovregy xaxovwvcoQaxog xaxov (Joov' rj % 

6ro vt& £afpv o xoqqi; afigwtov iavi xai vo ciov, o&ev tj 

mtQQ/fda* - 

v i; >* KaMig SjLitl(^v amog iyc^arj paxqg. 

^u .iK^^^^i^avT^^a^av^vao)' avtitov amogtdg 

ifmv%QV< i %^a%g.wiqQ£^0{a. v ; 

Ka&evStavyaq ovdelg ovdevog a£iog. 

Kal 5 eui %$ fiwfMp %6v STzifiovX&v* leinu h. 1. et infra praebeat Ztrlaq, 
ita enim ante^a scriptum, et J^ta 
in Rhetoribus Graec: T. II. p. 7- 
legitur. Apponimus ei his 
dilemma Tisiae argutissimum : 
ev Se Tio Stxaarr/^tat (pt/o\v o 
Ttoiag nqog toV Kdqaxa, Tft> 
StXg/u/uqTtp. </%)jjtiaTi. .XQyod/uevog 
— • <o Kdqalg, t£ enr/yyetXta St- 
SdoxMv; 8 Sb Kdqa'1; tpr/oC t6 
lieiyretfo oV. av^Xrjg ' nqog Tav- 
Ttf o T^totag* el [asv to net&etv 
/ue lStSa%ag, ISov net&ar oe jurj- 
Sev Xapfidvetv , el Sk to nei&eiv 
jue ovx eStSa^ag, xa\ ovTwg ov- 
Siv oot naqex® , enetSr) oux e- 
StSal-dg jue t"6 net&eiY. IJyog 
Tavra Xeyovat tpijoat tov Kdqaxa, 
r$ avT(p <rj(rj/uaTi XQtjttdfievov* 
$1 /uev , t6 iretfretv StSax&eig, 
neCfhtg /ue fi$ Xa/5eTv, Sovvat 
dtpeiXetg tov ftio&ov, wg StSa- 
X&*t4 T * ' ' rtet&etv , el' Se xa\ 
ndXtv ov neC&etg /ue fxr) vLafieTv, 
xa\ ovTtog otpeCXetg toy fito&dv. 
ovre yaq Hnetodg /ue tov Xaflelv 
toy /uto&dv. Hqog TavTa ol 
Stxaara\ avTi iprjtpov ehtov' xa- 
-xov xdqaxog xaxa <ad s SoTreq yaq 6 xoqal- xal rtr tovjov wtt 
^ax^oxa tj/uTy elot ^nqog fatZioiY, 
ovTtog xa\ v/uetg ' aXQqoroC eart 
7to6g Stoixt/otv ngay/udrMr dta 
ty/v axqav SetvoTt/Ta' r/ ovtw;* 
Qjoneq ■ o*\ veoTTo\ tcjv xoquxqv 
JSqoSoiv txavr)v naqa tcSv yovtor 
/ur) w Xa/ujSdvovTeg . Tovg yoveTg *- 
o$tovatv , ovTcog xa\ ti/ueig al- 
XrjXovg loxTtere. Jtfyovp* ' Se tt~ 
rfsg, Sti nqovnrjaxey avxi\ 17 nagot/uta g xai n^oacpu^oag 01 8t- xaora\ uvtjj ex^f/oavTo. Apost. 
alias interpretationes praebet, 
ab Arsenio omissas. Lucian. 
Pseudol. c. 30» nXr/v el */* t* 
xa\ enatvioat /uot J SoSoetg Ttdvv 
aoretuig vno oov nenqayfiivoY, 
SnoTe tov Ttotov Tr)v Tix rt l y 
ola&a , (Sg to Stoxegaxog tfflov 
avTog enotr/oag , . e^aqndoag rov 
dvotJTOv exeivov n^eofidrov X^ v " 
oovg' ToidxovTa* 6 Se Sia rov 
Ttoiav 9 dvrl tov filfiXtov, ntt- 
Ttjxovta xa\ htTaxoatag eU Xi0i 
xaraooyta&eig. 

%) Ex Aristoph. Pac. ilOZ* 
5) Apost. Cent. X. 69* Sum- 
tum esl cx Plutarcho Apophth. i — m — 

Gwog ucrte tijj fiwftw vrj§ XalxioUtov xal fiov&vrwv,. e~ 
Tiatdrj tp&eiQ airtov sdbxev,. ov di&pQoazTfl Aafiwv ds r&~ 
Qupavwg evavriov rtdvzwv vazsxrewe, ^vqooutvwv y ^vr};%ovQ 
foovg, tjdawg %6v- enifiovhov xcd inl>Tq) /fo)pc£L ... ,; 
Kai 6 fialvvXov av xa%eiJiLeQ m . irA %wv- ayav 
h^wv m ffakvloQ. Se iww \Q ^W^M^'A^) ov 
Kqovoq xaremev avxl %ov Jibg. ' ...,,/,»,.«,. w .»;»\ ...*, 
KaiQvjs dovfeveiv xal ,#£0£ ffyrlftft&qv \ ^ r tiV ;,y 
Kal X7]fftWQQV[flL0W %0V &x $i£fa Jlfo^lfjgffl*-' 

%a %a. Xavasa' *Ake£ avdoog : elne A %ovto tcqoq %qv x ovu— 

$ovlevov%a Xanpavew %elrj rikeiova ex tiwvTtoAewv*., 
Kjaxojv, TiaviyyvQiQ 7 * irtL nlwd , ovg, xaxtov* 
Kaxwg B axoveiv 7CQog,oe ea%i xai a&AwQ 

ani %ov* av el oav%tji xal %6v ifaaiveTvd-ai xdi %ov tpeA 

yeod-at, ai%wg. • - 

JCaxoi' 9 ciy-yoQ ov xXa%dv % TtdQdftkr^ata ■"'%fj 9 xb— 

xog avrjQ [AaxQofiiog. 

Kaxov xo dwQOv *loov fyfila. ".'''" 

Kaxa fiev d , Qi7teQ ", xaxa Se frt$'g m ajticpw Y&Q 

lv[.iav%cxoi y xai ot fiev %a §vla, ot de %a XQibtia ea&K- 

ovoiv. J '' ' x ' ' " ^.w^ v \'y. -■ 

Kadfieia vlxij 12 * ij.mi %wv xaxwv vlxfj' *E%eo— 
xtijg yccQ *<*i TLohyvelxriQ vioV Oldhtodo^ %iv^3eKu- Lacon. p. 208* E- Sed Agesi- 
lao tribuit Plutarchus. 

6) Apost Cent. X. 71. 

7) Apost. Cent. X. 78- *t«- 
y^yv^tg SivSqtoy Achill. Tat» I. 
15. ubi Jacobs. * 

8) Apost. Gent. X. 82- 

9) Apost. Cent. X. 98. 

10) Apost. Cent. XI. 19* 
Macar. xaxov yaq avSqoq ScSjrev 
ovtjaiv ovx €%si ' 8/uoiov t$ ita- 
1>a 2Zoq>oxXel * l%$i><iav . SSo)Qa 
odSqa ovx ovrjaijucci ii'«> • ! * > 
1» . ll) Apost. Cent. XI. 23» 
. 4B) App&t. ( Cent^X 79* M*- . 
car. en\ jtir aauzolg .filuwrtMj 
irjv vCxtjv, noAOvyuiiViav^ PausaDf 
IX. 9* 5- atl- Argivorwi el 
TJiebanoimm , pugnam refert : 
lytvtTo Sh xa\ avroig to tqyev 
ovx avsv vax&r >\peya1mv y • W& 
an* Ixsivov Tfjv ovv oki^tp tuv 
xqaTijoavTOiV KaSjuitav ©^0/Kft'Co- 
fiev vtxqv,. Aristid. Encom. Ro : 
mae p. 209* aXla tovto S^ to 
X(y4f*evov tvjv KaSfxtiav vfafjjp 

40 * k — 516 — 

d(kov m ov trpi ftaGtkeicnh oi viol diedigatro, xal owi&ono 
rtQog aXXr/Xovs, eva xai Um %qovov fiaoiXeveiv avrovg' 
ftaoiXevoas de 6 *E%eoxXijs ovx ifiovXe%o lioXvveixrjv xo- 
%a %o do^av ftaoiXevpaC xal %$ noXifiup aXXrjXovs die- 
XeiQioavTO f xal iril xaxqi vevixrjxaoiv , ovi 6 e%egos 
dvelXe %ov k'%eQ6v. 

Kav * 3 eav%ov BeXXeQ0<p6v%r]s' inliwvxad^ 
eavrwv %i noiovv%wv. 

Kavd-uQOV fieXavreQOS t4 , xal xav&aQOv 
atigfajteQOS' in& vwv novrjQwv xal xaxor)d-wv. 

Kav&aQov oxia' 15 * inl %w qtopovftivcov ev9a 
ov $&. 

Kav, enl vexgov x6 xeQ&aivetv' inl %(ov xeq- 
fkcivovTwv ix nevrj%iov tq %e&veto%(ov. 

Ka&cooneQ 17 ai %i%&at, oi%it,eis xax&s* &d 
KXiiovos sQqti&H) o$ oXiya %<[> drjftw %aQi£>6nevos «* 
nXeico ixiQdaive* Xiye%ai di o%av nQoyaoei %wbg Xap- 
fidviov %iq %Qrj{iara xareo&lfl axrva* ai yaQ %i%&ai dia- 
f4a0tofi?vai %as %QQ<pas e£aiQbvyai %ov o%6fta%os tols t&v 
naidiov iyfi&iaoiv 9 $l%a ov/ufialvei av%as oXiya fiev %otg 
naldlois didovai, %a nXeico de xccceoMeiv. \ \ evtxvv cUitjXovg 7T8q\ Ttj$ tjyejuo- 
riag. — zneo rtav rerr. p. 
141« &ore rtjv KaS/ieCav vixtjv 
ijyelrd' rtxtjaetr," to; er^co; Se 
5r^o|cf5 anoZelV rtjv ndZtr. Cicm. 
Strom* L 10- p., 544« ene\ xal 
ai Ze^eig adral rcSv ootptortSv ov 
jtdv&r yotjrev*ovat y xXenrovat rovg 
rtoXXov; y fita^d/uevai 8* fo^* o- 
r* KaSjueCav vCxtjv antjveyxavro. 

Plut. de educat p. 10. A. ov 

yet(t to rtxuv /udvov , dXXa xa\ 
ro ^rrSo&ai httoraafrat xaXov, ev 
oie ro vtxav flXafttQOV) iart yao 
«^C aXtj&tS; xa\ vtxtj KaSpeta* ubi 

biwior solito Wyttenb. 13) Ap. Gent. X. 86. Mac. xar 1 
avrov BeZeQO<pdvrtjs (sic)" en\ rtov 
en 9 oXt&Qw olxeCto Staxovovrrtar. 

14) Macar. Kav&doov ootpare- 
QOg \n\ rwv OtpdSqa aoyioY *a\ 
navovqytav ' Kdv&apog ydo t« f- 
yivero xaxovqyog xa\ novtjftog, 8; 
en\ rtqoSoaia xot&t\g 'ji&tjvyoiv 
unid-dvev. , 

15) Apost Gent. X. 93* Ma- 
'car. en\ -ziav evreZiov. 

16)'Apost. GenU X. 95« *** 
y ano vexQOv tpfyy. 

17) Apost. Cent. XI. 16« Ari- 
stoph^Equ. 716* — Mox Mosc. 
b'rav — KttT£a9kt. \ ■» % — 317 — 

KaQxlvog laytiv alqel l8 ' irii %<jbv advvazwv. 

KaQxlvog l9 OQ&a padi^ezv ov fxeiia&rjxev* 
tm %wv ael caoavzcog i%bv%otv jzbqL %u 

KaQixbg vqayog a0 " im %w evxelwv. 

KazayQovez 3-avaxov, oxi oi xoiomoi fteyio%qv iav- 
totg dbgav neQitzoiovoi. 

KaxoTtvv eoQrijs \yxeig ai * inl %tav xaXov 
rtQayfimog a7ZoXt[xixavo(.ievoJv. 

Kata fiobg ev%ov aa ' iizl rtfiv ftiya (iocivzcov. 

Kazd qovv g>eQ€%az a3 * inzl %tav evTzXoovvzm 
xal evrvxovvziov. Aovxuxvbg* %av%l fiev xazd qovv tzqo- 
%u)Qei %ip Jdfttdu - . v 

Kajtvbv tpevyiov elg tzvq izeQierzeaov. 

Kdftrjlog a4 imfrvftqoaoa xeQccrov xai %d tatu 
noooanojkeoeV 61 %d £eva £y%ovv%eg dizalXxyzQiovvzaz 
xai %tSv olxeitav. 

Kcczotztqov a5 e % ldovg %akxbg ia%zv' olvog de vov. . 

Kakbv %i xaiQov rzavzbg eldevca fie%Qov a6 . 18) MOSC. aXqet. 

19) Apost. Cent. XI. 11. plu- 
ra addit. Aristoph. Fac. 1083* 
Ovnore nottjaeig ror xaQxivov dq- 

&d padZfyiv. 

20) Apost. Gent. XI. 13* 

21) Apost. Gent. XI. 4. Plat. 
Gorg. init. aZZ* y, ro Xeydjue- 
vov, xardntv tOQTtjg fjxojuev xa\ 

22) Apost. Gent. X. 90« 

23) Apost Gent. XI. 20* Lu- 
ciani locus est in Jove Trag. 
c 50. Tom. VI. p. 283« Bip. 
Achlll. TaL X. 5» xaid qovv ctpe- 
QtSue9a. Macar. xard qovv raya~ 
#<r" en\ ftav evSatfiovCa nolZfj 
Xtwptvtav. 

24) Vide sirpra jj xd/uyjtog etc. 

25) Stob. T. 18. 15- Apost. Gent. XI. 3. addit: AloxvJlou 
(Fragm. 13.). Cfr. Theogn. 287- 
Welcfc. 

VEv nvo\ /iev Xqyadv ts xa\ aqyu- 

qov XSqhs dv$Qeg 
Tiyvc&oxouo*, av&qog S* olvog k*Sei- 

£« vdov, 
ubi Welcker. 

26) Macario propria sunt: 
Ka\ x,e Qajuevg xeoa/uel x*o- 
t c e i* ln\ Ttav ofAOThXVtav .^ta- 
tp&ovovjutvtav. *— . Kaxov Tc- 
vt.Siov' en\ twv ndvu axsLijQtav 
xa\ dnaQaiTtJTtav. — Ka\ tv- 
tp Z(p $ tjlov' ln\ Ttav ayav oa— 
tpeovaTtav. — Ka Qnov Sv £- 
on e * oe g d~sQi(^e' en\ Ttav toi-* 
auja naoxdvTtav, ola eSqaaav. — 
Kaqnd&iog tqv Xayta" en\ 
twv ctp* eavTotg etpelxo juiviov rd 318 — To x fieTa: TOV t. * 

KeQxconl^etv *' cxvtI tdv anaTcJv xal SbXuveoSfcu' 
fteTr/vextai de cctzq tcov xeQxtomov. 

KevTei * tov ntolov tz^qI T?jv waoav y tjcoi 
ttQog to rtQOxelfievov eTzdvqxe* vvooa yaQ earzv 6 xafi- 
TZTog, xa%f ov oi liZTzeXg dQo^ico cp&avovreg Ixt^mTOV* ml 
eJg Tfjv vOTtlqyya 3 eTzavrjQxpvro, 6 de nqwTog cpd-ttottg 
ivawtovTO. 

KevTavQcov * vpQtv fi&filftqTctt,* eui tcov tzXov- 
t<2> yavQitovttov xal vfiQi^ovitov. : 

Ktxvlttrrat ? 6 Ttlfrog' irzt tcjv xata [tifirjow 

£T£QOtV flOHfJV TL IZOlOVVTtOV. 

Kevol 6 xeva pavXevovTW erd rtfo ftatauog 
fiovlevafiivtov. teaxd. — Kafr* vSaTog y^d- 
<pe* m en\ twv dvovrjTa novovv- 
rtov, .*+r .Kd&ti^e. en\ xuinqv* 
naqfyyva evegydv. elvat. — Ka- 
Tor n o S o g fido tv' ent twv xa- 
ra /utxodv t* nQOTTovTtov. — - Ka\ 
da%o/Liag vn e qt e qov ' . ent 
Ttov. TaXXa juev naoaiTov juevtov ', e v 
Se t* fcooxpivdvTtav (Pind. Istm. 
I. 2»)' — Kav Tolg Xetipd- 
voi$ Hve^brtv ev(o%Ca* Sti 
xat> to juixqov dvT*%tov jueC^ovog. 
— Ka xov en\ x a xCo ( Cod. 

%n\\xax6v, superscripto e>). — 
KdjurjXov en\ ^xdjurjXov* en\ 
Ttov jueydXotg jueydXa nQogrt&sv- 
rtov. — Kav &ao CS ag eSrjSo- 
xag' en\ Ttov SvotoSeg e%dvT(ov 
ordjua xa\ xdxoojuov. — Ka- 
nvov oxtav SeSotxivai* eit\ 
twv Ta firjSevog a'£ta (poftovjue- 
vtov. — Ka \ % e t q \ xa\ n oS\ 
'§ o q & e l " ' ofjtoCa Ttj * ndvra xd- 
Xtov oeCetv. — Ka\ fiovg d^d- 
t ti g yeyova' xa\ en\ noXvjua- 
&ovg v.a\ e7%\ nbXXa novtjaavTog. 
— - Ka x o v dvayxaXov t 6 ne C&eo&ai yaoTQC eni rwv 
e'i dvdyxrjg y xa\ otg ov X pt l > nsi " 

\d"ojue"y(ov* — Kaxog jt*ev *&- 
q'o g , S e iv 6 v Se Xtjudg. ~~ 

' KaQ %6g alvog' en\ tcSv aitQ- 
QOvvTtov t* StanQd%ao9-ai' ff^* ftf 
ydg (paai TQO(pr\g dnoQOVvra %a- 
/uoorog y.elnelv ' v.oXvju^tjtno^ al*- a 
Qiyrja(0 ". /*r) xoXv/ifirjoto, dXXa it* 1 - 
vdoto. ,— Kaxtov edvToiv oei 
xxijutva n qiot etv' 8ti SeiTor 
ev xaxoTg ovto dxQifioXoy^^ 1 ' 
— Kaxdv xaxqr ^nerat. 
1) Apost. CenU XI. 24« 
'2) Apost. Cent. XI. 25. 

3)'Mosc. (lonXrjyxa. 

4) Apost. Cent. XI. 3^- et 
Laur. rem multis exponunt. 
Lucian. Jup. trag. c. 21« r ?» 

KevvavQ(av vfiQeurg xa\ na^otvtai' 

Theogn. 897. Welck. Jstpaly» 
jur) Trjvde ndXtv , JloXvnaldrj, v- 
fiQtg, fjneQ KevTaijQOvg toftoqa- 
yovg, ZXiorj. Cfr. Bottiger. Pict- 
Vas. Fasc. III. p. 99« s <Vl' 

5) Apost. Cent. XI. 34- ~ 

6) Apost.Cent. XI. 86. Ma- ^ — 519 — Keva 7 vaxix7jQ* vtQog vcveTttzr^Seiovg. 
KeozQevg 8 vrjozeiev* im ztHv XaificcQyW 
nbjotov yccQ zo ^wov. ..■...* 
KeQdovg 9 exrjzt twsv ini.Qmog 1 TtXeot. 


) \ , K . ' , \ \To X fj8Z.CC ZOV.l. 10 

Ktooog u ftet* uv&eorr}0pa m ini fiQccdew; ' 
KtXtxoi X2 zQccyot' ol S&oetg m o&ev xcci zcc ix 
tQii&v xtXixia heyezaL , u . 

Ktvetg l3r zov avccyvQOv' ini z&v iixMmtofihwv 
kavzotg zcc xccxa* eszt Sh. o ixvayvQog av&og, o TQtftofte— 
vov o£et m xal Sijfiog zijg ^zzixrjg xal ovofia xvQtov ifeaws* 
tovtqv S& z&g exexjjs zo ixXaog* o.Sk «rqJ vl$ ayzpv^ccTte— 
ftrpte T7Jv TzaXXaxTJv, r i} zig fir) Swafievrj aufmeiOat zbv 
italda SteftaXev wg aoehyij ztji nm;Ql m d Se irtrjQwasit av— 
zov xai iyxazq)xoS6firjoev m irti zovzotg xai 6 rtaztfQ eav— 
zov ccvrjQZJXMv' $\Sk nzalkaxr) &g q>Q&ccQ eqvzrjv s^^ixpev* 
totoQeZ S& 'leQt&vvfiog iv z$ TteQi zQayq)SQ7totwv cmeixa-* 
• £a>v Tovzoig zbv EvQtniSov Ooivtxa* ozav ovv irii olxel— 
oig xaxotg nQCcooj] zig 9 leyezat xtvr/oug zov *AvayvQbv. 7 car. xsvrjv wdXXsiq' en\ rtav /ud- 
rtjv novodvrtav. 

7) Laur. om. Apogr. Dresd. 
rtj; omittit. « 

8) Apost. Cent. XI. 36. 

9) Aristoph. Pac. 699- de 
Sophocle. Laur. om. Lucian. 
Hermotim. c. 28» ovS* h ore- 
voy xotttSjj xaraxXeietv rqv eX- 
it($a y ht\ Qtnbg, tag f/ naQoi/uta 
W«, xbv *dlyalov, tj' tbv *Jd- 
viov StanXevoat MXovTag. Ma- 
Wr. xfySog aloxvrqg a/uetvov. 

10) Macar. habet. K^tprjveg 
fi^X^ovg aXXtav ^tariSovTat^ en\ 
twv aqytav xa\ ra dXkdrQia Sa- 

1fUVtj&VTWV4 

11) Apost. Cem. XI. 38* 12) Apost. Cent. XI. 39- 
Sumtum ex Suida. Macar. en% 

toSv daovTarwv xa\ d^qaovraTtov 
xa\ ayQOixtov. 

13) Apost. Cent. XI. 41- Orl- 
basius laTQtxwv ouvaytaytSv liB* 
Hl. ex. Dioscoride lta refert. 
^AvdyvQOV, ol Se eXxonov , 4rd- 
juvog eor\ rolg cpvX/ioig aa\ iaX$ 
qd/SSoig nqooe/utpeq^g ayvta , Sev-* 
StyciStjg, (taqvoS fJtogloxvQiag* av—. 
&tj xqd/ufifj eoixdra , xaqnbg ev** 
xeqaTioig fitv.(toTg\ to o/tj/ua ve-r 
tpqcSv* notxCXoc, oreQebg, oaSy- 
QvveTat S'e neQt rbv Trjg aratpv*- 
Xrjg nenao/udv. Ita Cod. MoSn 
quensis. Mattb. \ ^ — 320 — 

Ki%avei roi pQadvg wxvv* ini tcSv r/iTco^mov 
ftctQa rwv vTtodeeoreQaiv. "O/ujqoq **• 

c S2g xal vvv "HqtaiOTog , iwv ftQadvg, ellev^ldQya, 

'SixVTOTOV 7Z£Q HvTCC &8CuV y c£ *OXvfC7lOV €%OVOh 

Xcolog icav TexpflOi, to xal fioi%ayQt? ocp&Xkei. 
Klvdvvog l5 fi iv 7tQ<x>Qa { oellg* ixel ycxQ ol 
miQazql TtQohov avafiaivovoi pa%ijo6{*svoi. , 

TO X [ABTOL TOV 0. 

Koofiec * Sft&QTav r/v £Xa%eg* inl %uw xoo- 
fiovvrcav to xlrjQOvofiiaiov yq3iov* OTtaQrUp yaQ ixlrj- 
Qodovovvro. .) 

• Koyxrjg a£to£* avrl tov ovdevog Xoyov aj;iog* 

KoXaxevTixcjzsQog nc&rjxcov \ 
. Koiva 3 Ta twv cpihav. 
Koivog 4 6 'EQpijg* 
Kooxivip 5 fiavTeveTai' inu t&v evreXiov fiav- 

TttOV. 14) Od. VIIL 329. Cfr. The- 
ogn. 457- Welclu 

Ka\ ftqaSvg ev/3ovXog elXev ra%vv 

avSqa Snuxuiv, 
Kvqve 9 ovv tvSeCji &e£v SCkjj a- 

-fravdroiv. 
Aristid. vttsq rdiv rerr. p. 259* 
Srav exntnrji /uev rov aq/uarog 
v tfvtoxof, ev ta nqdo&ev elortj- 
xe* ftefiaCtag — — iXiyyklf Se*6 
xqeCrruv vno rov x*ty oyo $i **~ 
%dvjj Se ftqaSvg oJxvr , ndvra S* 
avto xat xdxta neqtxtaqy etc. 

15) Apost. Cent. XI. 43. xiv- 
dvvoldq;. Macar. addit: xXeiro- 
qtd^eiv' en\ rdtv natSeqaorojlv- 
rtov. ol ydq KXardqtot eig avro 
fiteftdXXovro. 

1) Apost. Cent. XI. 49* 

2) Cfr. Plut de discrim. 
ftdul» pf 52* Bt 6 fikv yaq nC- d-qxog, tag iotxe, (itfielo&at ror 
av&qtonov lnt%e tqcSv , dXCoxsrat 
ovyxtvov fievog xa\ ovvoqx°^M tvo ^' 
6 Se x6Xa\ avrog erdqovg htdye- 
rat nal naXevet, fit/uoii/uevog ovX 
o/uoCag &navrag y dXXa rtji fitv 
0WO0X°vp** o $ ** 1 ovvaSoJV* tm 
Se ov/unaXadov xa\ ovyxoviovfte- 
vog. 

5) Apost. Cent. XI. 40* Ma- 
car. xoiva -zd tptXvv. Pytbago- 
ram sententiae autorem facit 
Tlmaeus apud Diog. Laert. VIII. 
segm. io* Cfr. Heind. ad Plat 
Phaedr. fine. 

4) Ovxovv ro noox**»dTarov 
rovro 9 xoivog *Eofiag 9 tpaot' xa* 
elg fiioov xazarCd-et tpeqtav tov 
nlovrov. Lucian. Navig. c. 12* 

5) Apost. Cent. XI. 41- The- 
Ocr. Id. IIL 31. fini xoA *A- — 521 — 

KoQvdicog 6 etdsx&ioTeQog' int dvOfiOQCpta 
ovrog diefidllezo. 

Kolotptova 7 xaxtov ini&rjxag' rpot ro zikeiov 
xal nlrJQeg. 

Kovq^tcov 8 ax6(jta* inl Ttov /uavreveo&ai wtt— 
owovpinov, fiavrtxol yaQ ol KovQjjreg. 

Kotvbv 9 vavdytov %olg rtaot naQafii&tov' 
oit (fadicog cpeQOvaiv ol av&QtoTiot rag ovfttpoQag oqwv— 
ng xai aXXovg Tavrtmad-ovvrag. 

Koxxog xo olxov itQov^ivtaz &dvaT0v* irtl 
%w dtd xiQdog evrekeg fiiyav vtpioraftivtov xtvdvvov. 

KovcpOTBQog cpellov' inl xtov svfteraftolov. 

Kottov xl la%vQo%SQog xal BQtdQeio* tpaol 
xbqI tovrtov tog l'a%ov exarbv %eiQag, avdQeg ovt£g- n<Sg 
6e ovx evy&eg to towvtov; zb <T dhj&ig ovrtog e%V tt 
niXet ovopta f t v lxaroy%eiQta 12 , iv r tftxovv' rpt di noXig yqotta TaXa&ea xoaxtvo/uavTig. Jo- 
sephus in Libro Memor. p. 72« 
T. XIV. Gall. haec vaticinandi 
genera enumerat: Std xoaxCvov, 
Sii Xexdvr/g /uayixjjg, Std yjv%o- 
TtofmCag. De Coscinomantia 
oder vom Sieb - LaufFe scri- 
psit diatriben curiosam Prae- 
torius, Guriae Variscorum a. 
1677» InMacar. xaaxCvw dvrXeXg t 
em rtav avrjvvTtag xa\ /uuTr/g no- 
yovytuv. Id. KogxCvov yrj- 
Q*g' ln\ tov a%Q*joTOv xa\ tpaxi- 
iov. 

6) Apost. Cent. XI. »52* Mosc. 
*0Qv3eog. 

7) Apost. Cent. XI. 53. Vide 
Heind. ad Plat. Theaet. p. 154. A. 
Macar. xoXotpiava entxtyxev' en\ 
tqv la%voov xa\ dSvvaTov. Ko- 
lotpdvioi yctQ arivray/ua e"ix oy no- 
Xtpixov, S ToZq Seo/uivotg em- 
xovQtlv h*nt/unov, Id. KoXotpta- 
v(a vpQig' ln\ TtJSv Sid nXov- tov vfiQCZeiv InaiQO/u/tviav. JTo— 
XotpofvLog XR vao, $'' ^* Twy 
Soxi/ucbTttTtav. 

8) Apost. Cent. XI. 54» 

9) Apost. Cent. XI. 55. He- 
liod. I. 9. /utyCorr/v f/yovfjtevo^ 
naQaipvx*jv t*)v Ttav o/uottav d— 
xotjv. Vario modo expressam 
hanc sententiam exbibet Wyt- 
tenb. ad Plut. p. 106. B. 

10) Apost. Cent. XI. 56. 

11) Apost. Cent. XI, 57« Ma- 

car. KdTTag ftd*t/uog' en\ tiov 
VntQ t& Siov (pQevq/uart£o/itvtav. 

12) M08C. tzaTovTaxttQfa- "*" ~ 

Macario propria sunt: Koqiv- 
&id£f iv' ln\ t&v noQvevo/u£- 
vtav' anb Ttav iv KoQCv&fp e/rat— 

QttiV. — KoQttiVJ/TOV OXO QUt— 

ov' Xeinei' f/Qnaaev* ht\ rolv 
xaxa atpCaiv avTolg tnayopfotav.—— 
Kdnog 'Innov Xvei' tn\ r&v 
ayav xexonta ftivtav , — KoqCv- 
&tov xaxdv' Xattijg Std Totg ^- 
TatQag, 

41 1 — 322 — 

%yg xakovfiewjQ *OQea%tddog' ileyov ovv oi av$Qonor 
Ko%%og xal BQiaQewg oi exa%6y%eiQeg ftorftrjoavreg %oi$ 
deoTg i£r}kao<xy %ovg Tvcavag ix %ov *OXvimov* 

To x fierd %ov q. 

KQatijg x anoXvei %a Kq dtfjrog^ %va iir) %a 
KQarrjTog xQa%rjaj] %6v KQa%rj%a' ov%og yaQ ix 
Boimtag ekxiav %6 yevog, q>ikoaoyr)oai &efoav %r)v xwt- 
xr)v cpilooo<piav> ka(twv %d v7taQ%ov%a av%ov, e^irpev %$ 
drjfupy elnwv %6v naQOL/xiojdrj %ov%ov Xoyov* 

KQrj%rjQ %Qi%og 2 Jiog 0(i)%ijQog 9 eld&aoi yaQ 
iv ovfiTtooloig oi nalaiol xiQvqv xQa%ijQa nQohov *Olvp- 
ttitp Jily devneQOv %olg ijQcooi, %6v dk %qI%ov Jiog amr\- 
Qog* Zfrgtoxkijg %ov%o /xaQtvQel iv vavrclotf 

% Zev Ttavolkwta xal Jiog awcrjQiov anovdal %qI%ov 

xQavrjQog. 

KQrj%l£eiv 3 ' im %ov xpevdeo&ai,* dnarrjxLxol yag 
oi KQij%eg. 

KQeiaocov Zc&ttvQog * hxa%6v Bafivkwvwv* 1) Apost. Cent. XI. 58. Idem 
in apopbth. impr. sub Gratetis 
nomine referfur. 

* * " 

2) Mut.. Qharm. p. 167. A. 
ndXtr rotVwy, tjy S* eyw, to tqi- 
toy Ttji ayTrjjtt iftqneo e'% a*QX*is 
enurxetpaSpe&a, Diod. Sic. IV. 2« 
Ttjg oe xara roy olvov e^Q^oettg 
xa\ f&Qeag xexaQiojueyqg rolg ay- 
&Qolnoig ' — — (faatv enX twv 
Setnrwr, oTar axQarog olyog eni~ 
StSurai , TtQogeniX&yeiv aya&ov 
Satpovog , Sray Sk peTa to del~ 
wvov StScoTat xexaapjyog vSart, 
/ii og otoTtjoog emqxoveXv. 

' 5) Apost. Cent. XI. 59. no- 
tus* Epimenidis versus apud 
Paulum Ep. ad. Tit. 1. 12^ Kotj- 
Teg iil xpevoTttiy xaxa &tjQia, ya- aHoeg aqyal, ad quem respexit 
Callim. II. in Jov. 8» K^re; 
ae\ if/€voTai 9 xa\ yaq Td(pov y 
10 ara, oelo K^iJTeg erexTtjvav- 
to , ubi intt. Eustath. p. 741- 
ela\ ftXaacprjjufat xa\ ano e&v&v 
xa\ ndXewv xa\ Srj/uwv noXXa\ 
QfjjuaTixcSg nenoiqfitvai * e&v^v 
fiev , olov xiXtxC^eiv xa\ alyv- 
nTid^ety, to novqoeveo&aiy xa\ 
xqtjTtCetv to ipetjSeod-ai. Plut. 
Aemil. Paul. c. 26* 6 Se x^- 
Tiopui x° Y l 0i *H'* v0 '* ? Ta jdlv xqi~ 
/uotTct vijxtuq aviXafiev x. r. 2« 
Macar. xqrjTCt,et 8 xQtTiji' 
en\ twv ev Tui XQtveiy y/evdopt 1 - 
vtav. Ib. Kq9jq nQog jHytvt- 
Tjjv (sic)* en\ tov ojuotov xari 
Ttjv navovQylav. 

4) Apost. Cent. XI. 61* — 323 — 

kcei xcd avrbg eavrbv alxiod/uevog £ ZoikvQog <*fc} ttjV 
ifiva xal za wta neQixoipag, ifyitdvjjoe* BaftvhovlovQ, 
xal morevd-el^ naQ* cotcI/v naQedwxe JaQeiup rcqv itokiv' 
Ttoilaxtg ovv 6 JaQelog elnev, ovx av i&elyoatfu, lafietv 
kxazbv BaftvXuivag irii Ttj} fiij Zwtzvqov e%ew oXoxItjqov. 

KQiog TQoyela anexioev 5# inl t&v axaQlorw' 
ol yaQ xqioI Tag gtdtvag fcXqrTOvoi xal Tovg TQeipovrag. 

KQlvei cpllovg 6 xaiQog 9 cog %qvow %b nvg. 

KQeiooov rb doxelv xav dXrj&eiag dnjj. 

KQetooov 6 bllyov ^qxoTl&od-ai, tj navrelfSg oxori- 

Tb X (JL€Ta %ov v. % 

Kvxveiov do/,ia x * iril twv iyyvg xktvdrov qvtwV 
oi yaQ xvxvot ihnyoxovreg ydovotv. 5) Apost. Cent. XI. 60. Ma- 

tar. Kqtog ra TQOtpeXa* en\ 
rav axaqCoTtov , eneiSr) Tovg Tqi- 
tporrag ivCore xvqCrrovatv oi xqioC. 

6) Apost. Cent. XI. 62* Ma- 
car. addit: Kqd/u/2qv dXeCtpetvC 
en\ rov /utxqoXoyov xa\ tpetSto- 
Xov. Kq6t tov og vyietvdre- 
qog * en\ t&v ndvv eqqta fiivtov 
*a\ loxvQJSv. De Crotone, Mi- 
lonis patria, palaestrae studiis 
insigni, vide O. Mueiler. Dor. 

U. p. 308. 
1) Apost. Gent. XI. 64« Ma- 

car. x6xvetov jueXog 9 en\ rtav rag 
TfXtvTaCag tptovdg dtpteVTtov. Pau- 
san. I. 50, 3* %ori Se xvxvto tw 
oqvt&t ftovotxrjg S6'£a 9 8ti jtt- 
yvuy Ttov *MqtSavov niqav vneq 
y*jt Ttjg KeXTtxrjg K6xvov avSqa 
povaixov yeveo&ai /SaoiXea tpaa\, 
TtXtvTtioavTa Se IdnoXXtovog yvt6- 
ft$ (Angel. yvt6fir/v) /ueTaflaXetv 
XCyovotv OVTVV eg TOV OQV&a' eyta Sh ftaotXevoa* fiev neC&o/uat 
jiiyvtsiv avSqa ftovotxov, yevi- 
o&at Se fiot antorov oqvt&a dn* 
avSq6g. Aelian. V..H. L 14* de 
cygnis: Sn m Si eloi tptlwSoX, 
tovto /uev tjSrj xai Te9qvXXijTai. 
*Kyta Se aSovrog x6xvov ovx ij- 
xovaa, totog Se ovSe aXXog. JTe- 
nCcTevTai ovv, Srt aSet 9 xai X4- 
yovaC y», avTov ftdXiara exelvov 
elvat tov %q6vov evtpw6rar6v Te 
xal toStxtaraTov , Szav ij neq\ tijv 
xaraaTqotp^v tov fiCov. Plut. 

Symp. VII. p. 161. C. i^Soat Sk 
xa\ tw fiCtp TeXsvrtav, xa\ pq yevi- 
afrai xara tovto Ttav* x6xvtov a- 
yevvdoreqoq, ubi Wyttenb. Sy- 
nes. Dion. p. 54. A. (ed. Pe- 

.tav.) xa\ yaq el fiff Te&tjna/uev 
xa\ dxo6ovreg Trjg tpStjg* xa\ e- 
fiov ye %'vexa /uqSeCg nore x6- 
xvog to tox<**ov uoetFV. Alia vi- 
de apud interpp. Musei Capi- 

| tol. Tom. III. Tab. 1S- 

41 * — 524 — 

Kvit&Qiwzjov * xaQTtQQ* irti zcov xaka xcci iipi}- 
Xa keyovzcav, axaQTta 3L 

KvxXcotvos dcoQed* dvzi zov dvcocpelrs. 

KvvooaQyea 3# 6 zcmos, iv cp ol vo&oi i£exQl- 
vovzo* Kvva ycxQ ziva leyezat aQitaoavza zov dvopevov 
zd ftqQla, avzov xaza&elvat, xai irteQcozqOavzas 4 zovs 
•freovs kafielv %QrjG[.i6v c HQaxXeov$ IdQvoat, ixel ayalfxa* 
*if ov xai zovs vo&ovg owzeleZv, ozt xai 'HQaxXijs vod-og 
iiivf ioa &eols iziiitjd-rj' Xeyezat ij naQOtfila iui zcov 
vo&cov. 

Kvcov zevzka ovx iod-let. 

Kvcov 5 ei$ zbv % iSiov efiezov' iui zcov ditb 
zcov dyad-cov els za xaxa iTtavaxafmzovzcov. 

Kvvi dldcos 6 axvQV* ovcp &* bozea' iiti rc3v 
zdvavzia noiovvzcov. 

v * To> x [ieza zov co. 

KcocpozeQOS xi%&*]£ 7 " naQooov atpcovov zb £coov. 

« 

Kcocpbv 8 yctQ (Jelos ovSqos' dvdlxidos ovzidavdio. . 2) Apost. Cent. XI. 65« 

3) Apost. Cent. XI. 66* 

4) Apost. eneotaTtjoavra. 

5) Apost. Cent ; XI. 67* 

6) Apost. Cent. XI. 68- Ma- 
car. addit: Kdtav onedS ovoa 

rvtpXd Tt*T*«* en\ Ttav. Sid 
OTtovS/jv d/uaoTavdvziov. — Kv- 
<av ev tpdTVft' en\ Ttav /utjr* 
anoXavdvTtav , /utJT* dXXovg eciv- 
Ttav. — Kv tav ev qo o o tg eni 
Ttav fieityOOiv tj xaS"* eavTovg Si- 
atTtope'viov. — Kd tav xvvd g 

OV X *WT!T«r Zn\ TIOV ( Cod. 

Ttav onu) Tovg dfjioiovg tpvXaT- 
xojuzviov. — Kvvog ovg' en\ 
Ttav pttwi dxovovzwr. *— Kv- rixog &dvctTog' en\ tov %<t- 
Xenov* naqdoov ol xvveg ov &d- 
UTovTai. — Kdtav naq* evTt- 
oo * 5 * en\ Ttav /uq &vva/ue*ftav a- 
noXaveiv Ttav naodvTtov' <*XQ1~ 
OTa yaQ TavTa xa\ SvoflqtaTa xat 
SvoxaTanoTa Tto xvvt. — Kvl- 
Xov nijoa' ln\ Ttav fitj 6*vva~ 
/uevtavy tov tX ovaiv i onoXavetv. — 
K v juaTa /ueToel' en\ twv a- 
vtatpeXiag t« SianttaTTojue^vtav. -" 
KvxXtanoq plog' xd\ en\ a- 
yqiov xa\ en\ eToi/uov. 

7) Apost. Cent. XI. 69- Ma- 
car. xtotpdieqos xa\ dtpwvoTt^o; 
xixXtjg. 

S) U. A. 390- 325 neql twv ivvia Movawv, 

v» nota; re'xvtjs exccartj tTtiXQareZ, xai t*j axqtfiicfTfQoy txafcr& 


KXetw, loroQiag. c HQodorog. 
QaXeia., xwftwdiag. MivavdQog. 
MeXTtOftivrj , TQaytpdlag. EvQirzidqg. 
EvriQTtrj, avlwv. SvrfiixoQog. 
TeQ\pi%oQrj, hvQag. TlivdaQog. 
*Eqotw, xxiftfidkwv. 'EQftijg. 
KaXXioTtq, rtotr d oewg. "OfirjQog. 
OvQccvla, aOTQOvofdag. ™AQorog. 
Ilolvima, yewftetQiag. Evxleidqg. AnOOQETMATA. 

KaQveddov. 

. KaQveddqg x , ^Emxwfiov r) Oiloxwftov, KvQqvaZog, 
Haxhav, ^AvrinaTQOv qtaQftaxov movra dnod-aveiv, naQWQ- 
ffl&q TtQog to ev&aQoeg Trjg dTtalXayijg, xai tprpi, dore 
ow xdftoi* twv Se eirtovrwv, tI, olvofteh, elrtev *' w— 
levTwvTog 3e avTOv cpaoiv exleiiptv yevio&ai aekqvyg 3 . 

*0 avrog 4 MevroQog tov Bid-wov fta&rjrov ovrog 
xccl itaQ* avrov ek&ovrog elg Tr)v SiaTQifttjv xal ttjv 7tal— 
laxtjv avrov neiQwvrog rzaQtpdqoe fteTa^v Xiywv elg ai-> 
tbv, xa&atteQ cprjol OaflwQlvog iv itavro8a7tr\ loTOQia* 
TLwkuTat Ttg SevQO yiQwv, afoog, vrjfteQtfjg, 
MivTOQi el36ftevog rjftev 3iftag, r]3e xal aidr]v m 
Tovrov o%oXr)g Tr)g8e ixxexj]Qv%&ai kiyw. 
Kal og dvaordg, 1) Diog. Laert. IV. segm. 64* 

2) Mosc. et elnev et elneiv 
habet. Matth. Laur. elnelr. 3) tijs aebjvtji impress. 
k) Segm. 65* 326 — \ Oi fitv ixrjQvoaov, %ol 5 3* rjyeiQOvro fidV taxa. 
% avrog eleye 6 , TrjfrdiaXexTtxrjp tcoIvtzoSi iotxevai, 
ieai yaQ ixelvov av^rjdeloag rag nkexrdvag xareo&ietv 
xal Tovrovg TtQotovorjg Tijg dvvdptecog xal ta' ocpixtQa 
avaxQeitetv. 

K d % o) v p g. 

Karcov 7 trjg nokvrekeiag xa&aTtrofievog eljtev, tog 
Xalenov eort Xsyetv itQog yaoreQa wza ftr) eyyovoav. 

'O aircog idcov ftetQaxtov eQvd-Qtdoav eg>rj 3 SvQQet, 
toiovtov yaQ e%ei r) aQerr) to %Qoifia. 

c O avrog ehvev, ol noklol twv dvd-QWTttov Ttgog ftb> 
Tag TifAWQiag erotfioreQtog e%ovoi 9 itQog Se Tag eveQye- 
oiag xal cptUag imicog. 

c O avrog Tovg ortovdd^ovrag ev Totg yeXoiotg eleyev 
iv ToTg OTtovdaiotg yiveod-at xarayekdoTovg. 

l O avrog rjxiOTa qt&oveTo&at eXeye Tovg tt\ Tvyr\ 
XQtofievovg imetxtog xai fxeTQtwg, ov yaQ rjfttv, aXkd Tolg 
TteQt r)fiag q>&ovovotv. 

KXedv&ovg. 

KXedv&rjg, Oavlov, "Aotog, eQtorcofievog, dtctti naqd 
ToTg aQxaiotg oii TtoXhSv q>tloooq>rjodvr(ov dfttog Ttleiovg 
dtekafixpav, r) vvv, oTt, etTte, Tore fiev eQyov r)oxetTO, vvv 
de Xoyog. 

c O avTog iQorvcjftevog , Tttog av Ttg eXrj Ttlovotog, «- 
itev, el Ttov im&vftKov ety Ttevrjg. 

c O avTog* 6vetdt£6ftevog vito Ttvog cog detXog eirts, 
3td tovto xal oVtya dfxaQTavco. * 

*0 avTog 9 ovetdioavrog avrtp Ttvog elg to yiJQag' 5)n MogC* ol S* tjyetoOYTO. 

6) Impr. et Laur. rqv $ia- 
lexTtxYjV MXsys. 

7) Plut. Cat. Maj. c. 8» Ad sq. 
apophth. cfr. ibid. c 9. twv Sh vitav , ?9»7> %ai(teiy toi$ f^vity- 
<3ot fiaXXov , § Toig c5/^*wff*. 

8) Diog. Laert. VII. segm. 171* 

9) Recepi ex Laur. et impr. 
— segm. 174* — 527 — xaytby iijpjjt, dmhat povloftai} orav de * 7tavTCc%6&ei 
inavrdv* vytalvovra rtSQtvOw xo x&l yQaq>(ma *«^Srove^ 
waxovra, TtdXw /utvto. *♦*• » "* •»*'• 

l avtog ** TtoXXdxtg ineTtX^tev eavrtp' &v dkovaag 
^Aqimvavytivty eqrj y imTtXrjvtetg) xal f dg yeXd&Ogy nQS~~ 
vftwriy qrjoly noXtdg fiev e%ovriy.vovv di fir). ,v • 

l avzog etyq * 2 , KXedvfhjgKXedv&rjV afaXov dvvaiT* 
av TQttpetv, ei 0ovXotto 9 oi d& l^ovreg 9 od-ev TQeqovrat, 
mq* ezeQWV im^r/vovot zd imTrjdeta , xairteQ dvet— 
pemg q>tXocoq>ovvreg. > 

l avrog zovg drtatdevTOvg eXeye ftovrj rfj ftOQqfj 
tdv &jjqI(ov dtacp&Qetv. 

l avvog * 3 Aaxwvog ztvog etrtovrogy ort 6 ntrvog 
ceya&bvy dtaxv&eig eqrjy atftarog elgdya&oto qiXov Texo$. 

'0 av%6g hons l4 ftetQ#xi(p dtaXeyoftevog irtvd-eroy <£ 
ata9dverat 9 tov de entvevoavrog, dtmt ovv, einevy eyto 
ovx alo&dvoftai , ozt alo&dvrj. 

KXedv&ovg q>doxovrog lS y xatd Zr}vcova xaxaXrptTw 
uvat to rftog il; etdovg, vsavioxovg Xeyerai Ttvag evTQa— 
nilovg dyayetv TtQog eavrbv, xivaidov ioxXrjQaycoyrjps— 
vov iv ayQijiy xal d^tovv drtocpaivea&at tisq! tov ij&ovg* 
wv 3e dnoQOVfievov xeXevoat dmevat tov avd-Qwnov* tog 
<F mtcov ixetvog ertTccQevy e%(Oy eiitevy ambv 9 6 7$Xedv— 
fyg ftaXaxog *ioTtv. K X e o p o v X o v. K 

KXeofiovXog *, EvayoQOVy Aiv8tog 9 Tade eqnj*^ev to 
owfia doxetv* cptXrjxoov etvat ftaXXov r) qtXoXaXov' cptlo— 
(tadij ftaXXov r) dfta&jj' yXcoooav evtprjftov % to%stv 9 aQerrjg 10) Laur. et impr. nsq\ vovv. 

11) Segm. 171. 

12) In Laur. solo exstat. — 
Segm. 170. KXsdv&tjg Laur. om. 

13) Segm. 172. 14) Recepi ex Laur. etimpr. 

15) Segm. 173* Laur. ydoxov- ioq avzov. 1) Diog. Laert» I. segm. 92. — 528 <— 

oixelov elvat, xaxiag dMoiQtov' adtxiav cpevyetv' 716 fot 
tcc $Xuo%a ovfifiovleveiv' r)dovrjg xQarelv a# Tkxva vtat- 
deveiv' ex&Qav dtakvetv, yvvatxl ftr) tptloq)QOveto&ai y 
firjde fiaxpo&ctif allofQiw naQovtm^ TOftev yaQ ecvotav, 
tq %& npviav orjftalv^tv' otxevrjv . TttxQ&wov ftr) xola&iv, 
doxetv yaQ naQOtveiv' yaft&v.ix %tov bfioicov^ av yaQ e% 
ttfrv xQetTTOvtov ka^rjg, cprjolydeonopag xrr)or\ zovg ovy- 
yeveag' ftr) erttyehp Ttng .. oxtomoftevotg , ane%d-t}oeo9ai 
yccQ' vovrotg' evrvxfiv ftr) 'lo&t, vmeQrjgtavog, attOQrjoas 
ftr) Tcmetvov' Tccg fttTaftokag Trjg TVfflS yewccuog cpeqetv 
iTtioTaoo' orccv 3 Ttg e^iji Trjg oixiag^ ^r/reiTta 7tQ0teQ0v f 
tv fdllet TtQOTTetv, orccv eloekd-rj fialtv, t^eixta %i «- 
ovga^ev. *Etelev%r}oe 6i fttovg eTy eftdoftrjxovra xal ane- 
y&eyjzaro, ftetQOv aQtavpv* 

c avrog 4 eg>rj\ 3etv ovvotxi&tv avdqaot tag eavrolv 
&vyafiiQag, Trjv ftkv r)Xtxi&v rtaQ&evovg, *to de cpqovm 
ywdixag. 

l atTog 5 iQcorrj&elg vtco Ttvog 6 , %iva 8ei ftahoxa 
gvXccTTeo&at , etite, TtZv ftev tpikcov %6v tp&ovov, tcov <Je 
ex&QtSy Tr)v im(3ovkr)v. 

KXeoOTQtXTOV. 

KleooTQtxrog rtQog tov elitbvra avrtp 9 ovx alo%vvr> 
fie&vcov etpq, ov de ovx atoxvvr] fied-vovra vov&e%6iv. 

Kkvrtog 7 adehpbg TlQtaftov' KaXrjxtoQ dh aveiptog 
r 'ExroQog' eort de xat eteQog Kkvrtog bftcovvftog xal do- 
hpita (sic) KXvridrp. 2) Apud Diog. sequitur: flCa 
jurjdev nqdrreiv. 

3) Laur. enCaraao tpdqeiv» sqq. 
Srav ri$' e^Cfj — — fyreCrta rC 
Inqafyv Diogenes non habet. 

4) Segm. 91. 

, 5) Se$m. 91. Usy4 rt rov tpCXov SfXv eveqyereiv , Snto; 5 
/xa^Xov yCXoq* rov Se e%9(>6v tpl- 
Xov TioieZv '. (pvXaaaea&at ya^ rwr 
juev yCXtav etc. 

6) vn6 rivoe' impress. ora, 

7) AJ^est ab impress. el 
Lgiur. — 529 — * K l fi o) v o g. 

Kifttov orQaTyybg J A&rrvaitov* tovtov Tovg Mfjdovg 
vixrjvavTog xard yijv xal xara d-dXaooav 6 drjfiog %w 
Adrjvaitav ix tcov Xaq>vQtav, tov elXqtpei, ttjv ttexdnp 
i^eXoftevog dvefrqxe t$ $6$, xal Txp> imyQaqmv ird to 
xcetaoxevaod-ev dvddijfia irtiyQaxpe Trp?de\ ^x 

*E£ ov y* EvQwitrp ^Aoiag 8i%a rtbvrog exQive, 
Kal nbXiag frvrrztav d-ovQog^AQ^ icpbrec, 
Ovdevl jtto xdXXiov imx&ovicov ykveT* dvdQcov 

"EQyov iv rineiQtfr xal xaxd nbvrov bftov. 
Oide ydq iv KvrtQtp Mqfipvg tzoXXovg bXioavreg 9 

Ooivixcov exarbv vavg' eXov iv TteXdyeu 
^AvSq&v nXrj&ovoag' fieya <T eoTevev *Aalg vti C * avrcov IlXijyelo* dfttporiQaig yfiQol xQcetet noXeftov 8 . *KXeofiivovg. 

KXeofiivtjg nQog tov vTttoxyoiftevov avrtp dcooeiv d— 
IjxTQvovag, dnodvrjaxovrag iv t$ fid%eadm, xal av ye f 
eiTiev, dXXd dbg fiot, tovq xaraxreivovrag iv $<$ jua- 
iec9au 

* K 6 t v o g. 

Korvg cpvoei b^vg iov elg OQyrpt xal TttxQog tcov a— 
fictQTavovTcov iv TaXg dtaxoviatg xoXaOTrjg, oxevr\ nore 
xeqdftea xofiioavrog §evov evd-QavOTa *xal Xe7trd, m&a— 
vwg d& xal TteQtTTtog etQyaOfteva yXvcpalg tlol xal TOQei— 
aig> Ttji fiev £evtp edcoxe dcoQa, ra de oxevij navra avv— 
kqtipev, OTttog, etite, ftfj 8l OQyrpi ntxQoreQOV xoXdfct* 
tovg owTQipovrag. 

*0 avrbg Ttp StoQijoafievtp naQdaXtv dvredtoQ^oaro 
Uovra. 

8) Sequitur in impr. Klav- nQig 3* avre fitlog tpfycv ovx »- 
tiiavov ex tijg yiyayTOfiaxtag. Kv- nlov Ctc. Ctc. 

42 / — 550 — *KQ<iv%<ovog. 

Kqov%<ov e<pi], ovx eoxi neviag oldh a&Xi<u%eQW iv v 
%<jf §uf ovt4Jtr<ofiia 9 xai yaQ av <pvoei onovdatog rjg, iti- 
**l$ &&$ xa%ayeX<og ecrjj. 

V 

* K q a v.ij % o g. < 

KQarrjg %a %<ov nXovoi<ov xai ao<o%<ov %Qr)[jia%a %aig 
eni %tov xQtiiivm ovxatg e'ixa£ev 3 a<p* <ov av&Qomov prj- 
dkv Xafiflaveiv, xoQaxag dk xai lx%lvovg f wgtisq rtaQa 
xovtw etalQag xai xoXaxag 9 . ^ Q % V t o v X o%oi%eiov. To X fiieza %ov a. 

AafiQaxag * MiXrjatovg* $7ti %<av XaifiaQym' 
eori d& 6 XafiQa^ eldog l%&vog' %r)v dk TtQoarjyoQiav ne- 
noirftai, iioxi xe%rjysv avtov %6 orofia, xai a&Qwag xctl 
XapQiog %6 dekeaQ xaxattivei* o&ev xai evyjBQ&g aUoxe- 
%at m iv MiXr}%<p de %r]g ^Aoiag fiiyimot yivov%ai XafiQa- 
xeg xai 7tXeio%oi dia %r)v exdidovoav Xifivrpf eig &dXao~ 
oav* %aiQ0v%eg yaQ 61 Ix&veg %$ yXvxel vdari elg trp 
Xlpvrjv ava%Qi%ovotv ix %r)g d-aXa%%rjg xai- ov%<o nXrj&v- 
vovoi TtaQa MiXrjoioig. 

Aay<oog xad-evdtov 2 * eni %wv TtQOOTtoiovfihm 
xa&evdecv, r) 7tavovQyevo(iev(ov. \ 9) Sequitur in impr., quod 
supra inter provv. relatum est. 

1) Apost. Cent. XI. 70* Ari- 
stoph. E<ju. 361- aU' oj irf- fiqaxas xaTafpaycovMilqotovs xlo~ 
vijottg. 

2) Apost. Cent. XI. 71. Ma- 

car. 2ayia$ xa&evdei* inl rwr 
7TQog7roiovju^ya)y. v — 331 — jtaywirg 3 Ttjv rtSQt Ttov xQewv TQk%sf deikbv 
vo Je3oi>" o&ev xal 'Pqylvog Xaycog iXe%Shj, xal yaQ tqvq 
"Fr/ylvovg irtl deiXtcc 4 ixcojtu^dow' Xeyerat d& eitl tw* 
iuxnvdwevovrcov %atg tyv%aig, xal rtQog tovto kaQTSQtog 

Aaxcovtxov 5 tqotzov rtSQKxlveiv rj 7taQe%etv 
lavtag zolg ^evoig' TjxtOTa yaQ Tag ywalxag itpv— 
laaaov ol Aaxtoveg' xal Xaxcovl£ew to 7taidixoTg %Qijo&au 

AaxxoitXovTog 6 el xara zov KaXXlaV ov— 
wg eXeyov KaXXlav tov ^A&ijvalov il; ahlag Toiavrijg* 
SiQ^ipr- TftT^&evna iv tjj 2ahx[/ivi vavpaxUp tpvyuv e£ 
'A&rjvcov' ioTa&ftevxorog d& Ttvog tcov TLeQOcov iv toTq 
KcdUov xal TTjv anooxevijv ixel xaxaXeXomoTog , twv de 
pctQflaQtov o^eTav ttjv qxavrpr* rtotyaafi&vcov , if4^aXeTv tovq 
dxkag- tov IUqoov noXvv xqvoov $g Xdxxov, iXni^ov— 
tag voreQOv avaocooetv inaveX&ovrag' ov iifjv yev&a&at 
Uysvat ' TtQoreQOv yaQ xvQlevoat tcov yjQr\iiaxcov KaXXlav. 

Aafxlag 7 SvofiOQcpOTeQog' Tavrrpr iv tt\ Ai— 
fivjj Jovqiq iv devreQtf Aifivxcov lozoQel, ywaTxa xaXrjv 
y&rio&at' iu%d-evrog dh avrfi tov Aiog iqf^HQag J??Ao- 3) Apost. Cent. XI. 72. De 
lepore insidiis semper obno- 
xio, vide Hemsterh. ad Luc» 
Somn. c. 9« et Valkenar. ad 
Herod. p. 537* Wess. laudatos 
a Boettigero ad Amalth. I. 

p. 48. 

4) Apogr. Dresd. Syjleta. 

5) Apost. Gent. XI. 73.' Mu- 
liebri sexui apud Spartanos, 
omninoque Dorienses majorem 
in vestitu omnique vitae agen- 
dae fatione licentiam conces- 
sam fuisse, quam apud Athe- 
nienses, res nota: cfr. Boetti- 
ger nupt. Aldobrandin. p. 133. 
na Q*X €lv absolute, et naoe*xetv 
favjjjv vox propria de conces- 
sis amoris illiciti donis (Lu- cian. ver. hist. c. 19. xa\ ol 
natSes $e naqfyovoi rols fiovlo- 
ju4poi$ 9 ovSev avrtXeyovTes» Dial. 
meretr. V. ndqex* Y°^ v * ** ^" 
aiva. Villois. ad Long. p. 193.)* 
quae Alcibiadi praesertim Spar- 
tae contigisse testatur Athen. 
XII. p. 535. B. XIII. p. 574* D, 
Flut. Alcib. c. 23* Ages. c. 3* 
Similiter neqatveiv sensu ob- 
scoeno usurpatur, unde ambi- 
giiitas vocis neqavrtxos apud 
Aristoph. Equ. 1578* 

6) Apost. Gent. XI. 74* Bem 
narrat Plut. Aristid. c. 5- Cfr. 
BergT. ad Alciphr. I. 9- 

7) Apost. Cent. XI. 75- Cfr. 
Kriiger ad Dion. Hal. de Thuc. 
VI. 2. 

42 * . ' — % 552 — %vnov(.iivrpf y « tTtxrev, affoAAiWt* dtoneQ dno %tfi Xv- 
itijg dvOfioncpov yeyovkvat* xal %a Ttov aXXtov Ttaidla 
dvaQ7to%ovaav diatp&eiQeiv 9 emi 8i xal TtoXtg QeoaaXiag, 
o&iv OQfirj&ivreg ofEXXrpsg ftezoi 8 tov *AXei;dvdQ0v &d- 
varov ^A&Tjvalow rjyovfiivayv Ttjg iXev&eQiag avriitoirjod- 
ftevot, tov ^AvrinorTQOV ivixrjoav* MevavdQog iv dvdQoyv- 
vtp* ndoag yaQ etp&eiQev ix TtaQard^etog rto&ev xdg h 
Aapiitf Ttdoag. 

AaQivol 9 (Zoeg* enl Ttov exkQatptHv* dno AaQivov 
povxoXov, tov iv *HrteiQtp xXixpavrog Tag 'HQaxXeog fiovg, 
tog, Avxog 6 ^Prfflvog, ore Tag Ftjqlovov (lovg qXawe* 
JlQO^evog 3e avrov zov 'HQaxXia dvetvai Tivag %t$ Jcd- 
dwvaioj AiP IditolXodtOQog Si av Tovg evTQatpelg XaQi- 
yovg xaXel' XaQiveveiv yaQ to oireveiv. 

AjttQog xe%r}V(bg x0 * inl Ttov aQTtaxrvxtov xtu xle- 
ftrtov. 

AaQog iv SXeai "' im Ttov Ta%v aTtodidovTtav» To X fierd tov e. 

AefirjQidog * yvptvoTeQog xal xivdaXov\eau 
$e Xeftijolg to diQ/aa, o duodverac 6 oqptg\6 de xivda~ 
Xog eldog oQviov aoaQxov. 

Aetflij&Qitov a dvorjTOTeQOi' Qovxvdidqg Tav- S) MoSC. xard. Apost perd. 

9) Apost. Cent. XI. 76. Ari- 
stoph. Pac. 920. AvqiyQ /Sot, 
ubi Interpp. 

10) Apost. Cent. XI. 77. sum- 
tum ex Aristoph. Eq. 956. 
Adqog xexqrwe en\ nirqag Sq- 

quocum cfr. Nub. 59 K 
*Hv KXioova rov Xix^ov^ 6i6qo)v eXdv- 

tb<; xa\ xXonqg etc. 

. 11) Apost. Cent. XI. 78* Ma- 
car. addit: Aa&e j$iai«a$' naqeyyva XdionqayfioveTv ' effr* 
3h /dt]/uoxqiTov. — uiay&v *a- ra n d Sa 5 XQ k 3 tcSx e iv' hti rdv xara rqdnov otpetXdvriav yt- 
veo&at. ■— AaXiareqog x e ~ 
XtSdvov (super ov scriptum o,) 
xa\ XaXUsre^og rQvydrog. 

1) Apost; Cent. XI. 79.* Eu- 
stath. Opusc. p. 435. 1. 34* 
e/ie, Se — — yXaTTcooe, xa\ aw- 
t^s, S tpaoiy XefitjqtSos xevdTe- 
qov anerileae , rolg 8lo$g ano- 
ore^tfoag ejui. 

2) Aposb Centf XI. 80« — 333 — 

zfi fywoato, oi yaQ Aetfy&Qtot b&voq fy 3 fiwQov, ano 
tojiov Aelfhjd-qa xaXovpevov, iv q> xaryxow, ^ ^p- 
wofia£6[*evoy. 

AeiaxoQiov olxelg *' ini twv 1i^o)tt6vto)v' ^^ 
de T0710Q tijq *Att txi}Q' iXifia)'§e no&e rj *Avuxi}, xal Xv-» 
Oig qv tcjv Setv&v naidoQ o<payrj ' AewQ ovv Ttg to)q eav— 
tov &vym&QaQ imdedcoxe, xal aTtrjll&^e xov Xtftov ttjv 
nohvj xal ix tovtov ixXrj&rj 6 totcoq AewxoQiov' o Ae— 
w$ di tjv vIoq OQipewQ' ovtoq <T 6 AewQ eoyjsv viov &l— 
hxvd-ov 5# rrv Sh t& dvofiarfto t&v &vyaveQtov tovtov 9 ag 
wbq T7JQ %o)Qag dedcoxev elg oq>ayr)v 7 G>Qaot&ea 9 Qeoni] 
xai Evftovlrj* 

AhovTa 6 gvQetv q xoliovov xvQtTTetv' eul 
%w /kjJ Ttetd-op&viov neQL Tt, 7] fiiazaiOTZOVQvvTQJv. *Aqt~ 
meidrjg iv t$ Ilava&rjvaixqi 7 , &o&* OQa, (iq leovra £v- 
Qelv irttxetQaiiiev, ov QQaovftaxov ovxocpavretv 8 im%et~, 
Qovneg, alka xoj/utpdelv IleQtxXea xat Tavra detUag 9 . 
* AeitTr) xo Ttg ilntg ioT itp tjg oxovfiefra' 
ertl twv afnjxavvov. 3) De constructione ol Aei- 
fiij&otoi h*&vog tjv /utaoov cfr. Ari- 
Itoph. Nub. 246- nowrov yao 
&eo\ yplv vdfmtfi ovx %ari, 
Thesm. 21» o\6v tC nov* eartv 
al aofpai %vvovaCat. Arrian. Hist. 
Ind. I. 1. Nvoaioi Se ovx *lvSi- 
xov y£m>g \ot\v , aXXot rtSv cijua 
dtovvotp el&dvTcov etg rqv. yrjv 
rtov VvStSv. Max. Tyr. Diss. 
XX. 7« KaXXCav phv ev dtovv- 
oiotg exto/uwSei EvnoXtg' ISitATtjv 
ovSqa ev ovjunoaCotg xoXaxevd- 
ptvoVy Snov rtjs xoXaxeCag to 
a&Xov tjv xvXtxeg xav iralqat^ xa\ 
aXXat avSqanoSti&d&ig fjSovaC. Cfr. 

Jacojbs ad Ach. Tat. III. 13* 
p. 650- CJontra Ach. T. VIII. 
6« ^ avpiy^ avXoi piv elai noX- 
Xol. 
h) Apost. Cent. XI. 84* 5) Apost. KvXavd-og et nomen 
primae fUiae <&aoi9e*a nabet. 

6) Apost. Cent. XI. 85* £v- 
qSv. Apogr. Dresd. fyqeZv. Lu- 
cian. Cynicus c. 14* xa\ ovx av 
vnipeivev ovSe elg ovtwv ovSev 
fxaXXov*) iy tcSv Xedvrtov ng 5w- 
QcSjuevog. Macar. ojuoCa tj\ ' Al- 
&Cona qdnTetv, xa\ elg vSa>(j yqd- 
<petv. 

7) Aristidis locum, qui est 
vnt(» tvjv reTT. p« 143« Apost. 
non habet. 

8) Respicit ad Platonem PoL 
I» p- 341» C. OUt yap av /ue, 
elnov 9 ovTta ftavijvat^ toare 'froetv 
emxeioetv Xiovxa xa\ avxotpav- 
Telv &(}aav'juazov 1 

9) Aristid. elg SeiXCav. 

10) Apost. Cent. XI. 86- Ex 
Aristoph. £qu. 1244* — 354 — 

AeitTr)v " TtXexet' Xeyoftevov ti int tcov TtenjrcoY, 
olov dxQtph orevijv, do&evij* 

yfJQvrj 12 d-eaTtov xai A&qvij xaxcov' ccvrl tov 
Y **c6v MotqoV KQatlvog' ol fiev dia Trjv vdQav, oi dl 
Sicc to Tovg ^AQyeiong Ta xa&aQfiaTa ixet aTtotpeQetv , 6 
yaQ Aavaog iv ttj AeQvrj tag xecpaXdg tcov AiyvrtTtadcov 
dne&ero' xai cog elxog icp* vf$Q£i ixelevoe Ta dvootcovi- 
ma ixet QinTetv' r)v de r) AeQvrj Ttrjyr). 

Aeofitd^etv l3 * to t($ mofiart aloxQOv %t itoi&V 
Getmofmog' %ya fnr) to fiaXatov tovto xal &QvXXdvfievov 
dt r)fiereQcov OTOfidrcov eittca ootptOfia, o cpaot Ttaidag 
Aeoptcov evQeTv; 

Aeopicov d^la x4 ^ iiti %cov drtQdxTtov. 

AeQtot xaxoi, ov% 6- ftev, o 6*' ov' itavreg flhp 
IlQoxXeovg, ttai IlQOxkerjg* AeQtog' im %tov novrjQtov xcu) 
rqxor)&cov. ' 

Aevxr) x5 GTad-fit] Xevxcp A/#qj* iiti tcov u* 
adiyla ddrjlotg orjfietovft&vcov r) ini %cov ftrjdev avvtevttov. 
Socpoxkrjg. f 

Toig ftev Xoyotg oototv ov TexfiaiQOftat. 

Aeoxj] iyxdd-rj l6# ini tcov dialeyofievcov xal cpi- 
Xocoq>ovv%cov' to yaQ itakatov ai xd&e$Qat xal ol TOTtoi, 
iv otg euo&eoav dd , Qot£6fievot tptlooocpetv , Xeo%at eW- 
Xqvvto' ovtco tprjoi xai 'ieQOxlijg iv TtQcoTj] tptlooocpov- 
fievcov. 

Aevxrjv ftd£av tpvQtootv xl * iith tcov fieyala 
vittoyyovfievcov. 11) Apost. Cent. XI. 87. 
. 12) Apost. Cent. XI. 88» Ma- 
car. uieqvctCa X ^*! ' &** Twy oq- 
yiltav xou TQa%d<ay* ano rtjq v- 

13) Aristoph. Ran. 1308» 
avTYj no&* tj Movo* ovr. ifa- 
ofilalev y ov, ubi Brunk. 

14) Apost. Cent. XI. 89- 15) Apost. Cent. XI. 95- Cfr. 
Heind. ad Plat. Charmid. c. 5« 

p. 58. 

16) Apost. Cent. XI. 90« Cfr. 
supra p. 24- aqdoveg Xiax^i h" 
xa&ij/uevai. 

17) Apost. Cent. XI. 91- cfr - 
infra: ovS y ovaq Zevxov nore 
uqtou e/utpQqq&eCg. Idem roca- — 535 — Aiaiv eid-vg eig aywvag' irii twv avdQeuog 
aywi&fiivwv. ' 

To l fjtercc xov q. 

Aqfiviov xncxov x " ix yccQ *A$rpw aQTtaaavreg 
ywaixag ol Ar^inoi itexvojtoi^oavro i^ airciov' ai de 
tovg rif&dqg %$p> itaiqiov q>mi}v xal ta edij ididagav, dl 
xctl TjPyawweg QvyqQXovro allrjlotg, xal qtttoi qoav, xal 
wvg adixowcag aixdvg 7jfivvavro 9 xal el %ig btvtzts tcvu 
ovrwv, i(lor)&ovv arcavrsg, xal T&Xog aQ%ovtag Idiovg 
noiqaavT€g aniar^aav 9 iq? olg ayavaxrqoavreg ol Ttccce— 
(jsg amovg xz xai %ag (tqveQag Tag ^Avcixag avelXov* i*e— 
to dh xdvxa al, Arjfiviat, yvvaixeg avelkov Tovg eavrdv 
wSQag.rtavTag, xal Tovg aiv Qoavrt, afia Tatg tcov 0£#— 
xwv ywaigtv, ortv avralg oi TtQooelypv irti Tr\ dvocodiy, 
rjv MvqoiXov a fiev dicc tov Tr)g Mrjdeiag etti 'YtpiTtvkfl 
^Tjlov xaxao%eiv. Kavxaaog 8e g>qotv, drc e&og fjv toIq 
Arjftvioig 9 xaT* &co§ .&vecv tjj *AcpQo8vtr\. IhxQidovTeg ovv 
vb wiovcov ivyaiov e&og a%edbv oi f*vr)firp> iitoiow av— 
tfQ, axrcij Se oQyiaSeioa ijtifiaXe Talg ywaiQv avtuiv 
dvowdlav, dc r)y ol avdQeg aixag a7teaTQiq>ovro* al 8h 
OQyia&etoat avelXov Tovg eavrwv bfiewixag* fiovq de q 
YipiTtvlq eacoae tov eavrijg av$Qa Qoavra* dia Tavca 
ovv xai fj TtaQOiftia edo&q* tcc Aqfivia xaxa. 

Arjftvov pXirteig 3# tjyovv nvQcodeg* e7t$idr) t6 
Arjfiviov uvq anb tov l Hq>aiotov. batur S^rog xa&aqdg, <jui erat 
cibus lautrorum hominum, cui 
Oppositus erat, aqToq jLitos, £v- 

5r«^o;, Flut. de Virt. et Vit. 
P« 101. D. cum not. Wyttenb. 
«prog Jg ayoQag, Alciphr. I. 21-» 
iu>i Bergl. 

1) Apost. Cent. XI. 96- Ma- 
Wt» ^ttj pyiov xaxdv' bt*T<2v atp6$qa iajucSv xa\ Aijjuvtov flZif- 
7tsiv , rj\ 7iqo avTtjg ojuoia. Cfr. 
Herod. VI. 158* Boiss. Anecd. 
Tom. III. p. 177. to T(Sv Ay- 
fxviiav cxetva xa\ Ta Trjq ^lXiddos 
xaxa, 

2) Mosc. Mvqoilo?. 

3) Apost. Cent. XI. 99. A>i~ 

(IVIOV. — 356 — 

To X (ie%a %oi i. 

Ai&ov Sxpeig 4 ° ini %wv htiypiQOxmw %a advva- 
%a noirfiai. ' 

ALav q>iXcov lavxby ov% egeig qdXov. 

Aifibv d-OQigig Xvef r/yow r) fiidij. 

Aifibg MrjXLtov 6w irti %tov x<xXemov* iv yaQ %ot$ 
nelonovv^auxxoTg xava nayaav NtxLav nifitpaweg *A9ij- 
vaXoL iiti %oaov%ov inoXioQxrjoav avvovg, &a%e Xifitji dia- 
q&eiQaf %$ dh nQwtcp e%ei Nixlag MijXov naQeo%r}oaT0, 
ov ftovov firjxccvQJV nQOOaytoyj}, aXXa xal Xinqi, dia %b 
anoo%fjvctt avrwv nQwrp vno%eXq . oivav* MijXog di nb- 
fog OeaoaXlag* oi de MqXioi noXioQxoifievot Xifiiji vno 
^Ad^vaicov ineloihjaav, xai nQodedioxaow iav%6vg. 

Alvov 6 XLvtf ovvan%evv* ini %cov %ct avra iui 
%wv avtcov Sqcovtcov ?} Xeytwtiov. 

Ai^tp yaQ ovdiv eotiv aWetnelv ¥nog. 

Aiflvxbv OQveov* tjyovv fieya. 

Aifivxbv irTjQlov 7 ' ini %tov noXvTQontov* dta %o 
%fjy Aipvrpr noXv&rjQov elvat. 4) Apost. Gent. XI. 100. Ma- 
car. Xld-pv ei/jfjv (sic) ln\ rtov 
dSvvdroig eni%etqovvriav. Plat. 
Eryx. c. 29» xarajua&tov S y av- 
rov eyto, or* Xoov eXrj nelojxt, S- 
neq av, ro Zeydjuevov, ZCfrov §-. 
ipijoai. Aristid. vneq rcSv rerr. 
p. 230* eZeZrj&etg Sh dqa aavrov 
dndoaig ralg naqoi/utatg eve/d- 
juevog, elg nvq \aivtov xai Zi&ov 
$\ptov xa\ onelqtov rdg nirqag. 
Aristopb. Vesp. 278- vZX* Srav 
dvri^oZotrj , xdrto xilnrtov av oS- 
rto, ZCd-ov txpetg, MZeyev. Emen- 
dandus Syrianus (Rhet. Graeci 
Tom. II. p. 53«). & y&Q dne- 
qavra ra rrjg vno&eoetog vndq%oi, 
Zt&ov iZetv Sd^o/uevy Sixa^djue- voi neq\ nqdy/uarog, \oneq aSJ- 
varov entre&ijvai. Cod. Ven. 
CCCCXXXIII. (Morelli) ZC&ov 
et/jeTv. Idem, nqdyjuarog, <o niqag 
dSvvarov enire&etvai. — Macar. 
addit: M&tp ZaZelg' ln\ rtov ff- 
vato&fjrtov. Cfr. Boisson. Ud 
Anecd. Tom. I. p. 398. III. 

p. 401. 

5) Apost. Cent. XII. 5. 

6) Apost. CentJXII. 6- Plat 
Euthyd. p. 298« E. prj ydq, % 
S Krrjoinnog, w Ev&vSrifie , ro 
Zejydjuevov, ov Zivov ZCvtp <rvvd~ 
nreig y ubi Heind. Aristid. vneq 
rcSv rerr. p. 143- dZZd ydq Xi- 
vov Zivto ovvdnret, tpaaiv. 

7) Apost. Xent. XII. 9. plu- — 337 — 

AitveQaav 8 o}drjv qd&ig' inl tdv imfiovXtoV 
MevavdQog XaXx7]Sovi(p m/ ydovta XttveQatjfv dit* aQlatov 
TEiog' Mldov d& r)v 6 AttveQarjg vodtog viog* xatoixwv di 
ev KeXatvatg tovg naQovtag vnogxbftevbg r}vdyxa£e fie% % 
airtov &eQi±etv 9 elta dnoxoTVttav tdg xeq>aXdg %b JxXXo - 
owfia avveiXei iv toig dQayitaaiV elg tiftr]v dh %ov Mi— 
dov deQixbg vftvog in* avttp avvete&fj. 

To X ftetd tov q. 

Aoxqcjv 9 avvd-tjftata' tdaaetai iui twv TtaQa— 
xQOWfievwv' oi yaQ AoxqoI tdg awd-r/xag naQtfiaivov. 

Aoytp fi erzeiopg tpaQftaxcp ootptatdtq). 

Aoyog fdv iatv yaQftaxov Xvnrjg ftovog. 

Aoyog 2 ° fiev iad^ aQxatog dv&Qwrztov tpavelg, 

l £2g ovx dv al&v* ixfid&oz pQOttHv, tzqIv av 

Qavov tig, 'ovt* el XQ^ovbg, ovt* et tta Xaxog. 

AoxQixog povg li# im ttSv evteXtSv' AoxqoX ydg 
duoQovvteg (totiiv TiQog dvoiag £vXa axrjfiatiaavteg dv%<a 
to &etov iXedaavto. - 

Aovaaio tbv IleXiav xa# dtzb twv %tf fleXia 
Cvft(idvt(av TzaQrjx&q. 

) To X ftetd tov v. 
Avyxetog x b^vteQov oQtp* ini %tSv bl-vdoQxovv- ra praebet. Macar. ln\ t<5v noi- 

xiXiov xa\ ^Xliov. 

8) Apost. Cent. XII. 7- 

9) Apost. Cent. XII. 10. Ma- 

HT.jioxqoX rag ovv&rjxag' 
tn\ ruv naoafiaivdvToov rag ovv- 
$$xag. 

10) Stob. T. 105. 38. Zo<po- 
*l*ovg Tqaxwtats* Macar. habet : 
Idyoi Xoyovg tCxtovoiv ' 
*n\ Ttav ix noXvloyCag elg $oiv 
*<*S , iOTa/utvtav. 

11) Apo»t. Cenfc XII. 12« Macar. hii riSv evrsXuv. ftihil 
ultra. 

12) Apost. Cent. XII. 11. Ad 
morem , in comoedia Attica ex 
imitatione Peliae fatorum re- 
ceptum , homines decrepitos 
miraculoso aliquo lavacro in 
juventutem restituendi (cfr. Ari- 
stoph. Equ. 1335.) proverbium 
hoc referendum censet Boetti- 
ger. Pict. Vas. Fasc. II. p. 185« 

1) Apost. Cent XII. 13* Cfr. 
Philostr. Imag. II. 15* Avy*tu$ 

43 — 358 — %jwy m Ityovoi %6v Avyxea wg %a vko yijv IwQa* zovto de 
if/evdog' %6 de alrj&eg e#a wds. Avyxevg 7tQw%og ijq- 
^aro liszalkeveiv %ahtov xal aQyvQOv xal %a koma* ev 
dk xfi peraXXevoet, Xvypovg fiie%aq>eQwv vno xrpt yijv %ovg 
lihv xaxekmev ixeloe, av%6g de aveyeQe %6v %aXx6v y %bv 
de oidrjQov Xal yjQvoov eleyov ovv oi avtywnoi, oci 
Avyxevg xal ino yr 4 v 6q<$ xal xaradvvwv aQyvQiov ne- 
QiyeQei. 

Avdbg 2 iv fieorjfifiQltf nal^ei* inl %wv axo- 
hxotwv* woav%wg xcu inl %wv %aig wQaig axokaozcu- 
vovzwv* 

Avxov 3 fcceQa ^rjteig* inl %wv adwa%wv. 

Avxog 4 ae%6v q>evyei m inl %wv a<pvx%wv. 

Avxog 5 e^avev* inl %wv %r)g ilALdog anoxvyya- 
vov%wv* ol yaQ Xvxoi a&qQiy neQtneoov%eg yjaivovot di- Se o AtpaQttog enirer^PXTai rjj 
7TQU)Qa y Seivog tav Ix noXXov re 
ISelVy xa\ eg noXv xarafiXty/at 
, rov fldjStovg , xa\ nQCJTog fikv vno- 
xe't/ue'vtav eq/udTtav alob x ead , ai i nQta- 
rog Se vnotpaCvovaav yv/v aand- 
aao&ai. Theocr. Id. XXII. ,194» 
aXQi/ir/g oju/uaTa uiuyxevg. Ari- 
8toph. Plut. 210. pitnovT* dno- 
Se^oi 'er' d^dreQov rov uivyxitog. 
Pausan. IV. 2. 7* ^AtpaQet de 
rvv naCStav noeofivTeQog /uev xa\ 
dvSqeioTeQOg "iSag, vfcSreoog Se 
yv uiuyxevg^ Sv Mtpq UCvSaqog 
o£v ovTtag SqSv , tog xa\ Sid ots- 
Xe*xovg $edo$ai Sovdg. Lucian. 
Hermotim. c. 20- av <T vneQ 
tov ^ivyxta q/ulv SiSoQxag. Pro 
imag. c. 20. Sio/udoaiTo S' dv 
(sc. 6 xdXa%) — tov € l*ivia d- 
%vTegov SeSoQxevai tov jivyxitag. 
2) Apost. Gent. XII. 16. Ma- 
car. habet: AvSog dnofrvijaxei 
ootpog dv^ ' tn\ Kqoioov tovto eXqqTai, AvSCa XC&og" en\ Toiv 
axQifiaig e^eTaidrrcor xa\ Siccxqi- 
vdvTtav Ta nqdyfiara. 

3) Apost. Cent. XII. 14. Ae- 
liani locum apponit. Macar. 
Xtixov nreqa en\ TtSv /uySevog 
ovrtav dlgCtav xa\ dSvvdrav' Stov 
M e XQ l T<a ~* Xdytav o q>d/Sog ozjj. 

4) Apost. Cent. XII. 18. hoc 
et nr. 19. sequens prov. latius 
exponit. Macar. Xvxov Mpara' 
Xvxog t%avev ' en\ Ttov /iaTqv il- 
niadvTtav. 

5) Eustath. Opusc. p. 124* 
I. y 38» *a\ h*v&a /uev 6 &eog eni- 
xovqel , dntafroyfievog to d-qqCov, 
Xvxog dnofiaCrei y fiaTt/v xavtav* 
Ibid. p. 119. 1. 14. dXX* vneQ- 

nv/Sta r/ naqexTqe^X" 9 ^ va xaJ 
dXXov fikv Ttvog %doxtaaiv tp- 
nqaxTa^ ~xaT* eftov Se elg xevov, 
tag el xa\ Xvxog, xaTa Ttjv na- 
QOtftCav, oVTta Srtorti to ardfia 
elg dnqaxTov. — 559 — 

tQ%6ftevoi* Xveiv <T ovx e&ttv ayvootvia ' r$r ^Setifiov 9 
oa<pr}g. \- \ w 


Avxog 6 iteQl <pQeaQ xoQSvet' inl tSh 7tovow~ 
mv TteQL %i ftarrjv " xal ori anQaxra neQieiUtv , tnav di— 
iprjorj, fifj duvdfievog nmv* inav dicixovtog «tvtov^vo <Jt— 
coxofieyov iftneorj elg tpQettQ. > * * • - • 

Avxov eldeg 7 * hti ttov aicpvidiov^ e4x%av6iv ye- 
vofihw. .•■►."•. 

Avxov dexdg 8# ini %cov xaXcog dwa£wz4*y> 9 inel 
Avxog 6 ijQwg i3qv%o naQti %otg dtxatrt^oig^ ev&a 
ngooydQevov ol ovxotpdvvaf' dtpcoQUJTO di airrfy %Qwflolt)p 
trjg rjfieQag. 

Avxog 9 aetov tpevyei* ini %cdv fir) iwafthw 
ixcpvyelv %ov xivdwov. 

Avxonovg el x0# ijyow %cov tvqovviqv oixipjg' %ovg 
yaQ doQvtpoQOvg %cov %vQawiov wtcog ixalow', t)i& A %i> 9 
tovq dxftd£ov%ag %cov olxercov irii %fi %ov otofia$#$ tpvXa— 
xjj pdlleiv' Xvxonodeg de exaXovvro, o%v did ntwtag sl~ 
%ov %ovg nodag Xvxcov diQfiaot xexaXvftfiivovg, coaxe ftr) 
imxaieo&ai ix %ov neQiexovrog, rj dia %6 e^eiv inl %r}v 
aonida iniorjfiov kvxov. 

AvnrjQo%eQOv xx o%alayftov* dtct %r)v &> %cp 
ows%cog xaraOTOxd&o&ai SvoxsQstav keyerai. 

Avai^covog X2 y vvr\' inl %cov naQd-evtov %tov, rtQUh- 
tiqq nkrjoia^bvocov ov3qI' al yaQ naQ9-evot fiiklovoat 6) Apost. Cent. XII. 20. 

7) Apost. Cent. XII. 23* plu- 
ra addit. Gfr. Alciphr. I. 26- 

ftij ftoi yiroiTO — fiq Xvxov- frt, 
1**1 daveiarqv ISsTr, ubi Bergl. 

8) Apost. Cent. XII. 26* Cfr. 
>SchoL ad Aristoph. Vesp. 588* 
naqa rolg StxaoTqoCois ro rov 
Auxov tSQor tjr xa\ *JQ$or, o&tr 
yaotr *lprjo9 , ai Avxov Stxdg. Ma- 
c*r. in\ rtSrnortj^vHr ttai nqo- SortSr. . Idem habet: Avxov 
OT^yq' *3ii Ttor nsro/d^rtar. .-— 
uivx&r <piXCa' tj nqoanoCtjTog. 
• — uivxoq er (piXCa yCreraij 
xar (pe^if xav ft tj tpeqjl* — 
uivxtar avZtj* htl Twr nory— 
QoZr xa\ xAtnruir. 

9) Apost. Gent. XII. 18- 

10) Apost. Cent. XII. 25. 
ll)*Apost. Cent. XII. 27- 
12) Apost. Cent. XII. 30- 

45* / — 340 — 

fiQOg fii$w eQ%eo&at averi&eoav %dg naQ&evtxdg av%m 
£tovag %fj *AQ%£fiidi. 

AvQixQaTrjg SreQOg l3 ' inl %ioy itehxvotQiwov' 
ovtog YaQ gtaQfiaxy %ivi ifiikaive %dg eav%ov %Qixag. 

Avoio%qu%ov l4 tcXovxqv nkov%etg m ini %wv 
liav nevrjtiov* ovtog nevqg fjy Mav. 

Avotoi lS teleral xai Xvoav aXXriXovg' ini 
t&v dtd fted-Tjvikev&eQto&hviov* ol yaQ Bouotoi dlovteg 
vno &QtfXtov Vai tpvyov%eg elg TQOcpomov xcct* ovaQ ixei- 
vov JiQPVttor eoeodai (ioyd-dv cpr]oav%og fte&vovotv irn- 
&lfxevO$ %6t$ s ®Qf^lj xai ilt&rjoav, dl xal Jtovvoov Av- 
Ciov leQov ldQvoav%o, rig 'HQaxXeidrjg 6 Tlov%ix6g' *Aqi- 
o%oq>dvt}g d&.dtd %6 XvdyHooaOxrat Qrfiaiovg^ naQa Aa- 
gitov apneXov. 

AvSioY aQfxa l6 " ini %tov iQt^ovraw iv txyuioi xal 
ftolv dnoltftndvOftevcov* 6 yaQ IlilotfJ Avdtog iov ivixrfie 
zov *OQvoptaov %(# idiu) ccQ/uart, xal ex%o%e r) naQOtftia' 
naQa Aidtov ccQ/ua &eetv 17 . 

Av%vov iv (.leorifApQiq an%etg' ini %wv b 
*atQ$ dvent%rjdeicp notovv%cov %i, tog xai %6 iv Mqm 
,tr)y %kfxlyav xa%a%Qifiet$. 

A(o%ov eyayeg l8# ini %tov o%6v%tov krj&rjv %vjv 13) Apost. Cent. XII. 32. 

14) Apost. Cent. XII. 34« 

15) Apost. Cent. XII. 35* 
verba xcu Zifaav — eXev&tQto- 
&ivi(oy non habet. 

16) Apost. Cent. XII. 38« 

17) Vide Boeckh ad Pindar. 
Tom. II. 2« p. 667- Jacobs ad 
Fhilostr.' Imag. I. 17. p. 31 1. 
Wyttenb. ad Plut de discern. 
adul. p. 65. B. 

18) Apost. Cent. XII. 40. 
Maeario propria snnt: uievxij $fJU>Q<f tjyovv dyo&tj. — Atv-\ovTog yao o AvXloq % xo)g x otovag' hri rtov dSuvd- 
Ttov. — uisvxog 'Eoju^g' *wl 
Ttov aSixa ftt]%avtajudvtov xai Xav- 
-frdvetv /uq Svvct/ievtov. — jidtav 
%tq>o g $ % to v ' $7i\ TtSv naoi9ij- 
xijv XaftdvTtov (Codv Xafiovroi) 
tjg cl/ov dvSotaf. — ^ievxtov av- 
Sotov ovSiv oqtetog. — jlitav *v x 
ntSaig. — ufevxrj \f*tjtpog % w 
riov vixoivrtov. — ^itj&aqyot 
xvtov' enc Ttav Xd&qa xat, dtta- 
71 jj xaxtog Tiva StanqaTTO/ihVt>>v* 
uivllog 9I' jjyovv fitoftoi^ TQi- 341 — oufOf, xai fiQccdwcnvtov ivzi §evqg\ eozi S % e noa 16 Xiotov 
ijj^jjv ifmoiovv r$< cpayovri. 

Awrov x9 iQeivtopevoi ileod-QETtzov, xe oehvov. AIIQQQETMATA. 

A e v % g. 
Aewv BvQavrtog QtXinnw OTQaTevovri ini Bv^avxi— 
ovq, nQoanavrjjoag, elne ftoi, oj Qiltnne, ecpr n zi na— 
\}(jjv Tzokiftov aQ%eig; zov de elnovrog, o)g /} nazQtg r) orj 
xttlUoTT] noXewv ovoa inr^yayeto fte iQyv avzr-g, xai 
Sia tovto ini d-VQag twv ^iftwy natdzxwv r d xw, vnolaftwv 
Aewv, ov cpovzwoiv, ecprj, fiera 1~icpujv ini jdg twv 
Tccudixtov S-vQag ol a^iot tov avieQao&az m ov yaQ nole— 
tiixdiv OQyavwv , ccXXd ftovoixwv ol iQwvieg deovzai "" xai 
yfov&eQOv zo Bv£dvriov. / 

A e o) v lv& 0, v.> 

Aewvldag, 6 Aaxedatftovtog, oltyovg eyyiov otqotiw— 
%ag elg zrjv tzqoq Tovg TleQOag ftdxqv i^enoQeveTo' el— 
novrog 8e tivoq, oti fter* oltywv Tzavrelwg ixnoQevezat, 
tinev, dlld jaezd ftovlofievwv. 

AewviSag x , SeQ^ov dnod-io&ai zd onla rtQOOrdr— 
fovrog ukXa Te nolkd intOypovftevov , xal x ( 0Q av fielttta 
iuioetv xal ovfifxaxovg TLeQOoiv, dnexQivaTO, orz rjfteXg 
xui ovfiftaxovvreg t$ fiaotlel xQtfOWwteQOi f*&*d twv 
orzliov ioofted-a, xal noXefxetv dvayxaQofievoi fteTa tov— 
tov yewaioreQW vtzIq Trjg ikev&eQiag dywvtovfte&a neQt 
riJQ %(x)Qag, oti naTQiov ioTi TOtg "Ekkqoz, ftrj 8id xa— 
xiav, dlld 8f aQeTrjv xwQccv e'xetv. ' 

noleftovvreg <T iv &SQftonvXatg anavreg ol neQi 
avzov, navraxo&ev TO§ev6ftevoi xdi dxovri^Ofievob evxle^ 

19) II. B. 776« 1) Hoc et sq. Laun non habet. — 342 — 

tog dvtjQe&rjOav , tfktveg ftovot' rtov rtQO eavtcov dtd ttjv 
imeQ(ioXr)v r~;g aQerijg, ov ftivov ttrvd r&v ovyyQatpiwv, 
dXXd xal naQa noirfctov:yfivr t &r;oav.dtd tdg dvdQayaMuq, 
cjv xal Zkfitovldyg 6 fteXortotog* zaiv iv QeQftoitvXatg #or- 
vovrcov evxi^rjg ftev d tvxa, xaXog (T 6 norcfiog, ptafuog 
<T 6 Tatpog, 7tQoy&i>wv de ptvdottg, 6 <T olrog eitatvog, 
ivrdcpiov dk rotovrov ovd^ evQcog, ov^ 6 7tavdaftdtwQ 
dftavQtooei XQ OVO $ dya&cov dvdQcov* 6 de orjxog olxezav 
evdo^ltjv 'EXXadog ellXazo* fiaQrvQel de xal Aecovidag o 
^TiaQxag ftaatXevg, doexag ^tkyav Xtmov xooftov dewaov 

%e xXeog. 

» 

A v x o) v o g* 

Avxcov 2 , ^Aotvdvaxiog, TQcoadevg, etpaaxe detv tiaQe- 
£evx&at totg naiol %r$ aldto xal q>iXo?iftlav , wg loig 
Xriitoig ftvcma xal x^Xtvov. 

c O avrog 3 fiaQv ^oqtLov etprj TtarQi xoQrj, 8ta crcrto- 
viv rtQOixog ixTQexovoa zdv> dxftalvV Tr t g r)Xixiag xaioov. 

A v o l .o v. 

Avolag %w\ dixrjv exovrt Xoyov ovyyQaipag edtoxsv* 
6 de TtoXXdxig dvayvovg r)xe TtQog rov Avoiav dfrvfiwv 
xal Xeytov, %o ftev TtQukov avrov Sie^iovrt xal devzeQOv, 
OavftaOTOV tpavr)vat %6v Xoyov* av&ig de $al tqvcov ava- 
lafifidvovri, TtavreXcog dftftXvv xal artQaxTOV' 6 de Avatag 
yeXdaag, rt ovv, etTtev, ovx dita^ fieXXetg Xeyetv avtov 
iril %tov dtxaoTtov; 

AvxovQyov. 

AvxoiQyttg 6 voftodiTqg tcjv Aaxedaiftovitov to (*& 
d^ioxQBcov Ttov dv&QOJTttoVj etprj, iv %r\ ovoia xelod , ai>t %Q 
de d^tomOTOv iv Tciig TQortotg. 

2) Diog. Laert. V. segm. 65. 5) Diog. liaert. V- scgm. 65« — 545 — 

l avrbg 4 dvo Gxvlaxog tcov aiyfwv yoviiov foxftcbv 
ovdev QfwLovg dllrjloig r}yayev, dlkd zov ftev Xiyyov dni— 
(ftjve xcd otvdftOQOv, %bv 6e i'$txyevetv xai &t]Q$v dvva— 
toV evcd nore %cov Aaxedatftovicov eig zavrd ovvetkeyfte— 
vw, fteydkrj 5 tol Qonr) nQog ofqerijg xvrjoiv ioTtv, «V— 
S$€Q, ecprjoe, Aaxedaifiovtot, xql e^rjxal natdelat, xal 
Sidaoxakiat, xal picov dycoyal, xal iyco ravra r)ftXv avrixa 
dfj fiaka notrfico cpaveQa, elza nQOoayaycov Tovg oxika— 
xag dtaq>r)xe, xa&elg eig ftioov Xonada xal Xaycoov' xax* 
evdv tcjv oxvkdxcoy 6 ftev in\ tov- kaycobv rji^ev, b de 
im xijv Xondda coQftrjOe. Tcov de Aaxedatfioviorv ovde~ 
iua avftfialeXv i%6vrcov, xi nore aVTcji tovto dvvarat, xal 
ri flovkoftevog Tovg oxvXaxag ideixvvev, ovrov tcov yove— 
cov, etprj, Tcov. avrcov dfjKporeQoi, dtacpOQOv de Tv%bvreg 
dywyug, b ftev )d%vog, b de &r i QaTr)g dno^i^xev. AvGavOQOv. ; 

AvoavdQag 6 Jtovvoiov tov tvqowov niftxpavrog 
ifidvta Talg d-vyarQaotv avrov tcov nolvrelcov, ovx ela— 
/fev, eincov dedtivat, fir) dtd Tavra ftaXXov aloxQal g>t*— , 
vuiotv. 

* c O avTog 7 el&tos Tovg noXixag xoftciv, Xiycov, otl 
wvg ftev xalovg r) xbfirj, evnQeneGT^QOvg noteX, TOvg As 
aioxQOvg <pofteQiozeQovg. y 

* c O avTog rtQog tov xelevovra noteXv iv Tr\ nokei 
drjftoxQariav , ov nQcoTOv, etnev, iv tjj olxiy oov noiijoov 
dfjftoxQaziav. 

* c O avrbg' GTQareveiv nokkdxtg inl Tovg avrovg 
txtolvev, oncog ftr) notcoot ftaxtftcoriQovg. 

* c O avrbg ftiytOTa ddtxrjftara elvai tprjot &ecov xo?«» 
tatpQovrjGtg, yovecov xdxu)Otg exovotog, xal aQyjbvTorv xcxl 4) in Laur. solo. 

5) God. fifydXot. 6) Plut. Lys. c. 2. Cfr. supra 
prov. IjuaTiOjUog ^fiovva/ov. 

7) Plut v c. 1, l — 344 — 

v6j.to)v ofoytoQia, xal exovatog drtjuia dtxatoawrjg 9 dt- 
xaiorarov de elvat xat oottoraTov tov Tavrix TiftcivTa xal 
i/Ltq?avi£ovra nQog nokvtag xal aQ%ovrag xarcc rcov xara- 

qiQOVOVVTCOV. 

* ^O atTog 7 TtQog Tovg ipiyovrag avrbv inl t$ dt 
dnaTr/v tu nolld nQaaaetv cog dvd^tov tov c HQaxleovg, 
ekeyev, onov ftr) iqttxvetTai rj keovrij, nQOOQccnTeov eivat 
exel ttjv dlconexijv. 

* c amog 8 Tovg Aaxedat/jtoviovg oqiov oxvovnag 
nQOOfidxeod-at Toig Tei%eat tojv KoQtvMtov, iog elde hx- 
ywv i^akoftevov ix Trjg TatpQOv, TOtovrovg, ecprj, q>o(lei- 
ad-e nokefdovg, wv 61 kayot dt* aQyiav iv ToTg Tti%zon 
iyxa&evdovotv. 

Aevxinnov neQi tov navTog 9 . 
Aevxinmo Tt# ^EleaTtj Tade aQeoxet* to nav ewai 
anetQoV tovtov 6k to ft& n?>rJQeg, to 3e xevov' xal 
OTOtyeta, xoa/tovg %e ix tovtcov dneiQOvg eivcci, xal dve- 
o&at eig Tavra, yivea&at 6k Tovg xpapovg ovtco' qeQS- 
ad-at xaTa dnoTO[irp> ex Ttjg . r)neiQ0v nokkd acoftara 
navrota Totg a%rj(.iaatv eig fiiya xevbv, dneQ dd-QOto&w- 
Ta divrpr dneQydCea&at ftiav, xa&* rjv nQoaxqovovra xai 
navrodantHg xvxlovfieva dtaxQlvea&ai x o) Q^S ™ bftoia 
nQog Ta dftota, iaoQQontov de, dtd to rilrj&og ftrj iwa- 
fievcov neQtqeQeo&at, Ta ftev XenTa %wQetv eig to sfa 
xevbv, waneQ dtarTOfteva, Ta de lotnd ovfiftaivetv xat 
neQtnlexofteva avyxaTOTQe%etv allrjla' xal notetv rtQW- 
tov Tt ovoTrjjita oqatQoetdeg, tovtov d£, otov vfteva, vyi- 
OTao&at neQtexovra iv eavTt{) navrota acoftara' ov xa- 
tu Trpi tov fteaov dvreQetatv neQtdtvovpevtov Xemov yi- 
veo&at tov neQtt; vpeva, avQQeovrtov del twv ovvsypv 
xarentxpavetv Tr)g dlvqg, xal ovrco yeveo9ai Ttjv ffh 7) ib. c. 7. 

8) ib. c. 22* 9) Eistat in Laur. 


— 346 % — • • 

ovfipuivovztov zwv ivex&evttov inl zo fiioov* avtog t€ 
n&kiv tov rieQtexovta olov vfteva anzeodttt, xccta zr)v 
inexxQioiv %tov ejztodev. otofiaztov' divrj ze tpeQOftevov cw- 
tov, uiv av imipavorj, zavza imxzao&ac' zovztov 6i ziva 
ovftnkexofieva noiel ovozt]fta 9 zo fth nq&tov xa&vyQOv 
xal nrjktSdeg* l-qQav&evza 3e neQttpeQOfteva ovv zfj zov 
vkov dhr]' elz* ixnvQta&evza xal ztov doteQtov dnozeki— 
cai tpvotv' elvai de zov zov r]kiov xvxkov i£tozazov 9 zov 
ie trjg oekqvqg nQogyeiozazov ztov akktov 9 fteza£v zovztov, 
xctl neQc ttov akktov 9 wgneQ ol nkeiovg zwv tpikoootptov 
fccoiv. 

* A a ft a % o v. 
Aafia%og inezifta zivl z(av koxjaytov dftaQtpvzt 9 zov 
ie (pTjGavzog, ftrjxezt zovzo notr]oeiv 9 ovx eoztv,>elnev, &\ 
nolifitp dlg dftaQzetv. 

* Aaxtovixa. 
Aaxiov 10 , *AQyeiov noze elnuvzog 9 nokkol zdcpo* 
mxQ* r)fdv eloi SnaQztaztov , elnev 9 akka ftrjv naQ* rjftiv 
Aqyeitov oldh elg* tog avztov ftev nokkdxtg v AQyovg int— 
fcpT]xoztov T *AQyeltov de tr)g 2naQzrjg ovdenoze. 

Aaxtov alxfiaktozioSelg xal ntnQaox6ftevog 9 zov xtjqv— 
*0£ keyovzog 9 Aaxtova ntokto 9 ineotoftioey etntpv, alxfux— 
hozov xrjQvooe. 

Aaxtoveg ddektptov nQog akkrjkovg SiatpeQOftivtov t6v 
ncaiqcx e£r t fdtaoav 9 ozi zovg vtovg ozaotd£ovzag neQiOQtx. 

Aaxtoot neQitvxovteg ttvhg xatf odov elnov* evtv— 
W}xaze 9 aQtwg ivzev&ev kfiotuiv dniivttov' oi <T, ov ftd 
tov ^Ewctktov, akV ixetvov 9 fir) neQttvxovteg rjfttv. 

Aaxtov iQtott]&elg 9 zi iniozazat 9 elnev ikev&eQog 

tfott. 

Aaxtov iQtozT)$elg 9 di* yv tdziav zdg zov fwytovag 

10) Plut. Age». c si« 

44 — 346 — 

%4ji%ag izfi noXv xo(itooag e%eig 9 elnev 9 iva fiXentov zag 
zfoXiag fiqdbt dvd^iov avtcov nQOTTco. 

Aaxtov tig idtov noXvreXij %OQijyiav 9 rotg TQaytpdolg 
TtaQaoxeva^ojievTpf xx , elnev 9 tog dfiaQTavovoiv ^Ad-rpaloi 
fteydXa, Tfjv onovdrpr eig zrjv natdidv xaravaXioxovreg 9 
zovzeozi fteydXtov dnooroXcov dandvag xal OTQarevftdztov 
icpodia x*ra%QQt]yovvTeg eig to &iarQOv* <b> yctQ ixXoyi- 
o&fl Ttov dQafitdztov &caorov, ooov xareOTrj 9 nXeov dvtjXto- 
xtog yavelTai 6 dij/uog eig Bax%ag xal Qoiviooag xal Oi- 
jilitpdag xal zd Mqdeiag xaxd xal *HX6xrQag 9 tov vneQ 
zijg rjyeftoviag xal iXev&eQiag noXefitov Tovg paQpaQOvg 
dvrjXtooev. 

• Aa^tov 9 ^ inl zijg donlSog ftvtav e%tov inibrjfiov xal 
Tfivrrjy ov fiei£co Tijg aXq&ivijg tog xaTayeXcovreg ziveg 
eXeyoVy vneQ tov Xav&dveiv tovto nenotrjxetg 9 cva pev 0vv 9 
elne, tpaveQog to 9 ovrto yaQ Tolg noXepioig tooovtov TtQog— 
$Q%0(.iai 9 cooze zo inior\nov 9 rjXLxov iozlv 9 vn avztov 
OQao&at. 

Aaxaiva naQ&evog nevv%Qa iQtonj&etoa 9 Tiva didtoot 
zip yafiovvrv nQotxa 9 tijv naTQiov elne ototpQoovvjjv. 

Aaxaiva itQoiovzi tcji vlcp inl noXe(xov 9 avaSidovoa 
tt]v donida 9 TavT7jv 9 eq>rj 9 6 nazr^Q ooi del eoco£e 9 xai 
ov Qvv zavrrjv oto£e 9 rj (xr) eoo. 

Aaxaiva nQog tov vlov Xkyovta 9 iiixqov e%ew zo £i- 
tpog 9 elne 9 xal fiijfta nQog9eg. 

Aaxaiva nqooavadidovoa t$ naidl Trjv donida, xal 
rtaQaxeXevopevrjy Texvov 9 etprj 9 rj Tav 9 r) inl Ttxg. 

Aaxaiva ,i7t dchxr]ftazi zc7> naidl xQivofiivco , zexvov, 
stnev, Wizdg. a4ziag 9 r} pedvzov^ zov £flv dnoXvoau 

Aaxaiva iQtorrj&eioa , ei ovSqI nQ00eXr]Xv9ev 9 ovx 

11) Impr. naqaaxtmttopiviov. •* v — 347 — 

Aaxavya nmQaaxoptevrj xal iQwztoftevtj , tl iniozazat, 
eq>ij , niOtct ^juev. * ; • t ; .; _ >. 

Aaxatva iQwzrj&etoa 'vno ztvog, el eozai aya&rj, av 
avzrjv ayoQaarj, ecprj, xav ftrj dyoQaarig. 

Aaxatva nmQaaxoftevtj zov xrjQvxog nw&avofievov, 
ri iniazazat, etnev, Hev9eQa rjftev, cog de 6 QWtjadfievps 
TiQoaeraaae ztva avzfj ov% aQpto^ovza iXev&&Qq, ■elrtova*, 
oiftci^rj, q>9ovrjOag oeavzcp zotovzov xzrjfiazog,, i£rjyaye? 
eavzqv. , - 

* A e d i v fj g. 

Akatva *AQftodiov iQcoptevrj zov %vQawox%ovfjoav%o§, . 
rztg xat alxt^oftevrj vno zcov neQl 'Inniav zov %vqowov 9 
ovdev igetnovaa, ivaned-ave zatg ftaddvoig. *'0&ev *A&ijy 
vctloi %akxrjv notrjodftevgz Xkatvav ayhaaoov, iv nvlatg 
fijg axQonolecog dve&rjxav. 

* A i) o i d 6 g x ?. • . '< ••' 

Avatg TteQl Ilv&ayoQOv zdde q>rjoi m keyovzt, dk Ttol^ 
lol %6z xal drjftooltf cpiXdo&tjpetv, oneQ dna^tco, ogye r$ 
Jafiol %a eavzco&vyazQl ndQaxaza&iftevog z& vnoptvd^- 
ftaza ixiXevae ftrjdevl zwv ixzog zfjg olxlag ftaQadidofiev. 
*A dvvdfteva noXkcov %Qtjfidzfov 'dfzodidoo&ai \'cog Xoyx^ 
ovx ipovXd&rj • neviav y&Q % xal %&g > zcov nazQlcov intoxe— 
tptag iv6(tit,e %qvooov ztfticozeQag rjfiev, xal zocvvayv^d 
r)v, xal Tr t Xavyr)g vtog dvzijg, og xal dtede^azb "tov na— 
zeQa xazd ztvdg, ^EftnedoxXeovg xafrrjyrjodptevog* ' '•■' \ r 

Aevxavot xa dtxd^ovzat dXXrjXotg, aianeQ aXXov ztvo$ 
aStxrjftazog, ovzco xai dacoziag xal aQyiag' ich de ttg 
dacizip ddveioag yjQeog iXeyyfifi ozeQezai aircov* xcA *A$rj— 
vrjai 6i zrjg aQyiag elal dixat. 

12)'Exstat etiam in Laur. '13) Exstat in Laiiiv 44* — 348 A q x 7] x o v n a % o i, % t i o vl> • To fi fxSTu tov <*. 

M&XXov 6 &(*£}; *• r) TtaQoiftia iv&evds' ol ema 
aotpol iQojtiWfievoi vno KqoLcoVj %l twv ^ojojv * svdaifio- 
vitivaxov, oi fisv aTtsxQCvavro ta uyQia £c3av vtczq yag 
Trjg atTOvoftiag anodvyoxei, oi d& TveXaQyoig, dc%a yag 
voftov tfi qvoev to dixaiov exovoi, SoXojv Se ovdeva tiqo 
zijg TeXevraiag ' mxQeOTOjg de AloojTtog, 6 Xoyortoidg, QqvI; 
xd ysvog, .tooovtov^ elrtev, vTtsQsxstv tojv uXXcov, 6W 
&aXaooa noraftaiv' dxovoag ds KQOioog stTts* ftaXXov o 
Oqv^. 

Mao%aXiod"r)or] ttOTe 3 " s&og fjv Totg itaXaioig 
otzots g>ovsvosiav i§ impovXrjg Ttva, ro eQyov dcpootov- 
fievoig axQonriQiaQsiv tov vsxqoV xal tojv fiOQtcov OQfux- 
9ov rtowaaytsg > XQfyivdyai xa$# TQaxqXov xqzd tdiv (ta- 
cxctXoJV diaQovrsg* .uq? ov $$ xal ^taoxaXioftara TtQOOrj- 
yoQSvoav tevru* xal SotpoxXjjg sy *HXsxtq<? xa\ TQoiihf. 

M<x%r]Tr)g 4 ijzsfttpxkrjQf #vx dyysXiqtpoQOS* 
inl tojv firj tpvXaxTOvxojy $r)v % kavrwv %d£iv, 

MaxctiQa, 5 TtvQ fit) oxalsysiv* tovrton toi 
d-vjiovfitvoy Xoyotg fir) iQs&i£stv.. 

MccQOvag ? xofxrtct^ojv sqL^si' im tojv eQi&v- 
tojv iv dytSot, xal rtoXv djioXififtavoftsfojV 6 yaQ Mv§- 
avag dyQOtxog r]v' yivsTai <T ovzoj ftovoixog' iftiorjosv 
'A&rjva Tovg avXovg, ovx oXiyov yaQ dqrjQovHo tov xcA- 
Xovg* r) nrjyr) Tr)v slxova ds£afx$vr] f to ovfifidv idldccfo l) Apost. Cefit. XII. 41» 

2) Mosp. rCi TtZr ooytav tvdcti- 
ftoviararoq. Gorrexi ex Apost. 

3) Apost. Cent. XII. 42. 

£) Apos*. Cent. XII. 44, ' 5) Apost. Cent. XII. 43- 

6),.Apost. Cent. XII. 45» JB* 
car. omnia alia : May*i t \* 
ll&os' cn\ TtSv nqas * avT0Vt 
hTiLQinafiiYtav rirctg. — MtV*** 


— 349 — 

xai ovtto 3k iQ()tftftevu)v Ttov avluiv 6 MaQOvag vtfiota- 
xuC nQogoLTCTBL ovv zoiq %eikeotv dveluiv avrovg 6 notftr]r 9 
ol de fjdov &eia dwaftet xai axovrog tov xQtoftevov' Te— 
yyr\v 6 MaQOvag ivofiioev eivat ti)v Svvaftiv, xal %toQel 
fiev xaza Mevouiv, ytoQei de xard ^nokktovog , keycov 
otde &ekeiv elvat kotnov, av ftr) ttkeovexrrjOr] tov daifto— 
vog' iv exeivrj tj\ tptkovetxia vixaTai, xai to deQfta xard 
tJttov ixdveTat' elSov iyso noTaftov iv &Qvyia, MaQOvag 
ovofta Ttjp noraftul, xai ekeyov ol vDQvyeg, ort to (tevfta 
tovto i£ atftatog iott tov MaQOvov. 

To fi fiSTa %ov e. 

Meyaq&tov x ddxQva' inei nkelora iv ztj Meya— 
qidt oxoQoda tpvexat' eiQrrtai ini tqjv nQognotrjruig daxQv— 
ovttov' akkot 6e qtaotv, ott tov (taotkewg amuiv ano&av— 
ovtoq avayxdo&rjoav ndvreg vnb Ttjg avtov ywatxog da— 
XQvoat' dftola rrj* nQog orjfta ftrjtQvtag SQrjveiv. 

Meket fioi, Tuiv Totoirctov ovdev r)vtov Ttov iv TQtg 
tkkfiaot fiaTQax^v. 

Meyag * xrjkrjxTag iv fttxQu) rtQayftaTf inl 
rcUv nkovtrjoavrtov Te%vr\ ov Ttftia. WdkTOv yaQ Ttvog 
evrjfteQrjoavTog Evdaftidag etprj nQog tov iQunrfiavra^ no— 
danog Tig avtuj doxei elvai. *ov %fj v x *j ' **** T & y Ta t*(X- 

lovra TTQOOQW/dtvtov. — JMaxd- 
Qwv vtjaoi' eni rtav exnkea ,ra 
dya&a doxovvrtov e/eiv. 

l) Apost. Cerit. XII. 51- Ma- 
car. int rtav a<fdSoa xXatdvrwv. 
Ad largum alliorum proven- 
tum alludit Aristoph. Pac. 502* 
de 3Iegarensibus dicens: tt^w- 
Tot- yaq avzijv («C. elotfvqv) oxo- 
QoSoti ylUyart y ubi Interpp. 
Coll. 246-9 vhi cunl Hokpa; allia in mortarium injiceret, 
exclamat Trygaeus: pafiaX, fia- 

/9a/cr|., w£ /ueydXa *at Sot/uta roi-* 
aiv Meyaoeuoiv evd/Salev ra xXav- 
para. — Aliam interpretatio- 
nem innuit O, Mtieller Dor. II. 

p. 567. 

2) Apost. Cent. XII. 55* xt- 
liarrjq, sed in edito et scripto 
codice xtjXtjxras inveniri testa^ 
tur Pantinus. Est haec forma 
dorica pro x^^^^- Gfr» WyW \ I — 350 — 

Melaviwvog * oujcpQoveOTSQog' ini twv ri&w 
ooJcpQOvuJv. 

Mtdlfivtp * dnofteTQOJ rtaQa tov naTQog aq- 
yvQiov • ini tojv fieydXr t v xai dd-Qoav nQogdoxojnw 
locpekeiav. 

Meve 5 ftovg noTe (HozavijV ini tojv (iQadeojv. 

Meve c yQav ifiov oe natda cpikqaovTa* 
oftoia Ttj TtQoreQa. 

MeXafinvyojv 7 firi zvxoig' fteldfinvyqt iyevom 
neQTteQOi Aifivrjg vloi* dxoXaOTaivovrojv de avrojv nolia 
r 4 firjftriQ eleye cpvkdooeo&at, , ftrjnoTe iftneoooiv eig da- 
ovnQwxTOv' iftneaovreg ovv etg c HQaxlea, iv avojcpoqy 
ide&ijaav' efaa oqojv avrovg yeXtovrag xai xaraxvtttonaq, 
invv&avero ttjv ahiaV oi 8i eleyov, ori loytov r)v zb 
%r) t g fttjTQog iftneaela&ai fjftag elg SaovnQtoxroVj xal ys- 
Xaaavta tov 'HQaxlea acpeivai avrovg tojv deOftojv. 

MeyaQixai acpiyyeg 8# noQvag rivdg ovwg 
ixdXow. v 

Mei^ova 9 fioc} ddcpvrjg %XoeQtig xaiofthrjs' 
ini tojv fteya ftoojvrow. tenb. ad Plutarch. Apophth. La- 
con. p. 220* F., ubi haec le- 
guntur. 

5) Apost. Cent. XII. 59- ad- 
dit: tjr <J* 6 JVIeXavtwv otatpoxov. 
Apogr. Dresd. MttXavctovog. 

4) Apost. Gent. XII. 54. 

5) Apost. Cent. XII. 52. 

6) Apost. Cent. XII. 53. 

7) Apost. Cent. XII. 60* Ma. 

car. fieXajundyto avvT^f^ot ' oi 
je /SaSvnotottrto (s»c). Fabulam 
in marmoribus Selinuntiis ex- 
pressam explicat Boettiger A- 
malth. III. p. 326* Lucian Pseu- 
dol. c. 32« diov , w nmltaX>]fia xai xtvaiSog vnonTtjooeiv , et *'» 
avrj^ daovg* xa\ tovto Sij xo «r^- 
%alov fte).d/unvyog^ Sfiifiv ftovor 
elg ae dno/SXtxpetev. 

8) AposJ. Cent. XII. 56* 

9) Apost. Cent. XII. 57« /»«- 
£ov /SouivTog. Long. Pastoral. p. 
24« ed. Villois. eovgi^ ftiynrror 
wg tovvaTO. p. 25» /ue'ya xaieir 
p. 23. Cfr. p. 48- 55. 71* p*Y a 
ftotjoag. Jnlian. Fragm. p. 296- 
A. /3o<3oi jueydXa. Plat. Symp- 

VII. p. 449. fi€lt,OV tjdtj 6 ©«- 
X>]g (p&sy%a/uevog. Alciphr, Ep. 

II. 4., ubi Bergl Apost. h* 

bet /X<0Qag. — 551 — 

Mel£ov xo cpQOvel % Jlijlsvg ircl fKXx^iQV' 
aunpQOOvvTjS yaQ Swqov avrtp idodij. 

Mekog dyQeog " inl twv tf sifiovoia xjjIovvtwv. 

Msya " to otofia %ov ivtavTOv* olov noXXrj 
TtaQQr^oia Ttdvztov evcpoqiag yevoptevrjs. 

Melivos l3 pveXog' ini tcov ayav fjdetav. 

MeXwaToi xvvsg i4# iril t&v iitl TSQtpsi x * xor- 
Jlwq tQsq)Of.ievo)v' twv yaQ xvvwv oi piev iyysvraiy ol 3s 
dftoos TOig &r)Qioig %o)qovoiv, oi de irtl gtvlaxjj %&v TtXtj^ 
fidviov oIxovqoI l6 , oi de inl TSQtpet. 

Me&vooxoTTapog X7 iyevov* ldza% %aXxfi cpid- 
Xij, ijv iisTa%v tov deiitvov iri&soav olvov jtsrtlijQtofAe- 10 ) Apost. Cent. XII. 58* 

Dfacar. fieyaAotpQOvel /uaAAov, 5 
JlrjAevg en\ rf\ fta%atQq' en\ Ttov 
erii Tolg Tt/utotg fieyaAav/oijVTtov, 
naQoaov ototpQoavvrjg %vexa naQa 
&ewv fjtpatoTovevxxog eStOQrj&r/ Tio 

Iltjlel fidx<*iQ** Aristoph. Nub. 

1062* o yovv JTr/Aevg $Aafiev Std 
tovto (sc. Std Tr/v ototpQoauvr/v) 
tjJv lidzaiQov , ubi vide Scho- 
lia. A Vnlcano gladius hic Pe- 
leo traditur in anaglypho apud 
Winckelm. Mon. ined. nr. 111. 
Cfr. Millingen Feintures de Va- 
ses-gr. p. 9* Jacobs ad Philo- 
str. Jun. XV. p. 670. 

11) Apost. Cent. XII. 62« ad- 
dit: Afyera* Se dyQSvg Stxattog' 
rto yaQ fttAet atQil Ttov dAAtov 
OQVtiov Ta dnaAa nQogneTd/ueva, 
T fi T *j$ ev/uovotag &t'A'Set ' elStog 
ovv to av/utpveg avrtp nAeovtxTrj- 
/ia dxovtov /uev eavTov evtpQat- 
vtTai' xtqQtSv x Se to) nQoatovTa 
epntnlarai' roSro? et Ttg noTe 
iSfJQaoe xaliv olxtaxto xa&etQ&v, 
I/c« dtptovov toV OQVtv' tooneQ 
ovv tov -9-r/Qdoavra d/uvvdpevov 
vneQ Tijg Sovletag r# ottonf}. 12) Apost. Cent. XII. 76. 
15) Apost. Cent. XII. 75* 
Macar. en\ tov ndvv- rjStog* 

14) Arsen. et Apost. XII. 67* 
/ueAtTr/Qo\, quod a Pantino in- 
tactum . relictum esse,' miror. 

r '■ 

Nota sunt xvvtSta MeAtTala, a 
mulieribus praesertim in deliciis 
habita. Clem. Paedag. III. 4. 
p. 271« 7* de mulieribus lasci« 

Vis: r.a\ X%U av H* v naQOQtaot oio~ 
tpQOVovoav, JMeAiTaiov noAAto Sia~ 
tp^Qovaav xvvtStov. Hesych. JM*- 
Aiva\ov' xvvtStov fttxQov , ubi 
Alberti. Theophr. Charact. 21« 
xa\ xvvaotov Ss TeAevTrjoavTog, 
avTty /uvfj/ua xa\ ovrjAtStov nottj- 
aag IntyQaxpai 6 xaAog MsAt-~ 
Taiog, ubi Ast. 

15) Apogr. Dresd. entT^Qxpet. 
46) Apogr. Dresd. oJxovQyot. 
17) Apost. Cent. XII. 66- 

Apogr. Dresd. habet postea xJ- 
Taftog. Apost. habet nAdra%. Ad- 
to\ est reliquum in poculo, ita 
ejectum, ut resonet (Cic. Tusc, 
I* 40.). Vide Bach ad Critiae 
Fragm. p. 30. de cottabo vide 
Schneid» Lex. Aristoph. Ach. — 352 — vtjv' efaa eig ftaxQa norrjQta iftfta&evreg olvov etg ravzrjy 
dno vxpovg iQQimovv inl %6 i/jocpov exreleoat 9 6g exa- 
ketTO xoTTaftog* inrjvetTO de 6 ftei^ova xpocpov notoiv' ix 
tovtov ovv fte&vooxoTTapog. 

MeQtg * 8 ov nvi^* tcjv dwarioreQcov aQna^ovrw 
Tag TQOcpag tojv do&eveoreQcov xat inl tovtq ixeivwv 
Ttvtyoftevcov , iitel uQa avTOtg fidrjdtiv ovx idvvavro, ine- 
vorjd-q 6 fteQtOftog* xal exaorog exdory ro ioov kaftfla- 
vcov ineqtcovei, fteQtg ov nvl^* rj xjai ovTcog, peQtg ov 
nvtyrj. 

Merd l9 Aeojitov t^dov* naQu KqotIvcj) naQOi- 
fda leyoftevr]' inl t&v rcr devTeQa qeQOftevcov* ol yao 
Aaxedatftovtot Tovg Aeofiiovg xtd-aQtpdovg 7tQUTOvg noog- 
exalovvro' dxaraOTaTOvor^g yaQ nore Trjg noXecog avxw 
XQijGftog iyiverOj tov Aeofttov ydov fteraneftneo&at' d 
tf 1 e| ^Avrloor]g TeQnavdQOv icp* ctifturi *qevyovra ftera- 
neftipdftevoi rjxovoav uvtou iv TOtg Ovoovriotg xal xaze- 
ordkrjoay' rj dtOTt Aaxedatftovtot Oraoid^ovreg fterenift- 
tyavro ix Aeofiov tov ftovotxov Te*Q7tav6QOv' 6g iJQitoosv 
ovtcov Tag tpvxdg, xa\ Trjv ordotv enuvoev' einore ovv 
fieTa Tama ftovotxov Ttvog ijxovov ol Aaxedatftonoh 
eleyovy fteTu Aeofitov qjdov. 

MeTa 2 ° yQaftfiaTcov *Eq>eolcov naluietg' tni> 
Ttlfo iittpdaTg ioxvovriov. 

Mstu Movocov ax " inl tov nenatdevfibrov, ij xot- 
vfj inl avvovrog dnutdevTOv TOtg nenutdevfievotg* xa£ 
pnoxQtotv. di dvayvcoOTsov. 524* ndovtjv Sh Zlpui&av toV- 
t*5 MeydoaSt v4oi tclinrovai /ue- 
JvooudTTaftoi. 

18) Apost, Cent XII. 69* 

Macar. /ueolg ov nvtyti* 

19) Apoifc Cent. XIL 70« 20) Apost Cent. XII. 72- pl* 
ra addit Cfr. supra p. 247* 

21) Apost. Cent. XII. 7j- 

ptra Movawv KdqvSot' M x * ¥ 
anaiSevriav ntnaiSevptrott ovf~ 
6vtwv' xa&* vna*040*9 ^t «r«* — 855 — 

Metu 2 * ndkeftov TaQaxy ij tfvftfidyja^ xal 
fte%d Muqa&tova ftdxq* inl %&v fxttd vrto&eaiv rtxtf 
iictxiviwov eriQa ivrvxdvrtav ovx ildtTOvt rifc rvQOtieQag* 
MirQcp a3 vStoQ nlvovteiy dfteTQhSi ftd±av 
sdovTeg' ovTog 6 axiypq elg naQOtfdav nnQtiarrj ix n- 
vog XQrfaftov, ov dvellev 6 &e6g SvfkcQhatg* vfiQtatai yaQ 
ovreg xai afietQonovaty aTZcilovro vno roiv KQonoviar&V 
TOtg ovv Statpvyovatv av%tZlv ovztog i%Q^a^r 4% 

Ml%Qt (iwftov a4 cpilog elfd. ■ ' ' 

Meuaftolr} ** itdvriav ylvxv. k * " 

MirQa q>vXaaoea&at xatQog S y inl itdotv aqtOTog. ' 

V 

TO fJt (48TU TOV JJ. 

MrjTQayvQTOv l ddvaTog* ovtog iXdtbv tfg ti/ji 
[dtTtxjjv' iftvet Ta\g ywatxag Trj fir/tQt Ttav &eaiv, rig ixetvoi 
gtaotv* ol Si \4&r<vaZot aTtixretvav avTOv; iftpaXovreg «rfff 
pdQa&QOV irti xegtdhjv Xotfiov Si yevOftivov elafiov XQ^ 
a/uov ikdoao&ai t6v itetpovevfiivov xai itd Tovio $xoSd— 
fiTjoav dtxaam^Qtov 9 ev y dvtllov tov MrjrQayvQTjpf xat 
TiaQacpQdxxovreg avTOv xa&teQcooav tjj ftfjTQi %tHv &ea)v f 
dvaartjaavreg xal dviQtdvta %ov MqtQayvQroV iyjQwvto 
ii t$ fiTjTQoJtjp aQxeltp xai voitofpvXqxeUp , xaraxoioavreg 
xai to pdQa&QOV. f .1 .< . v; 

Mrj%e xaotyvTfvti* laov Ttotelo&at i%atQov* 
ivrl tov fi?j ftQorifta ^ovg opilovg raJv dSelgpwv. o.i Movoa. 22) Apost. Cent. XII. 73. 
Maear* ptra rtjy Iv JUaoa&tavi 
paXqr . *«* yvt* Toy ixoXtfiov ij 
ovfi/ua^la. 

23) Apost. €ent. XII. 74.. 
Apoat. a/uttqfy. Schneid. Lex. 
formam dftttot inttfr dubia» re- 
fert, formam aftrttfi, quae ert| i) Ap«*t» Cent. XIL 77 

45 apud Diod. Sie. XII. i<9> a* tcv* 
su requiri dioens. ^ • 

ti) Plut. Apophtk. p. 486» C* 
de Pericle n e e< ^ tpUoy rtr4 
'juaaTUfjtae yevSovs Std/utrov. Jj 
n^ooijy xat S^xog y iyqot , pt'w 
roS fiu/uov tpCloi; tlyot. 

25) Eurip. Oreftt. 254- Ad 
rMna efn Wyttenb. ad Plut 
p. v 210. B. 354 — kuxifcfjy^fi ? \VfteQ. TOV 4t6$<X SOrW XO VJXodfJfitt' 

itf&V»*tW]d£V egto rov h£tqqv nolet xal zrjg dwdpecos. 

,y.*j '-Mqfe Jiot fitvTt] oqvis #c**0£ in fieyaQOioi nekv. 

«r. \Mrj8e rtOkvJ-eiov. (4t}6* aguvov xaXeeo&au 

~ , v Xqd'* 'HQVxlijs TTQpS dvo. K 

< ; 5; M71&& y&lt fityde gxekiooas *' im tcjv fiovXoj.it- 

*(!&&&&&% w qTvemTbnQv fteTa dya&ov. 

Mrjdtxr) TQaTte^ct s ' erii t&v eUftOQiov* dfiQodl- 
avtoi yaQ ol Mrfioi. 

MfjTe velv 6 firj%e yQccfifiaTa, ikioTapTai 
Stj.hovQTp* ertl T&if, dftatdevTcov liav* xal ftrjde^iav %i- 
Xwp> imoTafiivcov. ItkaTtov iv vo/aois* tovs Se evcmiov 
e%ovras tovtcov, d>s ootpovs Tje rtQOSQrjreov av xdv to Xe- 
%Qjuevqy jpjTe ygd^aTa ftrj^e .velv imowrtau 

*o MH \^ a \ xt iV^ e h ?V V h 0VGLK7 i v 7 ',<xvrl tqv pi 
dp J ^/ f icfc.ov ) a keye.. .^EtyrjQqrtr]s elne. tovto OqvviSos tov 
jxo^awqv 0K£i$aQ?(jj> %asdv.o Tcoy iwea ye ixrefAcov. . 
..\^.Jttfj ^^of^a Aey.fi. 8, .tovq jieyakavxovvTus tlm 
$Qjp$ [ tievQiOTT]T.ai r) n?QS)^da\ wg xal Oeoyns, 

2J jEx Luciano pro unagg. 
*il'i&t$'*vfyi4ktifa. TaiNrpklnMet 5} Apost.' Cent. Xtf. 94-' 
* *B) • Apost. G*nU • XIII. 5- l*> 
**F.b*t*Wt?* vneQ r. n, « r ,T. v-r^Trf* c^^^Tftvra yctQ ?**«»- 
noSrj/ua. *Cfr. Plut. Apophth. S6&ev ev ralg lA&ijvatg epd> Lacon. p. 208» C. InaivovvTog 

mv%etv Tff fttxQct nqay /uara , o vSe 
mtvToro/uoV) eipqoev {o Ayr/oi- 
Zetog) y rjyovpou anovSaXov , Sg 

ntfttT^tjai. Clem. Faie4fl^*« JtU 
8«* Ft/|7.7* .i(kii''**$<ii*9Q'kO\npvs 
rob\ vTioStj/uarog y . o vrto ] rmi r^9 
itrrjotmg i^aorbv tq . aa/ua f , > vi(l 

P.otten •, 

3) Vide infr. ^QJA. 'HouxUjs 

.;,4) Apost, Cent ,XII f 96. M*. 
car. «jt* Ttuv fittj ($ovXo.fi£vwv jza- &elv.Ty (fcii&onij4tr<k)$ya$oii.i \mxia noroaCvtotv. vov. Nibil amJilTus. Plat. de legg. 
III. jt^ iyfa ^U-ay rft potleyo- 
ftevvv /ufjre* velv /utjre yqdftuata 
emariSvTai/ Cfr. Coray 'ad He-' 
liod. p. 24« ot Sh 14ttixo\ nal- 
fat^fttTa Tlar y03^u/uaTiov t xetl r» 
xoXvft/Suv eSiSdaxovro , $«* T<l 

o&fv vcat, r) naqofi/uia , pr/re veiy 9 
pt/Te y(id/u/uaTa . entoTaoBdi w 
Twv navTanadiv a/ua&tiiv tefo- 
/Jtivr/ , uig tpr/atv 6 £ovtSa$. 

. 7) .Ap'osfc<£mt,;,XJp; 83* W 
8) Macar, ^ ntfdfr l*ips — 3*6 — 

QbJTC&vs Kvqv* dyoQae&ai enog fteya ' . 61 fo yfa 

ovdeig- 4 • » 
% Av&Q<anmv> o,rt wBg #' *^pa avd$l T*leT. ^ 
Mrjde 9 vexQaxv &r i xag xlvei* ini Ttov tpihttQ*- 

fVQlOV. 

Mr) x<y xivei KaftaQivav* Xiftnj tfv, ijv ftexoxe- 
xevoctL povloftevou, ixQvjoavio Ttp d-etf* 6 d£ elne, ptr) xi- 
vei KafiaQivav* oi d& naQaxovodvreg ifikdfirjoccv. 

Mr) xivet x% xaxo.v, ev xeifievav' inl twv na— 
qaxivovvrtov Tivd inl ocfereQ^ ftldprj. 

Mr) &eag av&Qtonov tog *A9dftag* leinet to 
elov* ini tcov aiQOvfievtov Ttov xQeiTTOvwv Ta ijttw. 

Mfjla x * x Eaneqidwv ftoi, idcoQrjoW kxl twv 
aolvrelij yaQi£6yrtov. ,, . u . , . ■' k \ v* 

Mr) TtQog l3 XeovTa ioQxdg axpofiat fit^XPlS" 
inl Ttoy xar ? lafayv dviawv* 

Mr) anevde yfjftai, nQtv Telev.TrjoavT* 2tffl£/ 
ini twv dxaiQwg xai (ta&vfiwg noiovvrwv ti. Evftevj}$ 
yaQ imflovlev&elQ vno IkQaewg edqge Te&vdvai. , Ttjq 
de (prjfirjg elg TliQyafiqv xofiio&eiorjg , 'ATTalog 6 ddel T 
(pog avTOv neQi&ifievog to diddrjfta xal Tr]v yvvalxa ytj— 
fiag ifiaoilevoe * nv&6fievog di nQoaiovra . £wvra rov 
ddeXtfov dnrjvTqoev , waneQ elw9ei> fteTa T&v awfiaro-*- g) Apost. Oent. XII. 90- apte 

addit: y/ yaq 2^e/ui^a/uig ,xara*r 
axevdaaaa rdtpov, lnhy^a\pev' og- 
ri$ av XQtj/udzcov 8eij&tj fiaot- 
Xevg , SieXtav ro fiVtj/uelov\ Saa 
fiovXerai Xaft/Saverta. /iapeltn; 
ovv SieXtav %ptj/uara fiev ov% 
evqe ' yod/uftaat, Se evirv^e , rdSe ' 
tfpdi^ovaiv' el /utj xaxog ijofra d~ 
vtjp xak xqjj/udrtav anXtjarog, ovx 
iv vexQuiv &tjxa$ Ixlveig. 

10) Apost. Gent. XIII. \. ad- 

dit: ol 8t (paot /Sordvqv Svow- 
iiav anont junovaav %v tw xi- vcio&at. Cfr. Virg. Aen. III. 700- 
Fatis nunquam coneessa mo- 

▼eri 
( Adparet Gamarina procul. 
Lucian. Fseudol. c. 32« &Q&9, 
tag apeivov ijv ao* , dxLvt/xov r^r 
KapaqivaV eav, 

11) Apost. Gent. XII. 95. 

Maoar. /ur/ xiveiv r.axov ev xei^ 
pevor' enl rav eavrotf e£ *voi*% 
nqdyjuara tyetqdvrtov. 

12) Apost. Gent. XIII. £* 
fiT/Xa, fioi 'JStir.rplura^addit. 

13) Apost. Gent. XJU 98» 

45* ~ 356 — pvldxaWt doQurtov e%wv t 6 dk Evfievr]g yiXocpQOvvyg 
dtinaodfievog ovtov xal toQog xo ovg elitwv tovzo, ovdev 
ilXXo nctQa ndvxa tov filov ovV emev vnoizxov, ovx 1 
ijwirjaev, dXXd xal T&lewcbv exeivq* %r t v ywatxa xca %r]f 
(SaatXelav dnekutev. 

Mrj ^fivrjaixaxrjarjg ei av qtvXrjv xareXafieg. 

Mrj not* ev eqdeiv yeQOvrag, fiqdi yvva!xa f firjdenal- 
6a, ftrjde xvva Tt,v6g> firjde XdXov xionr}Xdrr>v. 

Mrj l4 xetfQav cpevywv eig dvd^Qaxidv neorjg. 

Mrjre tS tpqtXov odrjyov ftrjte dvorjov ovftftovlov. \' To fi fterd tov t. 

Mia * %eXidwv eaQ ov notel* povXexat Se d- 
nelvj fiia r]fteQa ov noiel tov oocpov elg TeXeuaoiv ift- 
fiaXetv. 

Midov a %QrjfiaTa* *™ L ™ v dyav nXovoiwv* ov- 
tog 6 MiSag oqodQa nXovoiog r]v* rjtqoe de, iig fpm, 
Tovg &eovg, oti Sv elg %etQag Xdprj %qvoov yeveOxtai' xcd 
tv%u)v %r 4 g evyfig Xiftay%ovr]&e\g * dnefravev* ooa yaQ 
iXdftflavevJ elg %qvoov fieTefidXXero' fivd-evovrat de av- 14) Apost. Gent. XII. 81- 
,15) Apost. Cent. XIII. 2. 
Macar. addit: M*/Ser vnt^ 
r dr xaidn oS a' naqeyyva /ut/~ 
Shr vneo to jufrgor n^dtretr. — 
Mrj onevSe nZovrelr , xal raX*- 
ias nZovretf. — Mr/Ser dyar' er6$ rd>v inrd aotptor ro dno- fp^ey/ua. — - Mr) 7ri/£ enl nvo' 
noqfyyua * ptj xaxoig entotageuetr 
teaxd. — - Mr) n<z tS\ %£tpog' 
Ini rtor rd dov/utpo^d rtot St- 
Sdvrmv. — Mr) nqog e/uh rd 
notxCXa dvri rov t<*; T4%rat. — 
Mr) Xdyovg drr* dZtpCrtar. — Mr) 
ktvetv dxtvrjTa. 

1) Apoftt. Gene. XIII. 14* 
plura JifFert. Macar. iijterpreta- tionen$ *om. Eustatt. Ep. X. 
p. 320« ed. Tafel. el xal ftiar 
%fZiS6va fit\ notsir taq ij naqot- 
/uta «ptjotr , «JU* ^fiir 7 arj p£* 
X&ZiSiov, ro /Sqcc/v tntardXiOV, 
h*af ir avvji ztijucSv* vnijvoi£w 
tjSorr/i;. 

2) Apost. Cent. XIII. 19. 
aliam Maximi Tyrii fabuiam 
aubjungit. Plat. Pol. III. p. 408- 
B. ov Se -^fQan&vr&ov aurov;. ovfi 
el MCSov nlovotaortfto* eUr. I^gg« 
II. p. 96* Ast edv Sh <??» nl° v ' 
rt\ fier KtrvQa r» xai MCSa uil' 
Zor. 

3) Apogr. Drwd. ZtftayX^ — 357 — 

foV *ai wta ovov $%eiv t o%t %d %rjg dxoijg alo&fjrrJQtcc 
tiiyiora elxev, oldnsQ ovog m %6 de dlrj&£g 9 6%t nollovg 
elxev t£%axovo%dg, tag ndv%* eyjetv ytvdoxetv %d ev %$ vn* 
ai%6v %u>Qtf keyofieva xal nQa%%6jneva. 

Mia 4 Xo%iiri dvo iQt&axovg ov %Qeq>et* «oi- 
&axog de io%tv OQveov fiOviJQeg xal tiovo%QOnov. 

MtxQog * qlixog Moltov" inl %wv ndvv pQa- 

Mtag yaQ x €l Q°S do&evr)g ttdx*j° Oftola %f[ m 
tlg dvijQ ovdetg dvrJQ. 

MtxQOv 6 %6 SfioXov %iptov m keyerat ini %wv 
novqQJiv. 

MtxQo&ev 7 r) dya&r) dxav&a tpalve%at m inl 
xiiv ix nQ(i%rjg yltxiag (patvoftevtav dyad-dv yeveo&at. 

Mtow * novtjQov %Qjjo%6v o% % emrj Xoyor. 
Miooi 9 ftvrjftova ovfmoxrpr. 
Mtow lo ~ oo<pto%r}v oo%tg ovx av%q> oo<pog. 
MtodZ %6v dvdQa %6v dtnlovv neq>vxo%a. 
Xq^qtov lotyoioi, notifuov de %otg %Qonotg. 

To (i fte%a %ov o. 

Moo%og * qdtov Botw%tov m Mooxog tpavkog xt— 
%hxQ(f6og f noXld dnvevo%i <fdu)v m %6 de Botcittov ov%w 4) Apost. Cent. XIII. 21. 

5) Apost. Cent. XIII. 22- 
Aristoph. Ran. 35« 

6) Apost. Cent. XIII. 25« 

7) Apost. Cent. XIII. 24- 

8) Stob. T. 2. 5- MtvdvSoov. 

9) Apost. Cent. XIII, 20* ad- 
dit quaedam. Stob. T. 18« 28* 
Lucian. Conviv. c. 3* p*ou> ydo, 
yqoi xai 6 no4tjTi*6i Idyog, /urct- 
f»ova avpnoTyv. 

10) Apost. Cent XIIL 20. addit* Itc\ rtav Sta ftta&or ij &i 
Sllo ri dtSaoxdvrtav. Macar.aoV 
dit: Mtxoog orog ael ntaZog' tcrri 
rav Sia fioaxvTqra rjXixCat; tdtav 
dti Xoyt^o/uf-voiv. MCa ^.iltaaa 
fiili ov noul. Mtxoov xaxor, 
fiiya dya&dv. 

1) Apost. Cent. XIIL 27« De 
forma to Sk BotcSrtov ovrta xa- 

lovptvov vide Schaef. Melet. 
Crit. p. 14. — 368 — 

xaloviievov evQ€ TeQnavdQog' looneQ «cci *o <Z>ot/£ wr 
H>Qvyiov a . 

Mohg to ttQay\x eyvtooav dvauaGGDjuevoi* 

Movai 3 Aaxaivai dvdqag tixtovoiV naQO- 
aov exelvai yewaiordzovg naldag tIxtovoiv. 

Mokwv 4 kafii* Aecovidag SiQ^ov yQaipavrog av~ 
trcjJ, nifixpov rd onla, dvriyQaipe %ov%o f drjltov, ou exw 
kivat ov dtooet. 

Movotxijg <T £Q(ag diddoxei, xav a/uovoog j\ %6 rro/v. 

» 
To fi /LieTa rov v. 

Mvxoveiog 5 yeiTtov' avTrj TaTTerai xcttd %w 
diapefilrtfieviov im G[uxQOTrjTi xcd Gf,uxQ07iQeneia , naQa 
rrjv OfuxQOTrjra Trjg vrjoov Trjg Mvxtovog xal ev%ihiav. 

Mvdag 6 6(p&aX[.iovg ivdixcg doxipd£si' 
eo%i de 6 fivdag Xi&og ev *Ivdict, di%%d dcpielg %d o&a, 
%oig fiev nonJQtog e%ovoi • tcov 6[tfia%tov 7 3qi/hv xal nv- 
Qtodeg xal emetxtog cpXoytonov, %dig de xard cpvotv xal 

ijtOGTLXOV Xal OCOTrjQlOV- 

Mvg 8 edrjge BQaoLSav iv lo%dotv' o%i dei 
xal %6v (uxqov (pvXaTreod-au 

Mvlog 9 TtdvT^ dxovef inl twv nQognoiovnevw 
' ftev (jtr) dxovetv, dxovovrcov dk 

Mvxoivicov xo fixrjv ineioninatxev eig t« 2) Apogr. Dresd. uioneq 6 
tfrqvyiog. 

5) Apost. Cent. XIII. 30. 
' A) Apost. Cent. XlII. ^29» 
Plut. Apophth. Lacon. p. 225. D. 

5) Apost. Cent. XIII. 32. 
Julian. Misop. 347. D. Muxta- 
V05 ayQotxlav ad eandem insu- 
lam refert Petavius (coll. Eu- 
sfcath. ad Od. ^.) legere sua- 
dens Mvxdvto;. Non male con- 
veniunt cuni hac conjectura, quae mox sequuntur: Muxu- 
vloov ■ dlxrjv etC. 

6) Apost. Cent. XIII. 34- 

7) Codd. ooiudrwr. 

8) Apost. Cent. XIII. 35* 
aliena quaedam adjicit. Vide 
apophth. sub nomine BqooISov. 

9) Apost. Cent. XIII. 38- **' 
dit: 6 Se MvXog rp noiiftifi **- 
po)&uvv y Sg /uq axoiietv $nt*1 l ~ 
vero. 

10) Apost. Cent XIII- 53- v — 359 — 

cvftnoota' 6*td yaq zo nevao9-ai (he^lrjxzo ini oa- 
o%ff6zr]zt • €tQr f Tccc d« ini ztov axhjztog eiotovzmv elg xa) 
ovpjtooia. > . k 

MvqqIvojv xi intd-vfxelg' zovzeoztv . ctQXJjS [*v§— 
(uvaig yaQ ozeq>avovvzat. oi aQxovzeg. ..• 

Mvg levxog "• ini zcov axQazcov neoi zd dqpQo— 
dlota r) jJiaQOif.ua tfqqzttk" ol yaQ xazotnldtot fiveg ayav 
noog zr]v -oyjeiav xexivtjvzat , xai ftdhoza 61 levxoi* ovzot 
6e elotv drjketg. . » ' v 

Mvg x * daxcov nald^ dnecpvye" naQOOov xai oi 
ftixQol zovg fieydlovg Avnovatv ivioze» 

Mvg l4 ccQzt nioor^g yevezaf inl ztov vetoozi 
naoxovztov xaxtog xal dnallaooovzcov. 

Mvg l5 yaXrjv iXey^et zrjv zetog vrJjitqprjv' ini 
xdv fieydka enayyeXXofievcov xai zq> xQovq i^eleyxo/ue— 
vw % ofioia iozi zjj\-v7fd zjj l$ovzjj ndltv ovog oyxrjoezat f 
xal Tjj; qpcovr^oag 6 xoqccI; hovrjoezat. , 

Mvg l6 elg zqcoyXrjv ov %ioqq)v xoXoxvvzav 
ZtpeQeV inl zcov eavzolg fir) dwafievtov xai dllotg d-e— 
Xovroiv fiorj9fjoat xai neQtnotrjoao&at. 

To fi ftezd zov co. 
McoQozeQog x MtoQv^ov' ini zcov evrj&eg zt dta— Athen. I. p. 7* a$ axXtjrov tntig- 
natorrog clg ra ov/undota Mvxta- 
viuv 6ixr t v. 

11) Apost. Cent. . XIII. , 40. 
Arsen. /uvffivtav aqx*jg im&v-' 

12) Apost. Cent. XIJI. 43. ad- 

dit:.ra>y Se fiwav o (ptvjlevg fiyta-r 

15) Apost. Cent XIII. 42. 
14) Apost. Cent XIII. 47. 

Macar. /uvg nCrrt/g yevrj' exil rtav 
vtiaort xaxolg evrvyxavovttav. Cfr. 
Theocrit. I& XIV, 51. Nvv Si nor*, tag /uvg ((pavr x t) @u(J- 
vvxe r ytvjiC&a7iioaaSi 
C/r. Schol. ,et supra sub qor* 
/uvg. 

15) Apost. Cent. XIII. 48* 

16) Apost. Cent. XIII. 49* 
Apogr. , presd. , xoloxoUav^ *— \ 
J^acar. addit; M\ia(ay. ea/a- 

j o g' ln\ rmv ta/drtoy xal u$d~ 
%tav. — Jfc/u # 01 Kapa q t.vaX o t* 
oi fiaxqo\ Zoyot xa\ AtjQwSstg. 

1) Apost. Cent. XIU. 50t 
MoQv/oy. Macar. /utoDOTeoognqo- 
fiaTopy xa\ /uwQoreoo^ Moov^qv* — 360 — 

rcQCCTTOtiivW ovrog yaQ 6 MtoQvxog tu evdov dyeig i£<» 
trjg oixiag ixd&r t xo* liyerai di ticcqcc Sixehtaraig Mto- 
qv%og xal diovvoog, did %6 fxoXvveo&ai amov to nqoow- 
nov iy TQvyL 

MtoQog a ouanqv ov dvvarau 

Mcoqcc inoQog Xiyei. 

MwQOTSQog KoQvftov' xai ovrog dq%alog ftwQcg. 

McoftrjoeTat 3 fjallov q 'fxt^rjoeTai' inl twv 
dnaidevrcov, xal ori xo xpiyeiv tov /LiifieTo&ai QaoreQOv. 

Maioa ys xdlhona, &vyar€Q Jiog aQ% eQariov erci- 
uv inl <T fytQov V/4VO) xal %a^Uvra tl&et %oqov. AJIOOBErMATA. 

M i p v u) v o g. 

Mifivtav * 6 *Ake%dvdQtp noXefttSv vneQ JaQeiov %ov 
ftaoitetog fiio&ocpOQOv %wa noXka (Hdotprjfia xal dodyij 
neQi ^Ale^avdQOv Hyovra nard^ag %r\ koy%rj, iyw oe, «- 
ne, TQitfco /ia%ovf.ievov f alX* ov XoidoQOv/uevov ^Jte- 
JzavdQtp. 

Mohvog o Tuiv a QQaxtov fiacdevg, iv r$ TqwxQ 
nokifttp nQeopevoafiivwv nQog avrov dfxa Ttav Tqmw xal ht\ twv tvtf&ur xa\ aXoyioTtav. 
Cfr. Ruhnk. ad Tim. Lex. s. v. 

Mo(>vx<*fa. 

2) Apost. Cent. XIII. 51« 

3) Apost. Cent. XIII. 53* 
Macar. fnojuijotTa^ tiq (Cod. rt) 
p. $ fnfi. Apollodori pictori9 
apophthegma. Flut. de glor. 
Atheniens. c. 2. Cfr. Welcher 
Sylloge Epigramm. p. 274« Hut. 
de audit. p. 40« C t6 fiiv yao 
avrtintlv ov %aXtnov ^ aXXa xa\ 
ndrv fd&tov ttQqftfvw 3LdYV* r ° &* ^TtQOV^avravaortioat fltltior* 
navranaotv tqyw&tf. LttCian. 
Jup. Trag. c. 23. tor\ f*tv y*?, 
t&$ 6 &ai>/uaoro$ drjfioofrtvift ?W% 
(Olynth.I. p. 13.) to fttvty*<*M- 
oat xa\ fi tftyyaa&at , xat tnm- 
fitjoat (a&tov xa\ rov flovXoftho\i 
navrdg' t6 &'t bntos r« naoovr* 
fltlTlta yfvqrat, ovftflovXf»*<"> 
tovt* Mfitpoavos t$t aZj]$<o{ ovft- 
ftodXov. 

1) 6 impress. om. 

2) Ttfo Laur. om. — 361 — 

iwv *A%atwv ixiXevoe zov *AXii;avdQ0v dnodovta %^v *23U- 
vqv 9 dio naQ* avTOv Xaftetv. 

Mvaoiag 3 6 IJazaQsig Tovg Aiytetg cprjot zovg iv %fj 
*A%at<y vixrjv aQaftevovg xata tcov AhcoXcov 8td vav{ta%l~ 
ag Tr)v nevrrjxovroQov tovtcov vavv dvaO-eo&at ' JTu&o?, xal 
inaQ&evrag ini tjj vixrj iQcorrjoat, Tiveg tcov *EXXrjvcov in 
ivdQeip xQUTTOvg eioL Tr)v dh Ilvxriav toZtov igeveyxuv 
ibv %QrjOft6v \ v 

Tair t g fiiv ndar t g to HeXaaytxbv "AQyog ajttetvov, 
"Innot QeaaaXtxat, Aaxedatftovtat de yvv&ixeg, 
"AvdQeg <T di nivovatv vScoq xaXfjg ^AQe&oiOrjg f 
. *AXV sti xal tcov eiolv dfteivoveg, dl to fitta^i 
TiQW&og vaiovai xal ^AQxaSirjg noXvjitrXov 9 . 
*AQyetot XtvOxrcoQrjxeg , xevrQa nToXiftoto, 
'YfteTg <T Aiyteeg ovte TQkot ovts TeTaQTOt, 
Ovts dvcodexaTaloi, ovr* iv Xcycp ovr* iv aQtxrfttji. 

MivdaQOg 6 tcov Aaxedatftovicov vavaQxog dnb zfjg 
tjrrqg q>vycov eig ^Apvdov Tag nenovrjxviag valg ineaxev~ 
aae\ xat nQog Tag iv Evfioicx TQtrjQeig dniaretXev ^Ent^ 
xlea tov SnaQTtdrjjv, nQOOTa!*ag ayetv tjjv TaxioTrjy* og 
inel xarenXevaev rig Evfiotav d&Qoioag Tag vavg ovoag 
nevrrjxovra * xazd o%olr)v dvr^vix^y xat xard TQv"A&<d 
yevottevow tcov TQtrjQcov dneyevvY^d-rj %etiitov %rjXtxoikog f 
cooze Tag fih> 6 vavg dndaag dnoXeo&at 9 zcov dk dvdQcot 
dcodexa ftovovg dtaoto&rjvat* SrjXot di to neQl toitw 
txvdfrrjfta xeifievov iv tcT) neQt \ KoQcovetav veta 9 xa&dutQ 
tprjotv "EtpOQog Trjv intyQacpr t v eyjov Tavrrjv* * 

0id* dnb nevrrjxovra vetov 9avarov nQoyvyavteg 
IlQog oxoneXotg yr A9to acofxara yfj niXaaav S) Hoc et sqq. Laur. non 
habet 

4) Yid. Strab. Lib. X. p. 689- 1 
Matth. 1 6) a***' abest ab unpre&a* 5) In roarg» ««r« tmovfq» eV 
vtix&q. Mattb. ita impr. 46 \ — 362 — 

* 

jjiidexa* tovg <T aXXovg oXeae piya XctiTfta $a- 

Xdaarjg f 
ffljag orvyeQoig Ttvevftaat xQ^aaftevovg. 

* MsvdvdQov. 

MivavdQOQ elnev^ ovdinoTS &vcov rjv*dftrp dXXcog 
Oe&£ea&ai ttjv- oixiav, rj oraoiv oIxstcov etvai iv avTtj, ix 
tov 'OftqQov tovto Xafttov, ^tXtddog cp* dis Zevg' fjftevog 
^OXvftncp, iyiXaaas de oi' cpiXov t]toq yq&oovvrj, o^ o- 
qloto 3-eovg eQidt Zwicvrag. 

XaiQtc yaQy iva iniTe&fj TiXog t$ nQOOTdyftari, xd 
]dyaftkf.tvcov eyjaiQeVy or* ccqiotoi Javacov drjQioa)VTO f irsd 
icoQa neQl ixQiTrjg avrolg dycovi^oftivovg \ 

M^tqoScoqov. 

MijtQodcoQog slnsv, iv nbXsi ftqrs cog Xicov dvacnQt- 
yov, ftrjTe cog xcoycoip, to ftev yaQ ixnarelTaiy % b di 
xaiQpcpvXaxeiTai. 

* Mvfjai/iaxov. 

Mvrjolftaxog 6 xcofttxbg neQl vnvov dtaXeybfievog 
cfijatv* vnvov Ta ftixQa tov d-avaTOv ftvarrJQia* 6 juev 
yaQ d-avaTog dnb ioxvQag ylyveTai xal TeXelag Xtcetog 
0<oftccrog 9 6 de vnvog dnb ftixQag xai xaiQov exQvctrfi' 
aficfbrsQOi cU xaxwv dvanavovoi 9 xal 6 ftev x co Q% ei V y "" 
XflVy 6 6e avareXXei ftixQOv, xal b fdv dtaXvet aiq&rfistg, 
,6 dk oreQtaxeL ftbvov* diccrQtftei <T 6 vnvog iv jfjjftvtf, 
<#g "OftrjQog ^lXiddog §'. 

Ariftvov <T eiaacpixave nbXiv fteioio Ooavrog, 
^Evd-* vnvcf £vft(lXqTO xaaiyvrpcQ davdroio. 7) In impr. sequitur: c O aJ- *- -• "* * 
ros einev' "Anavxa ra £wa cor\ 
ftaxa(tit&TOTix 6lC. 0tO»" 6t: Tou avTou* To agyvqiov «lyot* /ff'fl»" 
xtov 00* yatvsTai €tC. — 365 — 

~Qu Arjftvov ftev rp 8eonoTrjg b "HqxzHftog, jot^ -4f 
xoltov yjuQtg' Huot&eug 8e %i]g %uQtTog dSekqrg eQum«- 
*o>Q i'yjLov 6 wivog ixeiae 8teTQipe' %a\rtrv 8e aik(j> inay— 
yllkezat ywuixa Swoetv r) e 'HQW yiyveTUi 8$ xat q>VQi~ 
HUfttQov; tki olvoq>OQog r) Aijftvog xa&wg Xiyei' 

Nrjeg 8* ix Aijftvoto naQioTuoav oivov ayovQ#k?\ \ 
zoTs 8e noXvnoTOvotv 6 vnvog ftdXtora eneTat^ * Moo%i<avoQ; 

Svveoetf 8o§tj nQco&ev xul yivet ftiyag 
v AQyovg 8wdoTt]g, ItTog ix tvquvvixcHv 
©Qovcovy nQOoixrrp xiakkov r]yxuXtGftevog 
"EoTetxev eig yfjv, ocifiu ovfinu&tg qiQtav t . 
Kal nuoi 8etxvvg tag tcc XufinQu Tijg tvxVS' 
Tr]v xrijotv ov ftiputov uv&Qcinotg vifteu 
*Ov nug aOTc&v -r]Xer}oev elot8dv. 
Anag 8e %eiQu xui nQoaqyoQov yuxrp 
"£2Qe£e' xuv&ovg %* i^eTrfee 8uxQvotg' 
Tvyjutg ovyaXytav* Ta^itofia yaQ vooovv 
To nQoo&ev, nolloXg oIxtov evnoQel flQoruiv., V t\ *MvQOivi8ov. 

MvQomSrjQ naQijyyetlev e%o8ov *A&r]vaioig *enl Bbt- 
torovg GTQcctevtav' ivoruoqg 8e Ttjg uiQug xai %(av Xo%a~ 
ytav Xeycvttov firfiinta ndvrag naQeZvat, naQetotv f elnev, 
oi ftilXovrsg fid%eo&ui 7 xai %Qr>adftevog avroig nQO&vfiotg 
ivixqoe %ovg nokeftiovg. 

* M ta l v. 'O&voottag x. 

To fttalv dXXrjyoQeXtat, nQog %r)v natSeiav' t)q r) fjth 
$/£« ftelatva, 8td to otov oxotetvov xal Svgoqutovtov 
tilovg* %6 8e av&og levxov xcrtd ydXa 8td t$v tov *i- / 
/ ' — 564 — 

Jt»W ipatdQOXifta xal XapnQcxqxa* aytfjj dk ydv xat tqo- 
ytftov* ix^yqirjg 3e iQvaag dvxl xov intxvxpag avxo9sv 
Xa/n^dvet, SaneQ xt evjtOQtaxov qaQnaxoV inei ovx IV 
im xonty xd xrjg natdeiag neQtyiyQanxat , dXV onomtQ 
av yevotxo xig, eaxvv evQetv xb xaXbv xolxo cpvxov. Maikv 
de, $aat, Xeyexat naQa xb (.uoXvetv, o iaxtv dcpaviQuv 
ta cpaQfiaxa. *Ale§avdQog de 6 ndcptog g.iv9-oXoyel Jlt- 
xbXaov eva xdv ytydvxwv, cpvybvxa xbv xaxa Jtbg noke- 
ftov, xrjv xijg KiQxtjg vijaov xaxalafielv, xat neiQuofrat 
ixftaXetv avt7jv* xbv naxeQa de ijhov vnzQaaniQovxa vijg 
dvyaxQOg dveXetv avxbv, xal xov afyiaxog (wivxog elg yfjv 
tpvvat (toxavyv, xal xXq&rjvat piciXv dtd xbv (MxiXov, b 
iaxt noXepiov, iv tp eneaev 6 ylyag, %aXenbv 6e x* b§vo- 
cetv ne%Qt neiQaxog Qt£ijg 9 inel natSeiag ccxqov dva%EQk 
i^evQelv' ptv&txcbg di, inetdtj, cpyotv, eXxb/nevov Oavaxov 
intg>eQ€L xtjf dvaanouvxt, wg xal ftavdQayoQag' &eol Sa 
%e ndvxa dvvavxat, inet debodoxov dya&bv rj natdslct* 
€ Egfteiag <T enetx* dnepq, dxe dq ovQuvtov wy dyaSov. 

MrjXQayvQxat 8 . 

MfjxQayvQxat ol xfj (.ojiqI xvjv &eoZv xfj ^Pict dvaxel- 
ftevot yorjzet&v xat cpiXxQcov xaxaaxevaaxat, ovg xal ita- 
Xovg * xaXovotv, dnoxbnovg ovxag xuiv yewr 4 xtxu)v (tOQiffl 
xcfl TtQog xd da%tjptova ndd-q hotftoxdxovg *°, A Q x V x o v vaxoi%eiov. To v ptexd tav a. 
Hav$ * txexeiei neXQag' int xcov ocpbdQt* ava^- 

, g) Cod. hvpoTeiTdv*. j 01) Ex Laur. recept 

i) Malim ydXlov^ «•'!!) Apo»t. Cent. XIII. 55* — 365 — t 

<i$r}r(ov xai ddvoumrftwv (og xo %m dvdQtdvtt nQeuftev-* 
cwfiev. 

Navg 3 itaXaia novcttf ov%i nXatiftr}' irit %ta* 
ftrjdev awTelovvrwv. * 

Navg 4 r) fteyioTJj xQetooov r) fttxQOV oxdtpog. 

Nctvv 5 toi fu ayxvQ* ovdafttog 0(o£etv (ptlet. 

Navog 6 iov vnetxe' irii t(ov fttxQtov' ovtio Neo-~ 
xleldtjg xal^AQiOTortlfjg' 6 de QeotpQaOTog' (og vdvov 
xal aldolov eypvra ftkya' oi yovv vdvot fikya atdotor 
i%ovOi. 

To v fteTa tov e. 

Nea 7 %eXtd(ov' irii Ttov i^aTtatcovrwv zivdg. 

Neorqg 8 fi* iTiiJQe pai o&evog, tov vov nXeov* 

Ne(ov 9 yaQ dvdQ&v noXld xdumovrat (pQ&veg* * A— 
yafcovog. 

Neog xo q>ilodo!;(ov rtQtoiftog Ttovr^Qla. 

NexQit) " fiv&ov elg ovg eleyev' irii tov (lij 
iitatovrog xai iiti t(ov dvatotyTtov. 

Ne xqov xz ftvQt^etg' irit Ttov adwdztov. 

NexQog l3 xetTac fidi(ov m irii Ttov a7iOQ(ov 9 ev- 
itoQetv di TtQOOTtotovftevcov. 2) Apogr. Drcsd. t<~k 

3) Apost. Cent. XIII. 57- 
Macar. ln\ tuv tls pyStv ouv- 

TtXoVVTMV. 

4) Stob. T. 59. 13. EOqmi- 

Sov m EQF'/friu)q. 

5) Stob. T. 43. 3. Apost. 
Cent XIII. 56* addit: EuQtni- 
Sou. 

6) Apost. Cent. XIII. 38. 
Apponimus, quae Schol. ad 
Clem. Paeclag. III. 4« p. 271* 
notavit: Mt/Ltraiov xvvtSiov //*- 
*q6v %9a/ua/L6v , 8 vavovSiOV *ee- 
XovotxaTa oT^Qtjotv rov avta uf- 
rat t hrrt yaf throxoQ*oTT*6r xov vdvog, rdvov S'e t6v /uixqov tpa~ 
atv av^Qwnov. Aristotelem H. A. 
V. 24« rdvov de pumilione usur- 
pare notat Schneid. Lex., quem 
vide. 

7) Apost. Cent. XIII. 59- 

8) Stob. T. 52. 2. EuQtntSov 

"jivSnojUfSaf. 

9) Stob. T. 52. 6. 

10) Stob. T. 52. 7. MqTQo- 

StOQOV. + 

11) Apost. Cent. XIII. 69* 
Macar. vexoy X/yov pu&og els 
ou^ ' enl twv avato&qTtav. 

12) Apost. Cent. XIII. 63- 

13) Apost* Cent. XIII. 64% ; — 566 — 

NexQog ** ov ddxvei' 6iozi ol rovg i%d-QOv$ 
tf&eiQOvreg ov Xvnovvrai. 

NeoxXeidov lS xXenTiOTeQog* ovtog TvcpXog w 
rovg (tXinovrag vneQrjxovrwev. 

NexQov ^cpQodiiq Jtovvoov di%a xai Jrjftr/tQog. 

Neovg cpiXovg noitov, w Xqxjie, TtZv naXditov fir) im- 
Xavd-dmu. 

Nefieoig l6 3e ye naqd nodag flaivei' ywrpo- 
<Jpv fikxeioi raxswg r) daiftcov tov§ r)fxaQTrjxcnag. 

NecpeXag l7 ^aiveig' inl Ttov adwaTCov. 

NeoTTOV ovdev l8 ftoi didtog* inl tcov dfieza- 
dorcov* veoTTug yaQ XeyeTai r) tov coov Xixi&og xal tb 

ftVQQOV. , To v fieTa tov rj. 

Nr)'Ca x xal xconeag avff onXtov r)XXd!;avto' 
inl tcov ftr) t^qovvtcov Tag eavrtov Teyyag dofyg imSv- 
fiia' vrjia de Xeyovrai t« Trjg vrjdg Oypivia % xtonieg ds ta 
nQog xtonag ii^iTrfieia £vXa. 

Nrjmog 2 og nareQa xreivag, naldag xccraXeinei. 

Nr) tco aito 3 , Te%vrj avev Trjg dXrj&elag v r 
cp&ai ovt* ioTiv ovtb fir)noTe yevoiTO' Avxw 
tlne fxeyaXwofievov Tivog yrjTOQog ini QrjroQixj]. 1&) Apost. Cent. XIII. 65* 

15) Apost. Cent. XIII. 61- 
ex Aristoph. Plut. 665- 

J5?Ig /uiv ye NeoxXeCdijg y og eoTi 

juev TucpXo;, 

KXenTtav 6*s Tovg /Sltnorrag vneq- 

ijxSvTiaev. 

JLpogr. Dresd. tov* xXenTovrag 

arneQtlxovTiZev* 

16) Apost. Cent. XIII. 67* 

17) Apost. Cent. XIII. 66* 

18) Apost. Cent. XIII. 68-' et 
Laur. plura addunft. 1) Apost. Cent. XIII. 70- 

2) Clem. Strom. VI- p. 747- 
25- ndXtv Zxaoiyov nonjaarTo;, 
■vtfntoq X' t. I. Serotpvr Xty'* 
6/doitag ydq fioi vuv (paivojuai nt- 
noitjxivai, tag et Ttg naifqv <* n0 ^ 
XTeivag 9 Ttar naiStav avTOV qp* l ~ 
oavTo. Apogr. Dresd. *y*ar«- 
Xinoi. 

3) Apost. Cent. XIII. 72« 

W&n ^rovTiariv , ovre pn 

noT€ yivovto. Sumtum ex Plut. 
Apophth. Lacon, p. 255* B. — 367 — 

NtjtpdXta £vXa 4 , td ftrj dftniXtva ftrjdk . ovxtva 
firjdi ftvQOtva* ixetva yaQ olvoonovda Xeyetau 

-Nrjqts xat fdfivrjOO dntGTeZv. *Ent%aQfiov. 

Nr]ntoi 5 ovd^ x loaotv> oato nXsov rjfttav 
navtog. nXdrcov iv %otg vofiotg 6 coojcsq i£r,yOvfievog 
%oZ%6 tpr t otv* aqa ovx dyvorjaavzeg %6v ^Haiodov OQ$OTa— 
%a Xeyovca cog %6 rjfttov %ov navcog hoXXaxtg ea%t nXe— 
ov* onotav fi to fiev oXov Xafifidvetv ^rjfutodeg, %6 dk 

TftllOV flSTQlOVy %6%S %6 fd%QlOV %OV dfd%QOV TlXsOV T^yr^ 

aazo dfietvov ov %ov %eiQovog. 

Nr t ntog ovx ivor,oev f oaco nXeov ijfttav navrog* 

To v fistd tov i. 

Nixrj <T inafteifietat avdQag 7 . 

Nioftrjg nd&?] 8# int ttov fieytata na&ovriov x«— 
xd' avrr] yaQ £cooa Xlfrog iyevero itcl %c?i %vftfica %cov 
naidtov, oig 6 ^AnoXXcov xal ^AQTefitg icpovevaacrjv , dtu 
%6 inaQ&rjvat int Tcji icXrftec xal xaXXec %cov naidtov 
avrrjg xal elnetv evrexvtrceQav eivac %rjg Arfiag* oa%tg ds 
Ttei&ezac ix Xi&ov yeveofrat av&Qconov r) 6§ dv&Qconcov 
Xi9oi' 9 elr)d-r t g io%i* %6 <T dXrj&eg eyjet cods* Ntoprj dno— 
davovrcov %aiv eav%rjg naiScov notrjaaaa eavtfj slxova Xt— 
&ivr t v eo%rjoev inl %$ %vft(lcp tcoy naidtov, xai r]fieXg iQs— 
aodfts&a av%r]v dia xpl Xeyetat. 

To v fis%d tov a. 

Novg* ov naQa KsvtavQOtg* int t(Sv imXrjOfio^ 
vcov xal nXsovsx%cov 9 naQoaov in.6 nXeove^iag dncoXovto. 4) Apost. Gent. XIII. 7U 

5) Stob. T. 10. 11. 

6) De legg' III. p. 307* Bekk. 
Idem Polit. V. p. 466» C. yvto- 
ctTat tov 'HaloSov , br* tw ovti 
*jv od(p6i Xiywv nliov ilvuC rtvog ijjuttrv navrdg. Cfr. Plut. de aud. 
poet. p. 36. ^ulian. Ep. p. 411. 
B. — Ex Hes. Xqy. 40« 

7) II. E 339- 

8) Apo«t. Cent XIII. 73* 

1) Apost. Cent. XIII. 74- 
Macar. }n\ rav imlrjo//6ru)v* / 368 — Nqvj * tov: ££vov' irii tcov icpOQcdft&vcav Ttvag. 
. Novg qq$ 3 xal vovg axovei' 6 yctQ v6vg xQelo- 
0tov naocov dwdftetov tcov tb tpvx^g tcSv tb oco/narof. 

Koftog %al %coQa 4 . . 

Koftotg 5 erieo&at, toXg iy%coQiotg xalov. 

Noftog 6 yovelotv lood-iovg Ttftag viftetv. 

Nooog (ftUag 7 r) xoXaxeia. 

Nooog 8 detkolotv eoQTr)' ov yaQ ixnoQevovra* 
lig nQu^tv. ' 

To v ft€Ta rov v. 

Nvftcpiov 9 ftiov iftetg £iJTe' irii tcov evTV%(as 
%covrcov' oi yaQ yaftovvreg ioTecpdvcovro oiovftpQOig xal 
q>vro7g Ttoi nQog Tcig tcov yd^tcov fjniQag. 

« Nl y v etg %coQav r^Xd^eg *°* irii tcov 9 onov cwflyp- 
vovvro (.ifj e\$elv 9 iX&ivrcov. ^ 

NvxTa daoelav' Trp xetjLteQivqv tpaotv. v' : 

Nv'§ vyQa "' irii tcov ovfifiaivovrcov %aXencov. 

Nlv oo f ftQtc$v a^7]T0g "* irii tcov xaO^ wQW 
ftQOTTOvrcov ndvra. 

Nvv O-eol ftdxaQeg x3 * inl tcov a^log TtfttoQOV- 
f,t£vo)v icp* olg enQa^av. 2) Apost. Cent. XIII. 76. 
. 3) Apost. Cent. XIIL 75. Cfr. 
Clem. Strom. II. 5. p. 442- 5* 
*E7ii%aQ/uoi tiTidrta ' r,oC$ opi/, 
roug axovft , 7« S J aXXa xtotpd 
xat rvtpXa , ubi Fotter. 

4) Apost. Cent. XIII. 80* 
Macar. addit: ln\ rtav IdCois 

xtXQtjiJfYMV t'reai. 

5) Stob. T. 43. 25- Apost. 
Cent. XIII. 77. addit: Msvdv- 

6*Q0U. 

6) Stob. T. 79. 26. Apost. 
CenU XIII. 78- add.it: &tX>jpo- t 

7) Apost CenU XIII. .87. 8) Stob. T. 8. 18- Uvritpvr- 
fog. 

9) Apost. Cent. XIII. 81* 
Aristoph. Av. 159« 
Nt/uopto9a 3* Iv xqTrote ri Xtv- 

xd vtjaaua 
Ka\ juvQT-a xa\ /urjxtova xa\ *«• 

ovjuftqta. 
*Y/utTs /utv aqa Lqre vvfttfb*? 

fitov. ' 

10) Apost. Cent. XIII. 85« 
il) Apost. Cent. XIII. fl* 

Macar. consentit. 

12) Apost. Cent. XIII. 84' 

13) Apost. Cent. XIIL 85* — 369 ffatffl? ypovl&o a<p' S^ovff xatfc/to&B^ 
**i W***™ <tc*\ti}vai+ zov di loittov avrij^faltjoeu 
Nvvaftfifg ?*, wjd^d' akloi i&akofi avrixa & 11 ••> taAAoi} •' . f '*"- *■* •* ,v '*\ ^Qy. afipeg ytvetjv ovxiv* \&iorf6jie&a* ■■*■ .^o 
'££ utfotp&iyttaiog Aaxuivtxou. . * t . «3 ' » 

1 ' * \ 7 

> . «I • .»• v * \ \ • I \ ' i ' ' ' ' \ \\\ ,i 2V$ *• neifrov" opioia trtfr St^friov. ■w 


,» • » - , 

• • .. - > > , AIIOQQ ETMATA, ' V iV a v x^q c£ tf o v g. 

I . Navxjf&tTJb %v 6 ooyog tov£ dgvSvfiovg &pj itaqa- 
nlrjotovtotG %$x*°ls : nao%HV* xal yaiQ Tovttvg nkeiovi 
£laiq> -ixxaieo3ut. ' < " r • . k *• /■ • ,, . » :N i n o x\X;ijo v £* /». -'< • 

Nixoxkfjg xaxov zivog Iotqov kiyorvrog, oti^ fteyahjv 
i%u tivvafiiv, hjpj;, fct&g yaQ ov fxikketg kiyeiv, og to— 
oovzovg avr]Qt]xa>g avkv&vvbg yiyovag; 

*0 avtdgrovg iatQovg eirvxeig tkeyevl^fc^ug fiiv 
t7mv%lag avzc&v t5 * ijkiog 0($, rug Si t uTtOrdxiag t) yTj 
xaAiWw. " -• '•' l ' ' ' J ' ' '*'' *' '' 

\ ' ' r%\ 

- ■ \ . '. 1" * * . \ 

« t w . . , - ' \' ' ' ' 

Nixokaogi a v ?veQi9raj^iiooff , qne-ioooipo^ ^ywy^ ^cVe o/ 

• » ? • . • *.' • . ••• ^ . '• ■ .. i. v U) Apost Cent. XIII. 86- 
15) Idem Laur. inter apophth. 
refert 16) Ident hahet Macar. 
1) >Stob. T. 2Q. 64. ti ,. 
'4) * ^rtti. bm. J<rl/ ^ 

47 — ffl — 

&vwot zovg ^WWfi ^ y ^Wi ^W^ijp/kg 
^qwvvzm: ~xfyi$-iiFWW*SL 4*** <f*QVPfa$ >&&6nag 

abtctitjfdy: w y&Q 'iv\vxtmrj &Qoqm>i^aiv&vpQig , idttodr r 
ftovot, xal ftaxQqvoSiv dte£tovotv, wiov fiev iyxazdyE- 
o&ai ze.xal, evkvh^M^ixt fiwov^ vjiov\ds WQQNP&fv, oTyov 
d& nXeiovg ivdrjfieZv rjfieQagj wioug.tfe xorwvg ix*riaQQ- 
dov &e(OQeZv, iTtaveXd-ovzag fievzot zaXg eavzaiv ivotxuv 
eoziatg, ovzui xuLdwitvfj&vlqg^mchiSeiag $teQ%ofievovg 
Selv iv olg fiev jfowfcv^ixJjtonfyw t $vdia9Qifew, iv 
oig o eit elazzov, xat za fiev oAa, %a oe ex fieQovg, %a 
dh a%Qt ozot%et(ooecog TtaQGkaptfidvetv, xal zo exeivwv %qt}- 
Ctftov xazao%6vzag ini zr]v wg alq&aig TtazQtyav eaziav 
dvel&ovzag (pttopoytfy.tr *\'& i« -«i 11 V 

' htiWi «^afeo-^^p, %^^m«-; rfA\^^i^^ W 

naQa Mevovov 2efiiQafitv, e£ rjg eo%ey vlfa$fop!$i[. (A 

NZvog noktg, r)v exrtoe Mvog, 6 ftaoilevg, ano zov 
flaotlecog zo ovofia. r 4J%owa fkfmyiovrj\zm xazd Ttaoav %rp \ >.jov:..< v v » 
i V" , v ov: \ v.*\ .,. \ t iv * • •,•'•• .;...■'• ,'i\ x 


* N 6c v u a %l o<v. 

•^^K ^? ^ l '£$. ^^<dveo^ firff\iph f4QX8 ■ 
HoQ<pvQerp> vaxtv&ov e%otg, r) %1(oqov "aarttv, 
Totg iittq>vot6(oot %alig)Qoveg m dXXd ov xoopov 
IlaQ&ive zrjvoiotf* fifyySeveo* litjtfi xozotizqov 

'■> )jfetQi$typQlvyva<£\fyr}%l>6cty(!& n ' > ■ 

M^«5e xo/i^ neQt, dlld Ttolvoxideag itkixe cetQag. 

/f^." \ ,r . rtl* • I w. : ' ." -, "S/ .*flO./ ••< 

\ iv -•» ,!•': •»'» ,: i <• f r- t jiv r •• .-.fi .t» . f H' * • 

3) Abcst^mp^^tji^jr. f — 571 — 

Mqdi ftiXaive Tedig vnb (iXtcpaQoiaiv oncondg* 
Ob y$Q &t]Xvr?iQaig diftctg' wnacfev r)ftiTiXeoi?ov 1 
MoQprjv, otpQcc xai tbXXa freQi xQ&wexrfti&iibti* * 
Jluig d* dv xovQa dvvaio daqq>QOvi qxvri cpavrpai, 
&VJJTOV icp* r)nkQT} xoftidf %Qoa noixiXXovoa. 
£2- iziQtjg IziQqv oe xai dXXrjy dXXore XevGGto^ 
Oatvoftivrjv noXXfjoi pdav ftpQtprjoi ywalxa. 

* NeortToXijiov. 

NeomoXsfiog 6 TQaycfM$*ev t$ fiadtXixQ nqitf) Qi- 
ilmtov TtQOord^ccvrog elnetv Tl 'Tiiiv d&rptevtwV ftQog %r]v 
tcov IIsqowv GTQaretav, t)q£&cq Xiyeiv todexd noirjfia* "• 

QQOvetre vvv alfriQog vxprjXoTeQOV , 
Kai fteydXcov nedicov aQovgag, 
0QOvetre vneQflaXXoftevoi dofttov doftovg, 
% AcpQOOvvcf nQOGto piordv TexftacQOftevot. 
"O cf dftcpifidXXet eQyip oxoztav, 
"Acpvto <T dcpawog nQooifia 
. Maxqag dcpatQovftevog iXnidag 
Qvrjriov noXiftoxSog *Atdag. 

NeonToXeftov %6v vrjg TQaytpdlag inoxQtTrjv rjQero 
rig, %i xravftd£oi tcov vn Alo%vXov Xex&ivTtov q Socpo— 
xXiovg r) EvQinidov, ovdev ftiv tovtcov, elnev. 

€ 3^ amog e&edoaTO ini ftei^ovog axrpJjg QiXmnov 
iv rotg Ttjg &vyaxQog KXeoitaTQag ydftotg noftnevoavra 
xai TQiOxaidixarov &eov imxXrj&ivra, Ttj e^ijg intocpa— 
yivra iv Tt7) &eaTQtp xai iQQtftftivov. 

* N e o n t o Xi fi o v.' 

T jQ &dvar* ei'#' e*trjg avTayQeTog otpQ* av eXoiftrpr N 
IIqcotigtov, xai x* ix&Qog itov noXv cpiXTaTog etrjg. 

47 * « . > 'S . — 572 — . ' * N e l l o g . 

tlntv, ,ov navtTtot loytOfiovg. jy didvoia tIxtowv, oi) dt 
%ovg j^iv^avXot^g exrtXe, zaijg de dya&ovg ytwQytu ;Vi ; -' \> .*- -kt. .. 1 -7 *' NixoflTQar og etnev 

Ovxeortv OGTig navt* dvrjQ evdai/AOvtt. 
Nr) ttjv ^A&rptav ovvroficog ye cpikTaxe 
EvQtrildrj tov fiiov e&rjxag elg otlxov. 

* JV t x o o t {> a t o v. 
: NtxocfTQarog, 6 tdvldQyeUov OTQaTqyog, vno ^Aq%i- 
ddfiiov XV&W z * rtQO$QVvat rtccQaxakov/uevdg int XQW aai 
noklolg, ,xc# ydfic^ AaxcUvrjg, rjv ftovktTat Si^a twv pa- 
aifax&Vj artexQivccrOy fxr] elvat tov *AQxitiafiov dcp* 'HQa- 
xk&ovg' tov fiev yaQ ^HQaxkea neQtovra Tovg xakovg xo- 
la£etv 3 *AQ%ju}anov 6i Tovg dya&ovg xaxovg notetv* 

x l0T0Qta Nrjkecag. 

Nqkevg, 6 Ilooetdcovdg, InntxcoTaTog twv xad-* tav- 
%&Y yevopevog enepxpev elg y Hktv tnnovg elg tov vn Ai- 
yeov ixeloe owTekovftevov dycdva" vtxrjadvrcov dk tovtcov 
€pd-ovr)oa§ Avyeag dneonaoe Tovrovg, xal Tovg r]vio%ovg 
dq>rjx$v anQaxrovg. Nrjkevg di yvovg rjovxiav t)ye. Ni- 
4tq)q de 6 tcov ncddcov avTOv vecorarog OTQazov ddQoi- 
oag hrijk&ev v Hktdt" xal nolkovg dnoxreivag ovx oXiffjv 
ttov noXefiicov dneovQe keiav. C H toroQia naQa OeQtxvd]}. *Aqx*1 * o i £ a t o t ]( c i o ti, To § fieTa tov a. 
Sav&innrjg * 2coxQaTj] T($ ovSqI intTifuoor*g y dtott 

i) Subjungimus huic nomini, quod in apophth. impr. U- Ol/O hzcog 7tccQeGxevd£ezo vfto6e^aad:atcpiXovg y ar yvvat, ei- 
aev, d ftev r)ftezeQoi utxiv, ovdev ixelvotg* pteXrjoeii el de 
aXfatQioi, rjjuv neqV avzcov avdev fteXrjaeu TO £ JlJBTiQC ZJOV £< 

Sevotg pezadidov xai deoptevotg ix zwv ivdvzcov' o 
yuQ jty tftdovg deo{ieytp yovdv * avtog Xrjxpezat deoftevog. 

Sevov Gtyttv xQeitrov rjxexQayevat. 

Sevov aeavzbv Vcrfi, xai zi/ua £evovg. 

Sevog 3 avrjQ dixatOg ov fiovov noXizov, dXXd xai 
avyyevovg diacpeQet. 

Sevog eX&oi 4 oozig ovrjaei* QezzaXcov xaza~ 
(nffeipag noXetg 6 QtiXmTCog xal zovg ^evovg ncoXrjoag 
utwpe zoyzo.- \ 

Sitpog ziZQwaxev aaQxag, zbv 3e vovv Xoyog. 7 7 o § fteza zov v. 

SvXov * dyxvXpvovdenoz* oq&oV &cv dvoxe— 
(jig ex tpavXcov dya&ovg diteQyaGaG^ai. * • • • * 

Sv fipoXog * dya&og"r) xai.tpav.Xog* irci zcov 
olwi^ofievcov 8td £vfi(i6Xcov f ^vfi^Xovg ^cH ixdXovv zovg 
iia zcov TZzaQftcov olcovtqftovg* yvezi&evzo (T ovzOl Jr]ftrj— 
TQf xai gvfApoXov oqvjlv tpaolv, injetdr) gvpftoXovg rjyovv 
QtjLteta inoiovv zovg TtQcoza avmvzcovzag. gitur: &av\tlnnq Zlsye , /uvottov 
l*$Ta{ioX£J>v rtjy nqXiv. xat avTovg 
raraojfovacjv , ev ndoaig ojuoiov 
to £tax(>a\Tou$ npooamov xa\ n'po'i-~ 
orrog ex Ttjg olxtag xa\ inaviov- 
*oq $€doao&ai ' rjp/uooTO ydo no6g' 
narra tniftxdig' ToiydpToi ovShv 
Xh)7ioTe eXvnyofv ovtov. ' 

2) ovSe scripsi : apogr. Dresd. 
o 3't praebet. 

3) Stob. T. 9. 37. llv&ayoQov. , 4) Apost., Cent. XIII. 89- — 
Macar. habet: Eevov £eV*£* 
x dn 1 % ui q iov nofi' npog toi)$ 
Sslgiovg xa\ tptlo&vovg. 

5) Apost. Cent. XIII. 92. 
Macar. cxplicationem om. 

6) Apost. Cent. XIII. 94- Cfr. 
Schneid. ad Xen. Mem. I. 1. 
Boisson. ad Philostr* p. 280* 
Blonif. ad Aesch.' Proin. 495« — 574 — 

Svvvg 7 *Ev<vdhiog xal vov xvavkovxa xa%i- 
x%a* im %mv STtiarjg xcvdwsvovrtov. 

Svyyvtofiij *. 7ZQta%onsiQta* im ztav iv TZQv*zotg 
%v diaftaQTavovrtav. 

BvQEV iv XQV 9r $*& TWV TZOlOVVTtaV Tl e"g TIVG 

kiav inintwtrt: / 

SvQdg ^elg tx-xovqv lp# >§m. %<av nQoarjxovrtov tloIv 
?] inl Ttav tav ftovlovrat Tvy%dytmtav' 6ftoia.Tr 9 ovog elg 
ayjjQa. .. 

Bvv " TtT) d-etT) nag xal ysXy xodvQSTat* cw- 
%\ tov &eov fiovlbfdvov' xal td xaxd fie&iorarat elg 
>%&Q\pw. AnOOQEFMATA. 

Bdv&og l 6 aotpog, &eaadfi&>t)g ini &vQag evrtQsnovg 
ywatxog dvdQa olxotp&OQOv, etpr i9 ovTog r^dovrjy fuxQtiv 
tavel%at xtvdwov f/eydXov. 

SevoxQaTtjg * iQOfisvog tov naQ* avTqi q>tXoaotpeiv 
veov fiovlofxevov , ei yeystafieTQqxev , sl fiovatxrjg inaxq- 
xoev 9 tag ovx stprj 9 dmevat naliv avrov ixilsvoev, ovx 
ixstv yaQ lapdg jzQog tptloaotpiav. 

Ile qI ti d t; s to g d a t s q tav i x t tav II k o v- 

% d q x o v 3 . 
SevoxQaTTjg xara fiiav imtpdvetav tustat xtveto&at, < 7) Apost. Cent. XIII. 95. 
Macar. %wdg *KwdXib$' }n\ rtov 
xoivfj rt evQiaxojutvay. 

8) Apost. Gent. XIIL 96. 

9) Apost. Cent, XIII. 90. 
Plut. de discern. adul. p. «^2. E. 
de Alcibiade: -iv Se AaxeSai- 
fxovi xfi^djusyoc Iv XQ r ?i xccl T Q l ~ 
/StovorpoQcSv , quem Lacedaemo- 
niorum morem exponit Wyt- 
tenb. Philostr*. Her. de Pala^ mede : yeveia /uev ya% avT<o dna- 
Xd sx<pv80&ai\j xa\ %vv hrayyelttt 
flooTQV/av , tyjv Sh xSjutjv^ev XQ l ? 
elvai , ilbi Boisson. p. 547. coll. 
Jacobs. adPhilostr. Icon. p. 407- 

10) Apost. Cent. XIII. 91. 

11) Apost. Cent. XIII. 93- 
l) Laur. non habet. 

N 2) Diog. Laert. IV. segm. lo. 
vcrbis paullo immutatis. 
3) Recepi ex Laur» — 375 — 

Tovg xttt^p^' ol d)&oi StuolxoI, 'jnffiymhi. ItIqtjw tovg 
It£qq*£' * v vtpe-t xaifiaQet**. JijftoxQvmg* id^ftev aTtkavij 
TZofifov^ xard> de t<$t& 2Sfri)g ,m&avi}T«g y . ^itp r otg rjltov, 
&aotpoQOV, G&Krjwpt:. nk^hv<it£zc\^4^sw\arthxvwv &i-+ 
<?iv , <paii}cwa\ fatyQfiemy . «W' iroik JCQwobyxtievreQoy fl>cr£* 
&ovxa Tovtav.ufidg,' TQlTwfavQqew&a a$& *\dQeog* t&toq— 
tqv ecogyoQov to% tj^ /^ 

Vqv %oy ^Eq^ovj &nnm}ijki6v^ e/toiofwv -mkrfwpr' vfiv fta— 
&rjftarixcov Tiveg fth, tog JIlaTtov, qvw, Tiveg de fteaov 
itdvrcoy tov rjlcov' ^vdgtftaySoog xal MrjTQodtOQog o Xlog 
xai KqaTrjg avcoraTco ftev itavrtov tov rjMov TeTayftai, 
fteT* avxov tt)v s oelqvrjy 3 vtxo ,8k ayTrjgsta jaitXavr) twv 
udfQm, xal Tovg falavrjTQQ* - -^ .-^f •^^.«.»■1 * / 

- .^ a N «r. .')".• v' ' ; <\) jo ■ir»v» s ^» > ot u» . t. . » , * <« 

•■ i » ■ 

1 jfetii rdfo JtoofavQdJv}- h fcZv ffltifoaW&v *. . . 

* * ^&voxQcxTrjg %ovg em Tc3v*nkok&f tpawoftevovg ofcy 
aGTeQac; vetpeua etvai xa%a>^rfi nOtav xLvrjtrtv ?taQaA,aft— 
Ttovrus' MrjVQtiticoQog Ttov^Qco^tovotf&akftcovft^i^ade^ 
6i)g ydl y.ataitKr^ecog phdi fcvilftrjdovag. ', ' r . ' * 
v . ,:„(). dmog . di^p^.iawrrw ;*% rjfieQag^slg.TtQal-lv 
nva xal*Tfj bicomj fteQog dfteveifitv*. , - ' v ; . -» - "• .v • 

«... ' > \\y •■ ,> . , • i v- \. ' > a'.' " -> . , 

neQi^oyfjgTijg yf,g*^ . ' Sev^cpavqg fiev o KqXorpcoytog ftieveiv ^amrjv ^cprjtst, d{$ 
to ccTtSAQQv filw QaXijg o Mtlrjotog, StdToicp* vSatog U) I&ptiH in^ Mosc. s&b X^- 
nophAni9 nomine : profettur, 
omi^^o titulo, (ju^ni habet Laui\ 
Sequens 7iefi'ju6vrjs r$g yifjXaUT." 
propriuni e«fc ° • . ,J • ^- v >^ 

6) Suliju^hnus^ex apo^nte; 
Cod. Vat.* CSil/ XQrjhdTiav^e- 
YO*KJdTS( kofiia&ivfuiv aho *Jd%€- 
'j-ctvdgou, eoTtdoag rodg &ofAtday- tor av ovTja Qw , ov oto/uai tcjv 
7tevarjy.ovTa TaXdvfiav , TddavTa? 
yd^ r t v id s 7ie/u(p§€vfa. Ibicl. SUb 
tit. ne^t TiafoveCag, rjyovv attiipqo— 
\avvrfg. — X) $evo#(5dfr}g }n\ noX— 
Xf\ m Sixaioavvrj ^nfrqa* folg ^A&rjvaC^- 
otg $(peQ€To dO$av Ttjg oe ow- 
(pghavvqg dvTOv noXXa xal iVf^a 
T£xjur/qia SyvatTp av 9 $1 ftovZoi-' Ta$ xara tov avjov tqotcov , u a- ' — 364 — 

Xnk& <paidQ0T7rra xal XajtnQGTtjTa' tjtirj 6s rj6v xal tjo- 
tpiftoV ix yairjg 6e iqiaag avrl tov imxvxpag uvro&ev 
Xaft/iuvei, cooneQ ti evjtOQiOTOv (paQftaxoV inet ovx ev 
%iy$ %ont# ra Ttjg nai6eiag neQtyeyQanTat , akV onomeQ 
av ytvovto ug, sotw svqsXv to xuXov tolto q>vr6v. Mwlv 
6i, tyaot, XsysTut nuQu to ftcoXvetv , { o iotiv acpaviQw 
%a tpaQfiaxa. *Als£av6Qog 6s 6 Ilctcpiog ftvd-oXoyst /6- 
xoXaov evu tcov ytyuvrwv, cpvyovta tov xutu Jtog nbte- 
ftov t Ttjv %r)g KiQxrjg vrjoov xuruXaflelv, xut netQuad-at 
ixfiuXeXv avtrjv 9 tov nursQu d£ rjXtov vnsQaontQovta rrjg 
dvyaTQog uveXtXv avzov, xal tov a r iftatog Qvivtog elg ytjv 
ipvvai ftoTuvrjv, xal xXrj&rjvut ptcoXv dta tov ftcoXov, o 
iOTi noXeptov, iv t[> eneoev 6 yiyug, %aXenov 6e t* o£i;<r- 
cetv ftexQi neiQarog (>l£rjg, inel natdeiag axQOv 6vo%sqk 
i£evQStv m fiv&ixuig 6$, inet6rj 9 cpqotv, e Xxoftevov '&dvarov 
imtpsQSi t$ uvuoncovrt, cog xal ftavdQayoQag' &eol de 
%e ndvru 6vvuvrut, inei &eoodorov aya&ov r) naidela' 
*EQ/neiag <T snevt* anefti], tae 6r) ovquviov cov dyadov. 

MrjTQayvQTac B . 

MrjTQayvQTat ol 277 ftrjtQi tcov 9ecov Trj *Tl(f uvaxei- 
(tevot yorjtetcov xal (plXTQcov xaraoxevaoral, ovg xal na- 
Xovg 9 xuXovotv, unoxonovg ovtug tcov yevvr t Ttxcov ftOQWt 
xxrl rtQog %a aofflftova nu&r/ hoifiozdvovg *°, A Q x V * o v va%oi%eiov. To v fiBTu %av a. 
Havg. * ixexzvet n&TQug' inl tcov o^66qu avai- 

, 8) God. frpj/uoreTov** { 01) Ex Laur. recepi. 

$) Malim ydllov^ \ i) Apost. Ccnt. XIII. 55« — 565 — , 

ttfrqttov xal dSvOtonqttov tog %o a * avdqiavtv nQeo/fev-* 

Ob)fl£V. 

Navg 3 naXaia novrtgf ov%l nt.totf.it]* inl $&* 
fiTjdev -ovvrelovvTtov. 

Navg 4 tj fxeyioxi] xQetooov rj {uxqov oxdtpog. 

N&Sv 5 toi iii uyxvQ* ovdafttog oto^eiv yilet. 

Navog 6 iov vneixe' inl xtov ftixQtov' ovtto Neo~ 
xkeldrjg ycal^AQiOTOtelrjg' 6 de OeocpQaOTog' tog vdvov 
xal aidoXov eypvra fteya' oi yovv vdvoc ftiya aldoTwr 

l%OV0l. 

To v ftezd tov e. 

Nea 7 %eXidcjv' ini ztov i^anattovrtov zivag. 

Neorqg 8 [i* infjQe xai o&evog, %ov vov nleov. 

Netov 9 yaQ dvdQ&v nokkd xdunzov%av tpQeveg. % A- 
ya&covog. 

Neog xo cpilodo!;tov rtQtoiftog novr^la. 

NexQtt) ll pv&ov eig ovg ekeyev' inl %ov (iq 
inatovrog xal inl %tov dvaio&rTtov. 

NexQOv x2 fivQi^eig' ini tojv ddvvd%tov. 

NexQog x3 xel%av (tdetov ini %tov dnoQtov, ev- 
ttOQelv de nQoonoiovftevtov. 2) Apogr. Drcsd. r<f>. 

3) Apost. Cent. XIII. 57. 
Macar. in\ t&v elg ftySev ovv- 

TeXoVVTMV. 

4) Stob. T. 59. 13. EuQtni- 
oov ^EQFXfrtwg. 

5) Stob. T. 43. 3. Apost. 
Cent. XIII. 56* addit: EuQini- 
Sov. 

6) Apost. Cent. XIII. 38. 
Apponimus, quae Schol. ad 
Clem. Paedag. III. 4. p. 271« 
notavit: MeXiralov xwiSiov jut- 
xqov %9a[iaXbv , 8 vavovSiov xa- 
Xovoi-xard oriQrjoiv 'rov avio U- 
vat f hnt yaq tJiroxoQiortnOY rov rdvog, rdvov Se rov ptXQO* tpa^ 
oiv avfrQwnov. Aristotelem H. A. 
V. 24« vdvov de pumilione usur- 
pare notat Schneid. Lcx., quem 
vide. 

7) Apost. Cent. XIII. 59. 

8) Stob. T. 52. 2. EuQinCdov 

*jtv$QOfiSAaiS 

9) Stob. T. 52. 6. 

10) Stob. T. 52. 7- M*]7qo- 

SwQOU. * 

11) Apost. Cent. XIII. 6>- 
Macar. rexQfji Xiyov juufrog el$ 
ov^ ' en\ Tbov arato&qrtar. 

12) Apost. Cent. XIII. 63^ 

13) Apost. Cent, XIII. 64« ; — 566 — 

NexQog ** ov daxvei' dioti ol TOvg ix-ffyot/g 
tp&etQovzeg ov Xvnovvrat. 

NeoxXeidov lS xXsnTioTeQog* ovxog TvtpXog (3* 
*ovg pXenovrag vneQjjxovrtoev. 

NexQov ^tpQoditq Jtovvoov dl%a xal JqfUfpQog. 

Neovg tpiXovg noitov, tZ Xyaze, TtZv naXaicov fir) im~ 
Xav&ccvov. 

Nefteoig l6 de ye naQa nodag ftaivei' ihxqo- 
4JQV juhetai ra%kog r) daiftcov tov$ r)ftaQTrjxoTag. 

NecpeXag l7 ^aiveig' inl tcov advvarcov. 

NeotTOv ovdev l8 ftoi didcog* inl tcov afieta- 
doriov' veocTug yaQ XeyeTai r) zov toov Xixi&og xal w 

ftVQQOV. , 

• _ • ^^ 

To v ftSTa tov rj. 

Nr]'ta x xal xtoneag av&* onXtov r]XXa^avta' 
inl tcov ftr) ttjqovvtcov zug eavrtov Teyvag do^g im&v- 
ftitx' vrjia di Xeyovrai tu Ttjg vr t 6g axotvia, xconeeg ds ta 
ftQog xtonag intzr^deta £vXa. 

Nrjmog * og nareQa xreivag, natdag xazctXeinet. 

Nr) tco atto 3 , Te%vr] avev Trjg aXrj&eiag r r 
cp&ai ovt* ioTtv ovtb ftr]noTe yevotTo* jiaxwf 
tlne peyaXwoftevov Tivog QqroQog ini QrjroQixj}. 1&) Apost. Cent. XIII. 65- 

15) Apost. Cent. XIII. 61- 
ex Aristoph. Plut. 665- 

Elg fiiv ye NeoxXeCdqqy Sg eori 

juev rutpXog, 

KXinrtav Se tqv; /Slinovra^ vneq- 

tjxdvTiasv. 

JLpogr. Dresd. rovi xXinrovrag 

trTitQqxovTiuEV* 

16) Apost. Cent. XIII. 67« 

17) Apost. Cent. XIII. 66. 

18) Apost. Cent. XIII. 68.' et 
Laur. plura addunft. 1) Apost. Cent. XIII. 70« 

2) Clem. Strom. VI. p. 747- 
25» ndXiv 2xaoivov nottjaarTo;, 
•rJntoQ x. r. X. Eevotpwv liys** 
Ojuolio; ydq /uo* vvv tpaivojuat ne- 
notqxivat, toq ei rtg naitQa ano- 
xreivag, r<3v naiSoav avrov y*»~ 
oavro. Apogr. Dresd. *yxar«- 
Xinot. 

3) Apost Cent. XIII. 72- 

— %<p$tj TOVTtOTlV , OVTt ?*} 

nore yivoiro. Sumtum ex Plut» 
Apophth. Lacon, p. 23S* B. — 567 — 

NytpdXia £vXa 4 , xd ftrj dfiniXtva .ftrjdk trvxtva 
fitjdi ftvQOiva* ixeiva ycxQ olvoonovda Xeyexau 

Nijtpe xal ftiftvrjoo dntpxeiv. *Ent%dQftov. 

Nrjniot, 5 ovd^ 'laaoiVy ootp nXeov rjftiov 
navxog. IlXdxtov iv xotg voftotg 6 coojteQ i^yovftevog 
xoZxo <pr t oiv* aQa ovx dyvorjoavxeg xov 'Hoiodov OQ9oxa- 
xa Xiyovxa tog xo rftiov xov navxog noXXaxig eoxi nXe— 
ov' ojtoxav r\ xo ftiv oXov Xaftfidvetv £r]fticodeg> xo di 
Tjutov ftexQiov, xoxe xo ftixQiov xov dftixQOv nXeov r)yr)— 
oaxo aftetvov ov xov %eiQOvog. 

Nr]mog ovx ivoqoev, ooco nXiov ijftiov nayxbg. 

To v fiexd xov i. 

Nlxrj (T enuftelfiexai avdQag 7 . 

Nio(ir)g nd&?] 8 * inl xcov ftiyioxa na&ovxcov x«— 
xd' avxrj yaQ £tooa Xl9og iyivexo mi xc?i xvftpcp xcov 
naidtov, oig 6 ^AnoXXcov xal ^AQxefttg icpovevoavrjv , did) 
xo inaQ&ijvai inl xtTi nXrftei xal xaXXec xtov naidcov 
avxijg xal elnelv evxexvtniQav eivai xrjg Ar\8ag % ooxig 6e 
nei&exai ix Xi&ov yevio&ai dv&Qtonov r) ig dv&Qconcov 
Xl9ov, elr^g ioxi' xo 6* dXrj&eg eyei cb6e" Nivprj dno— 
&ttvovxtov xtov eavxrjg naiScov noiyoaoa eavxij eixova Xi— 
SivrjV eoxrioev inl xc$ xvftfttp xtoy naidtov, xai r]fieXg i&e— 
ctodfte&a avxrjv dia xpl Xiyexai. 

To v ftexd xov a. 

Novg 1 ov naQa KevxavQOig' erii xcov emXrjOfto-* 
vtav xa\ nXeovexxtov, naQooov in.6 nXeove^iag dncoXovxo. 4) Apost. Gent. XIII. 71* 

5) Stob. T. 10. 11. 

6) De legg' III. p. 307* Bekk. 
Idem Polit. V. p. 466* G. yvio- 

(JtTCCt lOV 'HoloSov, OT* Tft5 ovvt 

yv a6(poi Ziyiav nXiov ilvut rtvog tjfjtav nttvrSs. Cfr. Plut. de aud. 
poet. p. 56. 3ulian. Ep. p. 41 1. 
B. — Ex Hes. tqy. 40» 

7) II. 8 339. 

8) Apost. Cent. XIII. 73. 

1) Apost. Gent. XIII. 7h* 
Macar. ht\ x&v imZijofi^rwv*' / — 580 — 

Qlvalos l3 *t^v, x a $dSQav* ^i ™v in (lKfiteict 
naQaxaXovfiivcov, pXamovtcov Se* tcov yaQ Olvaicov naQO- 
xetevdvtcov Tj)v %aQ<xd$av , irii(i{kxyev vScoq noXv xati- 
xXvos notvtps* 

Oi ftev £c5i>r££ ix tcov cplXcov, ol Se tefhecotes ix t&v 
^mtQOncov Stdyivcoaxovtat. 

To o ftetcc tov x. 

*0 KaQTia&iog * tov Xaycoov* ini tcov eavtovg 
P^antovtcov' oi yaQ KaQndd-tot, vrjaov olxovvteg xal Xa- 
ywovg ovx exovteg inrjydyovto" ot noXXoi yevofievQt, iXv- 
(itptavto tovjs xaQnovg. 

*Q xaXtig* aycov ifinotel ta xaXtog eneodar 
ini t&v intatctfievcov aQxeiv. 

. € xviip * iv xwQ? m ini tcov tax&cos ftztantmw- 
tcov, xvitp yaQ &tjqIov %vXoq>dyov. 

% Oxvi * xvdftbvg xatdpQegov" el (pdyoig 
cafiovg, ovSinote intXd&oto' ini tcov ndvv qg- 
$vfia)v. / 

.. C Q KQr^g 5 Sr) tbv novtov* ini tcov elSottov ftev, 
HQoanotovfiivcov Se dyvoetv' dvti tov 6 vqaicitqg dyvoel 
trrv d-dXaooav* 

€ Kqtjs 6 toV KQtjta' ini tcov bfiotortQoncov. 

l KXeofiivrjQ 7 tijs xoitrjs vneQix^t* ini twv 13) Apost. Cent. XIV, 22- — 
Macaiv addit: OlScnoSog a- 
Q*t* al otpofrftaC. — Olrog avwye 
ytqovra xai ovx l&elovra %oqev- 
Siv. 

1) Apost. Cent. XIV* 32. 

2) Apost. Cent. XIV. 34. 
$) Apost. Cent. XIV, 28- 
4) Apott. Cent. XIV» 39. 5) Apost. Cent. XIV. 5i- 
Aristid. vne^ rav tbtt. p. 138» 
Taurd ye 6 Kqij; Srj tov itorrov 
tpijaei Ttq. Alc. Fr. LXXIX. o 
K(>v$ Ttjv &dlaaaav. 

6) Apost. Cent. XIV. 11. Cfr. 
supra p. 322* uqrjTt^siVy et in- 
fra n^og K^tjTa x^zC^kiv. 

7) Apost. Gent, XTV. 33. — 38i %d ftrj dvayxala fteiyco xcu nXeio) zaiv avayxcdtov xexiq— 
ftevcov. 

l xotvog lazQog ae d-eQartevaei %qovo$* 

To o fteza zov X. 
"OXcp Ttodl x " im zcov za%icog zi^tvoiOvvzcov' Oftoia 

%fl oXip QVZ77QI. 

^OXe&QOV TteiQaz* icpr f 7tzai % imdedeztu xal jyv— 
ZQmiaat, zo zov oXe&Qov r)ftcov n&Qag. 

x € 'OXovg 2 ^Ad-cog xazqzo^eveig zrjg xoQvcp^g' 
im zcov naoypvxcov dvvTtoiaza. 

l Xvxog 3 zr]v zQi%a, ov zr)v yvcoftrjv dXldxzet. 

*0 Avdog 4 zov ovov iXavvei' irtl zcov rtaQ* 
d£iav zt TtQazzovzcjV TtaQ* oaov iTtiuxcozazot, ol Avdoi 5 . 

x 'OXag dftd^ag pXaoytrjftcuv xazeaxedaaav dXXqXtav. / To o ftezd zov y.. 

c OfioXco'iog Zevg 6# inl ziov ofiovoovvzcov' dnb 
'OftoXtoag 7tQOcpr]zidog zr)g ^Evvetog, ijv TtQOcpijzw eig dek- 
cpovg neftcp&ijvai, cog ^AQiazocpyvrjg. "lazQog de iv zfjdw— 
dexdzrj zr t g avvaycayrjg did zo naQ* AloXevai zo oftovof]— 
ztxbv xal eiQTjvixov QftoXov Xeyea&aV eazi dt xal Jrjftr)— 
zrjQ 'OfioXtoia iv Qr)fiatg. 

r 'Ofioiog dftoicp 7 * drjXovozi owayoQevei* r) tpavXog 
cfavXca r) dftad-el dfta&rjg. 1) Apost. Cent. XIV. £5. 
Macar. bXu x fl qt Xeinei jj eveq- 
yeTtlv tj aSttteZv. ~—- 

2) Apost^ Cent. XIV. 37- 

3) Apost. Cent. XIV. 38. 

4) Apost. Cent. XIV. 39. 
Macar. post ol Av$o\ addit: 
ofioia dt ravrti xa\ /J ' atp* for- 
iriov. tn^ ovovg, . 5) Cfr. Philostr. Imag. I. 17. 

xec\ ol AuSol 6*e , (piXinnofaroi 
ovreg, en\ fiev JfleXonog ts&qiit- 
nol ts tjoav. Macar. habet: *0 
Xayag xa# eavrov ra jjfd©- 
a fiar a' en\ rtav xa9"° eavrcSv 
nqayiuaTevopivfov , sneCneq o Xa-s 
ywg avrog tavTfS yiverai tj&vtf/ua. 

6) Apost. Cent. XlVi 40- 

7) Apost. CenU XIV. 4*. — 572 — .',' * N e Z X o g 

ilntv u ov tzccv&t&l Xoyiauovg. q diavoia uktovov, ov de 
%ovg jAW^vtovgtxzde, %oijg de dya&ovg yewQyiu 


"*' -NixopTQccr og elnev Ovxeartv oOTtg.ndvf dvr}Q evdaiuovei. 
Nq Ttjv *A&rp>av avvro^g ye tpiXTare 
EvQiriufrj tov fiiov eQ-rjxag elg ozi%ov. 

* JV*t x o a t Q d t o v. 

v NutoctTQarog , 6 tdv^AQyeiwv OTQaTqyog, vno V<?#— 
dduov xVQiw k* TtQO&ovvap nccQaxaXovf.tev&s enl xQrj^ccat 
noMLoTQ f ,xc# ,y¥MV Aaxctivrjg, rfv povXerat di^a tvjv fta— 
atXtx&v, dnexQivaro, (xrj elvcct tov ^Aqx^ccuov acp c Hga— 
xXiovg' tov fiev yccQ ^HQaxXea neQiovra Tovg xaXovg xo- 
Xd&eiv, ^AQxJidafiov di Tovg dya&ovg xaxovg noielv. 

% IatoQia NrjXecog. 

NrjXevg^ 6 nooetdwvog , InnixtoTarog twv xad-* eav— 
%hf yevouevog enefxxfjev elg y HXiv innovg elg tov vn* Av— 
yiov ixelae awreXovuevov dydva' vixrjadvrwv 3e tovtwv 
<pdvvT]Oas Avyiag dnkanaae Tovrovg, xal Tovg qvioxovg 
dtprjxev dnQaxroyg. NqXevg de yvovg qovxiccv rjye. Ne- 
^twq de 6 Tciv naidwv avTov vewrarog otqotov d&Qoi— 
aag inijX&ev J 'HXidt* xal noXXovg dnoxreivag ovx oXiyrp 
ttov noXeuiwv dneavQe Xeiav. l H ioroQia naqd OeQexvdjj. *Aqx*1 t o i f a u ( j( n o ti, To | ueTa tov a. 
xavHnnrjg x SwxQaTj] t$ dvdQt entTiuwor 4 g, dtort 

i) Sulbjungimus huic nomini, «juod in apophth. impr. 1«. o/o kizwg TtccQecxsvd^szo vitod^aod-ai^ qikovg \ w yvvai, et- 
Tiev, il ftev r)fiezeQoi uoiv 9 oidkv ixeivoig* fielrjoai^ ei de 
ctXtfrQioi, fjjuv neql ovz&v avSev fukijoei* 

Td § fiJBZQC ZjQV f. 

Eevoig fiezadidov xal deo/uevocg ix zwv ivOvziov* q 
yccQ juq didovg deofieu^ ovd& '\ avtog ^tpetai deofievog. 

Eevov oiyfjcv xQetztov rj' xexQayevai. 

Eevov oeavzov lo&i, xal zifia £evovg. 

Eevog 3 ccvtjq dlxcuog ov novov nolizov, alla xccl 
ovyyevovg SiacpeQei. 

Eevog ekd-oi * ocrig ovrjoei* QezzaXdv xccza— 
ozQeipccg nokeig 6 Oikwmog xcti zovg ^evovg ncolrjoag 
etQTjxe zoyzo.* > 

Eltpog zizQtioxei' gccqxccQj xov de vovv Xoyog. 

9 

To £• fievcc zov v. . . . 

Evlov 5 ccyxvl.ovovdeTtor* oq&qV ozi dvo%e- 
Qtg ix q)ccvk(dv aycc&ovg arteQyaOaoSai. * • * 

Ev fiftolog ^ aya&og rj xal. tpav,log m im tcov 
olwi£ofievu)v dia £vfi(l6lcov f ^iififiolovg *&£■ ixaXovv zovg 
did zcov 7izaQ[Aiov olcoviqfiovg* ycveti&evzo (T ovzoi /Jr)firj— 
tqi* xal %vnfioXov 0Qv.iv cpaolv, irtfidr) ^vptpohovg r t yow 
arjfiela inoiow* zovg TCQiora ovvtevxtbvzug. gitur: Sav&tnnq Heye , juuottov 
p€Ta/2oJLwv rijv noXtv xa\ avrav$ 
*<tTaaj[ ovqwv , ev ndoaig opoiov 
t6 ^lioxqcstous nqootanov xa\ n'oo'i~ 
oVro; ** ri}$ olxiag xa\ inavior- 
toq Sedoao&at ' jjqfiooTo yaq nqog 
itarra intftxuiq' TotydqToi ovStv 
XbinoTC eXvntjotv avrov. ' 

2) ov&k scripsi : apogr. Dresd. 
• <fi praebet* 

3) Stob. T. 9. 57. tlv&vyoqov. 4) Apost. Gent. XIII. 89- — 
Macar. habet: Esvov £eV*S« 
xan t %ta q iov noti' nqaq rou$ 
Se^tovg xccl qnZo^svovs- 

5) Apost. Cent. XIII. 92.. 
Macar. cxplicationem om. 

6) Apost. Gent. XIII. 94* Gfr. 
Schneid. ad Xen. Mem. I. 1. 
Boisson. ad Philostr. p. 2^0- 
Blomf. ad. Acsch.' Prom. 495. \ — 374 — 

Svvvq 7 'EwvdktQQ' xaivov x%aveovxa xa%e- 
x%a' iui %wv emQtjQxcvdvvevowaw. 

Evyyv(ofi7[ * rt$€*vQfrteiQ(p' iitl ztSv iv itQo^o^ 
%i dia(jtaQ%avov%a)v. 

SvQel iv xQlT) *r* itoi %&v itoiovv%u)v %i Aq %iva 
IXav inlnovcrt: > • . 

Svq6q >elQ dtfovqv xo ^4iu:%iay 7tQoarjk6v%o)v %iolv 
q irti %6iv 6)v fiovXovtat %vy%dv6v%wv' dfiola %f 9 ovqq elg 
ayjQQa. ... 

Svv " %qj &eQ TtaQ xai yeX$ xodvQe%ai* dv- 
%i %ov &eov ' fiovlbfievov'' xai td xaxd iie&lo%cctai eig 
*%eQipiv. A n O O E T MA T A. 

Sdv&OQ x 6 Go<pd$, ^eaodfievbg im &vQaQ evTtQenovg 
ywaixoQ avdqa olxocp&OQOv, eq)rj 9 ov%oq rjdovrrv /mxqov 
. coveX%at xivdvvov /neydlov. . 

SevoxQa%tjQ * iQo/djevoQ %6v itaQ* avrq> q>t2ooo<peiv 
viov (Hovkofievov , el yeyeo)fie%Qqxev, el (xovatxiJQ iTtaxij- 
xoev, o)Q ovx ecprj, dmevat ndXiv av%6v ixekevoev, ovx 
e%eiv yaQ kafiaQ uqoq cpilooocplav. 

II e qI t d § e co q d a% e Q o)v i x ti aiv Ilhov- 

%aQxov \ 
SevoxQarriQ xa%a plav imcpdvetav o % le%ai xivetoSai *■ 7) Apost. Cent. XIII. 95- 

Macar. 'guvog *KvvdXio$ ' sn\ t&v 

XOlVrj Ti 8VQl(fXOJUtV<J0V. 

8) Apost. Cent. XIII» 96. 

9) Apost. Cent, XIII. 90. 
Plut. de discern. adul. p. $2« E. 
de Alcibiade : - ? v Se uiax&dal- 
fiovi xfiQOjueyog &v %Qfp, xa\ tqi- 
/StorotpoQc5v , <juem Lacedaemo- 
niorum morem exponit Wyt- mede : ydreta /usv yaq^ avTto ana- 
Xa &x<pvto&ai\, xa\ %vv hrayyelifc 

floOTQlf/iOV , TiJV Sh x6jUtjV-€V £(><5 

elvat , ilbi Boisson. p. 547. coll. 
Jacobs. adPhilostr. Icon. p. 407- 

10) Apost. Cent. XIII. 91. 

11) Apost. Cent. XIII. 93. 
l) Laur. non habet. 

v 2) Diog. Laert. IV. segm. lo. 
verbis paullo immutatis. tenb. Philostr. Her. dc Pala^ 1 3) Recepi ox Laur. — 575 

c vi pmn; \<*0!&Q (X &' ol al&oi SzuSikol, *jtQa\<c&iv ItIqxov *tovg 
1%£qqi&' iv.ihffet xal> (laQei^ JrjpQXQtvog id/idv ccTthavrj 
Tzawfovy xard M Ta^Tck 7&d&*mfoxi^Tag r ^iq) r olg rjkioVj 
e&OtpoQOV, tfsA^w^.! nk^hv^j.i£zc\T^4 ^EWv\aTthxv(ov &k~* 
<jiv, 'q)Mtfm'a\l£y6}iwov tm-i^.JCQovohyxfomeQW ©a£- 
&ovxa Tovvov.ufyosi TQlTav^vQqevia wav u^cos* tvcoq— 
tov etogipdQov TOf t%s ^jiyQoMT^y^rt&itfaov^mlkTMvTa 
tov pov 'EqpqS, Xktov .vfkiav , e^&ofiov '6ekrjprp>* wv fta— 
d-rj/Aarixcov Tiveg nh, tog JIlaTtov, dyco, Tiveg de fueoov 
stdvrcoy tqv rjkcov* ^vd^ifiavSQog xal MrjTQpdtQQog 6 Xiog 
xal KQaTrjg avcoTaTco jtev navrcov tov rjliov TeTax&cUj 
uer* av.TOV tt)v , oekrvm. vito dk amng „Ta MTtXavr) Ttov 
(x0$Qtov y xai TOvg ftlavrjTag* f..,,. . .... .. v- , V wx. r» ••. . , 

- >.\ 4 \r- . « , " i • •. «*< «.o ;*>v« n o' , ot ••'» . * . * . v (• 

1 iktil tcov JiooytovQWvr: & ft5v m&tirdQhrdv *. 

'tBevoxQaTTjg Tovg in$ TcoY«>rtkoktrp tpaw&tdvovg otm 
aOTi$a'g vecptlid eivdi xava ^trjjv gfiiav .$ivr/(jw TtaQaldn— 
norvTUS* MqTQodtoQog tcov sOqcov^bcov ocp&afyitov ji£t& di~+ 
6tfg $al 1 xaTaTtXr l £ l ecog £ivdi *\jv'Uftr)'d'ovixgi . ; . * 

H . .; - iw*W .. ^«*^Vi,..fioiarw. ;^s 7}(ieQag : -.elg _. rtQa'$iv 
tiva xal <TJj otcofcfi jniQog anevefyiev' 5 . , • w ' v 

• i .- .>•:- "v ^ •• ' , v -',.-. " -.•.'» ( . 

* v 

; • - . • • . » '. \ . » » ' . v^ "•;.>.. ' i \ • . • *< • > 

v ,, ; . ^ ILeQt iiflyrjg Ttjg yqg*^ * v . 

. Sevticpayrjg [itv 6 Kolocptoyipg (.teietv av^v tprfii dic$ 
to aftGAQQv eivaf QaXr^g o Mthjaiog^ dia To.icp* vtkcTog /i) Idfcn* ift Mosc. s&fe Xe- 
noph^nis nomine profettur, 
omissro titulo, ^udni habet Laun 
Secpens 7refi'ju6vtjs rfe y^Xaur." 
propriunl esh v • . M - "«•••'» v '^ 

5) SuiJju^^us^e^ajpo^nte. 

YOtydTst' kofiia&ivTtav anb *A^s- 
'£dvdqov % eortdaag toi)$ ,xo/iid<x'r- 
Ta$ xaza zbv avzov tqotcov* v( «- ftayyetZare, «9»7., ^i^dvSgw^ ,2>ti^ 
*(JT ay ovtjo L(o , _ou oeojuai Ttov 
TiBva qxovTa raXdvTtov , %6davTa> 
ydf) 1 rjv id y 7Vs'ju(p^€VTa. Ibid. SUb 
tit. 7ieqt> 7Tofyve(a$ s ijyovv fftuy^o— 
iGvvqg. — X) ^evo^.Qattjq }n\ noZ— 
Ztj^ Sixaioovvrj '*7rfe^« , Tot? *A&qvat— 
oig t(p€()6To o6$av Ttjg oe ow— 
(pQOOvvqt dvTov nbXXa xal tTeqa 
Texjutjqta SvvaiTp av 9 $1 fiovXoi- .■«, „'• ^ '. \ *. ■ jn"i «n r •• ,» ^ , ' ' » ■ ^ *•'»•» 

,'M. ' i)( 1 » » * W* M * v — 576 — VX8W&***' **d*cc$i[.«iyr}g xcti ^\dva%ayoQag xai dynoxoiTOS 
(paxnv vno toS pno^eiptivov iiqog, w immafiaTl£u tiLcl— 
%ua ovoa Aai nvptnameuS^ 77 yiy, xal ov cwyjgoog* 
amyjOQeiv* ^Epsmioxkijg wqv : ^ivrjv tOh x ovqovop %ij /t+^ 
v^g TTj-g yrjg cdziavm* .Idva^ip&vdQOgre %&l IHcctqw tvjp 
ouotdzrjta otal vxvpv ..i0O$(mmav airiav tpaxov* > 6 3i ye 
l^iGTOv&lrjgtyaiwpVi elvai ^pfig\^g,juovfjg xfl yfj ro c xce^- 
%a cpv&cv avTftfymiTOVtfilmi TdvvwcQvvdrjladr) vov {iiooi\ *»• & s v (p (x) v % <g. 
££i'6q)wv 7 o Axtmaiog FqvAIov ecpq, %o [xh tsvq 


*:. > » J J J • t -♦• -• s # w *_»-«*.■* J*-» e' » ^f *' »• • *. c / * t /, » 

to r*t?, oetxvvetv otf^ttov, ono- ro rr t v txeret,av rrjq av&ptonov oaq juev vnejuetve rojuag , onoaag 
Se xavaetg nept ro rjrqov xat ndv 

to ravryg ju.ep&g $iqrKr}v nno£ £d 

■» *, * ' v> , •> • ' < *-s~ v a5 
atppooCata nXetartjv xai jueyvarrjv 

iyx^dretav' 7\QQq Sf vo.tq aXXotg 

xat zdSe Xeyerat. ^bpvvrjr rrjr 

eraCpar cvrifialre * juer " toqatord- 

rrjy xaT\. exeTvo ; xuioov ^xcb e\va* • -» npXXovg eqaoraq vnqyqyea^at^ xai 
8rj\ ?$ >■ ZesVK&T*/^ povXtj&ftadv 
ent&ea&at nore , . nvd-eodvtt •/**(? 
avrov rrjr npbg rd epya rtjq \d- 
tppoSCrrjq vnepoxpCav , rotovrdr rt 
jurjxarrjaaa&at. £vr.$e juerrjV ev 
ovjunoato) rfj§ ini^ovXtjg ravrrjq 
icdpa (Goa. nep\) yedvCaxotq rt- 
*$* , *>xnrjdyjauts.j*ev. efyxn farjg ■ aa»- 
fti rvxroyp, navrdnaat yvjuvtjr jue- 
ra tcpavyrjg xaX floijjg -ovx. dvexrtjg^. 
io$ vno xAoiViar ,ptj rivcov pitoxo- 
uivnr , npoarpiaar tw %eroxofi- 
Toy^ oixifpart, xonretr je,,^(po- f 
optog ev pdXa rt)v- -frvQar xap'lx's>^ 
revetr eXeetrojg . Snwg avirjv eXaco 
rfjg htvrev oreyrjq tpiXarfrptoriev— 
dfieroq.vnodetgairo^ nptr vnortor,. 
Stioxdrrtor ovX\rjip$eXoav , ano- 
otpayeloar (p&qptjvat , St J eprjpCar 
rov fior}&rjoarroq° xa\ ror' juev 
vn* evrj&etag tv&vg , tojuov ydp 
Ti 3d'$ai xa\ dvaXyrjoCaq jueoror te&i ffefJB-ToTg eo%dTotg xtvdt*re i v-' 
ovorjq vneptSeTr , droll-ai re le— 
yera? ro olxrjjua, JUyS* ortovr 
vneiSojueror rrjv andxrjr * xal Sq 
eroq judror oxfynoSoq ovroq xai 
ovrdranaveo&at Seojuerrjr % jur) ydp 
d'rrt e %eir Svrao&at <pdrai yeyv- 
juvtajufrrjv, neto&rjvai, **a* u»' xa\ SoxeTv, ravrrjv Se aXXovg je avrip npoofa&ai rr)v x iratoar nf 
~ — - - ■ --«■-- ■»--- Ljuartfp rrjv oe navra^utq ,vrto- 

XtCatov xqrd rijv eyeSoav xavrqr 
elXrjtptvdt rov dvSpa voju££ovoav 
ndvra npdrretv xau jutj/avao&a* 
npoq rrjv rrjq ZStaq xaxore%vtag 
nj.rjo(ootv , ov jur) exeTvdv ys , xdv 
jufeatg apxvatv t toq' elJ.rj/tfievov % 
xarayorjrev&tjvaC tpaot npoq rijq 
^d^aijvttrjq^ dXV ovrtogrjOtoipodrMq 
drria/elr npbq avrrjr f toare nar- 
'reXmq tfnpaxror dmxXXay^tactv rr)v 
^^yvijv^ ov%u juerv dvfpaq Mp- 
nvou' x X4xl juerd^ov fwjjg ztVogy 

if-^iftJFf?- *yAflf««Vro^ to xnpa- 
Xt&Cvov * dvyxaraxXtxtjjXai nooao- 

uplo^iv^ (Ideia hremxxs najrra- 
tur apua Diog. L. IV. 2. .segm. 
3. Cfr. Jacobs in IVJuseo Attico 
jVpl. III. p. 26.) , * . 
| ^ 6) Cod. tw, , 

7) Laur., crui hoc apophth, 
ultimo loco posuit; b avzoq JBe- 
votpwr. — 377 — 

loig atpafievovg xalei povov, ol di xalol xal tovg fta- 
xqccv koTahag vtpdnrovoiv, q yaQ oxjJtg lafir} tov m*- 
&ovs iotiv. ' ; 

SevoycSvTi 8 &VOVTI r t xi rig ix Mavtivelag j&yyeXog 
Xiycov %ov viov avtov tov TqvXXov te&vdvat* xdxelvog 
dni&eto ptev tov OT&tpavov, Sietelet 8h &vu)v, inel de 6 
dyyelog rtQOoi&ipie tc?), TtQoreQtt) Xoytp, oti vtxwv ti&vrpte; 
Tidkiv 6 SevoqxZv erte&eTO tov OT&cpavov. 

Sevotpwv eXeye Ttjv nevlav oocpiav avrodldaxtov* o 
ydq ixuvr} %olg Xoyotg wel&ei, avTq toi§ eQyoig dvay~ 
xd±eu .-.*.•.'• * \ 

* 'O amog eXsyev, ov to. fiy Xafieiy.id dya&d, <w— 

to) %aXenov, cog to Xaftovra OTeQtj&ijvai. / <\ 

i - , » 

>> . x - ' 

^ . . i ■ , m ■! , » i. ■ / , "» » 

*A q % q t o v o o '% o l x * i o jv » <V • \ To o iieta ioff cr. ' ° 

"O dXtevg* ftX^yelg.vov^ ipvoei? inltiSv pte^ 

t« to nadt-tv t*av$av6vtcov. ' , • v k % 4 , •♦< V ■ A V * V ' i To o fieta tov o. v fc 

l O rfips * Kdffiv&og* ini tdiv ndXcuftkv tvnqp- 
yrfldvTorv, voteQov 4s oi xaXwg dnallal-dvtcov. ( 
'O $* dvyQ xdvoftcDTog moteviiv d^wg. ( ;• , 8) Diog.iLaert. II. segm. $4. 
aliis vcrbis. 

l) Apost. Centv XIII. 98«, 
Macar. habet: t) /St)^? «r^oc i3 

dvo 3* ifloltSv «{Ti//uira ' iff^ ova 6*anavu)VTtar. -' l l,, ~ 

2)-&p6tt -Cent^Brt <#7- 
tlat. Euthyd. p. J92* B- ^" 
\irreXv<5f to Ity&fitvov '& 2/toc 
JCootv&o? • ytyvrrai ,. «W' ' lt«iiid. 

cfr. p: is^ /f*o S »f. 

48 — 378 — 
c QJo* v 3 QQ&qv fittdl^ei' inl %m OQ$&g xai 

l dvo 4 itTioxag diwxiov ovde%$QOv Xafifia- 
v ftf. Jqytqfyg xcti dqlty 
. ^ c dvoiv im9vfir]aag ovde%eQov e%v%ev* ofioia. 
u *Qdov m * itaQovarjg vrjy aTQccnov £rj%eig m ini 
r$v $cttalifjjtav6vTU)v %d dijXa xai ^roimmv %d dqtavrj. 


To o fieta %ov e. 

b $%(QV 6 nolv itkiteQL %13-tjai xdv Xa%d- 
voig' hti %tav evnoQcog xai dg>&6v(ag (Hlovvtiw. 

v*0 exw?' 7 %rtfCOv XQTjficeva %a%v%a%a iititevei. Jr^- 
fioidqg. K • 

c 8 Zevg xoXaatrjg %<fiv ayav vvteQipQOvcoy. 

c fjXiog 9 %6v ovx de%idiju* Xeinei %6 iXey%et' 
inl doxLfiijg. 

*0 ^&Vfiog- dXytov daqdXetav ovx e%ei. ' 

To o ue%a %ov i. 

01 (T aQioxovq* ** a& (fiaXia%* ddeiv fxe %Qr). 

Olxoi %d a MiXnOL.a. ur) yag ivddde* ini zwv 
OTTOt; firj TtQOOrjxeL %rjv %Qvq>t]v emoeLxwfiivcov. MiXrjOLog 
yaQ TtaQa AaxedaLfiovioLg drjftrjyoQcov xai ttjv olxol tqv- 
tprjp inaivtov ijxovar %av%a. > 3). Afrost.' Cent. XIII. 99. 

4) Apost.Cent. XIV. 3- 

5) Apost. Cent XIV. 4. Ma- 
car. ror arqanov f^r.' inX r<av 
noo&tjltov» Id. add. 'OSvoo g v g 
Si a;i£-4P» ^. , . <<r,v v §Jl & e v * inV ' raTy 
i? navovqyCa opohav. . . v . . 

^) -&pR*t. .Cent. XIV. /6. ' ._ 
7), Apost.>Cent. XlViiS. M\' 
S) Stoh. T* 22. 18. r M 
i9)t^o«. Cent. XIV* <*•<;,. 
10) Stob. ,T k 20. 49*, ApasU , \ < +• fcent^XIV.^. addfri "Evomldov. 
M^car. babet: *0 ^ JZa^» /}«- 

/*of InV /zw 7ro^t{reJtc0( xart- 
axevaojAivtav. r O ix s oiafi^Tqov /SCog. 

1) Non scio, quomodo huc 
delatus «it 'hic versus, qui 
apud Soph. Antig. legitur: 3~ 

2) ApoftL Cent XIV.8- £«- 
stath. ad II. w. p. 1358* v» 12* 
monet, dici etiam olxo* r« Jl/i- 
«l^<?#fl xamxwfut. Matth. — 379 ■— 
Otxot 3 yevolfitjv* ini ti&v ixepvyeiv m foivd «v- 

Olxog 4 ipllogy olxog aQtorog. 

Oixo&ev 5 6 fiaQTVQ* ini Tt&v xad^ havrtov q&**> 
qovtwv fi<xQZVQ<xg. 

Ol$a 6 2ifiwva xal Sifiwv ifii* Svo iy&vono 
yyeftoveg Nixwv xal 2ifiwv* V7Z€Qlo%voe de 6 Sifitov xa- 
xoTQOTtwTccTog wv~ toore xai Ttjv ini Nixtova qnjfiqv ana— 
7*et\pai,* le%9eir] <T av tj naQOifiia irii twv dkltjlovg ini 
xccxia yivwaxovttov. 

Ol KQfj%e$ 7 Tqv 9volaV inl %&v TaQaaoQvrtov 
rovg 9-vovrag xal neQixonrovrwv* toiovtOv yccQ ti, owkr- 
Pq %{# ^Ayafikfivovi naQa TtSv KQtjttSv dvovrt. • * 

Olvog 8 xai natdeg dltj&elg* ini Twf icnXot- 
^oftevtov xai Ttjv dkq&eiav leyovrtov. E$av&Q6Q naQ* 
tolq IliQOaig cprjclv oi ftaodvoig i%era%ea§ai, % dil^t fie- 
dvoxoftevovg. r - ; 

"Oig 9 Ttjv fid%abQaV ini twv qckvaiTe%$Q atploiv 
avTolg xQtofievwv. . , ,. 

Ol cpcoQeg xo Ttjv fiotjv* tjtoi dedolxaoiv. 

Ol tpwQeg " nQooeyxalovaiv. . i% , 

Oicp 12 fie 6 daifiwv T&Qari ovyxdd-etQ^ev 
inl twv dvoavapxerovvrwv* ini tov Kvxlwnog xal tov 
*Odvaoewg. ' '. 3) Apost. Cent. XIV. 13- 

4) Apost. Cent. XIV. 12. 

5) Apost. Cent. XIV. 14. Lu- 
cian. Jup. trag. c. 32« evye, ol- 
xo&ev o /udoTvg, (paoCv. Aristid. de 
rhet. p. 72» ndg ov xa\ ovTog oXxo- 
&ev wv HXdrwvi fidorvg q/ulv eonv 
tlg rovg naqdvTaq tovtovoi Xdyovg. 

6) Apost. Cent. XIV. 16- 

7) Apost. Cent. XIV. 15- 

8) Apost. Cent. XIV. 21. 
Evav&qog sqq. non habet. The- 
ocr. Id. XXIX. 1. Olvog, c5 (ptte nal, ZeyeTaty xa\ dXd&ta. Ita 
Macar. olvoq xa\ dXtjfreta' hii 
TbSv ev /ui&fl t/)v dXtjfreiav Xe- 
ydvTtav. Pachymer. Progymn. JX. 
olyoq Se XiyeTai xa\ dlrj&eia. Lu- 
cian. de Dea Syr. c. 22- d/ia 
Se oivto t eoidvTi na^^oCtj re e»s- 

9) Apost. Cent. XIV. 20. 
1q) Apost. Cent. XIV. 18. 
Apogr. Dresd. fiovv. 

11) Apost. Cent. XIV. 19* 

12) Apost. Cent XIV. 94- 

48* — 580 — 

Qlvalog t3 *z*}V, ^agd&Q-av' ini zwv in* wptXeia 
naQaxaXovftevwv, pXamovzwv 8e* zwv yaQ Olvaiwv tzccqo- 
%ezevdvzwv rr)v %aQ<xdf>av 3 int^Qayiv vdwQ noXv xaze- 
xXvoe ndvzjug* / : 

Oi ftev £wvzeg ix zwv <piXwv, ol de zedvewzeg ix zwv 
irtiTQOjuov dttiytvwoxovzai. 

To o ftezcc zov x. 

% KaQnd&tog x zov XaywoV ini zwv eavzovg 
Planzovzwv' ol yaQ KaQnd&tot vfflov oixovvzeg xai Xa- 
ywovg ovx e%ovzeg inyydyovzo* dl noXXoi.yevdfievoi iXv- 
ftyvavzo zovjg xaQnovg. 

C Q xaXwg* dywv iftnotel za xaXwg eneo&at 9 
ini zwv miffcvfievw aQ%etv. 

. € xvlip * iv %wqg* ini ziov za%ewg iiezammw- 
twv, xvhp yaQ ^rjQtov £vXo<pdyov. 

*Oxvh 4 xvdftdvg xazdpQe%ov* el pdyoig 
tofiovg, ovdinoze intXd&oto' ini zwv ndvv (jy- 
&ifiwv. x 

. c O, KQT^g 5 Sr) zov novzov* ini zwv eidoztov fuv, 
HQoanotovfi&vcw de dyvoelv' dvzi zov b vrjatwzrjg ayvokl 
zr)v &aXaaaav. 

c O KQr)g e zoV KQrjza* inl zwv oftotozQonwv. 

l O KXeofievrjg 7 zr)g. xoizrjg vneQi%et* ini zwv 13) Apost. Cent. XIV. 22. — 
Macar. addit: OlStnoSos a- 

QaC al oipofyat. — Olyog avtoye 
ytQOYTa xai ovx i^/ilovra %oqsv- 
Siv. 

1) Apost. Ccnt. XIV* 32. 

2) Apost. Cent. XIV. 34» 
$) Apost. Cent. XIV, 28. 
4) Apost. Ccnt. XIV, 29' 5) Apost. Cent. XIV. 31- 
Aristid. vneq rtav Terr. p. 138« 
Taura y* 6 Kqij; Sij tov norrov 
tptjoei t*$. Alc. Fr. LXXIX. 

Kqrjq Ttjv 9dZao<tav. 

6) Apost. Cent. XIV. 11. Cfr. 
supra p. 322» uqtjtC^eiv^ et in- 
fra nqos KqiJTa x^z^tir. 

7) Apost, Gent. XIV. 35* — 38i — 

%cc (aj dvayxata fiel^co xal nkelo) tcHv dvayxaitav xexirj- 
ftevtov. 

l xqivoq Ioxqoq oe &€Qa7tevoev %qovo$* 

To o iisza tqv L 
r 'Olq) Ttodl x ' irci tiov Tayjbwg zt, tvoiOwtcjv' ouoia 

%f\ ollp QVT7JQI. 

*Ole&Q0v TtelQaz* &<fr f 7t%ai m imdedtTUt xal r d v- 
XQhTtiCai to tov ole&QOv r)fiaiv niQag. 

x *'Okovg * "A&tog xaTqTO$€veiQ Ttjg xoQvcpi^g' 
iitl t&v naoxovTwv dvvTtoiOTa. 

c O Xvxog 3 Trjv TQl%a, ov Tr]v yvc&firjv dlXdtTei. 

*0 Avdog 4 tov ovov eXavvet* ertl tujv TtaQ* 
d^tav ti TtQOTTOVTcw' TtaQ* ooov iuTtixcjTorot ol Avdoi 5 . 

*'Olag dfidgccg piaoq>r,ftQjv xccreoxedaoav dkXrjltov. / To o fieTa tov ft. 

'OfioXtotog Zevg 6 ' em twv ofiovoovvrtov* aizo 
^Ofiohoag TtQotpr^Tidog Tr)g *Evvetog, rjv TtQOcpfjrw eig dek- 
tpovg Ttefitp&ijvai, tog 'AQiOTOtpgvrjg. ^lOTQog de ev rfj 6 ce/— 
dexccrrj Tr)g ovvaytoyrjg did to rtaQ* Alolevoi to ofiovor)— 
tixov xal elQTjvixov QftoXov Xeyeo&ai' eOTi de xal Jriftr)— 
TTjQ c OftoXto'£a iv 0r)(2aig. 

"Ofioiog oftoicp '"-dfjkoviki ovvayoQevet' r) tpavkog 
yavhtf i] dfia&el dfta&rjg. 1) Apost. Cent. XIV. S5. 
Macar. bXn x fl %t ' Zstnet § e ve q- 
yeretv fj dStxetv. *-*• 

2) Apost| Cent. XIV. 37- 

3) Apost. Cent. XIV. 38. 

4) Apost. Cent. XIV. 39- 
Macar. post ol AvSo\ addit: 
tfjioia Se ravrjj xa'i >; ' ci<p* r in~ 
ntov. tn^ ovovg, .. 5) Cfr. Philostr. Imag. lTl7. 

xa\ ol ^iuSot &e , (ptXtnnoTarot 
ovreg, en\ /uev <JT4Xono$ re&(Ttn~ 
nol te rjoav. Macar. habet: *0 
Xaytag xa\r eavrov ra >jdv- 
a juar <r * in\ rtav xafr* eavrtav 
n^ayjuarevojuevfav , eneCneo q Xa-? 
ytag avrog kavrta ytverat q&va/ua, 

6) Apost. Cent. XIV. 40- 

7) Apost. CenU XIV. 44. — 582 — "Oficpaxag s (ilerter enl t&v ajtaidsviw xai 
nXrjoid£eiv 9 oocpolg 7teiQ(x)fxeva)v. 

l fikv xa exdteQog d(iq>6teQog* 6 d& dfig>6- 
reQog ovdersQog' \ovtovv 6 fiev elg r)v efiq)Q(ov xai 
itQaxtixog 6 'ExdteQog 9 ateQog de evrj&rjg xal dpklteQog 
6 'AfiyoteQog' tovtvf Idcav 6 OlUrcnog etQtjxe vrjv rtaQ- 
oi/uiav. 

'OfioidreQog il ovxov' tovto 7taQanal£ei did tr t v 
ifig>eQeiav tuiv ovxarv. 

9 0fiq>dXrj " ^HQaxMjg XatQevei* erii tdv dm- 
Otfov* koyog rp> /udtaiog, oti 'HQaxlijg ikdtQeve tfj 'O^- 
qtdXjiy xaltoi ye i£ov c HQaxXel xaxeivi)g xal twv vnaQ- 
%6vt(#v avtjj dearto^etv. To <f alrjd-eg toiovde tu *Oft- 
qtalrj r)v *IoQddvov d-vydtr/Q Avdciv fiaoiXmg* avty 
dxovoaoa ttjv lo%vv 'HQaxXeovg rtQoaenoirjd-r) iQ^v avtov. 
€ HQaxlijg TtXrjotd^ag eQont edlco avtijg, yewft de ii; av- 
trjg viov Aaoftrjdrjv x3# r)doi*pvog <T avujj inolet o tv 
TtQOOtdttei r) ^Ofiipdlrj* ol dk evij&eig vnilaftov XcetQei- 
eiv avtov avtfi. 

"Oftoiov o/iotcp l4 ' del neXd£eiv naXaiog Xoyog xal 
ev eyf&v iott. 

"Ofiiog x$ enetdfj tov olvov r)%iovg ntveiv y 

2wexnoteov ioti ooi xal tijv tQvya. 8) Apost. Cent. XTV. 45. 
Macar. ln\ Ttav Sqi/uv fiXen6vrtov 
tcat Oftyi^ojuevcDr. , 

9) <Jodd. et Apost. nXtjoia- 
ZrfvTtav. 

10) Apost. Cent. XTV. 47- Vi- 
de infr. apophth. Philippi. 

11) Apost. Cent. XIV. 48- 

12) Apost. Cent. XIV. 49* 

13) Apost. Mao/uijdqv. 

14) Cfr. de hoc proverbio 
tritissimo Wyttenb. ad Plut. de aud. poet. p. 30* F. Bois- 
son. ad Aristaen. p. 354. Clem. 
Paedag. I. 6* p. 114* 32* £ £7 
/uovto (sc. Tto nvevpaTi) to &elov 
InonTevo/uev — ene\ to 8/uotov 
rtp 6/uoCta (pilov. Strom. II. 22* 
P« 499» rtg. ovv 6*q nQa£tg tpClr/ 
xa\ ax6Zov&o{ Sew* /uCa xa\ %va 
l6yov'e*x ovaa <*QXaZov, Srt tw /iiv 
ofioito to 8/uotov, ovrt /ueTQCtpy tpC- 
Xov av etq, et multis locis. 
15) Aristoph. Plut 1084- 383 — > % To o fie%a tov v. 

™0*o$ clyei fivo-TrjQia Xm kd twv naQ dj;iav ti 
tcqccttovtwv* toTq yaQ fivCTrjQiog i£ ddrreog eig *EXevolva 
dicc tcjv ovwv e<peQOv. %a elg yjQeiav: o&ev xai r) noQoifiia* 
Sicc to xdxonad-eXv fidXiora Tovg ovovg dx&o<pOQoZvrag m 
wg av ovv ofiota nao%ovr<av a iy nie£eo&ai t$ vnoxeifie— 
vip ax&ei ttjv naQOifiiav fiiyvvdv 6 *AQi<no<pdvrjg' bfiola 
ttj' yaXfj xqoxwtov xai ni&rjxog iv noQ<pvQ<f. 

v Ovog neivwv ov <pQOVTi£ei t)ondXov* en\ t&v 
3td Tfjv yaOTBQa xai nhrjyag xal tpQeig vftOftevovrW 
ijzei xal ovog n$iv<3v dvaxoXwg dnaXXdvterat %fjg tpOQpfjg 
xal Uav TVTtroftevog. IlQog tovto dnofiXhpag 6 Selog 
"OfiQQog xql %rjvde tt)v %aqi$<ndxrp naQapoXrjv moirj— 
oaro 3 . 

*£2g <f ot ovog naQ* ccqovqccv l<av iftirjaaro naldag 
No&qg, <j> dr) noXXd neQi.QonaX* dftrplg idyrj 9 
KetQet t* eloeX&aiv fiad-v XrjCov* ol d& Te naXdeg 
Tvnrovoi QOTtdXoioi* ($1% de tc vrjnirj avTcZv, 
Snovdfi <f ' ityjXXaocav, inei t % ixoQiooaro <pOQ(ti}g. 
y 'Ovog 4 eig d%vQa* inl tcjv naQ* iXnidag eig 
dyad-d iftniTtrovrcov xai fovrotg dnoXavarixcog, %QO)fihcn(i 
"Ovog nXrjywv a£iog* 

9 0veiQaTa ftov Xeyeig m inl tvov aniOTa xal ddv—, 
vara dirjyovftevtov' o&ev xai r) xoiyfj xai drjfimdrjg naQ^ 
Oifticc* tovto xar* ovaQ eldeg. 

*Pjqv 5 xe<paXr)v firj 'nXvveiv vi%Q<#' ini t<w> 
dvaQfibkna notovyrw. r 

Ov { y rj ti %rj fieXdiva yQarpet, tovtov o nalg, 4) Apost. tlent XIV- 50- Ar. 

Ban. 159, yq roy dC lywy* ovr 
oyog Sytoy juvorrJQta, llbi Schol. 
Macar. htl Ttar ertqoig xaxona- 
&ovrrwr xal ■ tvyQoovrqv naoe- 
X^rrtay. 2) Apogr, Dr^sd. ndox*** 
5) II. A. 558. 

4) Apo«t. Cent. XTV. 55. 

5) Apost. Cent. XIV. 56. 

6) Apost* Cent. XIV. 51* — 384 — XQovog ov dvvicTai kevxavac im tojv dva%v%Lov 
ayav. . ^ 

™Ovog x T % iv fieXtTT aig* in\ tojv xaxotg 7t£Qi7te~ oovtojv. v O'vog* XvQccg axovcov xivet %a wTa* iiti twv 
aitaidevTOJV ij ini jciv ovyxa^a^efikvcov firjdk ivtaivovvrojv. 

'"Oxejl 9 Tig^eleye J4vfrov,,v de tcc o>Ta ixivei 9 
elg avaio&rjolav tvvojv. 

■ * 

4l "Qvos *° axQQavai palit^iyyog* 6/uola tjJ TtQorene;. 
C Q. XI v*e-@Q.Qg tqv keovTa Ttvv&aveTai' «gtw tojv 

^Ovog xa&ov 12 >* mi tcw iv nQayftmi rjvtoifievojv. 

. "Ov&q a t el$-Kvficciav m ..iril tojv . Ttaoado^utv xai 
OTtecvioJv. 

v Ovo$ vGTat, l4 * iitl tojv fir) irtcOTQetpofikvoJv. 

v Ovav lS \&avaTO.vg m eril' twv alloxoTa derjyov- 
ukvojv. x 

"Ovog f lG eig fii%i}y \oyxaTat* ini tojv eyxaioa 

MO10VVT0JV 7] XOTtQlOJVTQJV. • 7) Apost» fcent. XIV. 57. ali«- 
na quaedam subjungit. 

-8) Apost. Cent. X^V* 53. 
Cleiri. Ai. Strom. I. l. p. ! 317. 
ti „&k */uiy vvdvr^y rj yvtaa^g^ ovo§> Xvoag, 1} (paotv ol TzaQOijUictLopevoiy hucia.n. Diaf. MorU Yllhroyjo 
rojg noXXoXg rd avyyqdu/uara^ I^U- 
dan. Dial.' mer. *XITi m i/fV mer. *aiy« m '//tv* 
ya^ ^dqireg^ to diooxoQta , 710X- 
Xdi 9 xa\ '/udXtara. ondrav a/Sfl, *ort 
a/Sgac elvai 9%Xji , ofo;' avroXv^ 
(>il,u)v tpaaCv. Ady. indoct. c. 4* 
dvaytvuiaxeig .<xe», 'TfcJv <te dvayi- 
yvtaoxo /utvtav olo9a ovdhv,, 4$V 
ovog Xuoctgr dxoyeig xivtay rd 0ra. 
Eustath. 0puso...,p» 350' 1* $7« 
"jlXXotf /ujbv ydo- ivfoi'$pi/Ln/V, • qat 
xjjy •tyflji' ^earqiaaifit fiovatxrjv y o? ravryjs ovdlv /uaXXov § 0V05 
Xvqag. F7taVovO*. 

9) Apost. Cent. XIV. 52. 

10) Apost. Cent. XIV. 60. 

11) Apost. Cent. XIV. 58* 6-xsivo ro. rtjg naqoi/uiaq^ o- ve- 
fcos rbv Xtovra, ubi Hemsterfa. 
12) A.post:, ^ent..,XIV* fii. 
Plat. Theaet. p. 146-j A, o Se 
afiaqTtov, xai 0$ av aet a/uaQra~ vji xa fredet rat , taaneo tpaotv ot 7tqf»^« o^.gtpato^oyr^s, ovof, ubi 
Ueind. 

. 13) Apost. CenL XIV. (2. 

. 14) Apost. Cent. XIV.. «SS- 

15) AposL ; Cent. XIV. 64- 

16) Apost. Cent. XIV. 59- ^i ^ — 385 — 

v OvaQ Xiyetg 7} yqltpov' inl rtov atviyiiaritdiSg 
Xeyovrorv Tivd. 

"Ovov noxai l7m inl %wv tmprvrtav xal ftrj ovrtov 
Xiyerai, ovdk yag xeiQeTat 6 ovog. 

v Ovov * 8 ovQa TtjXlav ov noieV inl TtHfv arw— 
(fektov. 

y, Ovov x9 yvd&og* elg noXvtpdy ov* 
v Ovog ao kvqag ijxove* xal odXniyyog vg P 
9 OvooxeXiag " xrvyaTfjQ* inl TtSv eveidetndrtov* 
veavlag ttov imorjfttov % Etpioiog t$ yivei, vlog Jq/AOOTCjd- 
zov, natg d % dXr]9-elaig^AQetog m ovrog aa io 9ijXv ftioojv 
yivo^ wxtog fia&eiag elg Tag naTQipag STQexev dyiXag 9 
xal ovtf oweyivero &r]Xeia m r) de eyxvog yevoftivrj etexs 
xoqtjv eveideoTOTrjv ^OvooxeXiav TOvvofta f tt)v nQOOqyo— 
qiav Xaftovoav dno tov ovftnrioftaros. *AQjunoxXrjg ev 

p ** TtaQadogtov. 

v Ovov oxtd a4 ' inl Ttov ^tr) i%6vrtav nXoiota xai 
Xa/LtnQa, xai aQxovftivtov £§ dvdyxrjg Tolg OfttxQoTg tc xal 
evreXiotv 7} inl Ttov ivexev evreXeordTOv Tivog iQt£ovriov. 
Eig MiyaQa drctiov ug i(4to{hooaro ovov* tovtov xavfta 
xariXafie, xal vno ttjv axidv tov ovov dvanavea&at diov 
tyrjd-rj' ov naQijv yaQ ovre SsvSqov ovre aXXo toiovtov 
ovdev' tov de ovTjXdrqv xtoXveiv t tpdoxovra ovov av%Q SroQ elg ftdotvr , ultima rerba 
fj xanQHvrrwv non habet. 

17) Apost. Gent. XIV. 66. 
ex Aristoph. Ran. 186* 9 ubi 
Bergl. Macar. Srov rroxo*' inl 
tSr ajroiiotmr. 

18) AposL Cent. XIV. 67- 

19) Apost. Cent. XIV. 68. 

Macar. inl rov a&rjtpdyov. 

20 ) Apost. Cent. XTV. 69* 
Aristaen. ep. I. 17* *XX* ovdev 
avrjj toSr i/u&v ifttXqae Xoytov' 
oVof Xvoai, ovd$ yoit tqt iftjjs avfiflovXrji htatetr SontX. Macar. 
Sros Xvoaf axo^tar *a\ 
odXlttyyof vs' inl taw arat- 
o&tJTt*r xal ajuovotar. Id. oros 
XvqH<»r' tn\ rSr apovotar. 

21) Apost. Cent. XIV. 70. 

22) Apogr. Dresd. rovto to 

&tjiv. 

23) 4post, UotorotiXqe ffiSo- 
fttf naoeSolam. Arsanii Cod. 
uterque 9 AonnonX^i» 

24) Apost. Cent. XIV. 71- 
Aristoph, Vesp. 191« ***f* tov 

49 — 386 — 

utftiofh&xhai uovov^ ov pr/y xal pxtdv ware diaTQi^rjv 
avroTg xal tpikoveixiav nollrjv neQl tovtov yeveo&at. 

IJlovraQxov iv tc7> fiicp zov drjuood-evovg. 

drjuoa&evrjq leyeiv noTe xcoXvouevog vno Id&rjvalcov 
iv ixxlrjaia fiQaxv, «gp^, ftovleo&ai, einetv' tcov de aico- 
ftrjadvrcjVy veaviag, elne, &eQ6vg coQa iuio&coaaro e| 
aateog ovov MeyaQade * fieaovarjg 6e Ttjg rjfieQag xal 
ocpodQcog ' cpXeyovrog tov rjXiov exdteQog avTcov iftovhero 
vnodveod-at vno Trjv axidv' eiQyov dh dlXrjlovg, 6 uev 
uefiiad^coxivat tov ovov, ov ttjv oxidv Tdycov y 6 de ueui- 
odcouivog ir]v naoav eyeiv ij-ovalav ' xal ravta elncov 
dnrjet* tcov de ^&rjvaicov inia%ovrcov xal deouevcov neQag 
imd-etvai, elxf vn&Q fiev ovov axiag (tov?.eo&e dxoveiv, 
Xtyovtog de vniQ anovdaicov nQayuaTcov qv fioiXeo&e. 

m • 

To o fierd tov £ 25 . 

*b!;v r) xaxia Ttjg egovoiag Sqouov exovoa' itav iti- 
'9og i^co&eTy notovoa trjv OQyrjv cp&ovov, tov eQcoTa juoi- 
)piav, Tr]v nveove^iav drjuevaiv 9 iav ftr) fi&Qog eycov o 
Xoyog im&Mfifl xal nteCjj Trjy i^ovoiav. 

To o ueTa tov n. 

O nalg x tov xQvazaXXov* inl tcov ftrjTe xcne- 
ffitv firjTe fie&elvai (iovlouevcov. $td%&i Ptjfy Sijra ; *f>tX. nsn\ ovov 
axiag. Idem indDaedali fraginen- 
to apud Fhotium s. v. ovov axid. 
Jlto\ rov yaQ vjuTv 6 noXt/uog 
vvv sart ; nsn\ ovov axiag. Ma- 
car. ovov axtd' ln\ rtav firj- 
Ssvog «£iW. Id. addit: "Ovog 
§lg Zd&jvavr ln\ r<3v irrraiSev- 
Xuv x*\ nXtj0ta^6vTt&v aocpolg. -— 
X)yof *inno-v • ptpov psvpg' 
ln\> ttiy apafr<i; y** L.qloylvjwv. (71 1 — Ov ov n a Qa xvyjs t g' 
1 rtav pdrr t v ovxotpavrovjutvtav. 

25) Macar. habet: X}^\jrt" 
qov ot ytCrovtg filin ou<r* 
t«5v d Xa)7T£ x tov' ln\ rwv Xttv- 
&dvtiv fJtj Swajutvtov. — *0'iv- 
rtQOV uivyxstag /SXenti' tnt 
rtZv rd noQQta&sv dxQtfttk f3Xt- 
ndvrtov. Cfr. supr. p. 5^7. 

1) Apost. Cent. XIV. 72. \ — 387 — Ortio&sv A - xstpahr^g o/t/xa% c%«t* snl tcov 
navovQytov. 

"Otvov 3 Tig alysl xslos xal tov vovv l#«. 

"Ortov * /Ltrj icpLXvstzai rj Xsovzij rtQOOQa— 
itxsov 5 trjv aXtoitsxr]v* mj, dsl noisiv hxaOTOv Uara 
dwa/Aiv. 

c rtr/log 6 av /ir] StxQfi, xsQa/nogoi yVvsTai* 
on x co Q l S ndvov ovdsv SQyov slg tilog sQxsrai. 

"OQxoig n avdQag, aoTQayd\otg 3e Ttaidag i£a-> 

rtOXLOOl. ' 

^OQsorrjg 8 iv oQSpi diairto/isvog' inl %cot 
hmodvroivTtav* ovrog 6 ^OQiotrjg rtQoOTtoiov/tsvog /tavi- 
av tovg TtaQLOVtag aTt&dvsv r)v yaQ XtonodvTrjg r) xara 
TiQootovv/tiav dvrl tov /tatv6/tsvog tog 9 ^OQSOtrjg. 

*OQyil6rsQog tcov xwiditov. 

"Oqvis *° £i}ts Tg* dvs/iovg 9rjQsvosig m inl Ttov t /i&- 
trp xomcovrtov. 

"OqtvJ* 1E sotoosv ^HQaxXsd tov xQatSQOv* inl 
tcov naQ* tov ovx JjXmoav oto£o/tsvtov. 

l O *Prjvog x2 iXsy%st tov vo&ov m irtl tcov ittxi* 
/ua^o/tsvcov, sl Toiovroi slotv, otol tpaoiv elvai'. 2) Apost. Cent. XIV. 73. 
5) Stob. T. 99- 25. Apost. 
Cent. XIV. 74. addit : *Aju(ptSog 

y Tta^oiftia. 

4) Apost. Cent. XIV. 75. Cfn 
Lysandri apopktb. -supra rela- 
tum. 

5) Apogr. Dresd* itoogrtya- 

XTtOV. 

6) Apost. Cent. XIV; 77- «- 

plicat: oti ex rmv- noviov xa\ 
na&tjpaTwv oi av&ftoonot. TtX*t6~ 
reqot yivovTai. Macar. sub liac 
litt. habet: 'Otv&qi V* v X*is <*- 
ytiv' fn\ TtSv ^a/aTa fj neql t<2v 
jueyioTtav xivdvvevdvTtov. — X) 
ndfttfqg Tt\v $voiav' }n\ r&v XiTwg &v6vt(0V. — "0 n o v al I'- 
Xatpol Tff Mcqara aitofHH* 
Xovpiv* fot\ twv navcoXe&qi* 
6*iaq>&et(*o/utv(ttv. "—ftynov yao v%# 
7t(tda0€* Tig, evravfrbT narqig. ' - 

7) Lysandri-. apophthdgma , 
si bene "memini. 

8) Apost. Cent. XIV. 78« 

9) Apogr. Dresd. fuatv6p. ©'O^ 

10) Apo*t. Cent^ XIV. 7.9. 

11) Apost. Cent. XIV. 80* 
Macar. *n\ t<ov avaow^o/xiiFiav, 
vy* &v ovn ijXmaav. 

12) Apost. Cent. XIV. 81- 
Spectat ad morem Germano*» 
rum, liberos suos in genuinae 
originls examen Rbeno immep» 

4*> * . — 588 — To o fietcc %ov o. 

*OOTQaxov * neQiOTQoqtij' inl t<ov Q<xdi<ag elg 
tpvyijv <oQftf]ftev<ov* xal IlXdxwv oOTQaxov fieraneoovrqs 
i€tcu> <pvyf\ fterafiaX<ov\ dXXot 3e inl t<ov ix xQeiTrovwv 
elg toirvavriov fteraneaovTtov' ix ftezacpoocig t<ov xvfiev — 
dvr<av m ooTQaxivoig yaQ to ndXai %Q<ofievov «ffoXoig xfj 
ftera/toXfj tovtcjv noXldxtg tjttoovto r} ivix<ov. 

*Qotovv * eveaTiv ,t<$ Xoyip* *Eftne3oxXi}g einev 9 
alvittofievog to tv ijv elvai* xal tjjv ouaiav tov Ttga— 
Vfimog. 

Og avTog 3 av%ov ovx e%eij Zaftov O-eXei 
inl zmv td oixela ftrj 3 wa fdvtov ouioat, dXXa 3e tyjpovv— 
t<ov* Aaxe3aift6vtoi yaQ Id&qvalmv dgiovvrcov, oze naqe- 
dtoxav vo aOTVj Sdftov avTolg fiovrp iapai, elnov, orav 
avTfov ovx ijre, totb xal dXXovg e%uv ^rjielte, 

*0 SixeXog 4 tt)v d-dXaooav * 2ixeXo$ Tig ovxq 
vywv ivavdyrjoev* el%? oqojv ti}v (rdXaooav dyQiovftevipr 
$ni nizQag xa&rjftevog, ol3d, <pi]Otv, o xriXeig, avxa $€- 
Xeig. *AXxftdv 3e 6 XvQixog fieftvrpai zijg naQoiftiag. 

c Sxvd-ijg * %nnov* inl t<ov xQvcpa tivog i<pie- 
fihsovj <paveQ<og 3i dnonTv6vr<ov 6 avTo* 3io xcti IIiv3a- gentium. Julian. ep. 16. p. 383. 

6* Ltban. 9iTqyrjfia neo\ 'Pqrov. 

Tom. IV, p; ino« Reiftk. MaU 
car, addit: "Ooxog IdqyoStrtfs 
nvyyiVtfoniTat , naodoov ei Iqwv~ 
T« s tJ/«^<3>$ Intooxovotr. 'Ooxove 
yvratxog tif fStoo %qtj y^dtft^r* 
Jioipo»X*ovt auttj hnCr* X)or£^tar 
ydXa' itti rtar dSvrdprtar na\ cr- 
fHf/drar^ 

1) Apost. Cent. XIV. 81. Pla- 
toni» locus est in Phaedro o. 18*» 
ubi A»t. Marin. vita Proel. p. 

39* yv ^* *a\ &vfi09t&ijs 9 ov&h 
rovto dratodi , dlX* apa na\ jr$ijL+- 
og' %*t yd$ inavtro fy&iwf xai 1 oorodxov neQiaTQOiprj xqoiyor a- 
ne&stxvu tov &vjuov, ubi Fabrie. 
et Boisson. Vide eundem ad 
Bunap. 364« 

2) Apost. Cent. XIV. 85. 

3) Apost. Cent. XIV. 86. 
sumtum ex Plut« Apophth. La- 
con. p. 233» D. 

4) Apost. Cent. XIV. 87- 
Macar. X> JEt*tX6s a>s ioix* Tqv 
iStapi&a, naodoor ol JTixcjUm *a»- 
pqt&ovrrat ta$ xXenrat. 

5) Apost. Cent. XIV. 88. 

6) Apogr, Dresd. dntlvdr^ — 539 — 

Qog, ari£6fi£voi T 2xv&at vexgov tnitov Xoyoj' xQvcpa de 
axolioig yivvatv 8 avadeQovai nodag* 

a Oa%ig 9 xvva TQecpei £evov, tovtc^ fxovov 
Xlvog fievei* inl tcov ^araicog novovvrcov neql ixelvcc, 
olg ov fiovov xbqSovovolv, aXXa xal aixoXeaovaiv* 

"Oozig cflg vavayrjaei fidxijv iiefitperat, Ilo— 
oeidcovm* Ttaqoaov det tov *aTca% anarri&Lvxa (ir) axa- 
Tr&rivai dig 10 . 

To o fiera %ov r. 

*0 TavrdXov x Xld-og vtzeq xecpaXjjg %aXav~ 
xevexai* avri %ov cpoftog rjfiag e%ei, diyvextjg. 

"O^av* <pqxr 4 v ei[rrj%€ ftr) *7ti%elv fxvqav' Stqcc- 
%ig ecprjce oxcotvtcov %ov EvQinldrpt' eril %tov cpiXrjdovcov. 

*'0%av 3 Niftag xoxxvorj, %6&* egetg tzXov%ov* 
im %tov ddwcxTov. QeaaaXovlxrj %fj Maxe3ovi%tdi %coQog 
iort yeircoVj xal xaXeitai Niftag* ovxovv ol ivrav&a' dXe- 
xTQvtrveg yd/;£ %r]g avjtttpvovg dftotQovot, xal otiontoot iidv— 
ty nctvrcog xal dtajfyei Xoyog naQOtpttodrjg inl tcZv adv— 
vctrcov, 6g Xeyei, %6%e dv e%rpe Tode %i, orav Niftag 
xoxxvorj. 7) arcv\6^tvot in utroque 
Cod. 

8) Laur. et Mosc. ydwvatv. 
Apost. yaruoiv, vertens, clam 
autem versutiis gaudentes pedes 
excoriant. Recepi ydwot, de 
maxillis, quibus tanquam in- 
strumentis ad ro anooxufrCttiv 
(cfr. Hesych. s. v. oxv&tori %tt- 
qouaxTQor) uterentur, cogitans. 
Intelligo igitur Findari locum 
(Fragra. CCXVII. ed. Bokh.) 
Scythae equos mortuos specie 
contemnunt, oiam curvis ma- 
xillis Jdes excofiant. 

9) Xpost Cent. XIV. 90* 

10) Macar, habet; r V<m-i nqot Tvqavvov tfinootvtTat KtCvov ort 
dovXot xar eXtv&tqoe pokyi. '«£»->. 
(poxXtovg xat avTtj. — • *0 2?xt— 
tovag xolvpfia: inl rvv i/*~ 
ntiqCav tlf n^ay/uara l%6vTtov. — • 
'Ootn nXiov ijfttov navrog' 
fiovXtrat Xtyttv, Snt fttva Stxato- 
ovvyg pti±ov . rov oXoxXtjqov ro 
ijjutov. 4 

. i) Apost Cent. XIV. 91* 

2) Appst. Cent. XIV. 89. 

5 ) Apost. Cent. XIV. 91* 
Macar. habet: Srav to vSu^ 
nviyjiy ri Stl Inmviyttv^ 
OTt ov Stl intfifiaivttv toX^ 9vg- 
vuxouotr. — "0,r« oat tpiXov 4 — 390 — • 

■* » ■• 

To o fneta tov v.' 

Ovd^ * drto yfjg (ovqoev' im tov iXa%iOTov. 

Ovd* av ^E^tjxeoTLdrjg 5 evQOt Ttjv ev&elav 
bdov* i&QvlXeiTO 6 ^E^r^xeoTidr^g wg naoav odov ytvw- 
oxiov Sid Ttjv xqovlov TtXavqv. . 

Ovdev 6 nQog eitog. 

Ovd* SjioXdv e%ev TtQiao&at, pQi<xov f 

Ovd^ oraQ 7 Xevxov itOTe ccqtov $nq)0Qr]&elg. 

Ovdtv tiQog ttjv ^OQodrjV" inl twv dov^qxava 
tfj (prjHYi piovvTtw' arto ^eracpOQag twv firj %qco{x£vo)v 
%otg tvooI nQog XvQav ifi^eTQtog. * 

Ov det cptXetv wg 8 ftio^oovTa 9 dXXd fxaXXov 
inoetv cbg cptXqaovca. ^AQiOTOTeXr^g iv qtjcoqixt^ 
ojorteQ iTtidiOQ&ovfievog fov Btavra ovtco cprjoi. 

OvSertOTe 9 xXrj&elg iitl Selitvov ^azarog 
acpixo^riV Totg TQexemdeirtvoig tovto aQfiodiov. 

Ov det xo itifietod-ai tqv Ilaoicparjg tqStvoV 
naQooov ov det Tag yvvatxag i^oxeXXetv elg dXXokoTovg 
eQcorag. ovp f ftot e%&Qor ent, Ttav 
ta avra tpQOVovvTtav. 

4) Apost. Cent. XIV. 93. 

ovtjatg. 

5) Vide sujjra p. 235. 'Efy- 
xeaTiSyg (ytvov. 

6) Lucian. Hermotim. c. 36* 

7) Plut. Philop. c. 18- v/Sqpi 
XQW/ufvoi ffoAXjj v.cti XotSoQta 
xaT avdQog ovo ovaQ av tcots 
na&eiv -vnb /jfetvoxQaTovg Tavva, 
TTQogSoxtjoavTog. Clem. Strom. 
V. p. 680« xotvonoielafrat Ta 
GOtptaq ayufra Tolg ftrjS* ovaQ tyjv 
ifjvxyv xexaftaQftsvotg. Julian. Or. 

I. p. 24« D.' TovTotg Snatfi Sq(i)- 
ftevotg o ttfv twv ^oq^oqow rjye- 
/uwv ovSe b"vat> naotjv. III. p. 127* C. oTQaTqytav Se tj Stjfttj- 
yOQtar ovSie ovoq exeivq TtctQa- 
oTrjvai noTe. Cfr. de hac for- 
mula negandi Scbaef. ad Dio- 
nys.' Hal. de Comp. IV. 42- 

8) Diog. Laert. I. segm. 87- 
inter Biantis scntentias refert: 

tpiletv tog fttatjoovza; , Tovg ya^ 
nXeCoTovg el.vai xaxovg. 

9) Sjmiliter parasitus Ari- 
stophontis comici apud Athen. 

p. 238- 

av Ttg eoTiii 
UaQet/ui ffQtiSTogy &aT* tjStj ndtLat 
Ztaftog xaXovftat. 

10) Apost Cent. X(V. 96* fa- 
bulam pluribus exp^onit. — 391 — 

Ovdi §oiav ykvxetav ix trjg degtug degai- 
to av* rjyow naQa novt]Qtov ovde XQtjtfta kaftfiaveiv. 

Ovdk %a vqla 2%t]OixoQOV yivtoaxeig* inl %tov 
irtaidevrtov* 6'ftola %fj a^ovoo%eQog Aeiftrj&Quov. 

Ovdev " iyyvg litntxov dQOfiov* ini %tov %qv— 
gcxv ftovXoftevcov. 

OvSe TtvQcpoQog 12 ' kelnei %6 aneleicpdTj' inl 
ztov TtavtoXed-Qict cpd , aQevttov. 

Ovdev l3 levxtov dvdQtov otpeXog' enl %tov 
aTtQaxttov. 11) Apost. Cent. XIV. 97» 

12) Apost* Gent. XIV. 98* 

Macar. ovSe nvQtpdQOg iXettp&rj ' 
ln\ Ttav navtaXeS-Qta Siatp&eiQO- 
fitvwv. v Apo*t. addit: nvQtpoQOvg 
S'e lleyov rovg leQtag, Tovg eni— 
fltouiov nvQ avdnrovrag' ev ToTg 
ovv noXejuCo'ig euo&aai Ttov leQe- 
tov ol vevixrjxoTeg tpeCSeod"ai* eni 
Sg Ttav navTeXwg fjTTrj$tvTtav xa\ 
avpnaTtjWhvrtav ev T(o noXejuto, 
eltSfraoiv vneQ/SoXfj ^tJ/ifro* ov- 
tco Xtyeiv ' 6Vi ovTtbg dntaXovro* 
Strre ovSe nvQtpoQog ' ravrov Se 
elnelv ovSe leQevg dneXeCtp&rj Tto 
OTQaTto' oiov , ovSe ro nvQ o%- 
otov elg rr)v noXty* xa-9dneQ el 
fltyojuev, ovSh axrjvotpvXa%^ r) Tig 
T(5v naoahXrjaittv. Ad Martis sa- 
cerdotes, ante tnbas inventas 
facibns pugnae signum dantes 
refert ScfeoJ. ad Eurip. Phoen. 
1386* Aristid. vneQ tmv reTT. 
P« 197» y nov tov nvoFp^Qov ovS* 
av eig tyvta n^og • anavTag jutv 
aya>vi£6uevov , ubi Jebb. 

15) Apost. Centr XV. 9» alie- 
Ro loco addit: ovre yaQ m- 
orevovatv antorelv %Qetav , ovt* 
aniGTOvVTtav e*tprj fiaotXerieiv v6- 
ftog. Ad rem efr. Eustath. ad 
II. p. 346. Adludit ad prover- bium nostrum Aristoph. Pac. 

13.09. 

OvSe yaQ ta novrjQo\ 
Aevxtav oSovtcov e^yov ear\v 9 
"Hv jurj r* xa\ juaotavTat) 

ad quem locum Cod. Venet. 
CCCCLXXIV. Scholion prae- 
bct, quod apud Kusterum non 
invenio : on naQO^juCa eaftv xaX 
OvTtog^ ovSev eQyov eafiv dvSQtav 
Xevxtav , ptJTt xai jud%tavTat ' IVrr» 
Se ovTtog ovSev Xevxtav ovSqiov 
^Qyov, el jurj oxvTOTOjueTv. v *4v~ 
S^eg Xevxol dicuntur l;omines 
molles et delicatuli. Aristoph. 
Ran. 1091. 
JBQaSvg av9"Qtandg Tig e*&ei xvi{ja$ 
^ievxog , nltav\ vnoXemdjuevog. 
Thesmoph. 191. 
<2v S* evnQoatanog^ Xevxog, «Jv- 

QtjjuSvog, 
Tvvaixdtptavog , anaXog , eunqenrjg 

ISetv. 
Epicrates apud Pollucem IX. 57. 
"Orav yctQ otjuot Xevxog av&Qtb- 

nog , 
^Aayitg Xdft>i SlxeXXav elta&cog tqv- 

tpav 
JTevTaardTrjQOV, yiyveTatro nvevjt? avta. Plut. de discern. adulat. p. 56* 
D. tag nov xa\ JlXdrtov (Polit. — 592 OJd' sTtriTTjg l4 cpQaTOQag eqtuoag* inl tvjv 
avoijrojv $ ovoq&qojv. 

Ovdev «£ l5 ayQov Xiyeig* ijyow ovdev dyQoixov. 
Ovd* l6 anofiv^ao&aL ovvocQev* hii tOv iiti— eixojg ccvojjtojv. 0v&* iv xl oeXLvoig' inl tojv firjde t^v aQxqv iq>&a— 
xotojv* ana tojv eig Tovg xwnovg Iovtojv* im yaQ %a 
axQa Tovg keyojttivovg naQaxr}novg oiXiva xcd nrjyava 
xareqtyTevoV fiovkerai ovv Hyeiv q naQOiftia' ovtzoj 
ovde aQxqv e%eig tov TtQayfiarog' xa&aneQ ovde oi ev 
Totg xtjTtoig eloiovreg iv t(ji£ oellvoig elolv. 

\<ilV ovd* * 8 aldojg ooi nsQdixog' dylovori 
eveoriV inl tojv dvdgcjy tojv /19 aidovfiivojv iv rolg 
nokifioig. 

Ovde l9 xvo)v navoaiT* av ana}* OxvTOTQa- 
yeiv fia&oiv* ori to e&og o%edov afiexd^XrjTOv. 

Ovdev *° g>QOvel dixaiov aOTvxog avt)Q* inl 
twv adlxojv. V. p. 474» D.) 95170!, roy eQa- 
orrjy xdXaxa toSv eQta/utvtav ovra 
to* ftev otftbv xaXetv InX/aQiv, 
tov 6*e yQtnbv fiaotXtxbv , ju/Xa- 
vag Se dv&Qtxovg, Xevxovg fte Setav 

lraT&ag. Lucian. de gymnas. c. 

25* ivvoeig yctQ .— o'iovg elxbg 
cvv SnXotg h*oeo&ai Tovg xa\ yv- 
ftvodg av tpdfiov Toig dvofteveatv 
eftnottjoavrag, ov noXvoaQxCav oq- 
ybv xa\ Xevxijv, r) uoaQxiav jueTa 
ta*%(taTqTog entSetxvvftkvovg, oia 
yvvaixtav oi&fiara vnb oxia fte- 
fjta^aafiiva etc. Ib. C. 29* Ttav 
t$ Xevxtav Tiva exelvtav xa\ vnb . 
axia deitjiTrjftivtav, et paullo in- 
ferius: &QvnTea&ai xa\ StaoQeiv 
xa\ Xevxbv e\vat dnoQta xa\ tpv- 
yjj eXg ra etota tov aX/uaTOg. Plut. 
Ages. c. 9* twv Se otaftdrtav Xev- 
x\av xa\ anaXwr navrdnaot , Sta Tag oxtOTQO<p{a$ 00 yvftvovfiivtav, 
xareyeXtav taq aXQ^ortav xa\ fitj- 
Sevbg a'$(tav, paes. C. 17» Tnv 
^tv wy toxvbg, xa\ rtjv odqxa 
Xevxbg xa\ anaibg, xat neQi Ttjv 
xeqtaXijv voataStjg, xa\ Totg tnt— 
XrjnTtxoXg fvoxog. Eodem Uiodo 
utuntur Latini albus: UoraL 
Serm. II. % , 21* pinguis vitiis 
albusque, ubi Heind. 

14) Ex Aristopb. Ran. 418« 
tpQaTOQag comice dictum . pro 
tpQaornQag , dentes anteriores. 
Vide Interpr. 

15) Apost. Cent. XV. 14. 

16) Apost. Cent. XV. 17. 

17) Apost. Cent XV. 18. 
1%) Apost. Cent. XV. 19. 

19) Apost. Cent. XV, 20« 

20) Apost. Cent. XV. 2f. — 394 — Ovd* ooov ** drjdoveg vnvtoooovotv* inl t&r 
aygvnvovvTwv, naQooov q drfitav ayQvnvel dtd %ov *%vv m 
ftSXXov 6i dtd deiXiav. 

Ovh dotpaX&g onovdalov %QOvl£eiv, tv&a ftr) tloiv 

OftOlOl.* 

Qvx iftov M %6 g>v%evfta' Aaxatva %6v vlov Xet— 
TtotazTJoarra tog dvd£tov rrjg na%Qidog dvetXev eitiovoa 
rovro, itp* tjg %6 iniyQaftfta %6de. 

%t E§Qe xaxov g>i%i>fta a3 8td pxorog ov dtd fttoog 9 
EvQtitag ietXaXg ftrjd* iXdtpQOtoi (tiou > 

% A%QtXovoxvXdxevfta xaxd fteQtg i'§Qe no%* "Atdav, 

cqq€ %o ftrj 2naQ%ag a%tov ovo erexov. 
"Oftoiov ** %tji %tjg JaptatQtag intyQaftfta%i t 
Tov naqaflavza voftovg JafiaxQtov ex%ave ftdtfjQ 

*A Aaxedaiftovia %6v Aaxedatftovtov. 
Ovx \i<$ * 5 fte xa&evdeiv ovdi yq&vfteXv ro 
%ov MtX%iddov %QonaioV inl %wv dtd ftiftijoiv ttov 
xaXtov dnofiaXkoftivtov %r)v eavttSv xaxiav. 

Ov dvvjj a6 Otoxitovv cpiXtp xQtjo&ai xal xo— 
Xaxi' inl rtov dxQtftcog xal ddoXcog g>$Xovv%orv. 

Ovd10 ari ^HqaxXijg nQog dvo* %ovg yaQ MoXto— 
vidag ecpvye* Jlcov di iv devriQq %ijg devriqag OwXa— 21) Apost. Ccnt. XV. 23- 
Laur. plura add. 
' 22) Plut. Apophth. Lacden. 
p. 241- A. 

23) Apogr. Dresd. (piJTqpa et 
▼. scf. iXdtpqotot. 

24) Plut. Apdphth. Lacaen. 
p. 239- F. 

25) Apost. Cent. XV. 1. 
et Laur. addunt: SeptoToxXrj; 
yao frt ftetodxtov <$v , ev ndTotg 
ixvZiv&elio xat yvvat\iv' %ne\ 
8e MtZridStjg OToaTtjytav evlxvj- 
otv ev Jttaoa&wvt rovg fiao/Sd- 
fot/g, ovx qv %ti «vrwjjrftv ara- 
xTovvrt GejuiOToxXtt' noog Se rovg &avf*d$ovr*e Ttjv perdpo- 
Xrjv , h*Zeye tovto. Cfr. Plut. 
Them. c. 3« . 

26) Apost. Cent. XV. 2- 
Plut. de discern. adul. p. 64* 
C. et saepius: vide Wyttenb. 

27) Apost Cent XV. S* plu- 
ra affert. Notandum nomen 
metronymicum MoXiovCSai, i. e. 
Cteatus, et Eurytus Moliones 
ex Neptuno iilii, cfr. Pind. 
Olymp. XI. 35* ubi Bokh. coll. 
Schaef. Meletem crit. p. 127- 
Subjungimus Schol. Codicis Vat. 
DCCXI. qui Fol. 219* A. dicta 
Gregorii Nazianzeni ad mytho- 

60 — 396 — 

$f <tf£ x HQaxt\aa %6v ^ldalov ddx%vlov xa%adel*avza *Olvjt— 
nta itQog dvo dtanvxievoana tjzzq&rjvai. 

Oviiv ieqov a8# L HQaxlr]g .elnev '^Adwvtdog Idtov 
£qovoV wg. v&v ev€Qy€%rjodv%tov %ovg dvStQcinovg ftovtov 
6q>ul6vrtov #maoikai m r) 6%t oi xa%acpvyov%eg elg avro 
dovlot udetav ovx €i%ov* Xiye%at ds ini %(av f.ir 4 6ev6g 
a£lu)v> jbg tprflt KkiaQxbg iv dev%SQqf naQOijtuaiv. 

Ovd* tx%aQ a9 fiqlelv €%€ig* ini %aiv naqaflak— 
Xofiivtov %toi f xai fir) i^ofiotovfievwv fir^de §Qa%v* 'IxraQ 
ydp fo%t %6 iyyvg' aXXot di (paoiv ai%r}v kiyeo&at inl 
twv dno%vyxav6v%cav' ix fte%a<poQag %wv %o£o%<jSv ztSp logiam spectantia cum scholiis 
(quae inter scholia S. Maximi 
ad Gregorii orationes non in- 
venio) continet, Ou&hv rotov- 
tov auroig ot *OQ4arat xa\ ol 
JTvXd&at , ov&tv ol MoXtovC&at 
*jpf 'OptjQtnrjg SiXrov ro &aufta, 
oOg xotvtovta ou/utpoQtov eyvta\Qtae y 
xa\ to xaXtag aofta iXauvetv y /ut- 
ot^o/uivovg tv raurro fjvtag xa\ 
ftdonyag ubi Scbol. Qi Se Mo- 
XtovCSat d&eXtpoi tjoav' neQifiotj- 
Tovg &e auroug enoCtjae ro xa- 
Xwg dQftaTrjXartlv xa\ invdte- 
o$-at aQtara' xa\ rov ftkv qvto- 

X*}* i Toy °** juaarC^etv rovg 
Hnn ovg ourtag aatpaXtag , tSg iva 
Soxelv roug &vo xa\ . av/utpuelg. 
flXqv "OftrjQog ftev % AxroQCtavag 
rovtovg exdXeaev dno rov na- 
TQdg ' 6 &t BeoXdyog MoXtovC&ag 
dno rijg ftr/TQdg' val&e^ yao 
ijaay rov "AxroQog xa\ rijg Mo- 
ltdvrjg ' Xiytt yaQ naQ* ^Ofti/Qtp 
o HuXtog NiortoQ & yt-Qtov xav- 
X*Sfitvog raura y Srt tv /udvotg 
TOtg Xnnotg ifte noQijXaaav ol 
*jixroQttovtg. Tovrtar rtov O^a* 
Xtiiv 6 ftev eig Slrog exaXtlro, 6 
&e &9vrfQog *EtptaXrqg ' ovrot xai* 
ivtavrov yv$dvovro xara /uer to fttjxog ni}x vr ^va, xara &e to 
nXdrog ont&dftqv ftlav* xa\ to— 
aourov yeydvaatv vfiQtara\ xai 
vn§Qtjq?avot , taart fiouXeueo&ai 
dvraQat rotg ouQavCotg $eolg* 
Tijv ouv "Oaaav rto "ji$™ t/Sov— 
Xevaavro tm&etvat , xa\ &t* ow— 
rtav avtXfrtlv elg rov ovqovov* 
f/ &e "Oooa xa\ 6 "jifrtag &uo oqij 
nt(ft rijv &Qtxxqv' o ovv Ztvg 
OQyio9t\g extQauvtoatv aurovg *a» 
aTttaXovro' i/v &e n^reQOv , or* 
&t« rijv vneQrjtpavCav aurtov xe— 
Qauvta9i/vai. — Ptat. Pbacd. p. 
89» C. dXX* , ijv &* iyto, nQog 
&uo ou& y 6 'HQaxXijg X*'yerat qi— 
d; re elvat. Legg. XI. p. 516- 
Ast. oq&uv ftev Sq ndXat re f*— 
Qtjftivov, w; nQog &uo ftd/t- 
O&at xa\ tvavrta x a l* 7r ° 9 '- -^^ 

proverb. alludit Aristid. do 
rhetor. p. 102« xa\ 6 /uev xar 9 
la%uv 7TQOcp/Q(ov , vno &uotv y" 
av avrdv xarttQyta&at tptjat xai 
*AQ%fXoxog xa\ ij naQOt/uta. 

28) Apost. Cent. XV. 8- 

29) Apost. Gent. XV. 6* Laur. 
ov&^ Xxtoq fidXXet. Ultima aX- 
Xoi &e tpaatv etc. om. Plat. Pol. 
IX. p. 575« C. to Xtydfttvov 
ovS* Xxtoq fidXXt*. — 396 — 

ov% ontog foD Oxonov %vy%ovov*tav ; alV ©&T ifflis 
flaXXovrtov. 

Ov ftdXq 3o xvxqg* iritTtOv firj&ev ovrtav. 

Ov vvxtI 3l nX.o^etg' irit %wv ftr) dxQtfitog %t not~ 
ovvrtov, tog ne\ayodQOftovvrtov dtd %ag Ttov doreQtov &q+- 
fiudoeig. ,. . * 

Ovx eOTtv 3 * iv noXeftto dlg dfiaQTavetv* 
Aafia%og ineufta %tvt %tov Xoyaywv dftaQrdvovrt' tov di 
ipqoavrog* ftqxeTt tqvto notrjoetv, elne %avvrjv tt)v yjKoftrjv* 

Ov& Alotor^ov ** nend%rjxag* iril %tov fir) Ito— 
XvnQayftovovvrtav xpi dfta&tov. 

Ov dvvafiat tt)v alya tpeQStv xdmtl9-eT8 fioi fiovv. 

Ov fteXet TTj yjekcovji fivtov* Oftola %ff m iXkpetg 
fivv ov ddxvet. 

Ovx ea%* ifioy ro nQayfta f noXX* %atQi%* 9 
naQooov t(ov %kvwv ovdetg tpQovrlQet. • ■' / 

Ovd* "oaotv 34 $o(p nXeov rjfttav riavTog* Si* 
oi %tov nXetovtov intQvftovvreg xat d e%ov<nv y iriofiah- 
Xovatv, 

Ovx eo*tt 3S dt&vQaftfifrg, av iStoQ * totftf o 
yaQ xf-eog evQeTqg dlvov. $ Tivt ioQra^ovotv. 

Ovx dv al&tg dXcinrj^ Xelnet to dXtooera** avtif] 
yccQ dna^ 'dtatpvyovoa %ds ndyag ov devrsQOV dXloxe%at. 

Ov % 9' veTat » ov& rjXtotfrat ent tcov vvat~ 
0#jjtcuv rj irit Tttiv e£to ndorjg cpQOvtldog eotwttov. ' ' 

Ov noXeftov 3r uyyeXXeig' irit %to^ %d dya&d 
dyyeXXovrtov. t ■* 50) Apoat. Cent. IV, 10. 
Codd. xuquz, 

31) AposL Cent. XV. 11. 

32) Apost. Cent. XV. 14. 

33) Aristoph. Av. 471. «^a- 

$94 y*<! *9 ,t '€ *°v nol\mqdvfitay % 
ovS* Alavmor nendrt/xaq, 

34) Apost, Cont. XV. 5 1* 55) Apost* Ceatc XV. 40« dr* 
infr. vSiao yaq nCrmr 6tc«* 
.56) Apost. Cent* XV. 48* 

57) Apast. Cent. - XV. ^. 
Eodem modo interpretatiir 
Schol. «jd Plat. Phaedr« p; 243* 
B- Julian. Ep. 13. ^ /uer n*o~ 
oiftt* fqoir y ov ' niitpor «Yylh- »* — 397 — 

0'vhoti ix oxiXbjg 38 Qoda qyvttat y 4>v& idxtvdos- 

Ov TtctQo. 39 (Jwfiov del tdg ijttvoiag' &n t$qo 
t&v jtQayfidtwv del (JovXelxo&al xal fir) iv avzolg %oZg 
iXQayfiaotV woneQ xal td UQa nQOodyovteg ov ftetd vo 
dvoat (tovXevovtat. 

Ti ov 4o yevrjorj icov ig *AQpeXag* ertl %&v eve!;— 
CTzazrjTwv. 

Ovdev ^OQeotrjg 4 * MQog r)fiag xal TLvXddrjg* 
itp* htatQOtv ciyav dXXrjXta ytXovytotv* tovtta yag inl 
yoMq diapepQrjorov 9 dfioia tjj* ovdiv nQog r)f*ag ptiHo— 
Xtovidau 

Ovx av 4a xtvr\or\g ovii fiiav doniSa y .aXV 
dnd oxvtdXrjg fiovov xat %Qifiwog % inl t&v ne&rjvhav. 

Ov navtog ^ 3 dvdQog ig KoQtv&ov iod? o 

nhovg' dtqt tOtdg etaiQag tjneQ %tHv ^EXXrjvtav ev^ao&ai 

tpaotv h tcjf fieydXcp noXefiq* tfj *AcpQodttr] 9 i] dtq to dvg- 

&io(hXov eivat tov nXovv* rj inel noXXal r)oav IratQat 

Xfifc t$b ftfiOvoiw, 44 fwvqv o jfflovg* 

Ov Svvaoat 4S QettjSog xat TaXateiag eQqv* 
\inl f c5p dvofiota tyftovvtm. . ■ . V 

Ovte ^ 6 jPoJ/uj? nsoeltat 2xr)ni(avog k6t$to$ f 
4>vtf Sxrjftitav £rjoet trjg noXecog neoovorjg' iid tuiv vneQ 
.natQtdog r)Qt]fiev0v iinQ$avetv* 

Ov 47 TtatQixd av.Xel fieXy inl tm ovx ofioiog 
totg natQaot fitovvtcw. 2*if, iyta Se nooa&tCrjv i* rrjs 
mwjttpdtas tS Xqvoqv ayytiXaq InjoY. 

38) Apost. Gent. XV. 50* 
.CttdcL oik nov* ix totttitjg* 

39) Apost, Cen*. XV., 45. -* x 

40) Apoat. Cent. XV^tfc 
.Arsen. il om. imde> in bunc 

locnm deiatum est pror, 
.2*41) Apost. CentJ XV~.2f*- . 
42) Apost. €ent XV. •.^2-' 
45) Apost^ Cent, .-XV, $$. - 44) Cfr. Aristo.ph. Plut. 149* 
xai rag y* erai^ag tpaat rag Ko- 
oiv&iaq otqjy pcy avrdi; Tig ni- 
vq; n€t0wy Tv^Jly -owfo noooixi%y 
rov yovy* eav ■ 6e nlovoios, rov 
TToianrov avrd% *v9vt tfiq rohzov 
TosneiYy ubi Scbol. Vide O. 
Mueller. Dor. II. p* 289* 
• 4$) Apost. Cent, XV. 37* 

/16) Apost, Cen*. XV. 38. 

47) Ap9*«- CwU.XVr 4i* -— *596 — 

Qid*jivov ** xvrjoao&ai to ovg o%oXr)v e%eV 
inl wv TtjQvynwoit noXXdig ovf^nenXeyftsvwv. 

OvTog o 49 xad-rj/itevog lorafievq) eotxev' im 
zwv cnOvdalatv xa\ dtd to onevdetv fir) fiovXofteviw 
afieqifjiViog xa9r)o{yat. ^ 

Ovx qiftav 5 ° %av ev%dv aXXag f*ei£ovog c i3 — 
%ag delod , at\slaxedatf.t6vtog ev^djuevog dno tov Aev— 
xdra Qtnretv eavtoV dvefirj xai vn&OTQeipev idcbv ro vxpog" 
6veidt£6{tevog .3e tovt* etnev. 

Ov tov OTQarriydv, dXXd tov TQiooavTa. Tt— 
juo&eog etne" t&v q^toqoov nQoayovrtav tov XaQrjca xdl 
al-iovvTwv TOtovrov eivat tov *A&rpraiu)v OTQarrjyov. 

Ov%l xal ai x.eXwvat 3td fttag ndoai nXkat* 
inl tojv dtd Ttvog eveQyeTOVftevwv' cpaal yaQ, onorav 
itia %ek£vi) nirj , al Xotnal dno tov ovqov avTrjg no— %i±ovrat. Ov yeXXitxg 6 dyo)v 9 olov ov OTetpavltrfi, dXXd 
XQrjftartTr^g* eXeyov dh enl tojv aQyvQtov TeXovvrojy. 

Ov gJQOvvlg st c InnoxXeidj] u 6 TtodvdQOv \lnno— 
xXeidrjg piXXcov yafielv *AyaQtOTrp .Tr]v KXetaSevovg toD Macar. ov n. ffttrj avXtl* e. t. 
o. o/u. ToXg yotevaiv , aXXa £«- 
qov fiiovvriov. 

48) Apost Cent. XV. 43. 
Macar. axoXqr fyti. Iu reliquis 
consentit. 

49) Apost. Cent. XV. 7. 

50) Plut. Apophth. Lacon. 
p. 2^6* D. 

51) Apost. Cent. XV. 44«* ex 
HerocL VI. 129* Lucian. Herc. 

. wrr« laxug ftev xa\ Td%og xai 
xdX/.o^ xai ooa anSftaxog dya9a, 
XaiocTt* — — xa\ 6 c InnoxXeCStjg 
ov a*oovt$tt. Philopatr. (si qui- 
dem Lucianus dialogi auctor) 

ov ^pqovTt* *fnnoxXtCSjj , xaxa Tqv 

naootfsiav. Macar. ^ahet: Ov- &aq dqovqrjg. — — Ov*X e &~ 
Sei noijutjv. — Ovx av yivoi- 

t o x w Xo $ evo x*i pw a>yt i ' 
en\ twv a7roentSg ti notovvrwv. 
— Oudtv oifeXog anoqqtjrov -xai 
atpavovg JMovotjg. — - OvSev ne— 
novfrag- S e tv 6v , av fiij 
nqognoijj' en\ . rtav vnoxotvo- 
fihvtav Seiva nenov&evai. — Ov- 
Sk xva&o? ToXfiqg l^*-f* 
ln\ tcHv avdv3(*<av. — OvTe 
xpv xeT at y ovt e &e q ftaCvei' 
en\ tcSv ftrjSiv XvaiTeXovvTtay. — - 
Ov noenei yaXJ^ xqo x torog 
ov Se no q<fiv qa' nqog Tqvg vneq 
Tqv ndXai *v'xi v xoofteTo&at ^«- 
Xovrag. — OvS 7 ovrog € Mq- 
ftijij ovS* IxtXvog 'Hqax X? t $' — 399 — 

2txvtoviov ^vycrripa, tov tvquvvov iv crtVij %jf t&9 yd— 
/ucov fyitQu dntoQzqoaro neQmtog' ftera^ovlevoa/ithov dk 
tov Kkeio&evovg v.al Meyaxlel t§ ^Akx^aicovog rrjv #u— 
yai&Qa dovtog, TtQog 6e tov 'JnitOkXeidr-v tfareQtog ei7v6v~ 
xog, ow anuiQyrrjiat, tov yd/tiov rrjg ^JiyaQioTijg, ixnmv- 
%w etprj, ov tpQOvzlg ^lnnotdeiSfl. 

To o fietu tov tp. 

l O tpevycov x /nvXov aXcjiTa tpevyei* inl ttov 
btovoicog dnoftallofievcov tcx otfioi nQootpoQa. 

"Ocpecog oftfia *' inl zcov o£v xal xaranXr^xtixov 

OQCOVTCOV. 

t *0 tpaXkog tc7> &ecji 3 * ini tcov dnove^ovrtav iviotg 
ta elxoxa xal nQOOtpOQa. 

*0%XeTg /laTrjv * /te xv/C oncog* inl tcov dvai- 
G&rjcog iypvrcov r) naQOifiia' cog yuQ xvjtia nQOOxQovov 
del nuQaXlaig nexQaig ovdlv aviei, el (.tij f.tdrr t v noiel, 
ovzcog ovd* avv,6g 6%faov /toi dvvoeig ti, loots d XQfl£ £i S 
dxovoau , fTQOg Tovg StaftaQTavovTag , f V 
©1$ oXovrat xaroQ.9ovy. — Ovx 
dt\ ttot (x /u 6 g d^iva g (pfQtt' 
in\ Ttav ovx dft Ta a vtu Sioqov- 
fiivtov. — O v S y " d r\ S 6 v t o v x a- 
TiS a q S" o v' TTQog Tovg (piXayQV- 
iivovg. — Ou TavTa X(ontjg t q- 
ya xa\ a va % v q i S o g ' ano no- 

VOVVTOg TlQOg TQV(p(OVTtt. — Ov 

XQtj Xf.ovTog axvuvov fv ndXtt 

TQtyttv. (Aristoph. Ran. 1431.) 
— O v S ttg t x tov n ov tj Qog y 
ovS* dxcov fidxaQ* ln\ Tiov 
xaia TTQoalQtaiv ttovrwv. — OvSf\g 
nttvtav xaXd uStt. — OvSttg 
xoftqTtjg, oaTtg ov /Stvq- 
T t d * a>9 tv Sta/SoXJj. — Ovt og 
r o v otXtjvov S tlr at' tn\ twv 
Ttdvv y*QOVT(*r xa\ eltjo&tvtjxo- Ttov ' tv yaQ ToTg ntvfrtot atZtj- 
vov OTf(rdrovg t(poQovv. — O w- 
S fv^xaxov QttS l(ag dn 6 X Z u- 
rat. — OvS* oaov fv ftaXd- 
yj\'Tt xa\ dotpoSfX'? f'ty' 
ovttaQ' in\ iwv ouSfV dixaQtj 
XQVjatfjKtiv ytvofifvwv. — "O v 
nottjattg Xtiov rov tqo,%vv 
l %1 w v ' fn\ tou dSvvdrov. — 
OvTttTov xaQxlvor OQJr* 
$ctS CZ't iv S tSu'$t tg. — O vx 
t ar tv tv vyt n txrdwa 5 v - 

XOV a ftttQT ttV ' VTQOg TOY iu 

navTog Tndnov Tyy%dvttp fiov- 
XdfttvoVf 

i) Apost. Cent. XV. 52. 

2) Apost. Gent. XV. 56. 

3) Apost. Cent. XV. 57- ' 

4) Apost. Cent. XV. S8* — 400 — 
*0 XQVPW ^Uwg ov% o TtolX* etdtog aotpog. 

*Ox% r ,QOV s o xQorog 6 nolvg, t3 yr>Qag ftaQv, 
€ £2g ovdtv ayccfrdv, dvaxeQtj de tzoXV eyetg 
ToTg £tooi xai Xvnr^Qu' nuvreg e!g ae db 
*Ek&blv ofttog evxo/nefra, xai anovdu^o^tev. 

To o juezd tov tp. 

"Oxp* rjXO-eg 6 , alV ig xokwvdv 'ieao* ini tdv 
*Iq roig xaiQOvg v(Iqi£6vtiov. 

Oipov uqlotov novog ztji ytJQtf 9 ori del novelv 
iv veorrji, r ivu nQog yfJQag exfl. 

v O*pa xe ola edovai diozQetpieg paailijeg 7 , AtlO OQ ET M A T A. 

"OfiriQog 'tioiodtp iQvnr t oavTi , nooov ro Ttov *EU.qvcw 
nlij&og o xccru rijv TQoiav ioTQurevaev f einev* 

"Estz eoauv ftuleQOV nvQog ioyuQui, ivdk IxaOTij 
IleivrxovT* ofieXot, neQi de xqIu nevrrjxoifTa, 
Tqiq de TQiyxooioi n*Qi ev xQeag jjoav ^Ayjxiol. 

* O avTog einev 

iv iftain xuTeariyebai tu iQconxu. ^lkiudog £'. 

"Evff evi /niv tfiXoTrjg, iv <f JfteQog iv <T oaQiargvg, 
ineidr) nXr t ytov uStct dQtootv oi iQuivreg> r) oti de— 
CfioTg ioixuoc xal pQoyntg oi eQtoreg xai tu tcov iQtovrtov 
nccfrrj, t) oti ayoi.TOV deQftaTog diixveXzav z« tQcortxa 5) Stob. T. 116. 8. Mtvav- 
8qou. Apogr. Dresd. to y^Q a * 

6) Ap. Cent. XV. 55. Macar. 
nabet: *0 tpalaxqo; rov xriva tu~ 
Qtov, oox ijiov ro /i>rjuo ttpq' ini 
iou axa^fou. Cfr. Phaedr. Fab. 
IV. 35« cd. Berger. — l O xqvoos 
• v (Aiaivtrai' in\ rvv pq **- XOU/ufotOV. — "O x X*IQOS 9t $*'- 
ros oxfjtoq ft o Xtov' alrtj EtJQt~ 
7t($ou iortr. — "Oi/vj$ adtjXtav 
r a tpa tv 6/u « v a ' in\ Tr3»' ra fttX— 
Xovra irit rtav naQtXqXuirdrtav aro- 
Xaiojutvtav. — *Otp* &ewv aXtouo* 
puZoiy aitovat d* Itntm. 
7) Od. r. 480. — - 401 — 

ndd-rj, Trjxovrcc torg iQtovrag xal dno^vovra tittt %rfi orv— 
tyetog xa /liXrj. 

* c avrog 'iXtddog n. 

KeTtat 2aQnr/3tov Avxicov dyog dantaratov, 
1 Og Avxirjy etQvro dixrjoi re xal a&ivei (£. 

Tavva yaQ oco£et zo /tev noXtv xat olxr/TOQag; to ii 
dntiQyov tovg noXfftiovg' xat Ala%vXog m - • 

*'Onov yaQ lo%ig av^vyovot xal dixrj, 
Tlola ^vvcoQig Ttovde xaQreQtoreQa. 
rr)v dixrjv 8h nQordaait,' tog fiaXXov tcov aXXtov aQfto£ov- 
aav paoiXel. 

* Avtov vexvcov xaTatedretcoTcov etnovrog, 6 naXat- 
6g ixetvog doretog, 6 xovg %XcoQovg dv&Qtonovg vexQovg 
cvo/iaaag, ttTtot av ivrev&ev Xafietv zrjv &Q%rjv, tog tcov 
TOtotTcov iiaQ* avTtji vexQcov ov Te&vecoTcov* laroQeZ yaQ 
Ttvd *A$r L vatog (taQvv doxovvra, ort eoxconre Tunov Ttvd 
tog vooeQov, cpdvat nQog Tovg afotco/tevovg inoixovg, tog 
xal ntog av noXtv eQel voacodrj, ev9a xai ol vexQol ne— 
Qtnarovotv. 

* r 'Ort r) dXrj&eta xaXXtGTOv xal iv &eotg vnaQ%et 
(teytorov, drjXol dtd tcov intov TOVTiov"Ofir}Qog. 

Tovro yaQ i£ ifte&ev ye jued-* d&avaTOtat /leytaxov 

Tix/tcoQ, oi/ yaQ i/*6v naXtvdyQerov ovd* dnarrjXdv, 

Ovti* dreXetT7]T0v y o <rt xev xecpaXfj xaraveioto. 

TQttov yaQ afotcov odatov, dt* dg icv&Qtonot naQtt— 
fialvovatv inoayj&oetg xal rpevdtmcu, r) yaQ iganartov xig 
ecpr/aev, r) xpr/aag (iaTeQOV /ieTevor/aev , rj (JovXo/tevog ify— 
a&evrjoev, tovtcov 6k t6 /tev iart cpdvXrjg nQoaiQ&aecog, 
to <J| do&evopg xQiaecog, to dk ivdeovg dwd/tetog, ndvra 
£k 6 &eog ixnicpevys, rqi cptXayd9tp to dnarr/Xov, xal 
iqi fiepaitp to naXtvdyQSTOv, xal Ttji teXeotovQytp to dte— 
X&vTrptyv. -~- 401 — 

i 

• » « 

Olvonidov. 

Olvonidqg elne %ov vovv naQaktov daiftova' %ot$ 
piv Ttenaidev/uivoig dya&ov, %oig ii dnaidevzot$ xaxvv 
elvat. 

*0 avtog oQfSv /ueiQaxiov noXXd pifiUa xzwftevov 
*$r} 9 fir) %r\ xipuny dXXd %<jp o%r)&$i. 

-O avzog eleye %a fiifiXia %<Sv ftiv itefm^xoziax 
vTtOfiVTj/uaia, %<av di puad-ajv fdvrjftaza. 

c O avzbg * sXeyev onoia r) <pvoig zov dvftQtanov ittl, 
zoiovzov elvat xai zbv Xoyov dvdyxfl. 

Oivoni<av*. 

Olvoniov fjv naig ztjg 'AQtddvrjg rijg Mivutvog, y 
XXov iy%etQioat jpaoi $&v 'Pa&dfiav&w. Tovzov di (iv— 
SfoXoyovot viov Jiovvoov yevofievov fia&eiv nagq zov 
nazQog %r)v olvonoilav. I 2 TO PlAt. 


I JlCQlOlviwg. 

Oivevg AizcoXiag 3wdo%rjg f zdg anaQ%dg t<ar ezt}- 
d<ov xaQnwv zoig &eoig &v<av v AQtefttv fiovrjv naQeXtn&>* 
t) di &eog OQyio&etoa fiiya zotg Alz<aXoig ovog %$<** 
iitefixjjevy og ov fiovov %r}v %<aQav, dXXd xal zovg irot- 
xovvzag du<p&eiQe* Kalvdcanoi di xai JlXevQciviot nQO- 
ijX&ov ini zdvzov. MeHayQog $i 6 Ohewg nQ<azog ini- 
%v%<av f yiQag %t %ov vog dxQoHvta Xafitav %rpt xe<palr)v 
xal %6 dtQag, lAzaXdvzjj dt eQwza do)Q$izat' *ai yaQ 
avzrj o.wej;rjX$ev avzoig ini xwqyeolav* ol H Qeotiov 

1) I*wr. op., 2) Abert ab unpr. ct Laur. 

* * 

51 — 402 — 

ftev 7taZ3eg, ddeXtpol 3e rrjg MeXedyQOv ftrjtQog, *AX&al- 
ag, oQylXtog Siave&evreg 3 , im xovxtg impovXevov t$ 
MeXedyQco' 6 3& TtQoyvovg, ovg ftev aTtketeivev , crvg 3i 
el<? <pvy$v* vQOTtrjvai naQeaxevaaev' StorteQ 61 IlXevQtovioi 
Totg KaXvScoviotg iTteaxQarevaav* MeXeaQyog 3k xar* 
QQX&S Vft' firjTQi ftrjvlcov, ovx ifiorj9 , ei rfj TtatQidi' vtoq- 
\ &ovftevrjg 3e rjSrj rfjg TtoXecog, Tteiod-elg ino KXeoTtdzQag 
tfjg 'fvydwog TtQoeX&cov, cwg fiev dveZXev, ovg 3e ijvdy- 
xaaev ixeZae xatd kQrjftvtov ive%frifvai* *AX&ala di fir^ 
mooa ttjp TtattU vr)v thto ttov fiOtQtov 3e3oft(vrjv dqda 
xaveq>Xe^ev m rjv 3e TteTtQtoftevov ixelvrjg ixxaelarjg xal tov 
MeUayQov aTto&aveZv* tpd-aQSvrog 3i zov itai36g *AX- 
9ala fteravorjoaaa eavrqv avatQet. 

\ 
II+qI Ol3l7to3og 4 . 

' ' * 

Atiitov Koqiv&ov Ol3i7tovg TtaxQog vo&og 
IlQog viov aitdvxtov Xoi3oQovftevog £evtov 9 
HX&e 7tv%reod-at> Ilv&ixaiv &e07tiOftdrcov. 
Ztjtqjv iamov xal yevovg cpwoOTtQQOV* x 
Evqcov 3& xXrjfitov iv atevoZg dfta^troZg 
Axcov eitetpve Aaiov yewrjvoQa 
2q)iyyog 3£ d-avdoifiov. ixXvaag fieXqg 
™Hta%vve jirjtQog dyvoovftevrjg Xe%og* 
K Aoifiog 8h Orjpag elXe xal voaog fiaxQa. 
KQkov &e Ttefttjp&elg JeXtptxrjv TtQog etftlav, 
^Oitcog itv&rjrai tov xaxov TtavaxrjQtoy , 
Hiovtie cpcovrjg ftavytxijg &eov TtaQa, 
Tdv Aa*tetoi> ix3txrj9i}vat, cpovov. 
"O&ev fta&tov eavtov OUlrtOvg rdXag 
zfufbdfg re %eQalv igavdlcooe xoQag, 
*Avxr) ie ftrjrrjQ ayxovatg SttbXexo. 

3) Cod. Stari&ivrig. I ran